2 ąNI ISPIT
2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUąNO-TEORIJSKI DIO ISPITA
2.1.1. OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
1. Naziv ispitnog kataloga: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
2. Cilj ispita
Na ispitu se ocjenjuje:
- da li je uĆenik ovladao osnovnim pojmovima iz elektrotehnike;
- da li zna i razumije osnovne zakonitosti u kolima jednosmjerne i naizmjeniĆne
struje;
- da li je stekao osnovna znanja iz elektrostatike i elektromagnetizma;
- da li može samostalno da rješava prosta i složena kola jednosmjerne i
naizmjeniĆne struje;
- da li razumije i zna pravilno upotrijebiti struĆnu terminologiju.
3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na struĆnom ispitu
ElektriĆna svojstva materije
1. Objasniti strukturu materije i njenu valentnost na primjerima atoma
2. Uporediti izolatore, poluprovodnike i provodnike
3. Navesti osnovne jedinice mećunarodnog SI sistema i definisati amper
Elektrostatika
4. Definisati pojam taĆkastog naelektrisanja
5. Definisati Kulonov zakon i na primjeru odrediti silu koja djeluje izmeću
naelektrisanja
6. Definisati elektrostatiĆki fluks i navesti Gausovu teoremu
7. Definisati elektriĆno polje i veliĆine koje ga karakterišu
8. Definisati potencijal elektriĆnog polja i napon
9. Definisati elektriĆni kondenzator i na primjeru odrediti kapacitivnost
kondenzatora
10. Definisati i na primjeruizraĆunati kapacitivnost ploĆastog kondenzatora
11. Odrediti ekvivalentnu kapacitivnost, koliĆinu elektriciteta i napone za:
- rednu vezu kondenzatora,
- paralelnu vezu kondenzatora,
- mješovitu vezu kondenzatora
12. Objasniti vezu kondenzatora u trougao i zvijezdu i njihovu transformaciju iz
jedne veze u drugu
13. Definisati energiju elektriĆnog polja i njenu gustinu i raĆunski ih odrediti
Jednosmjerna struja
14. Definisati i odrediti:
- elektriĆnu otpornost,
- elektriĆnu provodnost,
- zavisnost elektriĆne provodnosti i otpornosti od temperature
15. Definisati Omov zakon i primijeniti ga na prosto elektriĆno kolo
16. Definisati Džulov zakon i izraĆunati gubitke snage
17. Definisati I i II Kirhofov zakon i primjeniti ih na jednostavnim primjerima
18. Odrediti ekvivalentnu otpornost za:
- rednu vezu otpornika,
1
- paralelnu vezu otpornika,
- mješovitu vezu otpornika.
19. Rješavati primjere složenih elektriĆnih kola metodom:
- Kirhofovih zakona,
- konturnih struja,
- tranfiguracije
20. Definisati i izraĆunati elektriĆnu snagu i energiju potrošaĆa
Elektromagnetizam
21. Definisati i odrediti magnetnu indukciju
- jaĆinu magnetnog polja i vektor magnetnog polja
- magnetni fluks i njegovu gustinu
22. Navesti jedan od zakona:
- Amperov zakon,
- Lencovo pravilo,
- Kap – Hopkinsonov zakon,
- Faradejev zakon
23. Definisati i odrediti:
- elektrodinamiĆku silu,
- elektromagnetnu sil
24. Objasniti i odrediti
- samoindukciju i mećusobnu (uzajamnu) indukciju,
- induktivnost i mećusobnu induktivnost
25. Objasniti princip rada transformatora
26. Definisati i odrediti energiju magnetnog polja i gustinu energije
27. Definisati magnetno polje u materijalnoj sredini i grafiĆki prikazati krivu
magneĄenja
28. Definisati magnetna kola i veliĆine koje ga karakterišu
29. Na primjeru izraĆunati veliĆine koje su karakteristiĆne za vremenski
promjenljivo elektriĆno i magnetno polje
NaizmjeniĆna struja
30. Objasniti princip proizvodnje indukovane elektromotorne sile i definisati
parametre naizmjeniĆnih veliĆina
31. Objasniti i odrediti elemente u kolima naizmjeniĆne struje
32. IzraĆunati impedansu i nacrtati vektorske dijagrame napona i struja u rednoj
vezi elemenata:
- RL,
- RC,
- LC,
- RLC
33. Na primjeru analizirati uticaj frekvencije na redno RLC kolo
34. Odrediti snagu kod redne veze elemenata
35. Definisati faktor snage i na primjeru analizirati uticaj faktora snage na ukupnu
snagu u kolu
36. Opisati na koji naĆin se vrši popravka faktora snage
37. IzraĆunati admitansu u kolu naizmjeniĆne struje i nacrtati vektorske dijagrame
napona i struja:
- RL,
- RC,
- LC,
- RLC
38. Na primjeru analizirati uticaj frekvencije na paralelno RLC kolo
39. Odrediti snagu kod paralelne veze elemenata
4 Objasniti naĆin rješavanja složenih kola metodom:
- Provodnosti,
- Kirhofovih zakona,
- Konturnih struja
41. Objasniti:
- redno oscilatorno kolo,
42. paralelno oscilatorno kolo
43. Objasniti princip rada trofaznog generatora i motora
44. Uporediti karakteristike trofaznog i jednofaznog sistema
45. Opisati naĆine vezivanja u trofaznim sistemima:
- veza namotaja u trougao i zvijezdu,
- veza potrošaĆa u trougao i zvijezdu
46. IzraĆunati snage trofaznog sistema (aktivnu, reaktivnu i preividnu izražene
preko linijskih faznih napona i struja)
4. Tip ispita
- Usmeno.
- Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih
pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u ispitnom katalogu.
- Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na
odgovarajuĄi naĆin – da budu iz razliĆitih taksonomskih kategorija i iz razliĆitih
tematskih oblasti.
- Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.
- Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.
- Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na prijedlog ispitivaĆa.
5. Dozvoljena pomagala
- Na ispitu nijesu predvićena pomagala.
6. Literatura i drugi izvori
- Literatura i drugi izvori dati su u katalogu znanja i godišnjem planu rada
nastavnika.
ąNE INSTALACIJE I OSVJETLJENJA
1. Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRIąNE INSTALACIJE I OSVJETLJENJA
2. Cilj ispita
- Na ispitu se ocjenjuje:
- sposobnost uĆenika da poveže praktiĆna i odgovarajuĄa teorijska znanja;
- znanja o elektriĆnim instalacijama, elektriĆnom osvjetljenju i ispitivanju
elektriĆnih instalacija;
- poznavanje materijala, urećaja i tipova elektriĆnih instalacija te naĆine i mjesto
primjene;
- znanja o vrstama elektriĆnih instalacija u stambenim, poslovnim i industrijskim
objektima kao i njihovo izvoćenje na novogradnji, proširenjima i
rekonstrukcijama;
- znanja iz osnova svjetlosne tehnike;
- sposobnost Ćitanja i upotrebe tehniĆke dokumentacije elektroinstalacionih
materijala i urećaja kao i projekata elektriĆnih instalacija;
- sposobnost crtanja osnovnih spojnih šema;
- znanja o tehniĆkim propisima i standardima;
- znanja o djelovanju elektriĆne struje na Ćovjeka i zaštiti od elektriĆnog udara;
- poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline;
- racionalno korišĄenje energije, materijala i vremena.
3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na završnom ispitu
Provodnici i kablovi
1. Opisati konstruktivne elemente energetski izolovanih provodnika
2. Opisati konstruktivne karakteristike energetskih kablova
3. ProĆitati oznake energetski izolovanih provodnika i kablova i izvršiti odabir
presjeka iz tablica
Instalacione cijevi i pribor za cijevi i kablove
4. Opisati razliĆite vrste instalacionih cijevi i mjesta primjene
5. Objasniti ulogu kablovskog pribora ( kablovska kapa, kablovska glava, kablovska
spojnica, kablovska raĆva)
Instalacioni osiguraĆi
6. Objasniti svrhu osiguraĆa
7. Objasniti naĆin rada pojedinih vrsta osiguraĆa
8. Objasniti naĆin izbora osiguraĆa
9. Opisati naĆin rada pojedinih vrsta osiguraĆa (topljivi osiguraĆi, automatski
osiguraĆi, niskonaponski osiguraĆi, visokouĆinski osiguraĆi)
10. Navesti naĆin izbora osiguraĆa
PrikljuĆni urećaji
11. Objasniti vrste prikljuĆnih urećaja prema namjeni i vrsti instalacije
(nezaštiĄeni, sa zaštitnim uzemljenjem, za vlažne prostorije)
Instalacioni prekidaĆi
12. Opisati funkcionisanje instalacionih prekidaĆa
13. Nacrtati principijelne šeme rada instalacionih prekidaĆa (obrtnih, pregibnih)
14. Objasniti naĆin rada stepenišnog automatskog prekidaĆa
15. Objasniti mjesto primjene grebenastih i paketnih prekidaĆa
ElektriĆna brojila
16. Objasniti princip rada elektriĆnog brojila (monofaznog i trofaznog)
17. Nacrtati šemu prikljuĆka elektriĆnog brojila na niskonaponsku mrežu
Razvodni urećaji i kuĄni prikljuĆak
18. Opisati konstruktivne elemente instalacionih razvodnih tabli
19. Opisati elemente razvodne table za elektriĆna brojila
20. Navesti principe izvoćenja EI BUS instalacije
21. Objasniti naĆine spajanja elektriĆnih instalacija na niskonaponsku mrežu
(vazdušnim putem, kablovskim putem)
Gromobranska instalacija
22. Definisati pojmove: grom, udarno pražnjenje, otpor uzemljenja
23. Opisati djelove gomobranske instalacije
24. Opisati naĆin pregleda i ispitivanje gromobranske instalacije
Sistemi za rezervno napajanje
25. Objasniti princip rada dizel elektriĆnog agregata
26. Opisati naĆin izbora agregata za rezervno napajanje
27. Objasniti princip rada panik svjetiljke
ElektrotehniĆki propisi i standardi
28. Odrediti prostore, pravila, visine i zaštite za polaganje elektriĆnih instalacija u
stanovima
29. Nabrojiti tehniĆke propise za izgradnju elektroenergetskih instalacija u
industriji
30. Nabrojiti tehniĆke propise za izvoćenje elektriĆnih instalacija u specijalnim
prostorijama
TehniĆke mjere zaštite u elektriĆnim instalacijama
31. Navesti tehniĆke mjere zaštite u elektriĆnim instalacijama
32. Opisati uticaj struje na Ćovjeka
33. Objasniti pojedine vrste zaštite (zaštita od direktog dodira, zaštita od
indirektnog dodira djelova pod naponom)
ProraĆun provodnika za elektriĆne instalacije
34. Na jednostavnom primjeru proraĆunati popreĆan presjek provodnika za
monofaznu struju i trofaznu struju
35. Izvršiti proraĆun otpora rasprostiranja temeljnog uzemjivaĆa na jednostavnom
primjeru
36. Izvršiti izbor presjeka provodnika na jednostavnom primjeru za monofaznu
struju
ElektriĆne instalacije na mjestima sa posebnim zahtjevima
37. Objasniti šta su zone opasnosti
38. Opisati vrste protiveksplozivne zaštite
ElektriĆno osvjetljenje
39. Opisati naĆine dobijanja svjetlosti
40. Definisati osnovne fotometrijske veliĆine i jedinice
41. Objasniti princip rada (sijalice sa metalnim vlaknom, živine sijalice,
natrijumove sijalice, fluorescentne cijevi)
42. Objasniti uslove potrebne za pravilno osvjetljenje zatvorenih prostora
! Objasniti postupak proraĆuna osvjetljenja (metodom taĆka po taĆka, metodom
stepena iskorišĄenja)
ElektriĆne Instalacije slabe struje
44. Nabrojati elemente telefonske instalacije i navesti njihovu ulogu
45. Nabrojati elemente interfonske instalacije i navesti njihovu ulogu
46. Navesti propise polaganja telefonskih instalacija
47. Opisati ulogu protivpožarne instalacije
48. Navesti vrste senzora protivprovalne instalacije
49. Navesti elemente centralnog antenskog sistema TV
4. Tip ispita
- Usmeno.
- Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih
pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u Ispitnom katalogu.
- Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na
odgovarajuĄi naĆin – da budu iz razliĆitih taksonomskih kategorija i iz razliĆitih
tematskih oblasti.
- Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.
- Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.
- Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na prijedlog ispitivaĆa.
5. Dozvoljena pomagala
- Tabele i katalozi.
6. Literatura i drugi izvori
- Literatura i drugi izvori su dati u katalogu znanja i godišnjem planu nastavnika.
%&'&(& )*)+,./0) 3 ./56780/ 97:,.7;)0;/
1. Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRANE I RAZVODNA POSTROJENJA
2. Cilj ispita
- Na ispitu se ocjenjuje:
- sposobnost uĆenika da poveže praktiĆna i odgovarajuĄa teorijska znanja;
- znanja o vrstama i naĆinu rada hidroelektrana, termoelektrana, nuklearnih
elektrana;
- znanja o transformatorskim i razvodnim postrojenjima, namjeni i sastavnim
djelovima;
- sposobnost crtanja osnovnih spojnih šema;
- znanja o elektriĆnoj zaštiti u razvodnim postrojenjima;
- znanja o naĆinu rada i energetskoj efikasnosti elektroenergetskog sistema;
- znanja o radovima na izgradnji, pogonu i održavanju elektroenergetskih
postrojenja;
- znanja o djelovanju elektriĆne struje na Ćovjeka i zaštiti od elektriĆnog udara;
- poštovanje propisa iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoline.
3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na struĆnom ispitu
Elektrane
1. Objasniti karakteristike i sastavne djelove hidroelektrana (protoĆne,
akumulacione i reverzibilne)
2. Uporediti konstruktivne razlike izmeću protoĆnih, akumulacionih i reverzibilnih
hidroelektrana
3. Objasniti uticaj hidroelektrana na okolnu sredinu
4. Opisati glavne hidroelektrane u Crnoj Gori
5. Objasniti podjelu termoelektrana i navesti njene glavne djelove
6. Objasniti princip rada termoelektrane koristeĄi blok šemu
7. Objasniti uticaj termoelektrane na okolinu
8. Objasniti vrste nuklearnih elektrana
9. Objasniti princip rada nuklearne elektrane na blok šemi
10. Opisati naĆine dobijanja elektriĆne energije iz alternativnih izvora (solarni,
vjetar, geotermalni, plima i osjeka)
Elementi razvodnih postrojenja
11. Navesti vrste sabirnica , njihovu ulogu i naĆin izbora
12. Objasniti vrste potpornih izolatora, naĆin izbora i njihove oznake
13. Objasniti vrste provodnih izolatora, naĆin izbora i njihove oznake
14. Objasniti zadatak visokonaponskih osiguraĆa i naĆin njihovog izbora
15. Objasniti ulogu i vrste rastavljaĆa
16. Objasniti naĆine rada razliĆitih vrsta visokonaponskih prekidaĆa
17. Navesti vrste mjernih transformatora i objasniti njihovu ulogu
Prenaponi kratki spojevi i zrmljospojevi
18. Navesti vrste odvodnika prenapona i objasniti njihov princip rada
19. Objasniti uzroke nastajanja kratkih spojeva
20. Objasniti zemljospoj u sistemu sa izolovanim zvjezdištem
Zaštite u razvodnim postrojenjima
21. Objasniti uticaj struje na Ćovjeka i moguĄnost udesa
22. Objasniti zaštitu od atmosferskog pražnjenja
"#$
[email protected] Opisati pogonsko i zaštitno uzemljenje na visokom i niskom naponu
ElektriĆna postrojenja u radu i energetska efikasnost
24. Navesti vrste dijagrama optereĄenja i objasniti ih
25. Analizirati pokrivanje dnevnog dijagrama optereĄenja u cilju što manjih
gubitaka proizvedene elektriĆne energije
26. Definisati proizvodne troškove za 1kWh elektriĆne energije
27. Objasniti kompenzaciju reaktivne energije
28. Objasniti na koji naĆin kompenzacija reaktivne energije utiĆe na veĄu
energetsku efikasnost elektroenergetskog sistema
29. Objasniti princip automatizacije elektroenergetskog sistema
Relejna zaštita u elektroenergetskim postrojenjima
30. Opisati naĆin rada strujnih releja i analizirati šeme djelovanja
31. Objasniti vrste i naĆin rada naponskih releja
32. Objasniti naĆin rada releja snage
33. Opisati elemente i naĆin rada distantnih releja
34. Objasniti ulogu vremenskog releja i selektivnost zaštite
35. Navesti vrste zaštita mreža elektroenergetskog sistema
36. Objasniti zaštite sinhronih generatora
37. Objasniti šemu brze prekostrujne zaštite transformatora
38. Objasniti princip rada Buholcove zaštite transformatora
39. Objasniti rad prekostrujne zaštite sabirnica na šemama
Komandni i signalni urećaji u razvodnim postrojenjima
40. Objasniti šeme spajanja sabirnica transformatorskog polja i dalekovodnog polja
41. Objasniti naĆine pokretanja prekidaĆa snage
42. Objasniti šeme spajanja pomoĄnih strujnih krugova prekidaĆa snage
43. Objasniti vrste signalizacije u razvodnom postrojenju
Transformatorska i razvodna postrojenja
44. Opisati vrste transformatorskih postrojenja (postrojenja za unutrašnju
montažu, postrojenja na otvorenom prostoru)
45. Objasniti vrste oklopljenih postrojenja
Radovi na izgradnji elektriĆnih postrojenja
46. Objasniti montažne radove u Ąelijama i poljima u zatvorenom prostoru
47. Objasniti montažne radove na poljima kod postrojenja na otvorenom prostoru
Pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja
48. Navesti potrebne uslove za stavljanje elektriĆnog postrojenja u pogon
49. Navesti vrste kontrola i remonta opreme u visokonaponskom rasklopnom
postrojenju
4. Tip ispita
- Usmeno.
- Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih
pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u Ispitnom katalogu.
- Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na
odgovarajuĄi naĆin – da budu iz razliĆitih taksonomskih kategorija i iz razliĆitih
tematskih oblasti.
- Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.
- Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.
- Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na prijedlog ispitivaĆa.
<=>
5. Dozvoljena pomagala
- Katalozi, tabele, principijelne šeme rada pojedinih urećaja.
6. Literatura i drugi izvori
- Za kandidate je preporuĆena literatura i drugi izvori dati u katalogu znanja i
godišnjem planu rada nastavnika.
BCD
HIJIKI LMLNOPQąNE MAŠINE I POGONI
1. Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRIąNE MAŠINE I POGONI
2. Cilj ispita
-
Na ispitu se ocjenjuje:
da li je uĆenik ovladao osnovnim pojmovima iz elektriĆnih mašina i pogona;
da li poznaje vrste i razumije principe rada elektriĆnih mašina;
da li je stekao osnovna znanja iz upravljanja elektromotornim pogonima;
da li razumije i poznaje elektriĆne šeme upravljanja elektromotornim pogonima.
3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na struĆnom ispitu
Transformatori
1. Objasniti znaĆaj elektromagnetne indukcije za rad transformatora
2. Opisati proces nastajanja naizmjeniĆnog magnetnog fluksa u magnetnom kolu
transformatora
3. Opisati unutrašnju strukturu transformatora
4. IzraĆunati stepen iskorišĄenja transformatora na konkretnom primjeru
5. Analizirati dijagram promjene zajedniĆkog magnetnog fluksa i indukovanog
napona navojka u funkciji vremena
6. Objasniti znaĆaj stalnog napona i uĆestanosti za prenos i razvod elektriĆne
energije
7. IzraĆunati gubitke snage u gvoždju transformatora
8. IzraĆunati gubitke snage u bakru transformatora
9. Objasniti uprošĄeni vektorskog dijagrama transformatora
10. Objasniti kako se mijenja napon pri promjeni optereĄenja transformatora
11. Objasniti spoljnu karakteristikeu transformatora
12. Objasniti dijagram stepena iskorišĄenja transformatora i analiza Pcu, Pfe
Trofazni transformatori
13. Objasniti sprege navoja jednofaznih i trofaznih transformatora i oznake kraje
14. Objasniti postupak sprezanja transformatora za paralelan rad
15. Objasniti sprege trougao-zvijezda i zvijezda-slomljena zvijezda pri
nesimetriĆnom optereĄenju
Posebne vrste transformatora
16. Objasniti primjenu autotransformatora i obiĆneih transformatora
ElektrĆno i magnetno kolo obrtnih elektriĆnih mašina
17. Objasniti ulogu statora i rotora kod obrtnih elektriĆnih mašina
18. Objasniti induktor sa istaknutim polovima i puni induktore
19. IzraĆunati magneti fluks po polu indukta
Pravila o izvodjenju višefaznih namotaja
20. Objasniti navojak, navojni dio, navojni korak, fazni navoj i korak ožljebljenja
21. Navesti vrste namotaja prema: dužini navojnog koraka, broju faza, vrsti pojasa,
broju žljebova, naĆinu vezivanja navojnih djelova i obliku navojnih djelova
22. Opisati namote sa odijeljenim i mješovitim pojasevima
23. IzraĆunati broj pari polova, polni i navojni korak, fluks po polu, elektromotornu
silu po navojku
24. Objasniti Teslino obrtno polje
EFG
UVW Odrediti indukovani napon u jednom provodniku, napon navojka, navojnog
dijela, napon skupa navojnih djelova i napon faznog navojka
Asihroni motori
26. Analizirati mehaniĆke karakteristike asihronog motora
27. Analizirati elektriĆne i mehaniĆke karakteristike asinhronog motora dobijene iz
kružnog dijagrama
28. IzraĆunati stepena iskorišĄenja snage asihronog motora i crta dijagram
peobražja
29. Objasniti obrtni momenat asihronog motora
Puštanje u rad asihronih motora
30. Navesti i opisati naĆine puštanja asihronih motora u rad
31. Objasniti naĆin puštanja u rad asihronog motora pomoĄu rotorskih otpornika
32. Objasniti naĆin puštanja u rad asihronog motora pomoĄu prebacaĆa zvijezdatrougao
33. Objasniti naĆin puštanje u rad pomoĄu prigušnica u kolu statora i
autotransformatora
34. Objasniti naĆin vezivanja prebacaĆa zvijezda-trougao
35. Objasniti naĆin puštanje u rad asihronog motora pomoĄu prigušnica u kolu
statora
Promjena brzine obrtanja asihronih motora
36. IzraĆunati brzinu obrtanja rotora asihronog motora i analizira naĆine
mijenjanja brzine
37. Analizirati mehaniĆke karakteristike pri promjeni brzine pomoĄu rotorskog
otpornika
Sinhrone mašine
38. Objasniti konstrukciju sinhrone mašine
39. Opisati mašine sa punim induktorom i istaknutim polovima
40. Opisati hidrogeneratore i turbogeneratore
41. Crtati i analizirati vektorski dijagram magnetnih napona induktora i indukta
42. Objasniti magnetu reakciju indukta pri mješovitom optereĄenju sinhrone
mašine
43. Crtati i analizirati karakteristike sinhronog generatora pri razliĆitim vrstama
optereĄenja
44. Objasniti postupak sinhronizacije
Sinhroni motori
45. Opisati svojstva sinhronih motora
46. Crtati i analizirati šemu prikljuĆka faznog kompenzatora za popravku saĆinioca
snage
Mašine jednosmjerne struje
47. Objasniti konstrukciju mašina jednosmjerne struje
48. Definisati izraz indukovanog napona u induktu
49. Definisati izraz elektromagnetnog momenta mašine jednosmjerne struje
50. Objasniti omĆasti i valoviti namot i njihovu primjena
51. Objasniti magnetnu reakciju indukta i sredstva za njeno suzbijanje
52. Navesti i objasniti sredstva za poboljšanje komutacije
53. IzraĆunati stepen iskorišĄenja snage mašine jednosmjerne struje
54. Crtati i analizirati karakteristike praznog hoda, spoljne karakteristike i
karakteristike pobude generatora jednosmjerne struje
RST
ZZ[ Crtati i analizirati principijelne šeme motora jednosmjerne struje u zavisnosti
od naĆina pobudjivanja
56. Crtati i analizirati karakteristike brzine, momenta i mehaniĆke karakteristike
motora jednosmjerne struje
Komutatorni motori
57. Objasniti jednofazne i univerzalne komutatorne motore
58. Crtati i analizirati vektorske dijagramae stuja i napona
Osnove održavanja transformatora i elektro motora
59. Objasniti potrebu redovnog održavanja
60. Opisati kvarove na transformatoru, uzroke kvarova i njihovo otklanjanje
61. Opisati kvarove elektromotora i radne mašine, uzroke kvarova i njihovo
otklanjanje
62. Objasniti grupni, pojedinaĆni, višemotorni i automatizovani pogon
63. Analizirati jednaĆinu kretanja
Osnovne karakteristike elektromotornih pogona
64. Objasniti trajanje prelaznih procesa pri puštanju i zaustavljanju
elektromotornog pogona
65. Opisati naĆine spajanja elektromotora sa radnim mašinama
66. Crtati i analizirati osnovnu blok šeme automatizovanog pogona
Osnovi mehanike elektromotornih pogona
67. Objasniti svodjenje mehaniĆkog otpornog momenta mašine i zamajnog
momenta na vratilo elektromotora
68. Opisati postupak izbora elektromotora pri razliĆitim režimima rada
69. Objasniti znaĆaj zagrijavanja i hladjenja elektromotora za izbor režima rada
elektromotornog pogona
70. IzraĆunati faktor preoptereĄenja
71. Objasniti elemente znaĆajne za izbor elektromotora za pogon neke mašine
72. Objasniti znaĆaj prelaznih stanja elektromotornog pogona na izbor
elektromotora
73. Opisati karakteristike tri osnovna oblika elektriĆnog pogona
74. Objasniti ulogu zamajnog momenta za trajanje ubrzavanja ili usporavanja
elektromotornog pogona
75. Navesti zavisnost težine i cijene mehaniĆkog prenosa od broja obrtaja
76. Navesti i objasniti postupak izbora snage elektromotora za trajni, intermitirani
i kratkotrajani pogon
Puštanje u rad i zaustavljanje elektromotora
77. Objasniti naĆine puštanja u rad asihronih motora sa prstenovima, rotorom u
kratkom spoju i td.
78. Objasniti naĆine koĆenja asihronog motora: konravezom, generatorsko,
elektrdinamiĆko, jednofazno generatorsko
79. Odrediti vrijednost pojedinih stepena otpornika za puštanje u rad
80. Objasniti generatorsko, kontravezom i elektrodinamiĆko koĆenje otoĆnog
motora jednosmjerne struje
81. Opisati naĆin izbora otprnika za puštanje u rad rednog motora jednosmjerne
struje
82. Objasniti generatorsko, kontravezom i elektrodinamiĆko koĆenje rednog motora
jednosmjerne struje
83. Objasniti specifiĆnost u radu i koĆenju motora jednosmjerne struje sa
nezavisnom i složenom pobudom
XYY
_`a Objasniti specifiĆnost puštanja u rad i koĆenja sinhronih motora
Regulacija brzine obrtanja u elektromotornim pogonima
85. Objasniti naĆine regulacije brzine elektromotornih pogona
86. Objasniti postupak regulacije brzine koji zahtijevaju mašine radilice
87. Objasniti postupak regulacije brzine pri stalnom vuĆnom momentu i stalnoj
snazi
88. Objasniti vrste spojnica za reulaciju brzine elektromotornog pogona
89. Objasniti regulaciju brzine elektromotornog pogona pomoĄu zajedniĆkog vratila
i elektriĆne osovine
Upravljanje elektromotornim pogonima
90. Objasniti naĆin vezivanja elementa za upravljanje i zaštitu elektromotornog
pogona
91. Objasniti naĆin vezivanja daljinskig prekidaĆa i tastera
92. Objasniti i analizira montažne i principske šeme
93. Objasniti ulogu trijaka kao prekidaĆa i regulatora brzine elektromotora
94. Objasniti ulogu daljinskog prekidaĆa “zvijezda - trougao”u upravljanju
elektromotornim pogonom
95. Objasniti postupak automatskog upravljanja elektromotornim pogonom
primjenom povratne sprege
96. Objasniti ulogu tiristora u tehnici regulacije elektromotornog pogona
4. Tip ispita
- Usmeno.
- Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih
pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u Ispitnom katalogu.
- Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na
odgovarajuĄi naĆin – da budu iz razliĆitih taksonomskih kategorija i iz razliĆitih
tematskih oblasti.
- Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.
- Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.
- Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na predlog ispitivaĆa.
5. Dozvoljena pomagala
- Tabele i katalozi.
6. Literatura i drugi izvori
- Literatura i drugi izvori dati su u katalogu znanja i godisnjem planu rada
nastavnika.
\]^
efgfhf ijiklmnąNE MREŽE I DALEKOVODI
1. Naziv ispitnog kataloga: ELEKTRIąNE MREŽE I DALEKOVODI
2. Cilj ispita
Na ispitu se ocjenjuje:
- da li je uĆenik ovladao osnovnim pojmovima iz elektriĆnih mreža i dalekovoda;
- da li zna i razumije osnovne principe i propise u niskonaponskim i
visokonaponskim mrežama;
- da li je stekao osnovna znanja iz proraĆuna visokonaponskih mreža;
- da li poznaje vrste i naĆine ugradnje i montaže elemenata mreža i dalekovoda;
- da li razumije i zna pravilno upotrijebiti struĆnu terminologiju.
3. Standardi znanja koji se ocjenjuju na struĆnom ispitu
Osnovni pojmovi elektriĆnih mreža i dalekovoda
1. Objasniti sistem za prenos i raspodjelu elektriĆne energije i zadatak
elektriĆne mreže
2. Objasniti predstavljanje elektroenergetskih vodova u planovima
3. Nacrtati šemu i analizirati najjednostavnije i najrasprostranjenije
sisiteme za raspodjelu elektriĆne energije
4. Objasniti uticaj vrijednosti napona napajanja na radni vijek potrošaĆa
Konstrukcijski elementi elektroenergetskih vodova
5. Nabrojati i objasniti osnovne elemente koji saĆinjavaju nadzemni vod
6. Nabrojati materijale koje se koriste za izradu provodnika i zaštitnih
užadi
7. Objasniti postupak izbora konstrukcije stuba ,raspored provodnika na
stubu i temelji stubova
8. Nabrojati provodnike prema konstrukciji
9. Navesti i objasniti izolatore za niski,srednji i visoki napon
10. Navesti i objasniti vrste konzola, pribor za spajanje ,pribor za
vješanje izolatorskih lanaca i dopunskih elemenata voda
11. Navesti i objasniti energetske kablove prema naponu ,vrsti struje, broju žila,
materijalu provodnika i vrsti izolacije
12. Objasniti oznaĆavanje energetskih kablova ,prema boji ,slovnim i
brojĆanim oznakama
13. Objasniti vrste i ulogu kablovskih glava i kablovskih spojnica
14. Objasniti naĆin primjene kablovskih prikljuĆnih kutija ,razvodnih
ormana i kablovske kanalizacije
15. Objasniti konstrukciju samonoseĄeg kablovskog snopa za niski i srednji
napon
16. Nabrojati i objasniti pribor koji se koristi za vješanje ,nastavljanje
i spajanje samonoseĄih kablovskih snopova
Izgradnja elektoenergetskih nadzemnih vodova
17. Objasniti kako se priprema trasa voda i postupak graćevinskih radova
za izgradnju elektroenergetskih nadzemnih vodova
18. Objasniti naĆin montiranja opreme na stubovima:razvlaĆenje provodnika,
priĆvršĄivanje provodnika na potporne izolatore i izolatorske lance, montiranje
prigušivaĆa vibracija i rastojnika
bcd
qrstuvwxu yzy{|t}ywytsy|skih kablovskih vodova
19. Objasniti postupak polaganja kablova pomoĄu transportera
20. Objasniti postupak polaganja kablova u kablova u kablovsku kanalizaciju
21. Objasniti uslove za paralelno voćenja i ukrštanje energetskih i
telekomunikacionih kablova
22. Objasniti specifiĆnost polaganja energetskih kablova na mostovima, kroz vodu i
itd.
Izgradnja elektrenergetskih vodova sa samonoseĄim kablovskim snopom (SKS)
23. Objasniti prednosti samonosivih kablovskih snopova u odnosu na
klasiĆne vodove
24. Objasniti elektromontažne radove na samonosivnim kablovskim vodovima
25. IzraĆunati ugib provodnika na ravnom i kosom terenu
26. Objasniti vrste i uticaj dodatnog optereĄenja voda
Uvod u proraĆune elektroenergetskih vodova
27. Objasniti zahtjeve koje treba da ispuni elektriĆna mreža prije nego
se pristupi njenom projektovanju
TermiĆki proraĆun elektroenergetskih vodova
28. Objasniti postupak termiĆkog proraĆuna voda
ElektriĆni proraĆun voda
29. ProraĆunati pad napona i gubitak snage jednofaznog voda
30. ProraĆunati pad napona i gubitak snage trofaznog voda
31. Objasniti postupak elektriĆnog proraĆuna niskonaponskog voda za
razliĆite vrste optereĄenja
32. Objasniti postupak elektriĆnog proraĆuna po ekvivalentnoj šemi sa
rednim parametrima
33. Objasniti postupak elektriĆnog proraĆuna po ekvivalentnoj T šemi
34. Objasniti ekvivalentnu š šemu i izvjesti elektriĆni proraĆun
35. ProraĆunati prirodnu snagu voda
Projektovanje elektriĆnih mreža
36. Objasniti postupak za odrećivanje potrebnog broja transformatorskih
stanica
37. ProraĆunati istalisanu sangu voda
38. Objasniti faze projektovanja elektroenergetskih vodova:izbor napona, izbor
trase voda,trasiranje linije i snimanje profila trase voda, odrećivanje položaja
stuba
39. Objasniti uslove za izbor trase kablovskog voda
40. Objasniti postupak za izbor napona kablovskog voda ,izbor tipa kabla i
presjek provodnika
Pogon i održavanje elektroenergetskog voda
41. Objasniti postupak za interni pregled voda ,dobijanje saglasnosti i
stavljanje voda u pogon
42. Objasniti postupak revizije i remonta nadzemnih i kablovskih vodova
4. Tip ispita
- Usmeno.
- Nastavnik /aktiv formuliše pojedina pitanja i sastavlja detaljan spisak ispitnih
pitanja na osnovu okvirnog spiska pitanja, datih u Ispitnom katalogu.
opo
 Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja, kombinovana po složenosti na
odgovarajuĄi naĆin – da budu iz razliĆitih taksonomskih kategorija i iz razliĆitih
tematskih oblasti.
- Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.
- Usmeni ispit traje najviše 20 minuta.
- Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija, na predlog ispitivaĆa.
5. Dozvoljena pomagala
- Tabele i katalozi.
6. Literatura i drugi izvori
- Literatura i drugi izvori dati su u katalogu znanja i godisnjem planu rada
nastavnika.
~€
Download

Elektrotehnicar energetike