RASPORED
Rb
PREZIME I IME
PREDMET
1
Zajić Gordana
Srpski jezik i knjiţevnost
2
Zajić Gordana
Deĉija knjiţevnost
3
Gašić Mirijana
4
ČASOVA
ZA
PONEDELjAK
4.
ŠKOLSKU
2012/ 2013. (POPODNEVNA SMENA)
UTORAK
0.
1.
2.
3.
5.
6.
IV-2
IV-5
IV-4
IV-1
Srpski jezik i knjiţevnost
III-1
III-6
Budić Ţaklina
Engleski jezik
IV-1
IV-2
IV-6
5
Maksimović Maja
Engleski jezik
III-6
III-2
6
Stojanović Milica
Sociologija
IV-3
7
Stojanović Milica
Ustav i prava graĊana
8
Milovanović Tomislav
Filozofija
9
Milovanović Tomislav
GraĊansko vaspitanje
10
Radivojević Vesna
Medicinska biohemija
11
Filipović Biljana
Hemija
12
Boţić Milosija
Fizika
13
Vuksanović Dragan
Fizika
14
Ćirić Zorica
Fizika
15
Matić Vladeta
Biologija
16
Ristić Goran
Fiziĉko vaspitanje
17
Matejić Aleksandar
Fiziĉko vaspitanje
18
Šukić Katarina
Psihologija
19
Prsic Mikica
Matematika
20
Sanja Stojanović ĐorĊević Matematika
21
Zamahajev Biljana
Matematika
22
Milenković Slavica
Farmaceutska hemija
23
Milenković Slavica
Farmakologogija
24
Zarić Dragana
Farmaceutska tehnologija
25
Zorić Jelena
Farmakognozija
26
Zorić Jelena
Sanititarna hemija
27
Zorić Jelena
Uvod u kozmetologiju
28
AnĊelković dr Dragan
Neuropsihijatrija
29
Trifunović dr Gordana
Infektologija
30
Azdejković dr Ruţica
Ginekologija
31
Stajković dr Milica
Interna medicina
32
Miladinović dr Ţivorad
Hirurgija
33
Obrenović dr Jelena
Hirurgija
34
AnĊelić dr Mirjana
Pedijatrija
IV-2
35
Cakić dr Biljana
Fiksna protetika
IV-4
36
Cakić dr Biljana
Ortodonski aparati
37
Cakić dr Biljana
Parcijalna proteza
38
Krasić dr Emilija
Fizikalna terapija
39
Krasić dr Emilija
Kineziologija
40
Krasić dr Emilija
Osnovi kliniĉke medicine
41
Krasić dr Emilija
Kineziterapija
42
Krasić dr Emilija
Specijalna rehabilitacija
43
Nikolić Milica
Zdravstvena nega
44
Matić Gordana
Vaspitanje i nega dece
45
AnĊelković Nebojša
GraĊansko vaspitanje
46
Mikarić Miloš
GraĊansko vaspitanje
III-3
III-6
47
Antonijević Milan
Verska nastava
III-3
III-6
48
Marković Marija
Patologija
49
Marković Marija
Higijena
0.
1.
2.
ĈETVRTAK
SREDA
3.
4.
5.
IV-6
IV-2
IV-3
III-4
III-2
6.
0.
1.
2.
3.
4.
IV-3
IV-2
IV-4
IV-5
III-2
III-3
III-5
III-4
IV-4
IV-2
IV-5
II-7
IV-3
III-4
III-1
III-3
III-1
III-2
III-5
III-6
III-4
IV-5
IV-1
IV-2
5.
6.
0.
1.
PETAK
2.
3.
4.
5.
IV-3
IV-1
IV-4
IV-6
6.
0.
1.
2.
3.
4.
IV-5
IV-1
IV-6
III-2
III-1
III-3
III-4
III-6
IV-1
IV-3
IV-5
IV-4
IV-6
IV-3
III-4
III-5
IV-2
III-4
III-5
III-5
III-3
IV-1
III-6
III-6
IV-6
IV-1
III-6
III-2
IV-3
IV-4
IV-3
III-3
IV-2
III-5
IV-1
III-2
III-6
III-1
III-4
IV-5
III-2
IV-4
IV-2
IV-6
III-5
IV-2
IV-3
IV-5
IV-4
IV-6
IV-4
IV-3
IV-6
IV-5
IV-5
III-3
IV-3
IV-3
IV-6
III-4
III-5
III-4
IV-1
IV-6
IV-2
III-1
IV-3
IV-4
IV-1
III-2
III-3
III-5
III-4
III-6
III-1
III-6
III-5
III-1
III-6
III-5
III-4
III-1
IV-6
II-7
IV-5
III-4
III-1
III-3
III-5
IV-5
IV-4
IV-2
IV-4
IV-2
IV-1
IV-2
IV-3
IV-5
III-3
III-5
IV-2
IV-6
IV-1
III-2
IV-3
III-4
III-6
III-4
IV-4
III-6
IV-1
IV-2
III-6
III-2
III-3
III-4
III-5
III-1
III-4
III-2
III-1
III-6
IV-3
III-2
IV-1
III-3
IV-1
III-3
III-4
IV-5
IV-1
III-4
IV-4
5.
III-4
III-5
III-1
III-6
III-3
III-6
II-7
III-6
III-6
IV-6
IV-6
IV-6
IV-6
III-6
IV-6
IV-6
III-6
IV-6
III-6
IV-6
IV-6
III-6
IV-6
IV-6
III-6
IV-6
III-6
IV-6
IV-6
III-3
III-1
III-2
III-1
IV-1
III-3
IV-3
IV-2
III-1
III-3
III-3
III-1
III-2
III-1
IV-3
IV-1
IV-1
III-1
III-3
III-2
IV-2
IV-3
IV-1
III-4
IV-3
IV-1
IV-2
IV-1
IV-3
III-2
III-1
IV-1
IV-2
IV-3
III-3
III-2
IV-2
IV-1
IV-2
IV-3
III-3
IV-6
III-2
III-2
IV-2
III-2
III-4
IV-4
IV-4
IV-4
IV-4
III-5
IV-5
IV-4
IV-5
III-5
III-5
IV-5
III-5
III-5
III-5
IV-5
IV-1
IV-2
III-5
IV-5
IV-5
IV-5
III-3
III-5
III-5
IV-5
IV-3
III-2
III-4
IV-3
III-1
IV-1
IV-2
IV-4
IV-5
III-4
III-1
III-5
IV-4
IV-2
III-2
IV-12 III-1
III-2
II-7
II-7
III-45
III-4
IV-5
IV-3
IV-6
III-1
III-3
IV-3
6.
Download

raspored časova za školsku 2012/ 2013. (popodnevna smena)