Distribucija Daikin proizvoda se vrši preko:
Ovaj katalog je napravljen u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane Daikin
Europe N.V.. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do
kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost
sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu.
Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno
odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled
upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija
Daikin Europe N.V.
DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900, e-mail: offi[email protected], www.daikin-ce.com
Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu
sertifikacije Eurovent koji se odnosi na sve klima-uređaje
(AC), agregate za hlađenje tečnosti (LCP) i uređaje
sa rashladnom spiralom (FC); certifikovani podaci
certifikovanih modela navedeni su u Eurovent katalogu.
Multi sistemi imaju Eurovent sertifikat za kombinacije do
2 unutrašnje jedinice.
Jedinstveni položaj kompanije Daikin kao proizvođača
opreme za klimatizaciju, kompresora i rashladnih uređaja
je prirodno rezultirao njenim aktivnim učešćem u zaštiti
čovekove sredine. Već nekoliko godina Daikin namerava
da zauzme vodeći položaj u snabdevanju proizvodima koji
imaju ograničen uticaj na životnu sredinu. Ostvarenje tog
cilja zahteva ekološki usklađeno oblikovanje i razvijanje
širokog asortimana proizvoda i sistema koji omogućavaju
uštedu energije i smanjenje otpadnih materija.
ECPSR10-513_DACE • 03/2010 • Copyright Daikin
Ovo izdanje zamenjuje prethodno: ECPSR09-500
Odgovorni editor: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende
OEM
K ATA LO G P R I M E N J E N I H S I S T E M A 2 0 1 0
Hlađenje
Primenjeni Sistemi
Klimatizacija
Grejanje
SAVRŠEN K MFOR
Za sva godišnja doba
2010
Katalog
proizvoda
Primenjeni sistemi
4 STUBA DAIKINOVOG
USPEHA
PRIMENJENI SISTEMI
HLAĐENJE
KLIMATIZACIJA
GREJANJE
LIDER NA POLJU KVALITETA PROIZVODA
Daikin proizvodi širok opseg energetski izuzetno efikasnih proizvoda za kontrolu klime u prostorijama, kao i sistema za
komercijalne, rezidencijalne i industrijske primene. Naš proizvodni program se bazira na četiri stuba nosača, koji ilustruju
Daikin-ovu sveobuhvatnost:
optimizovana grejna rešenja: vazduh - vazduh (rezidencijalne
primenjeni sistemi za centralno hlađenje i grejanje,
i komercijalne primene) i vazduh - voda (rezidencijalne
za industrijske i komforne primene
primene, uz opciju tople vode za domaćinstva)
vrhunski
sistemi
klimatizacije
sa
srednje i niske temperature hlađenja za maloprodajne
direktnom
objekte
ekspanzijom, za rezidencijalne i komercijalne primene
Svaki stub, zahvaljujući upotrebi novih tehnologija, teži isporučenju maksimalno energetski efikasnih proizvoda, minimalne
energetske potrošnje i troškova korišćenja, tokom čitavog veka trajanja opreme. Opseg naših proizvoda je toliko širok i
sveobuhvatan pri pokrivanju ključnih disciplina kontrole klime u zatvorenom prostoru, da smo mi apsolutno sigurni da njime
možemo da u svakom trenutku zadovoljimo zahteve naših brojnih krajnjih korisnika, konsultanata, izvođača radova i instalatera.
LIDER NA POLJU KVALITETA PROIZVODA I USLUGA
Od našeg dolaska u Ostende (Belgija) 1972. godine, transformisali smo i proširili svoje proizvodne pogone, uključujući nove
moderne pogone otvorene u Milanu (Italija) i Plzenu i Brnu (Češka Republika). Zahvaljući tome, kao i kupovini Kramlingtona
(Velika Britanija), Guglingena (Nemačka) i Čekine (Italija), Daikin je, po opštem mišljenju, postao najnaprednija fabrika
klima-uređaja u Evropi. Pored toga, svi naši pogoni slede originalno japansko pravilo - proizvod ne sme da ima nijednu grešku,
lanac snabdevanja je izuzetno efikasan, a istraživanje i razvoj su apsolutno bez premca! Navedene fabrike se oslanjaju na
široku mrežu filijala u vlasništvu Daikina i nalaze se u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Španiji, Portugaliji, Poljskoj,
Grčkoj, Belgiji, Holandiji, Srednjoj Evropi i Južnoj Africi, kao i na brojne nezavisne distributere po Evropi, Africi i Srednjem
Istoku uz organizacionu podršku kancelarija u Irskoj, Rusiji, i Turskoj.
Zahvaljujući velikom profesionalnom iskustvu i poštovanju osnovnih pravila uspevamo da očuvamo izuzetno bliske odnose
sa internacionalnim tržištima, krojimo proizvodne programe u skladu sa preciznim regionalnim potrebama i brzo i efikasno
reagujemo na potencijalnu ekspanziju svih tržišta.
NOVI PROIZVODI
36
RASHLADNI AGREGAT SA INVERTERSKOM
TOPLOTNOM PUMPOM – EWYD-BZ
! Inverterska tehnologija
! Širok opseg kapaciteta od 254 kW do 583 kW pri hlađenju
! Tehnologija jednovijčanog kompresora
! Dve verzije različitih zvučnih nivoa
! Prošireni radni opseg (do spoljne temperature od -12 °C)
! Alternativa za gasne kotlove
38
RASHLADNI AGREGAT SA VAZDUŠNIM
HLAĐENJEM – EWAD-C! Širok opseg kapaciteta od 619 kW do 1858 kW
! Više različitih verzija prema nivou efikasnosti i šuma
! Jedinstvena tehnologija jednovijčanog kompresora
! Vrhunska energetska efikasnost (EER do 3,70 i ESEER do 4,63)
! Širok radni opseg (temperatura okoline od -18 °C do +52 °C)
87
KROVNA TOPLOTNA PUMPA  UATYQQBY1
! Krovni model velike efikasnosti
! Za primene sa R-410A rashladnim fluidom
! Sistem tipa „priključi i pokreni” pojednostavljuje instalaciju uređaja
! Nova kontrolna maska je standardno ugrađena
! Proširen radni opseg: pri hlađenju do 0 °C (podešavanje na
terenu)
70
VRV® PRIMENE ZA OBRADU VAZDUHA
! Integrišite svoj AHU u VRV® sistem rekuperacije toplote ili u toplotnu
pumpu
! Može da se priključi na klima komore sa toplotnom pumpom
! Inverterska tehnologija
! Velika efikasnost
! Brža reakcija na promene temperature ulaznog vazduha u odnosu
na AHU vodene sisteme
! Fleksibilnost regulacije (VRV®)
! Širok opseg kapaciteta: toplotni kapacitet do 170 kW (VRV®)
SADRŽAJ
4 stuba Daikin-ovog uspeha
1
Novi proizvodi
2
Sadržaj
3
Grejanje i hlađenje
4
Sezonska efikasnost
6
Označavanje energetske potrošnje
7
Eco-oznaka
8
Sačuvajmo prirodu
8
Ekološka svest
9
Daikin-ove informacije o eliminaciji R-22
10
35,0(1-(1,6,67(0,
Sa vazdušnim hlađenjem
EWAQ-ACV3
EWYQ-ACV3
EWAQ-ACW1
EWYQ-ACW1
EUWAC-FZW
EUWA*-KAZW
EUWY*-KAZW
EWAQ-DAYN
EWYQ-DAYN
EWAD-MBYN
EWAD-AJYNN
EWAD-AJYNN/A
EWAD-AJYNN/Q
EWAD-AJYNN/H
EWAD-AJYNN/S
EWAD-AJYNN/X
EWYD-BZSS
EWYD-BZSL
EWAD-C-SS/SL
EWAD-C-SR
EWAD-C-XS/XL
EWAD-C-XR
EWAD-C-PS/PL
EWAD-C-PR
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Rashladni agregat bez kondenzatora
EWLP-KAW1N
EWLD-MBYN
EWLD-DJYNN
EWLD-EJYNN
44
46
47
48
49
Sa vodenim hlađenjem
EWWP-KAW1N
EWWD-MBYN
EWWD-DJYNN
EWWD-DJYNN/A
EWWD-EJYNN
EWWD-EJYNN/A
50
52
54
55
56
57
58
EWWD-BJYNN
EWWQ-AJYNN
EWWQ-AJYNN/A
59
60
61
Centrifugalni rashladni agregat
DWSC, DWDC
62
62
Pribor
DICN (Daikinovi rashladni agregati
integrisani u mrežu)
Hidro moduli i međurezervoari
Suvi hladnjaci i kondenzatori
Rashladne kule
64
Kompresiono-kondenzacioni agregati
ERQ
VRV® Primene za obradu vazduha
ERAP-MBYNN
67
68
70
71
Ventilacija
FWB-J
FWM
FWB
FWD
FWV
FWL
FWT
FWF
FWC
Hladnjaci vazduha
Ventilacija uz rekuperaciju toplote - VAM
Krovni uređaji
Klima-komore
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
86
87
89
Opcije i pribor
Rashladni agregat
Ventilator-konvektor
Ventilacija
64
65
66
66
93
94
98
100
GREJANJE I HLAĐENJE
TO P LOTNA PU MPA
DAIKIN TOPLOTNE PUMPE:
APSOLUTNE UDOBNOSTI
KOMBINACIJA
EFIKASNOSTI
I
Daikin vam stavlja na raspolaganje svoje pedesetogodišnje iskustvo u
korišćenju najnaprednijih tehničkih dostignuća u proizvodnji toplotnih
pumpi. Naša nova generacija toplotnih pumpi predstavlja globalno rešenje za hlađenje
i za grejanje kako u stambene tako i u komercijalne svrhe. Toplotne pumpe obezbeđuju
N:
RNROQDWHPSHUDWXUD
+
HQHUJLMD
udobnu toplotu zimi i svežinu leti. Pošto naši sistemi crpe toplotnu energiju iz okolnog
spoljašnjeg vazduha (takozvane vazduh/vazduh ili vazduh/voda toplotne pumpe), oni
su energetski mnogo efikasniji i zrače mnogo manje CO2 nego grejni sistemi na bazi
fosilnih goriva.
KOLIKA JE ENERGETSKA EFIKASNOST NAŠIH TOPLOTNIH PUMPI?
Efikasnost se meri u koeficijentima COP (Koeficijent učinka) za grejanje i EER (Stepen
energetske efikasnosti) za hlađenje. Daikin toplotne pumpe postižu koeficijente COP
i EER do vrednosti od 4, što znači da jedna jedinica utrošene električne energije daje
4 jedinice toplotne ili rashladne energije.
R E K UPER ACIJ A TO PLOTE
TOPLOTNA PUMPA ILI SISTEM ZA REKUPERACIJU TOPLOTE?
Ako želite da postignete viši nivo udobnosti grejanjem i/ili hlađenjem
svoje prodavnice, kancelarije ili industrijskog prostora, mi u Daikin-u
imamo mnogo toga da vam ponudimo. Naše toplotne pumpe velike
efikasnosti mogu da greju ili hlade, dok naši sistemi sa mogućnošću rekuperacije toplote
obezbeđuju istovremeno grejanje i hlađenje, iz jednog jedinog sistema. Mi nudimo
brojne toplotne pumpe i sisteme za rekuperaciju toplote od kojih će neki svakako
odgovarati vašim potrebama. Neke konfiguracije su male - svega 2 kW - za jednu
prostoriju, do nekoliko MW za velike industrijske projekte.
ŠTA JE REKUPERACIJA TOPLOTE?
Rekuperacija toplote se postiže tako što se toplota koju izbacuju unutrašnje jedinice
u režimu hlađenja pošalje prema prostorijama koje treba zagrejati. Drugim rečima,
rekuperacija toplote pomaže da se energija koja se nalazi na raspolaganju na jednom
mestu pošalje na druga mesta u istoj zgradi i tamo ponovo upotrebi. Sa koeficijentom
učinka (COP) koji ide do 9, sistemi za rekuperaciju toplote postižu nivo energetske
efikasnosti koji je među najvišim u industriji.
4
N:
N:
HOHNWULþQDHQHUJLMD
SA M O HL AĐ ENJ E
OSVEŽAVAJUĆA REŠENJA ZA VAŠ BIZNIS
Vi postavljate visoke zahteve jer znate šta je najbolje za vaš biznis. Mi u
Daikin-u već decenijama isporučujemo rashladne uređaje vrhunskog
kvaliteta. Bilo da vaša delatnost zahteva optimalnu energetsku
efikasnost ili krajnju preciznost u domenu hlađenja, Daikin je u stanju da zadovolji
vaše potrebe. Zbog svoje izuzetne pouzdanosti i posvećenosti savremenoj tehnologiji,
Daikin se nameće kao jedino pravo rešenje.
SA M O GRE JANJ E
GREJNA REŠENJA VELIKE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Zahvaljujući vodećoj poziciji u tehnologiji toplotnih pumpi, Daikin je
ostvario značajan doprinos na tržištu grejanja stambenog prostora:
sistemi za grejanje na bazi toplotne pumpe istovremeno zadovoljavaju
potrebe korisnika koji traže sisteme koji troše manje energije i potrebe zakonodavaca
koji traže povećanu efikasnost.
Rezultat: sistemi za grejanje koji su daleko više energetski efikasni nego sistemi koji
koriste konvencionalna fosilna goriva. Kombinacija napredne tehnologije i obnovljive
energije – vazduha – kao goriva* postavlja Daikin-a na vodeće mesto u službi očuvanja
naše životne sredine. Kad tome dodamo Daikin-ovu čuvenu pouzdanost, fleksibilnost,
bezbednost, niske troškove instalacije i apsolutnu udobnost sistema za grejanje, jasno
nam je zašto Daikin postaje sve traženije ime u grejnoj industriji.
*Daikin- ovi grejni sistemi koriste takođe i malu količinu električne energije
(oko 1/4 grejne energije)
5
SEZONSKA EFIKASNOST
Evropsko zakonodavstvo* podstiče korisnike da drastično smanje potrošnju energije, povećaju energetsku efikasnost poslovnih
zgrada i stanova i zadovolje evropsku direktivu 20/20/20. Zbog toga industrija pokušava da pronađe adekvatnije načine za
merenje efikasnosti. Nova direktiva ima za cilj da, u okviru Evropske zajednice, smanji uticaj raznih proizvoda na životnu sredinu.
NOMINALNA EFIKASNOST MORA DA SE USAVRŠI
U Evropi se već određeno vreme vrše merenja ekološkog učinka.
Svrha ovih merenja je sa jedne strane postavljanje ekoloških
ograničenja proizvođačima i sa druge strane, informacija
korisnika o učinku klima-uređaja. Na taj način se korisnicima
daje mogućnost da izvrše objektivan izbor. Metod koji je
trenutno na snazi je metod nominalne efikasnosti. Ovaj
metod ima određene slabosti koje prouzrokuju velike razlike
između navedenog i stvarnog učinka.
Dijagram raspodele temperature
Slučaj
SEZONSKA EFIKASNOST JE USKLAĐENA SA UČINKOM PRI
DELOMIČNOM OPTEREĆENJU
Da bi se ispravila navedena situacija, u toku je razvijanje
kompleksnijeg merenja sezonskog učinka. Najvažnije razlike
između sezonskog i nominalnog učinka su sledeće:
› Upotreba nekoliko mernih temperatura za hlađenje i
grejanje umesto jedne nomimalne temperature. Ovo bolje
odslikava stvarni učinak u toku cele godine.
› Integritet rada pri delimičnom kapacitetu umesto pri
punom kapacitetu
› Usvajanje metoda računanja sezonske efikasnosti će
doprineti boljoj proceni realnog učinka uređaja, jer
većina sistema najčešće funkcioniše pod delimičnim
opterećenjem
r Temperatura
r
Trenutni položaj koef. COP
Trenutni položaj koef. EER
Grejanje
Hlađenje
Evropski sezonski koeficijent energetske efikasnosti je
ponderisana formula koja uzima u obzir varijacije EER-a
prouzrokovane opterećenjem i promenama temperature
ulazeće vode ili vazduha.
Procenat radnog vremena uređaja 3%
Potrebno opterećenje (%)
ESEER - Evropski sezonski koeficijent energetske
efikasnosti
Da bi se postigla pouzdana energetska analiza godišnjeg
učinka, uveden je Evropski sezonski koeficijent energetske
efikasnosti (ESEER), zvanično priznat u Evropi.
UKUPNA
NOMINALNA
Godišnja potrošnja energije
Procenat radnog vremena uređaja 33%
Procenat radnog vremena uređaja 41%
Procenat radnog vremena uređaja 23%
Formula i dijagram ESEER-a su prikazani dole:
Okolna temperatura vazduha (°C)
ESEER = 3% EERpri opterećenju od 100% + 33% EERpri opterećenju od 75% +
41% EERpri opterećenju od 50% + 23% EERpri opterećenju od 25%
ESEER je sredstvo koje se koristi za poređenje prosečne
efikasnosti dva rashladna agregata, mnogo realnije nego EER
koji se računa pod punim opterećenjem.
*EPB (Energetski učinak zgrada) Directiva 2002/91/EC
ESEER parametar
Delimično opterećenje Temperatura vazduha (°C) Temperatura vode (°C) Koeficijenti ponderacije
100
35
30
3%
75
30
26
33%
50
25
22
41%
25
20
18
23%
OZNAKA POTROŠNJE
Označavanje energetske potrošnje je deo „Evropskog
programa za klimatske promene”, koji ima za cilj da efikasnom
upotrebom energije smanji količinu ispuštanja CO2 u
atmosferu. Evropska komisija smatra da će povećana svest
o problemu podstaći većinu korisnika da kupuju ekološki
najekonomičnije uređaje u odnosu na svoje potrebe.
Klasa energetske
efikasnosti uređaja
u režimu hlađenja:
ŠTA TO ZNAČI?
Oznaka sadrži informacije o potrošnji klima-uređaja. Uređaji sa
kapacitetom hlađenja do 12 kW su, prema potrošnji energije,
klasirani u kategorije od ‘A’ do ‘G’ i obeleženi odgovarajućom
bojom. Energetski najefikasniji uređaji pripadaju kategoriji ‘A’
i obeleženi su tamno zelenom strelicom, a najmanje efikasni
uređaji pripadaju kategoriji ‘G’ i obeleženi su crvenom
strelicom. Na taj način korisnici mogu da uporede efikasnost
uređaja iste vrste a različitih proizvođača.
Klasa energetske
efikasnosti uređaja
u režimu grejanja:
A
EER > 3,20
$ COP > 3,60
B
3,20 ≥ EER > 3,00
% 3,60 ≥ COP > 3,40
C
3,00 ≥ EER > 2,80
& 3,40 ≥ COP > 3,20
D
2,80 ≥ EER > 2,60
' 3,20 ≥ COP > 2,80
E
2,60 ≥ EER > 2,40
( 2,80 ≥ COP > 2,60
F
2,40 ≥ EER > 2,20
) 2,60 ≥ COP > 2,40
G
2,20 ≥ EER
*
2,40 ≥ COP
ŠTA PIŠE NA OZNACI
Naziv i logotip proizvođača i vrsta unutrašnjih i spoljnih jedinica (*).
PREDVIĐENA GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE
Označena je prosečna godišnja potrošnja energije, na bazi standardnog
rezidencijalnog modela. Godišnja potrošnja se dobija množenjem ukupne
apsorbovane snage sa 500 sati, koliko uređaj godišnje prosečno provede
U REŽIMU HLAĐENJA PRI PUNOM OPTEREĆENJU. Cena godišnje potrošnje
energije se dobija množenjem ove cifre sa korisnikovom cenom struje.
Energija
Proizvođač
Spoljna jedinica
Unutrašnja jedinica
Efikasnije
A
B
C
D
E
SNAGA HLAĐENJA
To je kapacitet hlađenja u kW kad uređaj funkcioniše u režimu hlađenja pod
punim opterećenjem. Korisnici treba da odaberu uređaj čija nominalna snaga
zadovoljava njihove potrebe u pogledu hlađenja/grejanja. Predimenzionirani
uređaji mogu da izazovu poremećaj ciklusa uključivanja/isključivanja i skraćen
vek trajanja, a poddimenzionirani uređaji neće uspeti da obezbede željenu
temperaturu. Informacije o snazi hlađenja možete dobiti od proizvođača
ili njegovog lokalnog predstavnika, koji poznaju ove cifre.
STEPEN ENERGETSKE EFIKASNOSTI (EER)
To je snaga hlađenja nekog uređaja podeljena sa ukupnom električnom
apsorbovanom snagom potrebnom da se ona postigne - što je EER veći,
to je energetska efikasnost uređaja veća.
TIP
Označava da li uređaj predstavlja model koji vrši samo hlađenje ili i hlađenje
i grejanje.
Režim hlađenja nas informiše da li je u pitanju uređaj sa vodenim ili sa
vazdušnim hlađenjem.
F
G
Manje efikasno
Godišnja potrošnja energije, kWh
u režimu hlađenja
(Stvarna potrošnja zavisi
od načina upotrebe uređaja
i klimatskih uslova)
Snaga hlađenja
kW
EER- koeficijent energetske efikasnosti
Puno opterećenje (što veće to bolje)
Tip
Samo hlađenje
Hlađenje + grejanje
Sa vazdušnim hlađenjem
Savodenimhlađenjem
Izlazna snaga grejanja
SNAGA GREJANJA
To je kapacitet grejanja u kW, kad uređaj funkcioniše pod punim
opterećenjem.
kW
Stepen grejnog učinka
A: viši
G: niži
Buka
(dBA pri 1 pW)
Detaljnije informacije se mogu naći u
brošurama za odgovarajuće proizvode
Klima-uređaj
Direktiva o oznakama energetske potrošnje 2002/31/EC
ECO-OZNAKA
Tokom poslednjih deset godina, „cvet” je postao evropski simbol za proizvode. Ovaj simbol daje korisnicima jasna
i jednostavna uputstva.
Svi proizvodi sa oznakom „cveta” su bili provereni od strane nezavisnih organa i podležu strogim ekološkim i funkcionalnim
kriterijumima. Trenutno postoji dvadeset šest različitih grupa proizvoda. Više od 250 dozvola je izdato stotinama proizvoda.
Evropska Eco-oznaka, koju kontroliše evropski komitet za Eco-loznake (EUEB), se oslanja na podršku i pomoć Evropske
komisije, svih zamalja članica Evropske zajednice i Evropskog ekonomskog područja (EEA). Komitet za Eco-oznake ima u
svom sastavu predstavnike industrije, grupa za zaštitu sredine i organizacija potrošača.
Nedavno su i toplotne pumpe dobile svoju grupu proizvoda, a Daikin je prva firma koja je osvojila Eco-oznaku za svoju
Daikin Altherma toplotnu pumpu vazduh - voda.
Evropska Eco-oznaka se dodeljuje toplotnoj pumpi koja je ocenjena kao bolja u domenu energetske efikasnosti u odnosu
na prosečne toplotne pumpe koje nemaju ovu labelu. Da bi osvojio EU Eco-oznaku, Daikin Altherma sistem je bio testiran
u sledećim kategorijama: efikasnost grejanja i hlađenja, potencijal rashladnog fluida u odnosu na globalno otopljavanje
(GWP), buka, odsustvo RoHS materija, obuka, dokumentacija, jednostavnost nabavljanja rezervnih delova i kvalitet
informacija na prodajnom mestu.
Daikin Altherma predstavlja kulminaciju Daikin-ovog iskustva sa tehnologijom toplotnih pumpi, dugog više desetina
godina. Ova pumpa efikasno crpi toplotu iz spoljnog vazduha i diže je na temperaturu koja može da zagreje kuću i
da obezbedi toplu vodu za domaćinstvo, čak i pri spoljnoj temperaturi od -20 °C. Na taj način, Daikin Altherma koristi
geotermalnu energiju, koja predstavlja obnovljivi izvor energije. Tehnologija toplotne pumpe je veoma efikasna
(3 do 5 kWh proizvedene toplote za svaki kWh potrošene električne energije).
Daikin Europe N.V. je dobio Eco-oznaku za sledeće Daikin Altherma proizvode (važi za izlazne temperature do 35 °C.)
Sledeći modeli su dobili oznaku „ECO-LABEL”:
ERHQ006B-EKHBH008B, ERHQ007B-EKHBH008B,
ERHQ008B-EKHBH008B, ERHQ011B-EKHBH016B,
ERHQ014B-EKHBH016B, ERHQ016B-EKHBH016B,
ERHQ006B-EKHBX008B, ERHQ007B-EKHBX008B,
ERHQ008B-EKHBX008B, ERHQ011B-EKHBX016B,
ERHQ014B-EKHBX016B, ERHQ016B-EKHBX016B.
SAČUVAJMO PRIRODU
KATALOG SADRŽI VEĆI BROJ SLIČICA NA ZELENOJ OSNOVI. OVE SLIČICE OZNAČAVAJU FUNKCIJE KOJE UTIČU NA
SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE.
Energetska efikasnost
Ušteda energije u
pasivnom režimu rada
Econo režim
Inteligentno oko za
dva područja
Senzor kretanja
Noćni režim rada
Samo ventilator
Funkcija automatskog
čišćenja
Inverterska tehnologija
EKOLOŠKA SVEST
Evropska zajednica podstiče ugradnju toplotnih pumpi
Evropski parlament je decembra 2008. godine usvojio direktivu o korišćenju obnovljivih izvora
energije (RES) i time nagradio Daikin-ov trud - proizvodnju ekoloških, energetski efikasnih toplotnih
pumpi vazduh-voda i vazduh-vazduh. U svojoj težnji ka energetski efikasnijim grejnim proizvodima,
Daikin razvija toplotne pumpe koje zadovoljavaju sve potrebe korisnika, a pri tome troše znatno
manje primarne energije nego konkurencija koja se bazira na fosilnim gorivima.
Po prvi put ova direktiva uključuje aerotermalnu i hidrotermalnu energiju u obnovljive izvore energije.
Pošto je Evropska zajednica priznala spoljašnji vazduh, zemlju i vodu (rečnu, jezersku ili izvornu) kao
izvore obnovljive energije, očekuje se da će države članice podržati i podstaći upotrebu toplotnih
pumpi koje ih koriste.
Korisnici toplotnih pumpi mogu da očekuju finansijsku pomoć i poreske povlastice, na isti način kao
i za solarne ploče i vetrenjače. Cilj Evropske zajednice je da poveća učešće obnovljive energije u Evropi
na 20% do 2020. godine.
Cilj Evropske zajednice, takozvani 20/20/20 (smanjenje zračenja ugljen-monoksida i energetske
potrošnje za 20% i povećanje učešća obnovljive energije za 20%, sve to do 2020. godine), predstavlja
idealnu motivaciju za kupovinu toplotnih pumpi.
AEROTERMALNA TOPLOTNA PUMPA
HIDROTERMALNA TOPLOTNA PUMPA
GEOTERMALNA TOPLOTNA PUMPA
ENERGETSKI EFIKASNI UREĐAJI
Mnogi novi proizvodi i usavršenja starih su proistekli upravo iz Daikin-ove ekološke svesti. Inverterska kontrola
skraćuje vreme pokretanja uređaja i menja izlaznu snagu kompresora u skladu sa detaljnim zahtevima
opterećenja sistema. Takođe, kad je vezana na Daikin DC motore kompresora, omogućava da Daikin-ova
oprema postigne najviši nivo COP vrednosti na tržištu. Na sličan način, moderni programi za kompjutersku
kontrolu obezbeđuju optimalnu efikasnost sistema u svakom trenutku i daljinsko nadgledanje preko
interneta.
SMANJENJE OTPADA
Daikin je prvi Evropski proizvođač klima-uređaja koji ima ISO14001 setrifikaciju za očuvanje životne sredine
i sve Daikin-ove fabrike i filijale imaju odgovarajuće sertifikacije. Daikin-ova politika nultog otpada u najvećoj
mogućoj meri obezbeđuje ponovnu upotrebu, reciklažu ili povraćaj svojih nuzprodukata.
RECIKLIRANJE MATERIJALA
Daikin sistematski reciklira materijal. Na primer, talog akumuliran prilikom preliminarne obrade otpadnih
voda se koristi u proizvodnji cementa. Daikin takođe investira u nadoknadu troškova povratnih pošiljki, čime
potpomaže recikliranje ostalog otpada.
9
DAIKIN-OVE INFORMACIJE
O ELIMINACIJI R-22
Zahvaljujući znatnom razvoju tehnologije toplotnih pumpi, stariji sistemi klimatizacije postaju sve neefikasniji u odnosu na
današnje sisteme. Osim toga, upotreba R-22 će uskoro biti zabranjena u Evropi.
ŠTA JE R-22 I ZAŠTO GA EVROPA ELIMINIŠE?
R-22 je hidrohlorofluorokarbon (HCFC) koji je bio standardno korišćen u sistemima klimatizacije. Kada se R-22 pomeša
sa vazduhom, ultraljubičasti sunčevi zraci utiču na njegovo razlaganje i u stratosferu se oslobađa hlor. Hlor reaguje sa
ozonom i smanjuje količinu ozona. Zbog smanjenja sloja ozona, veća količina štetnih ultraljubičastih zraka stiže na
površinu zemlje i izaziva razne bolesti i druge ekološke probleme.
Zbog toga je međunarodna zajednica potpisala u Montrealu protokol po kojem bi do 2030. godine trebalo eliminisati
materijale koji izazivaju smanjenje ozonskog sloja. Evropska zajednica je, sa svoje strane, odlučila da zabrani R-22 već od 2015.
KADA ĆE R-22 BITI ZABRANJEN U EVROPI?
2004
2005
2006
…
2010
2009
2011
…
2014
2015
Zabrana R-22 u novim
uređajima za klimatizaciju
1
Zabrana upotrebe originalnog
Zabrana upotrebe svih vrsta R-22
R-22 za servisiranje i održavanje
za servisiranje i održavanje
Samo prerađen ili recikliran1
Recikliranje: ponovna upotreba R-22 uz poseban proces prečišćavanja od strane iste
firme koja je izvršila rekuperaciju (na primer instalater)
Prerada: upotreba prerađenog R-22 tako da zadovolji iste kriterijume kao originalni
R-22 (od strane specijalne firme)
R-22 je dozvoljen
KAKO SE OVO ODRAŽAVA NA INSTALACIJE NA BAZI R-22?
Eliminacija R-22 će uticati na sve sisteme koji trenutno koriste R-22, iako nema hitne potrebe za zamenom kvalitetnih R-22
uređaja. Održavanje može da se vrši pomoću recikliranog ili prerađenog R-22 do 1. januara 2015. S druge strane, pošto
trenutno nije prerađeno dovoljno R-22 da zadovolji potrebe tržišta, očekuje se njegova nestašica i poskupljenje. Ako ne
bude bilo dovoljno prerađenog R-22, određene popravke (na primer: promena kompresora) neće biti moguće i mnogi
klima-uređaji će ostati duže vreme u kvaru. Zbog toga treba na vreme razmišljati o zameni (pre 2015.) naročito u slučaju
sistema klimatizacije koji imaju veliki uticaj na svakodnevno obavljanje posla.
10
EWYD250-570BZSL
EWAD650-C17C-SS/SL
38
EWAD620-C16C-SR
39
EWAD760-C19C-XS/XL
40
EWAD740-C19C-XR
41
EWAD820-C14C-PS/PL
42
EWAD810-C14C-PR
43
12
291
316
331
2
2
2
2
2
290
2
2
2 2
2
448
2
2
3
463
2
425
2
430
457
45
57 460
2
3
2
2
420
436
3
400
420
460
395
423
459
329
358
395
423
459
336
381
426
2
2 2
2
2
2
420
400
340
2
4 0
460
2
440
360
358
460
440
400
400
428
448
380
420
360
451
401
2
2
2
2
440
400
360
401
376
370
351
2
298
2
321
327
2
2
340
320
301
2
463
330
329
340
2
443
413
400
2
410 410
365
6
382
38
82
2
370
2
3 380
379
3
2
443 450
2
410
2
403
355
372
2
400
2 2
70
3 370
379
2
2
360
320
2
2
2
360
289
306
2
261
275
300
275
2
324
24 330
339
3
292
9
2
290
280
2
2
297
2
324 320
3 340
333
349
286
299
99
309
286
330
372
449
1
1
2
2
2
2
2
460
380
340
300
284
2
320
271
2
297
300
320
340
2
300
320
254
2
324
330
30
3 33
333
349
280
274
2
280
230
2522 260
2
240
2344
2
258
2
250
2
230
2
273
7
2 2
280
225
2
270 270
256
2
260
1
240
2
245
2
225
2
260
182
209
2
247
2111 210
21
1833 180
2
260
2210
10
180
1
266
233
2
199
152
1
240
208
2
240
2 2
210
1
195
1
200
1
165
131
2
150
2
130
1 1 1
130 1366
149 150 1455
1
105
2
2 2
114
1 1 1
1000 100
50
1
100
1 1 1 2
24
2
24
1 1
46,6
55,3
1
20
1
54
18 10
24 12
27
16
37 20
46
8
12
14
133
12,550013
133
11
11
1
270 270
37
1
254
5
54
36
1
250
EWYD250-580BZSS
1
226
35
1
230
EWAD330-550AJYNN/X
260
34
1
253
EWAD330-550AJYNN/S
1
231
32
006
13
11,5
011
010
77,75
75009
10
007
9,55
11 011
013
8,55
009
7,11
1
203
EWAD200-600AJYNN/H
210
31
1
184
198
98
EWAD210-500AJYNN/Q
1
190
200
30
1
171
EWAD260-650AJYNN/A
1
170
29
1
149
EWAD190-600AJYNN
1
150
28
13
9
9,5
11
011
7,1
009
8,5
6
007
010
5,2
006
17,5
248
A/C
EWAD120-600MBYNN
1
80
27
080
EWYQ080-250DAYN
1
121
1
26
1
120
77
R-410A
EWAQ080-260DAYN
1
18,4
23,8
25
8
10
EUWY*5-24KAZW
1
011
21
18
22,5
26,5
37
24
1
9
1
17,
17,1
8
21 10
25 12
344 16
40
EUWA*5-24KAZW
1
11,6
23
1
5
EUWAC5-10FZW
1
005
19
6
EWYQ005-007ACV3
EWYQ009-011ACV3
5,22
20
1
11,3
EWYQ009-013ACW1
Stranaa 0
250
VIJČANI R-134a
EWAQ009-013ACW1
080
PUŽNI
18
5
PUŽNI R-410A
Izgled
88
R-407C
Referenca
009
PUŽNI R-410A
EWAQ005-007ACV3
EWAQ009-011ACV3
9,1
KLATNI R-410A
s
5
KLATNI R-410A
005
Kompr. Rash. fluid Režim
5,65
Tip
66,35
335
PORTFOLIO PRIMENJENIH SISTEMA
200
1
1
2
2
2
2
2
2
2 2 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
VAZDUŠNO HLAĐENI RASHLADNI AGREGATI
1.000
2.000 kW
A/C = Sa vazdušnim hlađenjem
W/C = Sa vodenim hlađenjem
C/L = Rashladni agregat bez kondenzatora
= Samo hlađenje
= Samo grejanje
= Toplotna pumpa
= Grejanje
= Hlađenje
605
2
588
2
582
627
2
428
448
501
2
2
440
460
502
529
561
600
2
2
2
550
500
583
8
567
2
3
3
3
2
615
1419
1538
1622
1714
3
3
3
3
1556
1623
2
3
3
3
8 8
1858
1813
C19
C19
C
1768
1722
C18
C18
1685
C17
1596
1639
C17
C16
1526
3
809
875
956
1053
1132
1251
1359
2
2
2
2
2
2
2
880
960
C10
C11
C13
C14
C14
1390
C13
C14
1279
2
C13
2
C11
C15
1550
3
C16
C13
1486
3
C15
C12
1302
1378
3
1074
C12
3
3
1158
1168
1247
2
2
C12
C10
C14
1409
3
C14
1349
C11
3
C11
C10
3
1041
974
970
975
3
2
980
890
3
810
890
3
2
866
810
821
2
820
2
2
2
2
2
2
2
2
2
870
811
2
740
760
736
2
1196
1280
1074
2
C11
C10
1001
2
990
889
2
890
830
2
830
756
2
C16
1471
2
C15
1367
C15
1112
2
C13
1020
2
720
C12
876
2
880
789
2
790
715
2
C17
1153
2
C16
1064
2
C14
967
2
C11
912
2
970
2
910
832
2
830
744
2
740
615
3
3
647
3
650
3
619
2
570
475
2
530
558
443 450
463
4990
490
510
3
620
510
475
493
510
463
2
400
448
3
425
443
3
3
403
3
430
3
410
2
530 520
558
3 3
2
580
515
520
488
490
515
3
490
2
505
0
522
2 520
457
45
57 460
2
2
4 0
460
420
2
436
3
2
413
2
440
2
410 410
488
459
2
460
2
459
2
420
2
423
423
480
2
600
468
2
460
2
420
426
500
400
2
400
2
650
2
600
2
550
2
500
2
420
531
600
551
2
550
478
480
510
440
2
500
451
400
2
501
401
2
401
2
600
525
2
520
2
460
449
/A
/Q
/H
/S
/X
SS
SL
SR
XS
XL
XR
PS
PL
PR
13
Uređaj velike efikasnosti
Uređaj standardne efikasnosti, izuzetno mali šum
Uređaj za visoku okolnu temperaturu
Uređaj standardne sezonske efikasnosti sa inverterom
Uređaj velike sezonske efikasnosti sa inverterom
Standardna efikasnost, standardni šum
Standardna efikasnost, niski šum
Standardna efikasnost, smanjeni šum
Velika efikasnost, standardni šum
Velika efikasnost, niski šum
Velika efikasnost, smanjeni šum
Prvoklasna efikasnost, standardni šum
Prvoklasna efikasnost, niski šum
Prvoklasna efikasnost, smanjeni šum
PUŽNI
VIJČANI
N
300
W/C
4
R-407C
R-134a
VIJČANI
N
R-410A
4
CENTRIFUGALNI
A
R-134a
C/L
14
504
1
1
1
1
1
500
1
428
1
420
1
475
2
2
2
2
480
2
428
470
500
431
480
388
474
460
445
433
506
460
394
460
4088
4444
2
2
2
400
446 460
495
955 500
00
1
2
2
2
500
440
400
1
1
2
4966
1
1
1
504
465
418
356
3666
380
2
378
431 440
500
4944
420
448
448
4022
380
46
60
460
3722
2
1
1
00
500
440
400
362
327
2
480
405
360
1
369
1
420
400
380
2
381
1
1
400
1
1
391
320
1
318
1
352
1
3077
30
1
320
336
498
49
98
2
2
5500
000
432
3
2
360
6
366
1
360
340
27
73
273
290
235
1
315
1
249
4 246
2
1
2
2280
800
1
2800
213
1
224
2
300
1688
17
1777
1866
1955
185
195195
165
176
7 1175
75
183
8
2
2533
1422
153 1155
555
164
13
30
130
124 120
2
240
1
1
252 260
86
99
15
1555
123
2
2
2766
216
1
2011
1
280
1
271
56
208 210
180
1
1655
100
110
0090
900
142 145
105
1122
121
130
130
81
0065
65
71
2
2233
170
21
288
32
43
56
65
52 055
2
260
R-134a
1
226 230
1866
55
190
028
26 022
35 035
35
41 045
2
2
240
170
147
1
400
49
2
2 2 2
333
EWLD320-C17EJYNN
N
340
48
2
340
EWLD160-550DJYNN
N
2
2
2
320
47
1 1 1
2
2
328
EWLD120-540MBYNN
N
1
2
2
320
46
2
265
EWLP012-65KAW1N
N
2
235
62
1
270
DWDC
1
2
2 2
244
62
1
2
270
DWSC
17,5
240
61
1
2
189
EWWQ440-C22AJYNN/A
/
2
2
190
60
2
1 1
170
EWWQ400-C20AJYNN
N
1
160
59
1
160
54
120
52
13
Strana 0
St
116
EWWD380-C11BJYNN
N
120
58
62
EWWD360-C12EJYNN/A
/
54
57
065
EWWD340-C18EJYNN
N
055
EWWD190-650DJYNN/A
/
40
EWWD170-600DJYNN
N
045
EWWD120-540MBYNN
N
Izgled
d
014
Referenca
20
27
31
4
R-407C
EWWP014-065KAW1N
N
EWWP090-195KAW11
020
026
030
PUŽNI
Rash.
h fluidRežim
e
15,44
15
Kompr.
r
12,1
Tip
012
PORTFOLIO PRIMENJENIH SISTEMA
200
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
596
657
730
788
850
919
966
1003
1078
1125
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
600
650
750
800
850
900
950
C10
C11
C12
2
2
600
9000
4500
993
1139
1182
1297
1397
1479
1605
1769
1901
2061
2196
1
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2 2
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C18
C19
C20
C22
980
1028
1 2
2
1
1
1
1
950
C10
900
2
2
2
1
2
2
2
2
3
1274
1346
1401
1455
1510
2
2
2
2
2 2
3 3
3
3
3 3
3
3
3
3 3
3
C20
1155
1204
2
C19
986
1027
1
C18
910
1
C17
C18
2
C16
C17
844
655
741
504
563
623
705
6044
5400
4966
60
00
600
500
460
46
60
4488
44
4944
580
6177
655
5566
55
505
520
540
5500
000
440
432
3
49
98
498
2
522
54
46
546
500
C16
2093
1
1928
1
1783
1
1620
1
1488
2
C15
2
1352
2
C15
1134
2
C14
1038
2
C12
C13
976
2
1281
C12
C11
2
C14
1050
1
1210
976
1
1077
C11
C10
933
1
C13
C12
C11
2
C10
1
950
850
601 650
2
C10
866
782
539 550
2
850
705
495
955 500
00
2
950
895
795
800
700
640
2
2
900
720
650
538
2
2
880
891
800
573
550
2
2
850
900
816
750
506
2
850
734
600
500
2
813
750
521
465
4444
2
C10
800
1
800
750
550
2
446 460
2
818
1
742
750
740
1
651
650
653
600
1
650
574
1
527
1
550
474
480
460
2
1422
2
2
C17
2
2
1319
1370
530
2
2
C15
C16
500
460
2
C14
540
470
433
2 2
1267
525
500
00
480
440
2
1188
475
445
2
C13
550
480
460
2
504
431
2
500
440
RASHLADNI AGREGATI SA VODENIM HLAĐENJEM I BEZ KONDENZATORA
1.000
2.000
15
9.000
2
1
2
2
A/C = Sa vazdušnim hlađenjem
W/C = Sa vodenim hlađenjem
C/L = Rashladni agregat bez kondenzatora
= Samo hlađenje
= Samo grejanje
= Toplotna pumpa
= Rekuperacija toplote
= Grejanje
= Hlađenje
RASHLADNI AGREGAT SA VAZDUŠNIM HLAĐENJEM
1
7
3
2
5
4
5
Ekspanzioni
sud
Rashladni agregati
t
ISPARIVAČ
Međurezervoar
Ka ventilator-konvektorima
t
t
1
1.
2.
3.
4.
6
5
5.
6.
7.
8.
Senzor temperature
Filter
Zaustavni ventil
Pumpa
8
9
11
9.
10.
11.
12.
Dovod pritiska
Prekidač protoka
Odzračni ventil
Manometar
10
Balansirni ventil
Odvodni ventil
Ventil za punjenje
Sigurnosni ventil
RASHLADNI AGREGAT SA REKUPERACIJOM TOPLOTE
1
7
3
2
5
4
5
Ekspanzioni
sud
Rashladni agregati
t
Međurezervoar
ISPARIVAČ
12
10
t
5
Izmenjivač za
rekuperaciju toplote
13
t
1
9
8
6
Ka ventilator-konvektorima
11
Rezervoar
za vodu
Ka vodi za domaćinstvo
1.
2.
3.
4.
Senzor temperature
Filter
Zaustavni ventil
Pumpa
5.
6.
7.
8.
Dovod pritiska
Prekidač protoka
Odzračni ventil
Manometar
9.
10.
11.
12.
16
Balansirni ventil
Odvodni ventil
Ventil za punjenje
Sigurnosni ventil
13. Mešni ventil
Za razhlađivanje vode se najčešće koriste rashladni agregati sa vazdušnim hlađenjem. DAIKIN
poseduje širok opseg rashladnih agregata tipa „samo hlađenje” ili u verziji sa toplotnom
pumpom, sa ili bez ugrađenih elemenata za vodu, i uvek vam nudi onaj rashladni agregat koji
odgovara vašim potrebama.
Daikin posvećuje veliku pažnju usklađivanju komponenti rashladnih agregata i rashladnih fluida, čime je
postigao da širok opseg efikasnih, tehnički unapređenih i optimizovanih uređaja sa vazdušnim i vodenim
hlađenjem uz upotrebu rashladnih fluida R410-A, R-407C i R-134a bude dostupan za široku upotrebu.
klatni
pužni
vijčani
SA VAZDUŠNIM HLAĐENJEM
EWAQ-ACV3
EWYQ-ACV3
EWAQ-ACW1
EWYQ-ACW1
EUWAC-FZW
EUWA*-KAZW
EUWY*-KAZW
EWAQ-DAYN
EWYQ-DAYN
EWAD-MBYN
EWAD-AJYNN
EWAD-AJYNN/A
EWAD-AJYNN/Q
EWAD-AJYNN/H
EWAD-AJYNN/S
EWAD-AJYNN/X
EWYD-BZSS
EWYD-BZSL
EWAD-C-SS/SL
EWAD-C-SR
EWAD-C-XS/XL
EWAD-C-XR
EWAD-C-PS/PL
EWAD-C-PR
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
17
EWAQ-ACV3
Vazdušno hlađenje mini-rashladni agregat
EWAQ005AC
Remote controller
›
›
›
›
›
›
›
›
Optimizovan za upotrebu sa R-410A
Klatni kompresor sa inverterskom kontrolom
Pužni kompresor sa inverterskom kontrolom
ESEER do 4,57
Šum snižen na 62 dBA
Spirala kondenzatora tretirana polietilenom (PE)
Ugrađen hidro modul
Mogućnost adaptivne kontrole
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
kW
kW
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
l
Minimalna zapremina vode u sistemu l
Brzina protoka vode Min
l/min
Nominalni protok vode Hlađenje
l/min
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Spoljni statički pritisak Hlađenje
kPa
Ekspanzioni sud
Zapremina
l
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Zvučni pritisak
Hlađenje
Procenjen
dBA
Noćni tihi rad dBA
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
°CDB
Vazdušna strana Min~maks
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz/odvod izmenjivača toplote vode
Cevi/Prečnik
U inčima
005
006
007
009
010
011
5,2
1,89
2,75
3,75
6,0
2,35
2,55
3,83
805x1.190x360
100
104
7,1
2,95
2,41
3,87
8,5
2,74
3,11
4,57
9,5
3,19
2,98
4,52
1.435x1.418x382
180
-
11,0
3,82
2,88
4,46
Lemljena ploča
10
12
14,9
17,2
20,4
Cevni
49,4
45,1
38,3
6
Hermetički zatvoren klatni kompresor
1,01
16
24,4
27,2
31,5
Hi-XSS
60,2
57,5
53,0
10
Hermetički zatvoren inverterski pužni kompresor
1
62
48
63
50
64
51
45
5 ~ 22
10 ~ 46
5 ~ 20
10 ~ 43
R-410A
1,7
2,95
1
Elektronski ekspanzioni ventil
1~/230 V/50 Hz
1'' mbsp/cevna spojnica 1/2” fbsp
-
18
3/G 5/4/"
EWYQ-ACV3
Vazdušno hlađenje mini-rashladni agregat
EWYQ005AC
Remote controller
›
›
›
›
›
›
›
›
Optimizovan za upotrebu sa R-410A
Klatni kompresor sa inverterskom kontrolom
Pužni kompresor sa inverterskom kontrolom
ESEER do 4,57
Spirala kondenzatora tretirana polietilenom (PE)
Šum snižen na 62 dBA
Ugrađen hidro modul
Mogućnost adaptivne kontrole
GREJANJEI HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
EER
ESEER
COP
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
kW
kW
kW
kW
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
l
Minimalna zapremina vode u sistemu l
Brzina protoka vode Min
l/min
Nominalni protok Hlađenje
l/min
vode
Grejanje
l/min
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Spoljni statički pritisak Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ekspanzioni sud
Zapremina
l
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Grejanje
dBA
Zvučni pritisak
Hlađenje
Procenjen
dBA
Noćni tihi rad dBA
Grejanje
Procenjen
dBA
Noćni tihi rad dBA
Radni opseg
Vodena strana Hlađenje
°CDB
Grejanje
°CDB
Vazdušna
Hlađenje
°CDB
strana
Grejanje
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz/odvod izmenjivača toplote vode
Cevi/Prečnik
U inčima
005
006
007
009
010
011
5,2
5,65
1,89
1,97
2,75
6,0
6,35
2,35
2,24
2,55
2,83
805 x 1.190 x 360
100
104
7,1
7,75
2,95
2,83
2,41
8,5
10,0
2,74
2,91
3,11
4,57
3,44
9,5
11,5
3,19
3,38
2,98
4,52
3,40
1.435 x 1.418 x 382
180
-
11,0
13,0
3,82
3,86
2,88
4,46
3,37
2,87
2,74
Lemljena ploča
14,9
17,5
49,4
44,5
10
12
17,2
19,5
Cevni
45,1
40,3
6
Hermetički zatvoren klatni kompresor
1,01
16
24,4
27,2
31,5
28,7
33,0
37,5
Hi-XSS
60,2
57,5
53,0
55,2
50,0
41,8
10
Hermetički zatvoren inverterski pužni kompresor
20,4
23,5
38,3
30,7
1
62
63
64
64
51
45
51
42
5 ~ 22
25 ~ 50
10 ~ 46
-15 ~ 35
48
50
-
48
49
5 ~ 20
25 ~ 50
10 ~ 43
-15 ~ 25
R-410A
1,7
2,95
1
Inverter
Elektronski ekspanzioni ventil
1~/230 V/50 Hz
1'' mbsp/cevna spojnica 1/2” fbsp
-
19
3/G 5/4/"
EWAQ-ACW1
Vazdušno hlađenje mini-rashladni agregat
EWAQ009AC
Remote controller
›
›
›
›
Optimizovan za upotrebu sa R-410A
Pužni kompresor sa inverterskom kontrolom
ESEER do 4,68
Ugrađen hidro modul
- Međurezervoar nije potreban
- Ugrađena je standardna pumpa
- Postoji opcija pumpe sa visokim pritiskom
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
kW
kW
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
l
Minimalna zapremina vode u sistemu l
Brzina protoka vode Min
l/min
Nominalni protok vode Hlađenje
l/min
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Spoljni statički pritisak Hlađenje
kPa
Ekspanzioni sud
Zapremina
l
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Zvučni pritisak
Hlađenje
Procenjen
dBA
Noćni tihi rad dBA
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
°CDB
Vazdušna strana Min~maks
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz/odvod izmenjivača toplote vode
Cevi/Prečnik
U inčima
009
011
013
9,0
2,96
3,04
4,68
11,0
3,82
2,88
4,63
1.435 x 1.418 x 382
180
Lemljena ploča
1,01
16
31,5
Hi-XSS
53,0
10
Hermetički zatvoren inverterski pužni kompresor
1
64
51
45
5 ~ 22
10 ~ 46
R-410A
2,95
1
Elektronski ekspanzioni ventil
3N~/400 V/50 Hz
3/G 5/4
13,2
5,10
2,59
4,52
25,8
58,9
20
37,8
45,7
66
52
EWYQ-ACW1
Vazdušno hlađenje mini-rashladni agregat
EWYQ009AC
Remote controller
›
›
›
›
Optimizovan za upotrebu sa R-410A
Pužni kompresor sa inverterskom kontrolom
ESEER do 4,68
Ugrađen hidro modul
- Međurezervoar nije potreban
- Ugrađena je standardna pumpa
- Postoji opcija pumpe sa visokim pritiskom
GREJANJEI HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
EER
ESEER
COP
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
kW
kW
kW
kW
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
l
Minimalna zapremina vode u sistemu l
Brzina protoka vode Min
l/min
Nominalni protok Hlađenje
l/min
vode
Grejanje
l/min
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Spoljni statički pritisak Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ekspanzioni sud
Zapremina
l
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Grejanje
dBA
Zvučni pritisak
Hlađenje
Procenjen
dBA
Noćni tihi rad dBA
Grejanje
Procenjen
dBA
Noćni tihi rad dBA
Radni opseg
Vodena strana Hlađenje
°CDB
Grejanje
°CDB
Vazdušna
Hlađenje
°CDB
strana
Grejanje
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz/odvod izmenjivača toplote vode
Cevi/Prečnik
U inčima
009
011
013
9,0
11,0
2,96
3,23
3,04
4,68
3,41
11,0
12,5
3,82
3,70
2,88
4,63
3,38
1.435 x 1.418 x 382
180
Lemljena ploča
1,01
16
31,5
35,8
Hi-XSS
53,0
44,2
10
Hermetički zatvoren inverterski pužni kompresor
1
64
64
51
45
51
42
5 ~ 22
25 ~ 50
10 ~ 46
-15 ~ 35
R-410A
2,95
1
Elektronski ekspanzioni ventil
3N~/400 V/50 Hz
3/G 5/4
13,2
14,0
5,10
4,19
2,59
4,52
3,34
25,8
31,5
58,9
51,9
21
37,8
40,1
45,7
36,7
66
52
43
EUWAC-FZW
Sa vazdušnim hlađenjem centrifugalni ventilator
EUWAC8FZW
MICRO CHILLER
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Za unutrašnjost prostorija
Optimizovan za upotrebu sa R-407C
Daikin pužni kompresor
Elektronski DDC kontroler
Standardni regulator fazne sekvence
Ventilator visokog statičkog pritiska (do 150 Pa)
Manometri pritiska
Standardni radni opseg do -10 °C
Regulacioni prekidač
Regulacija temperature ulazne ili izlazne vode
Ulazni kontakti/dostupni izlazi
Ulaz: uključivanje/isključivanje (za svako kolo), prekidač pumpe/protoka
Izlaz: rad kompresora, zbirni alarm, kontakt releja pumpe
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
Dimenzije
Težina
5
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Minimalna zapremina vode u sistemu
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
m³/min
dBA
°CDB
°CDB
kg
8
11,6
5,25
10
18,4
23,8
7,78
9,85
0-100
2,21
2,37
2,42
1.345 x 856 x 630
1.290 x 1.180 x 630
1.395 x 1.330 x 630
164
224
261
166
228
266
Lemljena pločica, jedna po kolu
101
153
212
16
23
28
33
53
68
64
92
112
Spirala sa ukrštenim rebrima/Hi-X cevi i polietilenom presvučena talasasta lamelna rebra
1,17
1,83
2,10
Hermetički zatvoren pužni kompresor
1
63
66
69
-10 (OPZL) ~ 21
-10 ~ 43
R-407C
2,1
3,9
4,7
1
Termostatski ekspanzioni ventil
3N~/400 V/50 Hz
fbsp 1''
montaža na licu mesta
23
EUWA*-KAZW
Sa vazdušnim hlađenjem
EUWAN16KAZW
MICRO CHILLER
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Optimizovan za upotrebu sa R-407C
Daikin pužni kompresor
Kraće trajanje montaže zahvaljujući integrisanoj pumpi
i/ili međurezervoaru
Moguće je priključiti međurezervoar od 200 l
Nizak nivo buke u toku rada
Poboljšana mogućnost servisiranja
Glavni prekidač
Regulator protoka vode
Postoji mogućnost izbora između 3 različita dizajna
Rashladni agregat EUWAN bez integrisanog hidro modula
Rashladni agregat EUWAP sa integrisanim hidro modulom
(pumpa, ekspanzioni sud, hidraulični delovi)
Rashladni agregat EUWAB sa integrisanim hidro modulom
(međurezervoar, pumpa, ekspanzioni sud, hidraulični delovi)
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
Dimenzije
Težina
N5
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Minimalna zapremina vode u sistemu
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Spoljni statički pritisak Hlađenje
Zapremina akumulacionog rezervoara Zapremina
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
kPa
l
m³/min
dBA
°CDB
°CDB
kg
MBSP
P5
B5
11,3
4,52
4,64
N8
P8
B8
N10 P10
B10 N12 P12
B12 N16 P16
B16 N20 P20
B20 N24 P24
22,5
26,5
37,0
46,6
55,3
8,79
8,74
11,50
15,2
15,0
18,1
17,9
24,0
0-100
0-50-100
2,51
2,44
2,42
2,56
2,57
2,30
2,42
2,47
2,57
2,60
2,30
1.230 x 1.290 x 734
1.450 x 1.290 x 734
1.321 x 2.580 x 734
1.541 x 2.580 x 734
150 168 180 215 229 241 245 259 271 248 262 274 430 448 460 490 508 520 496 514
152 171 239 218 232 300 248 262 330 251 265 335 436 457 525 496 518 586 503 524
Lemljena pločica
54
85
108
126
88
111
132
16
26
32
38
53
67
79
32
51
64
76
106
134
158
65
102
129
152
212
267
317
Spirala sa ukrštenim rebrima/Hi-X cevi i polietilenom presvučena talasasta lamelna rebra
205 205
154 154
123 123
105 105
187 187
137 137
100
55
55
55
55
55
55
160
170
2x 170
Hermetički zatvoren pužni kompresor
1
2
67
76
78
79
81
-10 (OPZL) ~ 25
-15 ~ 43
R-407C
3,9
4,6
6,0
4,6+4,6
5,9+5,9
6,0+6,0
1
2
Termostatski ekspanzioni ventil
3N~/400 V/50 Hz
1-1/4''
2''
15 mm
B24
17,9
7,38
7,39
24
526
592
100
55
EUWY*-KAZW
Sa vazdušnim hlađenjem
EUWYN16KAZW
MICRO CHILLER
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Optimizovan za upotrebu sa R-407C
Daikin pužni kompresor
Kraće trajanje montaže zahvaljujući integrisanoj pumpi
i/ili međurezervoaru
Moguće je priključiti međurezervoar od 200 l
Nizak nivo buke u toku rada
Poboljšana mogućnost servisiranja
Glavni prekidač
Regulator protoka vode
Postoji mogućnost izbora između 3 različita dizajna
Rashladni agregat EUWYN bez integrisanog hidro modula
Rashladni agregat EUWYP sa integrisanim hidro modulom
(pumpa, ekspanzioni sud, hidraulični delovi)
Rashladni agregat EUWYB sa integrisanim hidro modulom
(međurezervoar, pumpa, ekspanzioni sud, hidraulični delovi)
GREJANJEI HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
COP (Eurovent)
Dimenzije
Težina
N5
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Minimalna zapremina vode u sistemu
Brzina protoka Min
vode
Maks
Nominalni
Hlađenje
protok vode Grejanje
Nominalni pad Hlađenje
pritiska vode
Grejanje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Spoljni statički pritisak Grejanje
Zapremina akumulacionog rezervoara Zapremina
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Hlađenje
Grejanje
Vazdušna strana Hlađenje
temperatura
Grejanje
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
l/min
kPa
kPa
kPa
l
m³/min
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
kg
MBSP
P5
9,1
11,9
3,78
4,59
B5
N8
P8
B8
17,1
18,5
7,45
7,46
7,10
N10 P10 B10 N12 P12 B12 N16 P16 B16 N20 P20 B20 N24 P24 B24
40,0
50,0
46,0
54,0
16,3
22,8
17,4
21,6
0-100
0-50-100
2,40
2,30
2,45
2,20
2,30
2,45
2,20
2,60
2,64
2,50
2,61
2,64
2,50
1.230 x 1.290 x 734
1.450 x 1.290 x 734
1.321 x 2.580 x 734
1.541 x 2.580 x 734
163 181 193 227 241 253 258 272 284 258 272 284 455 473 485 516 534 546 516 534 546
165 184 252 230 244 312 261 275 343 261 275 343 461 482 550 522 544 612 522 544 612
Lemljena pločica
43
82
100
119
82
96
119
21
31
38
45
61
72
89
68
106
137
155
212
263
309
26
49
60
72
98
115
143
34
53
69
77
106
132
155
10
25
24
33
12
19
17
29
31
38
14
16
22
Spirala sa ukrštenim rebrima/Hi-X cevi i polietilenom presvučena talasasta lamelna rebra
205
160
127
100
195
147
111
55
55
55
55
55
55
55
160
170
Hermetički zatvoren pužni kompresor
1
2
67
76
78
79
81
-10 (OPZL) ~ 20
35 ~ 50
-15 ~ 43
-10 ~ 21
R-407C
4,6
4,7
5,4
10,2
10,8
11,2
1
2
Termostatski ekspanzioni ventil
3N~/400 V/50 Hz
1-1/4''
2''
15 mm
25
21,0
24,0
8,57
9,10
25,0
27,0
11,4
10,8
34,2
37,0
14,9
14,2
EWAQ-DAYN
Vazdušno hlađeni - višestruki pužni
EWAQ130-150DAYN
PCASO
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Rashladni fluid R-410A
Više kompresora po kolu
Pouzdani i efikasni pužni kompresor sa visokim vrednostima EER
Dobra efikasnost pri delimičnom opterećenju (ESEER)
Aluminijumske spirale sa antikorozivnom zaštitom
Tihi rad
Lako instaliranje tipa „priključi i pokreni”
Ventilatori zaštićeni od nenormalnog rada
(4 – 8 ventilatora zavisno od veličine uređaja)
Sigurnosni ventili u svakom kolu
Elektronski prekidači napajanja
Elektronski ekspanzioni ventil
Pravi pločasti izmenjivač toplote sa zalemljenim dvostrukim pločama
Svim elementima za vodu se može lako pristupati sa 3 strane (bez kućišta)
Zasebna komandna tabla za lak pristup
Kompresori i komande sa bočne strane uređaja
Veća pouzdanost pomoću 2 nezavisna rashladna kola (EWAQ130-260DAYN)
Dvostruko kolo izmenjivača toplote (od veličine 130 kW naviše)
Nehermetički filter/sušač
Hidro modul (sastoji se od: jednostruke ili dvostruke pumpe,
balansirnog ventila, ekspanzionog suda, filtera za kondenzat,
sa ili bez međurezervoara) - opciono
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
kW
kW
%
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Minimalna zapremina vode u sistemu l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Maks
l/min
Nominalni protok vode Hlađenje
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
m³/min
Brzina
obrta/min
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
°CDB
Vazdušna strana Min~maks
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz izmenjivača toplote vode
Odvod izmenjivača toplote vode
080
100
80
26,4
105
36,2
130
150
180
210
240
260
131
152
182
209
236
254
46,6
56,3
64,5
74,6
82,8
94,0
0-50-100
0-25-50-75-100
21/29-43/50/57-71/79-100 0-25-50-75-100 22/28-40/50/56-72/78-100 0-25-50-75-100
3,03
2,90
2,81
2,70
2,82
2,80
2,85
2,70
4,12
4,00
4,34
4,22
4,36
4,32
4,20
4,00
2.311 x 2.000 x 2.566
2.311 x 2.000 x 2.631
2.311 x 2.000 x 3.081
2.311 x 2.000 x 4.850
1.350
1.400
1.500
1.550
1.800
1.850
3.150
3.250
1.365
1.415
1.517
1.569
1.825
1.877
3.189
3.292
Lemljena pločica
358
470
295
341
408
468
529
569
115
151
188
218
261
300
339
364
459
602
754
871
1.043
1.198
1.355
1.456
229
301
377
436
522
599
677
728
59
58
52
49
52
53
51
47
Spirala sa ukrštenim rebrima/Hi-Xss cevi i talasasta rebra presvučena polietilenom
780
800
860
1290
1600
880
900
970
900
Pužni kompresor
2
4
86
88
89
90
91
-10 (OPZL) ~ 25
-15 ~ 43
R-410A
33
19+19
25+25
29+29
28+28
39+39
1
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
3" sp.prečnik
3"
1/2"g
26
EWYQ-DAYN
Vazdušno hlađeni - višestruki pužni
EWYQ130-150DAYN
PCASO
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Rashladni fluid R-410A
Više kompresora po kolu
Pouzdani i efikasni pužni kompresor sa visokim vrednostima EER
Dobra efikasnost pri delimičnom opterećenju (ESEER)
Aluminijumske spirale sa antikorozivnom zaštitom
Tihi rad
Lako instaliranje tipa „priključi i pokreni”
Ventilatori zaštićeni od nepravilnosti u radu (4 - 8 ventilatora zavisno od veličine uređaja)
Sigurnosni ventili u svakom kolu
Elektronski prekidači napajanja
Elektronski ekspanzioni ventil
Pravi pločasti izmenjivač toplote sa zalemljenim dvostrukim pločama
Svim elementima za vodu se može lako pristupati sa 3 strane (bez kućišta)
Zasebna komandna tabla za lak pristup
Kompresori i komande sa bočne strane uređaja
Veća pouzdanost pomoću 2 nezavisna rashladna kola (EWYQ130-250DAYN)
Dvostruko kolo izmenjivača toplote (od veličine 130 kW naviše)
Nehermetički filter/sušač
Hidro modul (sastoji se od: jednostruke ili dvostruke pumpe, balansirnog
ventila, ekspanzionog suda, filtera za kondenzat, sa ili bez međurezervoara) opciono
GREJANJEI HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
COP (Eurovent)
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
kW
kW
kW
kW
%
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Minimalna zapremina vode u sistemu l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Maks
l/min
Nominalni
Hlađenje
l/min
protok vode
Grejanje
l/min
Nominalni pad Hlađenje
kPa
pritiska vode
Grejanje
kPa
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
m³/min
Brzina
obrta/min
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Radni opseg
Vodena strana Hlađenje
°CDB
Grejanje
°CDB
Vazdušna
Hlađenje
°CDB
strana
Grejanje
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz izmenjivača toplote vode
Odvod izmenjivača toplote vode
080
100
77,0
87,7
26,5
30,0
100
114
36,2
38,1
130
150
180
210
230
250
136
145
183
211
231
252
149
165
199
225
258
281
47,6
55,7
63,8
75,3
82,2
93,5
49,6
58,8
68,0
77,0
84,2
96,6
0-50-100
0-25-50-75-100
21/29-43/50/57-71/79-100 0-25-50-75-100 22/28-44/50/56-72/78-100 0-25-50-75-100
2,91
2,76
2,86
2,6
2,87
2,80
2,81
2,70
2,92
2,99
3
2,81
2,93
2,92
3,06
2,91
4,00
3,81
4,31
4,07
4,33
4,23
4,20
4,00
2.311 x 2.000 x 2.566
2.311 x 2.000 x 2.631
2.311 x 2.000 x 3.081
2.311 x 2.000 x 4.850
1.400
1.450
1.550
1.600
1.850
1.900
3.200
3.300
1.415
1.465
1.567
1.619
1.875
1.927
3.239
3.342
Lemljena pločica
393
511
334
370
446
504
578
629
110
143
195
208
262
302
331
361
503
654
854
946
1.141
1.290
1.479
1.611
221
287
390
416
525
605
662
722
251
327
427
473
570
645
740
806
36
43
38
41
44
39
38
47
46
51
49
48
50
48
46
Spirala sa ukrštenim rebrima/Hi-Xss cevi i talasasta rebra presvučena polietilenom
780
800
860
1.290
1.600
880
900
970
900
Pužni kompresor
2
4
86
88
89
90
91
-10 (OPZL) ~ 25
25 ~ 50
-15 ~ 43
-10 ~ 21
R-410A
33
37
22+22
32+32
39+39
1
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
3" sp.prečnik
3"
1/2"g
1/2"g
27
EWAD-MBYN
Sa vazdušnim hlađenjem
EWAD170MBYN
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Daikinov poluhermetički jednovijčani kompresor sa kontinualnom
regulacijom
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Usavršeni pCO² DDC kontroler
Standardni radni opseg do spoljne temperature od -15 °C
Standardno ugrađeni visokokvalitetni delovi zaštićeni od korozije
Standardno ugrađena zaštita od obrtanja faze
Standardno ugrađen pokazatelj vlažnosti
Standardno ugrađene viktaulik spojnice
Standardno ugrađen prekidač protoka vode
Nizak nivo buke - opciono postoji mogućnost još intenzivnijeg utišavanja
Rad u sklopu DICN (Daikinove integrisane mreže
rashladnih agregata) - standard u okviru iste serije
Grejna traka isparivača je standardno ugrađena na svim uređajima
Dvostruko kolo rashladnog fluida (počev od veličine 240)
Temperature hlađene vode do -10 °C kod standardnih uređaja (parametar
u servisnom meniju PCO² digitalnog kontrolera mora postaviti serviser)
Ventilatori velike snage (do 150 Pa) dostupni opciono
Visok stepen uštede energije
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
Dimenzije
Težina
120
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Minimalna zapremina vode u sistemu
Brzina protoka Min
vode
Maks
Nominalni protok vode Hlađenje
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
%
121
41,1
150
170
mm
kg
kg
149
171
54,1
64,9
30-100 (kontinualni)
2,94
2,75
2,63
2.221x3.973x1.109
1.391
1.600
1.705
1.441
1.663
1.768
l
l/min
l/min
l/min
kPa
590
150
490
345
40,1
m³/min
obrta/min
730
dBA
°CDB
°CDB
87
kg
26
3" viktaulik
240
300
340
226
83,7
286
105
330
136
380
460
520
600
372
449
525
605
130
170
210
263
15-100 (kontinualni)
2,7
2,72
2,43
2,86
2,64
2,5
2,3
2.250 x 4.280 x 2.238
2.250 x 5.901 x 2.238
2.710
3.210
3.260
5.335
5.595
5.775
5.855
2.790
3.340
3.390
5.497
5.779
5.959
6.039
Cevni
730
840
550
700
810
910
1.100
1.280
1.480
200
300
395
540
640
870
725
930
1.165
1.580
1.880
427
492
649
820
946
1.066
1.287
1.505
1.734
18,6
24,8
41
36,6
49,1
20,8
25,6
35,1
46,6
Spirala sa ukrštenim rebrima/Hi-X cevi i polietilenom presvučena talasasta lamelna rebra
960
1.920
2.880
900
730
900
Poluhermetički jednovijčani kompresor
1
2
94
92
90
97
95
97
98
100
101
-10 ~ 16
-15 ~ 43
R-134a
37
42
30+30
41+41
44+44
65+65
65+70
70+70
1
2
Termostatski ekspanzioni ventil
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
4" viktaulik
5" viktaulik
6" viktaulik
1/2" za gas-fluid uni-iso 228/1
28
EWAD-AJYNN
Vazdušno hlađenje - standardna efikasnost
EWAD300AJYNN
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Standardno ugrađena traka grejača isparivača
Zaštitna rešetka kondenzatora dostupna za celu paletu uređaja
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Hlađenje
Hlađenje
Dimenzije
Visina x Širina x Dubina
Težina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
kPa
m³/min
obrta/min
190
200
230
260
280
300
184,0
81,3
197,8
79,6
225,0
84,6
245,0
93,5
261,0
101,3
275,0
108,3
2,26
2,48
3,17
3,46
2.340 x 2.235 x
2.240
2.380 2.466
2.405 2.497
Izmenjivač toplote sa ploče na ploču
25
31
311
374
527
567
985
1.182
28,7
23
918
93,7
dBA
°CDB
°CDB
kg
894
36
42
3" viktaulik
320
340
360
400
440
480
500
550
600
298,4 321,0 370,0 401,3 451,0 478,7 510,1 551,0 588,0
119,4 123,4 133,4 155,7 167,0 177,6 186,9 195,6 202,9
12,5 - 100 (kontinualni)
2,66
2,62
2,58
2,54
2,5
2,6
2,77
2,58
2,7
2,73
2,82
2,9
3,59
2,52
3,58
3,66
3,53
3,80
2,58
3,24
3,23
3,09
3,17
3,23
2.340 x 2.235 x 2.340 x 2.235
2.340 x 2.235 x 3.140
2.340 x 2.235 x 4.040
4.040
x 3.140
2.766
2.806
2.846
3.166 3.186 3.552 3.932 3.997 4.052 4.092 4.122
2.859
2.896
2.936
3.279 3.299 3.680 4.102 4.161 4.216 4.252 4.282
Cevni
93
90
113
128
170
164
160
327
333
361
368
503
512
920,32 1.240,87 1.317,08 1.403,20 1.516,00 1.617,81
645
702
748
788
855
920
1.061 1.150,41 1.292,57 1.371,96 1.461,67 1.579,17 1.685,22
1.033 1.053 1.141 1.162 1.164 1.590 1.618 1.380,49 1.551,09 1.646,35 1.754,00 1.895,01 2.022,26
39
44,5
43
46
54
33,5
43
49,7
59,1
52,2
57,4
54,1
60
Ožlebljene cevi i lamelna rebra presvučena aluminijumom
1.374
1.356
1.338
1.836
1.938 2.694 2.640
2.580
900
890
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
94,3
94,7
97,2
95,8
96,7
98,2
98,7
-8~15
-18 (OPLA)~44
R-134a
48
50
54
58
66
56
70
76
82
87
92
2
3~/400 V/50 Hz
4" viktaulik
5,5'' viktaulik
1/2'' gas
29
EWAD-AJYNN/A
Vazdušno hlađenje - velika efikasnost
EWAD-AJYNN/A
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Velika efikasnost
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Standardno ugrađena traka grejača isparivača
Zaštitna rešetka kondenzatora dostupna za celu paletu uređaja
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
260
280
320
340
247,0
79,2
275,0
87,3
301,5
94,2
327,0
103,8
3,15
3,89
3,20
4,01
mm
kg
kg
3,12
3,99
2.340 x 2.235 x 3.140
2.866
2.959
3.186
3.299
3.286
3.399
l
l/min
l/min
l/min
kPa
93
373
708
1.180
36,0
489
788
1.546
26,0
m³/min
obrta/min
1.338
1.836
dBA
°CDB
°CDB
96,8
kW
kW
%
kg
58
113
66
495
864
1.565
360
380
420
500
550
600
650
351,0
376,0
401,0
501,4
531,5
582,2
626,6
112,8
120,2
127,5
160,6
170,9
183,5
195,4
12,5 - 100 (kontinualni)
3,15
3,11
3,13
3,15
3,12
3,11
3,17
3,21
4,04
3,91
3,63
3,60
3,61
3,56
3,37
2.340 x 2.235 x4.040
2.340 x 2.235 x 4.940
3.366
3.376
3.321
3.386
4.252
4.642
4.652
3.530
3.535
3.480
3.545
4.515
4.905
4.908
Cevni
164
159
263
256
537
586
593
598
1.152,09
1.221,25
1.337,75
1.439,77
937
1.006
1.078
1.150
1.440,11
1.526,57
1.672,19
1.799,71
1.697
1.853
1.876
1.890
1.728,14
1.831,88
2.006,63
2.159,66
30,5
29,5
33,0
37,0
56,6
66,2
55,9
62,7
Ožlebljene cevi i lamelna rebra presvučena aluminijumom
1.782
2.640
2.580
3.228
900
890
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
97,2
99,7
98,7
99,2
-8~15
-18 (OPLA)~48
R-134a
76
73
76
86
100
2
3~/400 V/50 Hz
4" viktaulik
6,5'' viktaulik
1/2'' gas
30
EWAD-AJYNN/Q
Vazdušno hlađenje - standardna efikasnost jako nizak nivo buke
EWAD340AJYNN/Q
pCO²
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Standardna efikasnost - veoma mali šum
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Standardno ugrađena traka grejača isparivača
Zaštitna rešetka kondenzatora dostupna za celu paletu uređaja
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Hlađenje
Hlađenje
Dimenzije
Visina x Širina x Dubina
Težina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
kPa
210
240
260
280
300
203,0
79,8
231,1
85,2
252,7
93,7
270,8
104,5
2,54
3,86
2.340 x 2.235
x 3.140
3.046
3.136
2,71
4,05
2,70
4,02
2,59
3,96
286,1
299,4
308,8
114,5
126,1
136,3
12,5 - 100 (kontinualni)
2,50
2,37
2,27
3,83
3,73
3,57
3.366
3.479
3.466
3.579
3.546
3.710
90
364
582
1.152
25,5
m³/min
obrta/min
774
dBA
°CDB
°CDB
84,3
kg
58
320
2.340 x 2.235 x 4.040
340
400
440
460
500
400,5
156,0
428,5
173,8
458,4
182,4
500,8
189,9
2,57
3,40
2,47
3,33
2,51
3,30
2,64
3,29
2.340 x 2.235 x 4.940
3.556
3.567
3.722
3.912
3.972
3.715
3.737
3.892
4.076
4.136
Cevni
113
164
159
170
164
474
483
518
566
572
571
918,27
982,47
1.051,02
1.148,24
662
724
776
820
858
885
1.147,84
1.228,09
1.313,78
1.435,30
1.500
1.527
1.637
1.790
1.809
1.807
1.377,41
1.473,70
1.576,54
1.722,36
19,5
22,5
21,0
22,5
24,0
47,2
53,9
48,3
54,1
Ožlebljene cevi i lamelna rebra presvučena aluminijumom
1.074
1.032
1.704
1.644
1.926
2.208
500
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
84,7
85,7
86,2
-8~15
-10~44
R-134a
62
66
71
76
81
86
2
3~/400 V/50 Hz
4" viktaulik
5,5'' viktaulik
1/2'' gas
31
EWAD-AJYNN/H
Vazdušno hlađenje - visoka spoljna temperatura
EWAD400AJYNN/H
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Visoka spoljna temperatura
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Standardno ugrađena traka grejača isparivača
Zaštitna rešetka kondenzatora dostupna za celu paletu uređaja
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
SAMO HLAĐENJE
CAPACITY CLASS
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
%
200
210
240
260
280
300
194,6
77,2
208,3
75,6
233,5
83,0
256,1
91,0
273,7
97,8
289,3
103,9
320
340
400
420
460
480
500
550
600
306,4 335,6 381,2 426,0 468,1 502,1 529,5 561,0 600,4
112,1 120,3 127,4 146,5 160,3 170,8 180,1 192,2 198,4
12,5 - 100 (kontinualni)
2,52
2,76
2,81
2,8
2,78
2,73
2,79
2,99
2,91
2,92
2,94
2,92
3,03
3,23
3,49
3,40
3,44
3,49
3,52
3,41
3,67
3,39
3,30
3,29
3,15
3,17
3,23
mm
2.340 x 2.235 x 2.240
2.340 x 2.235 x 3.140
2.340 x 2.235 x 4.040
2.340 x 2.235 x 4.940
kg
2.380 2.466
2.766
2.806
2.846
3.166 3.186 3.942 4.202 4.277 4.332 4.392 4.402
kg
2.405 2.497
2.859
2.896
2.936
3.279 3.299 4.112 4.372 4.441 4.496 4.552 4.562
Izmenjivač toplote sa ploče na ploču
Cevni
25
31
93
90
113
170
164
160
l
314
378
331
337
366
369
373
507
518
976,74 1.073,26 1.151,22 1.214,04 1.286,27 1.376,60
l/min
l/min
558
597
669
734
785
829
878
962
1.093 1.220,92 1.341,58 1.439,03 1.517,55 1.607,83 1.720,75
l/min
994
1.194 1.045 1.065 1.157 1.167 1.179 1.603 1.638 1.465,11 1.609,90 1.726,83 1.821,07 1.929,40 2.064,90
kPa
31,5
25,0
41,0
47,5
46,0
50,5
55,5
36,0
44,5
53,1
63,1
55,9
61,4
55,9
61,6
Ožlebljene cevi i lamelna rebra presvučena aluminijumom
1.434 1.368
2.154
2.100
2.046
2.874
2.580 3.372 3.300
3.228
m³/min
900
890
obrta/min
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
98,2
98,8
99,2
101
96,7
97,7
99,2
99,7
dBA
-8~15
°CDB
-18 (OPLA)~48
°CDB
R-134a
36
42
44
55
56
58
66
70
90
95
100
kg
2
3~/400 V/50 Hz
3" viktaulik
4" viktaulik
5.5'' viktaulik
1/2'' gas
32
EWAD-AJYNN/S
Vazdušno hlađenje - Standardni sezonski inverter
EWAD-AJYNN/S
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
ESEER do 4,70
Dobra efikasnost pri delimičnom opterećenju
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni inverterski jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Brzo pokretanje
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
Faktor snage >0,95
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Minimalna zapremina vode u sistemu
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
330
360
400
329
120
358
136
395
147
mm
kg
kg
2,74
2,63
4,59
4,60
2.355 x 2.234 x 4.381
4.190
4.440
l
l
l/min
l/min
l/min
kPa
1.277
271
515
943
1.360
60
1.389
264
565
1.026
1.491
61
m³/min
obrta/min
1.960
dBA
°CDB
°CDB
102,8
kg
73
mm
34
420
423
159
13,5-100 (kontinualni)
2,68
2,66
4,55
4,59
2.355 x 2.234 x 5.281
4.590
4.840
Cevni
1.533
1.641
256
622
673
1.132
1.213
1.637
1.759
72
67
Lamelna rebra
2.450
700
Jednovijčani kompresor
2
103,2
-9,5 (OPZL)~15
-10~45
R-134a
99
105
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
168,3 victaulic
460
490
520
459
168
488
181
515
193
2,74
4,57
2,71
4,70
2.355 x 2.234 x 6.181
4.990
5.240
2,67
4,60
1.781
1.893
1.998
248
727
1.316
1.935
78
768
1.399
2.025
69
814
1.476
2.139
76
2.940
103,6
114
118
121
EWAD-AJYNN/X
Vazdušno hlađenje - Sezonski Inverter
velike efikasnosti
EWAD-AJYNN/X
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Inverter velike sezonske efikasnosti
ESEER do 5,01
Dobra efikasnost pri delimičnom opterećenju
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni inverterski jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
EER do 2,79
2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Faktor snage >0,95
Brzo pokretanje
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Minimalna zapremina vode u sistemu
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
330
360
400
329
118
358
135
395
145
mm
kg
kg
2,78
2,66
4,79
4,82
2.355 x 2.234 x 4.381
4.190
4.440
l
l
l/min
l/min
l/min
kPa
1.277
271
515
943
1.360
60
1.389
264
565
1.026
1.491
61
m³/min
obrta/min
1.960
dBA
°CDB
°CDB
102,8
kg
73
mm
35
420
423
157
13,5-100 (kontinualni)
2,73
2,70
4,78
4,84
2.355 x 2.234 x 5.281
4.590
4.840
Cevni
1.533
1.641
256
622
673
1.132
1.213
1.637
1.759
72
67
Lamelna rebra
2.450
700
Jednovijčani kompresor
2
103,2
-9,5 (OPZL)~15
-10~45
R-134a
99
105
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
168.3 viktaulik
460
490
520
459
165
488
178
515
190
2,79
4,81
2,75
5,01
2.355 x 2.234 x 6.181
4.990
5.240
2,71
4,84
1.781
1.893
1.998
248
727
1.316
1.935
78
768
1.399
2.025
69
814
1.476
2.139
76
2.940
103,6
114
118
121
EWYD-BZ
Vazdušno hlađeni - Inverterska toplotna pumpa
EWYD250BZSS
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Optimalne vrednosti ESEER
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Opseg hlađenja: 254 - 583 kW
Opseg grejanja 270 - 615 kW
Opseg EER-a do 2,87
Standardni elektronski ekspanzioni ventil
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Sezonska tišina
Mala struja pokretanja
Nije potreban gasni kotao
Optimizovani ciklusi odmrzavanja
Moguća delimična rekuperacija toplote
PID upravljanje putem mikroprocesora
Faktor snage do 0,95
2-3 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Standardni radni opseg do -12 °C
Postoje dve konfiguracije različitih zvučnih nivoa
GREJANJEI HLAĐENJE
EWYD-BZSS (Standardna efikasnost - Standardni šum)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
COP
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
Nominalna brzina Hlađenje
protoka vode
Grejanje
Nominalni pad Hlađenje
pritiska vode Grejanje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka
Zvučna snaga Hlađenje
Grejanje
Zvučni pritisak Hlađenje
Grejanje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
kW
kW
%
250
270
290
320
254
270
90,3
90,4
273
297
100
99
292
324
109
107
324
339
365
382
413
436
457
333
349
379
410
443
463
475
116
124
134
142
152
163
161
117
124
132
141
155
165
164
13 - 100 (kontinualni)
2,79
2,74
2,73
2,68
2,72
2,68
2,83
2,84
2,80
2,87
2,90
2,85
2,81
2,90
4,07
4,01
4,02
3,94
4,03
4,01
4,31
2.335x2.254x4.381
2.335x2.254x5.281
3.870
3.940
4.010
4.390
5.015
4.010
4.068
4.138
4.518
5.255
Cevni sa jednim prolazom
133
128
240
15,46
16,21
17,42
18,25
19,72
20,81
21,83
15,89
16,66
18,11
19,57
21,15
22,14
22,68
53
58
53
57
46
51
61
55
60
57
65
52
57
66
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
42.304
52.880
920
Poluhermetički jednovijčani inverterski kompresor
2
101,2
101,8
101,2
101,8
82,3
82,5
82,3
82,5
-8~15
-10~45
R-134a
118
121
124
148
177
2
3~/400 V/50 Hz
139,7 victaulic
mm
kg
kg
2,81
2,74
2,69
2,98
2,99
3,03
4,05
4,04
4,01
2.335x2.254x3.547
3.410
3.455
3.500
3.550
3.595
3.640
l
l/s
l/s
kPa
kPa
12,12
12,89
37
42
Br.
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
mm
13,94
15,49
48
58
31.728
l/s
obrta/min
kg
138
13,03
14,18
42
49
100,5
100,5
82,1
82,1
88
94
100
36
340
370
380
410
440
460
510
520
580
505
522
530
558
178
186
176
184
9 - 100 (kontinualni)
2,83
2,81
3,02
3,04
4,13
4,13
2.335x2.254x6.583
5.495
5.735
5.724
5.964
229
24,11
25,33
50
55
63.456
3
103,6
103,6
83,7
83,7
186
3
219,1 victaulic
2,71
3,00
4,05
5.735
5.953
218
27,87
29,39
65
71
24,92
26,65
53
60
183
583
615
215
205
GREJANJEI HLAĐENJE
EWYD-BZSS (Standardna efikasnost - Tihi šum)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
COP
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
Nominalna brzina Hlađenje
protoka vode
Grejanje
Nominalni pad Hlađenje
pritiska vode Grejanje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni
Hlađenje
protok vazduha Grejanje
Brzina
Hlađenje
Grejanje
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka
Zvučna snaga Hlađenje
Grejanje
Zvučni pritisak Hlađenje
Grejanje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
kW
kW
%
250
270
290
320
248
270
88,5
90,4
266
297
98,0
99,0
291
324
109,0
107,0
316
331
355
372
403
425
448
493
510
567
333
349
379
410
443
463
475
530
558
615
113,0
122,0
132,0
142,0
149,0
161,0
156,0
174,0
183,0
214,0
117,0
124,0
132,0
141,0
155,0
165,0
164,0
176,0
184,0
205,0
13 - 100 (kontinualni)
9 - 100 (kontinualni)
2,79
2,72
2,68
2,62
2,71
2,64
2,87
2,83
2,79
2,65
2,84
2,80
2,87
2,90
2,85
2,81
2,90
3,02
3,04
3,00
4,29
4,18
4,16
4,13
4,19
4,14
4,31
4,29
4,23
4,10
2.335 x 2.254 x 4.381
2.335 x 2.254 x 5.281
2.335 x 2.254 x 6.583
4.210
4.280
4.350
4.730
5.525
6.005
6.245
6.245
4.343
4.408
4.478
4.858
5.765
6.234
6.474
6.463
Cevni sa jednim prolazom
133
128
240
229
218
15,12
15,83
16,98
17,77
19,28
20,30
21,39
23,56
24,34
27,11
15,89
16,66
18,11
19,57
21,15
22,14
22,68
25,33
26,65
29,39
51
55
50,32
54,62
44,07
48,40
59,16
48
51
62
55
60
57
65
52
57
66
55
60
71
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
32.576
40.720
48.864
42.304
52.880
63.456
715
920
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
3
94,7
95,3
97,0
96,1
96,7
98,4
75,8
76,0
77,2
77,2
77,4
78,6
-8~15
-10~45
R-134a
118
121
124
148
177
183
186
2
3
3~/400 V/50 Hz
139,7 victaulic
219,1 victaulic
mm
kg
kg
2,80
2,70
2,66
2,98
2,99
3,03
4,18
4,16
4,11
2.335 x 2.254 x 3.547
3.750
3.795
3.840
3.888
3.933
3.978
l
l/s
l/s
kPa
kPa
11,83
12,89
36
42
Br.
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
mm
13,89
15,49
48
58
24.432
31.728
l/s
l/s
obrta/min
obrta/min
kg
138
12,70
14,18
40
49
94,0
94,9
75,6
76,5
88
94
100
37
330
360
370
400
430
450
490
510
570
EWAD-C-S
Vazdušno hlađenje - standardna efikasnost
EWAD C14C-SL
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Opseg ESEER-a do 4,08
Opseg EER-a do 2,93
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
11 veličina koje pokrivaju opseg od 647 do 1714 kW
2-3 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Postoje tri konfiguracije različitih zvučnih nivoa
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
Novi MicroTech III kontroler
SAMO HLAĐENJE
EWAD~C-SS/SL (Standardni šum/Tihi šum)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina (EWAD~C-SS)
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Težina (EWAD~C-SL) Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
Nominalna brzina protoka vode Hlađenje
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka (EWAD~C-SS) Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Nivo zvuka (EWAD~C-SL) Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
obrta/min
Br.
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
650
740
647
221
744
262
830
910
970
C11
C12
C14
C15
C16
C17
832
912
967
1.064
1.152
1.419
1.538
1.622
1.714
299
318
351
378
402
500
551
580
618
12,5 - 100 (kontinualni)
7,0 - 100 (kontinualni)
2,93
2,84
2,78
2,87
2,76
2,82
2,86
2,84
2,79
2,8
2,77
3,95
3,87
3,89
3,84
3,8
3,88
3,84
3,88
3,9
3,87
3,78
2.540x2.285x6.185
2.540x2.285x7.085 2.540x2.285x7.985 2.540x2.285x10.185
2.540x2.285x11.085
5.630
5.740
5.760
6.280
6.560
7.010
7.280
10.310
10.320
10.710
10.770
5.910
5.990
6.010
6.530
6.810
7.250
7.520
10.730
11.110
11.260
5.920
6.030
6.050
6.570
6.850
7.300
7.570
10.750
10.770
11.150
11.210
6.200
6.280
6.300
6.820
7.100
7.540
7.810
11.170
11.550
11.700
Cevni sa jednim prolazom
266
251
243
421
408
474
30,90
35,56
39,74
43,60
46,21
50,85
55,04
67,78
73,50
77,51
81,89
73
59
52
61
68
63
72
47
59
65
73
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
53.444
53.444
53.444
64.133
64.133
74.822
85.510
106.888
106.888
117.577
117.577
920
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
3
99,5
100,0
100,9
101,1
101,5
101,7
102,9
103,0
103,2
103,3
79,0
79,5
80,4
80,6
81,0
81,1
81,2
96,0
96,1
97,5
97,1
97,6
98,1
99,1
99,5
99,5
75,5
75,6
76,5
76,6
76,8
76,9
77,2
77,3
77,4
-8~15
-18~46
R-134a
128
146
144
162
178
260
261
2
3
3~/400 V/50 Hz
168,3 victaulic
219,1 victaulic
38
SAMO HLAĐENJE
EWAD~C-SR (Smanjena buka)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
Nominalna brzina protoka vode Hlađenje
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka
Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
obrta/min
Br.
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
620
720
619
223
715
272
790
880
920
C10
C11
C13
C14
C15
C16
789
876
922
1.020
1.112
1.367
1.471
1.556
1.623
315
331
369
395
417
517
576
603
647
12,5 - 100 (kontinualni)
7,0 - 100 (kontinualni)
2,77
2,62
2,51
2,65
2,5
2,59
2,67
2,64
2,55
2,58
2,51
4,08
3,96
3,98
3,99
4
3,96
3,96
3,9
3,87
3,9
3,83
2.540 x 2.285 x 6.185
2.540 x 2.285 x 7.085 2.540 x 2.285 x 7.985 2.540 x 2.285 x 10.185 2.540 x 2.285 x 11.085
5.920
6.030
6.050
6.570
6.850
7.300
7.570
10.750
10.770
11.150
11.210
6.200
6.280
6.300
6.820
7.100
7.540
7.810
11.170
11.550
11.700
Cevni sa jednim prolazom
266
251
243
421
408
474
29,57
34,15
37,71
41,83
44,05
48,75
53,11
65,32
70,28
74,32
77,57
67
55
47
57
62
58
68
44
54
60
66
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
41.006
41.006
41.006
49.207
49.207
57.408
65.610
82.012
82.012
90.213
90.213
715
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
3
91,5
92,0
92,5
93,0
93,5
93,8
94,8
94,9
95,1
95,2
71,0
71,5
72
72,5
72,6
72,7
72,9
73,0
73,1
-8~15
-18~46
R-134a
128
146
144
162
178
260
261
2
3
3~/400 V/50 Hz
168,3 victaulic
219,1 victaulic
39
EWAD-C-X
Vazdušno hlađenje - velika efikasnost
EWAD C12C-XR
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Velika efikasnost
Opseg ESEER-a do 4,38
Opseg EER-a do 3,29
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
14 veličina koje pokrivaju opseg od 756 do 1858 kW
2-3 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Postoje tri konfiguracije različitih zvučnih nivoa
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
Novi MicroTech III kontroler
SAMO HLAĐENJE
EWAD~C-XS/XL (Standardni šum/Tihi šum)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina (EWAD~C-XS)
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Težina (EWAD~C-XL) Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
Nominalna brzina protoka vode Hlađenje
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka (EWAD~C-XS) Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Nivo zvuka (EWAD~C-XL) Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
760
830
890
756
233
830
253
889
278
990
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
1.001
1.074
1.196
1.280
1.349
1.409
1.526
1.596
1.685
1.768
1.858
307
338
364
400
411
437
474
504
533
561
590
12,5 - 100 (kontinualni)
7,0 - 100 (kontinualni)
3,25
3,28
3,2
3,26
3,18
3,29
3,2
3,29
3,23
3,22
3,17
3,16
3,15
3,15
4,02
4,11
4,02
4,11
4,05
4,14
4,02
4,28
4,23
4,19
4,17
4,16
4,13
4,13
mm
2.540x2.285x6.185 2.540x2.285x7.085 2.540x2.285x7.985
2.540x2.285x9.785
2.540x2.285x11.985
2.540x2.285x12.885 2.540x2.285x13.785 2.540x2.285x14.685
kg
5.990
6.340
6.360
7.190
7.470
8.220
8.240
8.900 10.560 11.310 11.570 11.900 12.260 12.600
kg
6.240
6.580
6.600
7.600
7.870
8.610
8.630
9.890 11.040 12.170 12.430 12.760 13.140 13.470
kg
6.280
6.630
6.650
7.480
7.760
8.510
8.530
9.190 11.000 11.760 12.010 12.350 12.700 13.040
kg
6.520
6.870
6.890
7.880
8.160
8.900
8.920 10.180 11.490 12.610 12.870 13.200 13.580 13.910
Cevni sa jednim prolazom
l
251
243
403
386
979
491
850
871
850
36,10
39,67
42,49
47,82
51,32
57,13
61,18
64,45
67,34
72,90
76,24
80,48
84,47
88,79
l/s
80
56
64
61
69
45
51
71
77
57
62
68
64
37
kPa
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
64.133 74.822 74.822 85.510 85.510 106.888 106.888 106.888 128.266 128.266 128.266 138.954 149.643 160.332
l/s
920
obrta/min
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
3
Br.
100,2
100,5
101,4
101,9
102,4
102,5
102,9
103,1
103,2
103,5
103,7
103,9
dBA
79,7
80,2
80,7
80,3
80,4
80,5
80,7
80,9
80,8
81
dBA
96,8
97,4
98
98,2
98,8
98,9
99,6
100
100,2
100,4
dBA
76,3
76,5
76,9
77,1
76,7
76,8
77,1
77,2
77,3
77,4
77,5
dBA
-8~15
°CDB
-18~50
°CDB
R-134a
146
162
182
214
225
291
297
312
328
343
kg
2
3
3~/400 V/50 Hz
168,3 victaulic
219,1 victaulic
273 vic, 219,1 vic,
mm
273 victaulic
40
SAMO HLAĐENJE
EWAD~C-XR (Smanjena buka)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Hlađenje
Hlađenje
Dimenzije
Visina x Širina x Dubina
Težina
Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
Nominalna brzina protoka vode Hlađenje
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka
Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
740
810
870
736
235
811
254
866
281
970
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
974
1.041
1.168
1.247
1.302
1.378
1.486
1.550
1.639
1.722
1.813
309
343
365
404
415
438
479
513
541
567
595
12,5 - 100 (kontinualni)
7,0 - 100 (kontinualni)
3,14
3,2
3,08
3,15
3,03
3,2
3,08
3,14
3,15
3,1
3,03
3,03
3,04
3,04
4,29
4,36
4,23
4,34
4,24
4,38
4,25
4,33
4,34
4,26
4,26
4,2
4,21
4,2
2.540 x 2.285 2.540 x 2.285 x
2.540 x 2.285 x
2.540 x 2.285 2.540 x 2.285 2.540 x 2.285
mm
2.540 x 2.285 x 9.785
2.540 x 2.285 x 11.985
x 6.185
7.085
7.985
x 12.885
x 13.785
x 14.685
kg
6.280
6.630
6.650
7.480
7.760
8.510
8.530
9.190 11.000 11.760 12.010 12.350 12.700 13.040
kg
6.520
6.870
6.890
7.880
8.160
8.900
8.920 10.180 11.490 12.610 12.870 13.200 13.580 13.910
Cevni sa jednim prolazom
l
251
243
403
386
979
491
850
871
850
35,17
38,74
41,36
46,54
49,76
55,78
59,56
62,21
65,85
70,98
74,07
78,32
82,30
86,61
l/s
76
54
61
58
65
43
49
67
74
54
59
65
61
35
kPa
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
49.207
57.408
65.610
82.012
98.414
106.616 114.817 123.018
l/s
715
obrta/min
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
3
Br.
92
92,3
93,5
93,7
94,3
94,5
94,4
95,1
95,2
95,3
95,6
95,7
95,9
dBA
71,5
72,3
72,5
72,2
72,3
72,6
72,8
72,9
73,0
dBA
-8~15
°CDB
-18~50
°CDB
R-134a
146
162
182
214
225
291
297
312
328
343
kg
2
3
3~/400 V/50 Hz
168,3 victaulic
219,1 victaulic
273 vic, 219,1 vic,
mm
273 victaulic
41
EWAD-C-P
Vazdušno hlađenje - prvoklasna efikasnost
EWAD C12C-PL
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Prvoklasna efikasnost
Opseg ESEER-a do 4,63
Opseg EER-a do 3,64
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
7 veličina koje pokrivaju opseg od 821 do 1390 kW
2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Standardni elektronski ekspanzioni ventil
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog fluida radi
minimalizovanja padova pritiska
Postoje tri konfiguracije različitih zvučnih nivoa
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
Novi MicroTech III kontroler
SAMO HLAĐENJE
EWAD~C-PS/PL (Standardni šum/Tihi šum)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina (EWAD~C-PS)
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Težina (EWAD~C-PL) Težina uređaja
Radna težina
Izmenjivač toplote
Tip
vode
Zapremina vode
Nominalna brzina protoka vode Hlađenje
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka (EWAD~C-XS) Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Nivo zvuka (EWAD~C-XL) Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
obrta/min
Br.
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
820
890
980
821
225
890
249
975
274
C11
C12
C13
C14
1.074
1.158
1.279
1.390
301
330
363
396
12,5 - 100 (kontinualni)
3,64
3,58
3,56
3,56
3,51
3,52
3,51
4,44
4,5
4,41
4,53
4,39
4,44
4,31
2.540x2.285x8.885
2.540x2.285x9.785
2.540x2.285x11.085 2.540x2.285x11.985
7.530
7.660
8.290
8.550
9.390
9.730
8.130
8.,700
9.330
9.590
10.380
10.720
7.820
7.950
8.580
8.840
10.380
10.020
8.420
8.990
9.620
9.880
10.670
11.010
Cevni sa jednim prolazom
599
1.043
1.027
995
979
39,22
42,53
46,6
51,3
55,31
61,12
66,41
57
65
30
61
69
60
73
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
96.199
106.888
117.577
128.266
920
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
101
101,8
102,3
102,6
102,9
79,5
80,0
80,5
80,4
80,5
98,4
98,8
99,9
99,3
99,6
76,9
77
77,1
77,2
-8~15
-18~52
R-134a
204
202
204
220
252
254
2
3~/400 V/50 Hz
219,1 victaulic
273 victaulic
42
SAMO HLAĐENJE
EWAD~C-PR (Smanjena buka)
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Nominalna brzina protoka vode Hlađenje
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Izmenjivač toplote vazduha Tip
Ventilator
Nominalni protok vazduha
Brzina
Kompresor
Tip
Količina
Nivo zvuka
Zvučna snaga Hlađenje
Zvučni pritisak Hlađenje
Radni opseg
Vodena strana Min~maks
Vazdušna strana Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
obrta/min
Br.
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
810
880
960
809
219
875
244
956
272
C10
C11
C13
C14
1.053
1.132
1.251
1.359
299
330
364
396
12,5 - 100 (kontinualni)
3,7
3,58
3,51
3,52
3,43
3,44
3,43
4,63
4,59
4,54
4,59
4,5
4,53
4,51
2.540 x 2.285 x 8.885
2.540 x 2.285 x 9.785
2.540 x 2.285 x 11.085 2.540 x 2.285 x 11.985
7.820
7.950
8.580
8.840
10.380
10.020
8.420
8.990
9.620
9.880
10.670
11.010
Cevni sa jednim prolazom
599
1.043
1.027
995
979
38,65
41,81
45,69
50,30
54,11
59,76
64,95
56
63
29
59
66
58
70
Rebrasto/cevni tip velike efikasnosti sa integralnim podhladnikom
73.811
82.012
90.213
98.414
715
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
92,7
93,4
93,8
94,1
94,4
71,2
71,7
72
-8~15
-18~52
R-134a
204
202
204
220
252
254
2
3~/400 V/50 Hz
219,1 victaulic
273 victaulic
43
1. Senzor temperature
2. Filter
3. Zaustavni ventil
4. Pumpa
5. Dovod pritiska
6. Prekidač protoka
7. Odzračni ventil
8. Manometar
9. Balansirni ventil
10. Odvodni ventil
11. Ventil za punjenje
12. Sigurnosni ventil
BEZ KONDENZATORA
Ekspanzioni sud
Rashladni agregati
Gas
Međurezervoar
Ka
kondenzatoru
Isparivač
Ka ventilatorkonvektorima
Tečnost
44
Daikin nudi fleksibilne rashladne agregate sa odvojenim kondenzatorom, koji zadovoljavaju
specijalne zahteve po pitanju veličine prostora, nivoa buke i izuzetnih uslova rada. U takvim
posebnim slučajevima, rešenje sa odvojenim kondenzatorom je poželjnije od standardnih
rešenja sa vazdušnim odnosno vodenim hlađenjem.
BEZ KONDENZATORA
EWLP-KAW1N
EWLD-MBYN
EWLD-DJYNN
EWLD-EJYNN
46
47
48
49
45
EWLP-KAW1N
Rashladni agregat bez kondenzatora
EWLP014KAW1N
MICRO CHILLER
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Daikin pužni kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-407C
Elektronski DDC kontroler
Nizak nivo buke u toku rada
Niska potrošnja električne energije
Kompaktne dimenzije i mala zapremina rashladnog fluida
Laka montaža i održavanje
Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
Kompatibilan sa hidro modulom
Kod modela EWLP012-065KAW1N standardno su uključene
sledeće komponente: glavni prekidač, portovi za pritisak, prekidač
protoka, filter, zaustavni ventili i sigurnosni ventil za vazduh
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
Dimenzije
Težina
Isparivač izmenjivača
toplote vode
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Tip
Minimalna zapremina vode u sistemu
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Temperatura kondenzacije Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
Spoj cevi za tečnost
Spoj ispusne cevi
kW
kW
012
020
026
030
040
055
065
12,1
4,2
20,0
6,6
26,8
8,5
31,2
10,1
40,0
13,4
62,4
20,3
3,09
2,99
53,7
17,8
2
3,02
600 x 600 x 1.200
265
268
77
154
307
311
89
179
358
mm
kg
108
1
3,03
3,15
600 x 600 x 600
141
147
l
l/min
l/min
l/min
62
17
35
69
103
29
57
115
2,88
151
252
Lemljena pločica
134
155
205
38
45
57
77
89
115
153
179
229
Hermetički zatvoren pužni kompresor
1
71
-10(OPZL) ~ 20
25 ~ 60
R-407C
1
67
74
2
Termostatski ekspanzioni ventil
3N~/400 V/50 Hz
mm
FBSP 25
FBSP 40
Montaža na licu mesta
mm
mm
9,52 prirubnica
12,7 prirubnica
12,7 prirubnica
19,1 prirubnica
46
274
2
64
dBA
°CDB
°CDB
3,07
2x12,7 prirubnica
2x19,1 prirubnica
EWLD-MBYN
Rashladni agregat bez kondenzatora
EWLD120MBYN
pCO²
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Daikinov poluhermetički jednovijčani kompresor
sa kontinualnom regulacijom
Svi delovi su podešeni za upotrebu sa rashladnim fluidom R-134a
Usavršeni pCO² DDC kontroler
Standardno ugrađen pokazatelj vlažnosti
Standardno ugrađene viktaulik spojnice
Nizak nivo buke - opciono postoji mogućnost još intenzivnijeg utišavanja
Rad u sklopu DICN (Daikinove integrisane mreže rashladnih agregata) standard u okviru iste serije
Dvostruko kolo rashladnog fluida (počev od veličine 340)
Temperature hlađene vode do -10 °C kod standardnih uređaja (parametar
u servisnom meniju PCO² digitalnog kontrolera mora postaviti serviser)
Modularan dizajn
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
Dimenzije
Težina
120
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Temperatura kondenzacije Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
Spoj cevi za tečnost
Spoj ispusne cevi
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
kPa
dBA
°CDB
°CDB
170
240
260
340
400
480
500
540
116
32,0
170
235
265
340
405
470
500
530
49,8
66,5
77,9
99,6
116
133
144
156
30-100 (kontinualni)
15-100 (kontinualni)
3,63
3,41
3,53
3,40
3,41
3,49
3,53
3,47
3,4
1.018 x 2.681 (3.051) x 930
1.018 x 2.681 (3.254) x 930
2.000 x 2.681 (3.254) x 930
891
1.110
1.342
1.428
2.220
2.452
2.684
2.770
2.856
907
1.130
1.369
1.462
2.260
2.497
2.738
2.831
2.924
Lemljena pločica, jedna po kolu
570
830
1.150
1.300
830
990
1.150
1.220
1.295
175
265
350
400
525
625
700
750
800
333
487
674
760
975
1.161
1.347
1.434
1.520
700
1.070
1.400
1.600
2.100
2.500
2.800
3.000
3.200
21 + 2 + 23
25 + 3 + 28
26 + 6 + 32
22 + 8 + 30 2x (25 + 3 + 28 ) 25 + 3 + 28 + 26 + 7 + 33 2x (26 + 7 + 33) 26 + 7 + 33 + 22 + 9 + 31 2x (22 + 9 + 31 )
Poluhermetički jednovijčani kompresor
1
2
87
93
94
93
96
-10 ~ 20
25-55
25 ~ 62
25 ~ 55
25 ~ 62
R-134a
1
2
Ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
3" viktaulik
Montaža na licu mesta
1'' 3/8
2x1/8''
1''1/8 + 1''3/8
2'' 5/8
2x(2''1/8)
3" SP viktaulik
7/8''
1'' 1/8
2'' 1/8
47
2x1'' 3/8
2'' 1/8 + 2'' 5/8
2x(2''5/8)
EWLD-DJYNN
Rashladni agregat bez kondenzatora
S&2
›
›
›
›
›
›
›
Opseg hlađenja: 161 - 526 kW
1-2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Kontinualni jednovijčani kompresor
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog
fluida za lak protok i povratak ulja
Standardno ugrađen elektronski ekspanzioni uređaj
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
Dimenzije
Težina
160
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Temperatura kondenzacije Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
kPa
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
160,6
45,4
190
240
189,0
244,0
54,3
65,9
25-100 (kontinualni)
3,48
3,7
1.860 x 1.000 x 3.700
280
320
360
270,4
74,6
315,5
90,6
352,2
99,7
380
420
480
550
381,1
428,3
475,7
525,9
108,6
120
131,5
148
12,5-100 (kontinualni)
3,54
3,62
3,48
3,53
3,51
3,57
3,62
3,55
1.942 x 1.100 x 4.400
1.280
1.398
2.442
2.446
2.501
2.506
1.337
1.516
2.560
2.670
Cevni - direktna ekspanzija
1.151
1.354
1.749
1.938
1.130
1.262
1.365
1.535
1.704
1.884
230,20
270,90
349,74
387,58
452,22
504,83
546,25
613,90
681,84
753,80
460,39
541,81
699,47
775,16
904,44
1.009,65
1.092,50
1.227,81
1.363,69
1.507,60
649,15
763,95
986,26
1.092,97
1.275,27
1.423,61
1.540,42
1.731,21
1.922,80
2.125,71
48
69
43
53
64
63
72
54
68
Poluhermetički jednovijčani kompresor
1
2
88
90,5
-8 ~ 15
25 ~ 50
R-134a
5
10
1
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
88,9 viktaulik
114,3 viktaulik
139,7 viktaulik
48
EWLD-EJYNN
Rashladni agregat bez kondenzatora
S&2
›
›
›
›
›
›
›
›
Opseg hlađenja: 328–1422 kW
EER opseg: 3,51-3,91
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
1 ili 2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog
fluida za lak protok i povratak ulja
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
EER
Dimenzije
Težina
320
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Brzina protoka vode Nominalno
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Temperatura kondenzacije Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
kW
kW
mm
kg
kg
l/min
kPa
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
400
420
500
328 391 428 504
83,8 100 116 137
3,91
3,69 3,68
1.921 x 1.461 x 3.338
1.861
1.869 1.884
2.054
2.052 2.056
600
650
596
165
3,61
657
181
3,63
750
800
850
900
950
C10
730 788 850 919 966 1.003
198 214 231 252 271 279
3,69
3,68
3,65 3,56 3,59
2.113 x 1.350 x 4.332
3.331 3.339 3.347 3.356 3.364
3.412
5.146
3.602
3.603 3.604 3.605
3.645
5.667
Cevni
939 1.119,8 1.227,6 1.445,6 1.709,6 1.884,1 2.093 2.258,3 2.436,5 2.634 2.768,2 2.874,6
33,7 46,27 47,28 54,12 48,57 38,96 51,57 47,15 46,98 58,35 45,07 52,23
Vijčani kompresor
1
2
93,6 94,6
96,6
96,9 97,3 97,8 98,8 99,8 98,3 98,6 99,8
-8 (OPZL)~15
R-134a
5
1
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
168,30 victaulic
49
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
1.078 1.125 1.188 1.267 1.319 1.370 1.422
296 312 329 347 366 386 405
3,64 3,60 3,61 3,65 3,60 3,55 3,51
2.398 x 2.153 x 4.470
5.167
5.188
5.208
5.671
5.677
5.680
3.090,3 3.223,9 3.407 3.631,7 3.780,2 3.928,8 4.077,4
45,67 49,28 41,21 50,8 54,6 58,53 62,57
3
100,6 101,2
101,8
3
219,10 victaulic
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Balansirni ventil
Manometar
Senzor temperature
Odvodni ventil
Zaustavni ventil
Ventil za punjenje
Filter
Odzračni ventil
Sigurnosni ventil
Dovod pritiska
Pumpa
Prekidač protoka
Obilazni ventil
VODENI RASHLADNI AGREGATI
Ka ventilatorkonvektorima
ili termalnom
opterećenju
Rashladni agregati
Međurezervoar
Ekspanzioni
sud
Kondenzator
Isparivač
Međurezervoar
Ekspanzioni
sud
50
Ka ventilatorkonvektorima
ili termalnom
opterećenju
Daikin nudi kompaktne rashladne agregate sa vodenim hlađenjem, koji zauzimaju minimalni
prostor.
Ovi rashladni agregati primenljivi kako u kako u komercijalne tako i u industrijske svrhe,
generišu toplu ili hladnu vodu, koja se može koristiti za hlađenje, za grejanje ili i za hlađenje
i grejanje
istovremeno.
SA VODENIM HLAĐENJEM
EWWP-KAW1N
EWWD-MBYN
EWWD-DJYNN
EWWD-DJYNN/A
EWWD-EJYNN
EWWD-EJYNN/A
EWWD-BJYNN
EWWQ-AJYNN
EWWQ-AJYNN/A
52
54
55
56
57
58
59
60
61
51
EWWP-KAW1N
Sa vodenim hlađenjem
EWWP014-035KAW1
MICRO CHILLER
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Daikin pužni kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-407C
Elektronski DDC kontroler
Nizak nivo buke u toku rada
Niska potrošnja električne energije
Proširenje moguće do 195 kW
Kompaktne dimenzije i mala zapremina rashladnog fluida
Laka montaža i održavanje
Pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
Daljinski izbor između hlađenja i grejanja
Reverzibilna toplotna pumpa tipa voda/voda
Kompatibilan sa hidro modulom
Modeli EWWP014-065KAW1N standardno imaju sledeće
komponente: glavni prekidač, portovi za pritisak, prekidač
protoka, filter, zaustavni ventili i sigurnosni ventil za vazduh
SAMO GREJANJE I SAMO HLAĐENJE
CAPACITY CLASS
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
Dimenzije
Težina
Isparivač izmenjivača
toplote vode
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Tip
Minimalna zapremina vode u sistemu
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Kondenzator
Tip
izmenjivača toplote
Brzina protoka Min
vode
vode
Nominalno
Maks
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Kondenzator Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
Ulaz/izlaz kondenzatorske vode
Odvod vode iz kondenzatora
014
022
028
035
045
kW
kW
13,0
3,61
21,5
5,79
28,0
7,48
32,5
8,75
mm
kg
1
3,71 3,74 3,71
600 x 600 x 600
118
155
165
172
43,0 56,0 65,0
11,80 15,50 17,60
2
3,64 3,61 3,69
600 x 600 x 1.200
300
320
334
l
l/min
l/min
l/min
62
19
37
75
103
31
62
123
134
40
80
161
155
47
93
186
l/min
l/min
l/min
24
48
95
39
78
157
51
102
203
59
118
237
3,6
1
64
dBA
°C
°C
kg
1,2
71
2
2,5
1
mm
FBSP 25
mm
FBSP 25
3,1
055
065
90
100
86,0
23,6
99,0
27,3
110
120
130
112
121
130
31,0 33,1 35,2
4
3,64 3,63 3,61 3,66 3,69
1.200 x 600 x 1.200
600
620
640
654
668
Lemljena pločica
205
268
311
205
268
311
62
80
93
123
142
161
173
186
123
161
186
247
284
321
347
373
247
321
373
493
568
642
694
745
Lemljena pločica
79
102
118
157
181
205
221
237
157
205
237
314
362
410
442
474
314
410
474
629
724
819
883
948
Hermetički zatvoren pužni kompresor
2
4
67
74
71
75
77
-10(OPZL) ~ 20
20 ~ 55
R-407C
4,6
5,6
9,2
10,2 11,2
2
4
Termostatski ekspanzioni ventil
3N~/400 V/50 Hz
FBSP 40
2 x 2 x FBSP 38
Montaža na licu mesta
FBSP 40
2 x 2 x FBSP 38
Montaža na licu mesta
52
145
155
165
175
185
195
142
39,1
155
42,8
168
46,5
177
48,6
186
50,7
195
52,8
3,63
920
6
3,62 3,61 3,64 3,67
1.800 x 600 x 1.200
940
960
974
988
205
204
222
407
444
814
889
3,69
1.002
268
311
254
267
280
507
533
559
1.015 1.066 1.118
241
482
963
260
283
307
323
339
355
519
567
614
647
679
711
1.038 1.133 1.229 1.293 1.357 1.422
6
73
13,8
76
78
79
14,8
15,8
16,8
6
3 x 2 x FBSP 38
3 x 2 x FBSP 38
EWWP014-035KAW1N
EWWP090-130KAW1N
EWWP145-195KAW1N
pCO²
TABELA SELEKCIJE
1 MODUL (SERIJA KA)
2 MODULA (SERIJA KA)
3 MODULA (SERIJA KA)
Indeks kapaciteta
014
022
028
035
045
055
065
090
100
110
120
130
145
155
165
175
185
195
Kapacitet hlađenja (kW)
13,0
21,5
28,0
32,5
43,0
56,0
65,0
86,0
99,0
112
121
130
142
155
168
177
186
195
16
26,2
35,3
41
52,5
71
81
105
124
142
153
164
176
195
213
224
235
246
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
2
-
1
1
1
-
2
1
-
1
1
1
-
2
1
-
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1
3
1
Kapacitet grejanja (kW)
UREĐAJ
+
UPRAVLJANJE
(Fabrički postavljeni)
SAMO UREĐAJ
(bez upravljača)
UPRAVLJANJE
(komplet)
EWWP014KAW1N
EWWP022KAW1N
EWWP028KAW1N
EWWP035KAW1N
EWWP045KAW1N
EWWP055KAW1N
EWWP065KAW1N
EWWP045KAW1M
EWWP055KAW1M
EWWP065KAW1M
ECB 1 MUW
ECB 2 MUW
ECB 3 MUW
Na primer: za sistem snage 121 kW -KS izaberite : EWWP055KAW1 + EWWP065KAW1
53
1
-
EWWD-MBYN
Sa vodenim hlađenjem
EWWD120MBYN
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Daikinov poluhermetički jednovijčani kompresor sa kontinualnom
regulacijom
Svi delovi su podešeni za upotrebu sa rashladnim fluidom R-134a
Usavršeni pCO² DDC kontroler
Standardno ugrađen pokazatelj vlažnosti
Standardno ugrađene viktaulik spojnice
Nizak nivo buke - opciono postoji mogućnost još intenzivnijeg utišavanja
Rad u sklopu DICN (Daikinove integrisane mreže rashladnih agregata) standard u okviru iste serije
Dvostruko kolo rashladnog fluida (počev od veličine 360)
Temperature hlađene vode do -10 °C kod standardnih uređaja (parametar
u servisnom meniju PCO² digitalnog kontrolera mora postaviti serviser)
Modularan dizajn
SAMO GREJANJE I SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
COP
Dimenzije
Težina
Isparivač izmenjivača
toplote vode
Kondenzator
izmenjivača toplote
vode
Kompresor
120
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Grejanje
kW
kW
kW
kW
%
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Tip
Minimalna zapremina vode u sistemu
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Tip
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Grejanje
Tip
Model
Količina
mm
kg
kg
Zvučna snaga LwA
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Kondenzator Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
l
l/min
l/min
l/min
kPa
l/min
l/min
l/min
kPa
dBA
°C
°C
kg
180
240
360
440
500
520
540
183
249
273
366
432
498
522
546
216
290
327
431
505
580
617
655
45,2
61,6
69,2
90,5
107
123
131
138
54
72,8
83,4
108
127
146
156
167
30-100 (kontinualni)
15-100 (kontinualni)
4,29
4,05
4,04
3,95
4,04
4,05
3,98
3,96
4,26
4,00
3,98
3,92
3,99
3,98
3,97
3,96
3,92
1.018 x 2.681 (3.051) x 930
1.018 x 2.681 (3.254) x 930
2.000 x 2.681 (3.254) x 930
1.000
1.273
1.527
1.623
2.546
2.800
3.034
3.150
3.346
1.032
1.318
1.588
1.693
2.636
2.906
3.156
3.281
3.485
Lemljena pločica, jedna po kolu
600
890
1.220
1.330
895
1.055
1.215
1.275
1.335
175
265
350
400
525
625
700
750
800
353
525
714
783
1.049
1.238
1.428
1.496
1.565
700
1.070
1.400
1.600
2.100
2.500
2.800
3.000
3.200
21 + 2 + 23
25 + 3 + 28
26 + 7 + 33
22 + 9 + 31 2x (25 + 3 + 28) 25 + 3 + 28 + 26 + 7 + 33 2x (26 + 7 + 33 ) 26 + 7 + 33 + 22 + 9 + 31 2x (22 + 9 + 31)
Cevni
217
336
450
520
670
790
900
970
1.040
435
654
890
981
1.309
1.545
1.781
1.871
1.962
800
1.050
1.230
1.370
2.100
2.290
2.470
2.600
2.730
25
30
38
30 + 30
30 + 38
38 + 38
Poluhermetički jednovijčani kompresor
1
2
87
93
94
93
96
- 10 ~ 20
10 ~ 50
20 ~ 60
20 ~ 50
20 ~ 60
R-134a
18
35
37
38
70
72
74
75
76
1
2
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvod vode iz isparivača
Ulaz/izlaz kondenzatorske vode
Otvor otpusnog elementa
280
123
147
28,7
34,5
Ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
3" viktaulik
Montaža na licu mesta
3" viktaulik
2x1''
3x1''
3" SP viktaulik
2'' 1/2 viktaulik
1x1''
54
4x1''
EWWD-DJYNN
Vodeno hlađenje - standardna efikasnost
EWWD650 DJYNN
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Opseg hlađenja: 165,51-555,7 kW
Opseg EER-a do 4
1-2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog
fluida za lak protok i povratak ulja
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
SAMO GREJANJE I SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
170
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Kondenzator
Tip
izmenjivača toplote
Zapremina vode
vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Grejanje
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučni pritisak
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Kondenzator Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
kW
%
165,5
207,6
42,1
3,93
5,00
mm
kg
kg
1.393
1.470
l
l/min
l/min
l/min
kPa
60
218
474
688
47,5
l
l/min
l/min
l/min
kPa
13
303
595
959
38,5
210
260
201,2
252,8
251,9
317,7
50,7
64,9
25-100 (kontinualni)
3,97
3,90
5,04
4,95
1.860 x 920 x 3.435
1.410
1.503
1.480
1.650
300
320
380
280,4
355,7
75,4
333,9
418,2
84,3
372,2
465,3
93,1
3,72
4,72
3,96
5,28
4,00
5,33
2.687
2.840
2.697
2.850
420
460
402,5
448,3
503,9
563,4
101,4
115,1
12,5-100 (kontinualni)
3,97
3,89
5,29
5,19
1.880 x 860 x 4.305
2.702
2.757
2.860
500
600
493,7
622,7
129,0
555,7
705,5
150,2
3,83
5,10
3,70
4,93
2.762
2.970
Cevni
dBA
°CDB
°CDB
kg
56
220
577
694
69
123
349
118
380
957
1.201
63,5
113
725
1.105
43
804
1.104
53
357
722
1.128
41
15
363
911
1.147
63
Cevni
26
28
368
603
659
718
1.020
1.199
1.334
1.445
1.162
1.908
2.083
2.270
77
39,5
41
40,5
Poluhermetički jednovijčani kompresor
425
1.067
1.344
63
1
69,7
173
553
1.285
1.749
54
430
1.154
1.360
72
-8 ~ 15
25 ~ 40
R-134a
100
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
1/2'' gas
55
613
1.593
1.939
67,5
729
1.785
2.305
60
741
2.024
2.344
74,5
30
726
1.615
2.296
49,5
2
71,7
50
1
168
612
1.415
1.935
53,5
EWWD-DJYNN/A
Vodeno hlađenje - velika efikasnost
EWWD650DJYNN/A
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Velika efikasnost
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Opseg hlađenja: 186,4-603,9 kW
Opseg EER-a do 4,73
1-2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog
fluida za lak protok i povratak ulja
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
SAMO GREJANJE I SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
190
Hlađenje
Grejanje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Kondenzator
Tip
izmenjivača toplote
Zapremina vode
vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Grejanje
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučni pritisak
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Kondenzator Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
kW
kW
kW
%
186,4
226,1
39,7
4,70
5,97
mm
kg
kg
1.650
1.800
l
l/min
l/min
l/min
kPa
125
341
534
1.080
24,5
l
l/min
l/min
l/min
kPa
22
497
648
1.572
17
230
280
223,3
276,5
271,4
335,8
48,1
59,3
25-100 (kontinualni)
4,64
4,66
5,90
5,92
1.860 x 920 x 3.435
1.665
1.680
1.810
1.820
320
380
400
306,7
378,1
71,4
366,3
445,6
79,3
408,2
495,4
87,2
4,30
5,46
4,62
6,15
4,68
6,24
2.800
3.020
2.945
3.280
460
500
443,6
496,0
538,6
600,8
95,0
104,8
12,5-100 (kontinualni)
4,67
4,73
6,23
6,31
1.880 x 860 x 4.305
2.955
2.975
3.290
3.315
550
650
540,5
654,9
114,4
603,9
741,6
137,7
4,72
6,30
4,39
5,85
2.990
3.340
Cevni
dBA
°C
°C
kg
120
342
640
1.082
110
424
793
1.340
35
25
609
963
1.925
25
550
778
1.740
20
760
1.272
2.403
28
720
1.422
2.277
39
280
726
1.549
2.297
45,5
Cevni
44
47
50
648
994
1.089
1.202
1.084
1.277
1.420
1.544
2.048
3.145
3.444
3.801
28
16,5
17
16,5
Poluhermetički jednovijčani kompresor
59
1.362
1.722
4.306
16
1.533
1.877
4.847
15
419
879
1.325
44
170
606
1.050
1.917
30
285
763
1.170
2.414
23,5
1
69,7
2
71,7
-8 ~ 15
25 ~ 40
R-134a
50
1
100
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
56
725
1.731
2.293
57
68
1.542
2.126
4.877
19
EWWD-EJYNN
Sa vodenim hlađenjem
EWWD-EJYNN
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Opseg hlađenja: 333 - 1510 kW)
EER opseg: 4,28-4,66
1-2-3 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog
fluida radi minimalizovanja padova pritiska
Moguća delimična ili potpuna rekuperacija toplote
SAMO GREJANJE I SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
EER
Dimenzije
Težina
340
Hlađenje
Hlađenje
kW
kW
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Nominalno
l/min
Maks
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Kondenzator
Tip
izmenjivača toplote
Zapremina vode
l
vode
Brzina protoka Min
l/min
vode
Nominalno
l/min
Maks
l/min
Nominalni pad Hlađenje
kPa
pritiska vode
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
°C
Kondenzator Min~maks
°C
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
mm
Ulaz/izlaz kondenzatorske vode
400
460
550
333
394
460
538
71,45 85,84 100,86 120,36
4,66 4,59 4,56 4,47
1.983 x 1.430 x 3.533
2.640 2.745
2.772
5.051 5.203
5.244
1.058
179,4
954,1
1.614,6
37,02
1.263
214,2
1.128,7
1.898,8
50,09
1.478
250,5
1.318,1
2.214,4
53,74
1.729
293,1
1.542,6
2.587,7
61,91
1.871
317
1.158,9
1.868,3
2.199
372,3
1.374,8
2.207
2.568
435,8
1.607,2
2.576,6
2.864
484,8
1.887,6
3.017,3
26,35
27,95
29,76
25,65
93,6
94,6
1
96,6
54
52
1
650
700
800
850
900
950
C10
C12
C13
640
705
782
844
910
986 1.027 1.155 1.204
141,34 155,85 171,32 185,55 200,01 218,45 236,91 254,34 267,70
4,53 4,52 4,56
4,55
4,51 4,33 4,54 4,50
2.245 x 1.350 x 4.769
5.056 5.121 5.205 5.219 5.233
5.268
6.079 6.097
9.543 9.623 9.730 9.754 9.779
9.826
6.718 6.744
Cevni
868
957 1.088 1.144 1.204 1.346 1.356 718
754
356,9 393,2 447,3 470,2 494,7 553,3 557,5 651,2 684
1.834,6 2.019,8 2.242,3 2.420,6 2.609,2 2.827,4 2.943,9 3.312,1 3.451,6
3.021,1 3.320,3 3.687,3 3.994 4.233,4 4.642,1 4.701,7 5.368,5 5.581,7
55,15 44,15 58,38 53,42 53,15 66,29 51,25 51,73 55,72
Cevni
1.538 1.676 1.855 1.977 2.102 2.257 2.278 1.237 1.303
632,2 688,9 762,6 812,6 864,1 927,9 936,4 1.122,5 1.182,3
2.239,8 2.466,5 2.733,4 2.952,5 3.182,6 3.453,6 3.623 4.041,2 4.219
3.516,5 3.870,2 4.296,6 4.654,2 4.940,1 5.416,2 5.532,1 6.265,4 6.523,5
24,78 + 25,41 + 27,65 + 28,04 + 26,45 + 22,66 + 23,82 + 3x 24,08 2x 24,08+
24,78 26,37 27,65 25,97 26,45 24,04 23,82
22,28
Vijčani kompresor
2
96,9 97,3 97,8 98,9 99,8 98,3 98,6 100,6 101,2
-8 (OPZL)~15
15~55
R-134a
108
106
104
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
168,30 victaulic
5" victaulic
57
C14
C15
C16
C17
C18
1.274 1.346 1.401
282,46 298,23 316,48
4,51 4,51 4,43
2.398 x 2.153 x 4.470
6.136 6.174 6.192
6.776 6.805 6.831
1.455 1.510
334,72 352,96
4,35 4,28
793
719,1
3.652,1
5.965,6
44,69
832
755,3
3.859,2
6.344,2
57,68
909
825,1
4.172,2
6.832,8
66,37
948
860
4.328,8
7.077,1
70,92
1.372
1.244,5
4.461,9
6.963,4
24,55 +
2x 22,95
1.440
1.306,2
4.714,1
7.401,7
1.486 1.533
1.348,5 1.390,7
4.922,9 5.131,8
7.709,2 8.016,7
23,86 + 23,86 +
3x 23,86 2x23,09
2x 23,09
1.579
1.433
5.340,6
8.324,2
871
790,2
4.015,7
6.588,5
61,96
3
101,8
156
3
219,10 victaulic
6.210 6.228
6.856 6.883
3x23,09
EWWD-EJYNN/A
Vodeno hlađenje - velika efikasnost
EWWD-EJYNN/A
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Velika efikasnost
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Kontinualni jednovijčani kompresor
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Opseg hlađenja: 362-1134 kW
EER opseg: 4,72-5,12
1 ili 2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
DX cevni isparivač – jednoprolazna faza rashladnog
fluida radi minimalizovanja padova pritiska
SAMO GREJANJE I SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
EER
Dimenzije
Težina
360
Hlađenje
Hlađenje
kW
kW
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Nominalno
l/min
Maks
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Kondenzator
Tip
izmenjivača toplote
Zapremina vode
l
vode
Brzina protoka Min
l/min
vode
Nominalno
l/min
Maks
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
°C
Kondenzator Min~maks
°C
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
mm
Ulaz/izlaz kondenzatorske vode
362
70,68
5,12
2.640
5.051
440
500
600
433
506
573
85,32
100,09
120,35
5,08
5,06
4,76
1.983 x 1.430 x 3.533
2.745
2.772
5.203
5.244
1.127
191,1
1.036,6
2.280,1
64
1.350
229
1.241,5
2.720,9
48
1.582
268,2
1.451,2
3.170,1
54
1.801
305,3
1.642,6
3.559,6
68
1.923
326,1
1.239,2
2.034,8
47,67
2.262
384,2
1.486,1
2.432,7
47,19
2.653
450
1.738,1
2.836,1
51,37
2.938
497,7
1.987,6
3.206,3
66,03
93,6
94,6
750
800
720
141,56
5,09
795
155,84
5,1
5.056
9.543
850
C11
C12
866
933
976
170,45
184,75
199,04
5,08
5,05
4,9
2.245 x 1.350 x 4.769
5.205
5.219
5.233
9.730
9.754
9.779
1.038
219,92
4,72
1.134
239,92
4,73
1.240
509,7
2.676
5.762,2
64
1.382
567,9
2.975,2
6.395,9
46
5.121
9.623
Cevni
948
1.052
1.146
389,8
432,6
471
2.063,2
2.278,4
2.483,4
4.479,1
4.925,7
5.368,3
58
68
56
Cevni
1.604
1.758
1.901
659,3
722,5
781,4
1.234,8
1.498,8
1.485
3.996,8
4.396,3
4.797,9
48,07
46,92
Vijčani kompresor
1
96,6
54
52
96,9
108
97,3
-8 (OPZL)~15
15~55
R-134a
106
97,8
1
950
2
98,9
58
99,8
104
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
219,10 victaulic
4'' victaulic
1.301
534,9
2.797,6
6.003,3
72
2.060
2.187
846,9
898,8
1.708,8
1.684,2
5.150,9
5.384,9
49,83
2
168,30 victaulic
C10
5.268
9.826
1.515
622,8
3.249,8
6.960,6
52
2.295
2.457
943,5
1.010
1.987,2
1.969,2
5.766,7
6.270,7
64,97
98,3
98,6
EWWD-BJYNN
Sa vodenim hlađenjem
EWWDC11BJYNN
pCO²
›
›
›
›
›
›
›
›
Opseg hlađenja: 369–1050 kW
Superefikasan: EER do 5,84
Veoma visoke vrednosti EER-a pri delimičnom opterećenju (ESEER do 7,4)
1 i 2 kontinualna jednovijčana kompresora
Optimizovan za upotrebu sa R-134a
Potopljeni isparivač
Ekspanzioni ventil sa kontrolom nivoa tečnosti
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
Stepeni kapaciteta
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
380
Hlađenje
Hlađenje
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Radna težina
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
Brzina protoka Min
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
Kondenzator
Zapremina vode
izmenjivača toplote
Brzina protoka Min
vode
vode
Nominalno
Maks
Nominalni pad pritiska vode Grejanje
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučni pritisak
Hlađenje
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
Kondenzator Min~maks
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Odvod vode iz isparivača
kW
kW
%
mm
kg
kg
460
550
369
65
445
521
77,9
90
25-100 (kontinualni)
5,68
5,71
5,79
6,44
6,47
6,56
2.250 x 3.625 x 1.551
2.250 x 3.860 x 1.551
3.089
3.370
3.603
3.250
3.588
3.870
l
l/min
l/min
l/min
kPa
l
l/min
l/min
l/min
kPa
78
565
1.058
1.788
35
83
665
1.244
2.103
35
107
615
1.276
1.945
43
111
948
1.499
2.998
25
134
776
1.494
2.455
37
133
1.086
1.752
3.435
26
dBA
°CDB
°CDB
78
1
79
80
kg
130
750
850
900
C10
C11
734
129
816
142
895
155
12,5-100 (kontinualni)
5,77
7,32
2.300 x 4.145 x 1.808
6.007
6.460
976
167
1.050
180
5,69
5,75
7,16
7,23
2.300 x 4.145 x 1.743
5.546
5.636
5.911
6.045
Potopljeni cevni
184
210
932
1.216
2.104
2.339
2.946
3.846
51
37
181
199
1.478
1.703
2.474
2.746
4.675
5.386
28
26
Poluhermetički jednovijčani kompresor
81
81,5
5,84
5,83
7,37
7,40
2.300 x 4.145 x 1.910
6.448
6.598
6.972
7.163
281
1.382
2.798
4.370
41
1.904
3.010
6.020
25
1.924
3.277
6.085
29
302
1.632
3.010
5.162
34
263
2.146
3.526
6.786
27
2
82
82,5
83
230
274
290
1.209
2.566
3.825
45
243
-8 ~ 15
21 ~ 50
R-134a
165
180
59
200
215
1
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
1/2'' gas
EWWQ-AJYNN
Vodeno hlađenje - standardna efikasnost
EWWQ400AJYNN
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Opseg hlađenja: 388-2093 kW
Opseg EER-a do 4,64
ESEER do 5,37
1 ili 2 kontinualna jednovijčana kompresora
1 ili 2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Cevni izmenjivač toplote
Optimizovan za upotrebu sa R-410A
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
Kompaktan dizajn
Delimična rekuperacija toplote
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Nominalna ulazna snaga
400
Hlađenje
Hlađenje
Stepeni kapaciteta
kW
kW
%
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Tip
Isparivač izmenjivača
toplote vode
Zapremina vode
l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Maks
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Kondenzator
Tip
izmenjivača toplote
Zapremina vode
l
vode
Zapremina vode
l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Maks
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
°CDB
Kondenzator Min~maks
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
mm
Ulaz/izlaz kondenzatorske vode
480
600
650
750
800
850
387,96 474,13 574,36 651,45 742,14 812,53 880,09
87,37 106,27 130,44 147,86 169,73 175,22 206,4
12,5-100 25-100
25-100 (kontinualni)
(kontinualni) (kontinualni)
4,44 4,46 4,40 4,41 4,37 4,64 4,26
4,95 4,98
4,97
4,72 5,37 4,60
x1.266 2.170x1.350 1.846x1.266
1.846 x1.065 x3.431 2.000x1.226 x3.440 1.846
x3.561
x4.902
x3.561
1.933 1.967 2.283 2.332 2.407 3.921 2.427
2.135 2.169 2.543 2.628 2.777 4.422 2.795
124 118 176 170 274
664 812 986 1.118 1.225
1.258 1.354 1.860 2.108 2.415
49,43 64,65 45,04 47,92 54,74
79
92
84
162
97
813 994 1.210 1.371 1.506
1.541 1.878 2.282 2.587 2.968
60,15 64,35 67,91 66,02 16,46
1
100,2 101,2
102,3
101,5
90
100
80
1
168,3 vik.
5" viktaulik
6" v.
60
900
C10
891,19 980,45
194,02 212,97
12,5-100
(kontinualni)
4,59 4,6
5,36 5,34
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
1.028,15 1.077,43 1.210,09 1.281,09 1.352,09 1.488,14 1.620,34 1.783,43 1.928,13 2.092,73
245,47 236,90 261,72 279,05 296,39 339,95 375,37 408,72 441,58 475,47
25-100
12,5-100 (kontinualni)
(kontinualni)
4,19 4,55 4,62 4,59 4,56 4,38 4,32 4,36 4,37 4,40
4,53 5,33 5,36 5,35 5,29
4,93
4,82 4,89 4,87
2.379x1.350 2.455x1.350x4.835
2.170x1.350x4.902 1.846x1.266
2.547x1.350x4.844 2.547x1.350 x4.809
x3.561
x4.912
3.949 3.988 2.457 4.344 4.529 4.536 4.607 4.988 4.999 5.053 5.204 5.289
4.463 4.496 2.812 4.780 5.186 5.200 5.280 5.602 5.615 5.670 5.881 5.970
Cevni
344 266 344 325 251 325
538
505
495 539 527
1.385 1.279 1.522 1.673 1.283 1.845 2.062 2.188 2.314 2.391 2.501 2.925 3.267 3.667
2.649 2.859 2.898 3.189 3.342 3.492 3.937 4.160 4.383 4.840 5.255 5.785 6.238 6.768
53,80 50,22 63,54 59,07 57,23 70,01 45,37 50,28 55,40 59,86 69,74 89,42 98,78 122,57
Cevni
79
102
79
92
104
52
60
60
68
54
54
61
61
77
79
92
60
68
54
57
61
77
1.683 1.579 1.854 2.037 1.589 2.251 2.508 2.664 2.821 2.937 3.080 3.595 4.015 4.500
3.220
3.530
3.882 4.139 4.260 4.789 5.066 5.345 5.945 6.472 7.112 7.666 8.307
64,44 20,43 66,55 67,64 25,92 70,09
73,40
69,77 16,52 19,31 16,93 17,08 15,02
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
1
2
1
2
104,7 102,3 104,7 105,1 103,2 104,7 105,2
106,5
105,8 106,2 106,6 107,1 107,5
-4~10
25~45
R-410A
85+85 100
85+85
100 95+95
100+100
130+130
2
1
2
1
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
219,1 viktaulik
273,0 viktaulik
5" v. 6" v. 5" viktaulik 6" v.
5" viktaulik
6" viktaulik
EWWQ-AJYNN/A
Vodeno hlađenje - velika efikasnost
EWWQ400AJYNN/A
pCO2
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Svi modeli imaju PED sertifikat za sudove pod pritiskom
Opseg hlađenja: 431–2196 kW
Opseg EER-a do 5,09
ESEER do 5,98
1 ili 2 kontinualna jednovijčana kompresora
1 ili 2 potpuno nezavisna kola rashladnog fluida
Cevni izmenjivač toplote
Optimizovan za upotrebu sa R-410A
Elektronski ekspanzioni ventil kao standardna oprema
Kompaktan dizajn
Delimična rekuperacija toplote
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Apsorbovana snaga
440
Hlađenje
Hlađenje
Stepeni kapaciteta
kW
kW
%
EER
ESEER
Dimenzije
Težina
Visina x Širina x Dubina
mm
Težina uređaja
kg
Radna težina
kg
Isparivač izmenjivača Tip
toplote vode
Zapremina vode
l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Maks
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Kondenzator
Tip
izmenjivača toplote
Zapremina vode
l
vode
Zapremina vode
l
Brzina protoka Min
l/min
vode
Maks
l/min
Nominalni pad pritiska vode Hlađenje
kPa
Kompresor
Tip
Model
Količina
Zvučna snaga
Hlađenje
dBA
Radni opseg
Isparivač
Min~maks
°CDB
Kondenzator Min~maks
°CDB
Kolo rashladnog fluida Tip rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
kg
Broj kola
Kontrola rashladnog fluida
Napajanje električnom energijom
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
mm
Ulaz/izlaz kondenzatorske vode
550
650
750
800
950
C10
C11
431
527
653
740
818
993 1.059 1.139
86,67 104,72 128,28 145,95 162,04 196,57 209,49 232,06
12,5-100
25-100
25-100 (kontinualni)
(kontinualni) (kontinualni)
4,97 5,03 5,09 5,07
5,05
5,06 4,91
5,58 5,61 5,69 5,67 5,64 5,39 5,89 5,28
2.000x1.266 2.001x1.448 2.453x1.350 2.001x1.448
2.000x1.211x3.987 2.001x1.218
x3.855
x3.854
x3.891
x4.985
x3.891
2.322
2.403
2.738 2.407 2.427 4.775 2.457
2.594 2.685 2.745 3.158 2.815 3.056 5.431 3.086
220
213
200
334
325
538
733
898 1.114 1.262 1.438 1.733
1.407 1.718 2.133 2.419 2.651 3.234
55,77 68,81 71,54 64,27 57,46 53,85
52
69
81
86
83
91
881 1.076 1.332 1.511 1.723 2.076
1.691 2.060 2.552 2.896 3.176 3.875
50,16 39,75 42,38 46,94 59,79 64,73
1
100,9 101,7 102,6 102,7 102,0 102,9
95
110
1
219,1 viktaulik
5" viktaulik
61
130
C12
C13
C14
C15
C16
C18
C19
C20
C22
1.182 1.297 1.397 1.479 1.605 1.769 1.901 2.061 2.196
233,11 257,54 274,77 291,86 321,48 356,36 390,31 425,94 460,72
12,5-100 (kontinualni)
5,07
5,87
5,04
5,88
5,08
5,98
2.453x1.350x4.985
5,07
5,93
4,99
5,67
4,96
5,71
2.547x1.350x4.844
4,87
5,48
4,84
5,50
4,77
5,38
2.547x1.350x4.809
4.831 4.873 4.919 4.969
5.117
5.388 5.408 5.414
5.479 5.512 5.546 5.606 5.794 5.843 6.110 6.118 6.124
Cevni
587
538
575
563
551
495
484
535
527
1.805 1.994 2.016 2.213 2.383 2.523 2.811 3.097 3.334 3.617 3.862
3.462 3.695 3.862 4.237 4.563 4.823 5.219 5.749 6.158 6.671 7.094
53,69 68,89 64,23 55,13 67,85 75,14 70,1 89,12 91,3 113,04 126,77
Cevni
69
91
73
76
75
86
91
91
91
91
91
70
76
86
91
2.162 2.400 2.414 2.652 2.852 3.021 3.374 3.721 4.019 4.365 4.672
4.147 4.447 4.624 5.077 5.461 5.774 6.264 6.908 7.422 8.049 8.581
40,10 83,56 47,93 48,17 49,20 46,82 44,26 61,21 60,50
79,00
Poluhermetički jednovijčani kompresor
2
1
2
105,2 103,8 105,6 106,1
106,5
105,8 106,2 106,6 107,1 107,5
-4~10
25~45
R-410A
120+120 130
120+120
130+130
2
1
2
Elektronski ekspanzioni ventil
3~/400 V/50 Hz
273,0 viktaulik
5" viktaulik
DWSC/DWDC
›
›
›
›
›
DAIKIN-OVI RASHLADNI AGREGATI SA VODENIM
HLAĐENJEM I SA CENTRIFUGALNIM KOMPRESORIMA
Jedno-kompresorski uređaj snage do 4,5 MW
Dvojni kompresorski uređaj na jednom kolu snage do 9 MW
Uređaji promenljive brzine (VFD), za vrhunski učinak pri delimičnom opterećenju - opciono
Kompresor se rasterećuje na 5% za dvojne kompresorske uređaje i na 10% za
jedno-kompresorske uređaje, bez premošćenja za vrele gasove
Fleksibilnost upravljanja, zbog lake integracije sa BMS
ŠIROK IZBOR KAPACITETA I EFIKASNOSTI
Jedan kompresor
› DWSC: 300 kW - 4500 kW - Otprilike 1,1 miliona mogućih rashladnih varijanti dobijenih
kombinovanjem raznih opcija motora, turbina, zupčanika i obloga
Dvojni kompresor
› DWDC: 600 kW - 9000 kW - Otprilike 0,75 miliona mogućih rashladnih varijanti dobijenih
kombinovanjem raznih opcija motora, turbina, zupčanika i obloga
UREĐAJ PROMENLJIVE UČESTALOSTI (VFD) - OPCIJA
› Inverterska tehnologija znatno povećava efikasnost pri delimičnom opterećenju
› Smanjuje godišnje troškove za električnu energiju
VELIKA EFIKASNOST
› COP do 7 pri punom opterećenju
› COP do 12 pri delimičnom opterećenju (u paru sa VFD inverterom)
ZAŠTITA OD ŠTETE NASTALE NESTANKOM NAPAJANJA
Gubitak napajanja onemogućava normalnu proceduru isključenja rashladnih agregata.
Nedovoljna podmazanost može u ovoj situaciji da ošteti ležajeve i smanji vek trajanja
kompresora. Kompresori su opremljeni rezervoarom za
Klip
mazivo i klipom sa nategnutom oprugom koji sprovode
Rezervoar za mazivo mazivo pod pritiskom u ležajeve tokom silaznog perioda.
Kompresori takođe vrlo brzo usporavaju, zahvaljujući niskoj
inerciji.
SPOSOBNOST SKLADIŠTENJA RASHLADNOG FLUIDA
Kondenzatori, opremljeni ventilima za izdvajanje rashladnog fluida, su podešeni po veličini tako da mogu da nose
kompletnu količinu ovog fluida. Zahvaljujući ovoj karakteristici, najčešće nema potrebe za posebnim rezervoarima.
62
NENADMAŠNO RASTEREĆENJE
Rasterećenje na 10% punog opterećenja za DWSC jedno-kompresorske rashladne agregate i
5% za DWDC uređaje sa dvojnim kompresorom, bez neefikasnog premošćenja za vrele gasove.
Ova sposobnost rasterećenja obezbeđuje povećanu stabilnost temperature rashlađene vode i
bezbedniji ciklični rad kompresora.
Pokretni raspršivač rasterećenja povećava stabilnost i smanjuje vibracije.
Zatvarač pokretnog raspršivača van prostora izduvne turbine
NISKI NIVO BUKE U TOKU RADA
Ubrizgavanje tečnosti
Iz kondenzatora se uzima mala količina rashladnog fluida i ubrizgava u izduvni prostor
kompresora. Kapljice tečnosti absorbuju zvučnu energiju i smanjuju ukupni nivo buke
prouzrokovane radom kompresora. Kapljice isparavaju i smanjuju pregrevanje izduvnog gasa.
Rasterećenje rashladnog agregata - tiši rad
Daikinovi uređaji su tiši pri smanjenom opterećenju, pri kome rashladni agregati u principu
najduže rade.
JEDAN DWDC DVOJNI KOMPRESORSKI RASHLADNI AGREGAT U POREĐENJU
SA DVA JEDNOKOMPRESORSKA RASHLADNA AGREGATA
› Oprema je jeftinija nego za dva odvojena rashladna agregata
› Instalacija je jeftinija nego za dva odvojena rashladna agregata
› Niži godišnji radni troškovi nego bilo za jedan veliki ili za dva mala rashladna agregata
› Oprema zauzima manji prostor nego u slučaju dva odvojena rashladna agregata
(mala nagazna površina)
› Smanjenje kapaciteta na 5% od planirane vrednosti
› Ugrađena pasivna alternativa za većinu sezonskih rashladnih opcija motora, turbina,
zupčanika i obloga
ODLIČNA EFIKASNOST PRI DELIMIČNOM OPTEREĆENJU
Kada funkcioniše samo jedan kompresor, on može da koristi prostor izmene toplote celokupnog rashladnog agregata - što je
dva puta više nego u slučaju jedno-kompresorskog rashladnog agregata. Ova velika površina omogućuje odličnu efikasnost
pri delimičnom opterećenju. Rashladni agregati sa dvojnim kompresorom, uz dodatak VFD-a, proizvode vrlo visoku vrednost
integrisanog delimičnog opterećenja (IPLV),kao što potvrđuje institut za klimatizaciju i rashlađivanje ARI svojim sertifikatom.
EFIKASNOST CENTRIFUGALNOG UREĐAJA SNAGE OD 2000 kW PRI DELIMIČNOM OPTEREĆENJU
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
7.0
0,0
D
9.7
7.4
D
D
10.0
DWSC: jedan kompresor
DWDC: dvojni kompresor
VFD: kompresorski inverter
Određene konfiguracije mogu da variraju naviše ili naniže u
odnosu na ovaj primer.
D
63
D.I.C.N.
Daikinova integrisana mreža rashladnih
agregata
SERIJE KOD KOJIH SE MOŽE PRIMENJIVATI:
›
›
›
›
›
EWAQ080-260DAYN (R-410A)
EWYQ080-250DAYN (R-410A)
EWAD120-340MBYN (R-134a)
EWWD120-540MBYN (R-134a)
EWLD120-540MBYN (R-134a)
Daikin rashladni agregati mogu biti integrisani u DICN; koji omogućava istovremeni rad do 4 rashladna agregata
kao jedinstvene celine radi obezbeđivanja potrebnog kapaciteta hlađenja. To dovodi do precizne i efikasne kontrole
kapaciteta, a može se koristiti i kao rezerva za slučaj otkaza dela sistema, osiguravajući potreban stepen hlađenja
i garantujući pouzdan rad rashladnog sistema.
Ova funkcija omogućava korišćenje Daikin-ovog rashladnog sistema snage 2 MW putem jednog jedinog kontrolera.
Imajte na umu da je DICN moguće ostvariti samo unutar uređaja jedne iste serije.
64
Hidro moduli i međurezervoari
EHMC10-15-30A
mH2O
55
50
45
›
›
›
›
›
›
postoje 3 modela
rezervoar od 100 l za sve veličine
zaštita protiv zamrzavanja
visokostatična pumpa (opciono)
standardni komplet za odvod (za unutrašnju upotrebu)
standardni dvostruki portovi za pritisak (ispred i iza pumpe)
40
35
LEGENDA
30
Karakteristike pumpe
1. EHMC30A80
2. EHMC10A80 i
EHMC15A80
3. EHMC30A10
4. EHMC10A10 i
EHMC15A10
25
20
15
Gubici pritiska hidro
modula + filtera
5. EHMC15/30A10 i
EHMC15/30A80
6. EHMC10A10 i
EHMC10A80
10
5
0
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
(l/min)
Protok vode
HIDRO MODUL
10
EHMC-AV
Nominalni protok
Spoljni statički pritisak
Nominalna ulazna snaga
Dimenzije (VxŠxD)
Težina uređaja
Zvučna snaga
Zvučni pritisak
Napajanje električnom energijom
Radni opseg
Vodena strana
Vazdušna strana
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode iz isparivača
Odvodna spojnica
1010
15
1080
62
l/min
mH2O
Širina
mm
kg
dBA
dBA
V1
°C
°CDB
30
1010
1080
1010
88
17
630
34
1.050
15
650
99
101
102
1080
187
27
1.070
10
1.070
27
2.090
104
105
111
1.284x635x688
63
52
1~/230 V/50 Hz
-10°C ~ 55°C
-10°C ~ 43°C
2" BSPF
1/2"
1" BSPF
2 1/2" BSPF
MEĐUREZERVOAR
Opis
Zapremina
Dimenzije
Težina uređaja
Međurezervoar sa kućištem
200 l
1,284x637x754
86.5
EKBT500N
Međurezervoar
500 l
710x1,670
70
EKBTC10N
Međurezervoar
1,000 l
860x2,020
100
EKBT500C
Međurezervoar sa kućištem
500 l
1,200x1,200x1,950
160
EKBTC10C
Međurezervoar sa oplatom
1,000 l
1,200x1,450x1,950
185
MODEL
EKBT
65
Suvi hladnjaci i kondenzatori
Cevni tip sa centrifugalnim ventilatorom
Tip oblika V sa aksijalnim ventilatorom
Horizontalni ili vertikalni tip sa aksijalnim ventilatorom
›
›
›
›
›
Jedna spirala, kako za vertikalnu tako i za horizontalnu montažu, ili dvojna spirala (oblika V)
Za klimatizaciju ili za industrijsko hlađanje
Postoje modeli sa izuzetno tihim radom i uštedom energije
Fabrički proizvedeno i ugrađeno upravljanje
Kapacitet od 3 do preko 2.400 kW
Rashladne kule
Tip sa radijalnim ventilatorom
›
›
›
›
›
›
›
›
Tip sa aksijalnim ventilatorom
Tip sa otvorenim kolom
Tip sa zatvorenim kolom
Tip sa kondenzatorom na isparavanje
Radijalni ili aksijalni ventilatori
Pocinkovani čelik, nerđajući čelik ili fiberglas
Za klimatizaciju ili za industrijsko hlađanje
Postoje modeli sa tihim radom i uštedom energije
Kapacitet od 70 do preko 9.200 kW
66
Daikin kompresiono-kondenzacioni agregati mogu da se primenjuju u razne svrhe, kao što su
klimatizacija, hlađenje i ventilacija.
KOMPRESIONO - KONDENZACIONI AGREGATI
ERQ
VRV® Primene za obradu vazduha
ERAP-MBYNN
68
70
71
DIJAGRAM CEVOVODA - KOMFOR POSTIGNUT PRIMENOM
PROCESA HLAĐENJA
Rashladni agregat
Klima-komora
1. Komandna tabla
2. Termistor
67
ERQ
Kompresiono-kondenzacioni agregat
sa toplotnom pumpom
ERQ-AV1
ERQ-AW1
›
›
›
›
›
›
›
›
Visoko-efikasna grejna i rashladna rešenja za obradu vazduha
Smanjeni troškovi instalacije - nema cevi za vodu. zaštite od mraza.
rashladnih agregata ili bojlera za hlađenje ili grejanje spoljnog vazduha
Daikin-ova inverterska tehnologija sa kontinualnom i efikasnom kontrolom
kapaciteta obezbeđuje stalnu i prijatnu temperaturu vazduha
Širok opseg regulacije kapaciteta – do svega 18% nominalnog kapaciteta
za veličinu 250
Veliki radni opseg – pri spoljnoj temperaturi do -20 °C za grejanje;
do +43 °C za hlađenje
Fleksibilnost pri izboru načina regulisanja – od Daikin-ove regulacije
tipa „priključi i pokreni”. do sofisticirane spoljne kontrole
Širok opseg opcija. kao što je tihi režim rada ili daljinski kontrolisano
ograničenje ulazne snage
R410A sistem sa direktnom ekspanzijom za priključivanje na spoljne
izmenjivače toplote vazduha,
Komplet ekspanzionih ventila
EKEXV
ERQ
Klima-komora
Cev za tečnost
Cev za gas
Kontrola ekspanzionog ventila
Termistori
Daikin interna komunikacija
Upravljačka kutija
EKEQDCB
EKEWFCB
Kontroler
(Daikin ili drugi)
68
ERQ
Kompresiono-kondenzacioni agregat
sa toplotnom pumpom
GREJANJEI HLAĐENJE
SPOLJNE JEDINICE
ERQ100AV1
Nominalni kapacitet *
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200~250AW1
Hlađenje
Grejanje
EER
COP
Ekspanzioni ventili koji se mogu kombinovati EKEXV #
Radni opseg - spoljne jedinice Hlađenje
Grejanje
Radni opseg Hlađenje
uključna spirala unutr,jedinice Grejanje
Nivo zvučne snage
Hlađenje
Grejanje
Nivo zvučnog pritiska
Hlađenje
Grejanje
Metod odmrzavanja
Dimenzije
Visina
Širina
Dubina
Težina
Rashladni fluid
R410A
Dimenzije cevi
Tečnost (spolj, preč,)
Gas (spolj, preč,)
Dužina cevi
Maksimum
Napajanje električnom energijom
Osigurači koji se preporučuju
kW
kW
°CDB
°CWB
°C
°C
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
kg
mm
mm
m
A
KOMPLET EKSPANZIONIH VENTILA
Nominalni kapacitet
izmenjivača toplote*
EKEXV
minimum
maksimum
Unutrašnja zapremina izmenjivača toplote minimum
maksimum
Dimenzije
Visina
Širina
Dubina
Težina
Nivo zvučnog pritiska
kW
kW
l
l
mm
mm
mm
kg
dBA
ERQ125AV1
Regulacioni opseg
EKEQFCB
Daikin-ov daljinski upravljač
Dimenzije
BRC1D52
Visina
Širina
Dubina
Težina
Napajanje električnom energijom
ERQ250AW1
22.4
28
25
31.5
4.29
3.77
4.5
4.09
100 ~ 250
125 ~ 250
-5 ~ +43
-20 ~ +15
+14 WB~+25 WB/+35 DB
+10 DB~27 DB
72
78
78
–
–
–
54
57
58
–
–
–
Povratni ciklus. elektronski kontrolisan
1.68
1.68
1.68
635
930
930
765
765
765
159
187
240
6.2
7.7
8.4
9.52
9.52
9.52
15.9
19.1
22.2
55
3 N~/400 V/50 Hz
16
25
25
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
6.3
7.8
7.9
9.9
10
12.3
12.4
15.4
1.66
8.25
457
270
120
2.9
45
15.5
17.6
17.7
24.6
24.7
30.8
EKEQDCB
EKEQFCB
Daikin-ova kontrola
Kontrola sobne temperature[putem daljinskog upravljača (dodatna
oprema) ili putem spoljnog senzora temperature (dodatna oprema]
Nezavisna (spoljna) kontrola. drugih proizvođača
0~10 V direktna kontrola kapaciteta (5 V = kapacitet održavanja. >5 V
potreban je hladniji vazduh. <5 V potreban je topliji vazduh)
Regulacija temperature povratnog vazduha (putem isporučenog termistora)
Zadata temperatura 16~32 °C putem Daikin-ovog
daljinskog upravljača (dodatna oprema)
Regulacija fiksne temperature isparavanja/kondenzacije
0~10 V ulaz sa nezavisnog kontrolera
Fiksna temperatura isparavanja podešena na 5~12 °C
Fiksna temperatura kondenzacije podešena na 43~49 °C
Potreban za instalaciju i održavanje (naručuje se posebno)
Potreban za upravljanje od strane korisnika (naručuje se posebno)
KRC19-26
KJB111A
KWC26B160
KWC26B280
Daikin-ov daljinski upravljač
BRC1D52
Adapter za kontrolu/upravljanje spoljne jedinice (ulaz sa otpornika) KRP4A53
Adapter za kontrolu/upravljanje spoljne jedinice (naponski ulaz) KRP4A53-1
KRCS01-1
Spoljni senzor sobne temperature
ERQ200AW1
14
16
3.98
4
63 ~ 140
EKEXV63
132
400
200
mm
mm
mm
kg
OPCIJE I PRIBOR
Elektromehanički selektor (prekidač) hlađenja/grejanja
Kutija za pričvršćivanje selektora hlađenje/grejanje
Komplet za sakupljanje kondenzata sa centralnim otvorom
za odvod
ERQ125AW1
14
15.5
16
18
3.99
3.42
4.15
3.94
63 ~ 140
80 ~ 140
-5 ~ +46
-20 ~ +15,5
+14 WB~+25 WB/+35 DB
+10 DB~27 DB
66
67
69
–
–
–
50
51
53
52
53
55
Povratni ciklus. elektronski kontrolisan
1.345
900
320
120
4
9.52
9.52
9.52
15.9
15.9
19.1
55
1~/230 V/50 Hz
32
UPRAVLJAČKE KUTIJE
Tip kontrole
Opcije kontrole
ERQ140AV1
11.2
12.5
3.99
4.56
63 ~ 125
3.6
3.9
1~/230 V/50 Hz
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200.250AW1
•
•
•
•
•
•
•
EKEQDCB
EKEQFCB
•
•
•
•
•
•
69
VRV® Primene za obradu vazduha
Klima-komora
Komplet EXV
EKEQMCB
cev za gas
cev za tečnost
veza
Linija kondenzatorskih uređaja sa inverterom R-410A za multi primene sa klima-komorama
›
›
›
›
›
›
›
›
Uređaji sa inverterskom kontrolom
Širok opseg kapaciteta (od 5 do 54 KS)
Rekuperacija toplote, toplotna pumpa
R-410A
Regulacija sobne temperature putem Daikin-ovog upravljača
Širok izbor kompleta ekspanzionih ventila
BRC1D52 se koristi za podešavanje predviđene temperature (povezan na EKEQMCB).
Može da se priključi na sve VRV® sisteme sa rekuperacijom toplote i toplotne pumpe*
Dozvoljeni kapacitet izmenjivača toplote (kW)
Klasa EKEXV
50
63
80
100
125
140
200
250
Hlađenje (Temperatura isparavanja 6 °C)
Grejanje (Temperatura kondenzacije 46 °C)
Minimum
Standard
Maksimum
Minimum
Standard
Maksimum
5,0
6,3
7,9
10
12,4
15,5
17,7
24,7
5,6
7,1
9,0
11,2
14,0
16,0
22,4
28,0
6,2
7,8
9,9
12,3
15,4
17,6
24,6
30,8
5,6
7,1
8,9
11,2
13,9
17,4
19,9
27,8
6,3
8,0
10,0
12,5
16,0
18,0
25,0
31,5
7,0
8,8
11,1
13,8
17,3
19,8
27,7
34,7
* Ne može da se priključi na RXYQ-PR
70
ERAP-MBYN
Kompresiono-kondenzacioni agregati
ERAP150MBYNN
pCO2
FWM01C
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
GLAVNA SVOJSTVA
DAIKIN kontinualni
jednovijčani kompresor.
Rad pri spoljnoj temperaturi
do -15 °C.
Zaštita od obrtanja faze
kao standardna oprema.
Sprečavanje i zaštita
od zamrzavanja.
Spirala kondenzatora
tretirana polietilenom (PE).
Zaustavni ventil tečnosti.
Zaustavni ispusni ventil.
Zaustavni ventil usisa kao
standardna oprema.
›
›
›
›
›
›
OPCIJE (fabrički postavljene)
Glavni rasklopni prekidač.
Zaštitna rešetka kondenzatora.
Tihi rad (do -6 dBA).
Ampermetar i voltmetar.
(očitavanje na komandnoj tabli).
Hi-ESP ventilatori velike snage.
›
›
›
›
DODATNA OPREMA (komplet)
BMS prolaz (MODBUS/J-BUS/
BACNET protokol).
Daljinski korisnički interfejs.
UPRAVLJANJE
Kontrola temperature
povratnog ili sobnog vazduha.
Nedeljni raspored rada.
RASPOLOŽIVI ULAZI/IZLAZI
Ulaz
Uključivanje/Isključivanje.
Dvostruka tačka podešavanja
preko analognog signala.
Regulator protoka vazduha.
Granica kapaciteta.
Izlaz
Rad kompresora.
Zbirni alarm.
SAMO HLAĐENJE
KLASA KAPACITETA
Kapacitet
Nominalna ulazna snaga
EER
Stepeni kapaciteta
Dimenzije
Jedinica
Izmenjivač toplote vazduha
Zvučna snaga
Kompresor
110
Hlađenje
Hlađenje
kW
kW
(Visina x Širina x Dubina)
%
mm
kg
Tip
Hlađenje
dBA
Tip
Model
150
150,00
171,00
52,40
65,20
2,86
2,62
30-100
2.250x2.346x2.238
1326
1440
1516
Spirala sa ukrštenim rebrima/Hi-X cevi i polietilenom presvučena talasasta lamelna rebra
91
96
Poluhermetički jednovijčani kompresor
Količina
1
Tip rashladnog fluida
Kolo rashladnog fluida
Punjenje rashladnog fluida
R-407C
kg
5,5
Broj kola
7,5
1
Napajanje električnom energijom
3~/400 V/50 Hz
Spoj usisne cevi
Povezivanje cevi
170
114,00
42,10
2,71
2'' 1/8
Spoj cevi za tečnost
7/8''
Otvor otpusnog elementa
kompresor: 1''npt
Napomena: ERAP200MBYNN, ERAP280MBYNN i ERAP340MBYNN postoje kao SPN*
* SPN = Specijalni projekti, molimo vas da se obratite Daikin-ovom predstavniku.
71
Daikin proizvodi za ventilaciju predstavljaju izuzetno efikasan način da od vodom hlađenog
rashladnog agregata, pumpe ili bojlera za toplu vodu dobijete funkcionalan i tih sistem
za klimatizaciju. Ovi uređaji su odlično rešenje za postizanje komforne životne sredine kako
u komercijalnim tako i u stambenim prostorijama.
VENTILACIJA
FWB-J
FWM
FWB
FWD
FWV
FWL
FWT
FWF
FWC
Hladnjaci vazduha
Ventilacija uz rekuperaciju toplote
Krovni uređaji
Klima-komore
74
75
76
77
78
79
80
81
82
84
86
87
89
73
FWB-J
Skrivena plafonska jedinica
FWEC1A FWEC2A
FWEC3A
FWB02JT
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Veliki radni opseg
Tihi rad usled uvećanih lopatica ventilatora
Lako održavanje: filter može da se izvadi sa obe bočne strane i odozdo
(maksimalna veličina filtera je 400 mm)
Fleksibilnost (2 cevi ili 4 cevi)
Motor ventilatora sa 4 brzine (mogu se izabrati 3)
Centrifugalni ventilatori sa direktnim pogonom
Fleksibilnost zbog mogućnosti međusobne zamene priključaka za vodu
Snažan protok vazduha
Tanak i kompaktan estetski dizajn
Dostupan statički pritisak od 30 Pa
Priložena produžena posuda za sakupljanje kondenzata
Priložen filter
Komora kao standardna oprema
Izolovan samougasivom toplotnom izolacijom klase 1
2 CEVI
FWB-J
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Visoka
Hlađenje
Hlađenje
Grejanje
Grejanje
Dimenzije
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Nivo zvuka
Protok vode
Ukupno
Osetljiv
(2-cevni)
(4-cevni)
Visok
Visok
Visok
Visok
Zvučna snaga
Visoka
Hlađenje
Grejanje
Pad pritiska vode
Hlađenje
Grejanje
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka
Raspoloživ pritisak
Visoka
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote
Struja - ulaz
Visok
Napajanje električnom energijom
4 CEVI
Širina
kW
kW
kW
kW
34
1,64
0,94
2,16
53
2,67
1,88
3,62
57
2,99
1,95
3,97
54
3,34
2,07
4,11
86
4,81
3,40
6,30
121
5,31
4,15
7,47
117
6,16
4,39
8,09
134
7,26
5,06
9,64
164
166
8,49 8,99
6,37 6,41
11,57 11,71
mm
251 x 814 251 x 984
251 x 1.114 x 590
x 590
x 590
20,0 23,0 28,0 31,0
47,5
52
49
50
386
549
739
803
386
549
738
802
10,91 8,34 15,64 11,22
8,86 6,76 12,84 9,21
262
428
431
428
251 x 1.664
x 590
52,0
55
1.523
1.524
9,83
8,60
1.066
251 x 1.924 x 590
kg
dBA
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
Pa
l
inč
A
251 x 1.314 251 x 1.564 x 590
x 590
33,0 44,0 48,0
52
1.022 1.109 1.338
1.020 1.107 1.336
31,31 12,56 7,62
25,87 11,13 6,57
757
945
950
0,69
0,95
1,14
1,52
1,44
1,82
2,42
0,15
0,24
0,26
0,25
0,39
0,55
0,53
74
50,0 56,0
55,5
56
1.764 1.910
1.764 1.911
21,71 16,81
18,56 14,46
1.463 1.341
30
2,62 2,36 3,14
R3/4
0,61 0,75 0,75
1~/220-240 V/50 Hz
34
51
54
1,67 2,67 3,03
0,97 1,83 1,93
2,12 3,69 3,87
2,49 3,92 4,43
251 x 814 251 x 984 251 x 1.114
x 590
x 590
x 590
22,0 27,0 31,0
47
52
50
386
530
724
387
530
725
10,95 8,24 15,67
8,94 6,64 12,84
220
424
437
84
117
4,88 5,33
3,41 4,01
6,40 7,52
6,70 8,16
251 x 1.314 251 x 1.564
x 590
x 590
36,0 48,0
52
986 1.138
985 1.139
29,95 9,24
24,16 7,89
747
898
137
6,53
4,91
9,01
9,56
251 x 1.664
x 590
52
55
1.296
1.299
12,49
9,76
1.112
163
8,21
6,28
11,09
11,68
251 x 1.924
x 590
56
56
1.660
1.660
19,38
16,50
1.385
0,92
1,26
1,52
1,92
2,42
2,62
3,14
0,15
0,23
0,25
0,38
0,53
0,62
0,74
FWM
Fleksibilni uređaj
FWM01C
›
›
›
›
›
›
›
›
FWEC1A FWEC2A
FWEC3A
FWM01C
Brzi sistem pričvršćivanja na zid/plafon
Dostupni unapred sklopljeni trokraki ventili sa 4 ulaza za uklj./isklj.
Ventilski sklopovi su hermetički izolovani, nije potrebna dodatna posuda
za sakupljanje tečnosti
Ventilski sklopovi sadrže balansirne ventile i senzore
Priključci za brzo priključivanje električne opreme: nema potrebe za alatima
Brzo vađenje filtera koji se može prati
Električni grejač: bez releja za kapacitete do 2 kW
Elektronski kontroler sa vodenom sondom, raspoloživ u tri
verzije: standardnoj, naprednoj i naprednoj plus verziji.
2 CEVI
FWM
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Visoka
Hlađenje
Ukupno
Hlađenje
Osetljiv
Grejanje
(2-cevni)
Grejanje
(4-cevni)
Visina x Širina x Dubina
Širina
Visok kW
Visok kW
Visok kW
Visok kW
Dimenzije
mm
Težina uređaja
kg
Nivo zvuka
Zvučna snaga
Visoka dBA
Protok vode
Hlađenje
l/h
Grejanje
l/h
Pad pritiska vode
Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka m³/h
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
l
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote inč
Struja - ulaz
Visoka
A
Potrebno napajanje strujom
37
1.54
1.20
2.14
53
2.09
1.51
2.57
56
2.93
2.11
3.81
535x584x224
14
15
45
50
265
359
265
359
13
9
11
319
344
0.5
0.7
0.17
0.24
4 CEVI
98
4.33
4.77
3.15
3.65
5.63
6.36
535x794x224 535x1,004x224
19
23
47
52
56
504
745
820
504
745
820
11
12
14
9
10
442
706
785
1
1.4
1/2
0.25
0.44
0.43
75
182
6.71
4.91
7.83
244
8.02
5.96
10.03
37
1.46
1.14
53
1.90
1.51
56
2.87
2.07
1.90
2.10
535x1,214x249
535x584x224
32
15
16
61
66
45
50
1,154
1,343
251
327
1,154
1,343
196
182
12
19
13
9
16
7
8
1,011
1,393
307
327
2.1
0.5
0.7
3/4
0.80
1.12
0.17
0.24
1~/230 V/50 Hz
3.08
535x794x224
20
47
494
286
11
5
431
1
1/2
0.25
98
4.33
4.67
3.15
3.57
5.05
5.30
535x1,004x224
25
52
56
745
803
396
465
12
14
10
690
763
1.4
0.44
0.43
182
6.64
4.85
244
7.88
5.85
7.91
9.30
535x1,214x249
34
61
66
1,142
1,355
694
816
12
19
8
9
998
1,362
2.1
3/4
0.80
1.12
FWB
Skrivena plafonska jedinica
FWEC1A FWEC2A
FWEC3A
FWB04AT
›
›
›
›
›
›
›
Visina uređaja je samo 240 mm za sve veličine
3, 4 ili 6-stepena rashladna spirala
Posuda za sakupljanje kondenzata iz: izmenjivača toplote
i regulacionog ventila
7-brzinski elektromotori (sa termalnom zaštitom kalema)
Svih 7 brzina je fabrički priključeno u terminal blok komandne table
Standardni filter za vazduh: može se skinuti sa donje strane uređaja
Elektronski kontroler sa vodenom sondom, raspoloživ u tri verzije:
standardnoj, naprednoj i naprednoj plus.
2 CEVI
FWB
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Dimenzije
Težina uređaja
Nivo zvuka
Protok vode
Visoka
Hlađenje
Ukupno Visok
Hlađenje
Osetljiv Visok
Grejanje
(2-cevni) Visok
Grejanje
(4-cevni)* Visok
Visina x Širina x Dubina
Zvučna snaga
Visoka
Hlađenje
Grejanje
Pad pritiska vode
Hlađenje
Grejanje
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka
Raspoloživ pritisak
Visoka
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote
Struja - ulaz
Visok
Napajanje električnom energijom
Širina
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
Pa
l
inč
A
2,61
1,88
5,47
23
448
480
8
7
1,1
106
3,14
2,16
6,01
3,14
239x1.039x609
24
58
539
527
14
10
400
71
1,5
3,49
2,34
6,47
5,08
3,6
10,31
26
31
598
567
11
8
873
904
15
12
2,2
1,6
0,51
*Opcioni grejni modul
76
192
5,45
3,87
11,39
5,99
239x1.389x609
33
60
936
999
8
7
800
65
2,1
3/4
0,94
1~/230 V/50 Hz
6,47
4,4
12,28
7,57
5,23
15,05
35
43
1.111
1.077
14
10
1.299
1.319
3,2
2,1
16
294
8,67
5,96
16,85
12,8
239x1.739x609
45
69
1.488
1.479
21
15
1.200
59
2,8
1,28
10,34
6,9
18,78
48
1.774
1.647
26
18
4,2
FWD
Fleksibilni uređaj
FWD04A
›
›
›
›
FWEC1A FWEC2A
FWEC3A
FWD04A
Brzi sistem pričvršćivanja na zid/plafon
Ravan priključak za cev montiran sa ispusne strane
Standardni filter za vazduh: može se skinuti sa donje strane uređaja
Elektronski kontroler sa vodenom sondom, raspoloživ u tri
verzije: standardnoj, naprednoj i naprednoj plus verziji.
2 CEVI
FWD
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Visoka
Hlađenje
Ukupno
Hlađenje
Osetljiv
Grejanje
(2-cevni)
Grejanje
(4-cevni)
Visina x Širina x Dubina
Širina
Visok kW
Visok kW
Visok kW
Visok kW
Dimenzije
mm
Težina uređaja
kg
Nivo zvuka
Zvučna snaga
Visoka dBA
Protok vode
Hlađenje
l/h
Grejanje
l/h
Pad pritiska vode
Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka m³/h
Raspoloživ pritisak
Visok Pa
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
l
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote inč
Struja - ulaz
Visok
A
Napajanje električnom energijom
234
3,90
3,08
4,05
349
6,20
4,65
7,71
443
7,80
6,52
9,43
8,82
7,16
10,79
280x754x559 280x964x559 280x1.174x559
33
41
47
49
66
69
72
674
1.064
1.339
1.514
674
1.064
1.339
1.514
17
24
16
14
20
13
800
1.250
1.600
66
58
68
64
1,06
1,42
1,79
2,38
3/4
0,95
1,58
1,97
77
4 CEVI
714
11,90
9,36
14,45
1.197
16,40
18,30
12,80
14,10
19,81
21,92
352x1.174x718
65
74
2.056
2.056
26
21
2.200
97
2,5
3,21
234
3,90
3,08
349
6,20
4,65
443
7,80
6,52
8,82
7,16
-
4,49
6,62
9,21
352x1.384x718 280x754x559 280x964x559 280x1.174x559
77
80
35
43
50
52
78
66
69
72
2.833
3.140
674
1.064
1.339
1.514
2.833
3.140
349
581
808
34
45
17
24
16
28
37
9
15
13
3.000
800
1.250
1.600
145
134
63
53
63
59
4,02
5,03
0,35
0,47
0,59
1
3/4
5,37
5,37
0,95
1,58
1,97
1~/230 V/50 Hz
714
11,90
9,36
1.197
16,40
18,30
12,80
14,10
15,86
352x1.174x718
71
74
2.056
1.392
26
12
2.200
92
1,42
21,15
352x1.384x718
83
86
78
2.833
3.140
1.856
34
45
16
3.000
138
128
1,72
1
5,37
3,21
FWV
Parapetna jedinica
FWEC1A FWEC2A
FWEC3A
FWV02C
›
›
›
›
›
›
›
›
ECFWMB6
Brzi sistem pričvršćivanja za postavljanje na zid
Dostupni unapred sklopljeni trokraki ventili sa 4 ulaza za uklj./isklj.
Ventilski sklopovi su hermetički izolovani, nije potrebna dodatna posuda
za sakupljanje tečnosti
Ventilski sklopovi sadrže balansirne ventile i senzore
Priključci za brzo priključivanje električne opreme: nema potrebe za alatima
Brzo vađenje filtera koji se može prati
Električni grejač: bez releja za kapacitete do 2 kW
Elektronski kontroler sa vodenom sondom, raspoloživ u tri
verzije: standardnoj, naprednoj i naprednoj plus verziji.
2 CEVI
FWV
Potrošnja električne energije Visoka
Kapacitet
Hlađenje
Ukupno Visok
Hlađenje
Osetljiv Visok
Grejanje
(2-cevni) Visok
Grejanje
(4-cevni) Visok
Dimenzije
Visina x Širina x Dubina
Težina uređaja
Nivo zvuka
Zvučna snaga
Visoka
Protok vode
Hlađenje
Grejanje
Pad pritiska vode
Hlađenje
Grejanje
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
Povezivanje cevi
Ulaz/izlaz vode
Struja - ulaz
Visok
Napajanje električnom energijom
Širina
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
l
u inčima
A
37
1,54
1,20
2,14
53
2,09
1,51
2,57
56
2,93
2,11
3,81
564x774x226
19
20
45
50
265
359
265
359
13
9
11
319
344
0,5
0,7
0,17
0,24
4 CEVI
98
4,33
4,77
3,15
3,65
5,63
6,36
564x984x226 564x1.194x226
25
30
31
47
52
56
504
745
820
504
745
820
11
12
14
9
10
442
706
785
1
1,4
1/2
0,25
0,44
0,43
78
182
6,71
4,91
7,83
244
8,02
5,96
10,03
37
1,46
1,14
53
1,90
1,51
56
2,87
2,07
1,90
2,10
564x1.404x251
564x774x226
41
20
21
61
66
45
50
1.154
1.343
251
327
1.154
1.343
196
182
12
19
13
9
16
7
8
1.011
1.393
307
327
2,1
0,5
0,7
3/4
0,80
1,12
0,17
0,24
1~/230 V/50 Hz
3,08
564x984x226
26
47
494
286
11
5
431
1,0
1/2
0,25
98
4,33
4,67
3,15
3,57
5,05
5,30
564x1.194x226
32
33
52
56
745
803
396
465
12
14
10
690
763
1,4
0,44
0,43
182
6,64
4,85
244
7,88
5,85
7,91
9,30
564x1.404x251
44
61
66
1.142
1.355
694
816
12
19
8
9
998
1.362
2,1
2,1
3/4
0,80
1,12
FWL
Fleksibilni uređaj
FWL03C
›
›
›
›
›
›
›
›
FWEC1A FWEC2A
FWEC3A
FWL03C
ECFWMB6
Brzi sistem pričvršćivanja na zid/plafon
Dostupni unapred sklopljeni trokraki ventili sa 4 ulaza za uklj./isklj.
Ventilski sklopovi su hermetički izolovani, nije potrebna dodatna posuda
za sakupljanje tečnosti
Ventilski sklopovi sadrže balansirne ventile i senzore
Priključci za brzo priključivanje električne opreme: nema potrebe za alatima
Brzo vađenje filtera koji se može prati
Električni grejač: bez releja za kapacitete do 2 kW
Elektronski kontroler sa vodenom sondom, raspoloživ u tri
verzije: standardnoj, naprednoj i naprednoj plus verziji.
2 CEVI
FWL
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Visoka
Hlađenje
Ukupno
Hlađenje
Osetljiv
Grejanje
(2-cevni)
Grejanje
(4-cevni)
Visina x Širina x Dubina
Širina
Visok kW
Visok kW
Visok kW
Visok kW
Dimenzije
mm
Težina uređaja
kg
Nivo zvuka
Zvučna snaga
dBA
Protok vode
Hlađenje
l/h
Grejanje
l/h
Pad pritiska vode
Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka m³/h
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
l
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote inč
Struja - ulaz
Visok
A
Potrebno napajanje strujom
37
1,54
1,20
2,14
53
2,09
1,51
2,57
56
2,93
2,11
3,81
564x774x226
20
21
45
50
265
359
265
359
13
9
11
319
344
0,5
0,7
0,17
0,24
4 CEVI
98
4,33
4,77
3,15
3,65
5,63
6,36
564x984x226 564x1.194x226
27
32
33
47
52
56
504
745
820
504
745
820
11
12
14
9
10
442
706
785
1
1,4
1/2
0,25
0,44
0,43
79
182
6,71
4,91
7,83
244
8,02
5,96
10,03
37
1,46
1,14
53
1,90
1,51
56
2,87
2,07
1,90
2,10
564x1.404x251
564x774x226
44
21
22
61
66
45
50
1.154
1.343
251
327
1.154
1.343
196
182
12
19
13
9
16
7
8
1.011
1.393
307
327
2,1
0,5
0,7
3/4
0,80
1,12
0,17
0,24
1~/230 V/50 Hz
3,08
564x984x226
28
47
494
286
11
5
431
1
1/2
0,25
98
4,33
4,67
3,15
3,57
5,05
5,30
564x1.194x226
34
35
52
56
745
803
396
465
12
14
10
690
763
1,4
0,44
0,43
182
6,64
4,85
244
7,88
5,85
7,91
9,30
564x1.404x251
46
61
66
1.142
1.355
694
816
12
19
8
9
998
1.362
2,1
3/4
0,80
1,12
FWT
Zidni uređaj
FWT05-06AT
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
MERCA
WRC
SRC
Veliki radni opseg
Tih rad uz komfor koji pruža automatsko njihanje
Lako za postavljanje i održavanje
Motor ventilatora sa 3 brzine
Centrifugalni ventilatori dvostrukog usisa
Odličan protok i distribucija vazduha
Fleksibilnost zbog mogućnosti međusobne zamene priključaka za vodu
Snažan protok vazduha
Izolovan samougasivom toplotnom izolacijom klase 1
Zamenjivi filter za vazduh koji se može prati (samougasivi, klase 1)
Tanak i kompaktan estetski dizajn
Bežični daljinski upravljač dometa 9 m, mogućnost upotrebe žičanog
ili pojednostavljenog upravljača
LED indikator označava (normalan ili neispravan) rad uređaja
2 CEVI
FWT
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Visoka
Hlađenje
Ukupno Visok
Hlađenje
Osetljiv Visok
Grejanje
(2-cevni) Visok
Visina x Širina x Dubina
Širina
kW
kW
kW
Dimenzije
mm
Težina uređaja
kg
Nivo zvuka
Zvučna snaga
Visoka dBA
Protok vode
Hlađenje
l/h
Grejanje
l/h
Pad pritiska vode
Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka m³/h
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
l
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote inč
Struja - ulaz
Visok
A
Potrebno napajanje strujom
24
2,34
1,74
3,02
260x799x198
10
25
2,78
2,03
3,75
29
3,22
2,35
4,10
66
4,54
3,65
6,01
69
5,28
4,33
6,74
260x899x198
12
53
402
402
48,3
42
467
0,49
478
478
64,7
58,6
510
304x1.062x222
16
55
554
554
69,3
60,6
586
61
781
781
50,3
50,6
1.070
1/2''
0,13
1~/220-240 V/50 Hz
0,29
0,57
0,11
80
64
908
908
69,3
70,6
1.121
0,85
0,30
FWF
Plafonska kaseta sa 4-smernim
izduvavanjem
FWF-AT
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
MERCA
WRC
SRC
Tih rad uz komfor koji pruža automatsko njihanje
Lako za postavljanje i održavanje
Motor ventilatora sa 3 brzine
Centrifugalni ventilatori dvostrukog usisa
Ispuštanje i usmeravanje vazduha u 4 pravca
Usis vazduha odozdo
Snažan protok vazduha
Tanka prednja ploča i estetski dizajn
Ukrasna maska veličine pločice
Zamenjivi filter za vazduh koji se može prati (samougasivi, klase 1)
Ugrađena ispusna pumpa visokog pritiska (može se pumpati
do 700 mm kondenzata)
Priložen bežični daljinski upravljač sa kompletom ukrasnih maski
2 CEVI
FWF
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Visoka
Hlađenje
Ukupno Visok
Hlađenje
Osetljiv Visok
Grejanje
(2-cevni) Visok
Visina x Širina x Dubina
Širina
kW
kW
kW
Dimenzije
mm
Težina uređaja
kg
Nivo zvuka
Zvučna snaga
dBA
Protok vode
Hlađenje
l/h
Grejanje
l/h
Pad pritiska vode
Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka m³/h
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
l
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote inč
Struja - ulaz
Visok
A
Potrebno napajanje strujom
51
2,34
1,97
3,22
75
4,10
3,06
5,12
250x570x570
78
4,25
3,24
5,42
22
54
402
402
67,3
61,9
23
53
705
705
68,6
70,5
662
0,56
1,15
3/4
0,30
1~/220-240 V/50 Hz
0,22
81
56
731
731
68,8
71,2
731
1,15
0,34
FWC
Plafonska kaseta sa 4-smernim
izduvavanjem
FWC08A
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
MERCA
WRC
SRC
Veliki radni opseg
Tih rad uz komfor koji pruža automatsko njihanje
Lako za postavljanje i održavanje
Fleksibilnost (2 cevi ili 4 cevi)
Motor ventilatora sa 3 brzine
Centrifugalni ventilatori dvostrukog usisa
Ispuštanje i usmeravanje vazduha u 4 pravca
Usis vazduha odozdo
Snažan protok vazduha
Tanka prednja ploča i estetski dizajn
Zamenjivi filter za vazduh koji se može prati (samougasivi, klase 1)
Ugrađena ispusna pumpa visokog pritiska (može se pumpati
do 700 mm kondenzata)
Priložen bežični daljinski upravljač sa kompletom ukrasnih maski
2 CEVI
FWC
Apsorbovana snaga
Kapacitet
Visoka
Hlađenje
Ukupno Visok
Hlađenje
Osetljiv Visok
Grejanje
(2-cevni) Visok
Grejanje
(4-cevni) Visok
Visina x Širina x Dubina
Širina
kW
kW
kW
kW
Dimenzije
mm
Težina uređaja
kg
Nivo zvuka
Zvučna snaga
Visoka dBA
Protok vode
Hlađenje
l/h
Grejanje
l/h
Pad pritiska vode
Hlađenje
kPa
Grejanje
kPa
Ventilator
Brzina protoka vazduha Visoka m³/h
Standardni izmenjivač toplote Zapremina vode
l
Spojevi za vodu
Standardni izmenjivač toplote inč
Struja - ulaz
Visok
A
Potrebno napajanje strujom
4 CEVI
127
6,63
4,90
8,40
151
7,50
5,40
9,50
164
8,80
6,40
11,00
-
192
9,95
7,10
12,00
253
10,80
7,70
12,90
122
3,81
3,40
138
3,96
3,52
153
4,63
4,07
12,51
184
5,01
4,40
232
5,16
4,54
13,48
13,77
38
61
862
40
64
888
31
52
1.140
1.140
24,8
21,4
1.310
32
55
1.290
1.290
30,8
26,8
1.380
35
60
1.514
1.514
41,6
35,3
1.560
38
61
1.711
1.711
52,2
45,2
1.740
0,52
0,64
0,68
0,79
82
10,55
335x820x821
40
31
64
52
1.858
655
1.858
69,3
3,56
64,1
1.840
1.310
2,69
3/4''
1,06
0,53
1~/220-240 V/50 Hz
10,99
32
55
681
5,7
5,96
1.380
35
60
796
4,94
1.560
1.740
1.840
0,61
0,67
0,8
1,02
3,78
Hladnjaci vazduha
Hladnjaci vazduha za stovarišta, hladnjače i ostale hlađene industrijske prostorije, sa temperaturom u plusu ili
u minusu. Izmenjivač toplote hladnjaka vazduha je načinjen od bakarnih cevi velike efikasnosti, sa specijalnim
unutrašnjim spiralnim profilom za rastvor vode i glikola. Na raspolaganju imamo nekoliko modela sa različitim
međurebarnim rastojanjima i kapacitetima od 1 pa do preko 160 kW.
S2HCW
S3HCW
SHDNW / SHDSW
SHAW
84
NHIW / HILW
HDIW
CHSW
LHSW
85
VAM-FA
Ventilacija uz rekuperaciju toplote
Čist spoljni vazduh
Ukupna izmenjena
toplota - nečist vazduh
Ukupna
izmenjena
toplota - čist
vazduh
Nečist unutrašnji
vazduh
Daikin ventilacioni sistem sa preradom toplote reguliše temperaturu i vlažnost
ulaznog svežeg vazduha tako da odgovaraju uslovima prostorije. Time se
postiže ravnoteža između spoljne i unutrašnje sredine, što omogućava znatno
smanjenje opterećenosti sistema klimatizacije pri hlađenju ili grejanju.
HRV uređaji se mogu kontrolisati pojedinačno ili integralno u sistemu klimatizacije
(serije Daikin VRV® ili Sky Air).
›
›
›
›
›
9 različitih modela
Kompaktna ventilacija koja štedi energiju
Specijalno dizajniran element za izmenu toplote sa papirom velike
efikasnosti (HEP)
Laka integracija u VRV® sistem
Mogućnost priključivanja na postojeće Daikin kontrolne sisteme:
Ventilacija
Brzina protoka vazduha (1)
Nivo zvučnog pritiska (1) (220 V)
Spoljni statički pritisak
Efikasnost izmene toplote
Efikasnost razmene entalpije
Dimenzije
Težina
Prečnik kanala
Radni opseg (spoljna temp.)
Napajanje električnom energijom
VV
VV
VV
VV
Hlađenje VV
Grejanje VV
Visina
Širina
Dubina
m3/h
dBA
Pa
%
%
%
mm
mm
mm
kg
mm
°CDB
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
VAM650FA
VAM800FA
VAM1000FA
VAM1500FA
VAM2000FA
150
27
69
74
250
28
64
72
350
32
500
33
650
34,5
93
74
800
1.000
1.500
39,5
2.000
40
98
75
61
65
58
64
285
776
525
24
ø 100
(1) Mereno u režimu izmene toplote.
86
137
58
62
301
828
816
33
ø 150
36
157
60
65
364
1.004
63
868
48
ø 200
ø 250
-15~50 (rel. vlažnost 80% ili manje)
1~, 220-240 V, 50 Hz
137
75
61
66
726
1.514
1.156
61
868
132
1.156
158
ø 350
UATYQ-BY1
Krovni uređaj - Toplotna pumpa
UATYQ-BY1
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
Modeli velike efikasnosti zahvaljujući kombinaciji veoma efikasnih
i pouzdanih pužnih kompresora i rashladnog fluida R-410A.
Rashladni fluid je ubačen fabrički da bi se obezbedio čist i efikasan rad
Instaliranje tipa „priključi i pokreni”: konfiguracija sa jednim uređajem
ne zahteva dodatne cevi zato što su i unutrašnja i spoljna strana
već prevezane
Proširen radni opseg:
- Hlađenje: standardni opseg 10 °C do 52 °C; može se spustiti
do 0 °C podešavanjem tehničara na terenu
- Grejanje: standardni opseg od -15 °C to 20 °C
Promenljiv smer za povratni i ulazni vazduh: ventilator može
da se montira na dva načina
Ventilator na remeni pogon omogućuje podešavanje zapremine
vazduha i statičkog pritiska
Nova kontrolna maska se standardno isporučuje sa krovnim uređajima
Integracija u veći Daikin-ov kontrolni sistem - opcija
Priključak za detektor dima
Priključak za električni grejač
Konstrukcija jedinice sa ravnom gornjom površinom omogućava
maksimalno iskorišćenje prostora u magacinu i unutar kontejnera
Spirala sa antikorozivnim tretmanom
GREJANJEI HLAĐENJE
SPOLJNE JEDINICE
Kapacitet
Hlađenje
Nominalno
Grejanje
Nominalno
Apsorbovana snaga
Hlađenje
Nominalno
Grejanje
Nominalno
EER
Hlađenje
COP
Grejanje
Protok vazduha u isparivaču Hlađenje
Nivo zvučne snage
Standardni ESP
Spoljni statički pritisak
Veličina odvoda kondenzata Prečnik
SP
Kućište
Boja
Materijal
Dimenzije
Jedinica
VxŠxD
Težina
Jedinica
Protok vazduha u kondenzatoru Hlađenje
Radni opseg
Hlađenje
Min-Maks
Grejanje
Min-Maks
Kondenzator
Nivo zvučne snage Nominalno
Rashladni fluid
Tip
Napajanje električnom energijom
kW
kW
kW
kW
l/s
dBA
Pa
mm
mm
kg
l/s
°CDB
°CWB
dBA
UATYQ250BY1
UATYQ350BY1
UATYQ450BY1
UATYQ550BY1
27,34
24,91
8,14
7,33
3,36
3,40
1.560
73
35,58
34,79
10,78
10,84
3,30
3,21
2.030
76
147
25,4
Svetlosiva
Elektropocinkovani meki čelik
1.028x2.209x2.113
660
5.664
10°C - 52°C
-15°C - 20°C
44,72
41,79
13,04
12,86
3,43
3,25
2.670
80
55.69
53.93
16.73
15.54
3.33
3.47
3162
84
206
25.4
Light grey
Electro galvanised mild steel
1.020x2.789x2.230
780
6088
10°C - 52°C
-15°C - 20°C
87
R-410A
3~/380-415V/50Hz
1.150x1.638x2.063
490
3.884
82
1.130x2.209x2.113
690
2.855
83
R-410A
3~/380-415 V/50 Hz
1RWHJUH\FHOOVFRQWDLQSUHOLPLQDU\GDWD
87
UATYP-AY1
Krovni uređaj - Toplotna pumpa
UATYP-AY1
›
›
›
›
›
›
Instaliranje tipa „priključi i pokreni”: konfiguracija sa jednim uređajem
ne zahteva dodatne cevi zato što su i unutrašnja i spoljna strana
već prevezane
Rashladni fluid je ubačen fabrički da bi se obezbedio čist i efikasan rad
Potrebna zapremina vazduha i statički pritisak mogu da se podese
prema zahtevima zahvaljujući ventilatoru na remeni pogon
Konstrukcija jedinice sa ravnom gornjom površinom omogućava
maksimalno iskorišćenje prostora u magacinu i unutar kontejnera.
Pouzdan pužni kompresor velike efikasnosti
Spirala sa antikorozivnim tretmanom
GREJANJEI HLAĐENJE
SPOLJNE JEDINICE
Kapacitet
Hlađenje
Grejanje
Apsorbovana snaga
Hlađenje
Grejanje
EER
Hlađenje
COP
Grejanje
Protok vazduha u isparivaču Hlađenje
Spoljni statički pritisak
Veličina odvoda kondenzata Prečnik
Kućište
Boja
Materijal
Dimenzije
Jedinica
Težina
Jedinica
Protok vazduha u kondenzatoru Hlađenje
Radni opseg
Hlađenje
Grejanje
Nivo zvuka
Zvučna snaga
Rashladni fluid
Tip
Napajanje električnom energijom
Minimum
Nominalno
Nominalno
Nominalno
kW
kW
kW
kW
SP
m³/min
Pa
mm
VxŠxD
Min-Maks
Min-Maks
mm
kg
m³/min
°CDB
°CWB
dBA
UATYP700AY1
UATYP850AY1
UATYPC10AY1
UATYPC12AY1
67,406
74,733
29,20
26,22
2,31
2,85
226
82,939
92,317
38,16
34,78
2,17
2,65
263
101,110
102,290
43,17
41,67
2,34
2,45
312
109,609
126,314
48,20
46,80
2,27
2,70
354
294
25,4
Svetlosiva
Elektropocinkovani meki čelik
1.735x2.250x2.800
1.200
1.974x2.252x3.180
1.350
1.510
1.600
566
20°C – 46°C
-15°C – 20°C
74
80
R-407C
3~/380-415 V/50 Hz
88
89
KLIMAKOMORA
K L I MA - KO M O R A
1.000 m 3 /h-124.000 m 3 /h
› Klima-komore - za filtriranje, grejanje, hlađenje, vlaženje i
sušenje vazduha
› Klima-komore sa rekuperacijom toplote
› Klima-komore za krovne ili spoljne instalacije
› Klima-komore za industrijske primene
› Klima-komore za bolnice i sterilne prostorije
› Klima-komore sa indirektnim gasnim grejanjem
› Klima-komore za upotrebu na bazenima
SISTEMI ZA REKUPERACIJU TOPLOTE
Postoji više tipova sistema za rekuperaciju toplote:
› Sistem sa spiralnom petljom
› Pločasti izmenjivač toplote
› Sa toplotnim točkom
› Akublok
› Sa toplotnom cevi
› ...
90
Dijagram izbora opsega za DW 64-3125
91
OPCIJE I PRIBOR
Rashladni agregat
Ventilator-konvektor
Ventilacija
94
98
100
Opcije
Integrisani elementi za vodu
Tip
Kompr.
Rash.fluid
KLATNI
R-410A
R-410A
PUŽNI
R-407C
R-410A
Režim
Referenca
Proizvodi
EWAQ-ACV3P
005-006-007
STD
EWYQ-ACV3P
005-006-007
STD
EWAQ-ACV3 (7)
009-010-011
STD
EWAQ-ACW1 (7)
009-011-013
STD
EWYQ-ACV3 (7)
009-010-011
STD
EWYQ-ACW1 (7)
009-011-013
STD
EUWAC-FZW
5-8-10
EUWAN-KAZW
5-8-10-12-16-20-24
EUWAP-KAZW
5-8-10-12-16-20-24
•
EUWAB-KAZW
5-8-10-12-16-20-24
•
EUWYN-KAZW
5-8-10-12-16-20-24
EUWYP-KAZW
5-8-10-12-16-20-24
EUWYB-KAZW
5-8-10-12-16-20-24
•
STD
EWAQ-DAYNN
080-100-130-150-180-210-240-260
•
•
•
•
•
•
•
•(3)
EWYQ-DAYNN
080-100-130-150-180-210-230-250
•
•
•
•
•
•
•
•(3)
EWAD-MBYNN
EWAD-AJYNN
EWAD-AJYNN/A
EWAD-AJYNN/Q
120-150-170-240-300-340
•
380-460-520-600
•
R-134a
EWAD-AJYNN/H
EWAD-AJYNN/S
PUŽNI
R-407C
•(2)(3)
•(1)
•(2)(3)
•
•
230-260-280-300-320-340-360
•
•
•
•
•
•
400
•
•
•
•
440-480-500-550-600
•
•
•
•
•
•
R-134a
W/C
VIJČANI
•
•(3)
260-280-320-340-360-380-420
•
•
•
•
•
•
500-550-600-650
•
•
•
•
•
•
210-240-260-280-300-320-340
STD
400-440-460-500
STD
•(1)
•(2)(3)
•(1)
•(2)(3)
•
240-260-280-300-320-340-400
•
•
•
•
•
420-460-480-500-550-600
•
•
•
•
330-360-400-420-460-490-520
•
•
•
•
•(3)
•(3)
EWAD-AJYNN/X
330-360-400-420-460-490-520
•
•
•
•
EWYD-BZSS
250-270-290-320-340-370-380-410-440-460-510-520-580
•
•
•
•
EWYD-BZSL
250-270-290-320-330-360-370-400-430-450-490-510-570
•
•
•
STD
EWAD-C-SS/SL
650-740-830-910-970-C11-C12-C14-C15-C16-C17
•
•
EWAD-C-SR
620-720-790-880-920-C10-C11-C13-C14-C15-C16
•
•
EWAD-C-XS/XL
760-830-890-990-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19
•
•
EWAD-C-XR
740-810-870-970-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C17-C18-C19
•
•
EWAD-C-PS/PL
820-890-980-C11-C12-C13-C14
•
•
EWAD-C-PR
810-880-960-C10-C11-C13-C14
•
•
EWWP-KAW1N
014-022-028-035-045-055-065
STD (5)
•
STD
•
STD
STD (5)
STD (5)
STD
EWWP-KAW1M
045-055-065
EWWD-MBYNN
120-180-240-280-360-440-500-520-540
•
EWWD-DJYNN
170-210-260-300-320-380-420-460-500-600
•
EWWD-DJYNN/A
190-230-280-320-380-400-460-500
•
550-650
•
EWWD-EJYNN (6)
340-400-460-550-650-700-800-850-900-950-C10-C12-C13-C14-C15C16-C17-C18
EWWD-EJYNN/A (6)
360-440-500-600-750-800-850-950-C10-C11-C12
EWWD-BJYNN
380-460-550-750-850-900-C10-C11
EWWQ-AJYNN
400-480-600-650-750-800-850-900-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16C17-C18-C19-C20
EWWQ-AJYNN/A
440-550-650-750-800-950-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16-C18C19-C20-C22
R-410a
PUŽNI
C/L
VIJČANI
R-407C
R-134a
Kombinacije opcija i izuzeci:
/A Uređaj velike efikasnosti
/Q Uređaj standardne efikasnosti, izuzetno
mali šum
/H Uređaj za visoku okolnu temperaturu
/S Inverterski uređaj
/X Uređaj velike sezonske efikasnosti
sa inverterom
A/C Sa vazdušnim hlađenjem
W/C Sa vodenim hlađenjem
C/F Centrifugalni ventilator
C/L Rashladni agregat bez kondenzatora
EWLP-KAW1N
012-020-026-030-040-055-065
EWLD-MBYNN
120-170-240-260-340-400-480-500-540
•
EWLD-DJYNN (6)
160-190-240-280-320-360-380-420-480-550
•
EWLD-EJYNN (6)
320-400-420-500-600-650-750-800-850-900-950C10-C11-C12-C12-C14-C15-C16-C17
SS
SL
SR
XS
XL
XR
PS
PL
PR
•
•(1)
200-210
VIJČANI
STD
•
190-200
A/C
Regulacija šuma i čeo
Priključak Priključak
Snažna Snažna
Priguš
Jednostruka Dvostruka
Smanjeni
Ventilatori
jednostruke dvostruke
ESP
dvostruka Međurezervoar
buk
Tihi rad
pumpa
pumpa
šum
invertera
pumpe
pumpe
pumpa ESP pumpa
ventila
OPSC
OPTC
OPSP
OPTP
OPHP
OPHT
OPBT
OPRN
OPLN
OPIF
OPF
Standardna efikasnost, standardni šum
Standardna efikasnost, niski šum
Standardna efikasnost, smanjeni šum
Velika efikasnost, standardni šum
Velika efikasnost, niski šum
Velika efikasnost, smanjeni šum
Prvoklasna efikasnost, standardni šum
Prvoklasna efikasnost, niski šum
Prvoklasna efikasnost, smanjeni šum
Samo hlađenje
Samo grejanje
Toplotna pumpa
94
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Povećanje dužine uređaja za 230 mm
Povećanje dužine uređaja za 310 mm
Nije dostupan sa opcijom OPLN
Manometar visokog pritiska sa strane
Samo za verzije SL, XL i PL
OPLR rezervoar za tečnost - opcija
EKRP1HB komplet - opcija
Nagazna površina se može povećati
Moguća je nekompatibilnost sa pumpama. Obratite se proizvođaču.
Primenjeni sistemi
a šuma i čeonog pritiska
Rekuperacija toplote
LWE
Elektrika
Rashladni fluid
Prigušivač
Potpuna Delimična
Niska spoljna Snažni ESP
Visokostepeni Niskostepeni Grejna traka Glavni Postepeno Faktor
A/V
buke
rekuperacija rekuperacija
temperatura ventilatori
glikol
glikol
isparivača prekidač pokretanje snage 0,9 metar
ventilatora
toplote
toplote
OPIF
OPFS
OPLA
OPHF
OPTR
OPPR
OPZH
OPZL
OP10
OP52
OPSS
OPPF
OP57
entilatori
nvertera
Kondenzator
Bez
Elektronski Dvojni
Zaustavni
Adresna
Štitnici
komandne ekspanzioni sigurnosni
ventil Manometri
kartica
spirale
table
ventil ventil pritiska usisa
OPAC
OPNS
OPEX
OP03
OP12
OPGA
OPCG
Prazne
Cu/Al
spirale
OPAL
Cu/Sn
spirale
OPSN
Ostalo
Cu/Ni
Elastični
Cu/Cu
izmenjivač antivibracioni
spirale
toplote
držači
OPCU
OPNI OPSVM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•(3)
•
•
STD
•
•(s)
•(s)
•(3)
•
•
STD
•
•(s)
•(s)
•
STD
•
•
•(s)
•(s)
•
•
•
•
•
•
STD
•
•(s)
•(s)
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
STD
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
STD
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
•
•
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
STD
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•(8)(9)
•
STD
STD
STD
STD
STD
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•
STD
STD
STD
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•
STD
STD
STD
•(s)
STD
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•(9)
•
•
•
STD
STD
•
•
•
STD
STD
•(s)
•(4)
•
•
•
•
•
•
•(9)
•
•
•
STD
STD
•
•
•
STD
STD
•(s)
•(4)
•
•
•
•
•
•
•(9)
•
•
•
STD
STD
•
•
•
STD
STD
•(s)
•(4)
•
•
•
•
•
•
•(9)
•
•
•
STD
STD
•
•
•
STD
STD
•(s)
•(4)
•
•
•
•
•
•
•(9)
•
•
•
STD
STD
•
•
•
STD
STD
•(s)
•(4)
•
•
•
•
•
•
•(9)
•
•
•
STD
STD
•
•
•
STD
STD
•(s)
•(4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
STD
•
•
•(s)
•(s)
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
STD
STD
•
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
STD
STD
•
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
STD
STD
•
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
•
•(s)
•(s)
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
STD
STD
STD
•
•
•
STD
•(s)
•(s)
STD
•
•
•
(s) OP12 i OP03 moraju biti dodate u cilju poštovanja švedskog nacionalnog zakona 1992: 16
95
Pribor
Rashladni agregat
Modbus prolaz
Bacnet prolaz
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
EKRUPG
•(1)
EKRUMC
•(1)
EKBMSBNJ
•(1)
•
EKBNPG
EKBMSBNA
•(1)
EKLONPG
•(1)
EKACLON
•
EKACBAC
•(1)
•
EKACPG
•(1)
•(1)
EKAC200J
•(1)
•(1)
EKAC200A
•(1)
•
EKAC30A
•
EKAC10B
EKBMSMBA
D
•
EKSS
EKGAU25/30H
R-410A
Referenca
EKGAU20/24KA
KLATNI
Režim
EKGAU16KA
Rash.fluid
EKGAU10/12KA
Kompr.
EKGAU5/8KA
Tip
LON
prolaz
Komunikacijske kartice
EKRUPC
Postepeno
pokretanje
Manometri
EWAQ005-007ACV3
EWYQ005-007ACV3
EWAQ009-011ACV3
R-410A
EWAQ009-013ACW1
EWYQ009-011ACV3
EWYQ009-013ACW1
EUWAC5-8-10FZW
EUWAN5-8KAZW
•
EUWAN10-12KAZW
•
EUWAN16KAZW
•
EUWAN20-24KAZW
EUWAP5-8KAZW
•
•
EUWAP10-12KAZW
•
EUWAP16KAZW
•
EUWAP20-24KAZW
EUWAB5-8KAZW
•
•
EUWAB10-12KAZW
•
EUWAB16KAZW
PUŽNI
R-407C
•
EUWAB20-24KAZW
EUWYN5-8KAZW
•
•
EUWYN10-12KAZW
A/C
•
EUWYN16KAZW
•
EUWYN20-24KAZW
EUWYP5-8KAZW
•
•
EUWYP10-12KAZW
•
EUWYP16KAZW
•
EUWYP20-24KAZW
EUWYB5-8KAZW
•
EUWYB10-12KAZW
EUWYB16KAZW
EUWYB20-24KAZW
R-410A
•
•
•
R-134a
•(1)
•(1)
•(1)
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWAQ080-210DAYNN
•
•
•
•
EWAQ240-260DAYNN
•
•
•
•
EWYQ080-210DAYNN
•
•
•
•
EWYQ230-250DAYNN
•
•
•
EWAD120-600MBYNN
VIJČANI
•
•
•
•
•(2)
EWAD190-600AJYNN
•
•
•
EWAD260-650AJYNN/A
•
•
•
EWAD210-500AJYNN/Q
•
•
•
EWAD200-600AJYNN/H
•
•
•
EWAD330-520AJYNN/S
•
•
•
EWAD330-520AJYNN/X
•
•
•
(1) Za instaliranje EKBMSMBA, EKBMSBNA i EKRUMC, na uređaju mora da bude instaliran EKAC10B.
(2) Za instaliranje EKBMSMBA i EKBMSBNA, na uređaju mora da bude instaliran EKAC200A.
(3) (potrebna su 2 dela)
(4) Uključujući WRC-COA/WRC-HPA
(5) dostupno isključivo za primene „samo hlađenje”
96
•(2)
•
•
Primenjeni sistemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
97
ECB3MUW
ECB2MUW
Komandna tabla
ECB1MUW
EKLS2
EHMC30A80
EHMC30A10
EHMC15A80
•
EHMC15A10
EHMC10A80
•
EKLS1
Komplet za
smanjenje nivoa
buke
Hidro modul
EHMC10A10
EKGN260
Komplet cevi
za vodu
EKGN210
EKCONUSB
EKGSMOD
EKCON
Konvertor Konvertor
RS485 u RS485 u
RS232
USB
Modem
EKMODEM
EKPV2J
EKBTC10C
EKBT500C
EKBTC10N
EKBT500N
EKCLWS
Zajednički
senzor Centralni
izlazeće upravljač
vode
Međurezervoari
EKBT
EKRUPCK
EKRUPCJ
EKRUPG
EKRUPC
Daljinski korisnički
interfejs
Pribor
Rashladni agregat
•(1)
•(1)
•(1)
EWWP035KAW1N
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWWP045KAW1N
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWWP055-065KAW1N
•
•(1)
•(1)
•(1)
•(2)
•(2)
EKAC30A
EKRUPG
•
EKRUMC
•
EKBMSBNJ
•(1)
EWWP028KAW1N
EKBNPG
EKBMSBNA
•(1)
•(1)
EKLONPG
•(1)
•(1)
EKACLON
•(1)
•
EKACBAC
•
•
EKACPG
•
EWWP022KAW1N
EKAC200J
EWWP014KAW1N
EKAC200A
EKBMSMBA
D
EKAC10B
R-407C
Modbus prolaz
Bacnet prolaz
EKSS
PUŽNI
EKGAU25/30H
Referenca
EKGAU20/24KA
Režim
EKGAU16KA
Rash.fluid
EKGAU10/12KA
Kompr.
EKGAU5/8KA
Tip
LON
prolaz
Komunikacijske kartice
EKRUPC
Postepeno
pokretanje
Manometri
EWWP045-055-065KAW1M
EWWD120-540MBYNN
W/C
R-134a
VIJČANI
R-410A
PUŽNI
R-407C
C/L
•
•
•
•
EWWD190-650DJYNN/A
•
•
•
EWWD340-C18EJYNN
•
•
•
EWWD360-C12EJYNN/A
•
•
•
EWWD380-C11BJYNN
•
•
•
EWWQ400-C20AJYNN
EWWQ440-C22AJYNN/A
•
•
•
•
•
R-134a
•
EWLP012KAW1N
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWLP020KAW1N
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWLP026KAW1N
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWLP030KAW1N
•
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWLP040KAW1N
•
•(1)
•(1)
•(1)
EWLP055-065KAW1N
•
•(1)
•(1)
•(1)
•(2)
•(2)
EWLD120-540MBYNN
VIJČANI
•
EWWD170-600DJYNN
•
•
EWLD160-550DJYNN
•
•
•
EWLD320-C17EJYNN
•
•
•
Ventilator-konvektor
Tip: FWM, FWL, FWV
Opis
Dodatni jednoredni izmenjivač toplote
Električni grejač
1
2
ESRH02A6
EEH01A6
EEH02A6
3
4
6
8
10
FWV FWL FWM
Tip: FWT, FWF i FWC
Opis
ESRH03A6
ESRH06A6
ESRH10A6
x
x
x
Standardni žičani daljinski upravljač
EEH03A6
EEH06A6
EEH10A6
x
x
x
Pojednostavljen žičani daljinski upravljač
FWT
FWC
FWF
Ti
O
MERCA
D
SRC-COA
3-
2-cevni 3-smerni ventil
E2MV03A6
E2MV06A6
E2MV10A6
x
x
x
Pojednostavljen žičani daljinski upravljač
4-cevni 3-smerni ventil
E4MV03A6
E4MV06A6
E4MV10A6
x
x
x
2-cevni 3-smerni ventil
-
-
MCKCW2T3VN
El
x
x
x
2-cevni 3-smerni ventil
-
MCKAW2T3VN
-
Za
EAIDF10A6
-
-
x
4-cevni 3-smerni ventil
-
MCKAWH4T3VN
-
In
ESFV10A6
x
-
x
Bežični upravljač - samo za hlađenje
WRC-COB
WRC-HPB
Zaustavni termostat ventilatora
Usis vazduha i izduvna rešetka
YFSTA6
EAIDF02A6
Oslonci
EAIDF03A6
EAIDF06A6
ESFV06A6
SRC-HPA
2-
In
Oslonci sa rešetkom
ESFVG02A6
ESFVG03A6
ESFVG06A6
ESFVG10A6
x
-
-
Bežični upravljač za toplotnu pumpu
Usis svežeg vazduha
EFA02A6
EFA03A6
EFA06A6
EFA10A6
x
x
x
Ukrasna maska 900 x 900 sa 2 cevi (4)
-
DCP900TB
-
In
ERPV02A6
ERPV03A6
ERPV06A6
ERPV10A6
x
x
-
Ukrasna maska 900 x 900 sa 4 cevi (4)
-
DCP900FB
-
Ko
ECFWMB6
x
x
-
Ukrasna maska 600x600
-
-
DCP600TB
Ko
Elektronski kontroler - na uređaju
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
x
x
-
Daljinski elektronski upravljač
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
x
x
x
Opcija „nadređen - podređen”
EPIMSA6
x
x
x
Vertikalni sud za odvod
EDPVA6
x
x
x
Horizontalni sud za odvod
EDPHA6
-
x
x
Ti
Instalacioni komplet na uređaju
FWECKA
x
x
x
O
Komplet senzora temperature
FWTSKA
x
x
x
2-
Komplet senzora relativne vlažnosti
FWHSKA
x
x
x
4-
Zadnja ploča
Elektromehaničko upravljanje
El
El
(1) Za instaliranje EKBMSMBA, EKBMSBNA i EKRUMC, na uređaju mora da bude instaliran EKAC10B.
(2) Za instaliranje EKBMSMBA i EKBMSBNA, na uređaju mora da bude instaliran EKAC200A.
(3) (potrebna su 2 dela)
(4) Uključujući WRC-COB/WRC-HPB
98
Primenjeni sistemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opis
Dodatni izmenjivač toplote
•
•
•
•
•
•
Tip: FWD
5-7
8-10
EAH04A6
EAH07A6
EAH10A6
Električni grejač: mali
Opis
Električni grejač: veliki
EDEH04A6
E2MV210A6
2-cevni 3-smerni ventil
ED2MV04A6
4-cevni 3-smerni ventil
ED4MV04A6
Fabrički postavljen
YFSTA6
EPIB6
EPIMSA6
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Usis svežeg vazduha
•
•
•
•
ECB1MUW
ECB2MUW
ECB3MUW
EKLS2
•
• (3)
•
•
• (3)
•
•
•
•
• (3)
•
•
• (3)
8
Interfejs napajanja
Interfejs „nadređen - podređen”
10
EDEHS10A6
EDEHB10A6
EDEHB18A6
ED2MV18A6
ED4MV10A6
2xED2MV12A6
EDDPH18A6
YFSTA6
EDMFA10A6
EPIB6
EPIMSA6
FWECKA
FWTSKA
99
EDMFA12A6
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
FWHSKA
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
2 x ED2MV18A6
EDDPV18A6
Komplet senzora relativne vlažnosti
Opis
18
EDEHS18A6
EDEHB12A6
Komplet senzora temperature
Tip: FWB-J
16
ED2MV12A6
-
Instalacioni komplet na uređaju
12
EDEHS12A6
ED2MV10A6
EDMFA04A6 EDMFA06A6
FWTSKA
Elektronski daljinski upravljač
•
EDDPH10A6
FWHSKA
MCWCN
•
•
•
•
Zaustavni termostat ventilatora
Komplet senzora relativne vlažnosti
MCWHN
•
•
•
Horizontalni sud za odvod
Komplet senzora temperature
4-cevni 3-smerni ventil
•
EDDPV10A6
Daljinski elektronski upravljač
2-cevni 3-smerni ventil
•
Vertikalni sud za odvod
FWECKA
Instalacioni komplet na uređaju
•
EDEHB06A6
E2MV310A6
Elektronski daljinski upravljač
•
6
E2MV207A6
-
•
EDEHS06A6
E2MV307A6
Interfejs „nadređen - podređen”
•
•
•
4
2-smerni dodatni izm. topl.
Interfejs napajanja
•
•
EDEH04A6
3-smerni dodatni izm. topl.
Zaustavni termostat ventilatora
EKLS1
•
EHMC30A80
•
EHMC30A10
•
EHMC15A80
EHMC10A80
•
•
EHMC15A10
EHMC10A10
EKGN260
•
Komandna tabla
•
2-4
Električni grejač
Komplet za
smanjenje nivoa
buke
Hidro modul
•
•
Tip: FWB-A
EKGN210
EKCONUSB
EKCON
EKGSMOD
EKMODEM
EKPV2J
EKCLWS
EKBTC10C
EKBT500C
Konvertor Konvertor
Komplet cevi za
RS485 u RS485 u
vodu
RS232
USB
Modem
•
•
B
EKBTC10N
EKBT500N
•
VN
Zajednički
senzor Centralni
izlazeće upravljač
vode
Međurezervoari
EKBT
EKRUPCK
EKRUPCJ
EKRUPG
EKRUPC
Daljinski korisnički
interfejs
EDMFA18A6
Opcije i pribor
OSTALI UREĐAJI
Filter velike efikasnosti
VAM150FA
VAM250FA
VAM350FA
VAM500FA
YAFM323F15
YAFM323F25
YAFM323F35
YAFM323F50
VAM650FA
YAFM323F65
YAFF323F15
YAFF323F25
YAFF323F35
YAFF323F50
YAFF323F65
-65%
-90%
Zamena za filter za vazduh
Dugotrajni filter - zamena
Filter komora (1)
Prigušivač
Kanalni adapter
KDDM24A50
Nom. prečnik cevi
KDDM24A100
ø200 mm
Nom. prečnik cevi
Komplet za odvod
Adapter za ožičavanje
Centralna posuda za sakupljanje kondenzata
Centralni priključak za odvod
Selektor za hlađenje/grejanje
Kutija za pričvršćivanje
Primedbe
(1) Filter komora ima zatvarač usisnog tipa. (Glavni uređaj ne).
Neke opcije mogu biti neupotrebljive zbog specifičnih uslova instalacije. Molimo vas da obavezno proverite pre nego što izvršite narudžbinu!
Neke opcije ne mogu biti primenjene u specificiranoj kombinaciji.
Radni šum može da bude nešto jači u zavisnosti od odabranih opcija.
POJEDINAČNI KONTROLNI SISTEMI
Žičani daljinski upravljač
VAM žičani daljinski upravljač
VAM-FA
EKEQFCB
BRC1E51A/BRC1D52
BRC1E51A/BRC1D52
BRC301B61
CENTRALIZOVANI KONTROLNI SISTEMI
VAM-FA
Centralizovano daljinsko upravljanje
DCS302C51
Upravljač sa globalnim uključivanjem/isključivanjem
DCS301B51
Programator
DST301B51
OSTALI UREĐAJI
VAM-FA
Adapter za ožičavanje za električne dodatke (upravljanje i provera uređaja F1 F2)
KRP2A61
EKEQFCB
EKEQFCB
Adapter za ožičavanje za električne dodatke (upravljanje i provera uređaja P1 P2)
Adapter za ovlaživač (uključuje ON signal)
KRP50-2
Adapter za komplet kontrole grejača
BRP4A50
Daljinski senzor
Primedbe
(2) Povezivanje sa DIII-net uređajima (Centralizovano upravljanje, Inteligentan kontroler, Inteligentno upravljanje, LonWorks interfejs, BACnet interfejs) samo pod specijalnim uslovima - obratite se nadležnom Daikin-ovom predstavniku.
100
Ventilacija
VAM1000FA
VAM1500FA
VAM2000FA
YAFM323F65
VAM800FA
YAFM323F100
YAFM323F65X2
YAFM323F100X2
YAFF323F65
YAFF323F100
YAFF323F65X2
YAFF323F100X2
KDDM24A100
KDDM24A100
ERQ100-125AV1
ERW140AV1
KKPJ5F180
KKPJ5F180
ERQ125AW1
ERQ200-250AW1
KWC26B160
KWC26B280
KDDM24A100X2
ø250 mm
ø250 mm
YDFA25A1
ø250 mm
KRC19-26A6
KJB111A
EKEQDCB
EKEQMCB (2)
BRC1E51A/BRC1D52
BRC1E51A/BRC1D52
EKEQDCB
EKEQMCB (2)
EKEQDCB
EKEQMCB (2)
KRP4A51
KRCS01-1
101
1$3$-$1-((/(.75,ý120(1(5*,-20
7 a9+]
9 a9+]
9( a99+]+]
9 a9+]
90 aa9a9+]+]
: 1a9+]
< a9+]
8RYRPNDWDORJXVXQDYHGHQLSRGDFLVDPR]D9(QDSDMDQMHa9+]
86/29,0(5(1-$
PRIMENJENI SISTEMI
Sa vazdušnim hlađenjem
Samo hlađenje
Toplotna pumpa
Sa vodenim hlađenjem
Samo hlađenje
Isparivač: 12 °C/7 °C
Spoljna temp.: 35 °CDB
Isparivač: 12 °C/7 °C
Spoljna temp.: 35 °C
Kondenzator: 40 °C/45 °C
Spoljna temp.: 7 °CDB/6 °CWB
Isparivač: 12 °C/7 °C
Kondenzator: 30 °C/35 °C
Isparivač: 12 °C/7 °C
Kondenzator: 40 °C/45 °C
Isparivač: 12 °C/7 °C
Temperatura kondenzacije: 45 °C/Pothlađenje: 3 K
Sobna temperatura: 27 °C/19 °C
Temperatura ulazeće vode: 7 °C/12 °C
Sobna temperatura: 20 °C
Ulazna temperatura vode: 50 °C (2-cevna)/70 °C (4-cevna)
Samo grejanje
Rashladni agregat bez kondenzatora
Ventilator-konvektorske jedinice
Hlađenje
Grejanje
1LYR]YXþQRJSULWLVNDVHPHULPLNURIRQRPQDRGUHÿHQRPUDVWRMDQMXRGXUHÿDMD7RMHUHODWLYQDYUHGQRVWNRMD]DYLVLRGUDVWRMDQMDLDNXVWLNHVUHGLQH
XNRMRMVHYUãLPHUHQMHPHUQLXVORYLSRJOHGDMWHSULUXþQLNHVDWHKQLþNLPVSHFL¿NDFLMDPD
1LYR]YXþQHVQDJHMHDSVROXWQDYUHGQRVWNRMDR]QDþDYDÄVQDJX´NRMXJHQHULãHL]YRU]YXND
=DGHWDOMQLMHLQIRUPDFLMHSRJOHGDMWHQDãHWHKQLþNHVSHFL¿NDFLMH
Download

ewad-ajynn - ics group