BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
TUZLANSKI KANTON
VLADA
Broj: 02/1-__________/14
Tuzla, 21.04.2014.godine
Svim ministarstvima
n/r ministara
Predmet: Instrukcija za postupanje
Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, i 63/10), u članu 264. stav 5.
propisano je:
„Predsjednik i članovi nadzornog odbora i članovi uprave privrednog društva sa
većinskim državnim kapitalom, dužni su proći odgovarajuće stručno usavršavanje u
skladu sa propisom koji donosi Vlada federacije Bosne i Hercegovine.“
Iz navedene odredbe jasno je zaključiti da ta obaveza postoji za sve predsjednike i
članove nadzornih odbora, kao i članove uprave privrednih društava, u što spadaju i Javna
preduzeća. Ovaj propis ne odnosi se i na upravne i nadzorne odbore javnih ustanova i drugih
institucija koje ne spadaju u kategoriju privrednih društava.
Isto tako ova odredba ograničila se na privredna društva sa većinskim državnim
kapitalom, ali se ta obaveza u propisu Vlade Federacije BiH proširila i na privredna društva u
kojima ima učešća državnog kapitala.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na osnovu ovlaštenja iz navedene Zakonske
odredbe donijela Uredbu o usavršavanju predsjednika i članove nadzornih odbora i uprava
privrednih društava sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH“, broj:
71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13 i 80/13), kojom je bliže uređeno pitanje uslova, načina i
programa tog usavršavanja.
Kao što se vidi iz naslova i odredbi osnovnog teksta Uredbe i ona je propisivala ovu
obavezu za preduzeća sa većinskim državnim kapitalom, ali je izmjenama Uredbe to
promijenjeno na način da se obaveza proširila i na preduzeća u kojima ima učešća državnog
kapitala.
Odredba člana 9. Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i
članova uprave privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, u svojoj prečišćenoj i
važećoj verziji, sa uključenim svim izmjenama i dopunama glasi:
„Član 9.
Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem
državnog kapitala, čiji mandat je u toku, i lica koja su kandidati za izbor i imenovanje
za predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem
državnog kapitala, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove
uredbe, "dužna su završiti usavršavanje najkasnije do 31.03.2014. godine.
Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa
sudjelovanjem državnog kapitala iz stava 1. ovog člana, koji ne završe usavršavanje
najkasnije do 31.03.2014. godine, dužni su podnijeti ostavku na dužnost koju obavljaju
najkasnije do 15.04.2014. godine, a u protivnom nadležni organ koji u tom privrednom
društvu vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala dužan je pokrenuti
postupak za razrješenje dužnosti".
Usavršavanje iz stava 1. ovog člana vrši se na način i u postupku utvrđenom
ovom uredbom."
Iz navedene odredbe jasno proizilazi da predsjednici i članovi nadzornih odbora, kao i
članovi uprave u privrednim društvima (uključujući i Javna preduzeća), koji trenutno
obnašaju te funkcije i čiji mandat još uvijek teče, moraju imati dokaz o usavršavanju u skladu
sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH.
Taj uslov su morali ispuniti najkasnije do 31.03.2014.godine, a ako to nisu učinili do
tog roka dužni su, najkasnije do 15.04.2014. godine podnijeti ostavke na te funkcije.
Nadležna ministarstva koja u okviru propisanih nadležnosti imaju i poslove nadzora
nad privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala, dužna su izvršiti nadzor u svim
privrednim društvima iz resorne oblasti i provjeriti da li su ispunjene sve obaveze propisane
Zakonom o privrednim društvima i navedenom Uredbom.
Ukoliko se u okviru nadzora pokaže da neko od predsjednika i članova nadzornih
odbora, kao i članova uprava tih privrednih društava nije ispunio propisane obaveze, dužni su,
u skladu sa važećim odredbama, Vladi Kantona, odnosno drugim organima nadležnim za
njihovo imenovanje dostaviti odgovarajuće prijedloge za pokretanje postupka za njihovo
razrješenje.
Obaveza ispunjavanja uslova usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora,
kao i članova uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, pod istim uslovima,
postoji i u okviru već započetih postupaka imenovanja na te funkcije, kao i postupaka koji se
planiraju započeti.
U tom smislu, nadležna ministarstva su dužna da prilikom utvrđivanja i raspisivanja
teksta javnih oglasa za popunu tih pozicija, kao jedan od posebnih uslova, predvidjeti da su
obavili usavršavanje u skladu sa Zakonom i Uredbom, te da su dužni priložiti dokaz o
ispunjavanju tog posebnog uslova.
Obzirom da Zakon o privrednim društvima i Uredba Vlade FBiH ne propisuju nikakve
izuzetke od utvrđenog pravila, odnosno obaveze usavršavanja, ovaj propisani uslov treba
imati u vidu i kod privremenih imenovanja nadzornih odbora i uprava u privrednim
društvima.
O ovoj Instrukciji i postupcima imenovanja nadzornih odbora i uprava privrednih
društava sa učešćem državnog kapitala u skladu sa važećim propisima, ministarstva moraju
upoznati sva privredna društva iz resorne nadležnosti, odnosno njihove nadležne organe.
Dostavljeno:
- Naslovu
- Evidencija
- a/a
PREMIJER KANTONA
Prof.dr.Bahrija Umihanić
Download

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine