PLAN RADA 3A 16.09.2010.
• Moc i politicko delovanje u organizacijama 60’
–
–
–
–
Analiza slučaja iz prakse “Coolaire Corporation”,
Predavanje
Analiza slucaja iz prakse Elizabet Best, Scenaria uticaja
Test orijentacije prema moći
• Pauza 30’
• Organizaciono učenje 60’
– Predavanja
– Analiza slučaja Saturn
– Test razvojnih potreba
MOĆ U ORGANIZACIJI
DEFINICIJA MOĆI
• Moć je posobnost pojedinaca ili gruipa da
nametnu svoju volju drugima bez obzira na oitpor
• Moć je proizvodnja nameravanih efekata
• A ima moć nad B ako može učiniti da B učini
nešto što inače ne bi učinio.
• Sposobnost socijalnog aktera, bio to
pojedinac ili grupa, da u datom socijalnom
odnosu promeni ponašanje drugog
socijanog aktera.
DEFINICIJA MOĆI
• Moc i uticaj
• Moc i autoritet
Formalni autoritet bez
realne moći –
posednik ima pravo
ali ne i sposobnost
da vrši uticaj
Realna moć bez
formalnog autoriteta
– posednik ima
sposobnost ali ne i
pravo da vrši uticaj
MOĆ
AUTORITET
Realna moć i autortiet se
poklapaju – posednik ima
i pravo i sposbnost
vršenja uticaja
RESURSNA PERSPEKTIVA MOćI
•
•
•
•
Izvor moci – kontrola ogranicenih resursa
Socijalni akteri dolaze u poziciju kontrole
ogranicenih resursa u procesu socijalne
razmene
Nejednakost u socijalnoj razmeni: izvor moći je
višak u razmeni dva socijalna aktera
Uslovi:
–
–
–
–
resursi koji su osnova moći su potrebni i važni
inferiornim članovima;
inferiorni članovi organizacije ne mogu obezbediti
resurse na drugom mestu;
inferiorni članovi organizacije ne mogu prisiliti
superiorne da im daju potrebne resurse;
inferiorni članovi organizacije zadržavaju vrednosti koje
resurse čine poželjnim.
INDIVIDUALNA MOC
• Moć pozicije – formalna moć
– Moć nagradjivanja: sposobnost davanja ekstrinsičnih i
intrisičnih nagrada
– Moć kažnjavanja: sposobnost uskraćivanja nagrada
ili davanja kazni
– Legitimna moc – bazirana na verovanju podređenih
da šef “ima pravo” da izdaje komande
• Licna moc
– Ekspertska moc – posedovanje znanja, informacija,
iskustva koji su potrebni drugima
– Referentna moć – posedovanje osobina ili ponašanja
zbog kojih drugi žele da se identifikuju sa referentom
osobom, da je imitiraju ili da se povinuju njenim
željama
POSLUŠNOST I PRIHVATANJE
AUTORITETA
• Milgramovi eksperimenti (dopunska literatura)
– Teachers, Experimenters, Learners
– Teachers su davali elektrošokove Learners kada pogreše
na skali od 15 do 450 volti iako su learners glumili bolne
reakcije
– Na nivou od 200 volti, learners su izjavljivali da više ne
mogu da podnose bol , na nivou od 300 volti udarali su
u zid, dalje više nisu davali nikakve znake
– 65% teachers su davali šokove do kraja – 450 volti
– Nijedan teachers se nije zaustavio pre 300 volti
– 35% teachers se zaustavilo između 300 i 450 volti
– rezultat: ljudi imaju visoko izraženu tendenciju da se
povinuju autoritetu čak i kada to ugrožava druge ljude
POSLUŠNOST I PRIHVATANJE
AUTORITETA
• Barnard: Naređenja menadžra će biti prihvaćena i
sprovedena od strane zaposlenih ako su
zadovoljena sva 4 sledeća uslova:
– Zaposleni može i mora da razume naređenje
– Zapsoleni se oseća fizički i mentalno sposobnim da izvrši
naređenje
– Zaposleni veruje da naređenje nije nekonzistentmo sa
ciljevima organizacije
– Zaposleni veruje da naređenje nije konzistentno sa
njegovim ličnim interesima
POSLUŠNOST I PRIHVATANJE
AUTORITETA
• Zona indiferentosti: opseg mogućih naloga
menadžera koje zaposleni, na osnovu psihološkog
ugovora, smatra legitimnim i sprovodi ih bez
posebnog prosuđivanja i bez posebne nagrade
• Svi nalozi koji spadaju u zonu indiferentnosti se
prihvataju i sprovode a oni van zone
indiferentnosti mogu ali i ne moraju biti
prihvaćeni i sprovedeni
• Dali će nalog biti unutar ili izvan zone
indifrenentosti zavisi od psihološkog ugovora
• Da bi nalog izvan zone indiferentnosti bio
prihvaćen i sproveden menadžer mora da ponudi
dodatne nagrade ili kazne
ZONA INDIFERENTNOSTI JEDNE
SEKRETARICE
Rad 40 sati nedeljno
Kucanje korespodencije
Unutar zone
indiferentnosti
Prijem gostiju
Povremeni rad
prekovremeno uz plaćanje
Kuvanje kafe za goste i
šefa
Rad nedeljom
Kupovina poklona šefovoj
ženi
Kuvanje kafe za celu
službu
Izvan zone
indiferentnosti
MOC ORGANIZACIONIH JEDINICA
• Model resursne zavisnosti - kontrola kritičnih
resursa
• Kritičnost resursa proističe iz njihove tri osnovne
dimenzije:
– Važnost za funkcionisanje organizacije.
– Retkost.
– Mogućnost supstitucije - elastičnosti moći.
Sektor
marketinga
Sektor
razvoja
Sektor
finansija
Potrošači
Razvoj
proizvoda
Finansijski
resursi
MOC ORGANIZACIONIH JEDINICA
Konkurencija
na tržištu
Tehnološki
razvoj
grane
Finansijsko
zdravlje
preduze
ća
Kritični resurs
Najmoćniji
sektor
Oštra
Srednji
Dobro
Potrošači
Marketing
Srednja
Dinamičan
Dobro
Razvoj proizvoda Razvoj
Niska
Spor
Loše
Finansijski
Finansije
MOC ORGANIZACIONIH JEDINICA
• Model strateške kontigencije - sposobnost
redukovanja neizvesnosti sa kojom se
organizacija suočava + centralna pozicija organ.
jedinice + mogućnost supstituianja
Sposobnost redukovanja
neizvesnosti
Centralna pozicija u
organizaciji
Nemogućnost
supstituisanja aktivnosti
Moć
organizacione
jedinice
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MOćI
• ENZ: Definisanje kritičnih resursa kao izvor moći
Kongruencija
vrednosti sektora i
top menadžmenta
Definisanje
kritičnih
resursa
Kontrola kritičnih
resursa
Moć sektora
Legitimizacija
moći
Institucionaliza
cija moći
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MOćI
• Lukes:
1. Jednodimenzionalna moć - kontrola resursa otvoreni konflikt - prevladavanje
2. Dvodimenzionalna moć - kontrola odlučivanja latentni konflikt - potiskivanje (supresija)
3. Trodimenzionalna moć - kontrola percepcija i
interpretativnih šema- nema konflikta . socijalna
konstrukcija realnosti - nema konflikta
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MOćI
• ‘’…zar nije najsuperiornije ispoljavanje moći
sprečiti ljude, do bilo kog stepena, da imaju
suprotna gledišta oblikovanjem njihovih
percepcija, saznanja i preferencija na takav način
da oni prihvate njihovu ulogu u postojećem
poretku stvari zato što ne mogu da vide ili
zamisle alternativu tome bilo zato što taj poredak
posmatraju kao Bogom dan i koristan’’ (Lukes,
str.24).
INTERPRETATIVNA PERSPEKTIVA MOćI
• Izvor interpretativne moci - socijalna konstrukcija
realnosti
• Proces ima tri faze:
– Zauzimanje paznje
– Konceptualizaicja
– Kognitivna zavisnost
SINTEZA KONCEPTA MOĆI
IZVOR
MOĆI
Kontrola resursa
Politički procesi
Liderske
sposobnosti
kroz
PROCES
STICANJA
MOĆI
Nejedenaka
razmena
kreira
OSNOVA MOĆI
Socijalna
konstrukcija
realnosti
Legitimizacija
Resursna
zavisnost
Institucionalizacija
Kognitivna
zavisnost
I rezultira u
OBLIK MOĆI
Resursna moć
Interpretativna
moć
POLITIčKI PROCESI
• Problemi definicije političke akcije u organizaciji
• Kriterijumi definisanja:
–
–
–
–
–
–
Sebični interesi – postizanje ličnih ciljeva nekonzistentih ili
štetnih organizacionim ciljevima
Delovanje nedozvoljenim sredstvima
Alokacija resursa – akcije kojima se pokušava obezbediti
povoljna pozicija i alokaciji resursa
Neformalno ponašanje – akcije koje nisu formalno
sancionisane
Konlfikt – akcija koja izaziva konflikte
Pokušaj uticaja – akcija kojom se stiče moć
• Aktivnosti koje nisu deo formalne uloge u organizaciji ali
kojima se pokusava da utice na distribuciju resursa,
nagrada ili pogodnosti u organizaciji
POLITIčKI PROCESI
• Politički akt u organizaciji je delovanje
koje je:
– usmereno na sticanje ili održavanje moći
pojedinca ili grupe i / ili
– nije formalno sankcionisano i / ili
– usmereno je ka ostvarivanju ličnih (sebičnih)
ciljeva i suprotan je ili, u najboljem slučaju, ne
doprinosi ostvarivanju organizacionih ciljeva.
• Legitimno– nelegitimno političko ponašanje
– Legitimno političko ponašanje - pokušaj
ostvarivanja legitimnih ciljeva neformalnim,
nedozvoljenim, nelegitimnim sredstvima
– Nelegitimno političko ponašanje – pokušaj
ostvarivanja ličnih interesa formalnim,
legitimnim ili neformalnim, nelegitimnim
sredstvima
POLITIČKO PONAŠANJE
Stvarno ponašanje
Menadžerski izraz
Optuživanje drugih
Utvrđivanje odgovornosti
,,Uvlačenje“ rukovodiocima
Demonstriranje lojalnosti
Izbegavanje odgovornosti
Delegiranje autoriteta
,,Pokrivanje zadnjice“
Dokumentovanje odluke
Izazivanje konflikata
Ohrabrivanje promena i inovacija
Stvaranje koalicija
Stimulisanje timskog rada
Cinkarenje drugih
Unapređenje efikasnosti
Kovanje zavere
Planiranje unapred
Preterano revnostan
Kompetentan
Bolesno ambiciozan
Posvećen karijeri
Oportunista
Bistar, okretan
Lukav
Praktičan
Arogantan
Siguran u sebe
Perfekcionista
Posvećen detaljima
FAKTORI POLITICKOG DELOVANJA
• Individualni faktori
–
–
–
–
–
Samo posmatranje
Interni lokus kontrole
Makijavelizam
Investiranje u organizaciju
Alternative odlaska
• Organizacioni faktori
–
–
–
–
–
–
Nedostatak resursa
Organizaciona kultura
Autokratski stil vodjstva
Nejasna struktura
Sistem ocenjivanja ucinaka
Sistem nagradjivanja
SAMOOBNAVLJANJE MOĆI
• Proces u kome oni koji već imaju moć koriste tu
moć da bi stekli još dodatne moći.
• 4 oblika samoobnavanja moći
– Eksploatacija resursne moći: resursna moć – resursna
moć
– Legitimizacija resursne moći: resursna moć –
interpretativna moć
– Eksploatacija interpretativne moći: interpretativna moć
– interpretativna moć
– Institucionalizacija interpretativne moći: interpretativna
moć – resursna moć
TAKTIKE UTICAJA
•
Selektivna upotreba objektivnih kriterijuma
•
Kontrola dnevnog reda
•
Kontrola informacija
•
Kontrola alternativa i predloga
•
Formiranje koalicija
•
Kooptacija
•
Sponzorstvo
•
Upotreba spoljnih eksperata
TAKTIKE UTICAJA
– Konsultovanje. Agent podstiče ciljnu osobu da
sugeriše unapređenja u predlogu ili da
pomogne da se planiraju akcije u sprovođenju
predloga
– Racionalno ubeđivanje. Uticaj se ostvaruje
prezentiranjem činjenica i argumenata kako bi
se dokazalo da je predlog realan, racionalan i
važan za ostvarivanje ciljeva organizacije.
– Poučavaje. Agent uticaja tumači ciljnoj osobi
kako će sprovođenje predloga pogodovati
ostvarenju njenih ličnih ciljeva i razvoju
karijere.
TAKTIKE UTICAJA
– Inspiracija. Uticaj se ostvaruje pozivanjem na
ideje, vrednosti i ideale i podsticanjem emocija
– Saradnja. Agent nudi pomoć i resurse ciljnoj
osobi ako prihvati da uradi ono što se od nje
traži
– Ingracijacija. Agent koristi pohvale i laskanja
pre i za vreme dok utiče na ciljnu osobu ili
izražava poverenje da ciljna osoba može da
obavi neki težak zadatak
– Koalicija. Drugi uticajni ljudi se koriste da oni
izvrše uticaj na ciljnu osobu da se povinuje
zahtevima agenta. Agent može koristiti i samo
podršku drugih u direktnom uticaju na ciljnu
osobu.
TAKTIKE UTICAJA
– Pritisak. Korišćenje zahteva, pretnji,
uznemiravanja da bi se dobila podrška za vašu
akciju ili odluku.
– Legitimisanje. Agent nastoji da uspostavi
legitimitet svoga zahteva pozivanjem na
autoritet, formalnu organizacionu strukturu,
procedure ili pravila koji mu daju pravo da
traži da se ciljna osoba povinuje njegovim
zahtevima.
– Lična molba. Agent traži od ciljne osobe da
nešto uradi kao ličnu uslugu pozivajući se na
prijateljstvo i osećanje lojalnosti
– Razmena. Agent ostvaruje uticaj obećavanjem
neke koristi ili nagrade u budućnosti ili
pozivanjem na već ranije ostvarenu korist ili
nagradu za ciljnu osobu.
TAKTIKE MOĆI
Rezultati
Taktika moći
Otpor
Poslušnost
Posvećenost
Konsultovanje
18%
27%
55%
Racionalno
ubeđivanje
47
30
23
0
10
90
Ingracijacija
41
28
31
Koalicija
53
44
3
Pritisak
56
41
3
Legitimisanje
44
56
0
Lična molba
25
33
42
Razmena
24
41
35
Inspiracija
Download

MOC.ppt