EWAD~C
rada
Bez inver tora
Počas celého roka …
A P L I K O VA N É S Y S T É M Y K ATA LÓ G 2 012
S inver torom
… vysoká účinnosť,
nízka hlučnosť a
flexibilné riešenia
pre široký rozsah
aplikácií
Aplikované
systémy
Katalóg
CELOROČNÝ Perfect c mfort
Free cooling
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú
ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila
obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani
implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V.
otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/
alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami
spoločnosti Daikin Europe N.V.
Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na
certifikačnom programe Eurovent pre Klimatizačné
zariadenia (AC), Veľké kanálové jednotky chladené
kvapalinou (LPC) a jednotky Fan Coil (FC); certifikované dáta
certifikovaných modelov sú uvedené v zozname Eurovent:
www.euroventcertification.com alebo www.certiflash.com
Produkty Daikin sú distribuované:
ECSKN12-507 • Copyright Daikin
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.
Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív viedla
k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného
prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov
zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou
v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv
na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje ekologický
konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu
produktov, a tiež systému energetickej správy, čoho
výsledkom je úspora energie a zníženie množstva
odpadu.
2012
OBSAH
Obsah1
Nové produkty 2012
2
Sezónna účinnosť
3
Ochrana životného prostredia
116
Riešenia spoločnosti Daikin na náhradu R-22118
APLIKOVANÉ SYSTÉMY
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
CHLADIČE4
Vzduchom chladené chladiče
(Len chladenie)
9
EWAQ-ACV310
EWAQ-ACW111
EUWAC-FBZW112
EUWA(N-P-B)-KBZW113
EWAQ-BAWN/BAWP14
EWAQ-DAYN15
EWAD-E-16
EWAD-D-18
EWAD-BZ26
EWAD-C-28
EWAD-CZ34
EWAD-CF36
NOVÉ
Príslušenstvo76
DICN (komunikačná sieť Daikin)
76
EHMC, EKBT (Hydraulický modul,
zásobná nádrž)77
Suché chladiče a kondenzátory
78
Chladiace veže
78
VETRANIE79
Fan-coil jednotky
80
FWC-BT/BF81
FWF-BT/BF82
FWC-AT/AF83
FWF-CT84
FWB-JT/JF85
FWB-BT86
FWT-BT/BF87
FWL-DT/DF88
FWM-DT/DF89
FWD-AT/AF90
FWV-DT/DF91
Vzduchom chladené chladiče
(Tepelné čerpadlo)
38
EWYQ-ACV338
EWYQ-ACW139
EUWY(N-P-B)-KBZW140
EWYQ-BAWN/BAWP41
EWYQ-DAYN42
EWYD-BZ43
Vzduchom chladené kondenzačné
jednotky45
ERQ46
VRV-VZT48
ERAD-E-50
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
Bezkondenzátorové chladiče
71
EWLP-KBW1N72
EWLD-J-73
EWLD-G-74
EWLD-I-75
Chladiče vzduchu
92
Vetracie jednotky so spätným
získavaním tepla
93
VAM-FA93
Vodou chladené chladiče
53
EWWP-KBW1N54
EWWD-J-56
EWWD-G-58
EWWD-I-60
EWWD-H-62
EWWQ-B-64
Rooftop jednotky
94
UATYQ-CY194
UATYP-AY195
VZT jednotky
Vodou chladené chladiče
s turbokompresorom
66
EWWD-FZXS66
DWSC, DWDC
68
1
96
VZT jednotky pre Plug&Play
pripojenie do VRV
100
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
107
Nové produkty 2012
14/41
MALÝ CHLADIČ S INVERTOROM - EWA/YQ-BA*
>> Vzduchom chladený chladič s invertorovým kompresorom
a ventilátorom
>> Vysoká účinnosť s najlepšou hodnotou ESEER až do 4,75
>> Tento systém je k dispozícii vo verziách Len chladenie a Tepelné čerpadlo
>> Široký výkonový rozsah od 17 kW až do 75 kW (7 veľkostí)
>> Dodávaný voliteľne s čerpadlom montovaným vo výrobe
(štandardné/vysoký tlak ESP)
>> Špirálový kompresor R-410A (1 alebo 2 okruhy)
34
VEĽKÝ VZDUCHOM CHLADENÝ CHLADIČ
S INVERTOROM - EWAD-CZ
>> Najvyššia účinnosť pri čiastočnej záťaži vo
svojej triede (ESEER až do 5,8)
>> Veľký prevádzkový rozsah (teplota okolia od -18 °C až do +50 °C)
>> Viac možností hlučnosti na splnenie akustických požiadaviek
>> Najvyšší chladiaci výkon vo svojej triede (až do 1 800 kW)
>> Rozsiahly zoznam voliteľného príslušenstva vrátane regulácie
rýchlosti ventilátora, rýchleho reštartu a možnosti rekuperácie tepla
36
CHLADIČ S FREECOOLINGOM - EWAD-CF
>> Vzduchom chladený chladič so systémom freecoolingu
>> Verzia s vysokou účinnosťou, možná kombinácia 3 úrovní hlučnosti
>> 11 veľkostí od 600 kW až do 1 565 kW
>> Vyššie energetické úspory a znížené emisie CO2 počas chladného
obdobia
62
NOVÝ CHLADIČ SO ZAPLAVENÝM
VÝPARNÍKOM - EWWD-H>> 11 veľkostí medzi 370 a 1 215 kW
>> Štandardne teplota výstupnej vody kondenzátora až do 50 °C
>> Vysokoteplotná súprava pre teplotu výstupnej
vody kondenzátora až do 65 °C
>> Rozšírený o možnosť s tepelným čerpadlom
96
D-VZT PROFESSIONAL A D-VZT EASY
>> Prietokové množstvá vzduchu od 500 m³/h až do 124 000 m³/h
>> Od štandardných veľkostí až po riešenia podľa požiadavky
>> Vysoké účinnosti podľa Eurovent
>> Nekonečné variabilné veľkosti
2
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ
Keďže Európska legislatíva* núti používateľov energie, aby výrazne znížili spotrebu energie, zvýšili energetickú účinnosť
budov a domov a dodržali ciele Európskej Komisie 20/20/20, odvetvie sa pozerá na vhodnejšie spôsoby hodnotenia
účinnosti. Týmto sa nová Smernica sústreďuje na zníženie dopadu produktov na životné prostredie v EÚ.
ZASTARALÁ NOMINÁLNA ÚČINNOSŤ
Meranie environmentálneho výkonu nie je pre Európu nové.
Takéto merania sa vykonávajú pri stanovených požiadavkách
a poskytujú spotrebiteľom informácie o výkone klimatizácie
tak, aby sa pri nákupe mohli múdro rozhodnúť. V súčasnosti sa
používa na meranie metóda nominálnej účinnosti, ktorá má
však obmedzenia, ktoré zväčšujú rozdiel medzi nominálnym
a skutočným výkonom.
Ročný výskyt teplôt
Počet dní
SEZÓNNA ÚČINNOSŤ V SÚLADE SO SKUTOČNOU PREVÁDZKOU
Na nápravu tejto situácie EÚ vyvinula metódu
komplexnejšieho merania - sezónnu účinnosť. Hlavné
rozdiely medzi sezónnym a nominálnym výpočtom sú:
35° Teplota
7°
Aktuálny bod pre COP
Aktuálny bod pre EER
Vykurovanie
Chladenie
>> Používanie niekoľkých teplotných stavov na chladenie a vykurovanie
namiesto jednej nominálnej teploty lepšie odráža skutočný výkon počas
celej sezóny
>> Integruje aj prevádzku pri čiastočnej záťaži namiesto plného výkonu
Ročná spotreba energie
>> Prijatie metódy výpočtu sezónnej účinnosti bude mať za následok lepší
NOMINÁLNA
väčšinu času pri čiastočnej záťaži
CELKOVÁ
odhad skutočného výkonu jednotky, keďže väčšina systémov funguje
ESEER - Pomer európskej sezónnej energetickej
účinnosti
Na získanie spoľahlivej energetickej analýzy ročných výkonov
produktu sa používa európska sezónna energetická účinnosť,
ktorá je plne uznávaná v Európe (ESEER).
Európska sezónna energetická účinnosť je vyvážený
vzorec, ktorý berie do úvahy odchýlky EER pri čiastočnej
záťaži a kolísaní teploty vzduchu alebo vody na vstupe do
kondenzatora.
Výpočtový vzorec a graf pre ESEER sú uvedené nižšie:
ESEER = 3 % EER100 % záťaže + 33 % EER75 % záťaže + 41 % EER50 % záťaže + 23 % EER25 % záťaže
ESEER je preto reálny nástroj, oveľa lepší, než pomer EER pri
plnom zaťažení. Tento koeficient je preto lepší pre porovnanie
priemernej účinnosti dvoch chladičov.
*EPB (Energetická bilancia budov) Smernica 2002/91/EK
3
Parameter ESEER
Požadovaný výkon
100
75
50
25
Teplota vzduchu (°C)
35
30
25
20
Teplota vody (°C)
30
26
22
18
Pomerové koeficienty
3 %
33 %
41 %
23 %
INVERTER
Veľmi nízka
Znížená
Nízka
Štandardná
Verzia hlučnosti
Vysoká vonkajšia
teplota vzduchu
Veľmi vysoká
Vysoká
Štandardná
Verzia účinnosti
Turbo
Špirálový
Skrutkový
Kompresor
Rotačný
Freecooling
Invertor
Chladivo
Strana
Všeobecný
Portfólio
- Vzduchom
prehľad o chladičoch
chladené jednotky
Vzduchom chladené chladiče (Len chladenie)
EWAQ005-007ACV3
10
R-410A

EWAQ009-011ACV3
10
R-410A

EWAQ-ACW1
11
R-410A

EUWAC-FBZW1
12
EUWA*-KBZW1









R-407C



13
R-407C



EWAQ-BAWN/BAWP
14
R-410A



EWAQ-DAYN
15
R-410A



EWAD-E-
16
R-134a


 
EWAD-D-
18
R-134a

 
    
EWAD-BZ
26
R-134a

 
  
EWAD-C-
28
R-134a

  
  
EWAD-CZ
34
R-134a


  
EWAD-CF
36
R-134a


  




Vzduchom chladené chladiče (Tepelné čerpadlo)
EWYQ005-007ACV3
38
R-410A

EWYQ009-011ACV3
38
R-410A

EWYQ-ACW1
39
R-410A

EUWY*-KBZW1
40
R-407C
EWYQ-BAWN/BAWP
41
R-410A
EWYQ-DAYN
42
R-410A
EWYD-BZ
43
R-134a






















 


 
Vzduchom chladené kondenzačné jednotky
ERAD-E-
50
R-134a
4
Veľkosti (kW)
0
17,5
200
500
1 000
2 000
5,2~7,1
8,5~11,0
9,0~13,2
11,6~23,8
11,3~55,3
16,8~63,0
80~254
97,9~413
177~622
329~515
619~2 008
635~1 802
602~1 555
0
17,5
200
500
1 000
2 000
500
1 000
2 000
5,2~7,1
5,65~7,75
8,5~11,0
10,0~13,0
9~13,2
11~14
9,1~50,0
11,9~54,0
16,8~63
16,8~63
77~252
88,7~281
248~583
270~615
0
17,5
200
116~488
5
Vodou chladené chladiče (Len chladenie a Len vykurovanie)





R-134a

 

60
R-134a

 

62
R-134a




 



EWWP-KBW1N
54
R-407C
EWWD-J-
56
R-134a
EWWD-G-
58
EWWD-I-
EWWD-H-

Vodou chladené chladiče (Len chladenie)
EWWQ-B-
64
R-410A
Vodou chladené chladiče s turbokompresorom
EWWD-FZXS
66
R-134a


DWSC
DWDC
68
R-134a

 

EWLP-KBW1N
72
R-407C


EWLD-J-
73
R-134a



EWLD-G-
74
R-134a



EWLD-I-
75
R-134a



Bezkondenzátorové chladiče

6
Veľmi nízka
Znížená
Nízka
Štandardná
Verzia hlučnosti
Vysoká vonkajšia
teplota vzduchu
INVERTER
Veľmi vysoká
Vysoká
Štandardná
Verzia účinnosti
Turbo
Špirálový
Skrutkový
Kompresor
Rotačný
Freecooling
Invertor
Chladivo
Strana
Portfólio - Vodou chladené a bezkondenzátorové jednotky
Veľkosti (kW)
0
17,5
200
500
1 000
2 000 9 000
1 000
2 000 9 000
1 000
2 000 9 000
13,0~195
16,6~248
120~570
142~681
166~604
204~712
333~1 510
388,4~1 790
369~1 215
419~1 356
0
17,5
200
500
380~2 152
0
17,5
200
500
114~1 048
300~4 500
600~9 000
0
17,5
200
500
1 000
12,1~62,4
110~530
161~526
328~1 422
7
2 000 9 000
VZDUCHOM CHLADENÝ CHLADIČ
1
7
3
2
5
4
5
Expanzná
nádoba
t
Chladič
VÝPARNÍK
Zásobná
nádrž
Ku fan coil jednotkám
t
t
1
1.
2.
3.
4.
6
5
5.
6.
7.
8.
Snímač teploty
Filter
Uzatvárací ventil
Čerpadlo
8
9
11
9.
10.
11.
12.
Tlakový port
Prietokový spínač
Čistenie vzduchu
Ukazovateľ tlaku
10
Vyvažovací ventil
Vypúšťací ventil
Plniaci ventil
Poistný ventil
CHLADIČ S REKUPERÁCIOU TEPLA
1
Chladič
7
3
2
5
4
5
Expanzná
nádoba
t
Zásobná
nádrž
VÝPARNÍK
12
Výmenník tepla
s rekuperáciou tepla
10
13
1
1.
2.
3.
4.
t
5
t
Snímač teploty
Filter
Uzatvárací ventil
Čerpadlo
9
8
6
Nádrž na
vodu
5.
6.
7.
8.
Ku fan coil jednotkám
Tlakový port
Prietokový spínač
Čistenie vzduchu
Ukazovateľ tlaku
11
Na ohrev TPV
9.
10.
11.
12.
8
Vyvažovací ventil
Vypúšťací ventil
Plniaci ventil
Poistný ventil
13. Zmiešavací ventil
Vzduchom chladené chladiče sa najčastejšie používajú na trhu chladenej vody. Okrem širokého
sortimentu chladičov vo verzii len chladenie alebo tepelné čerpadlo, s alebo bez integrovaných
hydraulických komponentov, ponúka vždy spoločnosť DAIKIN chladič, ktorý bude vyhovovať vašim
potrebám použitia.
Spoločnosť Daikin venovala veľkú pozornosť prispôsobeniu hlavných komponentov chladiča
s kombináciami chladív a prišla s vysoko účinným sortimentom technicky vyspelých a optimalizovaných
jednotiek chladených vodou aj vzduchom, ktoré sú teraz široko dostupné na použitie s chladivami
R-410A, R-407C a R-134a.
rotačný
špirálový
skrutkový
Vzduchom chladené chladiče (Len chladenie)
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
EWAQ-ACV310
EWAQ-ACW111
EUWAC-FBZW112
EUWA(N-P-B)-KBZW113
EWAQ-BAWN/BAWP14
EWAQ-DAYN15
EWAD-E-16
EWAD-D-18
EWAD-BZ26
EWAD-C-28
EWAD-CZ34
EWAD-CF36
Vzduchom chladené chladiče (Tepelné čerpadlo)
NOVÉ
EWYQ-ACV338
EWYQ-ACW139
EUWY(N-P-B)-KBZW140
EWYQ-BAWN/BAWP41
EWYQ-DAYN42
EWYD-BZ43
9
EWAQ-ACV3
Vzduchom chladený - Mini chladič s invertorom
EWAQ005-011ACV3
Digitálny ovládač
››
››
››
››
››
››
››
››
Invertor technológia zaručuje: plynulé prispôsobenie sa
požadovanej záťaži, vynikajúcu účinnosť pri čiastočnom zaťažení
(ESEER až do 4,57), významné zníženie rozbehových prúdov,
presnú reguláciu teploty (výstupná voda výparníka)
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá inštalácia typu plug and play
Rotačný (veľkosti 005-006-007) alebo špirálový
kompresor Daikin (veľkosti 009-010-011)
Integrovaný hydraulický modul
Dostupné príslušenstvo: vyhrievacia páska výparníka (OP10)
a čerpadlo s vysokým tlakom ESP až do 90 kPa (OPHP)
Zahrnuté je jednofázové napájanie a hlavný vypínač
Široký prevádzkový rozsah
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Príkon
EER
ESEER
Rozmery
Hmotnosť
Vodný výmenník
tepla
Nom.
Chladenie
Typ
Objem vody
Nom. prietok
vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Jednotka s nom. ESP
Čerpadlo
Hydraulické komponenty Expanzná nádoba
Ventilátor
Prietok vzduchu
Motor ventilátora Počet otáčok
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
kW
kW
005
5.2
1.89
2.75
3.75
006
6.0
2.35
2.55
3.83
805x1,190x360
100
mm
kg
007
7.1
2.95
2.41
3.87
009
8.5
2.74
3.11
4.57
010
9.5
3.19
2.98
4.52
1,435x1,418x382
180
011
11.0
3.82
2.88
4.46
Doskový
Chladenie
Chladenie
Objem
Chladenie Nom.
Chladenie Nom.
Stupne
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Tichý nočný režim Chladenie
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Vstup/výstup vody
potrubia
Odtok vodného výmenníka tepla
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
l
l/min
kPa
l
m³/min
ot./min.
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
14.9
17.2
Typ trubiek
45.1
6
-
49.4
62
48
1.01
20.4
24.4
38.3
58.0
96
63
50
Hermetický rotačný kompresor
5~20
10~43
27.2
Hi-XSS
54.6
10
100
780
8
64
51
45
Hermetický špirálový kompresor
5~22
10~46
R-410A
kg
1.7
2.95
Elektronický expanzný ventil
1
palce
palce
Hz / V
1" MBSP
Koncovka hadice 1/2" FBSP
G 5/4" (vnútorný)
1~ / 50 / 230
10
31.5
49.1
97
EWAQ-ACW1
Vzduchom chladený - Mini chladič s invertorom
EWAQ009-013ACW1
Digitálny ovládač
››
››
››
››
››
››
››
››
Invertor technológia zaručuje: plynulé prispôsobenie sa
požadovanej záťaži, vynikajúcu účinnosť pri čiastočnom zaťažení
(ESEER až do 4,68), významné zníženie rozbehových prúdov,
presnú reguláciu teploty (výstupná voda výparníka)
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá inštalácia typu plug and play
Špirálový kompresor Daikin
Integrovaný hydraulický modul
Dostupné príslušenstvo: vyhrievacia páska výparníka (OP10)
a čerpadlo s vysokým tlakom ESP až do 90 kPa (OPHP)
Zahrnuté je trojfázové napájanie a hlavný vypínač
Široký prevádzkový rozsah
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Príkon
EER
ESEER
Rozmery
Hmotnosť
Vodný výmenník
tepla
Nom.
Chladenie
Typ
Objem vody
Nom. prietok vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Jednotka s nom. ESP
Čerpadlo
Hydraulické komponenty Expanzná nádoba
Motor ventilátora Počet otáčok
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Chladenie
Objem
Chladenie Nom.
Stupne
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Tichý nočný režim Chladenie
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Množstvo
Okruhy
Pripojenia potrubia Vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
009
9.0
2.96
3.04
4.68
011
11.0
3.82
2.88
4.63
1,435x1,418x382
180
Doskový
1.01
31.5
Hi-XSS
49.1
10
780
8
mm
kg
l
l/min
kPa
l
ot./min.
25.8
56.4
dBA
dBA
dBA
64
51
45
kg
palce
Hz / V
11
37.8
40.9
66
52
46
Hermetický špirálový kompresor
5~22
10~46
R-410A
2.95
Elektronický expanzný ventil
1
G 5/4" (vnútorný)
3N~ / 50 / 400
°CDB
°CDB
013
13.2
5.10
2.59
4.52
EUWAC-FBZW1
Vzduchom chladený chladič
s radiálnym ventilátorom
EUWAC8FBZW1
μC² SE
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Inštalácia vo vnútri
Optimalizovaný na použitie s R-407C
Špirálový kompresor Daikin
Štandardná ochrana sledu fáz
Maximálny externý statický tlak (ESP): 150 Pa
Ukazovatele tlaku
Štandardný rozsah prevádzky do -10 °C
Regulačný prepínač
Ovládanie teploty vstupnej alebo výstupnej vody
Vstupné kontakty/dostupné výstupy
Vstup: zapnutie/vypnutie, čerpadlo, prietokový spínač
Výstupy: chod kompresora, súhrnný alarm, kontakt relé čerpadla
Kompatibilný s hydraulickým modulom
µC² SE DDC ovládač
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Výkonové stupne
Príkon
EER
Rozmery
Hmotnosť
Nom.
Chladenie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Prevádzková hmotnosť
Typ
Min. objem vody v systéme
Prietok vody
Nom.
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Model
Typ
Množstvo
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Odtok vodného výmenníka tepla
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vodný výmenník
tepla
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/min
kPa
m³/min
dBA
5
11.6
8
18.4
100-0
7.66
2.40
1,290x1,180x630
224
228
Doskový
153
53
5.2
2.23
1,345x856x630
164
166
101
33
9.67
2.46
1,395x1,330x630
261
266
212
68
26
42
48
AC70-24
AC70-34
1
Drážkované rúry a lamely potiahnuté PE so štrbinami
109.8
66
Hermetický špirálový kompresor
-10 (OPZL) ~ 21
-10 ~ 43
R-407C
Termostatický expanzný ventil
1
3.9
FBSP 1
Montáž na mieste
3N~ / 50 / 400
AC70-40
70.2
63
°CDB
°CDB
kg
palce
10
23.8
2.1
Hz / V
12
126
69
4.7
EUWA(N-P-B)-KBZW1
Vzduchom chladený chladič
EUWA*16KBZW1
μC² SE
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Optimalizovaný na použitie s R-407C
Špirálový kompresor Daikin
Skrátenie doby montáže vďaka integrovanému
čerpadlu alebo nádrži zásobníka
Možnosť dodávky externého 200 l zásobníka
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá údržba
Hlavný vypínač
Prietokový spínač
Možnosť voľby 3 rôznych vyhotovení:
- EUWAN chladič bez integrovaného hydraulického modulu,
- EUWAP chladič s integrovaným hydraulickým modulom
(čerpadlo, expanzná nádrž, hydraulické komponenty),
- EUWAB chladič s integrovaným hydraulickým modulom (zásobná
nádrž, čerpadlo, expanzná nádrž, hydraulické komponenty)
µC² SE DDC ovládač
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Výkonové stupne
Príkon
EER
Rozmery
Hmotnosť
Vodný výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla
Hydraulické komponenty
Skupina ventilátorov
Skupina ventilátorov 2
Akustický výkon
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Chladiaci okruh
Chladiaci okruh 2
Pripojenia potrubia
Napájanie
N5
Nom.
Chladenie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Prevádzková hmotnosť
Typ
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Typ
Expanzná nádoba Objem
Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Typ
Chladenie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Množstvo
Množstvo
Vstup/výstup vody
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/min
kPa
l
m³/min
m³/min
dBA
P5
11.3
B5
N8
N10 P10 B10 N12 P12 B12 N16 P16 B16 N20 P20 B20 N24 P24 B24
22.5
26.5
34.6
46.6
55.3
0-100
0-50-100
4.48
7.27
8.64
11.50
14.70
17.90
23.80
2.53
2.46
2.60
2.30
2.35
2.60
2.32
1,230x1,290x734
1,450x1,290x734
1,321x2,580x734
1,541x2,580x734
150 168 180 215 229 241 245 259 271 248 262 274 430 448 460 490 508 520 496 514 526
152 171 239 218 232 300 248 262 330 251 265 335 436 457 525 496 518 545 503 524 592
Doskový
1.14
1.615
1.9
2.375
2.964
3.9
4.524
32
51
64
76
99
134
158
24
12
160 (na 2 ventilátory)
P8
19.7
B8
38
-
43
37
22
Drážkované rúry a lamely potiahnuté PE so štrbinami
12
12
12
170 (na 2 ventilátory)
12
-
67
76
3.9
4.6
78
79
Hermetický špirálový kompresor
-10 (OPZL) ~ 25
-15 ~ 43
R-407C
Termostatický expanzný ventil
°CDB
°CDB
1
kg
kg
palce
Hz / V
5.9
6.0
G 1"1/4 (vonkajší)
3N~ / 50 / 400
13
4.6
4.6
-
12
-
12
170 (na 2 ventilátory)
81
2
5.9
5.9
2"2"(vonkajší)
(male)
6.0
6.0
EWAQ-BAWN/BAWP
Vzduchom chladený chladič s invertorom
EWAQ-BA*
BRC21A52
››
››
››
››
››
››
››
Vysokoúčinný chladič s najvyššou hodnotou ESEER (až do 4,75)
Minimálne nábehové prúdy a krátka doba návratu investície
Nie je potrebná zásobná nádrž pre štandardné aplikácie
Bez čerpadla alebo s čerpadlom montovaným vo
výrobe (štandardné/vysoký tlak ESP)
Nízka hlučnosť vďaka kompresoru/ventilátorom s invertorom
EWAQ-BAWN: Bez čerpadla
EWAQ-BAWP: S čerpadlom
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Vykurovanie
Nom. tlaková strata vody Chladenie Celková
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
016
16.8
5.57
3.01
4.75
mm
kg
kg
264
267
l
l/min
l/min
kPa
48
48
20
m³/min
dBA
021
21.0
025
25.2
7.25
2.90
4.65
1,684x1,371x774
317
320
1
60
60
30
171
185
78
°CDB
°CDB
kg
7.6
palce
Hz / V
1-1/4
14
032
040
050
31.5
42.0
50.4
Riadené invertorom
25
9.25
12.9
14.9
19.0
2.72
2.44
2.82
2.65
4.45
4.00
4.60
4.40
1,684x1,684x774
1,684x2,358x780
397
571
401
577
Doskový
2
3
72
90
120
144
72
90
120
144
42
30
42
Hi-XSS
233
370
80
81
Hermetický špirálový kompresor
-10~20
-15~43
R-410A
9.6
15.2
Elektronický expanzný ventil
1
1-1/2
3N~
/ 50 / 400
3N~/50/400
064
63.0
26.7
2.36
3.95
1,684x2,980x780
730
738
5
181
181
30
466.0
83
19.2
EWAQ-DAYN
Vzduchom chladený - Multi scroll chladič
EWAQ130-150DAYN
PCASO
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Optimalizovaný na použitie s chladivom R-410A
Viac kompresorov v jednom okruhu
Spoľahlivé a účinné kompresory s vysokými hodnotami EER
Vysoká účinnosť pri čiastočnom zaťažení (ESEER)
Hliníkové lamely s antikoróznym náterom
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá inštalácia typu plug and play
Ventilátory s ochranou proti chybnej prevádzke
(4-8 ventilátorov v závislosti na veľkosti jednotky)
Bezpečnostné ventily v každom okruhu
Elektronické ističe
Elektronický expanzný ventil
Výmenník tepla so zdvojenou platňou pájkovanou natvrdo
Jednoduchý prístup k celému hydropríslušenstvu je
možný z 3 strán (pri odstránenom obložení)
Delená elektroskriňa pre ľahký prístup
Kompresory a ovládacie prvky na bočnej strane jednotky
Zvýšená spoľahlivosť prostredníctvom 2 nezávislých
chladiacich okruhov (EWAQ130-260DAYN)
Výmenník tepla so zdvojeným okruhom (od >100 kW)
Nehermetický filter/dehydrátor
Ovládač Daikin Pcaso s používateľsky príjemným
a výkonným LCD rozhraním
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Výkonové stupne
Príkon
EER
ESEER
Rozmery
Hmotnosť
Nom.
Chladenie
kW
%
Nom.
kW
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
kg
Prevádzková hmotnosť
Typ
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Celková
Nom. tlaková
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Vstup/výstup vody
potrubia
Odtok vodného výmenníka tepla
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vodný výmenník
tepla
l/min
kPa
m³/min
ot./min.
dBA
080
80
100
105
0-25-50-75-100
26,4
36,2
3,03
2,90
4,12
4,00
2 311x2 000x2 566
1 350
1 400
1 365
1 415
46,6
56,3
2,81
2,70
4,34
4,22
2 311x2 000x2 631
1 500
1 550
1 517
1 569
229
301
377
436
59
58
52
49
780
880
86
33
1
palce
palce
Hz / V
150
152
0-50-100
°CDB
°CDB
kg
130
131
180
210
182
209
21/2943/50/570-25-50-75-100
71/79-100
64,5
74,6
2,82
2,80
4,36
4,32
2 311x2 000x3 081
1 800
1 850
1 825
1 877
Doskový
522
599
52
53
Drážkovaný lamelový výmenník potiahnutý polyetylénom so štrbinami
800
860
1 290
900
970
88
89
90
Špirálový kompresor
-~-~R-410A
19
25
29
28
Elektronický expanzný ventil
2
3" OD
1/2"G
3~ / 50 / 400
15
240
260
236
254
22/2840/50/560-25-50-75-100
72/78-100
82,8
94,0
2,85
2,70
4,20
4,00
2 311x2 000x4 850
3 150
3 250
3 189
3 292
677
728
51
47
1 600
900
91
39
3"
EWAD-E-SS
Vzduchom chladený chladič,
štandardná účinnosť
EWAD130,140,160E-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
Široký výkonový rozsah: 10 veľkostí na pokrytie výkonu
od 101 do 413 kW (SS), 97,9 do 398 kW (SL)
Jeden chladiaci okruh s jednoskrutkovým kompresorom
Výmenník tepla spájkovaný na tvrdo s kompaktným dizajnom
Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -18 °C vonkajšej teploty)
Nízka prevádzková hlučnosť (SL)
Teplota výstupnej vody znížená až na -15 °C
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
100
101
120
121
palce
Hz / V
160
163
180
183
210
214
260
256
310
307
360
360
410
413
Plynulý
25
38.7
2.61
46.9
2.57
2.93
2,273x1,292x2,165
1,684
1,699
53.4
60.3
2.58
2.70
2.75
2.93
2,273x1,292x3,065
1,861
1,881
12
4.83
15
5.76
17
6.58
24
25
10,922
10,575
91.5
73.5
°CDB
°CDB
kg
140
138
18
21
20
7.77
24
68.5
71.7
2.67
2.98
2.81
3.02
2,273x1,292x3,965
2,086
2,116
Doskový
24
30
8.74
10.22
22
21
86.7
2.95
3.18
111
133
2.77
2.71
3.05
3.23
2,223x2,236x3,070
2,919
2,963
146
2.84
3.34
25
12.22
30
14.65
44
19.74
48
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
16,383
15,863
21,844
21,150
32,767
920
92.3
93.0
94.2
94.5
73.7
73.9
75.1
75.0
75.3
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
23
28
30
33
46
1
3
3~ / 50 / 400
16
36
17.21
45
31,725
95.2
76.0
56
60
EWAD-E-SL
Štandardná účinnosť
Nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
100
97,9
120
116
130
134
160
157
180
177
210
209
250
249
300
296
350
345
400
398
Plynulý
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
38,8
47,9
2,52
2,42
3,01
2,97
2 273x1 292x2 165
1 784
1 799
53,0
60,6
2,53
2,60
2,85
3,00
2 273x1 292x3 065
1 961
1 981
12
4,68
17
6,40
15
5,54
23
8 372
8 144
89,0
71,0
°CDB
°CDB
kg
palce
Hz / V
18
21
20
7,51
67,8
72,1
2,61
2,89
3,07
3,32
2 273x1 292x3 965
2 186
2 216
Doskový
24
30
8,47
9,97
21
20
84,5
2,95
3,55
110
134
2,69
2,58
3,41
3,34
2 223x2 236x3 070
3 029
3 073
150
2,65
3,45
25
11,90
30
14,15
36
16,50
44
19,01
46
45
44
42
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
12 558
12 217
16 744
16 289
25 117
715
89,8
90,5
91,7
92,0
71,2
71,4
72,6
72,5
72,8
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
23
28
30
33
46
1
3
17
24 433
92,7
73,5
56
60
EWAD-D-SS
Vzduchom chladený chladič,
štandardná účinnosť
EWAD390D-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
Štandardná úroveň účinnosti
Štandardné úrovne hlučnosti: ventilátor kondenzátora s otáčkami
920 ot./min., gumený antivibračný prvok pod kompresorom (SS)
Nízke úrovne hlučnosti: ventilátor kondenzátora s otáčkami
715/900 ot./min., gumený antivibračný prvok pod
kompresorom, protihlučný kryt kompresora (SL)
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -18 °C vonkajšej teploty)
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
390
389
440
436
470
466
152
2.56
3.36
2,223x2,234x3,139
2,960
3,090
164
2.66
3.54
167
2.79
3.55
4,030
4,195
530
532
560
556
580
578
194
2.74
205
2.72
3.56
197
2.93
3.39
3.52
2,223x2,234x4,040
4,220
4,230
4,395
Jednosmerný rúrkový výmenník
175
165
4,235
130
165
18.60
20.80
22.20
24.00
25.40
26.50
27.60
45.6
37.9
66.5
47.1
52.1
57.4
51.2
95.8
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
43,694
43,455
43,694
920
96.7
96
96.7
98.2
32,772
76.5
77.0
56
60
139.7
Hz / V
3~ / 50 / 400
18
160
42,300
98.7
78.5
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
2
70
76
82
°CDB
°CDB
kg
mm
510
502
Plynulý
12.5
184
2.73
79.0
87
92
EWAD-D-SL
Štandardná účinnosť
Nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
180
184
200
198
81.4
79.7
2.26
2.48
3.00
3.12
2,355x2,234x2,239
2,475
2,470
2,500
Doskový
25
30
230
225
250
245
260
261
84.5
2.66
3.31
93.4
101
108
2.62
2.58
2.54
3.21
3.26
3.23
2,355x2,234x3,139
2,860
2,960
440
440
480
477
510
505
170
186
203
2.59
2.57
2.49
3.67
3.57
3.67
2,223x2,234x4,040
4,224
4,229
4,394
195
2.73
3.77
4,234
165
160
10.70
11.70
12.50
13.10
14.20
15.30
17.70
19.30
21.00
22.80
24.10
25.40
28.9
21.8
57.8
49.0
53.9
58.9
59.5
55.2
67.4
47.5
62.1
54.0
48.4
43.4
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
22,900
22,600
22,300
24,428
900
715
94.3
94.7
97.2
94.2
14,900
93.7
75.0
36
42
170
530
533
9.40
15,300
100
300
320
370
400
298
321
370
404
Plynulý
12.5
119
123
133
169
2.50
2.60
2.78
2.39
3.20
3.24
3.41
3.65
2,223x2,234x3,139
2,960
4,029
3,090
4,194
Jednosmerný rúrkový výmenník
130
165
8.80
77.5
°CDB
°CDB
kg
mm
280
275
48
50
88.9
54
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
2
58
66
114.3
Hz / V
19
74.5
70
76
139.7
3~ / 50 / 400
33,489
82
32,572
95.7
96.2
76.0
76.5
84
86
EWAD-D-SR
Vzduchom chladený chladič,
štandardná účinnosť
EWAD370D-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
Štandardná úroveň účinnosti
Znížené úrovne hlučnosti: ventilátor kondenzátora
s otáčkami 680/715 ot./min., gumený antivibračný prvok
pod kompresorom, protihlučný kryt kompresora (SR)
Veľmi nízke úrovne hlučnosti: ventilátor kondenzátora
s otáčkami 500 ot./min., gumený antivibračný prvok pod
kompresorom, protihlučný kryt kompresora a výparníka (SX)
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -18 °C vonkajšej teploty)
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Znížená hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
180
177
190
190
84.0
82.7
2.11
2.30
2.89
3.00
2,355x2,234x2,239
2,620
2,650
Doskový
25
30
220
219
240
238
250
252
85.2
2.57
3.34
94.7
103
111
2.51
2.44
2.38
3.21
3.23
3.16
2,355x2,234x3,139
2,890
3,100
9.10
10.40
11.30
12.00
26.9
20.1
55.1
46.6
50.8
mm
12.60
13.30
55.2
14,900
88.7
42
480
477
510
505
530
533
170
186
203
2.59
2.57
2.49
3.67
3.57
3.67
2,223x2,234x4,040
4,240
4,542
195
2.73
3.77
165
160
14.90
17.40
19.30
21.00
22.80
24.10
25.40
52.7
65.1
47.5
62.1
54.0
48.4
43.4
70.0
36
440
440
170
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
22,900
22,600
22,300
24,428
680
715
89.3
89.7
92.2
90.7
72.5
°CDB
°CDB
kg
280
310
370
400
278
312
366
404
Plynulý
12.5
122
125
138
169
2.28
2.49
2.65
2.39
3.13
3.25
3.42
3.65
2,223x2,234x3,139
3,110
4,040
3,240
4,342
Jednosmerný rúrkový výmenník
130
165
100
8.50
15,300
270
265
48
50
88.9
54
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
58
66
2
114.3
Hz / V
20
71.0
70
76
139.7
3~ / 50 / 400
33,489
82
32,572
92.2
92.7
72.5
73.0
84
86
EWAD-D-SX
Štandardná účinnosť
Veľmi nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
210
203
230
231
250
253
79.9
2.54
3.39
2,420x2,234x3,139
3,110
3,200
85.2
2.71
3.63
93.5
2.70
3.52
3,475
90
115
270
271
300
310
299
309
Plynulý
12.5
104
114
126
136
2.59
2.50
2.37
2.27
3.55
3.44
3.39
3.25
2,420x2,234x4,040
3,425
3,430
3,590
Jednosmerný rúrkový výmenník
165
160
370
370
410
413
148
2.49
3.24
169
2.44
3.49
3,560
3,735
4,302
4,472
450
451
490
492
173
187
2.60
2.63
3.61
3.58
2,420x2,234x4,940
4,506
4,581
4,676
4,746
175
170
165
9.70
11.00
12.10
12.90
13.70
14.30
14.70
17.70
19.70
21.50
23.50
44.7
33.8
38
38.3
34.9
37.7
40.5
44.5
43.9
50
44.8
28,625
33,116
12,900
17,900
84.3
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
17,200
26,495
25,933
500
84.7
65.0
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
2
60
°CDB
°CDB
kg
mm
290
286
56
114.3
Hz / V
70
139.7
3~ / 50 / 400
21
65
85.7
86.2
65.5
66.0
76
82
EWAD-D-XS
Vzduchom chladený chladič,
vysoká účinnosť
EWAD370D-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
Vysoká účinnosť
Štandardné úrovne hlučnosti: ventilátor kondenzátora s otáčkami
900/920 ot./min., gumený antivibračný prvok pod kompresorom (XS)
Znížené úrovne hlučnosti: ventilátor kondenzátora
s otáčkami 680/715 ot./min., gumený antivibračný prvok
pod kompresorom, protihlučný kryt kompresora (XR)
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -18 °C vonkajšej teploty)
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Vysoká účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
250
247
280
275
300
302
79.1
3.12
3.56
2,355x2,234x3,138
2,905
3,000
87.1
3.16
3.60
94.1
3.20
3.62
104
113
127
150
3.15
3.12
3.16
3.12
3.85
3.67
3.59
3.84
2,355x2,234x4,040
2,223x2,234x4,040
3,235
3,240
3,510
3,400
3,780
Jednosmerný rúrkový výmenník
165
160
270
181
194
3.18
3.20
4.01
3.88
2,223x2,234x4,940
4,670
4,685
4,940
3,285
95
115
330
327
380
376
Plynulý
12.5
120
3.14
3.58
400
401
470
469
520
524
580
575
620
622
166
3.15
4.00
255
11.80
13.10
14.40
15.60
16.70
17.90
19.10
22.40
25.00
27.40
29.70
48.1
44.9
48.8
46.1
50.8
57.6
63.5
47.4
62.9
56.2
37.9
22,300
30,600
96.8
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
29,700
44,000
43,000
43,695
900
97.2
98.7
77.5
58
66
76
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
2
73
76
114.3
Hz / V
99.2
86
100
168.3
3~ / 50 / 400
22
54,616
920
79.0
°CDB
°CDB
kg
mm
350
351
EWAD-D-XR
Vysoká účinnosť
Znížená hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
240
243
270
272
300
296
80.6
3.01
3.63
2,355x2,234x3,138
3,005
3,100
87.0
3.12
3.70
95.1
3.11
3.69
106
115
127
152
167
183
198
3.05
2.99
3.10
2.99
3.07
3.03
3.82
3.71
3.82
3.89
4.11
3.93
2,355x2,234x4,040
2,223x2,234x4,040
2,223x2,234x4,940
3,335
3,340
3,610
4,770
4,785
3,500
3,880
5,040
Jednosmerný rúrkový výmenník
165
160
270
255
3,385
95
115
320
322
370
370
Plynulý
12.5
119
3.12
4.01
390
394
460
455
510
512
560
561
600
600
11.60
13.00
14.10
15.40
16.40
17.70
18.80
21.70
24.40
26.80
28.60
46.7
44.0
47.5
44.7
49.2
56.2
55.6
44.8
60.4
53.7
36.1
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
12,500
33,488
41,861
41,864
680
715
92.2
93.2
93.7
91.8
72.5
73.5
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
2
80
°CDB
°CDB
kg
mm
350
345
60
68
114.3
Hz / V
3~ / 50 / 400
23
104
168.3
EWAD-D-HS
Vzduchom chladený chladič vysoká vonkajšia teplota vzduchu
EWAD380D-HS
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
Vysoká vonkajšia teplota vzduchu
Štandardné úrovne hlučnosti: ventilátor kondenzátora s otáčkami
900/920 ot./min., gumený antivibračný prvok pod kompresorom
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -18 °C vonkajšej teploty)
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Vysoká vonkajšia teplota vzduchu
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Chladenie Nom.
Motor ventilátora Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Hladina
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
200
195
210
208
77.2
75.5
2.52
2.76
3.11
3.26
2,223x2,234x2,239
2,475 2,470
2,500
Doskový
25
30
230
234
260
256
83.0
270
274
91.0
97.7
104
2.80
2.78
3.34
3.21
3.30
3.28
2,223x2,234x3,339
2,865
2,870
2,960
2.81
95
90
310
306
380
381
112
2.73
3.27
340
336
Plynulý
12.5
120
2.80
3.25
420
415
450
448
480
478
510
514
550
547
590
587
127
141
150
162
175
182
191
3.00
2.94
2.98
2.95
2.94
3.00
3.07
3.57
3.61
3.68
3.66
3.71
3.79
2,223x2,234x4,040
2,223x2,234x4,940
3,185
3,277 3,942 4,356
4,361
4,366
3,300
3,447 4,112
4,526
Jednosmerný rúrkový výmenník
115
170
165
160
9.30
9.90
11.10
12.20
13.10
13.80
14.60
16.00
18.20
19.80
21.40
22.80
24.50
26.10
28.00
31.5
23.7
46.1
52.1
53.7
59.3
64.4
58.3
69.9
45.8
52.5
58.0
50.9
55.7
52.6
23,900 22,800
95.7
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
35,900
35,000
34,100
47,900
43,694 42,300
900
920
96.3
96.7
98.7
96.7
97.7
77.0
79.0
°CDB
°CDB
kg
mm
290
289
36
42
44
55
88.9
Polohermetický skrutkový kompresor
-15~15
-18~48
R-134a
2
56
58
66
70
114.3
Hz / V
90
99.2
99.7
77.5
79.0
79.5
95
100
139.7
3~ / 50 / 400
24
77.0
54,616
25
EWAD-BZSS/SL
Vzduchom chladený
chladič s invertorom
EWAD330,360BZ
PCO2
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
ESEER až do 4,70 (SS/SL)
Vysoká sezónna účinnosť (ESEER až do 5,01) (XS/XL/XR)
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou s invertorom
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Chladiaci výkon: 329-515 kW
2 nezávislé chladiace okruhy
Rúrkový výparník - jednosmerný prechod chladiva
pre minimalizovanie poklesu tlaku
Schopnosť prispôsobiť výstupný výkon priamo na základe
požiadaviek chladenia systému umožňuje rýchlejšie
vytvorenie komfortných podmienok po spustení
Štandardný elektronický expanzný ventil
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
Účinnosť motora 0,95
Štandardný rozsah prevádzky do -10 °C
Štandardná účinnosť
Štandardná/nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť (SS)
Prevádzková hmotnosť
Hmotnosť (SL)
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon (SS) Chladenie
Nom. ot.
Akustický výkon (SL) Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku (SS) Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku (SL) Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
dBA
dBA
330
329
360
358
120.0
136
2.74
2.63
4.59
4.60
2,355x2,234x4,381
4,190
4,440
4,340
4,590
271
15.72
17.10
264
60
61
32,667
102.8
96.9
°CDB
°CDB
kg
mm
Hz / V
400
395
73
420
460
423
459
Plynulý
13.5
147
159
168
2.69
2.66
2.73
4.55
4.59
4.57
2,355x2,234x5,281
4,590
4,840
4,740
4,990
Jednosmerný rúrkový výmenník
256
18.87
20.21
21.93
72
67
78
490
488
520
515
181
2.70
4.70
2,355x2,234x6,181
4,990
5,240
5,140
5,390
193
2.67
4.60
248
23.32
24.61
69
76
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
40,833
49,000
700
103.2
103.6
97.3
98.2
83.0
83.5
77.0
77.5
Polohermetický skrutkový kompresor
-9.5~15
-10~45
R-134a
99
105
114
118
2
168.3
3~ / 50 / 400
26
121
EWAD-BZXS/XL/XR
Vysoká účinnosť
Štandardná/nízka/znížená hlučnosť
Iba chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť (XS)
Prevádzková hmotnosť
Hmotnosť (XL)
Prevádzková hmotnosť
Hmotnosť (XR)
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon (XS) Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického Chladenie
Nom. ot.
tlaku (XS)
Akustický výkon (XL) Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického Chladenie
Nom. ot.
tlaku (XL)
Akustický výkon (XR) Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického Chladenie
Nom. ot.
tlaku (XR)
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
kg
kg
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
330
329
360
358
118.0
135
2.79
2.65
4.79
4.82
2,355x2,234x4,381
4,190
4,440
4,340
4,590
4,390
4,640
271
15.72
17.10
264
60
61
32,667
102.8
420
460
423
459
Plynulý
13
145
157
165
2.72
2.69
2.78
4.78
4.84
4.81
2,355x2,234x5,281
4,590
4,840
4,740
4,990
4,790
5,040
Jednosmerný rúrkový výmenník
256
18.87
20.21
21.93
72
67
78
96.9
dBA
dBA
92.9
490
488
520
515
178
2.74
5.01
2,355x2,234x6,181
4,990
5,240
5,140
5,390
5,190
5,440
190
2.71
4.84
248
23.32
24.61
69
76
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
40,833
49,000
700
103.2
103.6
83.0
dBA
dBA
83.5
97.3
77.0
73.0
mm
Hz / V
27
94.2
73.5
Polohermetický skrutkový kompresor
-9.5~15
-10~45
R-134a
99
105
114
2
168.3
3~ / 50 / 400
73
98.2
77.5
93.3
°CDB
°CDB
kg
400
395
118
121
EWAD-C-SS/SL
Vzduchom chladený chladič,
štandardná účinnosť
EWAD-C15C-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Široký výkonový rozsah: 15 veľkostí na pokrytie výkonu od 647
do 1 922 kW (SS/SL), 16 veľkostí od 619 do 1 833 kW (SR)
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Veľký prevádzkový rozsah (od -18 °Ca až do 46 °C vonkajšej teploty)
Verzia so zníženou hlučnosťou (SR)
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
Optimalizovaný na použitie s R-134a
2 alebo 3 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednosmerný prechod chladiva
pre minimalizovanie poklesu tlaku
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania a jednoduché rozhranie
s komunikáciami LonWorks, Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná/nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť (SS)
Prevádzková hmotnosť
Hmotnosť (SL)
Vodný výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla
Ventilátor
Akustický výkon (SS)
Hladina akustického tlaku (SS)
Akustický výkon (SL)
Hladina akustického tlaku (SL)
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Pripojenia potrubia
Napájanie
Prevádzková hmotnosť
Typ
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Typ
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Typ
Chladenie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Výparník - vstup/výstup vody
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
Hz / V
650
647
740
744
830
832
910
912
970
967
C12
1.152
C13
H14
1.319 1.418
Plynulý
C15
1.538
C16
1.622
C17
1.714
C18
1.802
C19
1.875
C20
1.922
7
378
402
441
474
551
580
618
665
682
714
2,82
2,86
2,99
2,79
2,8
2,77
2,71
2,75
2,69
3,88
3,84
4,08
4,07
3,9
3,87
3,78
3,79
3,81
3,77
2.540x2.285 2.540x2.285
2.540x2.285x8.885
2.540x2.285x11.085
2.540x2.285x11.985
2.540x2.285x6.185
x7.085
x7.985
5.630 5.740 5.760 6.280 6.560 7.010 7.280
7.900
10.320 10.710 10.770 11.240
11.600
5.910 5.990 6.010 6.530 6.810 7.250 7.520
8.280
10.730 11.110 11.260 12.110
12.480
5.920 6.030 6.050 6.570 6.850 7.300 7.570
8.190
10.770 11.150 11.210 11.680
12.040
6.200 6.280 6.300 6.820 7.100 7.540 7.810
8.570
11.170 11.550 11.700 12.560
12.920
Jednosmerný rúrkový výmenník
266
251
243
386
408
474
850
30,9
35,56 39,74
43,6
46,21 50,85 55,04
62,9
67,7
73,5
77,51 81,89 86,00 89,50 91,70
73
59
52
61
68
63
72
54
58
59
65
73
36
39
40
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
53.444
64.133
74.822 85.510
96.199
106.888
117.577
128.266
920
99,5
100,0
100,9 101,1 101,5 101,7
101,9
103,0 103,2 103,3 103,5
103,7
79,0
79,5
80,4
80,6
80,7
81,1
81,2
81,5
81,9
96,0
96,1
97,5
97,1
97,6
98,1
98,2
99,1
99,5
99,9
101
75,5
75,6
76,5
76,6
76,8
76,9
77
77,2
77,3
77,4
77,9
78
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
-18~46
R-134a
128
146
144
162
178
196
260
261
275
305
2
3
168,3
219,1
3~/50/400
221
2,93
3,95
262
2,84
3,87
299
2,78
3,89
318
2,87
3,84
28
12,5
351
2,76
3,8
C11
1.064
EWAD-C-SR
Štandardná účinnosť
Znížená hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
620
619
720
715
790
789
880
876
920
922
223
2,77
4,08
272
2,62
3,96
315
2,51
3,98
331
2,65
3,99
12,5
369
2,5
4
5.920
6.200
6.030
6.280
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
2.540x2.285x6.185
6.050
6.300
6.750
6.820
266
251
mm
Hz / V
C11
1.112
C12
H14
1.270 1.321
Plynulý
C13
1.367
C14
1.471
C15
1.556
C14
1.623
C17
1.714
C18
1.795
C19
1.833
7
395
417
457
495
517
576
603
647
702
718
757
2,59
2,67
2,78
2,67
2,64
2,55
2,58
2,51
2,44
2,50
2,42
3,96
4,12
4,00
3,9
3,87
3,9
3,83
3,79
3,82
3,77
2.540x2.285 2.540x2.285
2.540x2.285x8.885 2.540x2.285x10.185
2.540x2.285x11.085
2.540x2.285x11.985
x7.085
x7.985
6.850 7.300 7.570
8.190
10.750 10.770 11.150 11.210 11.680
12.040
7.100 7.540 7.810
8.570
11.170
11.550 11.700 12.560
12.920
Jednosmerný rúrkový výmenník
243
386
421
408
474
850
29,57
34,15
37,71
41,83
44,05
48,75
53,11
60,67
63,11
65,32
70,28
74,32
77,57
81,80
85,60
87,50
67
55
47
57
62
58
68
50
54
44
54
60
66
33
36
37
41.006
91,5
92,0
71,0
71,5
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
49.207
57.408 65.610
73.811
82.012
90.213
715
92,5
93,0
93,5
93,8
94
94,8
94,9
95,1
95,2
72
72,5
°CDB
°CDB
kg
C10
1.020
128
144
2
72,6
72,7
72,9
73,0
Polohermetický skrutkový kompresor
-8 ~ 15
-18 ~ 46
R-134a
162
178
196
260
73,1
261
90.216
95,5
73,4
275
98.417
95,9
73,7
74
305
3
168,3mm
219,1mm
3~ / 50 / 400
273mm
EWAD-C-XS/XL
Vzduchom chladený chladič,
vysoká účinnosť
EWAD-C11-C13C-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Široký výkonový rozsah: 17 veľkostí na pokrytie výkonu od 756 do 2 008 kW (XS/XL), od 736 do 1 959 kW (XR)
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Veľký prevádzkový rozsah (od -18 °Ca až do 50 °C vonkajšej teploty)
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
Optimalizovaný na použitie s R-134a
2 alebo 3 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednosmerný prechod chladiva pre minimalizovanie poklesu tlaku
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania a jednoduché rozhranie
s komunikáciami LonWorks, Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Vysoká účinnosť
Štandardná/nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť (XS)
Prevádzková hmotnosť
Hmotnosť (XL)
Vodný výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla
Ventilátor
Motor ventilátora
Akustický výkon (XS)
Hladina akustického tlaku (XS)
Akustický výkon (XL)
Hladina akustického tlaku (XL)
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Pripojenia potrubia
Napájanie
Prevádzková hmotnosť
Typ
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Typ
Prietok vzduchu Nom. ot.
Chladenie Nom. ot.
Počet otáčok
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Typ
Chladenie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Výparník - vstup/výstup vody
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
760
756
830
830
890
889
kg
kg
kg
kg
233
3,25
4,02
2.540x2.285
x6.185
5.990
6.240
6.280
6.520
253
278
3,28
3,2
4,11 4,02
2.540x2.285
x7.085
6.340 6.360
6.580 6.600
6.630 6.650
6.870 6.890
l
l/s
kPa
251
36,1
80
243
39,67 42,49
56
64
mm
l/s
64.133
74.822
ot./min.
dBA
100,2
100,5
dBA
79,7
dBA
96,8
97,4
dBA
76,3
76,5
°CDB
°CDB
kg
mm
Hz / V
146
162
168,3
990
C10
C11
C12
C13
H14
H15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
1.001 1.074 1.196 1.280 1.349 1.415 1.525 1.596 1.685 1.768 1.858 1.901 1.953 2.008
Plynulý
12,5
7
307
338
364
400
411
444
475
504
533
561
590
615
642
672
3,26 3,18 3,29
3,2
3,29 3,19 3,21 3,17 3,16
3,15
3,09 3,04 2,99
4,11 4,05 4,14 4,02 4,28 4,31 4,35 4,17 4,16
4,13
4,12 4,03 4,01
2.540x2.285
2.540x2.285 2.540x2.285 2.540x2.285
2.540x2.285x9.785
2.540x2.285x14.685
x7.985
x11.985 x12.885 x13.785
7.190 7.470 8.220 8.240
8.900
11.570 11.900 12.260
12.600
7.600 7.870 8.610 8.630
9.890
12.430 12.760 13.140
13.470
7.480 7.760 8.510 8.530
9.190
12.010 12.350 12.700
13.040
7.880 8.160 8.900 8.920
10.180
12.870 13.200 13.580
13.910
Jednosmerný rúrkový výmenník
403
386
979
850
871
850
47,82 51,32 57,13 61,18 64,45 67,50 72,86 76,24 80,48 84,47 88,79 90,77 93,2 95,8
61
69
45
51
71
77
84
62
68
64
37
39
41
43
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
128.266 138.954 149.643
160.332
85.510
106.888
920
101,4 101,9 102,4
102,5
103,2 103,5 103,7
103,9
80,2 80,7 80,3
80,4
80,9 80,8
81
98
98,2 98,8
98,9
99,6
100 100,2
100,4
76,9 77,1 76,7
76,8
77,3 77,4
77
77,5
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
-18~50
R-134a
182
214
225
248
297
312
328
343
343
2
3
219,1
273
3~/50/400
30
EWAD-C-XR
Vysoká účinnosť
Znížená hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
kW
740
736
810
811
870
866
970
974
C10
1,041
C11
1,168
C12
1,247
C13
1,302
H14
1,367
H15
1,468
C16
1,550
C17
1,639
C18
1,722
C19
1,813
C20
1,854
C21
1,902
C22
1,959
12.5
7
254
281
309
343
365
404
415
454
491
513
541
567
595
624
658
692
3.2
3.08
3.15
3.03
3.2
3.08
3.14
3.01
2.99
3.03
3.04
2.97
2.89
2.83
4.36 4.23 4.34 4.24 4.38 4.25 4.33 4.38 4.43 4.26
4.2
4.21
4.2
4.1
4.08
mm
2,540x2,285 2,540x2,285
2,540x2,285 2,540x2,285 2,540x2,285
2,540x2,285x9,785
2,540x2,285x14,685
x7,085
x7,985
x11,985 x12,885 x13,785
6,630 6,650 7,480 7,760 8,510 8,530
9,190
12,010 12,350 12,700
13,040
Hmotnosť
kg
6,870 6,890 7,880 8,160 8,900 8,920
10,180
12,870 13,200 13,580
13,910
Prevádzková hmotnosť
kg
Vodný výmenník Typ
Jednosmerný rúrkový výmenník
tepla
251
243
403
386
979
850
871
850
Objem vody
l
Nom. prietok vody Chladenie
l/s
35.17 38.74 41.36 46.54 49.76 55.78 59.56 62.21 65.20 70.00 74.07 78.32 82.3 86.61 88.5 90.7 93.5
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla kPa
76
54
61
58
65
43
49
67
73
79
59
65
61
35
37
39
41
Vzduchový výmenník tepla Typ
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
123,021
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
l/s
49,207
57,408
65,610
82,012
82,014
98,414 106,616 114,817 123,018
715
Počet otáčok
ot./min.
92
92.3
93.5 93.7 94.3 94.5 94.4
94.6
95.3 95.6 95.7 95.9 96.2
96.6
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
dBA
71.5
72.3 72.5 72.2
72.3
72.5
72.9
73
73.3
73.7
Kompresor
Typ
Polohermetický skrutkový kompresor
Chladenie Min.~Max. °CDB
Prevádzkový
Strana vody
-8~15
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max. °CDB
-18~50
Chladivo
Typ
R-134a
Množstvo
kg
146
162
182
214
225
248
297
312
328
343
343
Okruhy
Množstvo
2
3
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
mm
168.3
219.1
273
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Hz / V
3~/50/400
%
kW
235
3.14
4.29
2,540x2,285
x6,185
6,280
6,520
31
EWAD-C-PS/PL
Vzduchom chladený chladič,
veľmi vysoká účinnosť
EWAD-C-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Verzia s veľmi vysokou účinnosťou (PS/PL)
Veľmi vysoká účinnosť a znížená hlučnosť (PR)
Široký výkonový rozsah: 9 veľkostí na pokrytie výkonu od
821 do 1 562 kW (PS/PL), od 809 do 1 521 kW (PR)
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Veľký prevádzkový rozsah (od -18 °Ca až do 52 °C vonkajšej teploty)
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
Optimalizovaný na použitie s R-134a
2 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednosmerný prechod chladiva
pre minimalizovanie poklesu tlaku
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania a jednoduché rozhranie
s komunikáciami LonWorks, Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Veľmi vysoká účinnosť
Štandardná/nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť (PS)
Prevádzková hmotnosť
Hmotnosť (PL)
Jednotka
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon (PS) Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického Chladenie
Nom. ot.
tlaku (PS)
Akustický výkon (PL) Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického Chladenie
Nom. ot.
tlaku (PL)
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
820
821
890
890
980
975
225
3.64
4.44
249
3.58
4.5
274
mm
l
l/s
kPa
7,530
8,130
7,820
8,420
4.41
7,660
8,700
7,950
8,990
599
39.22
42.53
1,043
46.6
57
65
30
l/s
ot./min.
dBA
dBA
96,199
101
dBA
dBA
mm
Hz / V
C13
1,279
363
3.52
4.53
4.44
2,540x2,285
2,540x2,285x9,785
x11,085
8,290
8,550
9,390
9,330
9,590
10,380
8,580
8,840
10,380
9,620
9,880
10,670
Jednosmerný rúrkový výmenník
1,027
995
51.3
55.31
61.12
61
69
60
C14
1,390
C15
1,474
C16
1,562
396
3.51
4.31
424
3.48
4.33
453
3.45
4.32
2,540x2,285x11,985
9,730
10,720
10,720
11,010
66.41
979
70.30
74.50
73
81
89
128,266
103.2
103.5
79.5
80
80.5
80.4
80.5
80.8
81.1
98.4
98.8
99.9
99.3
99.6
99.9
100.2
77.2
77.5
77.8
76.9
204
C12
1,158
Plynulý
12.5
330
3.51
4.39
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
106,888
117,577
128,266
920
101.8
102.3
102.6
102.9
77
°CDB
°CDB
kg
301
3.56
2,540x2,285x8,885
kg
kg
kg
kg
C11
1,074
202
204
219.1
32
77.1
Polohermetický skrutkový kompresor
-8 ~ 15
-18 ~ 52
R-134a
220
252
2
273
3~ / 50 / 400
254
EWAD-C-PR
Veľmi vysoká účinnosť
Znížená hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
810
809
880
875
960
956
C10
1,053
219
3.7
4.63
244
3.58
4.59
272
3.51
4.54
299
3.52
4.59
mm
2,540x2,285x8,885
kg
kg
l
l/s
kPa
7,820
8,420
7,950
8,990
38.65
599
41.81
1,043
45.69
56
63
29
l/s
ot./min.
dBA
dBA
73,811
92.7
71.2
°CDB
°CDB
kg
mm
204
202
C11
1,132
Plynulý
12.5
330
3.43
4.5
C13
1,251
364
3.44
4.53
2,540x2,285
2,540x2,285x9,785
x11,085
8,580
8,840
10,380
9,620
9,880
10,670
Jednosmerný rúrkový výmenník
1,027
995
50.3
54.11
59.76
59
66
58
C14
1,359
C15
1,439
C16
1,521
396
3.43
4.51
425
3.39
4.50
457
3.33
4.45
2,540x2,285x11,985
10,720
11,010
64.95
979
68.7
72.6
70
77
84
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
82,012
90,213
98,414
715
93.4
93.8
94.1
94.4
71.7
72.0
Polohermetický skrutkový kompresor
-8 ~ 15
-18 ~ 52
R-134a
204
220
252
2
219.1
273
Hz / V
3~ / 50 / 400
33
98,417
94.7
72.3
254
95
72.6
EWAD-CZXS/XL
Vzduchom chladený chladič s invertorom,
vysoká účinnosť
EWAD-CZ
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
ESEER až do 5,76 (XS/XL), 5,79 (XR)
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou s invertorom
Vysoká účinnosť, štandardná a nízka hlučnosť
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Široký prevádzkový rozsah
Rozsiahly zoznam voliteľného príslušenstva (možnosť
čiastočnej a celkovej rekuperácie tepla k dispozícii)
Nízky nábehový prúd
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Vysoká účinnosť
Štandardná/nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť (XS)
Prevádzková hmotnosť
Hmotnosť (XL)
Vodný výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla
Ventilátor
Motor ventilátora
Akustický výkon (XS)
Hladina akustického tlaku (XS)
Akustický výkon (XL)
Hladina akustického tlaku (XL)
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Chladiaci okruh
Pripojenia potrubia
Napájanie
Prevádzková hmotnosť
Typ
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Typ
Prietok vzduchu Nom. ot.
Chladenie Nom.
Počet otáčok
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Typ
Chladenie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Typ
Okruhy
Množstvo
Množstvo
Výparník - vstup/výstup vody
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
Hz / V
670
672
740
738
830
832
900
902
C10
1,037
C11
1,095
20
C12
1,236
Plynulý
C13
1,308
C14
1,450
C15
1,545
C16
1,622
C17
1,709
C18
1,802
13
400
442
488
531
558
611
3.09
2.96
2.97
2.91
2.90
2.95
4.93
4.74
5.02
5.17
5.03
5.76
4.85
2,540x2,285
2,540x2,285
2,540x2,285 2,540x2,285
2,540x2,285
2,540x2,285x6,725 2,540x2,285x7,625 2,540x2,285x8,525
x11,625
x12,525
x13,425
x14,325
x10,325
5,880
6,000
6,620
6,870
7,440
8,570
8,970
9,600
9,940
11,370 12,190 12,920
6,140
6,250
6,860
7,110
7,880
8,960
9,360
9,980
10,320 12,220 13,040 13,790
6,170
6,280
6,900
7,150
7,720
8,850
9,250
9,880
10,220 11,790 12,610 13,340
6,430
6,530
7,140
7,390
8,160
9,240
9,640
10,260 10,600 12,640 13,460 14,210
Jednosmerný rúrkový výmenník
263
248
241
441
383
374
850
871
32.00
35.20
39.70
43.00
49.50
52.30
59.00
62.40
69.20
73.70
77.40
81.50
86.00
80
75
55
64
63
69
46
51
61
71
62
68
64
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
54,188 65,025
75,863
86,700
108,376
119,213 130,051 129,454 140,143 151,129
900
102.1
102.2
102.5
102.9
103.5
104.1
105.8
106.0
106.2
81.0
81.1
81.2
82.8
82.9
98.6
99.2
99.5
99.9
100.5
101.1
102.8
103.0
103.2
77.5
78.0
78.1
78.2
79.8
79.9
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
-18~50
R-134a
2
3
141
161
178
200
235
275
320
327
343
361
168.3
219.1
273
3~/50/400
245
2.74
5.07
235
3.14
5.13
266
3.13
5.20
305
2.96
5.22
34
339
3.06
5.24
375
2.92
5.03
EWAD-CZXR
Vysoká účinnosť
Znížená hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Vodný výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla
Ventilátor
Motor ventilátora
Akustický výkon
Hladina akustického tlaku
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Chladiaci okruh
Pripojenia potrubia
Napájanie
Prevádzková hmotnosť
Typ
Objem vody
Nom. prietok vody Chladenie
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Typ
Prietok vzduchu Nom. ot.
Chladenie Nom. ot.
Počet otáčok
Chladenie
Nom. ot.
Chladenie
Nom. ot.
Typ
Chladenie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Typ
Okruhy
Množstvo
Množstvo
Výparník - vstup/výstup vody
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/s
kPa
l/s
ot./min.
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
mm
Hz / V
640
635
700
700
790
789
850
852
980
976
C10
1,031
20
C11
1,170
Plynulý
C12
1,235
C13
1,332
C14
1,443
C15
1,545
C16
1,631
C17
1,712
13
408
455
524
589
580
610
631
2.86
2.71
2.55
2.45
2.66
2.67
2.71
5.76
5.41
5.05
5.45
5.60
5.51
5.33
5.19
2,540x2,285
2,540x2,285
2,540x2,285
2,540x2,285 2,540x2,285
2,540x2,285x6,725 2,540x2,285x7,625 2,540x2,285x8,525
x11,625
x12,525
x13,425
x14,325
x10,325
6,170
6,470
7,100
7,360
7,950
9,120
9,530
10,180 10,530 12,150 12,990 13,740
6,430
6,720
7,340
7,600
8,390
9,500
9,920
10,550 10,910 13,000 13,840 14,610
Jednosmerný rúrkový výmenník
263
248
241
441
383
374
850
871
30.30
33.40
37.60
40.70
46.60
49.20
55.80
58.9
63.60
68.80
73.70
77.80
81.70
73
69
51
58
57
63
43
47
53
59
57
62
59
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
41,536 49,843
58,151
66,458
83,072
99,687 107,994 116,301
700
94.6
95.2
95.5
95.9
96.5
97.1
98.8
99.0
99.2
73.5
74.0
74.1
74.2
75.8
75.9
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
-18~50
R-134a
2
3
141
161
178
200
235
275
320
327
343
361
168.3
219.1
273
3~/50/400
260
2.44
5.52
242
2.89
5.71
271
2.91
314
2.71
35
347
2.81
5.79
388
2.65
5.49
EWAD-CFXS/XL
Vzduchom chladený chladič s freecoolingom,
vysoká účinnosť
EWAD-CF
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
Výmenník na voľné chladenie
Vysoká účinnosť, štandardné/nízke (XS/XL) a znížené (XR) hladiny hlučnosti
Vyššie energetické úspory a znížené emisie CO2 počas chladného obdobia
Široký výkonový rozsah: 11 veľkostí medzi 602 a 1 476 kW (XR), 640 a 1 555 kW (XS/XL)
Široký prevádzkový rozsah
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania a jednoduché rozhranie
s komunikáciami LonWorks, Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Vysoká účinnosť
Štandardná/nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
kW
Mechanický výkon
Teplota vzduchu pre neobmedzenú funkciu chladenia 100 %
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
kW
°C
%
kW
EER
ESEER
Rozmery
Hmotnosť (XS)
Hmotnosť (XS)
Vodný výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla
Ventilátor
Akustický výkon (XS)
Hladina akustického tlaku (XS)
Akustický výkon (XL)
Hladina akustického tlaku (XL)
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Pripojenia potrubia
Napájanie
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
kg
kg
kg
640
640 (1) /
295 (2)
345 (2)
-0.8
770
772 (1) /
365 (2)
407 (2)
-0.1
850
852 (1) /
413 (2)
439 (2)
1.2
900
902 (1) /
434 (2)
468 (2)
0.4
257 (1) /
272 (1) /
293 (1) /
324 (1) /
74.3 (2)
87.9 (2)
90.7 (2)
99.8 (2)
2.49 (1) / 2.84 (1) / 2.90 (1) / 2.78 (1) /
8.62 (2)
8.78 (2)
9.4 (2)
9.04 (2)
3.44
3.52
3.78
3.50
2,565x2,480 2,565x2,480
2,565x2,480x7,985
x6,185
x7,085
7,760
8,340
8,900
8,040
8,580
9,140
8,050
8,620
9,190
8,320
8,870
9,430
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
1,027 (1) / 1,089 (1) / 1,269 (1) / 1,349 (1) / 1,435 (1) / 1,493 (1) / 1,555 (1) /
502 (2)
524 (2)
594 (2)
652 (2)
663 (2)
659 (2)
722 (2)
524 (2)
565 (2)
675 (2)
697 (2)
772 (2)
834 (2)
0.9
0.1
2.9
2.1
1.3
0.7
0.1
Plynulý
12.5
360 (1) /
399 (1) /
397 (1) /
439 (1) /
454 (1) /
492 (1) /
530 (1) /
109 (2)
118 (2)
131 (2)
143 (2)
152 (2)
160 (2)
170 (2)
2.85 (1) / 2.73 (1) / 3.19 (1) / 3.08 (1) / 3.16 (1) / 3.04 (1) / 2.93 (1) /
9.43 (2)
9.19 (2)
9.67 (2)
9.45 (2)
9.42 (2)
9.33 (2)
9.16 (2)
3.74
3.54
3.88
3.78
4.01
3.95
3.85
2,565x2,480x8,885
2,565x2,480x10,685
10,160
10,420
11,900
12,540
12,620
12,670
Prevádzková hmotnosť
10,560
10,820
12,290
13,530
13,610
13,660
10,450
10,710
12,190
12,830
12,910
12,960
Prevádzková hmotnosť
10,850
11,110
12,580
13,820
13,900
13,950
Typ
Jednosmerný rúrkový výmenník
Objem vody
l
266
251
243
403
386
979
Nom. prietok vody Chladenie
l/s
27.8
33.5
37.0
39.2
44.6
47.3
55.1
58.6
62.4
64.9
67.6
Chladenie Výmenník kPa
Nom. tlaková
105 / 172
101 / 198 111 / 245 124 / 272
110 / 259 139 / 305 150 / 328 162 / 354
85 / 128 (2)
90 / 178 (2)
98 / 232 (2)
tepla
strata vody
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Typ
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
Prietok vzduchu Nom. ot.
l/s
50,367
60,440
70,513
80,587
95,253
Počet otáčok
ot./min.
920
Chladenie
Nom. ot.
dBA
99.5
100.2
100.5
101.4
101.9
102.4
102.5
Chladenie
Nom. ot.
dBA
79.0 (1)
79.7 (1)
80.2 (1)
80.7 (1)
80.3 (1)
80.4 (1)
Chladenie
Nom. ot.
dBA
96.0
96.8
97.4
98.0
98.2
98.8
98.9
Chladenie
Nom. ot.
dBA
75.5 (1)
76.3 (1)
76.5 (1)
76.9 (1)
77.1 (1)
76.7 (1)
76.8 (1)
Typ
Asymetrický skrutkový
Chladenie Min.~Max. °CDB
Strana vody
-8~15
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max. °CDB
-20~45
Typ
R-134a
Množstvo
kg
128
146
162
182
214
225
248
Okruhy
Množstvo
2
Výparník - vstup/výstup vody
mm
168.3
219.1
273
Fáza / frekvencia / napätie
Hz / V
3~/50/400
(1) Chladenie: odparovač 16/10 °C, teplota okolia 35 °C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, norma: ISO 3744 (2) Údaje sa vypočítajú pri teplote okolitého vzduchu 5 °C, vstupnej teplote vody 16 °C.
36
EWAD-CFXR
Vysoká účinnosť
Znížená hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
kW
Mechanický výkon
Teplota vzduchu pre neobmedzenú funkciu chladenia 100 %
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom
kW
°C
%
kW
EER
ESEER
Rozmery
Hmotnosť
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
kg
600
602 (1) /
270 (2)
332 (2)
-2.3
740
739 (1) /
334 (2)
405 (2)
-1.9
820
821 (1) /
379 (2)
442 (2)
-0.6
870
866 (1) /
409 (2)
457 (2)
-1.5
980
981 (1) /
459 (2)
523 (2)
-0.9
263 (1) /
278 (1) /
299 (1) /
334 (1) /
70.3 (2)
84.3 (2)
88.4 (2)
95.9 (2)
2.29 (1) / 2.66 (1) / 2.75 (1) / 2.59 (1) /
8.56 (2)
8.77 (2)
9.29 (2)
9.03 (2)
3.59
3.66
3.89
3.62
2,565x2,480 2,565x2,480 2,565x2,480x7,985
x6,185
x7,085
8 050
8 620
9 190
8 320
8 870
9 430
368 (1) /
106 (2)
2.67 (1) /
9.27 (2)
3.83
C10
C11
C12
C13
C14
C15
1,034 (1) / 1,229 (1) / 1,302 (1) / 1,374 (1) / 1,424 (1) / 1,476 (1) /
492 (2)
562 (2)
598 (2)
619 (2)
640 (2)
668 (2)
542 (2)
667 (2)
704 (2)
756 (2)
784 (2)
809 (2)
-1.7
0.7
-0.2
-1.1
-1.6
-2.3
Plynulý
12,5
412 (1) /
403 (1) /
450 (1) /
466 (1) /
511 (1) /
556 (1) /
112 (2)
127 (2)
141 (2)
146 (2)
154 (2)
161 (2)
2.51 (1) / 3.05 (1) / 2.90 (1) / 2.95 (1) / 2.79 (1) / 2.66 (1) /
9.21 (2)
9.67 (2)
9.22 (2)
9.4 (2)
9.26 (2)
9.15 (2)
3.63
4.13
3.89
4.09
4.02
3.92
2,565x2,480x8,885
2,565x2,480x10,685
10 450
10 710
12 190
12 830
Prevádzková hmotnosť
10 850
11 110
12 580
13 820
Vodný výmenník Typ
Jednosmerný rúrkový výmenník
tepla
Objem vody
l
266
251
243
403
386
Nom. prietok vody Chladenie
l/s
26,2
32,1
35,7
37,6
42,6
44,9
53,4
56,6
59,7
Nom. tlaková
Chladenie Výmenník kPa
102 / 225 113 / 248 92 / 219 (2) 103 / 243 128 / 282
76
/
115
(2)
97
/
159
(2)
84
/
167
(2)
93
/
184
(2)
strata vody
tepla
(2)
(2)
(2)
(2)
Vzduchový výmenník tepla Typ
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
l/s
38 34
46 721
54 508
62 294
73 010
Počet otáčok
ot./min.
715
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
91,5
92,0
92,3
93,5
93,7
94,3
94,5
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
dBA
71,0 (1)
71,5 (1)
72,3 (1)
72,5 (1)
72,2 (1)
72,3 (1)
Kompresor
Typ
Asymetrický skrutkový
Chladenie Min.~Max. °CDB
-8~15
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
-20~45
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max. °CDB
Chladivo
Typ
R-134a
Množstvo
kg
128
146
162
182
214
225
Okruhy
Množstvo
2
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
mm
168.3
219.1
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Hz / V
3~/50/400
(1) Chladenie: odparovač 16/10 °C, teplota okolia 35 °C, jednotka pri prevádzke v plnom zaťažení, norma: ISO 3744 (2) Údaje sa vypočítajú pri teplote okolitého vzduchu 5 °C, vstupnej teplote vody 16 °C.
37
12 910
13 900
12 960
13 950
61,9
137 / 301
(2)
64,1
146 / 321
(2)
94,6
72,5 (1)
248
273
EWYQ-ACV3
Vzduchom chladený Mini chladič
s invertorom, tepelné čerpadlo
EWYQ005-011ACV3
Digitálny ovládač
››
››
››
››
››
››
››
››
Invertor technológia zaručuje: plynulé prispôsobenie sa
požadovanej záťaži, vynikajúcu účinnosť pri čiastočnom zaťažení
(ESEER až do 4,57), významné zníženie rozbehových prúdov,
presnú reguláciu teploty (odtoková voda výparníka)
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá inštalácia typu plug and play
Rotačný (veľkosti 005-006-007) alebo špirálový
kompresor Daikin (veľkosti 009-010-011)
Integrovaný hydraulický modul
Dostupné príslušenstvo: vyhrievacia páska výparníka (OP10)
a čerpadlo s vysokým tlakom ESP až do 90 kPa (OPHP)
Zahrnuté je jednofázové napájanie a hlavný vypínač
Široký prevádzkový rozsah
Vykurovanie a chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Vykurovanie
Vzduchový výmenník tepla Typ
Jednotka s nom. ESP Chladenie
Čerpadlo
Hydraulické komponenty Expanzná nádoba Objem
Ventilátor
Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Vykurovanie Nom. ot.
Chladenie Nom.
Motor ventilátora Počet otáčok
Vykurovanie Nom.
Stupne
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný
Chladenie
režim
Vykurovanie
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Vstup/výstup vody
potrubia
Odtok vodného výmenníka tepla
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
005
5.2
5.65
1.89
1.97
2.75
2.87
006
6.0
6.35
2.35
2.24
2.55
2.83
805x1,190x360
100
104
mm
kg
kg
007
7.1
7.75
2.95
2.83
2.41
2.74
009
8.5
10.0
2.74
2.91
4.37
3.44
4.57
010
9.5
11.5
3.19
3.38
2.98
3.40
4.52
1,435x1,418x382
180
-
011
11.0
13.0
3.82
3.86
2.88
3.37
4.46
Doskový
l
l/min
l/min
kPa
l
m³/min
m³/min
ot./min.
ot./min.
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
17.2
19.5
Typ trubiek
45.1
6
-
14.9
17.5
49.4
62
20.4
23.5
24.4
28.7
38.3
58.0
96
63
-
48
48
50
49
Hermetický rotačný kompresor
5~20
25~50
10~43
-15~25
1.01
27.2
33.0
Hi-XSS
54.6
10
100
90
780
760
8
64
64
51
51
45
42
Hermetický špirálový kompresor
5~22
25~50
10~46
-15~35
R-410A
kg
1.7
2.95
Elektronický expanzný ventil
1
1" MBSP
Koncovka hadice 1/2" FBSP
Hz / V
G 5/4" (vnútorný)
1~ / 50 / 230
38
31.5
37.3
49.1
97
EWYQ-ACW1
Vzduchom chladený Mini chladič
s invertorom, tepelné čerpadlo
EWYQ009ACW1
Digitálny ovládač
››
››
››
››
››
››
››
››
Invertor technológia zaručuje: plynulé prispôsobenie sa
požadovanej záťaži, vynikajúcu účinnosť pri čiastočnom zaťažení
(ESEER až do 4,68), významné zníženie rozbehových prúdov,
presnú reguláciu teploty (odtoková voda výparníka)
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá inštalácia typu plug and play
Špirálový kompresor Daikin
Integrovaný hydraulický modul
Dostupné príslušenstvo: vyhrievacia páska výparníka (OP10)
a čerpadlo s vysokým tlakom ESP až do 90 kPa (OPHP)
Zahrnuté je trojfázové napájanie a hlavný vypínač
Široký prevádzkový rozsah
Vykurovanie a chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Vykurovanie
EER
COP
ESEER
Rozmery
Hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
vody
Vzduchový výmenník tepla
Čerpadlo
Hydraulické komponenty
Motor ventilátora
Nom.
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Chladenie
Vykurovanie
Typ
Jednotka s nom. ESP Chladenie
Expanzná nádoba Objem
Chladenie Nom.
Počet otáčok
Vykurovanie Nom.
Stupne
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Tichý nočný
Chladenie
režim
Vykurovanie
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
009
9.0
11.0
2.96
3.23
3.04
3.41
4.68
011
11.0
12.5
3.82
3.70
2.88
3.38
4.63
1,435x1,418x382
180
Doskový
1.01
31.5
35.8
Hi-XSS
49.1
10
780
760
8
mm
kg
l
l/min
l/min
kPa
l
ot./min.
ot./min.
25.8
31.5
56.4
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
dBA
64
013
13.2
14.0
5.10
4.19
2.59
3.34
4.52
37.8
40.1
40.9
66
64
51
52
51
45
42
46
43
Hermetický špirálový kompresor
5~22
25~50
10~46
-15~35
R-410A
2.95
Elektronický expanzný ventil
1
G 5/4" (vnútorný)
3N~ / 50 / 400
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
kg
palce
Hz / V
39
EUWY(N-P-B)-KBZW1
Vzduchom chladený
chladič, tepelné čerpadlo
EUWY*16KBZW1
μC² SE
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Optimalizovaný na použitie s R-407C
Špirálový kompresor Daikin
Skrátenie doby montáže vďaka integrovanému
čerpadlu alebo nádrži zásobníka
Možnosť dodávky externého 200 l zásobníka
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá údržba
Hlavný vypínač
Prietokový spínač
Možnosť voľby 3 rôznych vyhotovení:
- EUWYN chladič bez integrovaného hydraulického modulu,
- EUWYP chladič s integrovaným hydraulickým modulom
(čerpadlo, expanzná nádrž, hydraulické komponenty),
- EUWYB chladič s integrovaným hydraulickým modulom (zásobná
nádrž, čerpadlo, expanzná nádrž, hydraulické komponenty)
µC² SE DDC ovládač
Vykurovanie a chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Výkonové stupne
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Vykurovanie
Chladenie Filter
Nom. tlaková
strata vody
Vykurovanie Filter
Vzduchový výmenník tepla Typ
Hydraulické komponenty Expanzná nádoba Objem
Skupina ventilátorov Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Skupina ventilátorov 2 Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Chladiaci okruh 2
Množstvo
Pripojenia potrubia Vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
N5
kW
kW
%
kW
kW
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
kPa
kPa
l
m³/min
m³/min
dBA
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
kg
kg
palce
Hz / V
P5
9.1
11.9
B5
N8
P8
17.1
18.5
B8
N10 P10 B10 N12 P12 B12 N16 P16 B16 N20 P20 B20 N24 P24 B24
21.0
25.0
34.2
40
50.0
24.0
27.0
37.0
46
54.0
0-100
0-50-100
3.77
7.38
8.49
11.3
14.8
16.2
22.6
4.56
7.01
8.98
10.7
14.10
17.3
21.4
2.41
2.32
2.47
2.21
2.3
2.5
2.2
2.61
2.64
2.67
2.52
2.62
2.66
2.52
1,230x1,290x734
1,450x1,290x734
1,321x2,580x734
1,541x2,580x734
163 181 193 227 241 253 258 272 284 258 272 284 455 473 485 516 534 546 516 534 546
165 184 252 230 244 312 261 275 343 261 275 343 461 482 550 522 544 612 522 544 612
Doskový
1.140
1.615
1.900
2.375
2.964
3.900
4.524
26
49
60
72
98
115
143
34
53
69
77
106
132
155
10
25
24
33
12
19
17
29
31
38
14
16
22
Drážkované rúry a lamely potiahnuté PE so štrbinami
12
12
12
12
12
12
12
160 (na 2 ventilátory)
170 (na 2 ventilátory)
170 (na 2 ventilátory)
67
76
78
79
81
Hermetický špirálový kompresor
-10(OPZL) ~ 20
35 ~ 50
-15 ~ 43
-10 ~ 21
R-407C
Termostatický expanzný ventil
1
2
4.6
4.7
5.4
5.1
5.4
5.6
5.1
5.4
5.6
G 1"1/4 (vonkajší)
2" vonkajší
3N~ / 50 / 400
40
EWYQ-BAWN/BAWP
Vzduchom chladený
chladič s invertorom, tepelné čerpadlo
EWYQ-BA*
BRC21A52
››
››
››
››
››
››
››
Vysokoúčinný chladič s najvyššou hodnotou ESEER (až do 4,75)
Minimálne nábehové prúdy a krátka doba návratu investície
Nie je potrebná zásobná nádrž pre štandardné aplikácie
Bez čerpadla alebo s čerpadlom montovaným vo
výrobe (štandardné/vysoký tlak ESP)
Nízka hlučnosť vďaka kompresoru/ventilátorom s invertorom
EWYQ-BAWN: Bez čerpadla
EWYQ-BAWP: S čerpadlom
Vykurovanie a chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
ESEER
COP
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Vykurovanie
Nom. tlaková strata vody Chladenie Celková
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Vykurovanie Nom. ot.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
%
kW
kW
016
16.8
16.8
5.57
5.51
3.01
4.75
3.05
mm
kg
kg
264
267
l
l/min
l/min
kPa
48
48
20
m³/min
m³/min
dBA
021
21.0
21.0
025
25.2
25.2
7.25
7.09
2.90
4.65
2.96
1,684x1,371x774
317
320
1
60
60
30
171
171
185
185
78
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
kg
7.6
palce
Hz / V
1-1/4”
41
032
040
050
31.5
42.0
50.4
31.5
42.0
50.4
Riadené invertorom
25
9.25
12.9
14.9
19.0
8.87
10.5
14.2
17.8
2.72
2.44
2.82
2.65
4.45
4.00
4.60
4.40
2.84
3.00
2.96
2.83
1,684x1,684x774
1,684x2,358x780
397
571
401
577
Doskový
2
3
72
90
120
144
72
90
120
144
42
30
42
Hi-XSS
233
370
233
370
80
81
Hermetický špirálový kompresor
-10~20
25~50
-15~43
-15~35
R-410A
9.6
15.2
Elektronický expanzný ventil
1
1-1/2"
3N~/50/400
064
63.0
63.0
26.7
21.0
2.36
3.95
3.00
1,684x2,980x780
730
738
5
181
181
30
466.0
466
83
19.2
EWYQ-DAYN
Vzduchom chladený Multi scroll
chladič, tepelné čerpadlo
EWYQ130-150DAYN
PCASO
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Optimalizovaný na použitie s chladivom R-410A
Viac kompresorov v jednom okruhu
Spoľahlivé a účinné kompresory s vysokými hodnotami EER
Vysoká účinnosť pri čiastočnom zaťažení (ESEER)
Hliníkové lamely s antikoróznym náterom
Nízka prevádzková hlučnosť
Jednoduchá inštalácia typu plug and play
Ventilátory s ochranou proti chybnej prevádzke
(4-8 ventilátorov v závislosti na veľkosti jednotky)
Bezpečnostné ventily v každom okruhu
Elektronické ističe
Elektronický expanzný ventil
Výmenník tepla so zdvojenou platňou pájkovanou natvrdo
Jednoduchý prístup k celému hydropríslušenstvu je
možný z 3 strán (pri odstránenom obložení)
Delená elektroskriňa pre ľahký prístup
Kompresory a ovládacie prvky na bočnej strane jednotky
Zvýšená spoľahlivosť prostredníctvom 2 nezávislých
chladiacich okruhov (EWYQ130-250DAYN)
Výmenník tepla so zdvojeným okruhom (od >100 kW)
Nehermetický filter/dehydrátor
Ovládač Daikin Pcaso s používateľsky príjemným a výkonným LCD rozhraním
Vykurovanie a chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Výkonové stupne
Príkon
EER
COP
ESEER
Rozmery
Hmotnosť
Chladenie
Vykurovanie
kW
kW
%
Nom.
Nom.
kW
kW
Výška x Šírka x Hĺbka
mm
kg
kg
Prevádzková hmotnosť
Typ
Nom. prietok
Chladenie
vody
Vykurovanie
Chladenie Celková
Nom. tlaková
strata vody
Vykurovanie Celková
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Strana vzduchu Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Chladiaci okruh 2
Množstvo
Pripojenia
Vstup/výstup vody
potrubia
Odtok vodného výmenníka tepla
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Vodný výmenník
tepla
l/min
l/min
kPa
kPa
080
77
87.7
100
100
114
0-50-100
26.5
36.2
30.0
38.1
2.91
2.76
2.92
2.99
4.00
3.81
2,311x2,000x2,566
1,400
1,450
1,415
1,465
221
251
287
327
36
47
m³/min
ot./min.
dBA
46
780
880
86
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
1
kg
kg
palce
palce
Hz / V
33
37
-
130
136
149
180
210
230
250
183
211
231
252
199
225.00
258
281
21/2922/280-25-50-75-100
43/50/570-25-50-75-100
44/50/560-25-50-75-100
71/79-100
72/78-100
47.6
55.7
63.8
75.3
82.2
93.5
49.6
58.8
68.0
77.0
84.2
96.6
2.86
2.60
2.87
2.80
2.81
2.70
3.00
2.81
2.93
2.92
3.06
2.91
4.31
4.07
4.33
4.23
4.20
4.00
2,311x2,000x2,631
2,311x2,000x3,081
2,311x2,000x4,850
1,550
1,600
1,850
1,900
3,200
3,300
1,567
1,619
1,875
1,927
3,239
3,342
Doskový, jeden v každej jednotke
390
416
525
605
662
722
427
473
570
645
740
806
43
38
41
44
39
38
51
49
48
50
48
46
Drážkovaný lamelový výmenník potiahnutý polyetylénom so štrbinami
800
860
1,290
1,600
900
970
900
88
89
90
91
Špirálový kompresor
-10 (OPZL) ~ 25
25 ~ 50
-15 ~ 43
-10 ~ 21
R-410A
Elektronický expanzný ventil
2
22
32
39
22
32
39
3" OD
3"
1/2"G
3~ / 50 / 400
42
150
145
165
EWYD-BZSS
Vzduchom chladený chladič s invertorom,
tepelné čerpadlo, štandardná účinnosť
EWYD250BZSS
PCO2
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Chladiaci výkon: 254-583 kW
Vykurovací výkon: 270-615 kW
Rozsah EER do 2,83
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednosmerný prechod chladiva
pre minimalizovanie poklesu tlaku
Nízky nábehový prúd
Optimalizované cykly rozmrazovania
Optimalizované hodnoty ESEER
Možná čiastočná rekuperácia tepla
Riadenie pomocou PID mikroprocesora
Účinnosť motora až 0,95
2 alebo 3 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný prevádzkový rozsah vykurovania až do -12  °C
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Vykurovanie a chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Vykurovanie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vykurovanie Výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Hladina akustického Chladenie
Nom. ot.
tlaku
Vykurovanie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Strana vzduchu Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
%
kW
kW
mm
kg
kg
l
l/s
l/s
kPa
kPa
250
254
270
270
273
297
290
292
324
90.3
100
109
90.4
99
107
2.81
2.74
2.69
2.98
2.99
3.03
4.05
4.04
4.01
2,335x2,254x3,547
3,410
3,455
3,500
3,550
3,595
3,640
12.12
12.89
138
13.03
14.18
13.94
15.49
37
42
48
42
49
58
l/s
ot./min.
dBA
dBA
dBA
dBA
31,728
100.5
100.5
82.1
82.1
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
kg
mm
Hz / V
88
94
100
320
324
333
340
339
349
370
365
379
380
382
410
Plynulý
410
413
443
440
436
463
13
124
134
142
152
163
124
132
141
155
165
2.74
2.73
2.68
2.72
2.68
2.80
2.87
2.90
2.85
2.81
4.01
4.02
3.94
4.03
4.01
2,335x2,254x4,381
2,335x2,254x5,281
3,870
3,940
4,010
4,390
4,010
4,068
4,138
4,518
Jednosmerný rúrkový výmenník
133
128
15.46
16.21
17.42
18.25
19.72
20.81
15.89
16.66
18.11
19.57
21.15
22.14
116
117
2.79
2.84
4.07
460
457
475
510
505
530
161
164
2.83
2.90
4.31
178
176
2.83
3.02
580
583
615
186
184
2.81
3.04
215
205
2.71
3.00
4.05
9
5,015
5,255
4.13
2,335x2,254x6,583
5,495
5,735
5,724
5,964
5,953
240
21.83
22.68
24.11
25.33
24.92
26.65
218
27.87
29.39
229
53
58
53
57
46
51
61
50
53
65
55
60
57
65
52
57
66
55
60
71
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
42,304
52,880
920
101.2
101.8
101.2
101.8
82.3
82.5
82.3
82.5
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
35~55
-10~45
-12°C~20
R-134a
118
121
124
148
177
2
139.7
3~ / 50 / 400
43
520
522
558
63,456
103.6
103.6
83.7
83.7
183
186
3
219.1
EWYD-BZSL
Vzduchom chladený chladič s invertorom, tepelné
čerpadlo, štandardná účinnosť, nízka hlučnosť
EWYD250BZSL
PCO2
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Chladiaci výkon: 248-567 kW
Vykurovací výkon: 270-615 kW
Rozsah EER do 2,87
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednosmerný prechod chladiva
pre minimalizovanie poklesu tlaku
Nízka prevádzková hlučnosť
Nízky nábehový prúd
Optimalizované cykly rozmrazovania
Optimalizované hodnoty ESEER
Možná čiastočná rekuperácia tepla
Riadenie pomocou PID mikroprocesora
Účinnosť motora až 0,95
2 alebo 3 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný rozsah prevádzky vykurovania až do -12 °C
Štandardná účinnosť
Nízka hlučnosť
Vykurovanie a chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník Typ
tepla
Objem vody
Nom. prietok
Chladenie
vody
Vykurovanie
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Vykurovanie Výmenník
tepla
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Chladenie Nom. ot.
Vykurovanie Nom. ot.
Chladenie Nom.
Motor ventilátora Počet otáčok
Vykurovanie Nom.
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Vykurovanie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku Vykurovanie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Strana vody
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Strana vody
Strana vzduchu Chladenie Min.~Max.
Strana vzduchu Vykurovanie Min.~Max.
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
%
kW
kW
mm
kg
kg
l
l/s
l/s
kPa
kPa
250
248
270
270
266
297
290
291
324
88.5
98
109
90.4
99
107
2.80
2.70
2.66
2.98
2.99
3.03
4.18
4.16
4.11
2,335x2,254x3,547
3,750
3,795
3,840
3,888
3,933
3,978
11.83
12.89
138
12.70
14.18
13.89
15.49
36
40
48
42
49
58
l/s
l/s
ot./min.
ot./min.
dBA
dBA
dBA
dBA
24,432
31,728
94.0
94.9
75.6
76.5
°CDB
°CDB
°CDB
°CDB
kg
mm
Hz / V
88
94
100
320
316
333
330
331
349
360
355
379
370
372
410
Plynulý
400
403
443
430
425
463
13
122
132
142
149
161
124
132
141
155
165
2.72
2.68
2.62
2.71
2.64
2.80
2.87
2.90
2.85
2.81
4.18
4.16
4.13
4.19
4.14
2,335x2,254x4,381
2,335x2,254x5,281
4,210
4,280
4,350
4,730
4,343
4,408
4,478
4,858
Jednosmerný rúrkový výmenník
133
128
15.12
15.83
16.98
17.77
19.28
20.30
15.89
16.66
18.11
19.57
21.15
22.14
113
117
2.79
2.84
4.29
450
448
475
156
164
2.87
2.90
4.31
5,525
5,765
510
510
558
570
567
615
9
174
183
214
176
184
205
2.83
2.79
2.65
3.02
3.04
3.00
4.29
4.23
4.10
2,335x2,254x6,583
6,005
6,245
6,234
6,474
6,463
240
21.39
22.68
23.56
25.33
24.34
26.65
218
27.11
29.39
229
51
55
50
55
44
48
59
48
51
62
55
60
57
65
52
57
66
55
60
71
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
32,576
40,720
42,304
52,880
715
920
94.7
95.3
96.1
96.7
75.8
76.0
77.2
77.4
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
35~55
-10~45
-12°C~20
R-134a
118
121
124
148
177
2
139.7
3 ~/ 50 / 400
44
490
493
530
48,864
63,456
97.0
98.4
77.2
78.6
183
186
3
219.1
Kondenzačné jednotky Daikin je možné použiť v rôznych aplikáciách pre klimatizáciu,
chladenie a vetranie.
KONDENZAČNÉ JEDNOTKY
ERQ46
VRV®-VZT48
ERAD-E-SS50
ERAD-E-SL51
SCHÉMA POTRUBIA PRE APLIKÁCIU KOMFORTNÉHO CHLADENIA
VZT jednotka
Kondenzačná
jednotka
1. Ovládač
2. Napojenie termistora
45
ERQ
››
››
››
››
››
››
››
››
Kondenzačná jednotka s tepelným čerpadlom
Vysoko účinné riešenie chladenia a vykurovania pre jednotky VZT
Šetrí náklady na montáž - žiadne vodné potrubie, ochrana
proti zamrznutiu, na pokrytie záťaže vykurovania a chladenia
čerstvým vzduchom nie sú potrebné chladiče alebo kotly
Invertor technológia Daikin pre plynulú a účinnú reguláciu výkonu,
ktorá zaisťuje stálu a komfortnú teplotu dodávaného vzduchu
Veľký rozsah regulácie výkonu - znížený až na 18 %
nominálneho výkonu pri veľkosti 250
Široký prevádzkový rozsah - pre režim vykurovania až do
-20 °C a pre chladenie až do +43 °C vonkajšej teploty
Flexibilný výber regulácií od regulácie Daikin typu
plug&play až po sofistikovanú externú reguláciu
Široký výber príslušenstva napríklad režim nízkej hlučnosti
alebo externé regulované limitovanie príkonu
Systém priamej expanzie R410A pre pripojenie k externým priamym výparníkom
Elektronický expanzný ventil
EKEXV
ERQ
VZT jednotka
Potrubie pre kvapalinu
Potrubie pre pary
chladiva
Ovládanie expanzného ventilu
Komunikácia Daikin
Termistory
Komunikačný adaptér
EKEQDCB
EKEQFCB
Ovládač
(Daikin alebo externý)
46
ERQ
Kondenzačná jednotka
s tepelným čerpadlom
Tepelné čerpadlo
ERQ100AV1
VONKAJŠIE JEDNOTKY
Nominálny výkon*
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200~250AW1
Chladenie kW
Vykurovanie kW
EER
COP
Použiteľné expanzné ventily
EKEXV #
Prevádzkový rozsah - vonk. teplota Chladenie
Vykurovanie
Prevádzkový rozsah - na
Chladenie
výmenníku vo VZT
Vykurovanie
Akustický výkon
Chladenie
Vykurovanie
Hladina akustického tlaku
Chladenie
Vykurovanie
Metóda rozmrazovania
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Chladivo
R410A
Rozmery potrubia
Kvapalina
Plyn
Dĺžka potrubia
Maximum
Napájanie
Odporúčané istenie
°CDB
°CWB
°C
°C
dBA
dBA
dBA
dBA
mm
mm
mm
kg
mm
mm
m
A
SÚPRAVY EXPANZNÝCH VENTILOV
Nominálny výkon výmenníka
tepla*
EKEXV
minimum
maximum
Vnútorný objem výmenníka tepla minimum
maximum
Rozmery
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Hladina akustického tlaku
Pripojenia potrubia
Vstup
Výstup
kW
kW
l
l
mm
mm
mm
kg
dBA
mm
mm
ERQ125AV1
ERQ125AW1
14
15.5
16
18
3.99
3.42
4.15
3.94
63 ~ 140
80 ~ 140
-5 ~ +46
-20 ~ +15,5
+14 WB ~ +25 WB / +35 DB
+10 DB ~ 27 DB
66
67
69
–
–
–
50
51
53
52
53
55
Reverzný cyklus, riadený elektronicky
1.345
900
320
120
4
9.52
9.52
9.52
15.9
15.9
19.1
55
1~ / 230 V / 50 Hz
32
EKEXV80
EKEXV100
EKEXV125
EKEXV140
EKEXV200
EKEXV250
6.3
7.8
7.9
9.9
10
12.3
12.4
15.4
1.66
8.25
457
270
120
2.9
45
9.52
9.52
15.5
17.6
17.7
24.6
24.7
30.8
EKEQFCB
Regulácia Daikin
Voľná (Externá) regulácia
Regulácia teploty v miestnosti [cez diaľkový ovládač (príslušenstvo) Regulácia priameho výkonu 0~10V (5V = udržiavaný výkon, >5V
alebo cez externý teplotný snímač do miestnosti (príslušenstvo) požadovaný chladnejší vzduch, <5V požadovaný teplejší vzduch)
Regulácia teploty vratného vzduchu (cez dodávaný termistor)
Nastavenie teploty 16 ~ 32 °C cez diaľkový ovládač Daikin
(príslušenstvo)
Regulácia pevnej teploty vyparovania/kondenzácie
Vstup 0~10V z externého ovládača
Pevné nastavenie vyparovacej teploty na 5 ~ 12 °C
Pevné nastavenie kondenzačnej teploty na 43 ~ 49 °C
Zap/vyp beznapäťový vstup
Zap/vyp beznapäťový vstup
Beznapäťový výstup chodu ventilátora (napr. na zastavenie Beznapäťový výstup chodu ventilátora (napr. na zastavenie
VZT počas horúceho štartu a rozmrazovania)
VZT počas horúceho štartu a rozmrazovania)
Rozsah regulácie
Vstupy a výstupy
Beznapäťový výstup prevádzky/poruchy pomocou
príslušenstva (KRP4A51)
Hmotnosť
Napájanie
BRC1D52 / BRC1E51A
Výška
mm
Šírka
mm
Hĺbka
mm
kg
PRÍSLUŠENSTVO
Elektromechanický prepínač chladenia/vykurovania
Montážna krabička pre prepínač chladenia/vykurovania
Súprava kondenzačnej vaničky so stredovým
výstupom kondenzátu
Diaľkový ovládač Daikin
Adaptér pre externé monitorovanie/reguláciu
Externý teplotný snímač do miestnosti
ERQ250AW1
22.4
28
25
31.5
4.29
3.77
4.5
4.09
100 ~ 250
125 ~ 250
-5 ~ +43
-20 ~ +15
+14 WB ~ +25 WB / +35 DB
+10 DB ~ 27 DB
72
78
78
–
–
–
54
57
58
–
–
–
Reverzný cyklus, riadený elektronicky
1.68
1.68
1.68
635
930
930
765
765
765
159
187
240
6.2
7.7
8.4
9.52
9.52
9.52
15.9
19.1
22.2
55
3N~/400 V/50 Hz
16
25
25
EKEQDCB
Typ regulácie
Možnosti regulácie
Diaľkový ovládač Daikin
Rozmery
ERQ200AW1
14
16
3.98
4
63 ~ 140
EKEXV63
KOMUNIKAČNÉ ADAPTÉRY
EKEQFCB
ERQ140AV1
11.2
12.5
3.99
4.56
63 ~ 125
KRC19-26
KJB111A
KWC26B160
KWC26B280
BRC1D52 / BRC1E51A
KRP4A51
KRCS01-1
Beznapäťový výstup rozmrazovania (napr. na zastavenie
VZT počas horúceho štartu a rozmrazovania)
Beznapäťový výstup prevádzky kompresora
Beznapäťový výstup indikácie poruchy
Vyžaduje sa pre reguláciu (objednáva sa samostatne)
Vyžaduje sa pre spustenie prevádzky a servis (objednáva sa samostatne)
132
400
200
3.6
3.9
1~ / 230 V / 50 Hz
ERQ-AV1
ERQ125AW1
ERQ200.250AW1
•
•
•
•
•
•
•
EKEQDCB
EKEQFCB
•
•
•
•
•
47
EKEQMCB
Aplikácie VRV® so VZT jednotkami
›› Integrované riešenie klimatizácie a VZT od jedného dodávateľa
›› Pripojenie akejkoľvek VZT jednotky k akémukoľvek systému VRV®
–– Možné aj pre VRV® WIII s geotermálnym zdrojom
›› Účinnosť systému DX na chladenie a vykurovanie
›› Unikátna aplikácia pre Daikin VRV® III rekuperácia tepla
s nepretržitým vykurovaním počas rozmrazovania
Súprava EKEXV
EKEQMCB
potrubie pre pary chladiva
potrubie pre kvapalinu
F1-F2
externá komunikácia
EKEQMCB
KOMUNIKAČNÉ ADAPTÉRY
Typ regulácie
Možnosti regulácie
Regulácia Daikin
Regulácia teploty v miestnosti [cez diaľkový ovládač (príslušenstvo) alebo cez externý teplotný snímač do miestnosti (príslušenstvo)]
Regulácia teploty vratného vzduchu (cez dodávaný termistor)
Nastavenie teploty 16 ~ 32 °C cez diaľkový ovládač Daikin (príslušenstvo)
Zap/vyp beznapäťový vstup
Beznapäťový výstup chodu ventilátora (napr. na zastavenie VZT počas rozmrazovania)
Beznapäťový výstup prevádzky/poruchy pomocou príslušenstva (KRP4A51)
Rozsah regulácie
Vstupy a výstupy
Diaľkový ovládač Daikin
Rozmery
Hmotnosť
Napájanie
BRC1D52
BRC1E51A
Výška
Šírka
Hĺbka
Vyžaduje sa pre reguláciu (objednáva sa samostatne)
Súpravy expanzných ventilov
Chladenie
Minimum
Povolený výkon
výmenníka tepla (teplota
Štandard
vyparovania 6°C) Maximum
Vykurovanie
Minimum
(teplota
Štandard
kondenzácie 46°C) Maximum
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Jednotka
Hmotnosť
Jednotka
Hladina akustického tlaku Nom. ot.
Prevádzkový
Chladenie
Min./Max.
rozsah
Vykurovanie
Min./Max.
Prevádzkový rozsah – Chladenie
Max.
teplota na výmenníku Vykurovanie
Min.
Chladivo
Typ
Pripojenia
Kvapalina
OD
potrubia
Plyn
OD
1
2
132
400
200
3.6
1~ / 230V / 50Hz
mm
mm
mm
kg
kW
kW
kW
kW
kW
kW
mm
kg
dBA
°CDB
°CWB
°CDB
°CDB
mm
mm
EKEXV50
5.0
5.6
6.2
5.6
6.3
7.0
EKEXV63
6.3
7.1
7.8
7.1
8.0
8.8
EKEXV80
7.9
9.0
9.9
8.9
10.0
11.1
6.35
6.35
45 % relatívnej vlhkosti
Teplotu vzduchu vstupujúceho do výmenníka v režime vykurovania je možné znížiť na -5 °CDB. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca
48
EKEXV100
EKEXV125
10.0
12.4
11.2
14.0
12.3
15.4
11.2
13.9
12.5
16.0
13.8
17.3
401x215x78
2.9
45
-5.0/46.0
-/351
102
R-410A
9.52
9.52
EKEXV140
15.5
16.0
17.6
17.4
18.0
19.8
EKEXV200
17.7
22.4
24.6
19.9
25.0
27.7
EKEXV250
24.7
28.0
30.8
27.8
31.5
34.7
ERAD-E-SS
Vzduchom chladená kondenzačná jednotka,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
ERAD170,200E-SS
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
Široký výkonový rozsah (121 kW - 488 kW)
Jeden chladiaci okruh s plynulo regulovaným jednoskrutkovým
kompresorom
Kompaktný dizajn
Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -18 °C vonkajšej teploty)
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Chladenie Nom. ot.
Motor ventilátora Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Prevádzkový
Odparovacia teplota
Min-Max
rozsah
Kondenzátor
Min-Max
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l/s
ot./min.
dBA
dBA
120
121
140
144
170
165
220
219
250
252
310
306
370
370
440
435
490
488
Plynulý
25
41.8
51.0
2.90
2.83
2,273x1,292x2,165
1,584
1,617
10,922
10,575
91.5
57.4
65.2
73.7
76.6
92.8
122.0
147.2
160.8
2.87
3.00
2.97
3.28
3.30
3.04
2.96
3.03
2,273x1,292x3,065
2,273x1,292x3,965
2,223x2,236x3,070
1,741
1,936
2,679
1,781
1,981
2,756
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
16,383
15,863
21,844
21,150
32,767
31,725
920
92.3
93.0
94.2
94.5
95.2
73.5
73.7
°C
°C
kg
200
196
17
20
22
Hz / V
50
73.9
75.1
75.0
Polohermetický skrutkový kompresor
-9~12
-18~48
R-134a
27
29
32
1
3~ / 50 / 400
75.3
45
76.0
54
58
ERAD-E-SL
Vzduchom chladená kondenzačná jednotka,
štandardná účinnosť, nízka hlučnosť
ERAD160,190E-SL
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
Nízka prevádzková hlučnosť
Široký výkonový rozsah (116 kW - 462 kW)
Jeden chladiaci okruh s plynulo regulovaným jednoskrutkovým
kompresorom
Kompaktný dizajn
Veľký prevádzkový rozsah (znížený na -18 °C vonkajšej teploty)
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Nízka hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vzduchový výmenník tepla Typ
Ventilátor
Prietok vzduchu Nom. ot.
Chladenie Nom.
Motor ventilátora Počet otáčok
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Prevádzkový rozsah Odparovacia teplota
Min-Max
Kondenzátor
Min-Max
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l/s
ot./min.
dBA
dBA
120
116
140
137
160
159
210
209
240
243
300
295
350
352
410
409
460
462
Plynulý
25
42.3
52.5
2.74
2.61
2,273x1,292x2,165
1,684
1,717
8,372
8,144
89.0
57.6
66.3
73.9
78.2
91.5
122
150
167
2.75
2.82
2.83
3.11
3.23
2.88
2.73
2.76
2,273x1,292x3,065
2,273x1,292x3,965
2,223x2,236x3,070
1,841
2,036
2,789
1,881
2,081
2,886
Vysoko účinný typ lamely a trubice so zabudovaným podchladzovačom
12,558
12,217
16,744
16,289
25,117
24,433
715
89.8
90.5
91.7
92.0
92.7
71.0
71.2
°C
°C
kg
190
187
17
20
22
Hz / V
51
71.4
72.6
72.5
Polohermetický skrutkový kompresor
-9~12
-18~48
R-134a
27
29
32
1
3~ / 50 / 400
72.8
45
73.5
54
58
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vyvažovací ventil
Ukazovateľ tlaku
Snímač teploty
Vypúšťací ventil
Uzatvárací ventil
Plniaci ventil
Filter
Odvzdušnenie
Poistný ventil
Tlakový port
Čerpadlo
Prietokový spínač
Obtokový ventil
VODOU CHLADENÝ CHLADIČ
5
11
1
Jednotky fan
coil alebo
tepelná záťaž
3 12
2
Zásobná
nádrž
5
Kondenzátor
Expanzná
nádoba
5
7
Výparník
Zásobná
nádrž
4
4
6
Expanzná
nádoba
8
9
13
10
Jednotky fan coil
alebo tepelná záťaž
3
11
5
7
8
3
Chladič
6
9
10
5
3 12
52
3
1
2
5
Spoločnosť Daikin ponúka kompaktné vodou chladené chladiče, ktoré si vyžadujú len veľmi
malý priestor v strojovni.
Tieto chladiče sa používajú pre komerčné a priemyselné aplikácie a vyrábajú studenú a teplú
vodu, ktorá sa dá využiť na chladenie, vykurovanie alebo obidve funkcie súčasne.
VODOU CHLADENÉ CHLADIČE
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
NOVÉ
EWWP-KBW1N54
EWWD-J-SS56
EWWD-G-SS58
EWWD-G-XS59
EWWD-I-SS60
EWWD-I-XS61
EWWD-H-XS62
EWWQ-B-SS64
EWWQ-B-XS65
EWWD-FZXS66
DWSC, DWDC
68
53
EWWP-KBW1N
Vodou chladený chladič
EWWP014-035KBW1N
μC² SE
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Štandardne integrované: hlavný vypínač, vodný filter,
prietokový spínač, odvzdušňovací ventil a tlakové porty
Špirálový kompresor Daikin
Optimalizovaný na použitie s R-407C
Nízka prevádzková hlučnosť
Nízka spotreba energie
Možné rozšírenie až do 195 kW
Kompaktné rozmery a malý objem chladiva
Ľahká inštalácia a údržba
Nerezový doskový výmenník tepla
Diaľkový prepínač chladenie/vykurovanie
Tepelné čerpadlo voda/voda, reverzibilita na strane vody
Kompatibilný s hydraulickým modulom EHMC
µC² SE DDC ovládač
pCO3 DDC ovládač pre zostavu 2 alebo 3 modulov
Len vykurovanie a len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
kW
Vykurovací výkon Nom.
kW
Počet výkonových stupňov
Príkon
Chladenie
Nom.
kW
EER
Výška x Šírka x Hĺbka mm
Rozmery
Hmotnosť
kg
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Min. objem vody v systéme
l
Prietok vody
Min.
l/min
Nom.
l/min
Max.
l/min
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Min.
l/min
tepla
Nom.
l/min
Max.
l/min
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
dBA
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max. °CDB
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max. °CDB
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
kg
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
mm
potrubia
Odtok vodného výmenníka-výparník
Kondenzátor - vstup/výstup vody
mm
Odtok vodného výmenníka-kondenzátor
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Hz / V
014
13.0
16.6
022
21.5
27.3
028
28.0
35.4
035
32.5
41.2
1
5.79 7.48 8.75
3.71 3.74 3.71
600x600x600
118 155 165 172
3.61
3.60
62
19
37
75
103
31
62
123
134
40
80
161
155
47
93
186
24
48
95
39
78
157
64
51
102
203
59
118
237
71
1.2
1
2
2.5
FBSP 25
FBSP 25
3.1
045
43.0
54.8
055 065
56.0 65.0
71.4 82.7
2
11.80 15.50 17.60
3.64 3.61 3.69
600x600x1,200
300 320 334
110 120 130
112 121 130
143 154 165
4
23.6 27.3 31.0 33.1 35.2
3.64 3.63 3.61 3.66 3.69
1,200x600x1,200
600 620 640 654 668
Doskový
205 268 311 205
268
311
62
80
93
123 142 161 173 186
123 161 186 247 284 321 347 373
247 321 373 493 568 642 694 745
Doskový
79
102 118 157 181 205 221 237
157 205 237 314 362 410 442 474
314 410 474 629 724 819 883 948
67
74
71
75
77
Hermetický špirálový kompresor
-10 (OPZL) ~ 25
20 ~ 55
R-407C
Termostatický expanzný ventil
2
4
4.6
5.6
9.2
10.2 11.2
FBSP 40
2 x 2 x FBSP 38
Montáž na mieste
FBSP 40
2 x 2 x FBSP 38
Montáž na mieste
3N~ / 50 / 400
54
090
86.0
110
100
99.0
126
145
142
181
155
155
198
39.1
3.63
42.8
3.62
920
165
168
214
175
177
226
185
186
237
6
46.5 48.6 50.7
3.61 3.64 3.67
1,800x600x1,200
940 960 974 988
205
204 222
407 444
814 889
195
195
248
52.8
3.69
1.002
268
311
254 267 280
507 533 559
1,015 1,066 1,118
241
482
963
260 283 307 323 339 355
519 567 614 647 679 711
1,038 1,133 1,229 1,293 1,357 1,422
73
76
78
79
6
13.8
14.8 15.8
3 x 2 x FBSP 38
3 x 2 x FBSP 38
16.8
EWWP-KBW1N
Vodou chladený chladič
EWWP014-035KBW1N
EWWP090-130KBW1N
EWWP145-195KBW1N
1 MODUL (SÉRIA KB)
VÝBEROVÁ TABUĽKA
2 MODULY (SÉRIA KA)
3 MODULY (SÉRIA KA)
Veľkosť
014
022
028
035
045
055
065
090
100
110
120
130
145
155
165
175
185
195
Chladiaci výkon (kW)
13.0
21.5
28.0
32.5
43.0
56.0
65.0
86.0
99.0
112
121
130
142
155
168
177
186
195
Vykurovací výkon (kW)
16.6
27.3
35.4
41.2
54.8
71.4
82.7
110
126
143
154
165
181
198
214
226
237
248
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
2
1
-
1
1
1
-
2
1
-
1
1
1
-
2
1
-
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
2
1
3
1
EWWP014KBW1N
EWWP022KBW1N
JEDNOTKA
EWWP028KBW1N
+
EWWP035KBW1N
OVLÁDANIE
EWWP045KBW1N
(inštalované výrobcom)
EWWP055KBW1N
EWWP065KBW1N
EWWP045KAW1M
MODULÁRNE JEDNOTKY
EWWP055KAW1M
(Ovládač dostupný ako príslušenstvo)
EWWP065KAW1M
ECB2MUW
OVLÁDANIE
(súprava)
ECB3MUW
Príklad:
pre systém s výkonom 121 kW vyberte: EWWP055KBW1M + EWWP065KBW1M + ECB2MUAW
55
EWWD-J-SS
Vodou chladený chladič,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
EWWD-J-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
Kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu v
strojovni alebo dodatočnú montáž systému
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Vysoká účinnosť pri plnom aj čiastočnom zaťažení
Teplota chladenej vody až do -10 °C v štandardnej jednotke
Optimalizovaný na použitie s R-134a
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len vykurovanie a  len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
ESEER
COP
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Vodný výmenník tepla Typ
Výparník - vodný
Objem vody
výmenník tepla
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková strata vody Chladenie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
%
kW
kW
120
120
142
27.3
32.9
4.40
5.01
4.32
140
146
172
150
155
188
180
178
216
210
208
249
25
33.3
38.5
44.2
49.3
59.57
40.1
46.4
53.5
4.38
4.03
4.22
4.67
4.66
4.75
4.29
4.05
4.04
4.18
1,020x913x2,684
1,233 1,334 1,366 1,416
1,276 1,378 1,415 1,473
mm
kg
kg
1,177
1,211
l
kPa
14
15
18
13
14
40
17
38
20
36
l/s
kPa
dBA
dBA
7.04
20
8.57
12
9.25
10.62
11
12.30
88.6
71.4
°CDB
°CDB
kg
18
mm
palce
Hz / V
2.5
20
33
34
1
36
250
256
305
280
285
340
310
330
310
334
377
405
Plynulý
58.7
71.68
4.37
5.20
4.26
68.3
80.75
4.18
4.46
4.21
77
92.88
4.03
4.80
4.06
82.7
88.4
99.9
107
4.04
4.84
5.00
4.05
4.04
1,600
1,663
380
386
466
4
3~/50/400
400
416
499
450
464
554
12.5
98.6
108
113
119
131
3.91
4.22
4.30
4.79
5.17
5.27
4.12
4.19
4.22
2,000x913x2,684
2,782 2,832 3,016
2,888 2,946 3,136
1,607 2,668 2,700 2,732
1,675 2,755 2,792 2,830
Doskový, jeden v každom okruhu
26
29
31
33
37
28
33
40
38
Dvojsmerný rúrkový výmenník
15.06 16.89 18.49 19.91 21.28 23.15
16
26
11
87.2
92.4
70.0
74.4
Polohermetický skrutkový kompresor
-10~15
23~60
R-134a
38
66
67
68
70
76.2
56
360
357
432
41
500
513
610
530
541
645
560
570
681
117
143
4.38
5.37
4.26
127
152
4.26
5.25
4.23
137
162
4.16
4.81
4.22
3,200
3,327
3,207
3,338
3,215
3,350
46
52
36
24.59
28
27.33
30.10
33
31.92
16
72
2
91.8
73.8
91.0
73.0
74
76
33.78
26
EWWD-G-SS
Vodou chladený chladič,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
EWWD-G-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Vysoká účinnosť (XS)
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
EER rozsah až do 4 (SS), 4,73 (XS)
1 alebo 2 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednopriechodová chladiaca
strana pre jednoduchý obeh a návrat oleja
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len vykurovanie a len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Objem vody
Chladenie Celková
Nom. tlaková
strata vody
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková
Chladenie
strata vody
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
170
166
204
210
201
247
260
253
310
300
280
343
320
334
410
380
372
456
420
403
494
460
448
552
500
494
610
600
556
674
129
161
3.83
3.79
5.1
150
177
3.70
3.81
4.93
Plynulý
%
kW
kW
mm
kg
kg
l
kPa
l/s
kPa
25
42.2
52.7
3.93
3.87
5.00
50.6
64.9
75.3
63.5
80.8
89.2
3.97
3.90
3.72
3.89
3.84
5.04
4.95
4.72
1,860x920x3,435
1,410
1,503
1,480
1,650
1,393
1,470
60
56
48
69
123
43
9.95
12.02
15.19
39
41
63
dBA
dBA
53
93
117
4.00
3.91
5.33
2,687
2,697
2,840
2,850
Jednosmerný rúrkový výmenník
118
113
64
63
77
40
2,762
2,970
173
72
168
54
41
87.7
68
26.90
29.77
33.73
57
60
75
90.2
69.7
71.7
50
55
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
20~55
R-134a
110
50
Elektronický expanzný ventil
1
mm
palce
Hz / V
12.5
101
115
127
144
3.97
3.89
3.89
3.84
5.29
5.19
1,880x860x4,305
2,702
2,757
2,860
Jednosmerný rúrkový výmenník
16.98
19.99
22.22
24.08
°CDB
°CDB
kg
84.3
106
3.96
3.88
5.28
55
110
2
88,9
114,3
5
3~ / 50 / 400
58
139,7
EWWD-G-XS
Vodou chladený chladič,
vysoká účinnosť, štandardná hlučnosť
Vysoká účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len vykurovanie a len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Objem vody
Chladenie Celková
Nom. tlaková
strata vody
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková
Chladenie
strata vody
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
190
186
220
230
223
264
280
277
326
320
307
354
380
366
434
400
408
482
460
444
524
87.2
110
4.68
95.1
120
4.67
500
496
585
550
541
638
650
604
712
115
144
4.72
4.43
6.30
137
162
4.39
4.40
5.85
Plynulý
%
kW
kW
mm
kg
kg
l
kPa
l/s
kPa
dBA
dBA
25
39.6
50.1
4.70
4.38
5.97
1,650
1,800
125
12.5
48.1
59.4
60.6
74.5
4.64
4.66
4.35
4.38
5.9
5.92
1,860x920x3,435
1,665
1,680
1,810
1,820
120
25
110
35
44
10.78
12.95
16.07
17
20
25
mm
palce
Hz / V
79.2
99.9
4.62
4.34
6.15
105
132
4.73
4.38
4.42
6.24
6.23
6.31
1,880x860x4,305
2,800
2,945
2,955
2,975
3,020
3,280
3,290
3,315
Jednosmerný rúrkový výmenník
170
285
30
24
28
Jednosmerný rúrkový výmenník
18.08
21.27
23.66
25.76
28
17
88.2
2,990
3,340
280
39
46
57
28.71
31.34
35.40
16
15
19
90.9
69.7
71.7
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
20~55
R-134a
110
105
Elektronický expanzný ventil
°CDB
°CDB
kg
71.4
83.7
4.30
4.23
5.46
55
1
114.3
100
2
139.7
5
3~ / 50 / 400
59
168.3
EWWD-I-SS
Vodou chladený chladič,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
EWWD-I-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Vysoká účinnosť (XS)
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Chladiaci výkon: 333-1 510 kW (SS), 362-1 134 kW (XS)
Rozsah EER: 4,28 až 4,66 (SS), 4,73 až 5,10 (XS)
1-2-3 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednosmerný prechod chladiva
pre minimalizovanie poklesu tlaku
Možná čiastočná i celková rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len vykurovanie a len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Objem vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková
Chladenie
strata vody
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Výparník - vstup/výstup vody
Pripojenia
potrubia
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
%
kW
kW
mm
kg
kg
l
kPa
l/s
kPa
dBA
dBA
340
333
388.4
900 950 C10 C12 C13 C14 C15 C16 C17
910 986 1,027 1,155 1,204 1,274 1,346 1,401 1,455
1,072 1,161 1,217 1,363 1,427 1,507 1,227 1,661 1,730
Plynulý
25
12.5
8.3
71.5 85.8 101 120 141 156 171 186 200 218 237 254 268 282 298 317 335
87.4 104 122 143 174 191 208 225 243 262 282 309 326 344 363 383 401
4.66 4.59 4.56 4.47 4.53 4.52 4.57
4.55
4.51 4.33 4.54 4.50
4.51
4.43 4.35
4.44 4.42
4.41
4.35 4.36 4.42
4.41
4.43 4.32 4.41
4.38
3.38 4.34 4.31
5.06 4.96 4.93 4.86 5.54 5.75 5.56
5.7
5.47 5.61 5.36 5.51
5.56
5.54 5.55 5.45
1,821x1,430x3,398
2,113x1,350x4,361
2,323x2,135x4,426
2,150 2,160 2,179 2,224 3,909 3,927 3,945 3,971 3,996 4,080 4,092 6,079 6,097 6,136 6,174 6,192 6,210
2,380 2,396 2,410 2,457 4,217 4,228 4,243 4,262 4,288 4,369 4,386 6,628 6,646 6,670 6,699 6,717 6,735
Jednosmerný rúrkový výmenník
193
183 172 271 263 256 248 241
233
472 504 489
472
37
400
394
460
50
460
460
538
550
538
630
54
650
640
757
62
700
705
832
55
44
850
844
993
58
53
66
51
62
56
47
58
62
66
C18
1,510
1,790
353
420
4.28
4.26
5.27
6,228
6,761
71
Jednosmerný rúrkový výmenník
19.33 22.92 26.80 31.44 37.31 41.14 45.53 49.21 53.03 57.52 60.39 67.32 70.33 74.34 78.55 82.08 85.52 89.01
26
28
93.7
96.6
30
96.7
26
96.9
25
97.3
97.8
28
98.9
99.8
100.4 100.8 101.2
103.0
75.2
76.2
78.2
77.8
78.2
78.7
79.8
80.7
80.4
80.8
81.2
83.0
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
20~55
R-134a
Elektronický expanzný ventil
2
104
100
156
155
154
°CDB
°CDB
1
kg
mm
palce
Hz / V
800
782
919
54
52
51
50
108
106
26
23
5
3~ / 50 / 400
60
24
25
24
3
153
23
152
151
150
EWWD-I-XS
Vodou chladený chladič,
vysoká účinnosť, štandardná hlučnosť
Vysoká účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len vykurovanie a len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Objem vody
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Prietok vody 2 Nom.
Nom. tlaková
strata vody
Chladenie
Chladenie
Chladenie
Akustický výkon
Nom. ot.
Hladina
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
%
kW
kW
mm
kg
kg
l
kPa
l/s
l/min
kPa
dBA
dBA
360
362
410.9
71
85.9
5.10
4.78
5.34
2,594
2,998
440
433
493
600
573
660
25
85.4
100
103
121
5.07
5.06
4.79
4.77
5.27
5.22
1,883x1,430x4,081
2,667
2,704
3,078
3,116
326
317
64
48
20.69
500
506
577
121
143
4.75
4.62
5.11
308
54
24.77
750
720
823
28.95
33.16
156
189
5.10
4.80
6.31
48
48
47
96.6
51
96.7
75.20
76.2
78.2
C10
976
1,126
47
C11
1,038
1,203
C12
1,134
1,313
219
263
240
285
4.73
4.57
6.05
504
50
72
46
52
23.31
28.07
27.10
32.82
28
28.07
33
32.82
24.75
96.9
97.3
97.8
98.9
99.8
77.8
78.2
78.7
79.8
80.7
2
172
170
48
47
50
65
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
20~55
R-134a
Elektronický expanzný ventil
1
90
87
85
180
177
5
3~ / 50 / 400
61
174
4.61
5.67
5,132
5,741
24.98
66
°CDB
°CDB
kg
mm
palce
Hz / V
950
933
1,069
170
206
5.08
4.81
6.01
Jednosmerný rúrkový výmenník
20.58
20.44
24.75
20.58
93.7
850
866
990
12.5
185
199
223
240
5.05
4.9
4.79
4.69
6.14
5.9
2,245x1,350x4,769
4,964
4,997
5,049
5,073
5,097
5,582
5,615
5,671
5,695
5,729
Jednosmerný rúrkový výmenník
539
528
141
172
5.09
4.78
6.13
68
-
800
795
908
Plynulý
EWWD-H-XS
Vodou chladený chladič,
vysoká účinnosť, štandardná hlučnosť
EWWD-H-
MicroTech III
››
››
››
››
››
Chladiaci výkon: 369-1 215 kW
Teploty výstupnej vody kondenzátora (CLWT) až do 65 °C (voliteľné)
Dostupná verzia s tepelným čerpadlom
Typ so zaplaveným výparníkom
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Vysoká účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len vykurovanie a  len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
ESEER
COP
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Objem vody
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková strata vody Chladenie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Množstvo
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
%
kW
kW
mm
370
369
419
450
445
505
62.8
84.5
5.88
6.44
4.96
75.4
101
5.90
6.47
4.98
530
521
589
610
608
687
2,121x1,353x3,341
87.0
101
117
136
5.99
6.02
6.56
6.57
5.03
5.06
2,121x1,353 2,048x1,384
x3,419
x3,417
3,603
3,781
3,870
4,163
3,089
3,250
3,370
3,588
l
kPa
78
48
107
40
134
38
160
42
l/s
kPa
dBA
dBA
20.63
35
96.7
78.0
24.86
30
97.7
79.0
29.05
32
98.7
33.87
28
99.1
210
190
180
80.0
°CDB
°CDB
mm
palce
Hz / V
830
827
924
Plynulý
930
932
1,036
980
978
1,093
125
159
5.98
7.16
5.28
138
175
5.99
7.23
5.27
151
192
6.17
7.32
5.40
12.5
163
206
6.00
7.37
5.30
25
kg
kg
kg
750
748
837
168.3
6
62
210
2,048x1,689x3,609
C10
1,050
1,173
C11
1,133
1,265
C12
1,215
1,356
174
221
188
238
201
255
6.04
7.42
5.31
6.03
7.40
5.31
2,048x1,711x3,609
5,289
5,375
5,654
5,694
5,835
6,174
Zaplavený rúrkový výmenník
172
201
261
48
40
38
Zatopený kryt a trubica
41.71
46.11
51.74
34
30
37
100.2
100.7
101.2
81.0
81.5
82.0
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
18~65
R-134a
220
250
1
219.1
8
3~/50/400
7.43
5.32
2,161x1,711x3,509
5,707
6,262
272
6,066
6,709
6,105
6,773
6,156
6,859
295
310
37.0
327
40
63.12
67.65
35
35.0
54.52
35.0
101.7
82.5
300
58.48
33.0
102.2
83.0
102.7
83.5
330
EWWQ-B-SS
Vodou chladený chladič,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
EWWQ-B-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
1- alebo 2-skrutkové kompresory s plynulou reguláciou
1 alebo 2 nezávislé chladiace okruhy
Rúrkový výmenník tepla
Optimalizovaný na použitie s R-410A
Štandardný elektronický expanzný ventil
Kompaktný dizajn
Možná čiastočná rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Objem vody
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková strata vody Chladenie
Nom. tlaková strata vody 2 Chladenie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Chladiaci okruh 2 Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
380
380
460
464
560
562
640
637
800
796
25
85.6
104
128
144
166
172
4.44
4.46
4.40
4.41
4.37
4.64
5.16 5.21
5.22
4.95 5.64
1,849x1,140 2,001x1,276 1,848x1,314 2,158x1,350
x3,535
x5,020
x3,373
x3,454
1,933 1,967 2,283 2,332 2,407 3,921
2,135 2,169 2,543 2,628 2,777 4,422
l
kPa
124
47
118
63
176
43
l/s
kPa
kPa
dBA
dBA
22.2
58
27.2
62
32.9 37.3
66
63
102.3
83.9
100.2 101.2
82.2 83.0
170
46
°CDB
°CDB
1
kg
kg
mm
palce
Hz / V
730
727
80
90
-
152.4
5
6
860
862
870
872
960 C10
960
1,007
Plynulý
C11
1,055
C12
1,185
C13
1,255
C14
1,325
12.5
190
209
240
232
256
274
290
4.59
4.60
4.19
4.55
4.62
4.59
4.56
5.63 5.59 4.76
5.6
5.61 5.62 5.55
2,158x1,350 1,848x1,314 2,378x1,350
2,455x1,350x5,070
x5,020
x2,001
x4,894
3,949 3,988 2,457 4,344 4,529 4,536 4,607
4,463 4,496 2,812 4,780 5,186 5,200 5,280
Rúrkový výmenník
274 344 266 344 325 251 325
538
53
52
48
62
57
55
67
43
48
53
Rúrkový výmenník
42.7 23.1 50.9 23.4 27.9 59.6 27.6 34.3 33.4 38.4
15
62
19
62
65
25
65
70
67
62
65
67
70
67
101.5 104.7 102.3 104.7 105.1 103.2 104.7 105.2
106.5
83.2
84
84.9 85.2
85
85.6
86
86.5
86.9
Polohermetický skrutkový kompresor
-4~10
25~45
R-410A
2
1
2
80
90
85
100
95
100
80
90
85
100
95
100
203.2
5
3~/50/400
64
202
4.26
4.83
1,848x1,314
x2,001
2,427
2,795
C15
1,460
C17
1,748
C19
1,888
C20
2,050
333
401
432
466
4.38
4.36
4.37
4.40
5.18 5.06 5.11 5.07
2,495x1,350 2,495x1,350
x4,892
x4,865
4,988 5,053 5,204 5,289
5,602 5,670 5,881 5,970
505
58
495
86
539
95
527
119
42.6
51
16
50.8
59.8
14
16
14
105.8 106.6 107.1 107.5
86.2 87.0 87.5 87.9
130
130
EWWQ-B-XS
Vodou chladený chladič,
vysoká účinnosť, štandardná hlučnosť
EWWQ-B-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Vysoká účinnosť
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
1- alebo 2-skrutkové kompresory s plynulou reguláciou
1 alebo 2 nezávislé chladiace okruhy
Rúrkový výmenník tepla
Optimalizovaný na použitie s R-410A
Štandardný elektronický expanzný ventil
Kompaktný dizajn
Možná čiastočná rekuperácia tepla
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Vysoká účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Objem vody
Nom. tlaková strata vody Chladenie Výmenník tepla
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková strata vody Chladenie
Nom. tlaková strata vody 2 Chladenie
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Chladiaci okruh
Množstvo
Chladiaci okruh 2
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
kPa
l/s
kPa
kPa
dBA
dBA
°CDB
°CDB
kg
kg
mm
palce
Hz / V
420
422
520
516
640
639
730
725
800
801
970
973
25
C10
1,037
C12
C13
1,158 1,270
Plynulý
C14
1,369
C15
1,449
C16
1,573
C17
1,733
C19
1,863
C20
2,020
C21
2,152
25
12.5
227
228
252
269
286
315
349
382
417
451
4.91
5.07
5.04
5.08
5.07
4.99
4.96
4.87
4.84
4.77
5.54
6.13
6.28 6.23 5.92
6
5.73 5.78 5.64
2,495x1,350
2,003x1,446
2,454x1,350x5,219
2,495x1,350x4,829
x4,865
x3,919
2,457 4,831 4,873 4,919 4,969
5,117
5,388 5,408 5,414
3,086 5,479 5,512 5,546 5,606 5,794 5,843 6,110 6,118 6,124
Rúrkový výmenník
220
213
200
334
325
538
587
538
575
563
551
495
484
535
527
57
70
73
65
58
55
70
65
56
68
76
71
91
93
115
129
Rúrkový výmenník
24.2 29.5 36.5 41.4 45.8 55.7 29.5 64.2 29.6 36.3 36.7 41.2 44.9 44.6 53.3 53.2 61.9
50
40
41
46
60
64
39
84
35
48
49
46
43
60
52
78
39
48
46
43
62
60
79
78
100.9 101.7 102.6 102.7 102.0 102.9 105.2 103.8 105.6 106.1
106.5
105.8 106.2 106.6 107.1 107.5
82.2 83.0
83.9
83.2 84.0 85.6 84.9 86.0 86.5
86.9
86.2 86.6 87.0 87.5 87.9
Polohermetický skrutkový kompresor
-4~10
25~45
R-410A
1
2
1
2
95
110
130
120
130
120
130
120
120
130
152.2
203.2
254 203.2 254
203.2
254
8
6
5
6
5
6
8
3~/50/400
84.9
4.97
5.86
102
5.03
5.88
126
5.09
5.97
143
5.07
5.95
2,001x1,268
2,001x1,276x3,863
x3,878
2,322 2,403 2,464 2,738
2,594 2,685 2,745 3,158
159
193
5.05
5.89 5.66
2,003x1,314 2,003x1,446
x3,878
x3,919
2,407 2,427
2,815 3,056
65
12.5
205
5.06
6.18
2,454x1,350
x5,219
4,775
5,431
C11
1,116
EWWD-FZXS
Vodou chladený chladič s turbo kompresorom,
vysoká účinnosť, štandardná hlučnosť
EWWD640-C10FZXS
pCO2
››
››
››
››
››
Bezolejová technológia kompresora s magnetickým ložiskom
Široký výkonový rozsah od 114 do 1 048 kW
Kompresor riadený invertorom umožňuje presné nastavenie výkonu
tak, aby zodpovedal kolísaniu teploty v miestnosti a vonkajšej teploty
Vynikajúca sezónna účinnosť (ESEER až do 9,60)
Zabudovaná digitálna elektronika poskytuje inteligentné ovládanie
Vysoká účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Min.
Max.
Ovládanie výkonu Metóda
Príkon
Chladenie
Min.
Chladenie
Max.
EER
ESEER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Typ
výmenník tepla
Chladenie Výmenník
Nom. tlaková
tepla
strata vody
Kondenzátor Typ
vodný výmenník Prietok vody
Nom.
tepla
Nom. tlaková
Chladenie
strata vody
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Kondenzátor - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
320
114
317
430
128
429
kW
kW
21.6
65.9
27.7
85.7
mm
kg
kg
5.40
8.60
1,823x1,276x3,254
2,360
2,416
2,520
2,634
kPa
30
31
520
640
860
172
114
128
521
635
856
Turbo kompresor s premenlivou rýchlosťou
33.1
21.6
27.7
104
132
171
6.00
5.40
5.50
9.40
8.80
8.60
1,823x1,276x3,419 1,755x1,790x3,441 1,748x1,853x3,289
2,546
3,709
4,095
2,812
4,074
4,548
Zaplavený rúrkový výmenník (2 prechody)
23
18
Zaplavený rúrkový výmenník (2 prechody)
29.9
36.7
C10
172
1,048
33.1
206
5.90
9.60
1,794x1,904x3,401
4,765
5,330
21
11
49.1
59.9
l/s
kPa
18.3
24.6
24
25
28
24
25
29
dBA
dBA
89.0
90.1
91.2
92.4
93.6
94.6
70.9
72.0
73.0
73.8
75.1
75.9
°CDB
°CDB
kg
mm
mm
Hz / V
210
190
168.3
Bezolejový turbo kompresor s magnetickými ložiskami
2~15
18~46
R-134a
180
220
Elektronický expanzný ventil
1
219.1
168.3
273
219.1
3~ / 50 / 400
66
300
DWSC / DWDC
Vodou chladený chladič s turbo kompresorom
›› Jednokompresorová jednotka až do 4,5 MW
›› Dvojkompresorová jednookruhová jednotka až do 9 MW
›› Voliteľné pohony s premenlivou rýchlosťou (VFD) pre vynikajúci výkon pri čiastočnom
zaťažení
›› Minimálny výkon len 5 % pri dvojkompresorových a 10 % pri jednokompresorových
chladičoch bez obtoku horúceho plynu
›› Flexibilita ovládania pre jednoduchú integráciu do systému BMS
ŠIROKÝ VÝBER VÝKONOV A ÚČINNOSTÍ
Jednokompresorový
›› DWSC: 300 kW - 4 500 kW - približne 1,1 milióna možných variantov chladičov
v kombinácii s voliteľnými motormi, rotormi, pohonmi a výmenníkmi
Dvojkompresorový
›› DWDC: 600 kW - 9 000 kW - približne 0,75 milióna možných variantov chladičov
v kombinácii s voliteľnými motormi, rotormi, pohonmi a výmenníkmi
MOŽNOSŤ POHONU S PREMENLIVOU FREKVENCIOU (VFD)
›› Invertor technológia významne zlepšuje účinnosť pri čiastočnom zaťažení
›› Znížené ročné náklady na energiu
VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
›› Hodnota COP až 7 pri plnom zaťažení
›› Hodnota COP až 12 pri čiastočnom zaťažení (pri spojení s invertorom VFD)
OCHRANA PROTI POŠKODENIU PRI VÝPADKU ELEKTRICKEJ ENERGIE
Výpadky prúdu nedovoľujú chladiacim zariadeniam pokračovať v ich pozvoľnom
vypínaní. Nedostatočné mazanie môže v tomto prípade poškodiť ložiská a znížiť
životnosť kompresora. Kompresory sú vybavené nádobou
Piest
na mazivo a piestom so stlačenou pružinou, ktorý zásobuje
Nádoba s mazivom stlačeným mazivom ložiská počas dobehu. Kompresory tiež
spomaľujú rýchlejšie kvôli slabej zotrvačnosti.
MOŽNOSŤ USKLADNENIA CHLADIVA
Kondenzátory majú dostatočnú veľkosť na uskladnenie náplne chladiva chladiaceho zariadenia a majú aj potrebné uzatváracie
ventily potrebné pre prípadný servis. Takto sa eliminuje potreba oddelených skladovacích nádob vo väčšine aplikácii.
68
NEPREKONATEĽNÉ ZNÍŽENIE VÝKONU
Prevádzka na 10 % plného výkonu pre chladič s jedným kompresorom DWSC a na
5 % pre chladič s dvoma kompresormi DWDC bez použitia obtoku horúceho plynu.
Táto možnosť zníženia výkonu poskytuje zlepšenú stabilitu teploty chladenej vody
a menej škodlivé cyklovanie kompresorov.
Pohyblivý difúzer zvyšuje stabilitu a znižuje vibrácie.
Pohyblivý difúzer uzatvára oblasť výtlaku
NÍZKA PREVÁDZKOVÁ HLUČNOSŤ
Vstrekovanie kvapaliny
Malé množstvo tekutého chladiva sa odoberie z kondenzátora a vstrekuje sa do oblasti
výtlaku kompresora. Kvapôčky tekutiny pohltia zvukovú energiu a znižujú celkovú
prevádzkovú hlučnosť kompresora. Kvapôčky sa vyparujú a znižujú prehriatie na výtlaku.
Tichšie pri čiastočnej záťaži chladiča
Dizajn od spoločnosti Daikin znižuje hlučnosť pri nižších záťažiach, pri ktorých sa väčšina
chladičov prevádzkuje.
JEDEN DVOJKOMPRESOROVÝ CHLADIČ DWDC VERZUS DVA
JEDNOKOMPRESOROVÉ CHLADIČE
›› Nižšie náklady na zariadenie než pri dvoch samostatných chladičoch
›› Nižšie inštalačné náklady než pri dvoch samostatných chladičoch
›› Nižšie ročné prevádzkové náklady než pri jednokompresorovom veľkom alebo dvoch
malých chladičoch
›› Menšia zastavaná plocha
›› Zníženie výkonu na 5 % z celkového výkonu
›› 2 okruhy ako bezpečnostná záloha v prípade servisu na 1 okruhu
VYNIKAJÚCA ÚČINNOSŤ PRI ČIASTOČNOM ZAŤAŽENÍ
Keď je v prevádzke len jeden kompresor, je schopný využiť celú výmennú plochu vo výmenníkoch, o ktorú by sa inak
musel deliť s druhým kompresorom. Toto obrovské množstvo povrchu dodáva výnimočnú účinnosť pri čiastočnom
zaťažení. Prídavné voliteľné frekvenčné pohony VFD k dvojkompresorovému chladiču produkujú veľmi vysokú hodnotu
IPLV (Integrated Part Load Value) certifikovanú ARI.
ÚČINNOSŤ ČIASTOČNÝCH ZAŤAŽENÍ PRE TURBOCHLADIČA S VÝKONOM 2 000 kW
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
7.0
D
9.7
7.4
D
D
10.0
D
DWSC: Jednokompresorový
DWDC: Dvojkompresorový
VFD: Invertor kompresora
Špecifické výbery v tomto príklade sa môžu líšiť nahor alebo nadol.
69
1. Snímač teploty
2. Filter
3. Uzatvárací ventil
4. Čerpadlo
5. Tlakový port
6. Prietokový spínač
7. Odvzdušnenie
8. Ukazovateľ tlaku
9. Vyvažovací ventil
10. Vypúšťací ventil
11. Plniaci ventil
12. Poistný ventil
BEZKONDENZÁTOROVÉ CHLADIČE
1
Plyn
7
3
2
5
4
5
Expanzná
nádoba
Chladič
Ku
kondenzátoru
Výparník
12
Zásobná
nádrž
Ku fan coil
jednotkám
Kvapalina
1
6
5
8
11
9
70
10
Spoločnosť Daikin ponúka flexibilné bezkondenzátorové chladiče s 
oddeleným
kondenzátorom, ktoré je možné použiť na aplikácie so špeciálnymi požiadavkami na dostupné
miesto, úroveň hlučnosti alebo extrémne prevádzkové podmienky. V týchto výnimočných
prípadoch je možnosť výhodnejšie použiť riešenia s oddeleným kondenzátorom oproti
štandardným riešeniam chladenia vodou alebo vzduchom.
BEZKONDENZÁTOROVÉ CHLADIČE
NOVÉ
EWLP-KBW1N72
EWLD-J-SS73
EWLD-G-SS74
EWLD-I-SS75
71
EWLP-KBW1N
Bezkondenzátorový chladič
EWLP012-030KBW1N
μC² SE
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Špirálový kompresor Daikin
Optimalizovaný na použitie s R-407C
Nízka prevádzková hlučnosť
Nízka spotreba energie
Kompaktné rozmery a malý objem chladiva
Ľahká inštalácia a údržba
Nerezový doskový výmenník tepla
Kompatibilný s hydraulickým modulom
Hlavný vypínač, tlakové porty, prietokový spínač, filter, uzatváracie
ventily a odvzdušňovací ventil sa dodávajú štandardne
µC² SE DDC ovládač
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Príkon
EER
Rozmery
Hmotnosť
Výparník - vodný
výmenník tepla
Nom.
Chladenie
Výška x Šírka x Hĺbka
Min. objem vody v systéme
Prietok vody
Akustický výkon
Kompresor
Prevádzkový
rozsah
Chladivo
Pripojenia
potrubia
Napájanie
Nom.
Min.
Nom.
Max.
Množstvo
Model
Typ
Chladenie
Nom. ot.
Typ
Chladenie Min.~Max.
Výparník
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Typ
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Výparník - vstup/výstup vody
Odtok vodného výmenníka tepla
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
012
12.1
4.2
2.88
020
20.0
6.6
3.03
mm
kg
l
108
l/min
l/min
l/min
dBA
026
26.8
8.5
3.15
030
31.2
10.1
3.09
040
40.0
13.4
2.99
141
147
151
62
103
134
155
17
35
69
29
57
115
38
77
153
205
268
311
45
57
89
115
179
229
1
Doskový
71
Hermetický špirálový kompresor
-10~20
25~60
R-407C
Termostatický expanzný ventil
77
154
307
89
179
358
600x600x600
64
°CDB
°CDB
mm
065
62.4
20.3
3.07
252
055
53.7
17.8
3.02
600x600x1,200
265
1
FBSP 25
72
74
2
FBSP 40
Montáž na mieste
3N~ / 50 / 400
Hz / V
67
274
EWLD-J-SS
Bezkondenzátorový chladič,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
EWLD-J-
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
Kompaktný dizajn umožňuje jednoduchú inštaláciu v
strojovni alebo dodatočnú montáž systému
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Vysoká účinnosť pri plnom aj čiastočnom zaťažení
Teplota chladenej vody až do -10 °C v štandardnej jednotke
Optimalizovaný na použitie s R-134a
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda/Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný
Nom. tlaková strata vody
Chladenie Celková
výmenník tepla
Typ
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina akustického tlaku Chladenie
Nom. ot.
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
kPa
dBA
dBA
110
110
130
128
30.9
3.55
38.0
3.36
1,124
1,138
14
1,141
1,159
12
145
143
165
195
164
192
Plynulý/25
43.3
49.8
55.3
3.31
3.30
3.47
1,020x913x2,684
1,237 1,263 1,305
1,253 1,281 1,327
36
34
32
88.6
71.4
°CDB
°CDB
1
palce
Hz / V
73
235
237
265
265
290
286
310
307
330
328
360
356
390
430
383
429
Plynulý/12,5
65.2
74.5
86.5
93.0
99.5
105
111
121
3.63
3.56
3.31
3.30
3.39
3.47
3.56
2,000x913x2,684
1,489
2,474 2,500 2,526 2,568 2,611 2,795
1,518
2,505 2,533 2,562 2,608 2,655 2,845
25
31
36
34
32
Doskový, jeden v každom okruhu
87.2
92.4
91.8
70.0
74.4
73.8
Polohermetický skrutkový kompresor
-10~15
25~60
R-134a
2
3
3~/50/400
470
474
500
502
530
530
130
3.63
140
3.59
149
3.56
2,979
3,036
25
31
91.0
73.0
EWLD-G-SS
Bezkondenzátorový chladič,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
EWLD-G-SS
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Chladiaci výkon: 161-526 kW
Rozsah EER: 3,48 až 3,70
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
1 alebo 2 nezávislé chladiace okruhy
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednopriechodová chladiaca
strana pre jednoduchý obeh a návrat oleja
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Výkonové stupne
Príkon
EER
Rozmery
Hmotnosť
Výparník - vodný
výmenník tepla
Nom.
Chladenie
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Prevádzková hmotnosť
Min. objem vody v systéme
Prietok vody
Nom. tlaková
strata vody
Model
Typ
Chladenie
Chladenie
Min.
Nom.
Max.
Chladenie Výmenník
tepla
Množstvo
Typ
Akustický výkon
Nom. ot.
Hladina
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia potrubia Výparník - vstup/výstup vody
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l
l/min
l/min
l/min
kPa
160
161
190
240
189
244
plynulý 25 - 100
54.3
65.9
3.48
3.70
1,860x1,000x3,700
45.4
3.54
1,280
1,337
280
270
320
316
74.6
3.62
90.6
3.48
1,398
1,516
360
352
380
420
381
428
plynulý 12,5 - 100
99.7
108.6
120
3.53
3.51
3.57
1,942x1,100x4,400
2,446
2,501
2,560
2,442
480
476
550
526
131.5
3.62
148
3.55
2,506
2,670
1,151
1,354
1,749
1,938
1,130
1,262
1,365
1,535
1,704
1,884
230.20
460.39
649.15
270.90
541.81
763.95
349.74
699.47
986.26
387.58
775.16
1,092.97
452.22
904.44
1,275.27
504.83
1,009.65
1,423.61
546.25
1,092.50
1,540.42
613.90
1,227.81
1,731.21
681.84
1,363.69
1,922.80
753.80
1,507.60
2,125.71
48
69
43
53
64
63
72
54
68
1
EV19270055
dBA
dBA
EV27270066
EV27270077
EV27270088
Rúrkový výmenník - priamy expanzný
88
EV32270088
EV32270099
90.5
69.7
71.7
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
25~60
R-134a
°CDB
°CDB
kg
5
10
Elektronický expanzný ventil
1
mm
Hz / V
2
88.9
114.3
3~ / 50 / 400
74
139.7
EWLD-I-SS
Bezkondenzátorový chladič,
štandardná účinnosť, štandardná hlučnosť
EWLD-I-SS
MicroTech III
››
››
››
››
››
››
››
››
Chladiaci výkon: 328-1 422 kW
Rozsah EER: 3,51 až 3,91
Skrutkový kompresor s plynulou reguláciou
Optimalizovaný na použitie s R-134a
Štandardný elektronický expanzný ventil
Rúrkový výparník - jednopriechodová chladiaca
strana pre jednoduchý obeh a návrat oleja
Všetky modely majú PED skúšku tlakových nádob
MicroTech III ovládač pre vynikajúcu logiku ovládania
a jednoduché rozhranie s komunikáciami LonWorks,
Bacnet, Ethernet TCP/IP alebo Modbus
Štandardná účinnosť
Štandardná hlučnosť
Len chladenie
Veľkosť
Chladiaci výkon
Nom.
Ovládanie výkonu Metóda
Minimálny výkon
Príkon
Chladenie
Nom.
EER
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výparník - vodný Prietok vody
Nom.
výmenník tepla
Chladenie Celková
Nom. tlaková
strata vody
Typ
Akustický výkon Chladenie
Nom. ot.
Hladina
Chladenie
Nom. ot.
akustického tlaku
Kompresor
Typ
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
Výparník
rozsah
Chladenie Min.~Max.
Kondenzátor
Chladivo
Typ
Množstvo
Ovládanie
Okruhy
Množstvo
Pripojenia
Výparník - vstup/výstup vody
potrubia
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
%
kW
mm
kg
kg
l/min
kPa
dBA
dBA
320
328
400
391
420
428
500
504
25
83.8 100 116 137
3.91 3.9
3.7 3.67
1,899x1,464x3,114
1,861
1,869 1,884
2,054
2,052 2,056
940.2 1,120.8 1,227.0 1,444.8
34
47
600
596
650
657
165
3.61
181
3.63
3,331 3,339
3,602
1,708.8 1,883.4
54
49
39
750
730
800
788
900 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
919 966 1,033 1,078 1,125 1,188 1,267 1,319 1,370
Plynulý
12.5
8.3
198 214 231 252 271 279 296 312 329 347 366 386
3.69
3.67
3.65 3.56 3.59 3.64 3.60 3.61 3.65 3.60 3.55
2,325x1,464x4,391
2,415x2,135x4,426
3,347 3,356 3,364
3,412
5,146
5,167
5,188
5,208
3,603 3,604 3,605
3,645
5,667
5,671
5,677
5,680
2,092.8 2,259.0 2,436.6 2,634.6 2,769.0 2,961.0 3,090.0 3,225.0 3,405.6 3,631.8 3,781.2 3,927.6
52
850
850
47
45
52
46
49
41
51
55
59
C17
1,422
405
3.51
4,076.4
63
93.7
96.6
96.7
96.9
97.3
97.8
Jednosmerný rúrkový výmenník
98.9
99.8
100.4 100.8 101.2 103 100.4 100.8 101.2 103
75.2
76.2
78.2
77.8
78.2
78.7
79.8
80.7
80.4
80.8
Polohermetický skrutkový kompresor
-8~15
25~60
R-134a
5
Elektronický expanzný ventil
2
°CDB
°CDB
kg
1
mm
168,3
75
83
80.4
3
219,1
3~ / 50 / 400
Hz / V
81.2
80.8
81.2
83
D.I.C.N.
DICN - komunikačná sieť Daikin
POUŽITEĽNÉ SÉRIE:
››
››
EWAQ080-260DAYN (R-410A)
EWYQ080-250DAYN (R-410A)
Chladiace jednotky Daikin môžu byť vybavené DICN, ktoré umožňuje súčasnú prevádzku až 4 chladiacich jednotiek,
akoby boli jedna jednotka, za účelom dosiahnutia požadovaného výkonu chladenia. Výsledkom je presné a efektívne
ovládanie výkonu. Je to taktiež užitočné ako záložný zdroj, čím sa zaručí, že je vždy dostupný dostatočný výkon
chladenia a zaručí sa spoľahlivý chod chladiaceho zariadenia.
Táto funkcia umožňuje obsluhu kaskády chladiacich zariadení Daikin prostredníctvom jediného ovládača.
Majte na pamäti, že režim DICN je možný len v rámci rovnakej série.
76
EHMC/EKBT
Hydraulický modul / Zásobná nádrž
EHMC10-15-30A10
mH2O
55
50
45
››
››
››
››
››
››
3 dostupné modely
100 l nádrž pre všetky veľkosti
protimrazová ochrana
čerpadlo s vysokým statickým tlakom (voliteľná možnosť)
štandardná odtoková súprava (pre použitie vnútri)
štandardné duálne tlakové porty (pred a za čerpadlom)
40
35
LEGENDA
30
Charakteristiky čerpadla
1. EHMC30A80
2. EHMC10A80
a EHMC15A80
3. EHMC30A10
4. EHMC10A10
a EHMC15A10
25
20
15
Hydraulický modul + tlakové
10
straty filtra
5. EHMC15/30A10
5
a EHMC15/30A80
6. EHMC10A10
a EHMC10A80
0
0 20 40 60 80 100 120140160 180200220 240260
(l/min)
Prietok
HYDRAULICKÝ MODUL
10
EHMC-AV
Nominálny prietok
Nominálny externý statický tlak
Nominálny príkon
Rozmery (v x š x h)
Hmotnosť
Akustický výkon
Akustický tlak
Napájanie
Prevádzkový rozsah
Strana vody
Strana vzduchu
Pripojenia potrubia
Vstup/výstup vody
Pripojenie odtoku kondenzátu
15
10
l/min
mH2O
W
mm
kg
dBA
dBA
V1
°C
°CDB
palce
palce
80
62
17
630
30
10
80
10
88
34
1,050
15
650
101
102
1,284x635x688
99
27
1,070
10
1,070
104
105
1,284x635x688
63
52
27
2,090
1,284x635x688
63
52
1~ / 230 V / 50 Hz
-10°C ~ 55°C
-10°C ~ 43°C
2" BSPF
1/2"
1" BSPF
80
187
111
63
52
2-1/2" BSPF
ZÁSOBNÁ NÁDRŽ
MODEL
Popis
Objem
Rozmery
Hmotnosť nádrže
EKBT
Zásobná nádrž s opláštením
EKBT500C
Zásobná nádrž s opláštením
200 l
1 284 x 637 x 754
86,5
500 l
1 200x1 200x1 950
EKBTC10C
160
Zásobná nádrž s opláštením
1 000 l
1 200x1 450x1 950
185
EKBT500N
Zásobná nádrž bez opláštenia
500 l
710x1 670
70
EKBTC10N
Zásobná nádrž bez opláštenia
1 000 l
860x2 020
100
77
Suché chladiče a kondenzátory
Potrubné s radiálnym ventilátorom
Typ v tvare V s axiálnym ventilátorom
Horizontálne alebo vertikálne s axiálnym ventilátorom
››
››
››
››
››
S jedným výmenníkom pre vertikálnu či horizontálnu
montáž alebo s dvoma výmenníkmi (v tvare V)
Pre klimatizáciu a priemyselné chladenie
K dispozícii sú modely s mimoriadne nízkou hlučnosťou a úsporou energie
Regulácia dodávaná a inštalovaná výrobcom
Výkony od 3 až do 2 400 kW
Chladiace veže
S radiálnym ventilátorom
››
››
››
››
››
››
››
››
S axiálnym ventilátorom
Modely s otvoreným okruhom
Modely s uzavretým okruhom
Modely s odparovaním na kondenzátore
Radiálne alebo axiálne ventilátory
Pozinkovaná oceľ, nerezová oceľ alebo laminát
Pre klimatizáciu a priemyselné chladenie
K dispozícii sú modely s nízkou hlučnosťou a úsporou energie
Výkony od 70 až do 9 200 kW
78
VETRANIE
Fan coil jednotky
80
Kazetové jednotky
81
FWC-BT/BF81
FWF-BT/BF82
FWC-AT/AF83
FWF-CT84
Kanálové jednotky
85
FWB-JT/JF85
FWB-BT86
Nástenné jednotky
87
FWT-BT87
Flexi jednotky
88
FWL-DT/DF88
FWM-DT/DF89
FWD-AT/AF90
Parapetné jednotky
91
FWV-DT/DF91
Chladiče vzduchu
92
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
93
VAM-FA93
Rooftop jednotky
94
UATYQ-CY194
UATYP-AY195
VZT jednotky
96
VZT jednotky pre Plug&Play pripojenie do VRV
Ďalšie informácie o voliteľnom príslušenstve nájdete na strane 107 tohto katalógu.
79
100
Portfólio - Fan-coil jednotky
Strana 1
FWV-DT/DF
FWD-AT/AF
FWM-DT/DF
FWL-DT/DF
FWT-BT
FWB-BT
FWB-JT/JF
FWF-CT
FWC-AT/AF
FWF-BT/BF
FWC-BT/BF
Typ
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2-rúrkový
4-rúrkový
2
3
4
5
chladenie
vykurovanie
chladenie
6
06
07
06
08
09
06
07
07
08
09
06
chladenie
chladenie
02
03
04
10
08
vykurovanie
02
02
03
04
chladenie
0304
07
08
0203
08
10
11
12
08
02
02
06
06
vykurovanie
09
10 11
07 08
09
10 11
07
08
10
07
06
05
06
07
02 03
04
08
08
09
10
10
05
06
07
08
09
10
86
02 03 04
05
06
07
02
03
04
02 03
08
09
10
05
06
07
04
05
08
09
10
06
87
02
01
02
03 04
03
05
06
04 06
01 02
08
03
04
06
10
08
10
88
01 02
03
01 02
01
04 06
03
02
08
04
03
06
08
04 06
01 02
10
08
03
04
06
10
10
08
10
89
01 02
03
01 02
0406
08
03
10
04 06
08
04
06
08
04
10
10
06
12
08
16
12
10
18
16
18
90
04
06
04
chladenie
chladenie
08
03 04
vykurovanie
vykurovanie
07
06
03 04
chladenie
chladenie
04
04
030405
02
vykurovanie
vykurovanie
03
03 04 05
02
chladenie
chladenie
04
05
06
85
vykurovanie
vykurovanie
03
03 04
02
chladenie
chladenie
11 12
84
vykurovanie
vykurovanie
10
04 05 06
02
02 03 04
vykurovanie
22 kW
09
07
83
chladenie
chladenie
20
05
07
02
chladenie
18
05
vykurovanie
vykurovanie
16
05
02 03 04
chladenie
vykurovanie
12
09
vykurovanie
chladenie
11
05
chladenie
chladenie
9
82
vykurovanie
vykurovanie
8
81
vykurovanie
vykurovanie
7
01
02
01
03
02
08
10
06
04 06
04
06
10
08
10
91
01
02
01 02
03
04 06
03
08
0406
80
10
08
10
16
12
10
08
03
12
08
18
16
18
FWC-BT/BF
Kazetová jednotka s kruhovým výfukom
FWC-BT/BF
››
››
››
››
››
››
BRC315D7
BRC7E532F
Vyfukovanie v rozsahu 360° zabezpečuje
rovnomernú distribúciu vzduchu a teploty
Moderný štýlový dekoračný panel v bielej farbe
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 výfukov pre jednoduchú montáž v rohoch
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu pre zdravší život
Horizontálny automatický pohyb výfukových lamiel zaručuje
prevádzku bez prievanu a zabraňuje znečisteniu stropu
Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom 850 mm
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon
Citeľný výkon
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie
4-rúrkové pripojenie
Príkon
Vysoké ot.
Rozmery
Hmotnosť
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu
Akustický výkon Vysoké ot.
Hladina akustického tlaku Vysoké ot.
Pripojenia
Voda
potrubia
Napájanie
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Vysoké ot.
Vstup
Výstup
Odvod kondenzátu OD
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
mm
kg
kPa
kPa
m³/h
dBA
dBA
palce
palce
mm
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWC07BT
FWC08BT
FWC09BT
5.6
6.3
7.2
4.0
4.5
5.3
7.1
8.3
9.5
40
46
58
76
288x840x840
26
15
19
26
34
15
19
26
34
Turbo ventilátor
1,062
1,236
1,518
1,776
36
39
44
49
24
28
32
37
3/4” BSP (vnútorný závit)
3/4” BSP (vnútorný závit)
VP25 (vonkajší priemer 32, vnútorný priemer 25)
1~/50/220-240
FWC06BT
5.0
3.4
6.3
81
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWC07BF
FWC08BF
FWC09BF
5.6
6.3
7.2
3.9
4.4
5.2
6.2
6.8
7.8
8.8
41
47
59
77
288x840x840
29
15
19
25
32
24
30
38
47
Turbo ventilátor
1,032
1,200
1,476
1,746
36
39
44
49
24
28
32
37
3/4” BSP (vnútorný závit)
3/4” BSP (vnútorný závit)
VP25 (vonkajší priemer 32, vnútorný priemer 25)
1~/50/220-240
FWC06BF
4.9
3.4
FWF-BT/BF
4-výfuková kazetová jednotka
FWF-BT/BF
››
››
››
››
››
››
BRC315D7
BRC7E532F
Moderný štýlový dekoračný panel v bielej farbe
Kompaktný dizajn (hĺbka a šírka len 570 mm) umožňuje jednoduchú
montáž vnútornej jednotky do medzistropu a dá sa umiestniť do
štandardných podhľadových rastrov bez potreby úpravy stropných kaziet
Komfortný horizontálny automatický pohyb výfukových lamiel
zabezpečuje prevádzku bez prievanu a chráni strop pred znečistením
Možnosť zaslepenia 1 alebo 2 výfukov pre jednoduchú montáž v rohoch
Možnosť prívodu čerstvého vzduchu pre zdravší život
Štandardné čerpadlo kondenzátu s výtlakom 750 mm
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon
Citeľný výkon
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie
4-rúrkové pripojenie
Príkon
Vysoké ot.
Rozmery
Jednotka
Hmotnosť
Jednotka
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu
Akustický výkon Vysoké ot.
Hladina akustického tlaku Vysoké ot.
Pripojenia
Voda
potrubia
Napájanie
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Vysoké ot.
Vstup
Výstup
Odvod kondenzátu OD
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
mm
kg
kPa
kPa
m³/h
dBA
dBA
palce
palce
mm
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWF03BT
FWF04BT
FWF05BT
2.8
3.3
4.0
1.7
2.1
2.7
3.4
4.1
5.3
67
70
89
285x575x575
19
6
19
31
42
6
19
31
42
Turbo ventilátor
468
660
876
40
44
49
27
33
39
3/4” BSP (vnútorný závit)
3/4” BSP (vnútorný závit)
VP20 (vonkajší priemer 26, vnútorný priemer 20)
1~/50/220-440
FWF02BT
1.7
1.3
2.6
82
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWF03BF
FWF04BF
FWF05BF
2.3
2.8
3.5
1.3
1.7
2.3
3.1
3.3
3.9
4.8
67
62
74
93
285x575x575
19
20
6
13
21
33
12
6
9
13
Turbo ventilátor
468
438
618
822
40
42
46
51
27
29
35
41
3/4” BSP (vnútorný závit)
3/4” BSP (vnútorný závit)
VP20 (vonkajší priemer 26, vnútorný priemer 20)
1~/50/220-440
FWF02BF
1.7
FWC-AT/AF
4-výfuková kazetová jednotka
FWC-AT/AF
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
MERCA
SRC-COA/HPA
WRC-COB/HPB
Široký prevádzkový rozsah
Ľahká inštalácia a údržba
Flexibilita (2-rúrkový alebo 4-rúrkový model)
Motor ventilátora s 3 stupňami rýchlosti
Radiálne ventilátory s dvojitým nasávaním
Nasávanie vzduchu odspodu
Vysokovýkonný prietok vzduchu
Vyberateľný umývateľný vzduchový filter (samozhášací, trieda 1)
Zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlakom 700 mm
Infračervené diaľkové ovládanie dodávané štandardne s dekoračným
panelom
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
4-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Hladina akustického tlaku Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Odvod kondenzátu OD
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
kg
l
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
dBA
dBA
palce
mm
Hz / V
FWC07AT
6.63
4.90
8.40
127
0.52
31.0
34.0
1,140
1,140
24.8
21.4
1,310
52
42
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWC08AT FWC10AT FWC11AT FWC12AT
7.50
8.80
9.95
10.80
5.40
6.40
7.10
7.70
9.50
11.00
12.00
12.90
151
164
192
253
0.64
0.68
0.79
1.06
335x820x821
32.0
35.0
38.0
40.0
35.0
38.0
41.0
43.0
2.69
1,290
1,514
1,711
1,858
1,290
1,514
1,711
1,858
30.8
41.6
52.2
69.3
26.8
35.3
45.2
64.1
Turbo ventilátory s priamym náhonom
1,380
1,560
1,740
1,840
55
60
61
64
45
49
51
53
3/4
19.05
1~/50/220-240
83
FWC02AF
3.81
3.40
10.55
122
0.53
31.0
34.0
655
907
3.56
4.8
1,310
52
42
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWC03AF FWC04AF FWC05AF FWC06AF
3.96
4.63
5.01
5.16
3.52
4.07
4.40
4.54
10.99
12.51
13.48
13.77
138
153
184
232
0.61
0.67
0.80
1.02
335x820x821
32.0
35.0
38.0
40.0
35.0
38.0
41.0
43.0
2.69
681
796
862
888
945
1,076
1,159
1,184
3.78
4.94
5.70
5.96
5.5
7.2
8.6
8.9
Turbo ventilátory s priamym náhonom
1,380
1,560
1,740
1,840
55
60
61
64
45
49
51
53
3/4
19.05
1~/50/220-240
FWF-CT
4-výfuková kazetová jednotka
FWF-CT
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
MERCA
SRC-COA/HPA
WRC-COB/HPB
4-smerné vyfukovanie vzduchu a pohyb výfukových lamiel
Kompaktný dizajn (hĺbka a šírka len 570 mm) umožňuje jednoduchú
montáž vnútornej jednotky do medzistropu a do štandardných
podhľadových rastrov bez potreby úpravy stropných kaziet
Široký prevádzkový rozsah
Nasávanie vzduchu odspodu
Ľahká inštalácia a údržba
Zabudované čerpadlo kondenzátu s výtlakom 700 mm
Radiálne ventilátory s dvojitým nasávaním
Vysokovýkonný prietok vzduchu
Motor ventilátora s 3 stupňami rýchlosti
Infračervené diaľkové ovládanie dodávané štandardne s dekoračným
panelom
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
4-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Hladina akustického tlaku Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Odvod kondenzátu OD
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
kg
kPa
kPa
m³/h
dBA
dBA
palce
mm
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWF03CT
4.10
2.93
4.69
64
0.28
250x570x570
FWF02CT
2.49
1.91
3.52
63
0.27
22
22
19.00
17.00
FWF04CT
4.54
3.37
5.28
79
0.34
23
23
27.00
24.00
Turbo ventilátory s priamym náhonom
680
54
45
3/4
19.05
1~/50/220-440
646
52
42
84
29.00
27.00
748
56
48
FWB-JT/JF
Kanálové jednotky
FWEC1, 2, 3A
FWB02JT/JF
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Široký prevádzkový rozsah
Tichá prevádzka vďaka zväčšeným ventilátorom
Jednoduchá údržba: filter je možné vybrať z obidvoch strán
aj zospodu (maximálna veľkosť filtra je 400 mm)
Flexibilita (2-rúrkový alebo 4-rúrkový model)
Motor ventilátora s 4 stupňami rýchlosti
Radiálne ventilátory s priamym náhonom
Flexibilita vďaka zameniteľnej strane prívodu vody
Vysokovýkonný prietok vzduchu
Externý statický tlak 30 Pa
Kondenzačná vanička ako štandard
Štandardný filter
Izolované so samozhášacou tepelnou izoláciou trieda 1
Elektronický izbový termostat (voliteľné príslušenstvo)
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon
Citeľný výkon
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie
4-rúrkové pripojenie
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Rozmery
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Prídavný výmenník tepla
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Prídavný výmenník tepla
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Externý tlak
Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Hladina akustického tlaku Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
kg
l
l/h
l/h
l/h
kPa
kPa
kPa
m³/h
Pa
dBA
dBA
palce
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWB02JT FWB03JT FWB04JT FWB05JT FWB06JT FWB07JT FWB08JT FWB09JT FWB10JT FWB11JT FWB02JF FWB03JF FWB04JF FWB06JF FWB07JF FWB08JF
1.64 2.67 2.99 3.34 4.81 5.31 6.16 7.26 8.49 8.99 1.67 2.67 3.03 4.88 5.33 6.53
0.94 1.88 1.95 2.07 3.40 4.15 4.39 5.06 6.37 6.41 0.97 1.83 1.93 3.41 4.01 4.91
2.16 3.62 3.97 4.11 6.30 7.47 8.09 9.64 11.57 11.71 2.12 3.69 3.87 6.40 7.52 9.01
2.49 3.92 4.43 6.70 8.16 9.56
34
53
57
54
86
121
117
134
164
166
34
51
54
84
117
137
0.15 0.24 0.26 0.25 0.39 0.55 0.53 0.61
0.75
0.15 0.23 0.25 0.38 0.53 0.62
251x814 251x984
251x1,314
251x1,664
251x814 251x984 251x1,114 251x1,314 251x1,564 251x1,664
251x1,114x590
251x1,564x590
251x1,924x590
x590
x590
x590
x590
x590
x590
x590
x590
x590
x590
20.0 23.0 28.0 31.0 33.0 44.0 48.0 52.0 50.0 56.0 22.0 27.0 31.0 36.0 48.0 52.0
20.7 24.0 29.1 32.5 34.4 45.8 50.4 54.6 52.4 59.1 22.9 28.3 32.5 37.9 50.4 54.6
0.69 0.95 1.14 1.52 1.44 1.82 2.42 2.62 2.36 3.14 0.92 1.26 1.52 1.92 2.42 2.62
386
549
739
803 1,022 1,109 1,383 1,523 1,764 1,910 386
530
724
986 1,138 1,296
386
549
738
802 1,020 1,107 1,336 1,524 1,764 1,911 387
530
725
985 1,139 1,299
269
391
493
663
820
924
10.91 8.34 15.64 11.22 31.31 12.56 7.62 9.83 21.71 16.81 10.95 8.24 15.67 29.95 9.24 12.49
8.86 6.76 12.84 9.21 25.87 11.13 6.57 8.60 18.56 14.46 8.94 6.64 12.84 24.16 7.89 9.67
10.66 24.73 41.72 81.63 25.31 31.33
Radiálny ventilátor s priamym náhonom (dopredu zahnuté lopatky)
262
428
431
428
757
945
950 1,066 1,463 1,341 220
424
437
747
898 1,112
30
30
50
52
55
55.5
56
47
52
50
52
55
47.5
52
49
35.5
40
37
38
40
39.5
43
43.5
44
35
40
38
40
39.5
43
3/4
3/4
1~ / 50 / 220-240
1~ / 50 / 220-240
85
FWB10JF
8.21
6.28
11.09
11.68
163
0.74
251x1,924
x590
56.0
59.1
3.14
1,660
1,660
1,142
19.38
16.50
50.03
1,385
56
44
FWB-BT
Kanálové jednotky
FWEC1, 2, 3A
FWB04BT
››
››
››
››
››
››
››
Nízka úroveň akustického výkonu a elektrického príkonu
vďaka novému tvaru vrtule z ABS a motoru
Kompaktné rozmery, jednoduchá montáž do medzistropu
3-, 4- alebo 6-radový chladiaci výmenník
Vanička na kondenzát pre zachytenie kondenzátu
z: výmenníka tepla a regulačných ventilov
7-rýchlostné elektrické motory (s tepelnou ochranou na vinutí)
Všetkých 7 rýchlostí je preddrôtovaných z výroby
do dosky svorkovnice rozvodovej skrine
Vzduchový filter je možné jednoducho vybrať a vyčistiť
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
4-rúrkové pripojenie* Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prídavný výmenník Objem vody
tepla
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Prídavný výmenník tepla
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Prídavný výmenník tepla
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Externý tlak
Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Hladina akustického tlaku Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Prídavný výmenník tepla
Odvod kondenzátu OD
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
kg
l
l
FWB02BT
2.61
1.88
5.47
l/h
l/h
l/h
kPa
kPa
kPa
m³/h
Pa
dBA
dBA
palce
palce
mm
Hz / V
23
24
1.1
FWB03BT
FWB04BT
3.14
3.49
2.16
2.34
6.01
6.47
3.14
79
0.36
239x1,039x609
24
26
26
28
1.5
2.2
0.4
448
480
8
7
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWB05BT
FWB06BT
FWB07BT
5.08
5.45
6.47
3.6
3.87
4.4
10.31
11.39
12.28
5.99
154
0.73
239x1,389x609
31
33
35
33
35
38
1.6
2.1
3.2
0.6
FWB08BT
7.57
5.23
15.05
43
45
2.1
FWB09BT
FWB10BT
8.67
10.34
5.96
6.9
16.85
18.78
12.8
294
1.28
239x1,739x609
45
48
48
52
2.8
4.2
1.7
539
598
873
936
1,111
1,299
1,488
1,774
527
567
904
999
1,077
1,319
1,479
1,647
275
526
1,123
14
11
15
8
14
21
26
10
8
12
7
10
16
15
18
3
5
8
Radiálny ventilátor s priamym náhonom (dopredu zahnuté lopatky) - priamo zdvojený na motore ventilátora
400
800
1,200
71
65
59
56
59
69
44.5
47.5
57.5
3/4
3/4
1
16
1~ / 50 / 230
*4-rúrový model = 2-rúrový model + voliteľný doplnkový výmenník tepla
86
FWT-BT
Nástenná jednotka
FWT05, 06BT
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
MERCA
SRC-COA/HPA
WRC-COB/HPB
Široký prevádzkový rozsah
Ľahká inštalácia a údržba
Motor ventilátora s 3 stupňami rýchlosti
Radiálne ventilátory s dvojitým nasávaním
Vynikajúci prietok a rozvod vzduchu
Flexibilita vďaka zameniteľnej strane prívodu vody
Vysokovýkonný prietok vzduchu
Izolované so samozhášacou tepelnou izoláciou trieda 1
Vyberateľný umývateľný vzduchový filter (samozhášací, trieda 1)
Kompaktný estetický tenký dizajn
Bezdrôtové diaľkové ovládanie s dosahom až 9 m,
k dispozícii zjednodušený káblový ovládač
LED indikátor signalizuje prevádzku zariadenia
(normálnu alebo poruchovú)
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Hladina akustického tlaku Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Odvod kondenzátu OD
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
kg
l
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
dBA
dBA
palce
mm
Hz / V
FWT02BT
2.34
1.74
3.02
24
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWT04BT
FWT05BT
FWT06BT
3.22
4.54
5.28
2.35
3.65
4.33
4.10
6.01
6.74
29
66
69
0.13
0.29
0.30
260x899x198
304x1,062x222
12
16
13
17
0.57
0.85
554
781
908
554
781
908
69.3
50.3
69.3
60.6
50.6
70.6
Diagonálny ventilátor a priamym náhonom
586
1,070
1,121
55
61
64
42
49
50
1/2
20
1~ / 50 / 220-240
FWT03BT
2.78
2.03
3.75
25
0.11
260x799x198
10
10
0.49
402
402
48.3
42
478
478
64.7
58.6
467
510
53
40
39
16
87
FWL-DT/DF
Parapetno podstropná Flexi jednotka
FWL-DT/DF
››
››
››
››
››
››
››
››
FWL-DT/DF
FWEC1, 2, 3A
ECFWMB6
Rýchly systém upevňovania na stenu alebo strop
K dispozícii sú predmontované 3-cestné regulačné ventily - zapni/vypni
Ventily sú izolované, nevyžaduje sa odvod kondenzátu
Balenia ventilov obsahujú aj regulačno uzatváracie ventily a púzdro
na čidlo teploty
Rýchlopripojiteľné elektrické príslušenstvo: nie sú potrebné žiadne nástroje
Vzduchový filter je možné jednoducho vybrať a vyčistiť
Elektrický ohrievač: bez relé až do výkonu 2 kW
Elektrický ohrievač: vybavený dvoma termostatmi vypínajúcimi pri prehriatí
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
4-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
l
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
dBA
palce
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWL01DT FWL02DT FWL03DT FWL04DT FWL06DT FWL08DT FWL10DT FWL01DF FWL02DF FWL03DF FWL04DF FWL06DF FWL08DF FWL10DF
1.54
2.09
2.93
4.33
4.77
6.71
8.02
1.46
1.90
2.87
4.33
4.67
6.64
7.88
1.20
1.51
2.11
3.15
3.65
4.91
5.96
1.14
1.51
2.07
3.15
3.57
4.85
5.85
2.14
2.57
3.81
5.63
6.36
7.83
10.03
1.90
2.10
3.08
5.05
5.30
7.91
9.30
37
53
56
98
137
175
37
53
56
98
137
175
0.17
0.24
0.25
0.44
0.43
0.60
0.76
0.17
0.24
0.25
0.44
0.43
0.60
0.76
564x774x226 564x984x226 564x1,194x226 564x1,404x251
564x774x226 564x984x226 564x1,194x226 564x1,404x251
20
21
27
32
33
44
21
22
28
34
35
46
0.5
0.7
1
1.4
2.1
0.5
0.7
1
1.4
2.1
265
359
504
745
820
1,154
1,343
251
327
494
745
803
1,142
1,355
265
359
504
745
820
1,154
1,343
196
182
286
396
465
694
816
13
11
12
14
12
19
13
11
12
14
12
19
9
11
9
10
9
16
7
8
5
10
8
9
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
319
344
442
706
785
1,011
1,393
307
327
431
690
763
998
1,362
45
50
47
52
56
58
64
45
50
47
52
56
58
64
1/2
3/4
1/2
3/4
1~/50/230
1~/50/230
88
FWM-DT/DF
Parapetno podstropná Flexi jednotka
FWM-DT/DF
››
››
››
››
››
››
››
››
FWM-DT/DF
FWEC1, 2, 3A
Rýchly systém upevňovania na stenu alebo strop
K dispozícii sú predmontované 3-cestné regulačné ventily - zapni/vypni
Ventily sú izolované, nevyžaduje sa odvod kondenzátu
Balenia ventilov obsahujú aj uzatváracie ventily
Rýchlopripojiteľné elektrické príslušenstvo: nie sú potrebné žiadne nástroje
Vzduchový filter je možné jednoducho vybrať a vyčistiť
Elektrický ohrievač: bez relé až do výkonu 2 kW
Elektrický ohrievač: vybavený dvoma termostatmi vypínajúcimi pri prehriatí
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
4-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Odvod kondenzátu OD
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
l
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
dBA
palce
mm
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWM01DT FWM02DT FWM03DT FWM04DT FWM06DT FWM08DT FWM10DT FWM01DF FWM02DF FWM03DF FWM04DF FWM06DF FWM08DF FWM10DF
1.54
2.09
2.93
4.33
4.77
6.71
8.02
1.46
1.90
2.87
4.33
4.67
6.64
7.88
1.20
1.51
2.11
3.15
3.65
4.91
5.96
1.14
1.51
2.07
3.15
3.57
4.85
5.85
2.14
2.57
3.81
5.63
6.36
7.83
10.03
1.90
2.10
3.08
5.05
5.30
7.91
9.30
37
53
56
98
137
175
37
53
56
98
137
175
0.17
0.24
0.25
0.44
0.43
0.60
0.76
0.17
0.24
0.25
0.44
0.43
0.60
0.76
535x584x224
535x794x224 535x1,004x224 535x1,214x249
535x584x224 535x794x224 535x1,004x224 535x1,214x249
14
15
19
23
32
15
16
20
25
34
0.5
0.7
1
1.4
2.1
0.5
0.7
1
1.4
2.1
265
359
504
745
820
1,154
1,343
251
327
494
745
803
1,142
1,355
265
359
504
745
820
1,154
1,343
196
182
286
396
465
694
816
13
11
12
14
12
19
13
11
12
14
12
19
9
11
9
10
9
16
7
8
5
10
8
9
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
319
344
442
706
785
1,011
1,393
307
327
431
690
763
998
1,362
45
50
47
52
56
58
64
45
50
47
52
56
58
64
1/2
3/4
1/2
3/4
17
17
1~/50/230
1~/50/230
89
FWD-AT/AF
Parapetno podstropná Flexi jednotka
FWD04AT/AF
››
››
››
››
FWEC1,2,3A
FWD04AT/AF
Rýchly systém upevňovania na stenu alebo strop
Priame napojenie vzt potrubia na výfuk
Štandardný elektronický ovládač so snímačom teploty vody; ovládač
s rozšírenými funkciami; ovládač s nadradenou komunikáciou
Vzduchový filter je možné jednoducho vybrať a vyčistiť
Vnútorné jednotky
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
4-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prídavný výmenník Objem vody
tepla
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Externý tlak
Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Odvod kondenzátu OD
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
l
l
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
Pa
dBA
palce
mm
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWD04AT FWD06AT FWD08AT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT FWD04AF FWD06AF FWD08AF FWD10AF FWD12AF
3.90
6.20
7.80
8.82
11.90
16.40
18.30
3.90
6.20
7.80
8.82
11.90
3.08
4.65
6.52
7.16
9.36
12.80
14.10
3.08
4.65
6.52
7.16
9.36
4.05
7.71
9.43
10.79
14.45
19.81
21.92
4.49
6.62
9.21
15.86
234
349
443
714
1,197
234
349
443
714
0.95
1.58
1.97
3.21
5.37
0.95
1.58
1.97
3.21
280x754x559 280x964x559 280x1,174x559 352x1,174x718 352x1,384x718 280x754x559 280x964x559 280x1,174x559 352x1,174x718
33
41
47
49
65
77
80
35
43
50
52
71
1.06
1.42
1.79
2.38
2.5
4.02
5.03
1.06
1.42
1.79
2.38
2.50
674
1,064
1,339
1,514
2,056
2,833
3,140
674
1,064
1,339
1,514
2,056
2,833
3,140
17
24
16
26
34
45
14
20
13
21
28
37
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
800
1,250
1,600
2,200
3,000
66
58
68
64
97
145
134
66
69
72
74
78
3/4
1
16
1~ / 50 / 230
90
0.35
0.47
0.59
1.42
FWD16AF FWD18AF
16.40
18.30
12.80
14.10
21.15
1,197
5.37
352x1,384x718
83
86
4.02
5.03
1.72
674
1,064
1,339
1,514
2,056
2,833
3,140
349
581
808
1,392
1,856
17
24
16
26
34
45
9
15
13
12
16
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
800
1,250
1,600
2,200
3,000
63
53
63
59
92
138
128
66
69
72
74
78
3/4
1
16
1~ / 50 / 230
FWV-DT/DF
Parapetná jednotka
FWV-DT/DF
››
››
››
››
››
››
››
››
FWEC1, 2, 3A
ECFWMB6
Rýchly systém upevňovania na stenu
K dispozícii sú predmontované 3-cestné regulačné ventily - zapni/vypni
Ventily sú izolované, nevyžaduje sa odvod kondenzátu
Balenia ventilov obsahujú aj uzatváracie ventily
Rýchlopripojiteľné elektrické príslušenstvo: nie sú potrebné žiadne nástroje
Vzduchový filter je možné jednoducho vybrať a vyčistiť
Elektrický ohrievač: bez relé až do výkonu 2 kW
Elektrický ohrievač: vybavený dvoma termostatmi vypínajúcimi pri prehriatí
Vnútorná jednotka
Chladiaci výkon
Celkový výkon Vysoké ot.
Citeľný výkon
Vysoké ot.
Vykurovací výkon 2-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
4-rúrkové pripojenie Vysoké ot.
Príkon
Vysoké ot.
Prúd
Vysoké ot.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Výmenník tepla
Objem vody
Prietok
Chladenie
Vykurovanie
Tlaková strata
Chladenie
Vykurovanie
Ventilátor
Typ
Prietok vzduchu Vysoké ot.
Akustický výkon Vysoké ot.
Pripojenia potrubia Štandardný výmenník tepla
Odvod kondenzátu OD
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
W
A
mm
kg
l
l/h
l/h
kPa
kPa
m³/h
dBA
palce
mm
Hz / V
2-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
4-RÚRKOVÉ PRIPOJENIE
FWV01DT FWV02DT FWV03DT FWV04DT FWV06DT FWV08DT FWV10DT FWV01DF FWV02DF FWV03DF FWV04DF FWV06DF FWV08DF FWV10DF
1.54
2.09
2.93
4.33
4.77
6.71
8.02
1.46
1.90
2.87
4.33
4.67
6.64
7.88
1.20
1.51
2.11
3.15
3.65
4.91
5.96
1.14
1.51
2.07
3.15
3.57
4.85
5.85
2.14
2.57
3.81
5.63
6.36
7.83
10.03
1.90
2.10
3.08
5.05
5.30
7.91
9.30
37
53
56
98
137
175
37
53
56
98
137
175
0.17
0.24
0.25
0.44
0.43
0.60
0.76
0.17
0.24
0.25
0.44
0.43
0.60
0.76
564x774x226 564x984x226 564x1,194x226 564x1,404x251
564x774x226 564x984x226 564x1,194x226 564x1,404x251
19
20
25
30
31
41
20
21
26
32
33
44
0.5
0.7
1
1.4
2.1
0.5
0.7
1
1.4
2.1
265
359
504
745
820
1,154
1,343
251
327
494
745
803
1,142
1,355
265
359
504
745
820
1,154
1,343
196
182
286
396
465
694
816
13
11
12
14
12
19
13
11
12
14
12
19
9
11
9
10
9
16
7
8
5
10
8
9
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
Viaclopatkový radiálny ventilátor s obojstranným nasávaním
319
344
442
706
785
1,011
1,393
307
327
431
690
763
998
1,362
45
50
47
52
56
58
64
45
50
47
52
56
58
64
1/2
3/4
1/2
3/4
16
16
1~/50/230
1~/50/230
91
Chladiče vzduchu
Chladiče vzduchu sú určené pre veľké sklady, chladiarne a mraziarne a pre priemysel. Výmenník tepla
vzduchového chladiča je vyrobený z medených rúrok s vysokou účinnosťou a so špeciálnym vnútorným
špirálovitým profilom pre vodu alebo glykol. K dispozícii je niekoľko modelov s rôznymi medzerami medzi
lamelami a s výkonmi od 1 až do 160 kW.
NHIW / HILW
HDIW
CHSW
LHSW
S2HCW
S3HCW
SHDNW / SHDSW
SHAW
92
VAM-FA
Vetracie jednotky so spätným získavaním tepla
Čerstvý vonkajší vzduch
Odpadový vzduch, z ktorého
sme získali teplo a vlhkosť
Čerstvý vzduch
po rekuperácií
tepla
Vnútorný vzduch
Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu
a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými
podmienkami. Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným
prostredím, čím sa podstatne zníži požadovaný chladiaci a vykurovací výkon
klimatizačného zariadenia. Jednotky HRV je možné ovládať samostatne alebo
súčasne s inými vnútornými jednotkami (série Daikin VRV® alebo Sky Air).
››
››
››
››
››
››
››
››
Vetranie s úsporou energie s pomocou rekuperácie pri vykurovaní
aj chladení
Ideálne riešenie pre obchody, reštaurácie alebo kancelárie, ktoré vyžadujú
maximálny podlahový priestor pre nábytok, dekorácie a príslušenstvo
Funkcia voľného chladenia, keď je vonkajšia teplota
nižšia než vnútorná (napr. počas noci)
Je možné použiť samostatne alebo integrované v systéme VRV®
Široký sortiment jednotiek: vzduchový výkon od 150 až do 2000 m³/h
Špeciálne vyvinutý HEP výmenník tepla (papier s vysokou účinnosťou)
Odvod kondenzátu nie je potrebný
Možnosť podtlakovej aj pretlakovej prevádzky
[iPU]
Vetranie
Prietok vzduchu
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Externý statický tlak Veľmi vysoké ot.
Režim rekuperácie tepla Veľmi vysoké ot.
Hladina
akustického tlaku Režim obtoku
Veľmi vysoké ot.
Účinnosť rekuperácie tepla
Veľmi vysoké ot.
Účinnosť
Chladenie
Veľmi vysoké ot.
rekuperácie vlhkosti Vykurovanie
Veľmi vysoké ot.
Režim rekuperácie tepla Nom.
Veľmi vysoké ot.
Príkon
Veľmi vysoké ot.
Režim obtoku
Nom.
Výška x Šírka x Hĺbka
Rozmery
Hmotnosť
Priemer pripojovacieho VZT potrubia
Prevádzkový
Min.
rozsah
Max.
Relatívna vlhkosť
Prevádzkový režim
Systém rekuperácie
Prvok rekuperácie
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
Maximálny prúd ističa (MFA)
m³/h
m³/h
Pa
dBA
dBA
%
%
%
kW
kW
mm
kg
mm
°CDB
°CDB
%
VAM150FA
150
150
69
27 / 28.5
27 / 28.5
74
VAM250FA
250
250
64
28 / 29
28 / 29
72
58
64
0.116
0.141
0.116
0.141
285x776x525
24
100
VAM350FA
350
350
VAM500FA
500
500
98
32 / 34
33 / 34.5
32 / 34
33.5 / 34.5
75
61
58
65
62
0.194
0.212
0.194
0.212
301x828x816
33
150
200
VAM650FA
650
650
93
34.5 / 35.5
34.5 / 35.5
74
VAM800FA
800
800
137
36 / 37
36 / 37
60
63
65
0.380
0.451
0.380
0.451
364x1,004x868
48
VAM1000FA
1,000
1,000
157
36 / 37
36 / 37
VAM1500FA VAM2000FA
1,500
2,000
1,500
2,000
137
39.5 / 41.5
40 / 42.5
40.5 / 41.5
40 / 42.5
75
61
66
0.469
0.864
0.953
0.469
0.864
0.953
364x1,004x1,156 726x1,514x868 726x1,514x1,156
61
132
158
250
350
-15
50
80 % alebo menej
Režim rekuperácie tepla/režim obtoku/režim Fresh-up
Krížový výmenník vzduch-vzduch (citeľné aj viazané teplo)
Špeciálne upravený nehorľavý papier
1~/50/60/220-240/220
15
Hz / V
A
93
UATYQ-CY1
Rooftop - tepelné čerpadlo
Diaľkový ovládač
UATYQ-CY1
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Inštalácia typu ‘plug and play’: na prepojenie samotnej
jednotky nie sú potrebné žadne ďalšie potrubia, keďže
chladiaci okruh je už z výroby prepojený.
Vysoko účinný a spoľahlivý špirálový kompresor
Široký prevádzkový rozsah
Dizajn s rovnou strieškou jednotky umožňuje maximálne
využitie priestoru pri preprave a skladovaní
Freecooling a prívod čerstvého vzduchu je možný pomocou
ekonomizéra (príslušenstvo)
Variabilná poloha pripojenia nasávacieho a výfukového potrubia:
ventilátor je možné namontovať v dvoch polohách
Chladivo plnené pri výrobe zabezpečuje bezchybnú a účinnú prevádzku
Prietok vzduchu a požadovaný externý tlak je možné nastaviť podľa
potreby vďaka použitiu ventilátora s nepriamym pohonom
Nastaviteľná remenica ventilátora ako štandard poskytuje široký rozsah
dodávaného množstva vzduchu a externých statických tlakov.
Kondenzátor s nerezovou povrchovou úpravou
INŠTALÁCIA TYPU PLUG AND PLAY
Vykurovanie a chladenie
Rooftop
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Výparník
Prietok vzduchu Chladenie
Externý statický tlak
Pripojenia
Pripojenie
OD
potrubia výparníka kondenzátu
Kondenzátor
Napájanie
Rozmery
Hmotnosť
Opláštenie
VxŠxH
Farba
Materiál
Prietok vzduchu Chladenie
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Akustický výkon Nom. ot.
Chladivo
Typ
Fáza / frekvencia / napätie
UATYQ250CY1
27.340
24.910
8.140
7.330
3.36
3.40
1,560
UATYQ350CY1
35.580
34.790
10.780
10.840
3.30
3.21
2,030
147
mm
kg
1,150x1,638x2,063
445
1,028x2,209x2,113
580
cfm
°CDB
°CDB
dBA
8,230
12,000
kW
kW
kW
kW
l/s
Pa
82
Hz / V
Hmotnosť
Balenie
Ventilátor
Príslušenstvo pre
ECONO250AY1
Jednotka
s obalom
Výška
Šírka
Hĺbka
Hmotnosť
Prietok vzduchu Chladenie Nom.
mm
mm
mm
kg
kg
l/s
cfm
UATYQ550CY1
55,690.000
53.930
16.740
15.540
3.33
3.47
3,160
UATYQ600CY1
66.820
61.690
19.650
18.580
3.40
3.32
3,445
206
UATYQ700CY1
72.600
69.610
21.610
21.420
3.36
3.25
3,917
1,302x2,209x2,670
830
1,454x2,209x2,670
970
20,200
21,200
25.4
mm
Ekonomizér (príslušenstvo)
Ekonomizér
Rozmery
UATYQ450CY1
44.720
41.790
13.040
12.860
3.43
3.25
2,670
1,130x2,209x2,113 1,048x2,209x2,670
610
780
Bledošedá
Galvanicky pozinkovaná oceľ
12,100
12,900
0~52
-15~20
83
87
R-410A
3~/50/380-415
ECONO350AY1
ECONO450AY1
90
ECONO550AY1
ECONO600AY1
ECONO700AY1
53
165
3,160
6,700
UATYQ550CY1
1,458
1,564
54
166
3,445
7,300
UATYQ600CY1
69
181
3,917
8,300
UATYQ700CY1
534
1,440
1,144
51
152
1,560
3,300
UATYQ250CY1
1,430
1,124
42
140
2,030
4,300
UATYQ350CY1
94
43
141
2,670
5,650
UATYQ450CY1
UATYP-AY1
Rooftop - tepelné čerpadlo
Diaľkový ovládač
UATYP-AY1
››
››
››
››
››
››
Inštalácia typu `plug and play’: na prepojenie samotnej jednotky nie
sú potrebné žadne ďalšie potrubia, keďže chladiaci okruh je už z
výroby prepojený.
Chladivo plnené pri výrobe zabezpečuje bezchybnú a účinnú prevádzku
Prietok vzduchu a požadovaný externý tlak je možné nastaviť podľa
potreby vďaka použitiu ventilátora s nepriamym pohonom
Dizajn s rovnou strieškou jednotky umožňuje maximálne využitie priestoru
pri preprave a skladovaní
Vysoko účinný a spoľahlivý špirálový kompresor
Kondenzátor s nerezovou povrchovou úpravou
Vykurovanie a chladenie
Rooftop
Chladiaci výkon
Nom.
Vykurovací výkon Nom.
Príkon
Chladenie
Nom.
Vykurovanie
Nom.
EER
COP
Výparník
Prietok vzduchu Chladenie
Externý statický tlak
Pripojenia
Pripojenie
OD
potrubia výparníka kondenzátu
Kondenzátor
Rozmery
VxŠxH
Hmotnosť
Opláštenie
Farba
Materiál
Prietok vzduchu Chladenie
Chladenie Min.~Max.
Prevádzkový
rozsah
Vykurovanie Min.~Max.
Akustický výkon Nom.
Chladivo
Typ
Napájanie
Fáza / frekvencia / napätie
kW
kW
kW
kW
m³/min
Pa
mm
mm
kg
UATYP700AMY1
67.406
74.733
29.200
26.220
2.31
2.85
226
UATYP850AMY1
82.939
92.317
38.160
34.780
2.17
2.65
263
UATYPC10AMY1
101.110
102.290
43.170
41.670
2.34
2.45
312
UATYPC12AMY1
109.609
126.314
48.200
46.800
2.27
2.70
354
294
25.4
1,735x2,250x2,800
1,200
1,974x2,252x3,180
1,350
1,510
cfm
°CDB
°CWB
dBA
Bledošedá
Galvanicky pozinkovaná oceľ
20,000
20~46
-15~20
-
Hz / V
3~/50/380-415
95
1,600
VZT jednotky
SORTIMENT VZT JEDNOTIEK
Široký štandardný sortiment ponúka prietokové množstvá vzduchu od 500 m3/h až do
124 000 m3/h s možnosťou výberu najvhodnejšej prietokovej rýchlosti vzduchu, v závislosti od
jeho úpravy. Okrem toho, je pri rovnakom prietoku možné prispôsobiť rozmery (šírka x výška)
rozmerovým obmedzeniam inštalácie. Všetky modely sú zhotovené modulárne, aby uľahčili
prepravu a zjednodušili montáž na mieste. VZT jednotky nemajú žiadne zvary a na požiadanie sa
môžu dodať úplne demontované, aby ich bolo možné inštalovať priamo na mieste.
›› Štandardné veľkosti zariadení sú optimalizované na dosiahnutie najlepšieho kompromisu
medzi konkurencieschopnosťou a výrobnou štandardizáciou.
›› „Nekonečne” variabilné veľkosti sú navrhnuté na prekonanie inštalačných prekážok na
miestach, kde sa požiadavky na „šírku x výšku” musia prispôsobiť danému priestoru. Systém
ponúka možnosť upraviť rozmery zariadenia v 5 cm krokoch.
OVLÁDANIE
Na požiadanie je možné vybaviť všetky jednotky systémom regulácie alebo ovládania, ktorý môže
samostatne riadiť jednotku alebo komunikovať s externým riadiacim systémom. Časť silového
napájania ovládacieho panelu, invertory, mikroprocesor, snímače merania teploty, vlhkosti
a kvality vzduchu, regulačné ventily, servopohony klapiek, bezpečnostné zariadenia a ovládanie
sú len niektoré komponenty, ktoré je možné nainštalovať na zariadene na požiadanie, aby
poskytovali ešte komplexnejší produkt a rýchlejšiu inštaláciu.
96
TECHNICKÉ MOŽNOSTI
Všetky jednotky boli vyvinuté so špeciálnym ohľadom na energetickú účinnosť. Výmenné povrchy, účinnosť motora, filtrácia,
izolácia, redukcia trenia a pokles tlaku v prietoku vzduchu vo vnútri VZT jednotiek sú len niektoré príklady najdôležitejších
parametrov, ktoré sa zvážili pri vývoji dizajnu. Všetko to vytvára produkt, ktorý je možné jednoducho vložiť do systému a ktorý je
schopný prispievať k celkovým úsporám energie.
Rám
Konštrukcia nosného rámu je z eloxovaného hliníka (vhodná na
inštaláciu najmä na miestach s agresívnou atmosférou) alebo
z hliníkových profilov rozmerov 40 x 40 alebo 60 x 60 mm. Na výber
aj rám s prerušeným tepelným mostom (rozmer 60 x 60 mm) alebo
so zaobleným profilom (vhodný pre aplikácie v potravinárskom
sektore alebo tam, kde sa vyžaduje vysoká úroveň hygieny).
Všetky profily majú dvojitú komoru, takže upevňovacie skrutky
sú úplne zapustené a nevyčnievajú vo vnútri VZT jednotiek (čo je
v súlade s aktuálnymi predpismi o predchádzaní nehodám) a sú
vybavené aj tesnením, ktoré sa ukladá do vnútra profilu, aby sa
zaistilo maximálne utesnenie. Konštrukcia je ukončená trojcestnými
nylonovými spojmi vloženými v rohoch, zatiaľ čo základový rám,
samostatný v každej časti, je z hliníku s rohmi vylisovanými pod
tlakom, aby sa uľahčilo dvíhanie.
Panely
Výplňové panely sú z dvojitých plechov vyplnených izoláciou
a môžu byť ploché (hrúbka 25 a 46 mm) alebo stupňovité (hrúbka
42 a 62 mm). Stupňovité panely umožňujú rovný povrch vo vnútri
jednotky, čím zaručujú plynulosť medzi panelom a profilom. Izoláciu
tvorí buď polyuretánová pena (40 ÷ 50 kg/m3), alebo minerálna vlna
prilepená k panelu (90 kg/m3).
Plochý panel
Polyuretánová
pena
Stupňovitý
panel
Hliníkový profil s prerušením
tepelného mostu
Zostava motora ventilátora
Zostavu motora ventilátora tvorí nosná konštrukcia s dvoma
hliníkovými profilmi, ktoré absorbujú prenášané otrasy a motora
upevneného na napínacom posúvači. Konštrukcia sa nikdy nedotýka
spodnej časti jednotky, pretože hliníkové profily prenášajú hmotnosť
na konštrukciu VZT jednotky a tak zaisťujú maximálnu izoláciu od
vibrácií. Takýmto riešením je zaistené, že VZT jednotka neprenesie
vibrácie na žiadny rovný povrch, na ktorom je nainštalovaná.
Základový rám
Napínací
posúvač
Konštrukcia s dvoma
hliníkovými profilmi
97
Roh
FITTINGS
Ukotvenie panelov
Spoje sú z nerezovej ocele so samoreznými skrutkami umiestnenými
v nylónových puzdrách a zachytené v paneli s externým uzáverom.
Tento systém úplne skrýva skrutky v paneli a vďaka samouťahovacím
a samocentrovacím skrutkám je aj po čase zaistená tesnosť.
The fasteners are stainless steel, self-tapping screws,
located in nylon bosses and retained in the panel with an
external cap. This system completely hides the screws in
the panel and thanks to the self-fastening and self-centering
screws, the tightness over time is ensured.
Skrutka
DOORS
The doors
provided w
pressurized
allow left o
the door.
Nylónové puzdro
Uzáver
Dvierka
Pre pretlakové sekcie je možné poskytnúť dvierka s otváraním
smerom von alebo dovnútra na kontrolu alebo servis. Dvierka môžu
byť na závesoch s otváraním doprava alebo doľava alebo môžu byť
plne odmontovateľné.
Otvory
Inšpekčné otvory majú dvojitú stenu vyrobenú z polykarbonátu.
Upevňovací systém s poistnými skrutkami prechádza len cez
polykarbonátové teleso (a nie cez panel) a interné a externé
tesnenie otvoru zabraňuje vytváraniu kondenzátu a zabezpečuje
maximálne tesnenie.
Filtre
Počas konfigurácie jednotky sa venuje špeciálna pozornosť polohe
filtrov v jednotke, aby sa maximalizovala ich účinnosť. Všetky filtre
sú upevnené na samostatných rámoch a vybavené tesnením, aby
zaručili účinnú filtráciu. Okrem toho, všetky jednotky sú zhotovené
tak, aby umožnili vyberanie filtrov zo znečistenej strany a tak predišli
možnej kontaminácii okruhu vzduchu počas údržby.
Ukotvenie panelu
PORTHOLES
The portholes are double-wall type made of polycarbonate and
with sealing gaskets. The fastening system that provides the
locking screws only enter the polycarbonate structure (and
therefore not into the sandwich panel) and the continuous
internal-external gasket, prevents the formation of condensation
and ensures maximum sealing.
COMPONENTS
FILTER
• Synthetic pleated filter
• Flat filter aluminum mesh / SST 304
• Rigid / Soft bag filter
• High efficiency filter
• Carbon absorption / deodorizing filter
EXCHANGERS
• Water coils
• Steam coils
• Superheated water coils
• Direct expansion coil
• Electric coils
HUMIDIFIERS
• Surface evaporation humidifier - constant loss water
• Surface evaporation humidifier with re-circulating pum
• Water spray humidifier - constant loss water
• Water spray humidifier with re-circulating pump
• Steam humidifier with network distribution
• Steam humidifier with local distributor
• Atomized water spray humidifier
FANS
• Forward curved fan
• Backward curved fan
• Plug fan (Also available with direct coupling)
Upevňovací
Interné a externé
tesnenie
Dostupné komponenty
Zvlhčovače
›› Zvlhčovač s povrchovým vyparovaním stála strata vody
›› Zvlhčovač s povrchovým vyparovaním
s recirkulačným čerpadlom
›› Zvlhčovač s rozprašovaním vody - stála
strata vody
›› Zvlhčovač s rozprašovaním vody
s recirkulačným čerpadlom
›› Parný zvlhčovač so sieťovou distribúciou
›› Parný zvlhčovač s lokálnou distribúciou
›› Zvlhčovač s jemným rozprašovaním vody
Ventilátory
›› Ventilátor s dopredu zahnutými
lopatkami
›› Ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
›› S voľným obežným kolesom
Systémy rekuperácie tepla
›› Rotačný výmenník tepla, tepelný alebo
entalpický
›› Doskový s krížovým prúdením
›› Glykolové výmenníky
Iné komory
›› Tlmiče hluku
›› Zmiešavacia komora s manuálnymi
klapkami alebo so servopohonmi
›› Prázdna komora
›› Sekcia plynového horáka
›› Regulácia, vrátane invertorov,
inštalovaná výrobcom
„ Ponuka kompletného sortimentu: od štandardných veľkostí až po riešenia podľa požiadavky. “
98
Particular a
unit, to the
maximize th
All filters ar
a seal to en
all units are
from the d
with the air
Závesy (s otváraním doprava
alebo doľava alebo s možnosťou
úplného odobratia dverí)
systém
Filter
›› Syntetický skladaný filter
›› Plochý filter - hliníková sieť/nerezová
oceľ 304
›› Pevný/mäkký kapsový filter
›› Filter s vysokou účinnosťou
›› Uhlíkový/dezodoračný filter
Výmenníky
›› Vodné výmenníky
›› Parné výmenníky
›› Kondenzačné výmenníky
›› Priamy expanzný výparník
›› Elektrické výmenníky
FILTERS
VZT jednotky pre Plug&Play pripojenie do VRV
VZT jednotky pre
››
››
››
››
››
››
››
Vnútorné jednotky VRV a VZT jednotky v jednom systéme VRV
Monovalentné chladenie a vykurovanie pre VZT jednotky
Pripojenie VZT jednotky ako štandardnej vnútornej jednotky VRV
Regulácia dodávaná a inštalovaná výrobcom
Stála a komfortná regulácia teploty dodávaného vzduchu
Rýchla a jednoduchá montáž
Štandardná záruka DAIKIN
S novým systémom pripojenia VRV DAIKIN typu
Okrem toho, invertor technológia Daikin pre plynulú
„PLUG and PLAY” je možné pripojiť vnútorné jednotky
a účinnú reguláciu výkonu kombinovaná s vysoko
VRV a VZT jednotky na úpravu čerstvého vzduchu
dômyselne navrhnutou a inštalovanou reguláciou VZT
k rovnakému potrubiu s chladivom, čím sa vylepší
jednotky vo výrobe zaisťuje stálu a komfortnú teplotu
flexibilita konštrukcie a zvýši energetická účinnosť. Aj
dodávaného vzduchu.
úpravu čerstvého vzduchu, aj klimatizáciu je možné
Nesmieme však zabudnúť aj na obchodné výhody, ktoré
úspešne dosiahnuť v jednom systéme s priamou
vám pripojenie VRV typu „PLUG and PLAY” DAIKIN prinesie.
expanziou pomocou technológie DAIKIN VRV bez
Možnosť pripojenia VZT jednotiek so štandardnými
zvyčajných návrhových problémov potreby systému VRV
vnútornými
na klimatizáciu a samostatných systémov vykurovania
vykurovacieho a chladiaceho systému VRV vám poskytne
a chladenia len pre VZT jednotky.
príležitosť na úplné zbavenie sa kotlov na fosílne palivá,
Regulácia
VZT
jednotiek,
dodávaná
jednotkami
VRV
do
monovalentného
chladičov a 
vodného potrubia a 
tým značne znížiť
a 
inštalovaná
výrobcom, zaručuje rýchle a jednoduché pripojenie
celkové investičné náklady.
typu „PLUG and PLAY” VZT jednotiek rovnako ako
Systém pripojenia VRV typu „PLUG and PLAY” Daikin vám
štandardnej vnútornej jednotky VRV.
ponúka
Táto inovácia prináša celkové monovalentné riešenie
technológiu s  najnižšími investičnými nákladmi pre potreby
s 
priamou expanziou pre požiadavky vykurovania,
vykurovania a chladenia vašich projektov na klimatizáciu.
chladenia a 
úpravy čerstvého vzduchu aplikácii
klimatizačných jednotiek.
100
najúčinnejšiu
a 
inštalačne
najjednoduchšiu
Regulácia dodávaná
a inštalovaná výrobcom
Pre všetky VZT jednotky systému pripojenia VRV typu „PLUG and PLAY” sa dodáva regulácia
zhotovená a inštalovaná výrobcom.
Balík regulácie obsahuje:
›› Súpravy expanzných ventilov EKEXV, ktoré sú už nainštalované v jednotke,
a preto je potrebné pripojiť len potrubie s chladivom.
›› Zariadenie regulácie nainštalované výrobcom pre VZT jednotku ako snímače teploty a tlaku, regulátory a pod.
›› Ovládací panel na ovládanie celej VZT jednotky na základe prívodnej teploty vrátane komunikačných adaptérov EKEQMCB.
To zaručuje rýchle a jednoduché pripojenie typu
„PLUG and PLAY” VZT jednotiek k systému VRV
rovnako ako štandardnej vnútornej jednotky
VRV. Možnosť obsluhy VZT jednotky pomocou
štandardného diaľkového ovládača DAIKIN veľmi
zjednodušuje ovládanie celkového systému. Pomocou
centrálneho diaľkového ovládania má používateľ široký
výber riadiacich systémov, ktoré integrujú klimatizáciu
a 
vetranie do jedného riadiaceho systému.
Štandardizované predkonfigurované
VZT jednotky
Nasledujúce predkonfigurované VZT jednotky sú špeciálne určené na splnenie požiadaviek, ktoré sú potrebné pre
systém pripojenia VRV typu „PLUG and PLAY” ako aj zaistenie maximálnej energetickej účinnosti a úrovne komfortu
pre štandardné klimatizačné aplikácie.
Predkonfigurovaná VZT jednotka
+
101
Regulácia inštalovaná výrobcom
Štandardné prívodné jednotky pre
aplikácie s chladením
Tieto jednotky sú len pre prívod vzduchu (len prívodný ventilátor len pre prívod) s integrovanou zmiešavacou komorou (0-100 %
čerstvého vzduchu) a ak sú pripojené k vonkajšej jednotke DAIKIN VRV môžu fungovať len v režime chladenia.
Konštrukcia: hliníkový rám 40 mm, plochý panel 25 mm s penovou izoláciou (40 ÷ 50 kg/m3), Materiál vonkajšej vrstvy: sivý plastisol
0,7 mm, Materiál vnútornej vrstvy: pozinkovaný 0,5 mm
Komponenty v smere prúdenia vzduchu:
1) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami vrátane 1 x žalúzia, 1 x flexibilné spojenie a servopohony inštalované výrobcom
2) Kapsový filter F5 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
3) Sekcia pre súpravy expanzných ventilov EKEXV inštalovaných výrobcom
4) Chladiaci výmenník s priamou expanziou s pozinkovaným odvodňovacím otvorom a eliminátorom kvapiek
5) Ventilátor prívodu vzduchu (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
6) Flexibilné pripojenie
7) 150 mm základový rám
Prietok m3/h
Šírka
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Hmotnosť
kg
Celkový chladiaci výkon kW
Citeľný chladiaci výkon
kW
Externý statický tlak
Pa
Max. príkon ventilátora kW
Inštalované sady pripojenia
VRV
Index výkonu
2.000
950
800
3030
~ 300
20,60
10,90
450
1,10
1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB
1 x 184
3.000
1000
930
3250
~ 350
28,80
16,40
450
1,50
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x 257
4.000
1150
950
3590
~ 400
40,70
22,00
450
2,20
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x 182
6.000
1350
1050
3360
~ 470
58,70
32,90
450
3,00
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
2 x 262
8.000
1550
1050
3680
~600
83,40
43,40
450
5,50
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
3 x 248
10.000
1550
1250
3950
~700
100,30
55,20
450
5,50
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
Podmienky: Vonkajší vzduch: Leto 35 °C/50 % relatívnej vlhkosti, Privádzaný vzduch: Leto 19 °C
1) Výška spolu so základovým rámom 150 mm
2) Šírka a výška bez ovládacieho panela nainštalovaného výrobcom
3) Expanzné ventily EKEXV inštalované vo VZT jednotke. EKEQMCB inštalované v ovládacom paneli
4) Maximálny index pripojenia celkového systému VRV: 110 %
5) Súčet indexov výkonov expanzných ventilov EKEXV nesmie prekročiť 30 % pri použití v systéme s inými vnútornými jednotkami
102
12.000
1650
1300
4050
~700
117,30
65,70
450
7,50
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
Komfortné prívodné jednotky pre
aplikácie s chladením
Tieto jednotky sú len pre prívod vzduchu (len prívodný ventilátor len pre prívod) s integrovanou zmiešavacou komorou (0-100 %
čerstvého vzduchu) a ak sú pripojené k vonkajšej jednotke DAIKIN VRV môžu fungovať len v režime chladenia.
Konštrukcia: hliníkový rám 40 mm, stupňovitý panel 42 mm s minerálnou vlnou (90 kg/m3), Materiál vonkajšej vrstvy: sivý plastisol
0,7 mm, Materiál vnútornej vrstvy: pozinkovaný 0,5 mm
Komponenty v smere prúdenia vzduchu:
1) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami vrátane 1 x žalúzia, 1 x flexibilné spojenie a servopohony inštalované výrobcom
2) Filtračná komora: predfilter G4 a kapsový filter F7 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
3) Sekcia pre súpravy expanzných ventilov EKEXV inštalovaných výrobcom
4) Chladiaci výmenník s priamou expanziou s pozinkovaným odvodňovacím otvorom a eliminátorom kvapiek
5) Ventilátor prívodu vzduchu (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
6) Prázdna komora
7) Tlmič hluku 500 mm
8) Kapsový filter F9 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
9) Flexibilné pripojenie
10) 150 mm základový rám
Prietok m3/h
Šírka
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Hmotnosť
kg
Celkový chladiaci výkon kW
Citeľný chladiaci výkon
kW
Externý statický tlak
Pa
Max. príkon ventilátora kW
Inštalované sady pripojenia
VRV
Index výkonu
2.000
950
800
4820
~ 500
20,6
10,9
450
1,50
1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB
1 x 184
3.000
1000
930
4980
~ 570
28,8
16,4
450
2,20
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x 257
4.000
1150
950
4970
~ 650
40,7
22
450
3,00
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x 182
6.000
1350
1050
5210
~ 780
58,70
32,90
450
4,00
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
2 x 262
8.000
1550
1050
5310
~ 860
83,40
43,40
450
5,50
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
3 x 248
10.000
1650
1250
5780
~ 1080
100,30
55,20
450
7,50
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
Podmienky: Vonkajší vzduch: Leto 35 °C/50 % relatívnej vlhkosti, Privádzaný vzduch: Leto 19 °C
1) Výška spolu so základovým rámom 150 mm
2) Šírka a výška bez ovládacieho panela nainštalovaného výrobcom
3) Expanzné ventily EKEXV inštalované vo VZT jednotke. EKEQMCB inštalované v ovládacom paneli
4) Maximálny index pripojenia celkového systému VRV: 110 %
5) Súčet indexov výkonov expanzných ventilov EKEXV nesmie prekročiť 30 % pri použití v systéme s inými vnútornými jednotkami
103
12.000
1650
1300
5770
~ 1170
117,30
6570
450
11,00
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
Štandardné prívodno-odvodné
jednotky pre aplikácie s chladením/
vykurovaním
Tieto jednotky sú s prívodom aj odvodom (prívodný a odvodný ventilátor) s integrovanou zmiešavacou komorou (0-100 %
čerstvého vzduchu), so systémom rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla alebo rotačné koleso) a ak sú pripojené
k vonkajšej jednotke DAIKIN VRV, môžu fungovať v režime chladenia alebo vykurovania.
Konštrukcia: hliníkový rám 40 mm, plochý panel 25 mm s penovou izoláciou (40 ÷ 50 kg/m3), Materiál vonkajšej vrstvy: sivý plastisol
0,7 mm, Materiál vnútornej vrstvy: pozinkovaný 0,5 mm
Komponenty v smere prúdenia vzduchu:
Prúd prívodu vzduchu:
1) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
2) Kapsový filter F5 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
3) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
4) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
5) Chladiaci/vykurovací výmenník s priamou expanziou s pozinkovaným odvodňovacím otvorom a eliminátorom kvapiek
6) Ventilátor prívodu vzduchu (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
7) Flexibilné pripojenie
8) 150 mm základový rám
Prúd odvodu vzduchu:
1) Plochý filter G4 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
2) Odvodný ventilátor (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu,
nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
3) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
4) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
5) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
Prietok m3/h
Šírka
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Hmotnosť
kg
Celkový chladiaci výkon kW
Citeľný chladiaci výkon
kW
Celkový vykurovací výkon kW
Externý statický tlak
Pa
Max. príkon prívodného ventilátora kW
Max. príkon odvodného ventilátora kW
Inštalované sady pripojenia
VRV
Index výkonu
2,000
950
1450
2960
~ 550
20.6
10.9
11.25
450
1.10
1.10
1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB
1 x 184
3,000
1000
1710
3440
~ 680
28.8
16.4
16.50
450
2.20
1.50
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x 257
4,000
1150
1750
3190
~ 700
40.7
22
21.30
450
2.20
2.20
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x 182
6,000
1350
1950
3330
~ 900
58.70
32.90
32.26
450
4.00
3.00
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
2 x 262
8,000
1550
1950
3730
~ 1020
83.40
43.40
44.40
450
5.50
4.00
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
3 x 248
10,000
1650
2350
3700
~ 1270
100.30
55.20
57.91
450
5.50
5.50
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
Podmienky: Vonkajší vzduch: Leto 35 °C/50 % relatívnej vlhkosti, Zima -15 °C/90 % relatívnej vlhkosti, Privádzaný vzduch: Leto 19 °C, Zima 26 °C
1) Výška spolu so základovým rámom 150 mm
2) Šírka a výška bez ovládacieho panela nainštalovaného výrobcom
3) Expanzné ventily EKEXV inštalované vo VZT jednotke. EKEQMCB inštalované v ovládacom paneli
4) Maximálny index pripojenia celkového systému VRV: 110 %
5) Súčet indexov výkonov expanzných ventilov EKEXV nesmie prekročiť 30 % pri použití v systéme s inými vnútornými jednotkami
104
12,000
2000
2350
4020
~ 1560
117.30
65.70
78.31
450
11.00
7.50
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
Komfortné prívodno-odvodné jednotky pre
aplikácie s chladením/vykurovaním
Tieto jednotky sú s prívodom aj odvodom (prívodný a odvodný ventilátor) s integrovanou zmiešavacou komorou (0-100 %
čerstvého vzduchu), so systémom rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla alebo rotačné koleso) a ak sú
pripojené k vonkajšej jednotke DAIKIN VRV, môžu fungovať v režime chladenia alebo vykurovania.
Konštrukcia: hliníkový rám 40 mm, stupňovitý panel 42 mm s minerálnou vlnou (90 kg/m3), Materiál vonkajšej vrstvy: sivý
plastisol 0,7 mm, Materiál vnútornej vrstvy: pozinkovaný 0,5 mm
Komponenty v smere prúdenia vzduchu:
Prúd prívodu vzduchu:
1) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
2) Filtračná komora: predfilter G4 a kapsový filter F7 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
3) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
4) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
5) Chladiaci/vykurovací výmenník s priamou expanziou s pozinkovaným odvodňovacím otvorom a eliminátorom kvapiek
6) Ventilátor prívodu vzduchu (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
7) Prázdna komora
8) Tlmič hluku 500 mm
9) Kapsový filter F9 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom a závesnými dvierkami
10) Flexibilné pripojenie
11) 150 mm základový rám
Prúd odvodu vzduchu:
1) Kapsový filter F6 s diferenčným ukazovateľom tlaku inštalovaným výrobcom
a závesnými dvierkami
2) Odvodný ventilátor (vrátane závesných dvierok, inšpekčného otvoru, ochrany
pohonu, nainštalovaného a zapojeného svetla a spínača zap/vyp)
3) Zmiešavacia komora s regulačnými klapkami a servopohony inštalované výrobcom
4) Systém rekuperácie tepla (doskový alebo rotačný výmenník tepla)
5) Klapková komora vrátane 1 x žalúzia a servopohony inštalované výrobcom
Prietok m3/h
Šírka
mm
Výška
mm
Dĺžka
mm
Hmotnosť
kg
Celkový chladiaci výkon kW
Citeľný chladiaci výkon
kW
Celkový vykurovací výkon kW
Externý statický tlak
Pa
Max. príkon prívodného ventilátora kW
Max. príkon odvodného ventilátora kW
Inštalované sady pripojenia
VRV
Index výkonu
2,000
950
1450
4740
~ 830
20.6
10.9
11.25
450
1.50
1.10
1 x EKEXV200
1 x EKEQMCB
1 x 184
3,000
1000
1710
5170
~ 990
28.8
16.4
16.50
450
2.20
1.50
1 x EKEXV250
1 x EKEQMCB
1 x 257
4,000
1150
1750
4900
~ 1070
40.7
22
21.30
450
3.00
2.20
2 x EKEXV200
2 x EKEQMCB
2 x 182
6,000
1350
1950
5050
~ 1301
58.70
32.90
32.26
450
4.00
3.00
2 x EKEXV250
2 x EKEQMCB
2 x 262
8,000
1550
1950
5560
~ 1520
83.40
43.40
44.40
450
5.50
4.00
3 x EKEXV250
3 x EKEQMCB
3 x 248
10,000
1650
2350
5580
~ 1835
100.30
55.20
57.91
450
7.50
5.50
4 x EKEXV200
4 x EKEQMCB
4 x 224
Podmienky: Vonkajší vzduch: Leto 35 °C/50 % relatívnej vlhkosti, Zima -15 °C/90 % relatívnej vlhkosti, Privádzaný vzduch: Leto 19 °C, Zima 26 °C
1) Výška spolu so základovým rámom 150 mm
2) Šírka a výška bez ovládacieho panela nainštalovaného výrobcom
3) Expanzné ventily EKEXV inštalované vo VZT jednotke. EKEQMCB inštalované v ovládacom paneli
4) Maximálny index pripojenia celkového systému VRV: 110 %
5) Súčet indexov výkonov expanzných ventilov EKEXV nesmie prekročiť 30 % pri použití v systéme s inými vnútornými jednotkami
105
12,000
1650
2350
5760
~ 2230
117.30
65.70
78.31
450
11.00
7.50
4 x EKEXV250
4 x EKEQMCB
4 x 262
VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Chladiče108
Fan-coil jednotky
112
Vetranie114
Príslušenstvo – chladiče
Integrovaný hydraulický modul
Vzduchom chladené chladiče
Typ
Kompr.
Chladivo
ROTAČNÝ
R-410A
Režim
R-410A
SCROLL
R-407C
Bezkondenzátorový Vodou
chladič chladené
R-410A
Typ chladiča
Veľkosť
EWAQ-ACV3
EWYQ-ACV3
EWAQ-ACV3
EWAQ-ACW1
EWYQ-ACV3
EWYQ-ACW1
EUWAC-FBZW1
EUWAN-KBZW1
EUWAP-KBZW1
EUWAB-KBZW1
EUWYN-KBZW1
EUWYP-KBZW1
EUWYB-KBZW1
EWAQ-DAYNN
EWYQ-DAYNN
005-006-007
005-006-007
009-010-011
009-011-013
009-010-011
009-011-013
5-8-10
5-8-10-12-16-20-24
5-8-10-12-16-20-24
5-8-10-12-16-20-24
5-8-10-12-16-20-24
5-8-10-12-16-20-24
5-8-10-12-16-20-24
080-100-130-150-180-210-240-260
080-100-130-150-180-210-240-260
SCROLL
R-407C
EWWP-KBW1N
014-022-028-035-045-055-065
SCROLL
R-407C
EWLP-KBW1N
012-020-026-030-040-055-065
Názvoslovie pre vzduchom chladenú sériu B a C:
E W A D 4
1 2 3 4 5
6
6
0
7
B
8
Z X S
9 10 11
9 Invertor
-: bez invertora
Z:Invertor
Popis
kód
Celková rekuperácia tepla
Celková rekuperácia tepla 1 okruh
Čiastočná rekuperácia tepla
Priame zapnutie
Štartér hviezda-trojuholník
Jemný štart
Verzia s tepelným čerpadlom
Verzia s nízkou výstupnou teplotou vody
Možnosť nastavenia dvoch teplôt
Tepelné relé kompresora
Ističe ventilátora s tepelnými relé preťaženia
Sledovanie fáz
Štartér invertorového kompresora
Regulácia podpätia/prepätia
Elektromer
Kondenzátory cosfi 0,9
Zobrazenie el. prúdov
Súprava victaulic výparníka
Súprava prírub výparníka
Waterbox victaulic výparníka (1-prechodový) - pre lode
Waterbox victaulic výparníka (2-prechodový) - pre lode
Waterbox victaulic výparníka (3-prechodový) - pre lode
Waterbox prírubový výparníka (1-prechodový) - pre lode
Waterbox prírubový výparníka (2-prechodový) - pre lode
Waterbox prírubový výparníka (3-prechodový) - pre lode
Súprava dvojitých prírub kondenzátora
Tlak výparníka na strane vody 10 bar
Tlak výparníka na strane vody 25 bar
20 mm izolácia výparníka
Axiálne ventilátory ext. tlak 100 Pa
Axiálne ventilátory ext. tlak 250 Pa
20 mm izolácia kondenzátora
Tichý režim ventilátora
Zariadenie na reguláciu otáčok ventilátora (orezávaním fáz)
Súprava victaulic kondenzátora
Súprava prírub kondenzátora
Waterbox victaulic kondenzátora (1-prechodový) - pre lode
Waterbox victaulic kondenzátora (2-prechodový) - pre lode
Waterbox victaulic kondenzátora (3-prechodový) - pre lode
Waterbox prírubový kondenzátora (1-prechodový) - pre lode
Waterbox prírubový kondenzátora (2-prechodový) - pre lode
Waterbox prírubový kondenzátora (3-prechodový) - pre lode
Speedtrol (Zariadenie na reguláciu otáčok
ventilátora – zap./vyp. – až do 18 °c)
Ochranná mriežka kondenzátora
Ochrana oblasti výparníka
Kondenzátor Cu-Cu
Kondenzátor Cu-Cu Sn
Tlak kondenzátora na strane vody 16 bar
Tlak kondenzátora na strane vody 21 bar
Povrchová úprava kondenzátora Alucoat
Trubky kondenzátora Cu-Ni 90-10
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22a
22
23
24a
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38a
38
39
40a
40
41
10 Úroveň účinnosti
S:Štandard
X:Vysoká
P: Veľmi vysoká
Kontakt čerpadla
Kontakt
dvojitého
čerpadla
Čerpadlo
Dvojité čerpadlo
Čerpadlo
s vysokým ESP
OPSC
OPTC
OPSP
OPTP
OPHP
STD
STD
STD
STD
STD
STD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11 Hladina akustického tlaku (s) OP12 a OP03 je potrebné pridať, aby sa dodržal Švédsky zákon z roku 1992: 16
S:Štandard
(1) Nie je možné kombinovať možnosti: OPZH+OPZL
L:Nízka
(2) Nie je k dispozícii s možnosťou OPLN
R:Znížená
EWAQ~BA EWAD-BZ
EWWD~G-XS
EWWD~I-XS
EWWD-J-SS
EWAD~CZ EWAD~CF EWWQ~B- EWAD~D- EWAD~E- ERAD~EEWLD~G-SS
EWLD~I-SS EWWD~FZXS EWAD~CEWWD~HEWYQ~BA EWYD-BZ
EWWD~G-SS
EWWD~I-SS
EWLD-J-SS
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
STD (14)
STD (15)
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1. Výmenníky tepla sú umiestnené v sériách
2. Dostupnosť nasledujúcej možnosti:
- Skupina 1: EWAD180-200D-SL; EWAD180-190D-SR; EWAD210D-SX; EWAD200-210D-HS
- Skupina 2: všetky ostatné modely
Skupina 1 Skupina 2
Príslušenstvo 20nie je
STD
Príslušenstvo 21nie je Príslušenstvo
Príslušenstvo 29STD
Príslušenstvo
3. Príslušenstvo 42 nie je pre verziu EWAD-D-SX
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo (1) Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo (9)
Príslušenstvo (1)
Príslušenstvo Príslušenstvo (1) Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Na dopyt
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Na dopyt
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD
STD (2)
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo (2)
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo (2) Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD
STD
Na dopyt
Na dopyt
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Na dopyt
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD (17)
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
(3)
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Na dopyt
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD (1)
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
4. Príslušenstvo 56 je STD pre EWAD180-200D-SL; EWAD180-190D-SR; EWAD200-210D-HS
5. Jeden vysokotlakový manometer na okruh
6. * Nízka výtlačná výška 8 m – vysoká výtlačná výška 12 m (nominálna podmienka)
* Príslušenstvo 80/81 nie je pre EWAD180-190D-SR; 78/79/80/81 nie je pre verziu EWAD-D-SX
7. Príslušenstvo 99 je STD pre verziu EWAD-D-SX
8. Nie je k dispozícii pre 2 najmenšie modely
9. Nie je k dispozícii pre rad s vysokou účinnosťou
10. Zásobník sa dodáva samostatne
108
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
11. Nie je k dispozícii pre rad so štandardnou účinnosťou
13. K dispozícii len pre rad EWAD~BZ
14. Tichý režim ventilátora je voliteľný pre EWYD~BZSS
15. Len pre EWYD~BZSL, voliteľný pre EWYD~BZSS
16. Nie je k dispozícii pre EWYD~BZ
17. Nie je k dispozícii pre bezkondenzátorový rad
18. K dispozícii len pre bezkondenzátorový rad
* Možnosť 76 je štandardne dostupná pre verzie so zníženou/veľmi nízkou hladinou hlučnosti
Hlučnosť a externý statický tlak
Zásobná nádrž
Nízky hluk
Invertor
ventilátory
OPBT
OPLN
OPIF
Chladená voda
Elektrické časti
Ventilátory
Vyhrievacia
Vysoké % glykolu Nízke % glykolu
Hlavný vypínač
s vysokým ESP
páska výparníka
OPHF
OPZH
OPZL
OP10
Merač A / V
Chladivo
Kondenzátor
Dvojitý
Uzatvárací ventil
pretlakový ventil
sania
Ochranná
mriežka
OP52
OP57
OP03
OP12
OPCG
STD
STD
•
•
•
•
•(s)
•(s)
•
•
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•(2)
•(2)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EWWD-J-SS
EWAQ~BA EWAD-BZ
EWWD~G-XS
EWWD~I-XS
EWLD~I-SS EWWD~FZXS EWAD~CEWWD~HEWAD~CZ EWAD~CF EWWQ~B- EWAD~D- EWAD~E- ERAD~EEWLD~G-SS
EWYQ~BA EWYD-BZ
EWWD~G-SS
EWWD~I-SS
EWLD-J-SS
Popis
kód
Kondenzátor 1 prechod (dt 4-8 °c)
Kondenzátor 2 prechody (dt 4-8 °c)
Kondenzátor 2 prechody (dt 9-15 °c)
Kondenzátor 3 prechody
Kondenzátor 4 prechody
Spínač rozdielu tlaku vody na kondenzátore
Spínač rozdielu tlaku vody na výparníku
Elektrický ohrievač výparníka
Spínač prietoku výparníka
Spínač prietoku kondenzátora
Elektronické expanzné zariadenie
Uzatvárací ventil výtlaku kompresora
Uzatvárací ventil sania kompresora
Manometre vysokého tlaku
Manometre nízkeho tlaku
Ďalšie stupne zníženia výkonu
Snímač teploty vonkajšieho vzduchu a zmena
nastavenia
Hodinový merač
Stýkač všeobecnej poruchy
Expedovanie do kontajnera
Expedovanie vysokozdvižným vozíkom
Expedovanie v drevenej debne
Gumené antivibračné podložky
Protihluková kapotáž*
Pružinové antivibračné podložky
Jedno odstredivé čerpadlo (nízky výtlak)
Jedno odstredivé čerpadlo (vysoký výtlak)
Dve odstredivé čerpadlá (nízky výtlak)
Dve odstredivé čerpadlá (vysoký výtlak)
Fabrický test so zákazníkom
Externá nádrž (500 l)
Externá nádrž (1 000 l)
Externá nádrž s kapotážou (500 l) RAL7032
Externá nádrž s kapotážou (1 000 l) RAL7032
Akustický test
Zmena nastavenia, obmedzenie el. prúdu
a externý alarm
Dvojitý pretlakový ventil s trojcestným ventilom
Súprava pre prostredie s nízkou teplotou pre 1 okruh
Súprava pre prostredie s nízkou teplotou pre 2 okruhy
Ističe kompresora
Ističe ventilátorov
Hlavný vypínač – blokovanie
Núdzové zastavenie
Regulácia otáčok ventilátora
Zásobník na odsávanie chladiva
Pravé pripojenie vody k výparníku
Relé poruchy uzemnenia
Výparník - 1 prechod
Výparník - 2 prechody
Výparník - 3 prechody
Súprava dvojitých prírub výparníka
Zberač chladiva
Rýchly reštart
Vysokoteplotná súprava
Prepravná súprava
Funkcia glykolu
Optimalizovaný freecooling
51
52
53
53b
54
55
56
57 Príslušenstvo
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
58
59
60
STD
STD
STD
61
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo
62
STD
63
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
64
STD
Príslušenstvo
65
67
68
STD
69
STD
Príslušenstvo
71
72
74
Príslušenstvo
75
76
77
Príslušenstvo
78
Príslušenstvo
79 Príslušenstvo Príslušenstvo
80
Príslušenstvo
81
Príslušenstvo
82
83
Príslušenstvo
84
Príslušenstvo
87
Príslušenstvo
88
Príslušenstvo
89
90
91
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
103a
103b
104
105
110
111
112 Príslušenstvo
.. Príslušenstvo
..
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD (9)
STD (11)
Príslušenstvo (9)
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD (16)
STD
Príslušenstvo
STD (16) Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
Príslušenstvo
STD (17)
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo (4)
Príslušenstvo
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
STD (11)
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD Príslušenstvo (5) Príslušenstvo Príslušenstvo STD (9)
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo (6) Príslušenstvo (8)
Príslušenstvo (6) Príslušenstvo (8)
Na dopyt Na dopyt Na dopyt
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Na dopyt Na dopyt Na dopyt
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Na dopyt Na dopyt Na dopyt Na dopyt Na dopyt Na dopyt
Na dopyt Príslušenstvo
Na dopyt Na dopyt Na dopyt Na dopyt Na dopyt Na dopyt
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
Na dopyt
STD
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo (7)
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
STD
STD
STD
STD
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Na dopyt Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
STD
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo Príslušenstvo
Príslušenstvo
109
Príslušenstvo – chladiče
Vzduchom chladené chladiče
EWA/YQ009-011ACV3
EWA/YQ009-013ACW1
Panely
EKDSSP
EKDSSP-S***
EKDDSP
EKPWPRO
EKPWPROM
Sériové karty a komunikačné Moduly
EKAC10C
EKACPG
EKAC200A
EKAC200J
EKACBAC
EKACLON
EKACLONP
EKACRS232
EKACWEB
EKACBACMSTP
EKACBACCERT
EKCM200J
EKCMLON
EKCMBACMSTP
EKCMBACIP
Brána LON
EKLONPG
Iné systémy a príslušenstvo
EKCLWS
EKCON
EKCONUSB
EKMODEM
EKGSMOD
EKRP1HB
EKRUPCJ
EKRUPCK
EKRUPCS
EKPV2J
EKPWPROEXT
EKGWWEB
EKGWMODEM
EKBNPG
EKBMSBNA
EKBMSMBA
EKRUMCA
EKRUPC
EKRUPG
EHMC*AV1010
EHMC*AV1080
EKRP1AHTA
DTA104A62
EKRUAHTB
Ukazovatele tlaku
EKGAU5/8KA
EKGAU10/12KA
EKGAU16KA
EKGAU20/24KA
BHGP26A1
Jemný štart
EKSS
Zásobná nádrž
EKBT
Victaulic spojka
EKGN210
EUWAC-FBZW1
EUWA/Y*-KBZW1
EWA/YQ~BA*
EWA/YQ-DAYN
EWAD~D-
EWA(Y)D~BZ
EWAD~C-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (5-8)
• (10-12)
• (16)
• (20-24)
•
•
•
• (080-210)
• (EWAQ240-260DAYN
a EWYQ230-250DAYN)
EKGN260
* Na inštaláciu EKRUMCA je potrebné, aby bola na jednotke nainštalovaná EKAC10C. * EKAC10C umožňuje priame pripojenie k systému MODBUS BMS
110
* Na inštaláciu EKLONPG a EKBNPG je potrebné, aby bola na jednotke nainštalovaná EKACPG.
•
Vodou chladené chladiče
EWAD~CZ
EWAD-CF
•
•
•
•
EWWP-KBW1N
•
EWLP-KBW1N
Turbo kompresory
EWW(L)D~G-
EWW(L)D~I-
EWWD~H-
EWWQ~B-
EWW(L)D~J-
EWWD~FZXS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• (014-045)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DWSC a DWDC
• (012-030)
111
•
•
•
Príslušenstvo – k fan coil jednotkám
Typ: FWM-DT/DF, FWL-DT/DF, FWV-DT/DF
Popis
Dodatočný jednoradový výmenník tepla
Elektrický ohrievač
2-rúrkový, 3-cestný ventil
4-rúrkový, 3-cestný ventil
Termostat zastavenia ventilátora
Mriežka výfuku a prívodu vzduchu
Oporné nohy
Oporné nohy + mriežka
Prívod čerstvého vzduchu
Zadný panel
Elektromechanická regulácia
Elektronický ovládač
Adaptér Master-slave
Vertikálna kondenzačná vanička
Horizontálna kondenzačná vanička
Súprava snímača teploty
Súprava snímača relatívnej vlhkosti
Súprava pre montáž ovládača na jednotku
Súprava pre montáž ovládača na stenu pre FWEC*A
1
2
3
4
ESRH02A6
EEH01A6
EEH02A6
E2MV03A6
E4MV03A6
ESRH03A6
EEH03A6
EAIDF02A6
EAIDF03A6
ESFV06A6
ESFVG3A6
EFA3A6
ERPV3A6
ESFVG2A6
EFA2A6
ERPV2A6
Typ: FWB-BT
Popis
Prídavný výmenník tepla
3-cestný ventil pre prídavný výmenník
3-cestný ventil výmeník chladenia
2-cestný ventil pre prídavný výmenník
2-cestný ventil výmeník chladenia
Elektrický ohrievač
Termostat zastavenia ventilátora
Adaptér Master-slave
Elektronický ovládač
Súprava snímača teploty
Súprava snímača relatívnej vlhkosti
Súprava pre montáž ovládača na jednotku
Súprava pre montáž ovládača na stenu pre FWEC*A
8
10
ESRH10A6
EEH10A6
E2MV10A6
E4MV10A6
EAIDF10A6
ESFV10A6
ESFVG10A6
EFA10A6
ERPV10A6
ESFVG6A6
EFA6A6
ERPV6A6
ECFWMB6
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
EPIMSB6
EDPVA6
EDPHA6
FWTSKA
FWHSKA
FWECKA
FWFCKA
FWV
FWL
FWM
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2-4
5-7
8-10
EAH04A6
EAH07A6
EAH10A6
E2MV310A6
E2MV307A6
Montované výrobcom
E2MV207A6
E2MV210A6
Montované výrobcom
Montované výrobcom
YFSTA6
EPIMSB6
FWEC1A, FWEC2A, FWEC2A
FWTSKA
FWHSKA
FWECKA
FWFCKA
Typ: FWB-JT/JF
Popis
2-rúrkový, 3-cestný ventil
4-rúrkový, 3-cestný ventil
Elektronický ovládač
6
ESRH06A6
EEH06A6
E2MV06A6
E4MV06A6
YFSTA6
EAIDF06A6
02 - 11
MCWCN
MCWHN
(3)
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
Adaptér Master-slave
EPIMSB6
Súprava snímača teploty
FWTSKA
Súprava snímača relatívnej vlhkosti
FWHSKA
Súprava pre montáž ovládača na stenu pre FWEC*A
FWFCKA
Typ: FWD-AT/AF
Popis
Elektrický ohrievač: malý
(1)
Elektrický ohrievač: veľký
2-rúrkový, 3-cestný ventil
(2)
4-rúrkový, 3-cestný ventil
Vertikálna kondenzačná vanička
Horizontálna kondenzačná vanička
Termostat zastavenia ventilátora
Prívod čerstvého vzduchu
Elektronický ovládač
(3)
Rozhranie ovládania viacerých fancoilov
Adaptér Master-slave
Súprava snímača teploty
Súprava snímača relatívnej vlhkosti
Súprava pre montáž ovládača na stenu pre FWEC*A
4
6
EDEH04A6
EDEH04A6
ED2MV04A6
ED4MV04A6
EDEHS06A6
EDEHB06A6
8
EDMFA04A6
EDMFA06A6
10
EDEHS10A6
EDEHB10A6
ED2MV10A6
ED4MV10A6
EDDPV10A6
EDDPH10A6
12
EDEHS12A6
EDEHB12A6
ED2MV12A6
2xED2MV12A6
YFSTA6
EDMFA10A6
EDMFA12A6
FWEC1A, FWEC2A, FWEC3A
-
Vyžaduje elektronický ovládač
Len pre FWD 12,16,18AT/AF ventil motora (potrubie nie je zahrnuté)
Vrátane snímača teploty vody
Ak je potrebné namontovať káble ovládača do steny, vyžaduje sa voliteľná elektrická inštalačná krabička s uzemňovacou svorkou KJB212A
Vyžaduje sa elektrická inštalačná krabička s uzemňovacou svorkou KJB311A
Vyžaduje sa elektrická inštalačná krabička KJB411A
Vyžaduje sa inštalačná krabička KRP1H98. (FWC)
Vyžaduje sa inštalačná krabička KRP1BA101 (FWF)
Pri zabudovaní do steny sa vyžaduje elektrická inštalačná krabička s uzemňovacou svorkou KJB212A
Vyžaduje sa PCB ovládania ventilu EKRP1C11
I-touch:
• Použitie ovládača i-touch na inštaláciu s fan-coil jednotkami aj jednotkami VRV nie je povolená
• Nie je možné použiť v kombinácii s fan-coil jednotkami, ktoré používajú komunikáciu MOD bus
• Nie je možné pripojenie Airnet ani telefonické pripojenie
12. Na 1 vnútornej jednotke je možné nainštalovať len 1 z týchto 4 možností
13. Na jednotku je možné namontovať maximálne 1 krabičku KRP1H98. Do 1 krabičky KRP1H98 je možné namontovať maximálne 2 PCB. (FWC)
14. Na jednotku je možné namontovať maximálne 2 krabičky KRP1BA101. Do 1 krabičky KRP1BA101 je možné namontovať maximálne 1 PCB. (FWF)
112
18
EDEHS18A6
EDEHB18A6
ED2MV18A6
2 x ED2MV18A6
EDDPV18A6
EDDPH18A6
EDMFA18A6
EPIB6
EPIMSB6
FWTSKA
FWHSKA
FWFCKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
16
TYP
Popis
Dekoračný panel (RAL 9010 - sivé lamely), 4-výfukový
Dekoračný panel – štandardný (RAL 9010 - sivé lamely), kruhový výfuk
Dekoračný panel – biely (RAL 9010 - biele lamely), kruhový výfuk
Zaslepenie výfuku vzduchu
Nadstavec dekoračného panelu
Filter s dlhou životnosťou
Súprava prívodu čerstvého vzduchu – typ priamej inštalácie
Súprava prívodu čerstvého vzduchu (20 % čerstvého vzduchu) – typ priamej inštalácie
Diaľkový ovládač – bezdrôtový – (tepelné čerpadlo)
Diaľkový ovládač – bezdrôtový – (len chladenie)
Diaľkový ovládač – káblový
Centrálny diaľkový ovládač
Elektrická krabička s uzemňovacou svorkou (3 bloky)
Centrálny ZAP/VYP ovládač
Elektrická krabička s uzemňovacou svorkou (2 bloky)
Časovač
Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia (1)
Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia (2)
Inštalačná krabička pre adaptér PCB
Diaľkový snímač teploty
Intelligent touch controller
Elektrická inštalačná krabička
Voliteľné PCB pre pripojenie zbernice MOD-bus
2-cestný ventil – zap./vyp.
3-cestný ventil – zap./vyp.
PCB ovládania ventilu
Súprava diaľkového zap./vyp a núteného vypnutia
Popis
Štandardný káblový diaľkový ovládač s LCD
Zjednodušený káblový diaľkový ovládač (len chladenie)
Zjednodušený káblový diaľkový ovládač (tepelné čerpadlo)
Bezdrôtové ovládanie len pre chladenie
Bezdrôtové ovládanie pre tepelné čerpadlo
Dekoračný panel (600x600) vrátane IČ ovládača (tep. čerpadlo) 2-rúrkový
Dekoračný panel (900x900/2-rúrový) vrátane IČ ovládača (tep. čerpadlo)
Dekoračný panel (900x900/4-rúrový) vrátane IČ ovládača (tep. čerpadlo)
2-rúrkový, 3-cestný ventil
2-rúrkový, 3-cestný ventil
4-rúrkový, 3-cestný ventil
FWC-BT/BF
FWF-BT/BF
BYCQ140CW
BYCQ140CW
KDBHQ55C140
KAFP551K160
CE.KDDQ55C140
BRC7F532F (*18)
BRC7F533F (*18)
BYFQ60B
KDBH44BA60
KDBQ44B60
KAFQ441BA60
KDDQ44XA60
BRC7E530 (*18)
BRC7E531 (*18)
BRC315D (*4)
DCS302C51 (*5)
KJB311A
DCS301B51 (*9)
KJB212A
DST301B51 (*6)(*9)
KRP2A52 (*7) (*12)
KRP4AA53 (*7) (*12)
KRP1H98 (*13)
KRCS01-4
DCS601C51(*6) (*11)
DST301B51 (*6)(*9)
KRP2A52 (*9) (*12)
KRP4AA53 (*9) (*12)
KRP1BA101 (*14)
KRCS01-1
DCS601C51(*6) (*11)
KJB411A
EKFCMBCB (*8) (*12)
EKMV2C09B (*8) (*10) (*15)
EKMV3C09B (*8) (*10) (*15)
EKFCMBCB (*8) (*12)
EKMV2C09B (*8) (*10) (*16)
EKMV3C09B (*8) (*10) (*16)
EKRP1C11
EKRORO (*17)
materiál
MERCA
SRC-COA
SRC-HPA
WRC-COB
WRC-HPB
DCP600TB
DCP900TB
DCP900FB
MCKAW2T3VN
MCKCW2T3VN
MCKAWH4T3VN
FWT-BT
x
x
x
x
x
-
FWF-CT
x
x
x
x
x
x
x
-
FWC-AT
x
x
x
x
x
x
x
-
15. 2-rúrková jednotka: 1 x súprava ventilu + 1 x inštalačná krabička pre PCB KRP1H98 + 1 x PCB ovládanie ventilu EKRP1C11
4-rúrková jednotka: 2 x súprava ventilu + 1 x inštalačná krabička pre PCB KRP1H98 + 1 x PCB ovládanie ventilu EKRP1C 11 (FWC)
16. 2-rúrková jednotka: 1 x súprava ventilu + 1 x inštalačná krabička pre PCB KRP1BA101 + 1 x PCB ovládanie ventilu EKRP1C11
4-rúrková jednotka: 2 x súprava ventilu + 1 x inštalačná krabička pre PCB KRP1BA101 + 1 x PCB ovládanie ventilu EKRP1C11 (FWF)
17. Táto možnosť je potrebná na vytvorenie kábla T1 T2
18. Je možné zmeniť prevádzkový režim, ale nebude to mať dopad na teplotu vody. (Nie je spätné vedenie k zdroju vody) Nie je možné vybrať nastavenie automatického prúdenia vzduchu.
Je možné vybrať suchú prevádzku s týmto diaľkovým ovládačom, ale táto funkcia nie je dostupná na modeli FWC
19. Všetko príslušenstvo sa dodáva ako súprava
20. Pre každú jednotku sú potrebné obidve časti prívodu čerstvého vzduchu
113
FWC-AF
x
x
x
x
x
Príslušenstvo – vetranie
INÉ
ERQ100-125AV1
ERQ140AV1
Centrálna kondenzačná vanička
Sada pre centrálny odvod kondenzátu
KKPJ5F180
Káblový diaľkový ovládač VAM
CENTRALIZOVANÉ RIADIACE SYSTÉMY
KWC26B280
KRC19-26A6
Montážna krabička
Káblový diaľkový ovládač
ERQ200-250AW1
KWC26B160
KKPJ5F180
Prepínač chladenia/vykurovania
INDIVIDUÁLNE RIADIACE SYSTÉMY
ERQ125AW1
KJB111A
VAM-FA
EKEQFCB 2
EKEQDCB 2
EKEQMCB 2
BRC1E52A / BRC1D52
BRC1E52A / BRC1D52
BRC1E52A / BRC1D52
BRC1E52A / BRC1D52
EKEQFCB 2
EKEQDCB 2
EKEQMCB 2
EKEQFCB 2
EKEQDCB 2
EKEQMCB 2
BRC301B61
VAM-FA
Centrálny diaľkový ovládač
DCS302C51
Centrálny ovládač ZAP/VYP
DCS301B51
Časovač
DST301B51
INÉ
VAM-FA
Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia (ovládanie a monitorovanie F1 F2)
KRP2A61
Prepojovací adaptér pre elektrické zariadenia (ovládanie a monitorovanie P1 P2)
KRP4A51
Adaptér pre zvlhčovač (spustený pri výstupe signálu)
KRP50-2
Adaptér blokovania ohrievača
BRP4A50
Diaľkový snímač teploty
KRCS01-1
Poznámky
(2) Nepripájajte systém k zariadeniam DIII-net (Intelligent controller, Intelligent Manager, LonWorks brána, BACnet brána…).
114
ELEKTRICKÉ NAPÁJANIE
T1 = 3~, 220 V, 50 Hz
V1 = 1~, 220-240 V, 50 Hz
VE = 1~, 220-240 V/220 V, 50 Hz/60 Hz*
V3 = 1~, 230 V, 50 Hz
VM = 1~, 220~240 V/220~230 V, 50 Hz/60 Hz
W1 = 3N~, 400 V, 50 Hz
Y1 = 3~, 400 V, 50 Hz
* Pre elektrické napájanie VE sú v tomto katalógu zobrazené len hodnoty 1~, 220-240 V, 50 Hz.
PODMIENKY MERANIA
KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
1) Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri:
Vnútornej teplote
Vonkajšia teplota
Dĺžke potrubia chladiva
Prevýšení
2) Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri:
Vnútornej teplote
Vonkajšia teplota
Dĺžke potrubia chladiva
Prevýšení
27 °CDB/19 °CWB
35 °CDB
7,5 m - 8/5 m VRV
0m
20 °CDB
7 °CDB/6 °CWB
7,5 m - 8/5 m VRV
0m
APLIKOVANÉ SYSTÉMY
Vzduchom chladený
Len chladenie
Tepelné čerpadlo
Vodou chladený
Len chladenie
Výparník: 12 °C/7 °C
Vonk.tepl.: 35 °CDB
Výparník: 12 °C/7 °C
Vonk.tepl.: 35 °C
Kondenzátor: 40 °C/45 °C
Vonk.tepl.: 7 °CDB/6 °CWB
Výparník: 12 °C/7 °C
Kondenzátor: 30 °C/35 °C
Výparník: 12 °C/7 °C
Kondenzátor: 40 °C/45 °C
Výparník: 12 °C/7 °C
Kondenzačná teplota: 45 °C / podchladenie: 5 K
Teplota v miestnosti (mokrý teplomer): 27 °C/19 °C
Teplota vstupnej vody: 7 °C/12 °C
Teplota v miestnosti (mokrý teplomer): 20 °C
Teplota vody: 50 °C (2-rúrkové)/70 °C (4-rúrkové)
Len vykurovanie
Bezkondenzátorový chladič
Fan-coil jednotky
Chladenie
Vykurovanie
Hladina akustického tlaku sa meria prostredníctvom mikrofónu v určitej vzdialenosti od jednotky. Je to relatívna hodnota závislá od
vzdialenosti a akustického prostredia (podmienky merania: viď projekčné podklady).
Úroveň akustického výkonu predstavuje absolútnu hodnotu, ktorá určuje „výkon” vytváraný zdrojom zvuku.
Podrobnejšie informácie nájdete v projekčných podkladoch.
115
Ochrana životného prostredia
Energetické ciele EÚ 20-20-20
V marci 2007, po rokoch celosvetového záujmu, podporili štátnici Európskych krajín „integrovaný
prístup k politike klímy
a energií, ktorého cieľom je bojovať s  klimatickými zmenami, zvýšiť energetické zabezpečenie EÚ a zároveň
posilniť svoju konkurencieschopnosť. Zaviazali sa, že premenia Európu na oblasť s ekonomikou, ktorá má vysoko energetickú
účinnosť a nízke emisie oxidu uhličitého.” (http://ec.europa.eu) Aby sa to podarilo uskutočniť, stanovili sa náročné klimatické
a energetické ciele, známe ako energetické ciele 20-20-20, ktoré sa majú splniť do roku 2020 a sú to:
C02
-20%
CO2 EMISIE
-20%
+20%
Podiel
PRIMÁRNE VYUŽITIE ENERGIE
oproti roku 1990
OBNOVITEĽNEJ ENERGIE
oproti bežnej prevádzke
Čo to naozaj
znamená
Do roku
2020
Jednoducho povedené, ciele EÚ sú stanovené na zníženie množstva spotrebovanej energie, zníženie používania fosílnych a iných
prírodných minerálnych palív využívaných pri výrobe energie a zníženie množstva vytvorených skleníkových plynov (najmä CO2
a vodných pár). A ak v tomto uspejeme, budú potrebné nové nariadenia, výrobné a výkonnostné normy a pravidlá využívania energie.
EÚ nezaostáva v rozpoznávaní tejto potreby. Vyvinuli sa a vydali sa nové smernice ohľadom
› energetického značenia domácich spotrebičov - ktoré musia ukazovať skutočnú spotrebu energie zariadenia
počas celého roka: pre klimatizačné zariadenia to zahrňuje uvedenie sezónnej energetickej účinnosti (SEER a SCOP)
› energetickej účinnosti v budovách na zníženie ich dopadu na životné prostredie pomocou zlepšenej izolácie,
zlepšených systémov vykurovania a osvetlenia a zvýšeného využívania zdrojov obnoviteľnej energie
› environmentálneho výkonu produktov počas ich životnosti systematickou integráciou environmentálnych
aspektov v úplne počiatočnom štádiu návrhu
produktu
› fluorovaných skleníkových plynov (F-plyn) a látok zmenšujúcich ozónovú vrstvu, ktorých cieľom je
zakázať určité chladivá a sústrediť sa na kontroly potrebné na to, aby sa zabránilo úniku takýchto plynov do atmosféry a aby
tak neprispievali ku skleníkovému efektu.
116
Ochrana životného prostredia
Odpoveď spoločnosti Daikin
Technológia tepelných čerpadiel
Daikin, vždy líder v klimatizačných technológiách, uvítal
výzvy cieľov EÚ 20-20-20 a smerníc o energetickej účinnosti a vykročil
vpred, aby prevzal vedúce postavenie na trhu v mnohých otázkach.
Na splnenie klimatických cieľov EÚ vieme najviac prispieť našimi
pokrokovými technológiami tepelných čerpadiel a systémami
rekuperácie tepla. Naše využitie tepelných čerpadiel na
získanie tepla z okolitého vzduchu (zdroj obnoviteľnej
energie tiež nazývaný aerotermálna energia) sa veľmi dobre
udomácnilo a pomáha znižovať využitie energie celých budov.
Okrem toho sa však tepelné čerpadlá môžu použiť aj na
získavanie tepla zo zeme (geotermálna energia) ako aj
z riek, jazier a spodnej vody (hydrotermálna energia). Táto
obnoviteľná tepelná energia sa potom prenesie do chladiaceho
systému kde dôjde k zvýšeniu teploty výstupnej vody a tým sa
účinne predohreje. To znižuje potrebu energie na vykurovanie
a prenášané teplo zvyčajne stačí na udržanie správnej teploty
v zásobníkoch s teplou pitnou vodou. Táto pozoruhodná
technológia sa teraz použije do jednotiek s malým výkonom,
keďže sa sústreďujeme na celkovú reguláciu klímy vo všetkých
jej formách.
Pred mnohými rokmi sme vyvinuli technológiu invertora,
ktorá je dnes nainštalovaná vo všetkých našich klimatizačných
zariadeniach. Systém invertora sa spúšťa na plný výkon, ale potom
monitoruje skutočnú potrebu vykurovania alebo chladenia
a plynule znižuje výkon, pokým sa nedosiahne správna teplota.
Potom sa sám efektívne vypne, pokým nezistí zmenu, pri ktorej
použije dostatočný výkon a vráti teplotu späť na nastavenú úroveň.
Toto priame prepojenie medzi reguláciou teploty a využitím
energie znamená, že klimatizačné jednotky s invertorom sú až o
30 % energeticky účinnejšie. Požiadavky eko-dizajnu sú veľmi
ambiciózne a nakoniec zakážu technológiu bez invertora.
Teplota/Príkon
Teplota zostáva
stabilná
Tepelné čerpadlo
alebo klimatizácia bez
invertora
Rýchly štart
Nastavená
teplota
Tepelné čerpadlo alebo
klimatizácia s invertorom
AEROTERMÁLNE TEPELNÉ ČERPADLO
Čas
HYDROTERMÁLNE ČERPADLO
GEOTERMÁLNE ČERPADLO
Sezónna účinnosť
Najmodernejšie riadiace systémy
V minulých rokoch sme mali problémy informovať našich
klientov o skutočnej sezónnej energetickej účinnosti našich
produktov, keďže daný systém hodnotenia bol zavádzajúci.
Správnosť našej vízie v tomto sa potvrdila a uvedenie sezónnej
účinnosti zaistí lepšie porozumenie využívania
energie všetkých klimatizačných systémov. Navrhujeme naše
zariadenia tak, aby sme dosiahli najlepšie hodnoty SEER a SCOP
na trhu a prispeli tým k zníženiu použitej energie.
Všetky naše systémy sú pripojené k pokročilým riadiacim systémom,
ktoré umožňujú individuálne nastavenie každej miestnosti ako aj
integrované riadenie budovy, aby mohol zákazník maximalizovať
a optimalizovať využitie svojho systému Daikin ako celkového
riešenia pre svoju budovu: riešenia, ktoré ponúka ideálne ovládanie
klímy, znížené náklady a znížený dopad na životné prostredie.
Nové chladivá
Nariadenie o látkach stenčujúcich ozónovú vrstvu a smernica o
fluorovaných skleníkových plynoch ponúkajú niektoré špeciálne
výzvy. Postupné sťahovanie chladív R-22 a obavy o dopad na životné
prostredie z iných chladív viedlo k tlaku na začatie vývoja
nefluorovaných chladív, chladív s nízkym GWP (potenciál globálneho
otepľovania) a prírodných chladív. Znamená to, že systémy
s chladivom je nutné znova navrhnúť - naši inžinieri už tvrdo pracujú
na vývoji alternatívnej produktovej rady a skúšajú inovatívne úpravy
na súčasných radách. Tak ako vždy, sme lídrami v inovácii!
Cesta vpred
Klimatické záujmy EÚ vytvorili novú naliehavú potrebu pre naše pokračujúce inovácie a oddelenie Výskumu a vývoja - sme si istí, že naša
odozva prinesie zákazníkom obrovské výhody a to vo forme ovládateľných riešení, ktoré poskytujú dokonalý komfort, znížené prevádzkové náklady
a oveľa nižší dopad na životné prostredie.
117
Riešenia spoločnosti Daikin na náhradu R-22
Čo je R-22 a prečo bude v Európe zakázané
Kvôli zmenšeniu hrúbky ozónovej vrstvy dopadajú škodlivé
ultrafialové lúče na zemský povrch a spôsobujú mnohé
zdravotné a environmentálne problémy. Medzinárodná
komunita preto podpísala Montrealský protokol na náhradu
látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu do roku 2030. Európska
únia sa však rozhodla zakázať R-22 už v roku 2015.
R-22 je a hydrochlórovaný fluorovaný uhľovodík (HCFC), ktorý sa
bežne používal v klimatizačných systémoch. Pri vypustení R-22
do vzduchu ho ultrafialové lúče slnka rozložili a do stratosféry
sa uvoľnil chlór. Chlór reaguje s ozónom a tým znižuje jeho
množstvo.
Kedy bude R-22 zakázané v Európe?
2004
2005
2006
…
Zákaz používania R22 v nových
klimatizačných zariadeniach
Spoločnosť Daikin odporúča
vymeniť existujúcu inštaláciu R-22
2009
2010
2011
Zákaz používania originálneho R-22
pri servisných prácach a údržbe
…
2014
2015
Zákaz používania R-22 pri
servisných prácach a údržbe
Povolené je len používať spätne
získané a recyklované 1 R-22
Recyklovanie: opätovné použitie R-22 pomocou čistiaceho procesu. opätovné použitie recyklovaného R-22 musí
vykonať rovnaká spoločnosť, ktorá vykonala obnovu (môže vykonať montážna firma)
Spätné získanie: opätovne spracované R-22, aby sa dosiahol rovnaký výkon originálneho R-22 (špecializovanou spoločnosťou)
1
Riešenie spoločnosti Daikin
Kvôli významnému rozvoju technológie tepelných
čerpadiel ponúkajú dnešné klimatizačné systémy,
s chladivom R-410A, lepšie výkony než to robili
systémy s chladivami R-22 a R-407C v minulosti.
Okrem toho bude onedlho používanie R-22
v Európe úplne zakázané. Už dnes je na údržbu
možné použiť iba spätne získané alebo recyklované
na náhradu
systémov s R-22 a R-407C
R-22. Inovácia systémov s R-22 a R-407C čo
najúčinnejším spôsobom voči nákladom: jednotky
Daikin je možné inštalovať pomocou existujúceho
potrubia. Náhradná technológia je k dispozícii pre
rezidenčné a komerčné aplikácie.
Aký je dopad na inštalácie s R-22?
dostatočné množstvo R-22 na pokrytie dopytu. Očakáva sa
preto nedostatok zásob a zvýšenie cien. Ak nebude k dispozícii
žiadne množstvo spätne získaného alebo recyklovaného R-22,
nebudú možné určité opravy (napr. výmena kompresora)
a môže sa objaviť značný prestoj klimatizačného systému.
Nariadenie stiahnutia R-22 bude mať účinok na všetky
v súčasnosti používané systémy R-22, pričom spoľahlivé
zariadenie R-22 sa nemusí okamžite vymeniť, pretože údržbu
je možné vykonať s recyklovaným alebo spätne získaným R-22
do 1. januára 2015. V súčasnosti sa však spätne nezískava
Preto stojí za to zvážiť výmenu systému pred rokom 2015, najmä pri
klimatizačných systémoch s veľkými požiadavkami na každodennú prevádzku.
118
EWAD~C
rada
Bez inver tora
Počas celého roka …
A P L I K O VA N É S Y S T É M Y K ATA LÓ G 2 012
S inver torom
… vysoká účinnosť,
nízka hlučnosť a
flexibilné riešenia
pre široký rozsah
aplikácií
Aplikované
systémy
Katalóg
CELOROČNÝ Perfect c mfort
Free cooling
Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú
ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V.. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila
obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani
implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel
jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V.
otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame
škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/
alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami
spoločnosti Daikin Europe N.V.
Daikin AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA, s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava
www.daikin.sk
Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje na
certifikačnom programe Eurovent pre Klimatizačné
zariadenia (AC), Veľké kanálové jednotky chladené
kvapalinou (LPC) a jednotky Fan Coil (FC); certifikované dáta
certifikovaných modelov sú uvedené v zozname Eurovent:
www.euroventcertification.com alebo www.certiflash.com
Produkty Daikin sú distribuované:
ECSKN12-507 • Copyright Daikin
Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.
Jedinečná pozícia spoločnosti Daikin ako výrobcu
klimatizačných zariadení, kompresorov a chladív viedla
k úzkej angažovanosti v oblasti problémov životného
prostredia. Spoločnosť Daikin sa už niekoľko rokov
zameriava na to, aby sa stala vedúcou spoločnosťou
v poskytovaní produktov, ktoré majú obmedzený vplyv
na životné prostredie. Táto výzva vyžaduje ekologický
konštrukčný návrh a vývoj širokého sortimentu
produktov, a tiež systému energetickej správy, čoho
výsledkom je úspora energie a zníženie množstva
odpadu.
2012
Download

Viac informácií - Pro