10:00-10:20 SVEČANO OTVARANJE KONFERENCIJE, sala Mediteran
prof. dr Milorad Jovović, dekan Ekonomskog fakulteta Podgorica
Pozdravna riječ
doc. dr Dragan Lajović, programski menadžer konferencije, Ekonomski fakultet Podgorica
Uvodna riječ
dr Igor Lukšić, predsjednik Vlade Crne Gore
Otvaranje konferencije
10:40-12:30 SESIJA I
moderator: prof. dr Gordana Đurović, sala Mediteran
predviđeno vrijeme izlaganja 7 minuta
mr. sc. Dženan Kulović, Centar za razvoj karijera i kompetencija Univerziteta u Zenici
prof. dr sc. Darko Petković, Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici
Uloga univerziteta u razvoju kompetencija sukladnih zahtjevima tržišta rada
mr Mirza Oruč, Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici
Sanja Prodanović, Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet Podgorica
Rast i zapošljavanje u EU kao pretpostavka rasta konkurentnosti
doc. dr Slavica Mitrović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
doc. dr Boban Melović, Ekonomski fakultet Podgorica
Preduzetničko obrazovanje kao faktor uticaja na zapošljavanje
prof. dr Ilija Ćosić, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
prof. dr Bahrija Umihanić, prof. dr Dževad Zečić, doc. dr Suvad Isaković
Razvojem poduzetničkih kompetencija do novih radnih mjesta u Bosni i Hercegovini i
Ekonomski fakultet Tuzla
Crnoj Gori
doc. dr Jelena Stanković, doc. dr Marija Anđelković Pešić, doc. dr Vesna Janković Milić
Uloga institucija u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja
Ekonomski fakultet Niš
mr Zorica Kalezić, Marija Bošković, mr Marijana Mitrović
Regionalna distribucija zaposlenosti kroz prizmu malih, srednjih i velikih preduzeća u
Centralna banka Crne Gore
Crnoj Gori
mr Zoran Vukčević, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća
Izazovi korporativnog upravljanja i društvene odgovornosti
prof. dr. Bahrija Umihanić, Ekonomski fakultet Tuzla
Neefikasnost organa javne uprave kao barijera razvoja poduzetništva i povećanja
mr. sc. Mirela Ćebić, dipl. oec., Uprava za indirektno oporezivanje BiH
zaposlenosti
mr. sc. Amra Abadžić, dipl. oec.,Vlada Brčko Distrikta BiH
mr Elvira Pupović, samostalni savjetnik u Opštini Budva
Preduzetništvo, korupcija i povjerenje u uslovima ekonomske recesije
mr Vladimir Vulić, Ekonomski fakultet Podgorica
Mobilne platforme i društveni mediji kao nova šansa za (samo)zapošljavanje
Diskusija (do 30 minuta)
10:40-12:30 SESIJA II
moderator: doc. dr Ana Lalević Filipović, Plava sala (sala 203)
predviđeno vrijeme izlaganja 7 minuta
prof. dr Božidar Leković, mr Slobodan Marić, asistent
Zapošljavanje kao način afirmacije preduzetničkih kvaliteta i mogućnosti prevladavanja
Ekonomski fakultet Novi Sad
kriznog stanja
doc. dr Srđan Redžepagić
Evropska tržišta u nastajanju i perspektive za razvoj biznisa u uslovima globalne krize:
Institut ekonomskih nauka
Evropska unija i zapadni Balkan
mr Stevan Milisavljević, prof. dr Leposava Grubić-Nešić, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Doprinos sistema kvaliteta pozicioniranju preduzetništva
doc. dr Almir Alihodžić, Ekonomski fakultet Zenica
prof. dr Leposava Grubić-Nešić, doc. dr Slavica Mitrović, mr Stevan Milisavljević
Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
doc. dr Nikola Milović, Ekonomski fakultet Podgorica
Optimizacija ulaganja u dionice na Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira
doc. dr Ana Lalević Filipović, Ekonomski fakultet Podgorica
Računovodstvena ili ženska profesija?-osvrt na Crnu Goru
mr Selma Demirović, Ekonomski fakultet Podgorica
Velibor Bošković, Biznis incubator “Inventivnost” Podgorica
mr Radivoje Drobnjak, Ekonomski fakultet Podgorica
doc. dr Dragan Lajović, Ekonomski fakultet Podgorica
Mogućnost primjene linearnih modela za procjenu bankrota kompanija u Crnoj Gori
Personalni preduslovi preduzetničkog angažovanja
Jedinstveni tržišni akt kao preduslov rasta konkurentnosti
Razvoj biznis zona u Crnoj Gori
Unaprijeđenje zapošljavanja mladih kao faktor razvoja nacionalne ekonomije
Diskusija (do 30 minuta)
10:40-12:30 SESSION III
Moderator: dr Manijeh Reyhani, Crvena sala (Hall 202)
Presentation time – 7 minutes for each speaker
Manijeh Reyhani, Visiting Professor, Faculty of Economics, Podgorica
Research Associate (CEMI) and Director (A&M Consulting Engineers Pty Ltd)
Commercialisation Practices of the Australian Universities
The Centre for Entrepreneurial Management and Innovation (CEMI) Perth, Western Australia
M.Sc. Zhaklina Dhamo, prof. dr Vasilika Kume, University of Tirana
An Employers’ Assessment to the Bologna Process Masters’ Quality – The Albanian Case
dr Mladen Radišić, dr Dušan Dobromirov, doc. dr Jelena Borocki, Mladen Milinković
Key success factors of companies’ innovation activities
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences
Discussion (max. 30 minutes)
12:45-13:30 ZAVRŠNA RIJEČ – ZAKLJUČCI KONFERENCIJE
prof. dr Fuada Stanković, predsjednik Programskog odbora konferencije, sala Mediteran
Programski odbor međunarodne naučne konferencije Zapošljavanje kroz prizmu preduzetništva:
predsjednik Programskog odbora: prof. dr Fuada Stanković, Univezitet u Novom Sadu
programski menadžer: doc. dr Dragan Lajović, Ekonomski fakultet Podgorica
članovi Programskog odbora:
prof. dr Milorad Jovović, dekan Ekonomskog fakulteta Podgorica
prof. dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet Podgorica
doc. dr Ana Lalević Filipović, Ekonomski fakultet Podgorica
dr Manijeh Reyhani, University of Western Australia, Perth, Australia
dr Vasilije Kostić, ekonomski analitičar
mr Radivoje Drobnjak, Ekonomski fakultet Podgorica
Download

10:00-10:20 SVEČANO OTVARANJE KONFERENCIJE, sala