Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
14. NAFTIJADA
5.SUSRET RADNIKA NAFTNE I GASNE PRIVREDE SRBIJE
Zlatibor od 30.09. do 03.10.2010 godine
BILTEN
4-Završni
„50.godina od prvih zapisanih sportskih susreta radnika NIS“
Ciljevi i zadaci 14. Naftijade:
1. Jaĉanje meĊukorporativnih veza izmeĊu kompanija-uĉesnica takmiĉenja
2. Propagiranje zdravog naĉina ţivota i popularizacija sporta i sportske rekreacije
meĊu zaposlenima kompanije
3. Usavršavanje oblika i metoda meĊukorporativnih takmiĉenja
- -
1
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
U Ĉ E S N I C I SPORTSKIH TAKMIĈENJA
1. NIS PETROL JUGOPETROL BEOGRAD
2. NIS PETROL NAFTAGAS PROMET NOVI SAD
3. NIS PETROL RAFINERIJA NAFTE PANĈEVO
4. NIS PETROL RAFINERIJA NAFTE NOVI SAD
5. NIS NAFTAGAS NOVI SAD
6. NIS TNG
7. NIS MATICA (STRUĈNE SLUŢBE NIS A.D.)NOVI SAD
8. "O" ZONE (NIS UGOSTITELJSTVO) BEOGRAD
9. JP SRBIJAGAS
10. JP TRANSNAFTA
11. FAM KRUŠEVAC
12. LUKOIL-BEOPETROL AD BEOGRAD
13. PODZEMNO SKLADIŠTE GASA BANATSKI DVOR
ORGANIZACIONI ODBOR 14. NAFTIJADE I 5. SPORTSKIH
IGARA RADNIKA NAFTNE I GASNE PRIVREDE SRBIJE
ZLATIBOR 2010
PREDSEDNIK:
GORAN TAKIĆ
Predsednik JSO NIS a.d.
LJILJA TANASKOVIĆ zamenik predsedenika, JSO Naftagas
Ĉlanovi: Predsednici sindikalnih organizacija uĉesnika susreta
TEHNIĈKI ORGANIZACIONI ODBOR14.NAFTIJADE:
Predsednik:
Rajko Paunović
Poverenik za sport i rekreaciju JSO NIS a.d.
Ĉlanovi:
- Rado Mitrović, sekretar JSO NIS a.d.
- Branislav Pajić , Predsednik komisije za sport JSO Naftagas
- Salma Jene , Bilten i informatiĉka podrška, obrada rezultata
ORGANIZATOR TAKMIĈENJA:
LJUDI SA ENERGIJOM
Reprezentativni sindikati u NIS a.d. Gasprom neft
Jedinstvena sindikalna organizacija
JSO NIS a.d. Gasprom neft
- -
2
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
GRANAMA SPORTA RUKOVODE, ORGANIZUJU I ODLUĈUJU U
PRVOM STEPENU VOĐE SPORTSKIH GRANA
VoĊe sportskih grana:
Disciplina
Vođa spotske grane
Mali fudbal, M
Tomić Dušan
NIS Jugopetrol
Odbojka muški
Odbojka ţene
Košarka, M
Basket, Ţ
Kovaĉević Slavko
Šašić Voja
Ţivanović Dragan
Jovanović Ţeljko
Stanković Dejan
Lovrenski Zoran
NIS RNP
NIS Jugopetrol
NIS Jugopetrol
NIS RNS
NIS-RNP
NIS TNG
Streljaštvo, M, Ţ
Jova Samardţija
Sudija
Šah, M, Ţ
Filip Kostić
NIS TNG
Kuglanje, M, Ţ, MIX
Stoni tennis, M, Ţ, MIX Vještica
Tenis, M
Plivanje, M, Ţ, MIX
Mihajlović
Aleksandar
Saratlić Dragana
Šašić Voja
Sudija
NIS Naftagas
JP Srbijagas
NIS Jugopetrol
Pikado, M, Ţ, MIX
Miolski Dušan
Konopac
Rukomet
Sportski ribolov
Mihajlo Dragićević NIS Naftagas
JP Srbija gas
Milan Đukić
NIS Jugopetrol
Kiš Zdenka
NIS RNS
14.NAFTIJADA ODRŢAVA SE PO UTVRĐENIM I USVOJENIM
PRAVILIMA I PROPOZICIJAM NAFTNIH IGARA.
- -
3
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
SPORTOVI I TREZULTATI:
MALI FUDBAL
(Muškarci 5+1 )
r.b.
1.
2.
3.
A grupa
naziv ekipe
LUKOIL BEOPETROL
NIS MATICA
BANATSKI DVOR
C grupa
r.b.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
NIS NAP
FAM KRUŠEVAC
JP SRBIJAGAS
1.
2.
3.
B grupa
Naziv ekipe
NIS RNP
JP TRANSNAFTA
NIS RNS
D grupa
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
30.09.2010 Ĉetrvrtak
15,00 h
15,30 h
16,00 h
16,30 h
NIS MATICA
JP TRANSNAFTA
FAM
NIS JUGOPETROL
-
PS BANATSKI DVOR
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS TNG
1:2
0:0
0:6
2:0
01.10.2010 Petak
09,00 h
10,00
11,00 h
11,30 h
12,00h
LUKOIL
Otvaranje igara na trenu
NIS RNP
NIS NAP
NIS NAFTAGAS
NIS MATICA
za fudbal
JP TRANSNAFTA
FAM
NIS JUGOPETROL
9:0
15,00 h
15,30 h
16,00h
16,30 h
BANATSKI DVOR
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS TNG
LUKOIL
NIS RNP
NIS NAP
NIS NAFTAGAS
0:4
0:2
0:2
0:2
LUKOIL BEOPETROL
NIS RNP
NIS NAP
NIS JUGOPETROL
0:1
0:2
15,00 h
LUKOIL BEOPETROL
NIS RNP
15,45 h
NIS JUGOPETROL
NIS NAP
za III mesto
3:0
za I mesto
1:3
2:0
2:0
0:0
02.10.2010 Subota
POLUFINALE
09,00 h
09,45 h
FINALE
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS NAP
NIS JUGOPETROL
LUKOIL BEOPETROL
NIS RNP
- -
4
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
RUKOMET
(muškarci 6+1)
R.b
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv ekipe
NIS NAP
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS RNP
30.09.2010 Ĉetvrtak:
17,00h
17,30h
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
NIS RNS
12 : 13
12 : 4
01.10.2010 Petak:
12,30h
13,00h
17,00h
17,30h
NIS RNP
NIS NAP
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS NAFTAGS
JP SRBIJAGAS
NIS NAP
NIS RNP
6:7
8:7
9:5
7 : 11
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS NAP
7:6
7 : 10
8:9
3:4
03.10.2010 Subota:
08,00h
08,30h
11,00h
11,30h
NIS NAP
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS RNP
Konaĉan plasma:
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
NIS NAP
NIS RNP
JP SBRIJAGAS
- -
5
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
KOŠARKA
(Muškarci 5 igrača)
r.b.
1.
2.
3.
4.
A grupa
naziv ekipe
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
FAM KRUŠEVAC
NIS JUGOPETROL
r.b.
1.
2.
3.
4.
B grupa
Naziv ekipe
LUKOIL BEOPETROL
NIS NAP
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
30.09.2010 Ĉetvrtak
15,00 h
15,45 h
16,30 h
17,15 h
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
LUKOIL
NIS NAP
NIS JUGOPETROL
FAM
JP SRBIJAGAS
NIS RNP
35 : 25
41 : 24
15 : 24
19 : 22
01.10.2010 Petak
09,00 h
09,45 h
10.30 h
11,15 h
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
LUKOIL
FAM
NIS RNS
NIS RNP
NIS NAP
39 : 16
18 : 12
14 : 16
16 : 24
15,00 h
15,45 h
16,30 h
17,17 h
NIS RNS
FAM
NIS NAP
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
LUKOIL
14 : 36
13 : 42
14 : 23
23 : 29
02.10.2010 Subota
A grupa
1. NIS NAFTAGAS
2. NIS JUGOPETROL
B grupa
1. NIS RNP
2. JP SRBIJAGAS
POLUFINALE
09,00 h
10,00 h
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
33 : 15
23 : 28
FINALE
15,00 h
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
16,00 h
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
za III mesto
13 : 11
za I mesto
20 : 29
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
- -
6
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
BASKET
(Ţene 3 igračice)
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
naziv ekipe
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
LUKOIL-BEOPETROL
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
Ĉetvrtak 30.09.2010
16,30 h
16,30 h
16,50 h
16,50 h
JP SRBIJAGAS
LUKOIL
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
LUKOIL
JP SRBIJAGAS
2:3
3:0
6 : 10
3:4
Petak 01.10.2010
10,00 h
10,00 h
10,20h
10,20h
LUKOIL
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
LUKOIL
9:4
1:7
6:0
2:9
16,30 h
16,30 h
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
0:8
4:7
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
LUKOIL-BEOPETROL
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
- -
7
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
ODBOJKA
(Muškarci 6 igrača)
r.b.
1.
2.
3.
A grupa
naziv ekipe
NIS RNP
NIS NAP
NIS JUGOPETROL
r.b.
1.
2.
3.
4.
B grupa
naziv ekipe
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS TNG
30.09..2010 Ĉetvrtak
15,00 h
16,00 h
17,00 h
NIS NAP
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
0:2
2:0
0:2
01.10.2010 Petak
09,00 h
10,00 h
11,00 h
NIS RNP
NIS TNG
NIS NAFTAGAS
NIS NAP
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
2:0
0:2
2:1
15,00 h
16,00 h
17,00 h
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS RNP
NIS TNG
NIS NAFTAGAS
0:2
2:1
0:2
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
2:0
0:2
15,00 h
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
16,00 h
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
za III mesto
2:1
za I mesto
2:0
02.10.2010 Subota
POLUFINALE
10,00 h
11,00 h
FINALE
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
- -
8
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
ODBOJKA
(Ţene 6 igračica)
A grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
NIS RNP
NIS TNG
NIS MATICA
B grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
NIS NAFTAGAS
NIS NAP
NIS JUGOPETROL
30.09. 2010 Ĉetvrtak
15,00 h
15,40 h
NIS TNG
NIS NAP
NIS MATICA
NIS JUGOPETROL
0:2
1:2
01.10.2010 Petak
08,30 h
09,15 h
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
NIS TNG
NIS NAP
2:0
2:1
15,00 h
15,40 h
NIS MATICA
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
2:0
2:0
POLUFINALE
02.10.2010 Subota
08,30 h
09,15 h
NIS MATICA
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
11,00 h
NIS MATICA
NIS RNP
12,00 h
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
1:2
2:1
FINALE
za III mesto
2:0
za I mesto
2:0
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS MATICA
NIS RNP
- -
9
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
TENIS
(Muškarci 2 igrača)
A grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
1.
2.
C grupa
NIS NAP
NIS MATICA
r.b.
1.
2.
B grupa
naziv ekipe
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
1.
2.
3.
D grupa
NIS RNS
JP TRANSNAFTA
BANATSKI DVOR
30.09.2010 Ĉetvrtak
15,00 h
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
JP TRANSNAFTA
NIS JUGOPETROL
JP SRBIJAGAS
BANATSKI DVOR
2:0
2:1
2:0
JP TRANSNAFTA
NIS RNS
NIS MATICA
2:0
0:2
2:0
01.10.2010 Petak
09,00 h
11,00 h
9,00 h
NIS RNS
BANATSKI DVOR
NIS NAP
POLUFINALE
15,00 h
15,00 h
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
NIS NAP
NIS RNS
2:0
2:0
za III mesto
1:2
za I mesto
2:0
02.10.2010 Subota
FINALE
10,00 h
NIS NAP
NIS RNS
11,30 h
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS NAP
- -
10
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
STONI TENIS
(Muškarci 2 igrača)
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
15,00 h
A grupa
naziv ekipe
B grupa
naziv ekipe
NIS JUGOPETROL
JP TRANSNAFTA
LUKOIL-BEOPETROL
NIS NAFTAGAS
NIS TNG
NIS RNS
NIS RNP
NIS MATICA
BANATSKI DVOR
JP SRBIJAGAS
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
NIS RNP
NIS MATICA
JP TRANSNAFTA
LUKOIL
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS TNG
NIS JUGOPETROL
NIS MATICA
BANATSKI DVOR
LUKOIL
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
JP TRANSNAFTA
BANATSKI DVOR
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
BANATSKI DVOR
NIS TNG
NIS NAFTGAAS
NIS MATICA
NIS RNP
LUKOIL
JP TRANSNAFTA
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
BANATSKI DVOR
NIS MATICA
NIS NAFTAGAS
LUKOIL
NIS RNP
NIS RNS
JP TRANSNAFTA
NIS JUGOPETROL
A grupa
1. NIS RNS
2. JP SRBIJAGAS
3. BANATSKI DVOR
4. NIS MATICA
5. NIS RNP
POLUFINALE
0:2
0:2
2:0
0:2
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2
0:2
0:2
2:0
2:0
0:2
2:1
0:2
2:0
0:2
2:0
0:2
wo
wo
wo
wo
B grupa
1. NIS JUGOPETROL
2. NIS NAFTAGAS
3. LUKOIL BEOPETROL
4. TRANSNAFTA
5. NIS TNG
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
2:0
2:0
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
za III mesto
2:0
za I mesto
3:2
FINALE
Konaĉan plasma:
1.
2.
3.
4.
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
- -
11
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
STONI TENIS
(Ţene 2 igračice)
A grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
4.
NIS RNS
NIS MATICA
NIS TNG
NIS JUGOPETROL
B grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
LUKOIL-BEOPETROL
JP TRANSNAFTA
01.10.2010 Petak
12,00 h
NIS RNS
NIS MATICA
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
JP TRANSNAFTA
NIS NAFTAGAS
NIS MATICA
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
LUKOIL
A grupa
1. NIS RNS
2. NIS TNG
3. NIS MATICA
4. NIS JUGOPETROL
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
JP TRANSNAFTA
LUKOIL
NIS TNG
NIS MATICA
LUKOIL
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
JP TRANSNAFTA
NIS NAFTAGAS
2 : 0 wo
0:2
2:0
2.0
0 : 2 wo
2:0
0:2
2:1
2:0
0:2
2:0
0:2
B grupa
1. NIS NAFTAGAS
2. JP SRBIJAGAS
3. LUKOIL-BEOPETROL
4. TRANSNAFTA
POLUFINALE
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS TNG
NIS RNS
2:0
2:1
NIS RNS
NIS TNG
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
Za III mesto
2:0
Za I mesto
3:2
FINALE
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS TNG
- -
12
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
STONI TENIS
(Mešovito 1+1)
A grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
JP TRANSNAFTA
JP SRBIJAGAS
NIS MATICA
B grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
4.
NIS RNS
LUKOIL-BEOPETROL
NIS TNG
NIS JUGOPETROL
02.10.2010 Subota
09,00 h
NIS NAFTAGAS
JP TRANSNAFTA
NIS RNS
LUKOIL
NIS MATICA
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
JP TRANSNAFTA
JP SRBIJAGAS
LUKOIL
NIS TNG
NIS MATICA
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
JP TRANSNAFTA
NIS TNG
LUKOIL
NIS MATICA
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
2:0
0:2
2:0
2:0
0:2
2:0
0:2
2:0
2:0
1:2
2:0
0:2
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
LUKOIL BEOPETROL
JP SRBIJAGAS
2:1
2:1
LUKOIL BEOPETROL
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
Za III mesto
1:2
Za I mesto
1:2
Polufinale
Finale
Konaĉan plasma:
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
LUKOIL BEOPETROL
- -
13
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
ŠAH
(Muškarci 3 igrača)
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
A grupa
naziv ekipe
NIS RNS
NIS MATICA
NIS TNG
NIS RNP
NIS NAP
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
B grupa
naziv ekipe
NIS NAFTAGAS
JP TRANSNAFTA
LUKOIL-BEOPETROL
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
30.09.2010 Ĉetvrtak
15,00 h
NIS MATICA
NIS TNG
JP TRANSNAFTA
LUKOIL
NIS NAP
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
NIS TNG
NIS RNP
LUKOIL
JP SRBIJAGAS
NIS NAP
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
JP SRBIJAGAS
NIS TNG
NIS MATICA
LUKOIL
JP TRANSNAFTA
NIS RNS
NIS NAP
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
1,5 : 1,5
0:3
0:3*
3:0*
3:0
3:0
2:1
3:0*
0:3
2,5 : 0,5
0,5 : 2,5
2:1
NIS RNS
NIS MATICA
NIS NAFTAGAS
JP TRANSNAFTA
NIS RNP
NIS NAP
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
LUKOIL
NIS MATICA
NIS RNS
JP TRANSNAFTA
NIS NAFTAGAS
1,5 : 1,5
1:2
1,5 : 1,5
0:3*
3:0
0:3
3:0*
1,5 : 1,5
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
2½:½
1½:1½
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
NIS RNP
za III mesto
2:1
za I mesto
2:1
01.10.2010 Petak
09,00 h
POLUFINALE
FINALE
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS RNS
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
NIS JUGOPETROL
- -
14
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
ŠAH
(Ţene 2 igračice)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
NIS TNG
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
02.10.2010 Subota
09,00 h
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
NIS TNG
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
NIS TNG
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
NIS NAFTAGAS
NIS TNG
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
2:0
1:1
0:2
1,5 : 0,5
1,5 : 0,5
2:0
1:1
0,5 : 1,5
0:2
0:2
2:0
2:0
1:1
0:2
1:1
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
NIS RNP
JP SRBIJAGAS
- -
15
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
KUGLANJE
(Muškarci i ţene 4 igraĉa)
MUŠKARCI:
01.10.2010 Petak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
NIS NAP
NIS MATICA
NIS RNP
NIS RNS
LUKOIL-BEOPETROL
NIS TNG
FAM KRUSEVAC
467
459
442
437
434
423
378
375
I mesto
II mesto
III mesto
IV mesto
30.09.2010 Ĉetvrtak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ŢENE:
SRBIJAGAS
NIS MATICA
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
NIS NAP
NIS JUGOPETROL
FAM KRUŠEVAC
NIS RNS
NIS TNG
LUKOIL-BEOPETROL
354
I mesto
II mesto
III mesto
IV mesto
408
399
382
376
345
343
317
313
312
247
MEŠOVITO KUGLANJE
(2 ŢENSKA + 2 MUŠKA IGRAĈA)
02.10.2010 Subota
1.
SRBIJAGAS
431 (12)
2.
NIS NAFTAGAS
431 (15)
3.
NIS MATICA
425
4.
NIS RNP
410
5.
NIS NAP
401
6.
NIS RNS
393
7.
LUKOIL
387
8.
NIS TNG
372
9.
FAM KRUŠEVAC
351
10.
NIS JUGOPETROL
304
- -
I mesto
II mesto
III mesto
IV mesto
16
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
STRELJAŠTVO
(muškarci 3 strelca)
ĈETVRTAK 30.09.2010
PETAK 01.10.2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
JP SRBIJAGAS
FAM KRUŠEVAC
NIS MATICA
NIS NAP
JP TRANSNAFTA
1045
1003
973
965
923
904
904
821
787
688
O ZONE
468
I mesto
II mesto
III mesto
IV mesto
(ZS)
POJEDINAĈNI PLASMAN MUŠKARACA (NEBODUJE SE ZA UKUPAN PLASMAN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Matovid Milenko
Maluckov Stojan
Krnjački Dragan
Belca Sasa
Mrkela Mirko
Terzid Miloš
Nikolid Radiša
Juhas Oskar
Mihajlovid Dejan
Predrag Živanovid
Dakid Nikola
Miljuš Miodrag
Dujakovid Borislav
Bullj Milan
Vojnovid Ilija
Krstovid Dušan
Adamovid Nebojša
Zlokolica Jovan
Bašid Igor
Rakid Slaviša
NIS JUGOPETROL
JP SRBIJAGAS
NIS RNP
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
FAM
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS TNG
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS TNG
NIS JUGOPETROL
FAM
NIS JUGOPETROL
NIS MATICA
NIS MATICA
JP SRBIJAGAS
- -
360
356
351
350
347
344
340
333
331
330
329
323
313
307
305
302
300
299
295
292
17
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
STRELJAŠTVO
(Ţene 3 strelca)
PETAK 01.10.2010 GOD.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
SRBIJAGAS
NIS MATICA
NIS JUGOPETROL
NIS NAP
NIS TNG
989
904
850
817
799
741
586
I mesto
II mesto
III mesto
IV mesto
POJEDINAĈNI PLASMAN ŢENE (NEBODUJE SE ZA UKUPAN PLASMAN)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stojanovid Mirjana
Prvulj Zorica
Matijašev Sladjana
Ris Brankica
Dragaševid Sanja
Čarubdžija Zorica
Gajid Valentina
Vorkapa Biljana
Milovanovid Ljiljana
Antonovid Anđelka
NIS RNP
NIS RNP
NIS RNP
NIS NAP
NIS NAFTAGAS
NIS NAFTAGAS
NIS MATICA
NIS JUGOPETROL
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
- -
339
326
322
317
310
310
304
300
298
284
18
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
PIKADO
(Muškarci 4 takmičara)
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Redosled bacanja:
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
TRANSNAFTA
NIS MATICA
NIS TNG
BANATSKI DVOR
NIS NAP
NIS JUGOPETROL
LUKOIL-BEOPETROL
"O" ZONE
30.09.2010
Ĉetvrtak
I krug
01.10.2010
Petak
II krug
655
667
610
592
595
556
577
566
526
452
466
457
637
622
603
603
583
565
543
526
528
517
500
437
UKUPNO
1292 I mesto
1289 II mesto
1213 III mesto
1195 IV mesto
1178
1121
1120
1092
1054
969
966
894
PIKADO
(Ţene 4 takmičarke)
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.-7.
6.-7.
8.
9.
10.
11.
Redosled bacanja:
NIS NAFTAGAS
SRBIJAGAS
NIS RNP
NIS TNG
NIS MATICA
FAM
LUKOIL-BEOPETROL
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
NIS NAP
"O" ZONE
01.10.2010
Petak
556
466
480
472
461
446
420
416
400
358
301
- -
01.10.2010
Petak
551
515
480
446
410
414
440
437
439
348
289
UKUPNO
1107
981
960
918
I mesto
II mesto
III mesto
IV mesto
871
860
860
853
839
706
590
19
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
MEŠOVITI PIKADO
(2muškarca+2ţene)
r.b.
Redosled bacanja:
02.10.2010
Razultat:
Subota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NIS NAFTAGAS
SRBIJAGAS
NIS RNS
NIS RNP
FAM KRUŠEVAC
JP TRANSNAFTA
NIS NAP
NIS TNG
LUKOIL-BEOPETROL
NIS MATICA
"O" ZONE
603
583
580
576
537
532
494
478
472
446
389
I mesto
II mesto
III mesto
IV mesto
PLIVANJE
(Muškarci 2 plivača)
ŠTAFETA SLOBODAN STIL
b.
Ekipe:
Vreme i plasman:
1.
2.
NIS NAP
NIS MATICA
1..
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
NIS NAFTAGAS
NIS TNG
NIS JUGOPETROL
NIS RNS
NIS RNP
LUKOIL-BEOPETROL
SRBIJAGAS
JP TRANSNAFTA
FAM KRUŠEVAC
Konaĉan plasma:
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
NIS MATICA
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
- -
20
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
PLIVANJE
(Ţene 2 plivačice)
ŠTAFETA SLOBODAN STIL
r.b.
Ekipe:
Vreme i plasman:
1.
2.
3.
NIS JUGOPETROL
JP SRBIJAGAS
LUKOIL-BEOPETROL
1.
2.
3.
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
JP TRANSNAFTA
Konaĉan plasman:
1 mesto
2 mesto
3 mesto
4 mesto
NIS JUGOPETROL
NIS NAFTAGAS
JP SRBIJAGAS
NIS RNS
PLIVANJE
(mešovito-štafeta2 muškarca+2 ţene)
ŠTAFETA SLOBODAN STIL
r.b.
1.
2.
3.
4.
Ekipe:
Vreme i plasman:
1.
2.
3.
NIS RNS
JP SRBIJAGAS
NIS NAFTAGAS
1.
2.
3.
NIS JUGOPETROL
JP TRANSNAFTA
LUKOIL-BEOPETROL
Konaĉan
plasman:
mesto NIS NAFTAGAS
mesto JP SRBIJAGAS
mesto NIS JUGOPETROL
mesto NIS RNS
- -
21
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
KONOPAC
(Muškarci 5 takmiĉara)
A grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
NIS JUGOPETROL
B grupa
naziv ekipe
r.b.
1.
2.
3.
NIS NAP
NIS RNS
NIS TNG
30.09.2010 Ĉetvrtak
16,00 h
NIS RNP
NIS RNS
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
2:0
2:0
01.10.2010 Petak
09,00 h
NIS NAFTAGAS
NIS NAP
NIS RNP
NIS RNS
2:0
0:2
11,00 h
NIS JUGOPETROL
NIS TNG
NIS NAFTAGAS
NIS NAP
0:2
0:2
POLUFINALE
17,00 h
17,30 h
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS NAP
NIS NAP
2:0
2:1
NIS RNP
NIS NAP
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
za III mesto
2:0
za I mesto
2:0
02.10.2010 Subota
FINALE
09,00 h
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS NAFTAGAS
NIS RNS
NIS RNP
NIS NAP
- -
22
Peti susret radnika naftne i gasne privrede Srbije Zlatibor 2010 godine
SPORTSKI RIBOLOV
( 3 takmiĉara mešoviti sastav)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Re.broj Naziv ekipe:
NIS TNG
NIS RNS
NIS NAFTAGAS
NIS RNP
NIS MATICA
NIS JUGOPETROL
FAM
JP SRBIJAGAS
I kolo
9,5
23
12 (2.160)
7
13
8,5
12 (1.980)
22
II kolo
13,5
22
8
12,5
14,5
6
8,5
23
ukupno
23
45 (1140)
20
19,5
27,5
14,5
20,5
45 (1600)
Konaĉan plasman:
1.
2.
3.
4.
NIS JUGOPETROL
NIS RNP
NIS NAFTAGAS
FAM KRUŠEVAC
Pojedinaĉno (ne boduje se za ukupan plasman):
1. Ţikić Predrag
2. Đurić Milica
3. Meleg Marinko
2
5
5
3.190
2.020
1.660
KONAĈAN PLASMAN EKIPA UĈESNICA
14.NAFTIJADE ZLATIBOR 2010 GODINE:
1. NIS NAFTAGAS
128 BODOVA
2. NIS RNP
79
„
3. JP SRBIJAGAS
71
„
4. NIS JUGOPETROL
56
„
5. NIS RNS
55
„
6. NIS MATICA
22
„
7. NIS NAP
20
„
8. LUKOIL BEOPETROL
8
„
9. NIS TNG
4
„
10. FAM
2
„
11. PS BANATSKI DVOR, JP TRANSNAFTA, O ZONE BEZ BODOVA
Predsednik T.O.O. 14. Naftijade
Zlatibor 2010 godine
Rajko Paunović sr.
- -
23
Download

овде - Jedinstvena Sindikalna Organizacija NIS a.d. Novi Sad