Senzori i aktuatori
(1) Merenje neelektričnih veličina
(2) Otporni senzori
(3) Induktivni senzori
(4) Kapacitivni senzori
(5) Piezoelektrični senzori
(6) Fotoelektrični pretvarači
(7) Laserski senzori
(8) Izotopski merači
(9) Specijalni elektronski merači
(10)
Merni pretvarači i senzori
(11)
Omski merni pretvarači
(12)
Indukrivni merni pretvarači
(13)
Kapacitivni merni pretvarači
(14)
Merenje brzine pravolinijskog kretanja
(15)
Merenje ubrzanja
(16)
Merenje brzine obrtaja
(17)
Davači sile sa mernim trakama
(18)
Davači sile induktivnim pretvaračima
(19)
Piezoelektrični davači sile
(20)
Davači sile sa promenljivom prividnom otpornošću
(21)
Merenje pritiska - Davači sile sa induktisnim pretvaračima
(22)
Davači pritiska sa otpornim mernim trakama
(23)
Piezootporni senzor pritiska
(24)
Senzori za merenje podpritiska i nadpritiska
(25)
Senzori pritiska sa promenljivom impedansom
(26)
Piezoelektrični davač pritiska
(27)
Merenje temperature pomoću termometra
(28)
Bimetalni termometri
(29)
Dilametarski termometri
(30)
Termometri sa širenjem tečnosti i gasova
(31)
Merenje temperature pomoću otpornih termometara
(32)
Metoda merenja generalisane elektromotorne sile
(33)
Kompenzaciona metoda merenja temperature
(34)
Osnove aktuatora i zašto su važni aktuatori?
(35)
Podela aktuatora
(36)
Elektromagnetni aktuatori
(37)
Pneumatski aktuatori
(38)
Hidraulični aktuatori
(39)
Piezoelektrički aktuatori
(40)
Termički aktuatori
(41)
Pozicija aktuatora u sistemu automatske regulacije
(42)
Elementi sistema automatske regulacije
(43)
Elementi sistema automatske regulacije
(44)
Komponente aktuatora
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
Primer: upravljanje nivoom tečnosti u bazenu
Primer: upravljanje nivoom i protokom
Izbor aktuatora
Jednosmerni motor sa nezavisnom pobudom
Statičke karakteristike motora
Mehaničke karakteristike motora
Upravljačka karakteristika motora
Spoljne karakteristike motora
Elektromehaničke karakteristike motora
Rad motora u režimu kočenja
Generatorski način kočenja
Elektrodinamičko kočenje
Jednosmerni motor regulisan naponom statora
Dinamičke karakteristike jednosmernog motora
Motor opterećen generatorom
Osnove koračnih motora
Prednosti koračnih motora
Nedostaci koračnih motora
Osobine koračnih motora
Podela koračnih motora
Permanentnomagnetski koračni motori
Dvofazni permanentnomagnetski koračni motori
Trofazni permanentnomagnetski koračni motori
Prednosti PM koračnih motora
Nedostaci PM koračnih motora
Hibridni koračni motori
Matematički model hibridnog koračnog motora
Osnove i konstrukcija asinhronih motora
Princip rada i modelovanje asinhronih motora
Jednačine statorskog i rotorskog kola
Naponske jednačine i moment asinhronog motora
Pojednostavljeni model asihronog motora
Stacionarni režim rada motora
Regulacija brzine okretanja asinhronog motora
Predmetni nastavnik
dr. Vladimir Mladenović
Download

Senzori i aktuatori