1
Fakultet za metalurgiju i materijale
Katedra za hemiju i fiziku (K05)
SAMOEVALUACIJSKI
IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA HEMIJU I FIZIKU
ZA 2013.GODINU
1. OPŠTE ODREDNICE O KATEDRI ZA HEMIJU I FIZIKU
1.1.Personalni sastav
r.prof.dr. Mirsada Rizvanović, šef katedre
v.a.mr. Dijana Dujak, sekretar
Stalno zaposleni:
Vanjski zaposlenici:
1. r.prof.dr. Mirsada Rizvanović,
2. r.prof.dr. Petar Petrovski,
3. r.prof.dr. Suada Bikić,
4. v.prof.dr. Ana Beroš,
5. v.prof.dr.Jusuf Duraković
6. doc.dr. Farzet Bikić,
7. doc.dr. Ilhan Bušatlić,
8. doc.dr. Raza Sunulahpašić,
9. doc.dr. Almaida Gigović-Gekić,
10. doc.dr. Adnan Mujkanović,
11. doc.dr. Hasan Avdušinović,
12. v.as.mr. Dijana Dujak,
13. as. Dejana Brkić
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
doc.dr. Šefkija Botonjić
doc.dr. Asim Ibrahimagić,
doc.dr. Fehim Korač
v.as.mr. Nadira Bušatlić
v.as.mr. Safija Islamović,
v.as.mr. Suvad Kesić
as. Dragana Marić-Mešić,
as. Amna Karić,
as. Azra Smajić.
1.2 Nastavno-naučno i naučno-istraživačko područje rada katedre
Zadatak Katedre je da planira i organizira izvođenje nastavno-naučnog procesa i naučnoistraživačkog rada iz područja projektovanja, nadzora i vođenja ekološki održivih kemijskih procesa, a
udružuje više srodnih predmeta koji pripadaju užim naučnim oblastima za koje je Fakultet matičan.
Katedra za kemiju i fiziku svoju nastavno-naučnu i naučno istraživačku djelatnost temelji na
istraživanjima iz područja kemijskoinžinjerskih disciplina (reakcijsko inžinjerstvo; mehanički, toplotni i
separacijski procesi, analiza, sinteza i vođenje procesa). Nastavni planovi i nastavni programi
konceptom studija prilagođeni su za potrebe industrije regiona i BiH.
1.3.Laboratorije katedre
ƒ
ƒ
Laboratorija za fiziku
Laboratorija za hemiju
Navedene laboratorije su smještene u pet prostorija koje su namjenski projektovane, prilikom
izgradnje objekta, kao laboratorije sa svom potrebnom infrastrukturom. Laboratorije se nalaze na IV
spratu Fakulteta za metalurgiju i materijale.
2
Laboratorija za fiziku namjenjena je isključivo za edukaciju studenata Fakulteta za metalurgiju
i materijale u sklopu predmeta „Fizika I“ i „Fizika II“, kao i za studente politehničkog fakulteta u sklopu
predmeta „Građevinska fizika“. Ne posjeduje opremu koja se može koristiti u naučno-istraživačkom
radu.
Laboratorija za hemiju je namijenjena za edukaciju studenata svih studijskih odsjeka na
Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, kao i studenata Odsjeka za inženjersku
ekologiju Mašinskog fakuleteta Univerziteta u Zenici u okviru predmeta Hemija okoliša.
Kada su u pitanju istraživačke i stručne djelatnosti, Laboratorij za hemiju ima kapacitete u
oblasti Analitičke hemije. Uz analitiku laboratorije pružaju mogučnost istraživanja i u oblasti Fizikalne
hemije, prvenstveno Korozije metala.
Ključnu opremu hemijskog laboratorija čine sljedeći uređaji:
ƒ
Atomski apsorpcioni spektrofotometar, PerkinElmer, AA 800
ƒ
UV–VIS spektrofotometar, PerkinElmer, Lambda 650
ƒ
Potenciostat/Galvanostat , PAR, model 263A-2
ƒ
FT-IR spektrofotometar, PerkinElmer, Spektrum 100
Mogućnosti upotrebe gore navedene opreme su:
1. Atomski apsorpcioni spektrofotometar trenutno nudi mogućnost određivanja koncentracije
slijedećih metala: Pb, Cd, Hg, As, Ni, Mn, Cr, Cu, Fe, Zn.
2. UV–VIS spektrofotometar nudi mogućnost spektrofotometrijskog određivanja iona i spojeva u
ultravioletnom i vidljivom dijelu spektra, nakon nabavke neophodnih standarda.
3. FT-IR spektrofotometar nudi mogućnost skeniranja čvrstih i tečnih uzoraka u intervalu talasnih
brojeva 4000 – 450 cm-1
4. Potenciostat/Galvanostat nudi slijedeće mogućnosti:
ƒ Ispitivanje korozije metala u vodenim otopinama (DC metode)
ƒ Elektroanalitičko određivanje iona slijedećim metodama: CV, LSV, DPV i DPASV.
1.4.Kontakt podaci
Šef Katedre:
Tehnički sekretar Katedre:
prof.dr. Mirsada Rizvanović
mr. Dijana Hodžić
telefon: 032/ 40 18 31
[email protected]
faks: 032/ 40 69 03
[email protected]
2. OBJAVLJENI RADOVI NA KONFERENCIJAMA
Tokom 2013. godine nastavnici i saradnici su objavili 4 rada na konferencijama koji matičnošću
pripadaju ovoj katedri čiji su osnovni podaci za identifikaciju dati u narednoj tabeli:
3
T.1.
Naslov rada:
Paper Title :
Autori/
Authors :
THE EXAMINATION OF KIND AND QUANTITY INFLUENCE OF
ADDED MEDIUM ON WATER COAGULATION PROCESS
Doc.dr.sc.Ilhan Bušatlić, Doc.dr.sc.Asim Ibrahimagić, Amna Karić,
dipl.ing.hemije, Azra Smajić, dipl.ing.hemije
Kongres
/Congress :
VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “KVALITET 2013”, Neum, BiH,
06.-08. juni 2013.; 6th Research/Expert Conference with International Participation,
QUALITY 2009 Proceedings, Neum – Bosnia and Herzegovina, June 06th-08th, 2013,
Podaci o
zborniku/
Proceedings
Data
6th Research/Expert Conference with International Participation, QUALITY
2009 Proceedings, Neum – Bosnia and Herzegovina, June 06th-08th, 2013,
Printed by: Štamparija Fojnica, Fojnica, ISSN 1512-9268, Pages 511-516.
Rezime /
Summary
SUMMARY
The topic that is processed in this work refers to the examination of kind and quantity
influence ofadded coagulant on water coagulation process. The basic characteristics of
water, its distribution and usage are described in the theoretical part . The basic
characteristics of drinking water and different kinds of water purification processes are
described also. Accordingly to the title of the work the most attention is given to the
description of water coagulation process. Within this procedure colloids and colloidal
systems are explained, then the definition of coagulation and flocculation process is
given and the mechanisms of performing these processes are shown. The goal and the
workflow of the experiment are described in the practical part, then the procedure of
performing the JAR test and the procedures of examination of the following
parameters: pH value, electroconductivity and consumption of potassium
permanganate are also explained. The tabelar view of the obtained results and the
comparasion of the coagulation efficiency while using two kinds of coagulants:
aluminium sulphate and iron(III) chloride or ferric chloride has been given.
Key words: water, flocculation, coagulation, Jar test
Kategorizacija
rada/Classificati
on
Conference paper
T2.
Naslov rada:
Paper Title :
Autori/
Authors :
THE EXAMINATION OF THE APPLIED METHOD INFLUENCE ON
WATER DECARBONISATION EFFICIENCY
Doc.dr.sc. Ilhan Bušatlić, Doc.dr.sc. Asim Ibrahimagić, Amna Karić,
dipl.ing.hemije, Azra Smajić, dipl.ing.hemije
Kongres
/Congress :
VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “KVALITET 2013”, Neum, BiH,
06.-08. juni 2013.; 6th Research/Expert Conference with International Participation,
QUALITY 2009 Proceedings, Neum – Bosnia and Herzegovina, June 06th-08th, 2013,
Podaci o
zborniku/
Proceedings
Data
6th Research/Expert Conference with International Participation, QUALITY
2009 Proceedings, Neum – Bosnia and Herzegovina, June 06th-08th, 2013,
Printed by: Štamparija Fojnica, Fojnica, ISSN 1512-9268, Pages 517-522.
Rezime /
Summary
SUMMARY
The topic that is processed in this work refers to the examination of applied method
4
influence on water decarbonisation efficiency. Water hardness as its important
chemical parameter, as well as the most common used methods of water softening and
decarbonization: warm water decarbonisation with calx and thermal decarbonisation
are described in the theoretical part. Procedures for warm water decarbonisation with
calx and thermal decarbonisation are described in the practical part, and the procedures
of examination of total hardness, the calcium nad magnesium content are also
explained. Then the tabelar view of the obtained results and the comparasion of the
efficinecy for warm water decarbonisation with calx and thermal decarbonisation has
been given.
Key words: water, hardness, decarbonisation
Kategorizacija
rada/Classificati
on
T3.
Naslov rada:
Paper Title :
Autori/
Authors :
Kongres
/Congress :
Podaci o
zborniku/
Proceedings
Data
Rezime /
Summary
Kategorizacija
rada/Classificati
on
T4.
Naslov rada:
Paper Title :
Autori/
Authors :
Kongres
/Congress :
Podaci o
zborniku/
Proceedings
Data
Conference paper
“Temperature dependence of the conductivity of polyaniline samples”
Izet Gazdić, Senada Avdić, Suada Sulejmanović, Suada Bikić and Almedina
Modrić-Šahbazović
17th International Research/Expert Conference“Trends in the Development of
Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Istanbul, Turkey, 10-11
Semptember 2013
Proceedings of the 17th International Research/Expert Conference“Trends in
the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013,
Istanbul, Turkey, 10-11 Semptember 2013
ISSN 1840-4944
ABSTRACT
The experimental system used to measure the temperature dependence of the
conucivity of polyanianiline samples (PANI) in this paper was based on a
method of measuring changes in the polarity of the current which flows through
a thin sample on the measured resistance values we calculated conductivity of
the treated polyaniline sample and demonstrated its temperature dependence.
All measurements were perfomed an a vacuum.
Key words: polymers, polyaniline, activacion energy, jump temperature,
conductivity.
Original scientific paper
INVESTIGATION PITTING CORROSION OF ASTM 321 STAINLESS STEEL
Farzet Bikić, Mirsada Rizvanović, Hasan Avdušinović,
University of Zenica, Faculty for Metallurgy and Materials Science
17th International Research/Expert Conference “Trends in the Development of
Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Istanbul, Turkey, 1011 September 2013.
Proceding of the 17th International Research/Expert Conference “Trends in the
Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2013, Istanbul,
Turkey, 10-11 September 2013. ISSN 1840-4944, pages 121-123
5
Rezime /
Summary
Kategorizacija
rada/Classificati
on
This paper presents results of research pitting corrosion of ASTM 321 stainless
steel. Investigated pitting corrosion was performed in 0,9 and 3,0% NaCl
solutions with and without air. The severity of pitting corrosion of stainless steel
ASTM 321, was used to compare with the intensity of pitting corrosion of
stainless steel ASTM 316 L. Investigations were conducted in the corrosion cell
according to ASTM G5 on instrument potentiostat/galvanostat PAR 263A-2
with the software PowerCORR®. Corrosion was investigated with method of
cyclic polarisation.
Keywords: ASTM 321 stainless steels, titanium, pitting corrosion, cyclic
polarisation.
Short original scientific paper
3. RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA
Tokom 2013. godine nastavnici i saradnici su objavili 3 rada u časopisima koji matičnošću pripadaju
ovoj katedri.
T1.
Naslov rada:
Paper Title :
Autori/
Authors :
Podaci o
časopisu/
Proceedings
Data
Rezime /
Summary
Kategorizacija
/Classification
“Temperature dependence of the conductivity of polyaniline samples”
Izet Gazdić, Senada Avdić, Suada Šifra pripadnosti:
Sulejmanović, Suada Bikić and Almedina
Dodijeljeni kod:
Modrić-Šahbazović
Proceedings of the 17th International Research/Expert Conference“Trends
in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT
2013, Istanbul, Turkey, 10-11 Semptember 2013
ISSN 1840-4944
ABSTRACT
The experimental system used to measure the temperature dependence of
the conucivity of polyanianiline samples (PANI) in this paper was based on
a method of measuring changes in the polarity of the current which flows
through a thin sample on the measured resistance values we calculated
conductivity of the treated polyaniline sample and demonstrated its
temperature dependence. All measurements were perfomed an a vacuum.
Key words: polymers, polyaniline, activacion energy, jump temperature,
conductivity
Original scientific paper
T2.
Naslov rada:
Paper Title :
Autori/
Authors :
Podaci o
UTJECAJ KLASE PORTLAND-CEMENTA NA BRZINU KOROZIJE
ČELIČNE ARMATURE U CEMENTNOM MORTU UZROKOVANE
PRODIRANJEM KLORIDA I SULFATA IZ OKOLINE
Šifra pripadnosti:
Prethodno priopćenje
F. Bikić, Univerzitet u Zenici, FMM
M.Rizvanović, Univerzitet u Zenici, FMM
Dodijeljeni kod: Kem.
M. Cacan, Univerzitet u Sarajevu, PMF
Ind.62(1-2)1-5(2013)
Kem.Ind. Vol.62, Broj 1-2. Časopis kemičara i kemijskih inženjera
6
časopisu/
Proceedings
Data
Rezime /
Summary
Hrvatske,
UDK 66:54(05), CODEN: KJUIAR, ISSN 0022-9830, Online ISSN:13349090. Baze podataka: Scopus, Analytical Abstracts, Chemical Abstracts,
Chemical Engineering Abstracts, EBSCO Host - Academic Search
Complete, Theoretical Chemical Engineering Abstracts.
U ovom radu je ispitivan utjecaj klase portland cementa na brzinu korozije
čelične armature u cementnom mortu, uzrokovane penetriranjem klorida ili
sulfata iz okoliša u već očvrsli cementni mort. Za ispitivanja su korišene tri
klase portland-cementa, PC 35, PC 45 i PC 55. U svrhu navedenih
ispitivanja cilindrični uzorci od cementnog morta s čeličnom armaturom u
sredini su tretirani 6 mjeseci na sobnoj temperaturi u sljedećim otopinama:
2,1 % SO42-, 5 % Cl-. Za ispitivanje brzine korozije čelične armature u
cementnom mortu korištene su elektrokemijske tehnike potenciostatske
polarizacije i to tehnika ekstrapolacije Tafelovih krivulja i tehnika
potenciodinamske polarizacije. Ispitivanje je provedeno na uređaju
Potenciostat/Galvanostat, Princeton Applied Research, model 263A-2,
softverski paket PowerCORR®. Rezultati obje upotrijebljene tehnike
pokazuju da su koroziono najaktivnije čelične armature u uzorcima
pripremanim od cementa klase PC 35 u obje tretirane otopine, dok su
koroziono najstabilnije čelične armature u uzorcima pripremanim od
cementa klase PC 55. Rezultate provedenih istraživanja treba smatrati
preliminarnima. Za davanje preporuka za gradnju armiranobetonskih
konstrukcija u morskom okolišu potrebno je provesti ispitivanja utjecaja
sulfata na beton i armaturu, na betonskim i armiranobetonskim uzorcima.
Ključne riječi: klasa cementa, cementni mort, korozija čelične armature,
kloridi, sulfati, penetriranje, polarizacija.
Kategorizacija
/Classification
Prethodno priopćenje
T3.
Naslov rada:
Paper Title :
PRELIMINARY ANALYSIS OF HEAVY METALS CONTENT IN RIVER
BOSNA ABOVE AND BELOW THE INDUSTRIAL PLANTS IN ZENICA
AND ASSESSMENT OF POLLUTION
Šifra pripadnosti:
Autori/
Authors :
Podaci o
časopisu/
Proceedings
Data
Rezime /
Summary
F. Bikić, University of Zenica
Dodijeljeni kod:
Bulletin of the Chemists and Technologists of Bosnia and Herzegovina,
ISSN 0367-4444, Online ISSN:2232-7266.
Indexed in: CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE (CAS).
Rad je prihvaćen za objavljivanje i bit će objavljen u navedenom časopisu
krajem decembra 2013.g.
Kategorizacija
/Classification
Short communications
4. OBJAVLJENE KNJIGE (ZBORNICI, MONOGRAFIJE I SL.)
Nema objavljenih knjiga.
5. REALIZOVANI PROJEKTI I PROJEKTI U FAZI REALIZACIJE
7
T1.
Naslov projekta
Project title
Klasifikacija projekta
Project classification
Šef projekta
Project chief
Projektni tim
Project team
Datum početka
Start
Budžet projekta
Project budget
Projektni partneri
Project partners
Rezime projekta
Summary of the Project
T2.
Naslov projekta
Project title
Klasifikacija projekta
Project classification
Šef projekta
Project chief
Projektni tim
Project team
Datum početka
Start
Budžet projekta
Project budget
Projektni partneri
Project partners
Rezime projekta
Summary of the Project
T3.
Naslov projekta
Project title
Klasifikacija projekta
Project classification
Šef projekta
Project chief
Projektni tim
Project team
Datum početka
Start
Budžet projekta
Project budget
Projektni partneri
Project partners
TRANSPORTNA SVOJSTVA (METASTABILNIH) DJELIMIČNO KRISTALIČNIH
SISTEMA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT
Doc.dr.sci. Suada Sulejmanović
Doc.dr.sci. Suada Sulejmanović, Prof.dr.sci. Suada Bikić, as. Mr. Amra
Salčinović i dr.
2013.
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA NAUKU
INSTITUT ZA FIZIKU , ZAGREB, REPUBLIKA HRVATSKA
TRANSPORTNA SVOJSTVA (METASTABILNIH) DJELIMIČNO KRISTALIČNIH
SISTEMA, ELEKTRIČNI OTPOR, ELEKTRIČNA PROVODLJIVOST
PROIZVODNJA I ISTRAŽIVANJE ELEKTRIČNIH OSOBINA SLOJEVA
(FILMOVA) KONTROLISANO DOPIRANOG POLIMERA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT
V.prof.dr.sci. Izet Gazdić
V.prof.dr.sci. Izet Gazdić, Prof.dr.sci. Suada Bikić, Senada Avdić i dr.
2013.
FEDERALNO MINISTARSTVO ZA NAUKU
PROIZVODNJA I ISTRAŽIVANJE ELEKTRIČNIH OSOBINA SLOJEVA (FILMOVA)
KONTROLISANO DOPIRANOG POLIMERA
NUMERIČKO MODELOVANJE PROCESA KOMPAKTIFIKACIJE
GRANULARNIH MATERIJALA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI, BUDŽETSKI, MEĐUNARODNI, AKTIVAN
VAN.PROF.DR. ALEKSANDAR KARAČ
Mr. Dijana Dujak, Fakultet za metalurgiju i materijale, UNZE
Dr. Slobodan Vrhovac, Naučni savetnik, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
Dr. Ivana Lončarević, docent, Univerzitet u Novom Sadu
DECEMBAR 2013
15 000,00 KM
FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
8
Rezime projekta
Summary of the Project
Granularni sistemi važni u rudarstvu i građevinarstvu, poljoprivredi,
hemijskoj, farmaceutskoj i prehrambenoj industriji. Planirana istraživanja su
motivisana praktičnim primjenama zato što je manipulisanje zrnastim materijalima
(transport, kompaktifikacija, fluidizacija, miješanje, segregacija) neizostavan dio
mnogih tehnoloških procesa u industriji i poljoprivredi. Predmet istraživanja je
proces kompaktifikacije granularnog sistema pod uticajem vibracija. Problem će
biti tretiran pomoću reverzibilnog adsorpciono-desorpcionog modela na rešetkama
primjenom numeričkih metoda/simulacija. Posebna pažnja će biti usmjerena na
izučavanje granularnih smješa, zato što je proces njihove kompaktifikacije i
pratećih kooperativnih pojava slabo izučen. Cilj istraživanja je analiza uticaja
geometrije, veličine i simetrije objekata na relaksacione procese polidisperznog
granularnog sistema koji je izložen vibracijama. U tu svrhu, imperativ nam je da što
bolje reprodukujemo kinetiku zgušnjavanja i staklasto ponašanje granularnog
materijala koji je izložen slabim vertikalnim vibracijama.U osnovi procesa
kompaktifikacije granularnog materijala je geometrijska frustracija. Ona proces
kompaktifikacije čini veoma sporim, jer za malu preraspodjelu položaja jedne
jedine granule ponekad je potrebno koopertivno pomjeranje velikog broja okolnih
granula. Hipoteza koju smo postavili je da numerički modeli, koji su geometrijski
frustrirani mogu reprodukovati veoma sporu dinamiku procesa kompaktifikacije.
Planirani program istraživanja sastoji se u slijedećem:
1. Istraživanje litarature i radova iz oblasti kompaktifikacije granularnh materijala i
numeričkog modeliranja klasičnih višečestičnih sistema
2. Razvoj, modifikacija i optimiranje numeričkog modela/programa reverzibilne
sekvencijalne adsorpcije na dvo-dimenzionalnoj triangularnoj rešetki
3. Realizacija proračuna korištenjem novorazvijenih kodova
4. Analiza kompaktifikacije anizotrpnih objekata
5. Analiza kompaktifikacije polideisperznih granularnih smješa
6. Analiza uticaja fizičkih karakteristika materijala i gravitacije na procese kompaktifikacije
7. Analiza struktura koje nastaju nesekvencijalnim procesima depozicije granula.
6. ORGANIZACIJA KONFERENCIJA, SEMINARA I JAVNIH PREDAVANJA
Članovi katedre nisu učestvovali u organizaciji konferencija, seminara i javnih predavanja.
7. PODACI O MOBILNOSTI NASTAVNOG OSOBLJA I STUDENATA
Ime i prezime
Name and surname
Mr. Dijana Dujak
Institucija razmjene
Institutional data
Karakter mobilnosti
Mobility character
Broj dana u razmjeni
Number of mobilty days
Broj učesnika
Participants number
Rezime aktivnosti
Summery of actvities
Institut za fiziku, Beograd, Srbija
Ime i prezime
Name and surname
Mr. Dijana Dujak
Šifra pripadnosti:
Dodijeljeni kod:
Kraći studijski boravak
7
1
Istraživanja vezana za temu doktorske disertacije.
Šifra pripadnosti:
Dodijeljeni kod:
9
Institucija razmjene
Institutional data
Karakter mobilnosti
Mobility character
Broj dana u razmjeni
Number of mobilty days
Broj učesnika
Participants number
Rezime aktivnosti
Summery of actvities
Institut za fiziku, Beograd, Srbija
Kraći studijski boravak
7
1
Istraživanja vezana za temu doktorske disertacije.
8. SWOT ANALIZA
Interne snage:
Interne slabosti
Šanse u okruženju:
Prijetnje u okruženju:
Interne snage:
− Pokrivenost predmeta vlastitim nastavnim osobljem Katedre. U 2013.godini primljen
asistent u stalnom radnom odnosu.
− Savremena laboratorijska oprema u praktičnoj nastavi.
− Mogučnost naučno-istraživačkog rada nastavnika i saradnika na Katedri nabavkom nove
istraživačke opreme.
Interne slabosti:
− Nedostatak mlađeg asistentskog osoblja.
− Nedostatak laborantskog kadra.
− Nedovoljno angažiranje oko prijavljivanja na međunarodne istraživačke projekte.
Šanse u okruženju:
− Nabavka nove opreme koja ima edukacijsku i aplikativnu primjenu u industriji regiona.
− Saradnja članova Katedre sa kolegama drugih fakulteta uz učešće u izradi zajedničkih
naučno-istraživačkih projekata.
Prijetnje u okruženju:
− Nemogučnost kvalitetnijeg angažmana ljudi iz privrede zbog neposjedovanja adekvatnih
akademskih zvanja i referenci.
− Niska stopa privrednog razvoja BiH.
− Niska stopa izdvajanja za naučno-istraživački rad na svim nivoima vlasti.
− Evidentna nezainteresiranost privrede za zapošljavanje ženske radne snage.
9. PRIJEDLOZI POBOLJŠANJA RADA
−
−
−
−
−
Dalje popunjavanje Katedre sa mladim asistentima u stalnom radnom odnosu.
Angažman laboranata na Katedri u stalnom radnom odnosu.
Unutar katedri fakulteta formirati timove koji će biti sposobni za pripremu aplikacija na
domaće i međunarodne programe.
Jače uključivati studente u programe NIR i stručnog rada.
Staviti težište na uspostavljanju jače međusobne saradnje između proizvodnih firmi iz
sektora hemijske proizvodnje i prerade i Odsjeka za hemijsko inžinjerstvo na Fakultetu za
metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici.
10. MASTER PLAN RADA ZA 2014. GODINU
10
-
-
Realizacija nastave prema nastavnim planovima i programima iz domena Katedre K05 na
dodiplomskom studiju.
Realizacija nastavnih aktivnosti na održavanju nastave na II ciklusu iz oblasti Hemijsko
inžinjerstvo.
Definiranje tema i programa dodiplomskih i magistarskih radova kandidata iz predmeta koji
pripadaju Katedri.
Aktivnosti na donošenju nastavnih planova i programa doktorskog studija na Odsjeku za
hemijsko inžinjerstvo.
Predlaganje Komisija za pripremu prijedloga za izbor u naučna zvanja.
Predlaganje Komisija za ocjenu i odbranu magistarskih i doktorskih radova.
Aktivnosti na postupku akreditacije Laboratorija za hemiju.
Aktivnosti na osnivanju Centra za istraživanje na Fakultetu.
Saradnja sa naučnim institucijama i privrednim subjektima (pružanje laboratorijskih usluga,
izrada elaborata, definiranje i realizacija zajedničkih projekata).
Učešće na konferencijama i drugim naučno-stručnim skupovima.
Objavljivanje radova u naučno-stručnim časopisima.
Apliciranje na konkurse za prijavu naučno-istraživačkih projekata na nivou FBiH, države BiH,
kao i na međunarodne javne pozive za prijavu projekata.
Ažuriranje web stranice Katedre.
Aktivnosti na poboljšanju kvaliteta studijskog programa Hemijsko inžinjerstvo držeći se
preporuka za poboljšanje navedenih u Izvještanju o ocjeni kvaliteta studijskog programa
Hemijsko inžinjerstvo od strane Komisije, a prema smjernicama preuzetim od ESABiH “EU
standards for accreditation of study programs on BH universities”, u okviru TEMPUS
programa.
Popunjavanje Katedre sa mladim asitentima u stalnom radnom odnosu i laborantom u stalnom
radnom odnosu.
11. ZAKLJUČCI
Prezentirani samoevaluacijski izvještaj Katedre za hemiju i fiziku pokazuje osnovne elemente
rada u 2013. godini. Kao jedna od katedri Fakulteta za metalurgiju i materijale u okviru Univerziteta u
Zenici rad Katedre se odvijao u suradnji sa drugim katedrama. U 2013.god. uspješno je počeo sa
radom II ciklus studija iz oblasti Hemijsko inžinjerstvo.
Sagledavajući sve elemente samoevaluacijskog izvještaja rad Katedre u 2013.godini se može
ocijeniti pozitivno. Dakle, iz priloženog se može zaključiti da je postignut napredak u radu Katedre u
odnosu na prošlu godinu.
U Zenici, decembra, 2013.
Pripremila:
Prof.dr. Mirsada Rizvanović
Šef katedre
________________________
Download

SAMOEVALUACIJSKI IZVJEŠTAJ KATEDRE ZA HEMIJU I FIZIKU ZA