IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA
ZA REALIZACIJU STRATEGIJE RAZVOJA I STRATEGIJE
SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA BIH ZA TUZLANSKI KANTON
ZA 2013. GODINU
Tuzla, avgust 2014. godine
Koordinacija procesa strateškog planiranja na nivou države je u nadležnosti Direkcije za
ekonomsko planiranje BiH, a na nivou FBiH Federalnog zavoda za programiranje razvoja.
Federalni zavod za programiranje razvoja, uz finansijsku pomoć Švicarske agencije za razvoj pružio
je pomoć kantonima u procesu uspostavljanja sistema strateškog planiranja razvoja u FBiH, odnosno
usklađivanja Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja BiH od državnog do
opštinskog nivoa, kako u procesu planiranja, tako i u procesu monitoringa i izvještavanja.
Strategija razvoja BiH i Strategija socijalnog uključivanja BiH, dva ključna strateška
dokumenta za razvoj Bosne i Hercegovine, su podržana od strane Vlade FBiH, akcioni planovi za
Federaciju BiH, koji su vezani za ove strateške dokumente, su usvojeni od strane Vlade. U cilju
podrške njihovoj implementaciji planirana je izrada akcionih planova za nivo kantona, a zatim
izvještavanje o postignutom razvoju koji se odnosi na strateške ciljeve definisane strategijama.
U ovu svrhu Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.03.2012. godine,
donijela je Odluku o imenovanju Tima za implementaciju Akcionih planova SR/SSU (Strategije
Razvoja/Strategije Socijalnog Uključivanja).
Zadatak Tima za implementaciju Akcionih planova SR/SSU je bio da u koordinaciji sa svim
kantonalnim ministarstvima i upravama izrade Akcione planove za strateško planiranje za Tuzlanski
kanton, te preuzme ulogu implementacione jedinice koja će vršiti monitoring, evaluaciju i
izvještavanje o urađenim aktivnostima na sinhronizaciji procesa strateškog planiranja, odnosno
usklađivanja svih strateških aktivnosti sa višim nivoima vlasti na kantonalnom nivou, uz obavezno
dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom zavodu za programiranje putem Vlade Tuzlanskog
kantona. Konkretni zadaci koji su dodijeljeni pojedinim članovima ovog Tima definisani u
dokumentu „Opis zadatka Tima za implementaciju Akcionih planova SR/SSU".
Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 01.11.2012. godine, je prihvatila Akcioni
plan za Tuzlanski kanton na realizaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH,
koji je sačinio Tim za implementaciju Akcionih planova SR/SSU (Strategije razvoja i Strategije
socijalnog uključivanja BiH).
Izrada godišnjih akcionih planova za strateško planiranje te vršenje monitoringa, evaluacije i
izvještavanja na harmonizaciji procesa strateškog planiranja predstavlja nastavak procesa uvezivanja
kantona u modularni sistem strateškog razvojnog planiranja u BiH. Proces slijedi principe otvorenog
metoda koordinacije (OMC), koji se primjenjuje u Evropskoj uniji. Svrha ovih dokumenata jeste
pregled potrebnih daljih koraka za realizaciju akcionih planova, uvođenje sistema monitoringa i
evaluacija, te procesa godišnjeg izvještavanja kantona o postignućima na području integralnog
razvoja kantona i realizaciji aktivnosti definisanih kroz akcione planove.
Zbog kompleksnosti administrativnog uređenja te zbog nepostojanja zajedničkog
regulatornog i institucionalnog okvira za podršku strateškom planiranju na različitim
administrativnim nivoima, čitav proces uvođenja modularnog pristupa u razvojno planiranje BiH,
razvija se postepeno i ključan mu je cilj, da u mogućnostima postojećeg pravno-administrativnog
okvira uspostavi osnovnu infrastrukturu te razvije osnovne kompetencije za uvođenje EU OMC
pristupa ka strateškom razvojnom planiranju te sa time uspostavi podloge za postepeno usklađivanje
EU i BiH planskih ciklusa, kroz pripremu planskih dokumenata 2014.-2020., a koji bi slijedili EU
Agendu 2020. Sa time bi se u BiH napravio značajan pomak ka usaglašenosti na tom području sa
EU.
Sistem monitoringa i evaluacije, te izvještavanja predstavlja neodvojiv sastavni dio
upravljanja javnim politikama, te pruža osnov za kritičan pogled, omogućava transparentnost, daje
podršku za naučene lekcije iz prethodnog perioda. Obzirom na složenu administrativnu strukturu u
BiH sa jako decentraliziranim institucijama, uspješan monitoring javnih politika će znatno uticati na
kvalitet budućih politika. Zadatak izvještavanja je da Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) na
nivou države, Federalni zavod za programiranje razvoja na federalnom nivou, a Tim za
implementaciju Akcionih planova SR/SSU na nivou Tuzlanskog kantona, pripremaju monitoring
Strana 2 od 4
plan te uspostavljaju sistem monitoringa i izvještavanja, uključujući uspostavu nedostajućih i jačanje
postojećih monitoring tijela na različitim nivoima.
Ministarstvo razvoja i poduzetništva je, nakon prvog sastanka Tima za implementaciju
Akcionih planova SR/SSU, uputilo18.11.2013. godine putem faxa i 19.11.2013. godine putem emaila zahtjev svim kantonalnim ministarstvima i relevantnim kantonalnim institucijama za dostavu
podataka o programima projektima iz njihove nadležnosti u cilju izrade Izvještaja o implementaciji
Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH za Tuzlanski
kanton za 2013. godinu.
Prikupljeni podaci su objedinjeni u radni materijal, a 24.01.2014.godine e-mailom i
31.01.2014.godine i faksom je upućena urgencija za dostavu traženih podataka od onih
ministarstava koja nisu dostavili odgovor, a u više navrata su i telefonski kontaktirane nadležne
osobe.
Postupku izrade Prijedloga izvještaja prethodile su faze prikupljanja podataka o provedenim
aktivnostima, te je proveden postupak izjašnjavanja, odnosno davanje primjedbi, prijedloga i
sugestija na urađeni Prijedlog Izvještaja. Po razmatranju prijedloga, primjedbi i sugestia dostavljenih
od strane kantonalnih ministarstava i kantonalnih institucija koje su uključene u ovaj proces, iste su
ugrađene u prijedlog navedenog izvještaja koji je kao prilog 06.03.2014. godine upućen uz e-mail
svim ministarstvima za dostavljanje prijedloga i primjedbi u roku do 15.03.2014 godine.
Na osnovu prikupljenih informacija, od strane kantonalnih ministarstava i uprava urađen je
zbirni pregled izvještaja za 2013. godinu, koji je dostavljen Timu za implementaciju Akcionih
planova SR/SSU, koji je objedinio ove dokumente u jedan dokument, te je načinjen Izvještaj o
implementaciji Akcionog plana za starteško planiranje te vršenje monitoringa, evluacije i
izvještavanja Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Na drugom sastanku radne grupe održanom
25.03.2014. godine, razmatran je Prijedlog Izvještaja o implementaciji Akcionog plana za strateško
planiranje te vršenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja za 2013. godinu, čiji sadržaj je utvrđen
unošenjem primjedbi, prijedloga i sugestija, dostavljenih od starne kantonalnih ministarstava i
relevantnih kantonalnih institucija.
Nakon provedene rasprave na drugom sastanku Tim za implementaciju Akcionih planova
SR/SSU je zaključio da se, uz uvažavanje primjedbi i prijedloga dopuna na radni materijal, u okviru
svih resornih ministarsta napravi dodatna analiza svih predloženih aktivnosti, a naročito onih za čiju
realizaciju su za potrebna budžetska sredstva i da se tako uređeni dokumenti
dostave
novoimenovanim ministrima na razmatranje i usaglašavanje prije nego se upute na sjednicu Vlade
Kantona u cilju njegovog usvajanja.
Dana 27.03.2014. godine upućen je zahtjev e-mailom za dodatnu analizu radnih materijala i
upoznavanje sa istim novoimenovanih ministara, a 01.04.2014. godine dodatno je urgencija upućena
faksom.
Prijedlog Izvještaja je utvrđen 17.04.2014.godine na trećem sastanku Tima za implementaciju
Akcionih planova SR/SSU sa prijedlogom da se isti uputi na sjednicu Vlade Kantona u cilju
njegovog usvajanja, a potom Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
Stanje provedenih aktivnosti po utvrđenim strateškim ciljevima dato je u dole priloženenim
tabelama, koje su sastavni dio ovog izvještaja, uključujući i tekst pod naslovom „Obrazloženje
tabele“.
Strateški cilj: „Makrostabilnost“
U datim tabelama koje se odnose na ovaj cilj može se konstatovati da od ukupno 27 utvrđenih aktivnosti
u starteškom cilju „Makroekonomski razvoj“ u 2013. godini, stanje implementacije pojedinih aktivnosti
je slijedeće: „kompletirano“- 8 aktivnosti; „u toku realizacije“- 11 aktivnosti; „nije u fazi realizacije“- 8
aktivnosti.
Strana 3 od 4
Strateški cilj: „Konkurentnost“
U datim tabelama koje se odnose na ovaj cilj može se kontatovati da od ukupno 61 utvrđenih aktivnosti u
starteškom cilju „Konkurentnost“ u 2013. godini, stanje implementacije pojedinih aktivnosti je slijedeće:
„kompletirano“- 20 aktivnosti; „u toku realizacije“- 23 aktivnosti; „nije u fazi realizacije“- 18 aktivnosti.
Strateški cilj „Zapošljavanje“
U datim tabelama koje se odnose na ovaj cilj može se kontatovati da od ukupno 31 utvrđene aktivnosti u
starteškom cilju „Zapošljavanje“ u 2013. godini, stanje implementacije pojedinih aktivnosti je slijedeće:
„kompletirano“- 10 aktivnosti; „u toku realizacije“- 17 aktivnosti; „nije u fazi realizacije“- 4 aktivnosti.
Strateški cilj „Održivi razvoj“
U datim tabelama koje se odnose na ovaj cilj može se kontatovati da od ukupno 68 utvrđenih aktivnosti u
starteškom cilju „Održivi razvoj“ u 2013. godini, stanje implementacije pojedinih aktivnosti je slijedeće:
„kompletirano“- 14 aktivnosti; „u toku realizacije“- 40 aktivnosti; „nije u fazi realizacije“- 14 aktivnosti.
Strateški cilj „Socijalno uključivanje“
U datim tabelama koje se odnose na ovaj cilj može se konstatovati da je od ukupno 34 utvrđenih
aktivnosti u starteškom cilju „Socijalno uključivanje“ u 2013. godini, stanje implementacije pojedinih
aktivnosti je slijedeće: „kompletirano“- 16 aktivnosti; „u toku realizacije“- 15 aktivnosti; „nije u fazi
realizacije“- 3 aktivnosti.
U datim tabelama koje se odnose na cjelokupni Akcioni plan za strateško planiranje za 2013. godinu
može se konstatovati da od ukupno 221 utvrđenih aktivnosti, stanje implementacije pojedinih aktivnosti je
slijedeće: „kompletirano“- 68 aktivnost; „u toku realizacije“- 106 aktivnosti; „nije u fazi realizacije“- 47
aktivnosti.
Obrazloženje tabele:
Rok implementacije:
Do kada je aktivnost trebala biti završena
Nosilac implementacije: Ko je nosilac aktivnosti (uneseni skraćeni nazivi institucija iz AP)
Status implementacije: Definiše šta je urađeno na implementaciji aktivnosti.
Nije u fazi realizacije: predstavlja status aktivnosti čija implementacija nije ni u
kom obliku započeta (navesti kratko obrazloženje).
U toku realizacije: predstavlja status aktivnosti čija implementacija je započela
u nekom obliku (navesti) a) planirane korake implementacije, b) na osnovu
planiranih koraka implementacije navesti trenutni status u implementaciji.
Kompletirano: aktivnost završena u potpunosti
Direktni rezultat:
Predstavlja rezultat ostvaren realizacijom aktivnosti (npr. urađen broj
edukacija za x dana (broj obučenih lica), usvojen zakon, strategija, broj
održanih radionica, implementirani poticaji u određenom iznosu, itd.
Prazna rubrika: izvršilac se nije izjasnio
Finansijski okvir:
Predstavlja sredstva koja su odobrena za implementaciju aktivnosti kao i
utrošena sredstva do momenta izvještaja i odnosni procenat.
Strana 4 od 4
IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI AKCIONOG PLANA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE TUZLANSKOG KANTONA ZA 2013. GODINU
Izvještajna tabela
Strateški cilj: MAKROSTABILNOST
RAZVOJ FINANSIJSKIH TRŽIŠTA
Podcilj 1
Prioritet 1 Održati stabilnost i razvijati finansijske institucije
Jačati kapitalnu osnovu finansijskog sektora
Mjera 1
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
Finansijski
okvir
M.1/1/1.1
Analizirati i elaborirati mogućnost osnivanja
Razvojnog fonda za jačanje i podršku malim i
srednjim preduzećima i obrtima
2013
MRP (Vlada TK)
U toku realizacije- Istraživanje provedeno, pripremljen Projekat
osnivanja Razvojnog fonda za jačanje i podršku malim i srednjim
preduzećima i obrtima- usvajanje projekta se očekuje nakon
provedenih konsultacija i usaglašavanja
Povećanje kapitalne osnove finansijskog sektora za kreditiranje MSP u
TK
Budžet TK
M.1/1/1.2
Izraditi strategiju prema bankarskom sektoru
2013
MRP (Vlada TK)
U toku realizacije- Izrađen prijedlog sadržaj strategije prema
bankarskom sektoru (početna faza)
Olakšan pristup povoljnim kreditnim sredstvima MSP u TK
NE
2012-2014
M.1/1/1.3
Namicanje sredstava iz drugih projekata i fondova
Prioritet 2
Mjera 3
Stvarati uslove za povećanje štednje i investicija
Stvarati i unapređivati uslove za aktiviranje investicionog potencijala i resursa BH. dijaspore
M.1/2/3.1
Razviti programe saradnje sa dijasporom i uspostaviti
aktivnu saradnju sa dijasporom
Prioritet 3
Mjera 4
Unapređivati regulativu i standarde supervizije
Unapređivati standarde korporativnog upravljanja u skladu s OECD principima i poboljšavati mehanizme njihove primjene
M.1/3/4.1
Poboljšanje upravljanja u društvima sa većinskim
državnim kapitalom
2014
2012-2014
MRP (Vlada TK)
U 2013. pripremljeni projekti za Treći poziv za predaju projektnih
predloga projekata u okviru IPA Prekogranične saradnje Hrvatska Bosna i Hercegovina:
Projekat „Business start up fond za mlade sa
područja Tuzlanskog kantona“ . Odobreno sufinansiranje od strane
YEP projekta (Projekta zapošljavanja mladih u BiH) kojeg finansira
Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) odnosno Švicarska
ambasada. TOCED (Traditional and Old Crafts for the Economic
Development).
Projekat T.O.C.E.D. (Traditional and Old Crafts for the Economic
Development) u saradnji sa predstavnicima Bjelovarsko-bilogorske
županije, Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske županije,
Udruženjem za razvoj NERDA Tuzla, Obrtničke komore TK i
Udruženja obrtnika "Stari i umjetnički zanati".
Brža i efikasnija implementacija projekata
Projekat „Fostering economic development of cross-border region
through FDI attraction, development of enterprenuership and export
promotion“ u saradnji sa predstavnicima Vukovarsko-Srijemske
županije i NBR Gradačac koji je vezan za promociju investiranja u regiji
sjeveroistočne BiH i Vukovarsko-Srijemske županije.
Projekat "Facilitating and Enhancing Cross-Border Knowledge, Goods
and Services Transfer in Food Industry - FacilE Food CrossTransfer
Project" u saradnji sa predstavnicima Šibensko-kninske županije,
Veleučilišta u Kninu i Regionalne razvojne agencije Šibensko-kninske
županije, Nerdom i Tehnološkim fakultetom Tuzla koji se odnosi na
unapređenje prehrambene industrije na području TK i na području
Šibensko-kninske županije.
MRP,MONKS, JU
ZZ TK, NVO, OK
TK
MIER
U toku realizacije-upućeni dopisi za uspostavu saradnje sa dijasporom;
Ministarstvo obrazovanja u dosadašnjem periodu nije uspostavilo
konkretnu saradnju sa dijasporom, zbog političkih dešavanja i teške
finansijske situacije.
U toku realizacije: Kontinuirano se provodi ova aktivnosti.
1/23
Sistem korporativnog upravljanja i usavršena vlasnička politika
Budžet TK,
Projekat
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Podcilj 2
Prioritet 1
Mjera 2
Unapređivati regionalnu saradnju i povezivanje
Uspostavljati i razvijati saradnju sa regionalnim regulatorima
Razviti saradnju sa stranim ambasadama u cilju
2014
privlačenja stranih investicija
Vanjski sektor
Privlačenje inozemnih izravnih investicija
Stvaranje uslova za javno-privatno partnerstvo
M.2/1/2.1
Donijeti zakon o javno-privatnom partnerstvu
Podcilj 2
Prioritet 2
Mjera 3
VANJSKI SEKTOR
Poboljšanje vanjske trgovine
Jačati podršku izvoznicima
M.2/2/3.1
Prioritet 4
Mjera 1
M.1/4/1.1
Status implementacije
MONKS, JU ZZ TK,
Uspostavljena saradnja
NVO, OK TK
Direktni rezultat
Finansijski
okvir
I u 2013. godini obavljene posjete Ambasadama: Turske, Malezije,
Austrije, Slovenije, Saudijske Arabije, Holandije.
2013- 2014 MRP (Vlada TK)
U novembru 2012. godine Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Tuzlanskog kantona je usvojen od strane Skupštine Tuzlanskog
kantona
Izraditi plan promocije Tuzlanskog kantona kao
poduzetničke sredine
Kantonalna
2012– 2014 ministarstva,
(Vlada TK)
Nije u fazi realizacije
M.2/2/3.2
Izraditi program za poticaj izvoza
Kantonalna
2012- 2014 ministarstva,
(Vlada TK)
Nije u fazi realizacije: Ministarstvo MIER nije uradilo program koji se
odnosi na poticaj izvoza
Podcilj 3
Prioritet 1
Mjera 2
JAVNE FINANSIJE
Blagi fiskalni deficit
Povećati investicije iz budžeta i entitetskih razvojnih banaka
M.3/1/2.1
Uspostaviti sistem praćenja programa javnih
investicija
2012
MRP (Vlada TK)
U toku realizacije-Sistem je uspostavljen, a u toku su izmjene
procedura izrade Programa javnih investicija u skladu sa novim
Zakonom o budžetu FBiH
M.3/1/2.2
Definisati sistem za praćenje i izvještavanje o
efektima utroška poticajnih sredstava
2012
MRP (Vlada TK)
Informacija o efektima ulaganja za 2011. godinu urađena i usvojena na
Vladi TK, u 2014. godini se planira uraditi Informacija o efektima
Definisan sistem
ulaganja za 2012. godine jer se kasnilo sa uplatom sredstava, te se
nisu mogli pratiti efekti iz tog razloga.
Prioritet 4
Mjera 1
Provođenje reformi u ostalim sektorima
Provesti reformu boračko-socijalnog sektora
M.3/4/1.1
Revizija korisnika prava boračko – invalidske zaštite
2012-2014
MBP
U toku realizacije (Kontinuirano se implementira)
Donesen zakon
NE
Bolje planiranje i realiziranje kapitalnih investicija
NE
NE
Utvrđivanje stvarnog broja korisnika prava. Za 2919 korisnika izvršen
postupak revizije
Budžet TK
Utvrđivanje stvarnog broja korisnika prava
Budžet TK
M.3/4/1.2
Zaključivanje odgovarajućih ugovora sa Institutom za
medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
2012-2014
MBP, Institut za
Sklopljen ugovor sa Institutom za medecinsko vještačenje
med.vješt.zdravstv
zdravstvenog stanja
enog stanja
M.3/4/1.3
Kontinuirana primjena Zakona o dopunskim pravima
branitelja i članova njihovih obitelji, predlaganjem
izmjena zakonskih i drugih propisa, koje imaju za
svrhu zaštitu prava boraca i članova njihovih porodica
2012-2014
MBP
U toku je realizacija izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima
branitelja i članova njihovih obitelji
Zadovoljavanje stvarnih potreba boraca i članova njihovih porodica u
efikasniji i ekonomičniji postupak ostvarivanja prava.Iznos finansijskih
sredstava za zadovoljavanje stvarnih potreba boraca i članova njihovih
porodica ostaje u okviru planiranih sredstava za 2013. godinu
Budžet TK
M.3/4/1.4
Uspostavljanje novog sistema raspodjele finansijskih
sredstava u oblasti stambenog zbrinjavanja,
uvećanjem kreditnih sredstava u odnosu na
bespovratna sredstva i donošenje odgovarajućih
programa kojima se regulišu raspodjela novčanih
sredstava
2012-2014
MBP
Smanjen je iznos bespovratnih finasijskih sredstava u odnosu na
povratna kreditna sredstav, a realizovan je i Program zbrinjavanje
isključivo lica u stanju socijanle potrebe
Realizirana dodjela beskamatnih kreditnih sradstava kao i bespovratnih
sredstava za stambeno zbrinjavanje lica u stanju socijanle potrebe. Za
47 korisnika su odobrena kreditna sredstva, a za 31 odobrena su
finansijska sredstava za stambeno zbrinjavanje lica u stanju socijanle
potrebe
Beskamatna
kreditna
sredstva
831.557,30 KM i
100.000,00 KM
M.3/4/1.5
Izmjena postojećih propisa kojima se regulišu
utvrđena dopunska prava u oblasti stambenog
zbrinjavanja boraca i članova njihovih porodica
2012-2014
MBP, općinske
službe za
bor.inv.zaštitu
Izvršena je izmjena propisa u oblasti stambenog zbrinjavanja, te je
okončan postupak upravnog nadzora od strane komisije ministartva
Izvršene su izmjene propisa za efikasniji i ekonomičniji postupak
ostvarivanja prava za borce i članove njihovih porodica. Realizirana
dodjela bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje boraca i
članova njihovih porodica
Bespovratna
sredstva
1.200.000,00
KM
2/23
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
Finansijski
okvir
M.3/4/1.6
Obezbjeđenje namjenskih sredstava za obavljanje
pripravničkog staža boraca i članova njihovih
porodica i donošenje odgovarajućih programa kojima
se regulišu raspodjela novčanih sredstava
2012-2014
MBP
Projekat u potpunosti realiziran za tekuću godinu
Okončan je postupak odabira kandidata i poslodavaca za edukaciju i
stručno osposobljavanje za dalji ravnopravan radni angažman.
Planirana sredstva su omogučilaa edukaciju i stručno osposobljavanje
za dalji ravnopravan radni angažman za 264 kandidata pripravnika
M.3/4/1.7
Izmjena postojećih propisa kojima se regulišu
utvrđena dopunska prava u oblasti obavljanja
pripravničkog staža boraca i članova njihovih
porodica
2012-2014
MBP, JU ZZ TK
Izvršene izmjena postojećih propisa kojima se regulišu utvrđena
dopunska prava u oblasti obavljanja pripravničkog staža boraca i
članova njihovih porodica
Izvršene su izmjene propisa za efikasniji i ekonomičniji postupak
ostvarivanja prava za borce i članove njihovih porodica.Efikasniji i
ekonomičniji postupak ostvarivanja prava za borce i članove njihovih
porodica
M.3/4/1.8
Finansiranje programa zapošljavanja boraca i članova
njihovih porodica dodjelom bespovratnih sredstava i
donošenje odgovarajućih programa kojima se regulišu
raspodjela novčanih sredstava
2012-2014
MBP
Nije donjet Program za zapošljavanja boraca i članova njihovih
porodica
Radno angažovanje boraca i članova njihovih porodica i smanjenje
nezaposlenosti istih
Nisu odobrena
planirana
finansijska
sredstva
M.3/4/1.9
Izmjena postojećih propisa kojima se regulišu
utvrđena dopunska prava u oblasti zapošljavanja
boraca i članova njihovih porodica
2012-2014
MBP, općinske
službe za
bor.inv.zaštitu
Nisu vršene izmjene postojećih propisa kojima se reguliše
zapošljavanje boraca jer nije donjet Program za realizaciju prava
Efikasniji i ekonomičniji postupak ostvarivanja prava za borce i članove
njihovih porodica. Radno angažovanje boraca i članova njihovih
porodica i smanjenje nezaposlenosti istih
Nisu odobrena
planirana
finansijska
sredstva
M.3/4/1.10
Donošenje odgovarajućih programa kojima se
regulišu raspodjela novčanih sredstava u segmentu
stipendiranja boraca i članova njihovih porodica
2012-2014
MBP
Izvršene izmjene propisa za efikasniji i ekonomičniji postupak
Donošen je novi Program kojim se reguliše raspodjela novčanih
ostvarivanja prava za borce i članove njihovih porodica. Efikasniji i
sredstava u segmentu stipendiranja boraca i članova njihovih porodica ekonomičniji postupak ostvarivanja prava za borce i članove njihovih
porodica.
M.3/4/1.11
Izmjena postojećih propisa kojima se regulišu
utvrđena dopunska prava u oblasti stipendiranja
boraca i članova njihovih porodica
2012-2014
MBP
Izvršene izmjena postojećih propisa kojima se regulišu utvrđena
dopunska prava u oblasti stipendiranja boraca i članova njihovih
porodica
MONKS
Urađen prijedlog Elaborata o organizacionom umrežavanju osnovnih i
srednjih škola Tuzlanskog kantona, koji nije prihvaćen od strane Vlade
TK, čime se nisu stvorile predpostavke za reformu finansiranja
osnovnog i srednjeg obrazovanja. Završen projekat "Reforma
Izrađena analiza
finansiranja visokog obrazovanja" finansiran od strane EU u kojem je
učestovala JU Univerzite u Tuzli, Ministarstvo obrazovanja, nauke,
kulture i sporta TK i Ministarstvo finansija TK.
2014
MONKS
Ponuđeni sistem finansiranja osnovnog i srednjeg obrazovanja po
učeniku i visokog obrazovanja po studentu predviđen i kroz projekat
"Reforma finansiranja visokog obrazovanja" nije naišao na plodno tlo u
uslovima složene političke i finansijske situacije na području Bosne i
Hercegovine pa i Tuzlanskog kantona.
2013
MIER
Nije pokrenuta inicijativa.
2013-2014
MIER
Nije bilo privatizacije u 2013. godini te se iste nisu ni radile.
2014
MIER
Nije bilo prijedloga za privatizaciju.
Mjera 4
Izvršiti reviziju sistema finansiranja obrazovanja
M.3/4/4.1
Analiza stanja sistema finansiranja u osnovnom,
srednjem i visokom obrazovanju
M.3/4/4.2
Uvođenje sistema finansiranja u osnovnom, srednjem
i visokom obrazovanju kroz sistem finansiranja po
učeniku/studentu
Mjera 5
M.3/4/5.1
M.3/4/5.2
M.3/4/5.3
Efikasniji i ekonomičniji postupak ostvarivanja prava za borce i članove
njihovih porodica
Nastaviti sa privatizacijom
Pokretanje inicijative za izmjenu i dopunu legislative
po pitanju privatizacije u saradnji sa ostalim
ministarstvima (pravosuđa i uprave)
Učešće u izradi feasibility studija za društva planirana
za privatizaciju
Izrada prijedloga odluke za privatizaciju društava sa
državnim kapitalom
2014
3/23
1.050.000,00
KM
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
Finansijski
okvir
Strateški cilj: KONKURENTNOST
KLASTERI
Podcilj 1
Prioritet 1 Kontinuirano poboljšavati produktivnosti poduzeća
Poticati moderniziranje i standardiziranje poslovanja
Mjera 1
K.1/1/1.1
Izrada Zakona o poticajima u privredi i podzakonskih
akata (pravilnika, uputa, programa)
2013
Radni materijal zakona je urađen. Čeka se imenovanje nove vlade oko
dogovora da li će biti uvršten u program rada vlade.
MRP
Urađen prijedlog programa podrške aktivnostima klastera koji je
potrebno doraditi nakon prikupljanja potrebnih informacija. U toku
izrada Programa jačanja inovativnih aktivnosti putem saradnje sa
relevantnim akterima u cilju povećanja broja inovacionih centara u
kantonu
Povezivanje MSP u cilju povećanja konkurentnosti
JP ''Šume TK'' u 2013. godini dobilo je FSC certifikat za sve državne
šume na području TK, na površini od 72.426 ha.
K.1/1/1.2
Pripremiti program podrške aktivnostima klastera
K.1/1/1.3
Obezbjeđenje kontinuiranog snabdijevanja
certificiranim drvetom drvoprerađivača
2013-2015
JP Šume TK,
MPŠV
Svim kupcima tehničkog drveta isporučena je certificirana sirovina.
K.1/1/1.4
Subvencioniranje uvođenja novih tehnologija u
proizvodnim procesima
2013-2015
MPŠV
Obzirom da Budžetom TK za 2013. godinu nisu odobrena sredstva u
Zbog nedostatka sredstava, Kanton nije podržao razvoj finalne prerade iznosu od 500.000 KM koja je MPŠV TK planiralo budžetskim
drveta i proizvoda sa visokom stopom dodate vrijednosti
zahtjevom, u 2013. godini nije vršeno subvencioniranje uvođenja novih
tehnologija u proizvodnim procesima finalne prerade drveta
Mjera 2
Povećanje izvoza intenzivnog vještinama i kapitalom
K.1/1/2.1
Subvencioniranje privrednih društava finalne prerade
drveta
2012-2014
MPŠV
Obzirom da Budžetom TK za 2013. godinu nisu odobrena sredstva u
Zbog nedostatka sredstava, Kanton nije podržao razvoj finalne prerade iznosu od 500.000 KM koja je MPŠV TK planiralo budžetskim
drveta i proizvoda sa visokom stopom dodate vrijednosti
zahtjevom, u 2013. godini nije vršeno subvencioniranje privrednih
društava finalne prerade drveta
Mjera 3
Fiskalno podupirati unapređenje poslovanja
K.1/1/3.1
Intervencija javnim preduzecima i privrednim
drustvima
2012-2014
MIER
Urađen program raspodjele.
K.1/1/3.2
K.1/1/3.3
Podcilj 2
Prioritet 1
Mjera 1
K.2/1/1.1
2013
MIER
Raditi na inicijativi za izradu i usvajanje Zakona o
2012-2014 MRP
poticaju male privrede
Izraditi program za sanaciju MSP
2012-2014 MRP (Vlada TK)
KOMPETENTNOST LJUDSKIH RESURSA
Osigurati kompetencije kroz institucionalne sisteme obrazovanja
Stvoriti uslove za cjeloživotno učenje kroz sve oblike obrazovanja i obuke
Dodatna edukacija direktora i menadžmenta ustanova 2012-2013MONKS, PZ
predškolskog odgoja
2014
Sredstva u iznosu od 333.011,78 KM odlukama o odobravanju
raspoređena u skladu sa programom raspodjele. Zadržan postojeći broj
radnih mjesta.
Nije pokrenuta inicijativa
Nije izrđen program
Izvedeni programi edukacije u cilju povećanja kapaciteta upravljačkog
kadra
2 modula, 6 dana edukacije, 4 direktora predškolskih ustanova
(edukacija novih direktora)
K.2/1/1.2
Dodatna edukacija nastavnog kadra u ustanovama
osnovnog obrazovanja (za nastavnike engleskog
jezika i vjeronauke)
2012-2013MONKS, PZ
2014
Izvedeni programi edukacije u cilju povećanja kapaciteta nastavnog
kadra
Engleski jezik održano 23 seminara, za 829 nastavnika osnovnih škola.
Vjeronauka 2 seminara za 125 nastavnika osnovnih škola
K.2/1/1.3
Dodatna edukacija o upravljačkim vještinama
menadžmenta ustanova osnovnog obrazovanja
2013-2014
Izvedeni programi edukacije u cilju povećanja kapaciteta upravljačkog
kadra
2 modula, 6 dana edukacije, 53 direktora osnovnih i srednjih škola
(edukacija novi direktori)
MONKS, PZ
K.2/1/1.4
Dodatna edukacija nastavnog kadra u ustanovama
srednjeg obrazovanja
2012-2013MONKS, PZ
2014
Izvedeni programi edukacije u cilju povećanja kapaciteta nastavnog
kadra
2 seminara za 195 nastavnika koji rade po modularnom NPP, 1 seminar
za 50 nastavnika ekonomske struke, 1 seminar za 135 nastavnika
mašinske i saobraćajne struke, 1 seminar za 60 nastavnika
elektrotehničke struke, 1 seminar za nastavnike informatie, 23
seminara za 415 nastavnika engleskog jezika,
K.2/1/1.5
Stručno usavršavanje uposlenika Ministarstva
prostornog uređenja i zaštite okolice
2012-2014
MPUZO
Aktivnosti će se provoditi u saradnji sa Agencijom za drzavnu službu
IO (implementiranje Programa stručnog usavršavanja)
K.2/1/1.6
Izraditi godišnji plan aktivnosti edukacije/stručnog
usavršavanja uposlenika ministarstva
2012-2014
MRP
Izrađen plan edukacije/stručnog usavršavanja uposlenika ministarstva
Plan njie donesen/usvojen
4/23
Budžet TK
Mjera 4
K.2/1/4.1
Podcilj 2
Prioritet 2
Mjera 1
K.2/2/1.1
Planirani
period
Aktivnost
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Stimulisati i promovisati programe saradnje sa EU obrazovnim institucijama
Poboljšanje nivoa znanja o EU standardima i
obavezama za usklađivanje BH legislative sa EU
legislativom
2012-2013
MONKS
Status implementacije
Osigurati da ishodi obrazovanja i stečene kompetencije odgovaraju potrebama konkurentne ekonomije
OSIGURATI USLOVE ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD NA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA
Utvrđivanje prioriteta u cilju povećanja sredstava za
naučno-istraživačke projekte
2013-2014
MONKS
Urađena kvalitetnija Odluka o utvrđivanju kriterija za raspodjelu
sredstava za "Nauku" u 2013. godini
MONKS
K.2/2/2.1
Inicirati aktivnosti usmjerene ka usklađivanju sistema
obrazovanja sa potrebama tržista rada kako bi se
izbjegla hiperprodukcija kadrova kojima je tržište
prezasićeno
2012-2014
MRSPP uradilo Informaciju o rezultatima Programa ispitivanja tržišta
JU ZZ TK, MONKS,
rada sa iskazanim potrebama i dostavilo MONKS koje je uradilo Nacrt
MRSPP
Preporuke za za obrazovnu upisnu politiku na području TK.
K.2/2/2.2
Izrada programa profesionalne orjentacije učenika
osnovnih i srednjih škola
2013-2014
MONKS, PZ
Mjera 3
Stvoriti efikasne mehanizme za pristup mladih tržištima rada i ulazak u pripravnički status
K.2/2/3.1
Podcilj 3
Prioritet 1
Mjera 2
Odlukom o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za "Nauku" u
2013. prednost data naučno istraživačkom radu i naučno istraživačkim
projekima
U 2013. urađena nova Odluka o kriterijumima za raspodjelu sredstava
za nauku. U 2014. godini Izmjenama i dopunama Budžeta TK planirano Sprovedene procedure
24.000,00 KM za Akademiju nauka BiH
Uskladiti politike upisa u srednje škole i visokoškolske ustanove s potrebama tržišta rada i društva
2012-2014
Mjera 2
Finansijski
okvir
Ministarstvo prilikom predlaganja zakonskih i podzakonskih akata vodi
računa o usklađivanju sa EU legislativom, kao i realizaciju projekata iz
oblasti obrazovanja koji se finansiraju iz sredstava Evropske komisije a Unparijeđen nivo znanja
oslanjaju se na EU legislativu (finansijska statistika - EUROSTAT,
OECDE i dr.)
Sprovođenje procedura za finansiranje nauke
K.2/2/1.2
Direktni rezultat
Izrada Programa zapošljavanja mladih sa VSS,
VŠS,SSS, KV (15 do 30 godina starosti sa
2012-2014
završenom VSS,VŠS,SSS,KV)- sufinsniranje troškova
prakse (pripravnički staž)
NAUČNO-TEHNOLOŠKA INFRASTRUKTURA
Izgraditi savremenu naučno-tehnološku i poslovnu bazu
Poticati razvoj poslovnih zona
Urađen model programa za profesionalnu orijentaciju učenika, koji
treba biti sastavni dio Godišnjih programa rada škola
Izrađene smjernice za usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama
tržista rada. Urađen nacrt Preporuke za za obrazovnu upisnu politiku
Kreiran Pedagoški karton kao dokument koji prati učenika od
predškolskog do završetka srednjeg obrazovanja. Obavljeno 8 obuka
za 400 razrednika i pedagoga za popunjavanje pedagoškog kartona
koji je baza podataka za izdavanje Lista profesionalne orijentacije.
Realizovan Program prvo radno iskustvo-zaposleno 198 osoba, a
planirana realizacija istog programa za mlade do kraja 2013.godine
JU ZZ TK, FZZ,
MRSPP
Izrađen program
MRP, Općine
Pripremljen Program za realizaciju i uspostavljanje poslovnih /
poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poduzetničkih centara u
saradnji sa općinama TK. Implementacija programa je planirana u
kontinuitetu, a započeta je saradnjom sa općinama na izgradnji
Razvoj poslovno-poduzetničke mreže poslovnih zona u cilju novog
poslovno-poduzetničke zone u cilju novog zapošljavanja u 2012. godini. zapošljavanja pod povoljnijim uslovima
Izrađen Program podrške za realizaciju i uspostavljanje poslovnih /
poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poduzetničkih centara od
strane MRP TK. Nakon kontakta sa Općinama biće dodatno ažuriran
K.3/1/2.1
Pripremiti program podrške za realizaciju i
uspostavljanje poslovnih / poduzetničkih zona,
tehnoloških parkova, poduzetničkih centara u saradnji
sa općinama TK
Mjera 3
Povećati finansijska izdvajanja iz javnih sredstava kao i veće učešće privrede, za osnovna, primjenjena i razvojna istraživanja, te finansijsku pomoć inovatorima
K.3/1/3.1
Izraditi program razvoja inovatorstva
Mjera 4
Poticati primjenu suvremenih informacionih i komunikacionih tehnologija (ubrzan razvoj informacionog društva u BIH)
K.3/1/4.1
Uspostavljanje i održavanje jedinstvenog
informacionog sistema – GIS - prostornog planiranja i
uređenja Kantona
2012-2013
K.3/1/4.2
Uspostavljanje registra emisija zagađujućih materija
2012-2014
2012-2014
2012 -2014 MRP
U toku izrada programa razvoja inovatorstva.Kontinuirano se provode
programi finansijke pomoći za unapređenje rada Udruženja inovatora i
razvoja inovacija na području TK
Povećanje inovativnosti i njene i primjene u poduzetništvu. U
2013.godini Program rada Udruženja inovatora TK podržan sa 7.000
KM.
MPUZO
Vođene su aktivnosti na uspostavljanju jedinstvene baze podataka,
urađeno je ažuriranje vektorskih i alfanumeričkih prostornih podataka
prema tematskim područjima u skladu sa zakonskim propisima, tako
da je učinjen znatan pomak na uspostavljanju jedinstvene baze
podataka.
Uspostavljena baza prostornih podataka za TK
MPUZO
Prikupljaju se godišnji izvještaji o zagađenjima od postrojenja iz
nadležnosti kantona
Uspostavljen registar
5/23
Budžet TK,
Budžet Općine
Budžet TK
Aktivnost
K.3/1/4.3
K.3/1/4.4
Podcilj 4
Prioritet 1
Mjera 1
Uvesti elektronsko poslovanje (javni oglasi, potvrde,
javne nabavke, uvjerenja, dozvole, prijavni obrasci…)
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
2013
MRP (Vlada TK)
Status implementacije
U toku realizacije-Uveden testni elektronski registar administrativnih
postupaka objavljen na web stranici Vlade TK u saradnji sa
Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) .
Direktni rezultat
Brže i kvalitetnije obavljanje poslova
Poboljšanje tehničko-materijalne opremljenosti
Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK
2012-2014
MPUZO
Kontinuirano vršene potrebne nabavke u skladu sa mogućnostima radi Ministarstvo opremljeno potrebnom tehničkom opremom u cilju
dostizanja postavljenog cilja.
kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka
K.4/1/1.2
Izraditi plan tehničkog opremanja Ministarstva razvoja
i poduzetništva TK
2012-2014
MRP
Nije urađen plan
K.4/1/1.3
Jačanje organizacione strukture Ministarstva
prostornog uređenja i zaštite okolice TK
2012-2014
MPUZO
Kontinuirano nastojanje da se popune radna mjesta u skladu sa
utvrđenom sistematizacijom.
Popunjena radna mjesta po sistematizaciji i dopuni sistematizacije u
cilju kvalitetnijeg obavljanja poslova i radnih zadataka
K.4/1/1.4
Uspostaviti baze podataka za MSP i obrt
2012-2014
MRP
Baza
podataka MSP i orbta s područja Tuzlanskog kantona je kreirana u
toku 2013. godine, te se redovno dopunjava i ažurira sa relevantnim
podacima.
Uspostavljene baze podataka u cilju praćenja stanja MSP i obrta
K.4/1/1.5
Uspostaviti baze-sistem praćenja i učinaka poticaja
za MSP i obrt
2012-2014
MRP
Urađene tabele u MS Ecxelu za poticaje od 2008-2012. godine i efekti
za 2011. godinu.
Uspostavljena baza-sistem praćenja
K.4/1/1.6
Uspostaviti web stranicu -web portal MRP-a
2012-2014
MRP
Web stranica Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona
www.mrptk.ba je kreirana u junu 2013. godine i od tada se redovno
Uspostavljena stranica – web portal
ažurira.
K.4/1/1.7
Uspostaviti info desk za informisanje pri Ministarstvu
za pružanje pomoći MSP i obrtu
2012-2014
MRP
Prikupljen je veliki dio podataka za Info desk (Baza podataka MSP-a,
Registar poticaja, Opcinske sluzbe za razvoj i poduzetnistvo, Podaci o
stranim investitorima itd.) te će se u narednom periodu raditi na
dizajniranju web stranice i oficijelno pokretanje iste.
2012-2014
MRP
Nije u fazi realizacije
2012
MRP
Nije u fazi realizacije
2012
MRP
Nije pokrenuta inicijativa
2012-2014
MRP
Urađeni Programi za udruženja koje se bave promocijom i razvojem
poduzetništva za 2013. godinu Program 2
2012-2014
MRP
2013
MTTS
2014
MTTS
K.4/1/1.9
K.4/1/1.10
K.4/1/1.11
K.4/1/1.12
K.4/1/1.13
K.4/1/1.14
Vlada TK i IFC
Umrežiti ministarstava sa jedinstvenim trezorom
2013
MRP (Vlada TK)
Nije u fazi realizacije
kantona
JEDINSTVENI EKONOMSKI PROSTOR
Uskladiti tehničku regulativu sa zakonodavstvom EU
Jačati kadrovski, tehnički i finansijski mrežu nadležnih institucija na poslovima usklađivanja tehničke regulative na svim nivoima vlasti
K.4/1/1.1
K.4/1/1.8
Finansijski
okvir
Dogovoriti-potpisati protokole o saradnji sa
institucijama koje raspolažu relevantnim podacima o
poduzetništvu i razvoju
Definisati i razgraničiti nadležnosti nad MSP-om sa
drugim ministarstvima i institucijama
Inicijativa za obuhvat i prezentaciju podataka o MSP i
obrtu na državnom nivou (napraviti prijedlog koji
podaci da se prikupljaju i prezentiraju)
Izradti program podrške za rad i jačanje lokalnih
razvojnih agencija i asocijacija koje se bave
poduzetništvom
Izraditi program podrške lokalnim zajednicama i
asocijacijama za razvoj poduzetništva
Izrada Zakona o turističkoj djelatnosti i podzakonskih
akata vezano za ovaj zakon
Izrada Zakona o turističkim zajednicama i
podzakonskih akata vezano za ovaj zakon
Uspostaviljen info desk za informisanje u cilju kvalitetnog servisiranja
poduzetništva
Podržano 12 udruženja sa 114.081,00 KM
Urađeni Programi za asocijacije koje se bave razvojem poduzetništva
Podržana jedna asocijacija sa 15.000,00 KM
za 2013. godinu, Program 3
Zakon o turističkoj djelatnosti u formi Nacrta usvojen od strane Vlade i
Usvojen jedan Nacrt Zakona o turističkoj djelatnosti
Skupštine Tuzlanskog kantona
Realizacija planirana u 2014. godini
6/23
Budžet TK
Doneseni zakoni i pravilnici
Budžet TK
Budžet TK
Aktivnost
Mjera 2
Preuzimati tehničku regulativu EU
K.4/1/2.1
Uspostavljanje saradnje sa potencijalnim partnerima u
zemljama okruženja u cilju razmjene iskustava i
upoznavanja sa primjerima dobre prakse
Mjera 3
K.4/1/3.1
K.4/1/3.2
Prioritet 2
Mjera 1
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
2013-2015
MPŠV
Status implementacije
Sa Poljoprivrednim zavodom Maribor započet projekat dobre
poljoprivredne prakse na površinama u zonama šire sanitarne zaštite
izvorišta. Finalizirana priprema projekta mogućnosti primjene mjera
ekoremedijacije netačkastih zagađivača u slivu akumulacije Modrac
kroz UNIDO prrogram.
Vršiti stručno obrazovanje, edukaciju i informisanje iz oblasti usklađivanja tehničke regulative
2012
U toku realizacija- po zahtjevima vršena kategorizacija novih objekata
Unapređenje kvalitete ponude smještajnih kapaciteta I
2013
za smještaj, a rekategorizacija se realizuje u skladu sa planovima
MTTS
kategorizacija smještajnih ugostiteljskih objekata
2014
MTTS
Poboljšanje nivoa znanja o EU standardima i
obavezama za usklađivanje BH legislative sa EU
legislativom I edukacija uposlenika Ministarstva za
pripremu projektnih prijedloga (EU metodologija)
2013-2015
MPŠV
Direktni rezultat
Razvoj ljudskih resursa
Kvalitetnija ponuda u oblasti turizma na području TK
Stečeno znanje u oblastima pripreme projekata, ekonomike okoliša i
6 državnih službenika završilo PCM trening u okviru projekta Jačanje
procjena za planiranje investicija u cilju poboljšanja pristupa fondovima institucija za zaštitu životne sredine/okoliša Bosne i Hercegovine i
EU
priprema za pretpristupne fondove (EnvIS BiH)
Unapređivati sistem infrastrukture kvaliteta
Kadrovski i tehnički jačati sistem infrastrukture kvaliteta na svim nivoima vlasti
K.4/2/1.1
Uspostavljanje jedinstvene baze vođenja registra
trgovačkih radnji po općinama
2013
2014
MTTS
Nije u fazi realizacije jer nisu odobrena novčana sredstva za kupovinu
softwera (u Budžetu za 2013. godinu)
Formiranje jedinstvene baze podataka što če omogućiti brži pristup,
provjeru i razmjenu podataka a sve u cilju detaljnije analize trgovačke
djelatnosti na području TK.
K.4/2/1.2
Implementacija softwera za praćenje promjena cijena
osnovnih životnih namirnica
2013
2014
MTTS
Nije u fazi realizacije jer nisu odobrena novčana sredstva za kupovinu
softwera (u Budžetu za 2013. godinu)
Efikasnije praćenje cijena , posebno osnovnih životnih namirnica te u
skladu s tim blagovremeno donošenje odluka za stabilizaciju tržišta i
cijena.
K.4/2/1.3
Izrada WEB stranice Ministarstva trgovine, turizma i
saobraćaja u cilju promocije turističkih potencijala TK
2012
2013
2014
MTTS
U toku realiacije- MTTS je u toku postupka javne nabavke a u
narednom periodu planiramo okončati postupak i realizovati aktivnost.
Bolja dostupnost i potpunije informacije o turističkoj ponudi TK
K.4/2/1.4
Specijalističko usavršavanje i dalje educiranje
uposlenika u cilju sticanja znanja i vještina (kursevi
stranih jezika i informatičko opismenjavanje
komunikacijske vještine, prezentacijske vještine,
upravljanje vremenom, i sl.)
2013-2015
MPŠV
Niko od državnih službenika nije pohađao kurs stranog jezika, niti je
upriličena bilo kakva druga edukacija u cilju sticanja znanja i vještina.
Razvoj ljudskih resursa
U skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima izvršena djelimična
zamjena dotrajalih računara, ukupno 6 komada.
Materijalno-tehnički opremljeno Ministarstvo
Podržano 30 pravnih lica sa 129.407,26 KM
K.4/2/1.5
Mjera 2
Finansijski
okvir
Nabavka materijalno-tehničkih sredstava u skladu sa
2013-2015 MPŠV
Analizom potreba
Obezbjeđivati finansijsku podršku unapređenju sistema infrastrukture kvaliteta
K.4/2/2.1
Izrada programa poticaja uvođenju standarda
(certifikacija) – (razmotriti mogućnost uspostavljanja
podrške putem Voucher Sheme)
2012-2014
MRP
Urađen program poticaja uvođenja/obnavljanje ISO standarda i CE
znaka za 2013. godinu. Program 1
K.4/2/2.2
Bolje korišćenje prirodnih resusa kroz dodjelu
grantova putem javnog poziva za projekte u razvoju
turizma
2012
2013
2014
MTTS
Nije u fazi realizacije jer nisu odobrena novčana sredstva za navedene
projekte (u Budžetu za 2013. godinu), ali je MTTS u postupku
Bolja ponuda turističkih potencijala
raspodjele novčanih sredstava u sufinansiranju manifestacija na
području Tuzlanskog kantona.
K.4/2/2.3
Prodaja turističkog kompleksa „Muška voda“Kladanj
2012
2013
2014
MTTS, AP TK
U toku realizacije- nije urađen početni bilans zbog blokiranih
transakcijskih računa DD "Konjuh" Kladanj. Aktivnosti na otklanjanju
istih je u toku.
Prodat kompleks
K.4/2/2.4
Izrada Strategije razvoja turizma TK
2012
2013
2014
MTTS, TZ TK
U toku realizacije- radna verzija "Strategije razvoja turizma TK" je
završena. U narednom periodu se planira recenzija i priprema
dokumenta u formi nacrta.
Završena strategije razvoja turizma TK
7/23
Budžet TK
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
Status implementacije
implementac
ije
Vršiti stručno obrazovanje, edukaciju i informisanje iz oblasti infrastrukture kvaliteta
U toku realizacija- Usvojen je Akcioni plan "Kupujmo domaće",
Organizovanje i učestvovanje u programima koji
2013
MTTS
formiran je interresorni tim za koordinaciju. U toku je formiranje
promovišu unapređenje prodaje domaćih proizvoda
2014
programskih timova.
Aktivnost
Mjera 5
K.4/2/5.1
K.4/2/5.2
Prioritet 3
Mjera 1
K.4/3/1.1
Unapređenje i saradnja sa drugim akterima u oblasti
turizma i ugostiteljstva
2012
2013
2014
MTTS
Poboljšavati poslovno okruženje
Uklanjati administrativne prepreke poslovanju privrednih subjekata
Uspostaviti sistem za pracenje izvjestaja doing
2012-2014 MRP (Vlada TK)
business
Nije u fazi realizacije- formiranje turističkih klastera planirano je
Programom ministarstva za 2014. godinu.
Direktni rezultat
Unapređenje prodaje domaće proizovdnje
Donošenje blagovremenih i efikasnih programa i planova putem
razmjene informacija sa svim učesnicima u oblasti turizma na području
TK.
Nije uspostavljen sistem
K.4/3/1.2
Informisati se /upoznavati sa dobrim praksama
zemalja koje su napredovale u pracenjima izvjestaja
doing business- napraviti plan
2012-2014
MRP (Vlada TK)
Nije u fazi realizacije
K.4/3/1.3
Dati/pripremiti inicijativu za izmjene zakona koji se
odnose na registraciju preduzeća s ciljem uvodjenja
olakšica
2012-2014
MRP (Inter.resorni
tim Vlade TK)
U toku implementacije-priprema projekta Poboljšanja poslovnog
ambijenta u cilju privlačenja direktnih stranih investicija
Povoljniji uslovi registracije preduzeća
K.4/3/1.4
Raditi na incijativama za izmjene i dopune Zakona o
obrtu i srodnim djelatnostima
2012-2014
MRP
Definisana i upućena Inicijativa da se prilikom izrade Pravilnika o
obrazovanju i obuci odraslih, kojeg, prema članu 72. Zakona o
srednjem obrazovanju i odgoju (Službene novine Tuzlanskog kantona
br. 17/11), donosi ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta, planira
i izradi Program za zanimanja za koja ne postoji mogućnost
obrazovanja u redovnom sistemu obrazovanja što će omogućiti lakšu Povoljniji uslovi poslovanja obrta
provedbu Uredbe Uredbi o izmjeni Uredbe o zaštiti tradicionalnih i starih
obrta (Službene novine FBiH broj 16/12) ; Prikupljenje Odluke o
komunalnim i administrativnim naknadama Općina TK kao podloga za
definisanje Inicijative za smanjenje i usklađivanje taksi koje se
primjenjuju na obrtnike TK.
K.4/3/1.5
Raditi na Inicijativi promjene zakonskog okvira iz
nadležnosti drugih institucija a koji direktno utiču na
sektor MSP-a
2012-2014
MRP
Nije pokrenuta inicijativa
K.4/3/1.6
Mjera 2
K.4/3/2.1
Raditi na Inicijativi za formalizaciju (registraciju)
poslovnih aktivnosti neformalnog sektora (sive
2012-2014 MRP
ekonomije)
Vršiti edukaciju i informisanje iz oblasti poboljšanja poslovnog okruženja
2012
Pružanje pravne i druge stručne pomoći korisnicima
2013
MTTS
usluga Ministarstva
2014
Finansijski
okvir
Urađen program za podršku novoosnovanim MSP i obrtima za 2013.
godinu Program 6
U 2013.godini podržano 13 privrednih subjekata u iznosu od 33.687,24
KM
Skraćeni rokovi za rješavanje administrativnih zahtjeva i osnovana
posebna pisarnica u ministarstvu u kojoj se pružaju dodatne
informacije korisnicima usluga.
Brže i efikasnije rješavanja pravnih i drugih stručnih pitanja korisnika.
8/23
Budžet TK i IFC
Budžet TK
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
Finansijski
okvir
Strateški cilj: ZAPOŠLJAVANJE
RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA I OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA
Podcilj 1
Prioritet 1 Poboljšanje uslova za razvoj postojećih MSP
Razviti instrumente finansijske podrške razvoju MSP
Mjera 1
Podržano je 46 MSP sa 2.615.000 KM. Pomenuta MSP su kroz ove
Sprovedni programi poticaja MSP- a preko Garantnog fonda udurženja
aktivnosti zadržala 795 radnih mjesta i stvorila uslove za zapošljavanje
za razvoj NERDA u periodu od 1.1.2012 do 17.03.2014.
184 nova radnika.
Urađen program za subvenciju kamata na kredite odobrene u
Povoljniji uslovi za kreditiranje poduzetništva. U 2013.godini podržano
komercijalnim bankama za 2013. godinu Program 7
11 privrednih subjekata u iznosu od 57.091,58 KM
Sprovoditi poticaje kreditiranju MSP- a preko
Garantnog fonda
2012-2014
NERDA, VladaTK,
opstine TK
Z.1/1/1.2
Izraditi program za subvenciju kamata
2012-2014
MRP
Z.1/1/1.3
Izraditi program za pristup povoljnim kreditnim
linijama
2012-2014
MRP
Nije izrađen program
Z.1/1/1.4
Izraditi program (plan)saradnje sa drugim
ministarstvima
2012-2014
MRP
Izrađen i potpisan plan saradnje sa ministarstvima i drugim
U toku realizacije- napravljen plan aktivnosti na osnovu kojih će se
institucijama na zajedničkoj realizaciji programa/projekata i sa onima
definisati ciljevi,mjere i partneri za izradu programa (plana)saradnje sa
koje raspolažu sa relevantnim podacima vezanim za poduzetništvo i
drugim ministarstvima
razvoj
NE
MRSPP, MF
Program dodjele sredstava za žene većinske vlasnice u MSP za 2012. Obezbjeđenje ravnopravnosti spolova; Instrumenti finansijske podrške
godinu i proveden u 2013. godini
prilagođeni potrebama oba spola
Budžet TK
2012-2014
JU Zavod za
zapošljavanje,
NERDA, NVO
sektor
Služba je u toku 2012. i 2013.godine organizovala informisanje mladih
o aktivnostima traženja posla- obuku prošlo 5451.nezaposlena osoba.
Provedni programi
CISO uspostavljen 2011. a u 2012/13 g. 4990 osoba prošlo obuku,
informisanje i savjetovanje
Osnivan CISO (Centar za informisanje , savjetovanje i obuku)
Z.1/1/1.1
Z.1/1/1.5
Mjera 2
Pokretanje inicijative za uključivanje gender
komponente u razvoj instrumenata za finansijsku
2012-2014
podršku razvoju MSP-ova
Razviti ljudske resurse, kroz konsultansku i trening podršku
Budžet TK
Z.1/1/2.1
Sprovoditi programe edukacije i informisanja mladih o
aktivnom traženju posla
Z.1/1/2.2
Osnivanje CISO (Centar za informisanje ,
savjetovanje i obuku) - aktivnost koja podrazumijeva
informisanje,savjetovanje i obuka (CISO) za
populaciju 15-30 god
2012-2014
Služba za
zapošljavanje TK
Centar za
informisanje,
savjetovanje i
obuku (CISO)
Z.1/1/2.3
Uspostava Kluba za traženje posla za populaciju 1530 god
2012-2014
Služba za
zapošljavanje TK i Uspostavljeni klubovi za traženje posla u Tuzli, Živinicama i Kalesiji
Njemačka
(rad sa mladima 18-30 godina)
organizacija GOPA
Z.1/1/2.4
Izrada programa poticaja za korištenje konsultantskih
usluga (edukacija, konsalting, i sl)
2012-2014
MRP
Izrađen program podrške ženama poduzetnicama za korištenje
konsultantskih usluga u 2012. godini. Program 6
Z.1/1/2.5
Izraditi analizu potreba privrede Tuzlanskog kantona
za određenim zanimanjima i dodatnim obukama, u
saradnji sa razvojnom agencijom NERDA
2012
MRP
Nije izrđena analiza
Z.1/1/2.6
Podržati jačanje kapaciteta NERDA-e vezano za
usluge razvoja MSP i obrta
2012-2014
MRP
Nije u fazi realizacije
Z.1/1/2.7
Donijeti program uključivanja polaznika obrazovnih
programa u privredu (strukovna zanimanja)
2013-2014
MONKS, MRSPP
Usmjeravanje polaznika obrazovnih programa u pravcu potražnje na
tržištu rada; Donesen program (podsticanje mladih za strukovna
zanimanja)
Potpisan Memorandum o razumijevanju za implementaciju projekta „
Stručno osposobljavanje i zapošljavamje kovača, CNC operatora i
mehatroničara za potrebe preduzeća UNIS TOK doo Kalesija"
Pripremiti program za specijalizaciju i prekvalifikaciju
radne snage, treninga i konsultantskih usluga iz svih
relevantnih oblasti uslova i poslovanja MSP-ova
U skladu sa
zahtjevima JU ZZ TK, MONKS,
privrednih MRSPP
subjekata
Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja kovača, CNC
operatera i mehatroničara za potrebe firme "UNIS TOPK" Kalesija.
Program realizovan u skladu sa dokumentima, obučeno 94
nezaposlene osobe od kojih se zaposlilo 23.
62.100,00 KM
FZZZ, USAID,
Unaprijeđena usklađenost ponude sa potrebama na tržištu rada;
UNIS TOK,
Stvoriti i jačati klimu trenda na znanju zasnovanih MSP-ova; Pripremljen
NERDA, Služba
program potrebne obuke i obrazovanja sa ciljem usklađivanja ponude
Općina,MSŠ
sa potrebama tržišta rada
Kalesija,
MONKS
Z.1/1/2.8
9/23
Uspostavljen Klub za traženje posla za populaciju 15-30 god, broj
novouposlenih
Podržano 5 pravnih lica sa 19.750,00 KM
Budžet TK
Aktivnost
Z.1/1/2.9
Donijeti program podrške osposobljavanju kadrova
koji će vršiti apliciranje na EU fondove
Prioritet 2
Mjera 1
Poboljšanje uslova za stavaranje novih MSP
Osiguravati finansijsku podršku osnivanju MSP
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
2012.
Status implementacije
Direktni rezultat
NERDA, MRSPP,
NVO, PK TK
Udruženje za razvoj NERDA je u toku 2012. realizovalo dvije
edukativne radionice (treninga) iz oblasti Upravljanja projektnim
ciklusom u kojem su učešće uzeli i predstavnici Ministarstava u Vladi
TK i drugih kantonalnih institucija i u tom smislu je u toku 2013.
promovisan nastavak aktivnosti osposobljavanja. Dogovoren je i
planiran takav trening za početak 2014. godine. Pored toga, Udruženje
za razvoj NERDA je u toku 2013. Ministarstvima u Vladi TK pružalo
asistenciju u pripremi projektnih prijedloga za programe prekogranične
saradnje, što je ujedno služilo i kao edukacija kadrova koji su bili
uključeni u aktivnost pripreme projekata.
Dogovoren nastavak saradnje sa Udruženjem za razvoj NERDA u
smislu osposobljavanja kadrova za pripremu projektnih prijedloga.U
toku 2013. NERDA pružila asistenciju i pripremi 2 projektna prijedloga
za program prekogranične saradnje u kojima su učestvovala
Ministarstva u Vladi TK.
Podržano 11 pravnih lica sa 31.582,30 KM
Z.1/2/1.1
Obezbjediti poticajna sredstva za pokretanje vlastitog
posla, tradicionalnih zanata i kućne radinosti
2012-2014
MRP, JUZZ TK,
MRSPP, OK TK
Urađen program za subvencije obrtnicima za očuvanje starih i
tradicionalnih zanata za 2013. godinu Program 5
Z.1/2/1.2
Pripremiti sistem poticaja za start-up biznise
2012-2014
MRP,NERDA,
MRSPP,
U okviru Javnog poziva za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
"Podrška razvoju Kantona" definisan i Program Subvencije za podršku Razvoj novih MSP-a i otvaranje novih radnih mjesta; Ustrojen
novoosnovanim MSP i obrtima ; Kreiran Program "Business start up
stimulativan sistem poticaja za start-up biznise
fond za mlade sa područja TK"
Mjera 2
Podsticati razvoj inkubatora
Z.1/2/2.1
Sačiniti programe za razvoj poslovnih zona,
tehnoloških centara, inkubatora
2012-2014
MRP, MPUZO,
MIER
Izrađen Program podrške za realizaciju i uspostavljanje poslovnih /
poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poduzetničkih centara od
strane MRP TK. Nakon kontakta sa Općinama biće dodatno ažuriran
Sačinjen program
Z.1/2/2.2
Pripremiti program podrške za realizaciju i
uspostavljanje inkubatora, tehnoloških parkova,
poduzetničkih centara u saradnji sa općinama TK
MRP, Općine
Projekat razvoja poduzetničkog centra u Gračanici u 2012. godini
realizovan
Izrađen Program podrške za realizaciju i uspostavljanje poslovnih /
poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poduzetničkih centara od
strane MRP TK. Nakon kontakta sa Općinama biće dodatno ažuriran
Razvoj poslovno-poduzetničke mreže inkubatora u cilju novog
zapošljavanja pod povoljnijim uslovima
Planirati izradu plana promocije poduzetništva u 2014. godini
Promocija poduzetništva TK
Mjera 3
Z.1/2/3.1
Podcilj 2
Prioritet 1
Mjera 2
2012-2014
Podsticati razvoj konzaltinga i usluga treninga
Izraditi plan promocije poduzetništva (medijska
promocija, skupovi, sajmovi, konferencije, okrugli
2012-2014 MRP
stolovi)
FUNKCIONISANJE TRŽIŠTA RADA I AKTIVNE MJERE ZAPOŠLJAVANJA
Povećanje fleksigurnosti i poboljšanje funkcionisanja tržišta rada
Unaprijediti socio-ekonomski dijalog
Z.2/1/2.1
Jačanje saradnje sa privredom u cilju intenziviranja
izvođenja praktične nastave van škole u završnoj
godini školovanja (u privrednim subjektima
2012-2014
MONKS
U srednjim školama formirana Savjetodavna vjeća koje čine
predstavnici lokalnog tržišta rada za oblast za koju se obrazuju učenici
Ojačana saradnja
škole, likalne zajednice i zaposlenici škole. Osnovni zadatak je
uspostaviti bolju saradnju škole sa tržištem rada.
Z.2/1/2.2
Jačanje saradnje između poslodavaca i ustanova
obrazovanja
2012-2014
MONKS
Ojačana saradnja
Z.2/1/2.3
Jačanje uloge socijalnog dijaloga i obezbijedti učešće
socijalnih partnera u funkciji sprečavanja socijalne
nestabilnosti
2012-2014
Uspostavljen dijalog sa partnerima na tržištu rada, u općini
MRSPP, JU ZZ TK Tuzla,(poslodavci, sektor obrazovanja, Biro za zapošljavanje Tuzla,
općina Tuzla)
Finansijski
okvir
Budžet TK
Uspostavljeno Tripatitno savjetodavno vijeće na nivou TK, kao i
Savjetodavna vijeća na nivou stručnih škola
10/23
Sprečavanje socijalne nestabilnosti;Osigurano učešće socijalnih
partnera u politikama tržišta rada i zapošljavanja.
30 učesnika
Švicarska
agencija za
razvoj i saradnju
(SDC))
Aktivnost
Mjera 3
Poboljšavati funkcionisanja institucija tržišta rada
Z.2/1/3.1
Uspostava redovne komunikacije vezane za
ponudu/potražnju radne snage između institucija koje
su zadužene za poduzetništvo i
privrednika/poduzetnika;
Z.2/1/3.2
Sačiniti program efkasne, ažurne i tačne evidencija
nezaposlenih (siva ekonomija, rad u inostranstvu...)
Mjera 4
Unaprijediti statistički sistem tržišta rada
Z.2/1/4.1
Z.2/1/4.2
Prioritet 2
Mjera 1
Z.2/2/1.1
Mjera 2
Z.2/2/2.1
Prioritet 3
Mjera 1
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
U toku izrada inicijative za formalizaciju poslovnih aktivnosti
neformalnog sektora u cilju smanjenja broja zaposlenih u sivoj
ekonomiji
Direktni rezultat
2012-2014
JU ZZ TK, MRP,
MONKS
2012-2014
JU ZZ TK,
Kantonalna uprava
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove redovno dostavlja spiskove
Razvijen program
za inspekcijske
osoba "rad na crno" po kojima Služba postupa
poslove, Nadležno
ministarstvo
U partnerskom odnosu sa Federalnim zavodom za
zapošljavanje raditi na unapređivanju statističkih baza
podataka u skladu s članom 18. Zakona o
ravnopravnosti spolova u BiH
2012-2014
JU ZZ TK, MRSPP Baza sinhronizovana sa gender kriterijumima.
Razvoj gender statistike u oblasti zapošljavanja; Unaprijeđena baza
podataka sinhronizovana sa gender kriterijumima
Uspostaviti bazu podataka s osnovnim informacijama
o kretanjima na tržištu rada (ponuda i potražnja)
2012
JU ZZ TK, MRSPP Uspostavljena baza podataka- ispitanik - uzorak poslodavca
Poboljšanje pokretljivosti na tržištu rada;
Uspostavljena baza podataka o pokretljivosti na trž. rada
Poboljšati upravljanje aktivnim mjerama zapošljavanja (AMZ)
Unaprijediti organizacijske i administrativne strukture unutar zavoda za zapošljavanje radi uspostave efikasnog sistema upravljanja AMZ-A
Razviti programe za istraživanje tržišta rada
(Kontinuirano praćenje i analiza potreba i ponude na
2012-2014 JU ZZ TK,
Program razvijen a svake godine se radi na poboljšanju istog
tržištu rada )
Unaprijediti nivo kontakata i saradnje sa poslodavcima i kreiranje novih usluga za poslodavce
Organizovanje sajmova zapošljavanja za sve
nezaposlene osobe
2012-2014
JU ZZ TK, (partneri:
Resorna
ministarstva,
Organizovan Sajam zapošljavanja u 2012.godini
Obrtnička komora,
Udruženje
poslodavaca, NVO
Uspostavljena redovna komunikacija
Razvijen program
Organizovani sajmovi
Rješavanje problema dugoročne i strukturne nezaposlenost
Uspostaviti institucije i programe za brzu doobuku i prekvalifikaciju
Z.2/3/1.1
Intenziviranje komunikacije sa Pedagoškim zavodom
u cilju unapređenja nadzora nad aktivnostima
dokvalifikacije i prekvalifikacije u javnim ustanovama
srednjeg obrazovanja
2012-2014
MONKS
Ministarstvo će u 2014./2015. godini tražiti od Pedagoškog zavoda da
kontinuirano obavlja stručni nadzor i nad obrazovanjem odraslih koje
provode javne ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Intenzivirana komunikacija
Z.2/3/1.2
Izvještaj za dokvalifikacije i prekvalifikacije radi
usklađivanja kvalifikacijske strukture sa potrebama
tržišta
2013-2014
MONKS
U okviru VETIS baze podataka od 2013. Ministarstvo je počelo sa
prikupljati podatke o broju lica koja su prošla dokvalifikaciju i
prekvalifikaciju u javnim ustanovama srednjeg obrazovanja.
Izrađena analiza
Podcilj 3
Prioritet 1
Mjera 1
Z.3/1/1.1
POBOLJŠATI VJEŠTINE NA TRŽIŠTU RADA, STRUKOVNO OBRAZOVANJE I TRENING
Poboljšavati djelovanja tržišta rada kroz razvoj poduzetničke kulture
Uključivati programe poduzetničkog obrazovanja u obrazovne programe
Uvesti programe obuke u srednjim
školama/fakultetima -razvoj poduzetničke kulture
2012-2014
MRP je izradilo Inicijativu za uvođenje poduzetništva kao izbornog
MONKS, Federalno
Programi uvedeni u školama u cilju razvoja poduzetničke kulture među predmeta u srednje škole Tuzlanskog kantona. U svim srednjim
ministarstvo
stručnim školama koje imaju modularne nastavne planove i programe
mladima
obrazovanja
uveden nastavni predmet "Poduzetništvo".
11/23
Finansijski
okvir
Služba za
zapošljavanje i
Federalni zavod
za
zapošljavanje
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
Strateški cilj: ODRŽIVI RAZVOJ
POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA HRANE I RURALNI RAZVOJ
Podcilj 1
Prioritet 1 Uspostavljanje funkcionalnog institucionalnog kapaciteta za poljoprivredu i ruralni razvoj
Harmonizacija sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja sa EU
Mjera 3
OR.1/1/3.1
Prioritet 2
Mjera 1
OR.1/2/1.1
Iniciranje usklađivanja propisa o kvalitetu i
zdravstvenoj ispravnosti hrane sa standardima EU
2013-2015
MPŠV
Tokom 2013. objavljeno je nekoliko pravilnika od strane Ureda za
veterinarstvo BiH, koji se odnose na sigurnost hrane, tzv.'higijenski'
paket. Obzirom da su navedeni propisi ukazali na potpunu
neharmonizaciju državnog i federalnog Zakona o veterinarstvu, MPŠV
će u narednom periodu inicirati harmonizaciju propisa BiH i FBiH sa
EU.
Usklađeni propisi sa EU standardima
Poboljšanje konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz podizanje nivoa kvaliteta i sigurnosti domaćih prizvoda
Investicije u poljoprivredna gazdinstva/organizacije i investicije u modernizaciju postojećih i izgradnju novih kapaciteta za preradu i doradu poljoprivrednih proizvoda
Obezbjeđenje kvalitetnih izvora i mehanizama
Obzirom na izražen deficit budžetskih sredstava, te status BiH u
finansiranja i dinamike realizacije projekata u
odnosu na EU, nisu obezbijeđeni pouzdani izvori i mehanizmi
2013-2015 MPŠV
Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvoda
poljoprivredi
finansiranja projekata u poljoprivredi
OR.1/2/1.2
Subvencioniranje kapitalnih investicija za uvođenje
savremene opreme, mehanizacije i tehnoloških
procesa u poljoprivredi I prehrambenoj industriji
2013-2015
MPŠV
Kroz Program novčane podrške iz Budžeta TK u 2013. godini
realizirano 576.317,94 KM za subvencioniranje kapitalnih investicija za
uvođenje savremene opreme, mehanizacije i tehnoloških procesa u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji
OR.1/2/1.3
Podsticanje biljne, animalne proizvodnje, regresiranje
kamata
2013-2015
MPŠV
U 2013. godini iz Budžeta TK, novčana podrška za biljnu proizvodnju
iznosila je 3.261.869,36 KM, za animalnu proizvodnju 1.650.491,70 KM, Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvoda
dok je za regresiranje kamata izdvojeno 491.824,34 KM.
OR.1/2/1.4
Podrška u postupku dobivanja certifikata
2013-2015
MPŠV
Za podršku u postupku dobivanja certifikata, iz Budžeta TK realizirano
6.000 KM i iz Budžeta FBiH 26.516 KM
Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvoda
Uspostavljena baza podataka državnog poljoprivrednog zemljišta na
području 5 općina TK
Mjera 2
Povećana konkurentnost poljoprivrednih proizvoda
Uređenje poljoprivrednog zemljišta
OR.1/2/2.1
Uspostava baze podataka državnog poljoprivrednog
zemljišta
2013-2015
MPŠV
Baza podataka državnog poljoprivrednog zemljišta uspostavljena u
općinama Kalesija, Lukavac, Živinice, Srebrenik i Gradačac
OR.1/2/2.2
Uređenje državnog poljoprivrednog zemljišta
2013-2015
MPŠV
Kroz Program utroška sredstava od promjene namjene poljoprivrednog
zemljišta, na području općina Gračanica i Tuzla izvršeni radovi na
Uređeno kompletno državno poljoprivredno zemljište
uređenju poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 102.177 KM
OR.1/2/2.3
Inicijativa za uređenje imovinsko-pravnih odnosa na
uzurpiranom državnom poljoprivrednom zemljištu
2013-2015
MPŠV
MPŠV iniciralo i u okvu svojih nadležnosti poduzelo niz aktivnosti na
uređenju imovinsko-pravnih odnosa na uzurpiranom zemljištu na
području općine Kalesija.
Uređeni imovinsko-pravnii odnosi na uzurpiranom državnom
poljoprivrednom zemljištu
OR.1/2/2.4
Izrada karata upotrebne vrijednosti poljoprivrednog
zemljišta
2013-2015
MPŠV
Tokom 2013. realizirano 126.839 KM za izradu karata upotrebne
vrijednosti za općine Gračanica, Gradačac i Kalesija
Urađene karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta
OR.1/2/2.5
Koncesija i zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
2013-2015
MPŠV
Tokom 2013. u koncesiju dato 194,12 ha državnog poljoprivrednog
zemljišta, dok je u zakup dato 2.705,66 ha državnog poljoprivrednog
zemljišta, na području 5 općina koje imaju donosen program
gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem.
Državno poljoprivredno zemljište dato pod koncesiju, odnosno
višegodišnji zakup
2013-2015
MPŠV
Kroz Program mjera zdravstvene zaštite životinja, tokom 2013.
finansirano je preventivno cijepljenje goveda protiv bedrenice i svinja
protiv svinjske kuge, u ukupnom iznosu od 236.435 KM, sufinansirana
je šteta kod eutanazije zaraženih životinja (50%) u iznosu od 51.403
KM, dok je za dijagnostiku zaraznih bolesti izdvojeno 40.000 KM.
Smanjenje broja zaraženih grla
2013
MPŠV
Sufinansirana je nabavka pokretne spalionice za zbrinjavanje
nusproizvoda životinjskog porijekla u iznosu od 50.000 KM. U toku je
pribavljanje neophodnih dozvola za puštanje spalionice u rad.
Nabavljena pokretna spalionica
Mjera 4
Podrška za uvođenje sistema kontrole i kvaliteta
OR.1/2/4.1
Prevencija, iskorjenjivanje i kontrola oboljenja
životinja
OR.1/2/4.2
Nabavka pokretne spalionice
12/23
Finansijski
okvir
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Podrška organizacijama poljoprivrednih proizvođača
Aktivnost
Mjera 5
OR.1/2/5.1
Edukacija poljoprivrednih proizvođača i promocija
uspješnih poljoprivrednih proizvođača
Prioritet 3
Mjera 1
Očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima
Podrška mjerama zaštite životne sredine
OR.1/3/1.1
Finansijska podrška za realizaciju projekata iz oblasti
zaštite okoliša
Podcilj 2
Prioritet 1
Mjera 1
OR.2/1/1.1
Mjera 2
2013-2015
2012-2014
Status implementacije
Direktni rezultat
MPŠV
Iz sredstava novčane podrške finansirana produkcija TV emisija o
poljoprivredi i promociji domaćih proizvođača, kao i sufinansiranje
troškova edukacije poljoprivrednih proizvođača kroz participaciju
realizacije projekata novih tehnologija. Poljoprivredni zavod
kontinuirano je na terenu vršio educiranje poljoprivrednih proizvođača,
kroz grupni i pojedinačni vid edukacije.
Podizanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača
MPUZO
Vršena raspodjela namjenskih sredstava za projekte iz oblasti zaštite
okoliša općinama, javnim preduzećima, privrednim društvima u
privatnom vlasništvu i udruženjima
Poboljšanje kvaliteta okoliša
EKOLOGIJA I RAZVOJ ENERGETSKIH POTENCIJALA
Korištenje obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa da osiguravaju održivi razvoj
Harmonizacija okvira i jačanje kapaciteta institucija na svim nivoima u BIH
Kantonalnim Zakonom o šumama prolongiran rok za uspostavu
Uspostavljena čuvarska služba u Kantonalnoj upravi za šumarstvo, u
čuvarske službe u Kantonalnoj upravi za šumarsvo, najkasnije do
Uspostava čuvarske službe u KUŠ
2013-2014 MPŠV
skladu sa Zakonom
31.12.2014. godine
Obezbjediti izradu strateških dokumenata, planova i programa istraživanja, te tendera za dodjelu koncesija u oblasti održivog korištenja prirodnih resursa i obnovljivih izvora energije
OR.2/1/2.1
Izrada zakonskih i podazkonskih akata o rudarstvu i
geološkim istraživanjima na prostoru TK
OR.2/1/2.2
OR.2/1/2.3
MIER
Izdavanje dozvola za eksploataciju
2012-2014
MIER
Kompletirano:
-Rješenje broj: 03/1-18-19290/12, datum: 16.07.2012. godina.
-Rješenje broj:03/1-18-005714/13, datum: 11.03.2012. godina
Izdate dvije dozvole za eksploataciju
Izdavanje odobrenja za izvođenje detaljnih geoloških
istraživanja
2012-2014
MIER
Nije izdato nijedno Rješenje o odobrenom geološkom istraživanju
nije izdato nijedno Rješenje o odobrenom geološkom istraživanju
MIER
Zaključena su tri Ugovora o koncesiji tako da resorno ministarstvo
ima ukupno 17 zaključenih ugovora. U toku realizacije zaključenih
Zaključeni novi ugovori, izdata rješenja, i naplaćena koncesiona
ugovora prave se kvartalni zapisnici i Rješenja, osim za RMU
naknada
"Banovići" gdje se vrši mjeseči obračun eksploataisanih količina . Sa
31.10.2013. godine naplaćeno je 1.893.524,00 KM
MPUZO
Urađen Prostorni plan posebnih obilježja Zaštićeni pejzaž "Konjuh" za
period 2010 - 2030. godine u analognoj i digitalnoj formi.
Zaključivanje i praćenje izvršenja ugovora o koncesiji
2012-2014
OR.2/1/2.5
Izrada prostornog plana posebnih obilježja zaštićenog
pejzaža Konjuh
2012
Budžet TK
Kompletirano:
-Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata,
postrojenja, uređaja i instalacija.
-Pravilnik o
reviziji elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi
mineralne sirovine.
-Pravilnik o
vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenja
zbirke isprava i popisa privrednih društava kojima su izdate dozvole
za eksploataciju mineralnih sirovina.
Urađena četiri pravilnika
-Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade katastra ležišta
mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora
- Donesene su izmjene i dopune Zakona o koncesijama ("Službene
novine Tuzlanskog kantona" broj:1/13) i izmjene i dopune Zakona o
rudarstvu Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog
kantona" broj: 8/13)
2012
OR.2/1/2.4
Finansijski
okvir
13/23
Izrađen Plan
Budžet TK
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
2014
MPUZO
Pokrenuta procedura izrade Plana donošenjem Odluke o pristupanju
izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja dijela Slivnog
područja akumulacije Modrac za period 2012 - 2032. godina od strane
Skupštine TK ("Službene novine TK", broj: 15/12). U toku je izrada
tenderske dokumentacije, međutim zbog neodobrenih finansijskih
sredstava nije započeta izrada samog planskog dokumenta.
Izrada kantonalnog plana zaštite okoliša i plana
upravljanja otpadom
2012-2013
MPUZO
Izabrani su dobavljači po Zakonu o javnim nabavkama BiH
OR.2/1/2.8
Definisati smjernice za razvoj programa vezanih za
energetsku efikasnost i obnovljive izvora energije
2012-2014
MRP
U toku realizacije-urađene smjernice za razvoj i subvenciju projekata
vezanih za energetsku efikasnost sa smjernicama za izbor najpovoljnije Definisane smjernice za razvoj programa vezanih za energetsku
finansijske institucije za subvencije.Slijede konsultacije o radnim
efikasnost i obnovljive izvora energije
materijalima i njihovo donošenje.
OR.2/1/2.9
Dodjela koncesija za korištenje vodnih resursa
OR.2/1/2.6
Izrada prostornog plana posebnih obilježja slivnog
područja jezera Modrac
OR.2/1/2.7
OR.2/1/2.10
Mjera 4
OR.2/1/4.1
Mjera 5
OR.2/1/5.1
OR.2/1/5.2
Prioritet 2
Mjera 1
OR.2/2/1.1
Tokom 2013. godine zaključeno je 5 (pet) ugovora o koncesiji na
vodama.
Multidisciplinirano utvrđivanje zaštićenih područja
Tokom 2013. nisu vođene konkretne aktivnosti na utvrđivanju novih
2013-2015 MPŠV
šumskih ekosistema
zaštićenih područja šumskih ekosistema
Usaglasiti prostorne i urbanističke planove raznih nivoa, te za sve provesti strateške procjene uticaja na okoliš
Pružanje pomoći Općinama TK u izradi planskih
dokumenata i usaglašavanje planskih dokumenata
svih nivoa
2013-2015
2013
2014
MPŠV
Izrađen Plan
Urađen KPZO i PUO
Dodijeljene koncesije za korištenje vodnih resursa
Utvrđene značajne zaštiće epovršine
Vršena kontinuirana saradnja i koordinacija sa nadležnim općinskim
službama na izradi planske dokumentacije. U proteklom periodu
izvršen uvid u pet detaljnih planskih dokumenata u cilju davanja
Izrada planskih dokumenata i usaglašavanje pl.dok. svih nivoa
MPUZO, ZPPU TK
saglasnosti na iste, a date su saglasnosti na Nacrte Prostornih planova
općine Gračanica i Živinice. Sve ostale općine TK pristupile izradi
Prostornih planova općina i isti su u različitim fazama izrade.
Kroz proces približavanja EU, usavršiti okolinsko zakonodavstvo na principima održivog razvoja BIH, a uz pomoć odgovarajućih institucija
Iniciranje usklađivanja te izmjena i dopuna propisa
Kontinuirano praćenje efekata primjene propisa iz nadležnosti
2012-2014 MPUZO
različitih oblasti
Ministarstva.
Raditi na Inicijativama promjene legislative u skladu
2012-2014 MRP
Nije pokrenuta inicijativa
sa zahtjevima EU
Razviti koncepciju mjerenja održivosti razvoja i razvoja okolinske infrastrukture
Razvijati, podsticati i mjeriti razvoj okolinske infrastrukture, koja doprinosi održivosti razvoja
Vršena kontinuirana nabavka hardverske i softverske opreme za
Unapređenje sistema praćenja kvaliteta zraka
2012-2014 MPUZO
Sistem za praćenje kvalitete zraka TK.
Usklađeni propisi
Efikasno praćenje kvaliteta zraka informisanje javnosti
OR.2/2/1.2
Uspostava sistema kontrole stepena zagađenja
zraka, tla i vode od strane velikih zagađivača
2012-2014
MPUZO
Vršena koordinacija sa nadležnim Ministarstvom okoliša i turizma FBiH Uspostavljen sistem praćenja velikih zagađivača
OR.2/2/1.3
Sufinansiranje elaborata o zonama sanitarne zaštite
za općinske vodovodne sisteme na području TK
2013-2015
MPŠV
Za Program ulaganja sredstava vodnih naknada niti jedna općina, u
čijoj nadležnosti je donošenje odluka o zonama sanitarne zaštite
izvorišta nije kandidovala ovakve projekte
Nisu urađeni novi elaborati o zonama sanitarne zaštite za općinske
vodovodne sisteme na području TK
OR.2/2/1.4
Sufinansiranje izrade studija vodosnabdijevanja za
svaku općinu u TK
2013-2015
MPŠV
Za Program ulaganja sredstava vodnih naknada niti jedna općina, u
čijoj nadležnosti je kompletna komunalna djelatnost, nije kandidovala
ovakve projekte
Nisu urađene studije vodosnabdijevanja za svaku općinu u TK
2013-2015
MPŠV
Sufinansirani hidrogeološki istražni radovi na području općine
Gračanica u iznosu od 102.113,42 KM
Dijelom Istraženi potencijalni vodni resursi u Gračanici
2013-2015
MPŠV
Niti jedna općina nije kandidovala ovakav projekat kao prioritetan.
Obezbijeđene nedostajuće količine vode
2013-2015
MPŠV
Niti jedna općina nije kandidovala ovakav projekat kao prioritetan.
Zdravstveno ispravna voda u sistemima javnog vodosnabdijevanja
2013-2015
MPŠV
Tokom 2013. realizirani su projekti na području općina Tuzla, Živinice,
Doboj Istok, Gradačac, i Lukavac, u ukupnom iznosu od 715.714,94
KM
Izgrađeni /rekonstruirani mjesni i općinski sistemi vodosnabdijevanja
OR.2/2/1.5
OR.2/2/1.6
OR.2/2/1.7
OR.2/2/1.8
Sufinansiranje istraživanja potencijalnih vodnih
resursa
Sufinansiranje obezbjeđenja i uvođenja novih vodnih
resursa u sistem vodosnabdijevanja
Sufinansiranje izgradnje/rekonstrukcije postrojenja za
pripremu pitke vode
Finansiranje i sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije
vodovodnih sistema (mjesnih i općinskih) po
prioritetima unaprijed određenim u opštinskim
studijama
14/23
Finansijski
okvir
Budžet TK
NE
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
OR.2/2/1.9
Sufinansiranje izrade studija odvodnje otpadnih voda
za područje općina
2013-2015
MPŠV
Za Program ulaganja sredstava vodnih naknada niti jedna općina, u
čijoj nadležnosti je kompletna komunalna djelatnost, nije kandidovala
ovakve projekte
Urađene studije odvodnje otpadnih voda za područje općina
OR.2/2/1.10
Finansiranje i sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije
kanalizaconih sistema (mjesnih i općinskih) po
prioritetima unaprijed određenim u opštinskim
studijama
2013-2015
MPŠV
Tokom 2013. realizirani su projekti na području općina Kladanj i
Živinice, u ukupnom iznosu od 57.861,01 KM
Izgrađeni /rekonstruirani mjesni i općinski kanalizacioni sistemi
OR.2/2/1.11
Finansiranje i sufinansiranje izgradnje i rekonstrukcije
sistema za tretman komunalnih otpadnih voda
(mjesnih i općinskih) po prioritetima unaprijed
određenim u opštinskim studijama
2013-2015
MPŠV
Tokom 2013. godine sufinansira je rad postrojenja za tretman
komunalnih otpadnih voda u Srebreniku i Gradačcu, u ukupno iznosu od Zaštićen kvalitet površinskih voda kao prijemnika
105.000 KM
OR.2/2/1.12
Izrada plana uređenja vodotoka druge kategorje za
područje TK
2013
MPŠV
Urađen plan.
Urađen plan
OR.2/2/1.13
Finansiranje i sufinansiranje radova regulacije
vodotoka kroz urbane sredine po prioritetima iz plana
2013-2015
MPŠV
Regulacija rijeke Sapne u Sapni finansirana je u iznosu od 7.888,16
KM.
Smanjene štete od poplava
2013-2015
MPŠV
Nisu finansirani radovi čišćenja i uređenja korita vodotoka.
Smanjene štete od poplava
MPŠV
Urađen Operativni plan zaštite od poplava za TK od strane Odsjeka za
Smanjene štete od poplava
vode, koji je neophodno doraditi
MPŠV, JP Šume
TK
U JP ''Šume TK'' donesen Plan zaštite šuma od požara za 2013, 265
projekata sanitarne sječe četinara i lišćara u cilju očuvanja
zdravstvenog stanja šuma i sprečavanja širenja insekata i biljnih
bolesti, postavljena 121 klopka sa feromonskim mamcima za
Očuvan i unaprijeđen šumski eko sistem na Kantonu
potkornjake smrče i bora. Zbilježena 22 niska i 1 visoki požar na
ukupnoj površini od 35,38 ha, što je značajno manje u odnosu na 2012.
godinu (100 požara na površini od 1.137,06 ha)
MPŠV, JP Šume
TK
Novo pošumljavanje sadnjom sadnica izvršeno je na površini od 86,65
ha, sjetva sjemena ili priprema tla za prirodnu obnovu izvršena je na
površini od 129,50 ha. Popunjavanje prirodnog podmlatka i šumskih
Očuvan i unaprijeđen šumski eko sistem na Kantonu
kultura izvršeno je na površini od 31,16 ha. Okopavanje, čišćenje
šumskih kultura i sastojina iz prirodne obnove i prorede u kulturama
izvšeno je sa 376 ha.
OR.2/2/1.14
OR.2/2/1.15
OR.2/2/1.16
Finansiranje i sufinansiranje radova čišćenja i
uređenja korita vodotoka
Izrada Operativnog plana odbrane od poplava za
područje TK
Preventivne mjere zaštite šuma od požara, biljnih i
životinjskih štetnika I Zaštita šuma od bespravne
sječe
2013-2015
2013-2015
OR.2/2/1.17
Pošumljavanje, njega i čišćenje šumskih kultura i
šuma
OR.2/2/1.18
Rekonstrukcija degradiranih i izdanačkih šuma
2013-2015
OR.2/2/2.1
Uspostavljanje registra emisija zagađujućih materija
2012-2014
Prioritet 3
Mjera 1
Osigurati jače integrisanje politika zaštite okoliša sa politikama ostalih sektora
Transponovati okolišne zahtjeve EU u sve relevantne sektorske politike
OR.2/3/1.1
Izdavanje vodnih dozvola iz nadležnosti kantonalnog
ministarstva
2013-2015
OR.2/3/1.2
Donošenje podzakonskog akta u vezi sa procedurom
u slučaju incidentnih zagađenja
2013
OR.2/2/1.19
Mjera 2
2013-2015
MPŠV, JP Šume
U izdanačkim šumama, pošumljeno je 20,40 ha.
Očuvan i unaprijeđen šumski eko sistem na Kantonu
TK
Izgradnja i održavanje šumske transportne
MPŠV, JP Šume
Tokom 2013. godine JP ''Šume TK'' su izgradile 24,64 km šumskih
2013-2015
Očuvan i unaprijeđen šumski eko sistem na Kantonu
infrastrukture
TK
puteva, vrijednosti 355.526, 04 KM.
Definirati sektorske, uključujući institucionalne obaveze za prikupljanje relevantnih podataka, te koordinacione aranžmane za njihovo objedinjavanje unutar statističkih agencija u BIH
Vršeno kontinuirano praćenje i dostavljanje izvještaja za
pogone/postrojenja iz kantonalne nadležnosti, kao i kontinuirana
saradnja sa Fderalnim Ministarsrtvom okoliša i turizma.
Uspostavljen registar
MPŠV
U 2013. godini doneseno je ukupno 307 vodnih akata iz nadležnosti
MPŠV, od čega se 121 odnosi na prethodnu vodnu saglasnost, 52 na
vodnu saglasnost i 134 na vodnu dozvolu.
Propisani i kontrolirani uslovi iz oblasti upravljanja vodama za sve
obveznike posjedovanja vodnih akata
MPŠV
Obzirom da Agencije za vode nisu donijele operativni plan za
površinske vode I kategorije, niti je i jedan Kanton donio takav plan za
površinske vode II kategorije, izrada i donošenje prolongirani za
naredni period.
Donesen podzakonski akt
MPUZO
15/23
Finansijski
okvir
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
Status implementacije
implementac
ije
Razvijati ekonomske instrumente koji će poticati primjenu načela „ZAGAĐIVAČ PLAĆA“ i „KORISNIK PLAĆA“ te načela „PREVENCIJE“ i „PONOVNE UPOTREBE“
Aktivnost
Mjera 2
OR.2/3/2.1
Mjera 6
Izrada Programa poticaja energetske efikasnosti
2012-2014
Direktni rezultat
MRP
U toku realizacije-urađena metodologija programa podrške MSP-u na
polju energetske efikasnosti kao i Pravilnik o poticajima.Slijede
konsultacije o radnim materijalima i njihovo donošenje.
Povećanje energetske efikasnosti poduzetništva
MPŠV
Nije vršena edukacija drvoprerađivača o značaju CoC certifikata.
Podizanje konkurentnosti drvoprerađivača
Razviti okolinski odgovorno tržište odgovorno tržište u BH
OR.2/3/6.1
Educiranje drvoprerađivača o značaju CoC certifikata
Podcilj 3
Prioritet 1
Mjera 1
TRANSPORT I KOMUNIKACIJE
Zadovoljenje i povećanje mobilnosti roba i ljudi, te doprinos ukupnom održivom društvenom i ekonomskom razvoju
Izgraditi u što kraćem periodu, nedostajeću transportnu infrastrukturu, naručito planiranje autoceste i brze ceste, koje povezuju velike privredne i administrativne centre u BiH, te povećavaju regionalnu povezanost u BiH
2012
MTK BiH,
Izgradnja autoputa Tuzla- Orašje i Tuzla- LukavacU toku realizacije- Federalno ministarstvo prometa i komunikacije
Izrada studije izvodljivosti
2013
MPKFBiH sa MTTS
Žepče; priključak na kooridor 5C (studija izvodljivosti)
trenutno izrađuje studiju izvodljivosti od Tuzla do Orašja
TK
2014
OR.3/1/1.1
2013-2015
2012
2013
2014
OR.3/1/1.2
Izgradnja brzih puteva TK (studija izvodljivosti)
OR.3/1/1.3
Elektrifikacija i modernizacija željezničkih pruga TK i
uvezivanje sa lukom Brčko i MAT Tuzla kroz izradu
studije
2012
2013
2014
Realizacija projekta „ Međunarodni aerodrom Tuzla
regionalni CARGO Centar sa AIR Parkom
2012
2013
2014
Mjera 2
OR.3/1/2.1
OR.3/1/2.2
Prioritet 2
Mjera 1
OR.3/2/1.1
OR.3/2/1.2
U toku realizacije- Federalno ministarstvo prometa i komunikacije je u
MPKFBiH sa MTTS
toku izrade studije izvodljivosti za rekonstrukciju ceste od Olova do
TK
kladnja
Izrada studije izvodljivosti
MTK BiH,
MPKFBiH sa MTTS
Nije u fazi realizacije- zbog ograničenog Budžeta
Izrada studije o integrisanom transportu
TK i Željeznica
FBiH
Rekonstruisati i modernizovati postojeću infrastrukturu (ceste, željezničku mrežu, rječne luke, te aerodrome)
MTK BiH,
Kompletiran- usvojen Plan mjera od strane Vlade Tuzlanskog kantona
Plan mjera za poboljšavanje rada MAT-a
2012
MPKFBiH sa MTTS u cilju samoodrživosti MAT-a. Realozovane sve kratkoročne i jedan dio Usvojen Plan mjera od strane Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona
TK
dugoročnih mjera
MTK BiH,
U toku realizacije- zavšen projekat "Međunarodni aerodrom Tuzla
MPKFBiH sa MTTS regionalni CARGO Centar sa AIR Parkom". Zaposleno 10 novih
radnika.
TK
Optimalan razvoj svih vidova transporta i pružanje najboljeg nivoa usluga pri najnižim troškovima
Razviti transportni sistem prema strateškim dokumentima (politike, strategije, akcioni planovi)
Koordinacija i pružanje tehničke podrške u realizaciji
U toku realizacije- pružena stručna pomoć u realizaciji infrastrukture u
projekata saobraćajne infrastrukture od značaja za
2012-2014 MPUZO, ZPPU TK
skladu sa planskim dokumentima TK.
TK
MPKFBiH sa MTTS Kompletirano- izvršeno usklađivanje kantonalnih redova vožnje za
Usklađivanje i registracija kantonalnih redova vožnje
2012
TK
period 2012-2015. godina
Samoodrživost i razvoj aerodroma, kvalitetnija usluga avio prevoza za
sve korisnike, stvaranje novih radnih mjesta
Realizacija infrastruktue u skladu sa planskim dokumentima
Efikasnije usluge gradskog i prigradskog prevoza građanima.
MTTS
U toku realizacije- izvršena prekategorizacija javnih cesta u
Tuzlanskom kantonu. Utvrđene su nove kategorije za sve javne ceste
na području Tuzlanskog kantona.Planirano je da Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine i Vlada Tuzlanskog kantona do kraja godine
usvoje Odluku.
Utvrđene nove kategorije za sve javne ceste na području Tuzlanskog
kantona.
OR.3/2/1.3
Prekategorizacija putne mreže
2012
2013
OR.3/2/1.4
Uspostava katastra putne mreže (izrada projektne
dokumentacije, obezbjediti upotrebnu dozvolu za sve
puteve i dr.)
2012
2013
2014
MTTS, Direkcija
cesta Tuzla
U toku realizacije-pojedine dionice cesta su upisane u katastar putne
mreže
Kvalitetnije upravljanje putnom infrastrukturom
OR.3/2/1.5
Održavanje i izgradnja putne mreže ( izrada i
implementacija planova)
2012
2013
2014
MTTS, Direkcija
cesta Tuzla
U toku realizacije- kontinuirano održavanje regionalne putne mreže.
Vršeno redovno i zimsko održavanje puteva.
Kvalitetna putna mreža
OR.3/2/1.6
Povećanje bezbjednosti saobraćaja (semaforizacija
regionalnih puteva, izgradnja kružne raskrsnice,
primjena GIS-a)
2012
2013
2014
MTTS, Direkcija
cesta Tuzla
U toku realizacija- izvršena rekonstrukcija nekoliko raskrsnica na
području Tuzlanskog kantona.
Urađen kružni tok u Tuzli na skeveru.
16/23
Finansijski
okvir
NE
Aktivnost
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
OR.3/2/1.7
Donijeti Odluku o utvrđivanju lokacija i broju
autobuskih stajališta na području Kantona koja se
može koristiti na kantonalnim, gradskim i općinskim
linijama.
2012
2013
2014
MTTS
OR.3/2/1.8
Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati taksi
stajališta.
2012
MTTS
OR.3/2/1.9
Pravilnik o polaganju posebnog ispita za taksi vozače
2012
MTTS
Status implementacije
Direktni rezultat
Finansijski
okvir
U toku realizacije- urađen Kantonalni daljinar minimalnih vremena
vožnje na javnim cestama Tuzlanskog kantona, gdje su određene
Definisana sva autobuska stajališta na lokalnim i regionalnim putevima.
autobuske stanice koje će se koristiti u linijskom prijevozu putnika.
Definisana sva autobuska stajališta na lokalnim i regionalnim putevima.
Kompletirano- donesen Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati
taksi stajališta.
Kompletirano- donesen Pravilnik o polaganju posebnog ispita za taksi
vozače.
OR.3/2/1.10
Plan mjera na suzbijanju nelegalnog prijevoza na
području TK
2012
Kompletirano- sproveden Operativni plan mjera na suzbijanju nelegalno
prijevoza na području Tuzlanskog kantona. Nakon donošenja zakona o
izmjenama i dopunam a Zakona o cestovnom prevozu FBiH, dio
MTTS,MUP,
inspekcijskog nadzora dodijeljen je pripadnicima policije u dijelu koji se
Općine, Tužilaštvo, odnosi na nelagalan taxi prijevoz. Na osnovu tog Zakona donesen je
Sudstvo,
Operativni plan aktivnosti službenika policije na suzbijanju nelegalnog
Kantonalna Uprava rada u oblasti prijevoza na području TK (2012) po kome postupaju
za inspekcijske
službenici policije na terenu, a ujedno i jedna instruktivan depeša iz
poslove
januara 2012 sa konkretnim zadacima policijskih službenika i
propisanim radnjama koje poduzimaju na licu mjesta. U toku 20122013 policijski službemnici su kontinuirano provodili aktivnosti u skladu
sa gore navedenim.
OR.3/2/1.11
Strategija razvoja i održavanja javnih cesta TK do
2022. godine
2012
MTTS, Direkcija
cesta Tuzla
Kompletirano- Vlada i Skupština Tuzlanskog kantona usvojila "Osnove
strategije razvoja regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u periodu od
2013. do 2023. godine"
17/23
Uređena taksi stajališta na području Tuzlanskog kantona.
150 taksi vozača položili poseban ispit po novom Pravilniku.
Manji broj nelegalnih prijevoznika na području Tuzlanskog kantona.
Pojačan inspekcijski i policijski nadzor nelegalnog rada na području
Tuzlanskog kantona. Za prvih devet mjeseci 2013.godine rezultati na
provođenju mjera suzbijanja nelegalnog prijevoza - pruženo asistencija
KUIP TK-154,kontrolisano vozila-8208, podnešeno prekršajnih naloga
od strane inspekcija 69, podnešeno Zahtjeva za pokretanje prekršajnog
postupka i prekršajnih naloga po zakonu o cestovnom prometu 233,
prekršajnih naloga za autobuska i taksi stajališta 607, broj angažovanih
službenika na provedbi plana 6956. U toku 2013. službenici MUP-a TK
kontinuirano su provodili sljedećih 8 mjera na planu suzbijanja
nelegalnog prijevoza TK: (1) da li posjeduju rješenja nadležnog organa
o obavljanju taksi djelatnosti, (2) da li posjeduju rješenje o korištenju
taksi stajališta za tekuću godinu, (3) da li posjeduju rješenje o dodjeli
licence "D" za prevoznike, (4) da li posjeduju licencu "D" izdatu za
vozilo, (5) da li vozač taksi vozila posjeduje iskaznicu za vozače, (6) da
li posjeduje rješenje o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozilo, (7)
da li posjeduje rješenje o dodjeli dopunske taksi oznake , (8) da li
posjeduju potvrdu o baždarenju taksi vozila i da li posjeduju ovjeren
cjenovnik usluga. U provođenju naloženih mjera policisjke patrole
prilikom redovne kontrole i regulacije saobraćajau u svim slučajevima u
kojima postoji sumnja da se radi o neregularnom (nelegalnom)
prevozniku istog zaustave kontrolišu i poduzimaju mjere u skladu sa
Zakonu o cestovnom prevozu.
Usvojena strategija i dat je okvir za srednjoročne i godišnje planove
rada Direkcije cesta.
Sve aktivnosti
MUP-a TK u
vezi sa
suzbijanjem
nelegalnog
prijevoza u TK
su realizirane uz
finansijsku
podršku
budžeta MUP-a
TK
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
Status implementacije
implementac
ije
Strategija socijalnog uključivanja BiH Akcioni plan za Tuzlanski kanton
Socijalna zaštita u funkciji zapošljavanja
Podcilj 1
Prioritet 1 Osigurati uključivanje socijalno isključenih kategorija u aktivno tržište rada
SREDNJOROČNO PLANIRANJE UKLJUČIVANJA SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA U AKTIVNO TRŽIŠTE RADA
Mjera 1
Programi podrške mrežama socijalne sigurnosti i
ZZ FBiH, PIU
Program se implementira u periodu 2010-2014.god.U 2012 godini i
SSU.1/1/1.1 zapošljavanju (SSNESP) za ugrožene kategorije
2012-2014
SESER i JU ZZ TK 2013.godini ukupno zaposleno 836 osoba i prošlo obuku 38 osoba.
nezaposlenih osoba
MRSPP, nadležne Aktivnost se provodi kontinuirano. Za 2013 godinu nisu uplaćena
SSU.1/1/1.2 Izrada i monitoring projekata održivog povratka
2012-2014
općinske službe
sredstva te nije vršen monitoring.
Aktivnost
Direktni rezultat
Izrađeni i implementirani programi podrške
Povećanje transparentnosti projekata održivog povratka
Ujednačavanje sistem izvještavanja na nivou kantona; Osigurati
praćenje i mjerenje učinkovitosti programa u domenu rada i
zapošljavanja (implementacija politika i programa zapošljavanja, te
programa savjetovanja)
SSU.1/1/1.3
Uspostaviti ujednačen sistem izvještavanja na nivou
kantona iz oblasti rada i zapošljavanja
2012
MRSPP, JU ZZ TK
Programe APZ Služba redovno prati i na godišnjem nivou radi učinak
po svakom programu.
SSU.1/1/1.4
Zapošljavanje i samozapošljavanje spec.grupa
nez.osoba-teško zapošljivi za civilne žrtve rata,žene
žrtve nasilja, trudnice, djeca bez roditelja, liječeni
ovisnici i dr
2012-2014
ZZ FBiH, JU ZZ TK
Povećana stopa zaposlenosti spec.grupa nez.osoba - teško zapošljivi
Realiziran Program "Prilika za sve" 2012/13- zaposleno 321 osoba.
za civilne žrtve rata,žene žrtve nasilja, trudnice, djeca bez roditelja,
Program namijenjen socijalno osjetljivim grupama nezaposlenih osoba.
liječeni ovisnici i dr
SSU.1/1/1.5
Definisati i izraditi nastavni plan i program za uvođenje
predmeta „zdravstveni odgoj“ koji bi bio vođen
principom rodne ravnopravnosti
2014
MONKS i MZ sa
nadležnim
federalnim
ministarstvima,
NVO, GCFBiH,
MRSPP, JU ZZ TK
Ministarstvo obrazovanja smatra da ovu aktivnost možemo uraditi
samo uvođenjem određenog broja sadržaja u nastavne predmete
biologija i tjelesni i zdravstveni odgoj koji bi bio vođen principom rodne
ravnopravnosti.
Naglasak na seksualno i reproduktivno zdravlje, planiranje porodice,
bolesti ovisnosti, mentalno zdravlje mladih, alkoholizam, nasilje u
porodici, te zdravih stilova života
MRSPP I NVO
Nije implementirano u 2013.godini
Osigurati praćenje i mjerenje učinkovitosti programa u domenu rada i
zapošljavanja (implementacija politika i programa zapošljavanja, te
programa savjetovanja)
Mjera 2
SSU.1/1/2.1
Mjera 3
RAZVITI SISTEM PODRŠKE SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU
Pripremiti smjernice za stvaranje okruženja i razvoja
socijalnog preduzetništva
2012-2013
RAZVITI PROGRAME ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE UZ POTICAJNE MJERE
Program zapošljavanja i samozapošljavanja žena - realizovan 2011/12
godine, a u 2013 nije realizovan zbog nedostatka sredstava
SSU.1/1/3.1
Programi zapošljavanje i samozapošljavanje žena
2012-2014
ZZ FBiH, JU ZZ TK
SSU.1/1/3.2
Programi zapošljavanje i samozapošljavanje Roma
2012-2014
U 2013. godini Ministartvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 40.000,00
ZZ FBiH, JU ZZ TK,
KM za ove namjene koja se realizuju preko JU Služba za zapšljavanje Povećana stopa zaposlenosti Roma
MRSPP, OK TK
TK. OK aplicirala na programe ambasada ( Norveška, USA, Turska )
SSU.1/1/3.3
Uspostaviti programe zapošljavanja i
samozapošljavanja povratnika
2012-2014
MRSPP, JU ZZ
TK,
Mjera 4
Ministarstvo je u 2013 godini u okviru programa sufinasiranja pravnih
lica u cilju podrške zapošljavanju povratnika potpisalo ugovor sa
pravnim subjektima za 6 lica. U okviru istog programa za u 2012.
godini je potpisano 12 ugovora.
Podsticanje samozapošljavanja, zapošljavanja i održiv povratak u TK;
Uspostavljen program zapošljavanja i samozapošljavanja povratn.
REFORMA SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE U FUNKCIJI POTICANJA AKTIVNOG TRAŽENJA POSLA
SSU.1/1/4.1
Utvrditi broj stvarnih i potencijalnih povratnika u TK
SSU.1/1/4.2
Pripremiti procjenu potreba lica u kolektivnom i
alternativnom smještaju
2012. i
MRSPP, nadležne
kontinuirano općinske službe
2012-2013
MRSPP, nadležne
općinske službe
Na osnovu podataka općiniskih Službi za raseljena lica broj povrataka
na područje TK do 2013. godine je 19.685 a broj potencijalnih
povratnika u 2014 godini je 333.
Stvaranje osnove za planiranje politike prema povratnicima u TK;
Studija o veličini povratničke populacije i mogućnostima njihovog
zapošljavanja nakon povratka
Ministartvo je u 2013. godini donijelo Program materijalnog zbrinjavanja
lica smještenih u kolektivnim centrima i na osnovu kojeg sufinansira i
Osiguran adekvatan smještaj lica koja su u kolektivnom ili alternativnom
sufinasirat će troškove el. Energije, ogrjeva i eventualnih hitnih
smještaju
intervencija u kolektivnim naseljima u cilju saniranja nastalih problema(
šteta).
18/23
Finansijski
okvir
Prioritet 2
Mjera 1
SSU.1/2/1.1
Mjera 2
SSU.1/2/2.1
Prioritet 3
Mjera 2
SSU.1/3/2.1
Planirani
period
Aktivnost
Nosilac aktivnosti
Status implementacije
implementac
ije
Osigurati pristup svim dobrima, uslugama, resursima i pravima koje će poboljšati njihovo aktivno učešće na tržištu rada
UNAPREDITI INSTRUMENTE AKTIVNOG TRŽIŠTA RADA ZA UKLJUČIVANJE SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA
Donijeti program sufinansiranja zapošljavanja lica s
invaliditetom i drugih teže zapošljivih kategorija
nezaposlenih lica.
2012.
MRSPP, JU ZZ
TK,
Ministarstvo je tražilo, a nije dobilo sredtva koja bi koristila za izradu
Programa za zapošljavanje OSI.
Direktni rezultat
Finansijski
okvir
Podsticanje zapošljavanja i samozapošljavanja lica sa invaliditetom i
drugih teže zapošljivih kategorija nezaposlenih;
Donesen program sufinansiranja zapošljavanja lica sa invaliditetom
OSIGURATI ADEKVATAN SISTEM INFORMISANJA ZA SOCIJALNO ISKLJUČENA LICA O JAVNIM PROGRAMIMA KOJI PODRŽAVAJU SOCIJALNU I RADNU INTEGRACIJU SOCIJALNO ISKLJUČENIH KATEGORIJA
Implementacija informacionog sistema za bržu i
efikasniju uspostavu prava i pružanje usluga socijalno
isključenim licima
2012-2014
Ministarstvo je dobilo dva nova računara od Federalnog ministarstva
MRSPP, Centar za
koje je putem SOTAC-a planira umrežiti kompletan sistem socijalne
socijalni rad
zaštite na nivou Federacije.
IS u funkciji-Uspostavljen informacioni sistem za bržu i efikasniju
uspostavu prava i pružanje usluga socijalno isključenim licima
Jačati mehanizme socijalnog dijaloga i razviti partnerstva i participaciju svih relevantnih aktera na različitim nivoima
UNAPREĐENJE POLITIKA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SOCIJALNE ZAŠTITE, RAVNOPRAVNOSTI, JEDNAKIH MOGUĆNOSTI I POŠTIVANJE RAZLIČITOSTI
Rad prema ''Strategiji za prevenciju i borbu protiv
nasilja u porodici sa Akcionim planom FBiH'' (20132017), te rad prema ''Državnoj strategiji za borbu
protiv nasilja nad djecom BiH'' (2012-2015)
2012- 2014.
MUP, MONKS,
MRSPP, NVO
Urađen Akcioni plan za prevenciju nasilja nad djecom, protokol o
postupanju u slučajevima prosjačenja i realne eksplatacije djece.
Urađeni su protokoli o postupanju prevencije nasilja na lokalnom nivou
(Kalesija, Živinice, Tuzla). U julu 2013. Potpisan Memorandum o
razumijevanju na realizaciji aktivnosti unapređenja sistema prevencije
maloljetničkog prestupništva i nasilja među i nad djecom i omladinom u
obrazovnim institucijama Tuzlanskog kantona. Potpisnici
Memoranduma su Biro za ljudska prava Tuzla, Pedagoški zavod
Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i
sporta. Direktorima i pedagozima osnovnih i srednjih škola prezentiran
Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja među i nad
djecom koji su pripremili članovi Društva pedagoga TK, članovi Biroa
za ljudska prava, savjetnici Pedagokog zavoda i Ministarstva, kao i
date upute kako Protokol implementirati u školama. MUP TK je radio
na provedbi aktivnosti iz nadežnosti kantonalnih ministarstava koje su u
skladu sa 'Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici sa
Akcionim planom FBiH'' (2013-2017), te sa ''Državnom strategijom za
borbu protiv nasilja nad djecom BiH'' (2012-2015). Pored toga, MUP
TK je svoje aktivnosti realizirao u skladu sa Protokolom intervencija u
slučajevima nasilja u porodici za Tuzlanski kanton a koji će se izraditi i
na lokalnim nivoima u općinama na području TK-a. MUP TK je još
2009. uspostavio Odjeljenje za maloljetničku delikvenciju i nasilje u
porodici u sklopu MUP-a TK čiji tim radi na aktivnostima prevencije
nasilja u porodici i to kroz: učešće u općinskim radnim grupama, kako
predstavnika MUP TK, tako i predstavnika svih policjskih uprava TK, te
su delegirali predstavnika u inter-resornu radnu grupu TK a vezano za
realizaciju ciljeva iz FBIH Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja
u porodici.
Službenici MUP TK su aktivno sarađivali kako sa vladinim tako i sa
nevladinim institucijama i organizacijama koje su provodile inicijative i
projekte vezane za prevenciju nasilja u porodici (učešće u događajima,
seminarima, predavanjima, okruglim stolovima i sl.). MUP TK je u toku
2013. delegirao pedstavnika u radnu grupu koju je formirao MRSPP
TK, koja će u narednom periodu izraditi Protokol za postupanje u
slučajevima prosjačenja, skitnje, radne eksploatacije i drugih vidova
zloupotrebe djece TK.
19/23
Cilj rada prema ovim strategijama je osiguranje usklađenog i
adekvatnog preventivnog djelovanja organa vlasti na svim nivoima i
nevladinih organizacija u sprečavanju nasilja u porodici, te povećanje
stepena sigurnosti djece školskog uzrasta i povećanje kvaliteta
saradnje i međusob. povjerenja djece i policije. Službenici MUP TK su
u 2012 i 2013 godini sprovodili planske aktivnosti na prevenciji nasilja
nad djecom tako da su u 2012 godini održali 18 edukativnih
predavanja- radionice u 9 osnovnih škola na području TK kojima je
prisusutvovalo 245 učenika i 160 roditelja . U 2013. godini održano je 13
edukativnih predavanje radionica u 13 osnovnih škola na području TK
kojima je prisutvovalo 625 učenika.; Unaprijeđena saradnja između
obrazovnih ustanova i MUP TK, unaprijeđena saradnja sa MONKS i
MRSPP, unaprijeđena saradnja sa UG "Vive žene" Tuzla, Biroom za
ljudska prava Tuzla,Udruženje "zemlja djece", UNICEF, saradanja sa
zdravstvenim ustanovama i sl. Povećanje svijesti o problemu nasilja u
porodici kroz permanentne informativne kampanje koje se sprovode na
lokalnomi regionalnom nivou od strane vladinog i nevladinog sektora u
cilju pružanja podrške žrtvama nasiljau obiteljji. Poboljšan mehanizam
zaštite žrtava nasilja u porodici ogleda se kroz primjenu Zakona o
zaštiti nasilja u porodici- podnošenje zahtjeva za zaštitine mjere. Kroz
vršenje preventivnih aktivnosti u osnovnim školama unaprijeđena
saradnja i povjerenje između djece i policije.
Sve aktivnosti
MUP-a TK u
vezi sa
prevencijom i
borbom protiv
nasilja u
porodici su
realizirane uz
finansijsku
podršku
budžeta MUP-a
TK
Aktivnost
SSU.1/3/2.2
SSU.1/3/2.2
Podcilj 2
Prioritet 1
Mjera 1
Rad prema ''Akcionom planu za borbu protiv
zloupotrebe opojnih droga na nivou MUP-a
Rad prema ''Akcionom planu za borbu protiv
zloupotrebe opojnih droga na nivou FBiH"
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
MUP, MONKS, MZ,
MRSPP, te
Kantonalnim
Uspostavljena JU centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim
2012- 2014.
zavodom za borbu supstancama u saradnji sa Islamskom zajednicom
protiv bolesti
ovisnosti.
Direktni rezultat
Cilj rada prema ovom Planu je suzbijanje zloupotrebe opojnih droga,
otkrivanje glavnih tokova kretanja droge, otkrivanje dilera i
organizovanih grupa koje rasturaju drogu, te pružanje pomoći
ovisnicima, u smislu liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije, kao i
preventivno djelovanje u smislu razvijanja svijesti o kvalitetu zdravog
načina života, formiranja pravilnih stavova mladih ljudi o problemu
narkotika i kriminalu koji ga prati.
Cilj rada prema ovom Planu je suzbijanje zloupotrebe opojnih droga,
otkrivanje glavnih tokova kretanja droge, otkrivanje dilera i
organizovanih grupa koje rasturaju drogu, te pružanje pomoći
ovisnicima, u smislu liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije, kao i
preventivno djelovanje u smislu razvijanja svijesti o kvalitetu zdravog
Uspostavljena JU centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim
načina života, formiranja pravilnih stavova mladih ljudi o problemu
supstancama u saradnjisa Islamskom zajednicom. U toku 2012-2013 narkotika i kriminalu koji ga prati. Unaprijeđena saradnja sa obrazovnim
MUP TK je intenzivno radio na provedbi aktivnosti koje su u skladu sa ustanovama (MONKS TK) u smislu održavanja predavanja na temu
''Akcionim planu za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga na nivou
zloupotrebe opojnih droga učenicima osnovnih i srednjih škola te
FBiH" i to na način: (1) u toku 2012 formirano je Odjeljenja za borbu
studentima na raznim fakultetima(najčešće kroz rad policije u zajednici;
protiv zloupotrebe opojnih droga(reorganizovano i fokusirano samo na povremeno i službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih
problematiku zloupotrebe opojnih droga); (2) prisustvo policije kroz
droga), unaprijeđena saradnja sa drugim ministarstvima TK .
svakodnevni pozorno-patrolni rad uniformisane policije, odnosno
Službenici MUP-a TK-a su u periodu Januar - Septembar 2013. godine
službenika OKP-a i Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih
nadležnim tužilaštvima proslijedili ukupno 170 izvještaja o učinjenom
MUP, MONKS, MZ,
droga; (3) kontinuirano održavanje i unapređenje saradnje između MUP krivičnom djelu protiv 204 počinioca, od čega je po Čl 238
MRSPP, te
TK i MUP FBiH, kao i sa ministarstvima unutarnjih poslova na drugim (Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga)
Kantonalnim
nivoima BiH, te sa drugim policijskim agencijama (razmjena
2012- 2014.
podneseno 36 izvještaja protiv 63 počinioca i 134 izvještaja po Čl 239
zavodom za borbu
informacija, zajednički rad na predmetima i edukativne aktivnosti); (4) (Neovlašteno posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga)
protiv bolesti
rad na razbijanju organizovanih grupa koje se bave zlouptrebom
protiv 141 počinioca.Službenici MUP-a TK-a su u toku 2013. godine,
ovisnosti.
opojnih droga; (5) organizacija predavanja i edukativnih pezentacija u radeći na otkrivanju tokova kretanja droge, te otkrivanju dilera i
osnovnim i srednjima školama, te univerzitetima o zloupotrebi opojnih organizovanih grupa koje rasturaju opojnu drogu, u dva navrata
droga u cilju razvijanja svijesti i zdravom načinu života; (6) kontinuirana realizovali dvije opsežne akcije, kojom prilikom su izvršili realizaciju
edukacija uposlenika MUP-a TK koji rade na problematici zloupotrebe ukupno 40 Naredbi za pretresanje na ukupno 49 lokacija, te slobode lišili
opojnih droga.
U toku
ukupno 40 lica, nakon čega su Kantonalnom tužilaštvu TK podnijeli 4
2013. Ministarstvo zdravstva TK je aktivnos surađivalo sa drugim
Izvještaja o učinjenom krivičnom djelu protiv 4 organizovane grupe
Ministarstvima i institucijama nadležnim za provedbu Plana. Pored
počinilaca, koja se udružila radi vršenja krivičnog djela iz Čl 238 st 2 u
toga, u okviru zdravstvenog sistema na području TK provodi se
vezi sa st 1 KZFBIH. Tom prilikom procesuirano je ukupno 31 lice,
poseban program za liječenje bolesti ovisnosti.
kojima je od strane Kantonalnog suda u Tuzli određena mjera pritvora.
Poboljšati položaj djece i ugroženih porodica s djecom
Praćenje položaja različitih grupa porodica s djecom koje su u ili pod rizikom od socijalne isključenosti
USKLAĐIVANJE ZAKONSKE REGULATIVE U SKLADU S PRINCIPIMA EU KOJA REGULIŠE STATUS PRAVA DJECE I UGROŽENIH PORODICA S DJECOM
SSU.2/1/1.1
Jačanje kapaciteta osnovnih škola po pitanju inkluzije
SSU.2/1/1.2
Analizirati usklađenost postojeće zakonske regulative
u BiH s posebnim fokusom na zakone o dječijoj zaštiti
u BiH s aspekta dokumenata EU
2013-2014
2012-2013
MONKS i MZ sa
nadležnim
federalnim
Unaprijeđeni kapaciteti osnovnih škola po pitanju inkluzije
ministarstvima,
NVO, GCFBiH,
MRSPP, JU ZZ TK
Dvodnevni seminar za 25 nastavnika u MSŠ Banovići, jednodnevni za
25 nastavnika MSŠ Živinice, jednodnevni za 17 nastavnika MSŠ Doboj
Istok, dvodnevni za 25 nastavnika MSŠ Gradačac, jednodnevni za 15
nastavnika MSŠ Čelić,jednodnevni za 28 nastavnika MSŠ
Srebrenik,jednodnevni za 25 učenika MS Rudarska Š Tuzla,
jednodnevni za325 nastavnika Gim "I.M." Tuzla, jednodnevni za 24
nastavnika Elektro-mašinske šk. Lukavac, dva trodnevna seminara
za110 nastavnika osnonih škola. Održan okrugli sto za nastavnike
škola u Grdačcu. Odražano 11 radionica za nastavnike osnovnih škola
kojima je prisustvocalo 354 učesnika. Obavljeno 26 posjete i obavljeni
savjetodavni sastanci sa nastavnicima koji u razredu imaju učenike sa
posebnim potrebama.
MRSPP
Revidiranje upravnih i zakonskih zahtjeva koji stvaraju prepreke
najugroženijim kategorijama u ostvarivanju pristupa službama socijalne
zaštite, što će rezultirati zakonodavnim implementacijskim smjernicama;
Smjernice za usklađivanje postojeće zakonske regulative o dječijoj
zaštiti u BiH s aspekta dokumenata EU
U toku je izrada Zakona iz ove oblasti na nivou FBiH
20/23
Finansijski
okvir
Sve aktivnosti
MUP-a TK u
vezi sa borbom
protiv
zloupotrebe
opojnih droga
su realizirane uz
finansijsku
podršku
budžeta MUP-a
TK
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
Status implementacije
Direktni rezultat
implementac
ije
JAČANJE MEHANIZAMA KOORDINACIJE IZMEĐU RAZLIČITIH SISTEMA U CILJU SMANJIVANJA RIZIKA OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI DJECE I PORODICA S DJECOM S EU STANDARDIMA NA SVIM NIVOIMA BIH
Aktivnost
Mjera 2
SSU.2/1/2.1
Osnivanje JU „Centar za djecu sa autizmom
SSU.2/1/2.2
Preuzimanje suosnivačkih prava nad Centrom za
rehabilitaciju ovisnika o psiho-aktivnim supstancama
Prioritet 3
Mjera 1
SSU.2/3/1.1
2014
2012-2014
MRSPP, MZ,
MONKS
Obezbjeđen je prostor i u toku je izrada projektne dokumentacije i
prikupljanje nedostajućih sredstava za izgradnju.
Skupština TK donijela Odluku o osnovanju Centra. Problem su
finansijska sredstva za adaptaciju i opremanje Centra u 2014.
Osnovan Centar koji pruža kvalitetnu podršku djeci sa autizmom
MRSPP
Uspostavljena JU centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim
supstancama u saradnjisa Islamskom zajednicom
Prava prenešena na MRSPP Tk i funkcionalna Centar
Finansijski
okvir
Razvijanje programa socijalne i ekonomske podrške djeci i porodicama koje su u stanju socijalne isključenosti
IDENTIFIKOVANJE POTREBNIH PROGRAMA SOCIJALNE I EKONOMSKE PODRŠKE DJECI I PORODICAMA KOJE SU U STANJU SOCIJALNE ISKLJUČENSOTI
Rad prema ''Programu prevencije i suzbijanja
maloljetničke delikvencije u BiH''i Programu
prevencije maloljetničke delikvencije u TK
MUP, MONKS,
2012- 2014 MRSPP, centar za
socijalni rad i NVO
Primarni cilj Programa je povećanje stepena sigurnosti djece školskog
uzrasta, te povećanje kvaliteta saradnje između policije i učenika,
povećanje povjerenja kroz zajedničke aktivnosti, podsticanje mladih da
U toku su aktivnosti na izradi novog programa.
U julu 2013.
sami prepoznaju problem, itd. Programom su definisane i ciljane grupe,
Potpisan Memorandum o razumijevanju na realizaciji aktivnosti
kao što su učenici osnovnih i srednjih škola, roditelji, nastavnici,
unapređenja sistema prevencije maloljetničkog prestupništva i nasilja
predstavnici Ministarstva obrazovanja i centara za socijalni rad, te
među i nad djecom i omladinom u obrazovnim institucijama Tuzlanskog
medija i nevladinih organizacija.
Službenici MUP TK su u 2012 i
kantona. Potpisnici Memoranduma su Biro za ljudska prava Tuzla,
2013 godini sprovodili planske preventivne aktivnosti na suzbijanju
Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona i Ministarstvo obrazovanja,
maloljetničke delinkvencije u osnovnim i srednjim školama na području
nauke , kulture i sporta. Direktorima i pedagozima osnovnih i srednjih
TK tako da su u 2012. godini održali 23 edukativna predavanjaškola prezentiran Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima
radionice u 14 osnovnih i srednjih škola na području TK kojima je
nasilja među i nad djecom koji su pripremili članovi Društva pedagoga
prisusutvovalo 620 učenika i 160 roditelja . U 2013. godini održano je 21
TK, članovi Biroa za ljudska prava, savjetnici Pedagokog zavoda i
edukativno predavanje/radionica u 21 osnovnoj i srendjoj školi na
Ministarstva, kao i date upute kako Protokol implementirati u školama.
području TK kojima je prisutvovalo 1125 učenika.; Unaprijeđena
Program prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije u BiH nije
saradnja sa MONKS, MRSPP i Disciplinskim centrom za maloljetničku
usvojen na nivou BiH i kao takav nije bio ni na raspolaganju MUP-u TK
delinkvenciju TK, NVO Biroom za ljudska prava Tuzla, UNICEF BiH.
koji bi provodio mjere definisane istim. Na osnovu Plana rada kada je
Službenici MUP TK su u 2012 i 2013 godini sprovodili planske
u pitanju oblast maloljetničke delinkvencije MUP TK je 2009. godini
preventivne aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delinkvencije u
formirao Odjeljenje za maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici u
osnovnim i srednjim školama na području TK tako da su u 2012 godini
sklopu Sektora kriminalističke policije MUP-a TK čiji službenici
održali 23 edukativna predavanja- radionice u 14 osnovnih i srednjih
kontinuirano rade na aktivnostima prevencije kroz organizaciju
škola na području TK kojima je prisusutvovalo 620 učenika i 160
radionica i edukativnih predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola
roditelja U 2013. godini održano je 21 edukativno predavanje radionica u
na području TK , a koje su u skladu sa programom rada MUP-a TK.
21 osnovnoj i srendjoj školi na području TK kojima je prisustvovalo
Pored toga Odjeljenje je održavalo kontinuiranu saradnju sa vladinim i
1125 učenika, što je svakako doprinjelo unaprijeđenju saradnje i
nevladinim sektorom, odnosno instucijama i organizacijama koje
povjerenje između djece i policije i većem stepenu sigurnosti djece
također rade na prevenciji maloljetničkog prestupništva. Predstavnik
školskog uzrasta. Na području Općine Tuzla .Ministsrvo unutrašnjih
MUP-a TK je u 2012-2013 aktivno učestvovao u radu Općinske radne
poslova TK učetvovvalo je u izradi Akcinog plana prevencije
grupe Tuzla za razvoj alternativnih i preventivnih mjera iz oblasti
maloljetničkog prestupništa i primjene alternativnih mjera u općini Tuzla
maloljetničkog prestupništva, kojaje oformljena u sklopu projekta
2011-2012.godina" u okviru kojeg je donesen Protokol o postupanju i
"Zaštita djece izložene riziku i kontaktu sa zakonm u BiH" , a kojeg su
zaštititi djece i maloljetnika koja su u sukobu sa zakonom u ciljuz
provodili UNICEF BIH zajedno sa Biroom za ljudska prava Tuzla.
prevencije maloljetničkog pretupništva i primjene alternativnih mjera na
području općine Tuzla kojeg je potpisalo 7 vladinih i 3 nevladine
oraganizacije.
u sukobu sa zakonom u ciljuz prevencije maloljetničkog pretupništva i
primjene alternativnih mjera na području općine Tuzla kojeg je
potpisalo 7 vladinih i 3 nevladine oraganizacije.
21/23
Sve aktivnosti
MUP-a TK su
realizirane uz
finansijsku
podršku
budžeta MUP-a
TK, dok su
pojedinačne
aktivnosti po
projektima u
koje je MUP TK
bio uključen
podržane kroz
donatorska
sredstva.
Aktivnost
Podcilj 3
Prioritet 1
Mjera 1
SSU.3/1/1.1
Podcilj 4
Prioritet 1
Mjera 1
SSU.4/1/1.1
Mjera 2
SSU.4/1/2.1
Prioritet 2
Mjera 2
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Status implementacije
Direktni rezultat
Poboljšati obrazovanje
Povećati obuhvat stanovništva obrazovanjem
OSIGURATI SPROVOĐENJE ODREDBI O BESPLATNOM PREDŠKOLSKOM OBRAZOVANJU
Poboljšanje komunikacije i saradnje sa lokalnom
zajednicom u odnosu na realizaciju programa
obaveznog predškolskog odgoja
2013-2014
MONKS
U pedagoškoj 2012/13. godini povećao se procenat obuhvata djece
Obaveznim programom predškolskog odgoja i obrazov. pred polazak u Unaprijeđena komunikacija i saradnja
osnovnu školu na 57%
Poboljšati zdravstvenu zaštitu
Povećati obuhvat stanovništva zdravstvenim osiguranjem
UNAPREDITI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA
Kontinuirano i pravovremeno informisanje građana o
načinu ostvarivanja svojstva osiguranog lica i
korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog
osiguranja
2012-2014
MZ i ZZO TK
U toku 2013 godini se sve informacije bile dostupne na web stranici
ZZO i štampane su brošure i afiše o ovim pravima pacijenata koje
mogu ostvariti u okviru obaveznog zdravstenog osiguranja. Sav
promotivni materijal je dostupna u poslovnicama ZZO širom
Kantona.
Povećan nivo informisanosti i povrećan broj osiguranih lica u
sistemu baveznog zdravstvenog osiguranja. Oko 450.000 osiguranih
lica u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja (varijabilna
vrijednost, ZZO TK ima sve pecizne podatke za svaki dan, na
zahtjev).
RAZVIJANJE I JAČANJE DRUGIH OBLIKA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZVAN OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Aktivno sudjelovanje u procesu izrade i donošenja
zakona i podzakonskih akata kojima se reguliše
sistem zdravstvenog osiguranja
2012-2014
MZ i ZZO TK
U toku 2013 godine MZ je učestvovalo u svim javnim raspravama u
donošenju propisa na nivou FBiH, dok su na nivou TK donošena
podzakonska akta koja su u nadležnosti Kantona. Pored toga,
intenzivno su provođene aktivnosti na izradi i pripremi pozitivne
liste lijekova kantona, zatim razne odluke vezane za ortopdeska
pomagala, liječenje povratnika, i sl.
Unaprijeđen zakonski okvir za sistem zdravstvenog osiguranja.
Izrađena jedna pozitivna lista lijekova, finansijski plan ZZO usvojen,
program zdravstvene zaštite usvojen u svim Općinama, kao i na
Kanotnu, itd.
JAČANJE PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI
RAZVIJANJE PREVENTIVNIH I PROMOTIVNIH PROGRAMA U SKLADU SA ZDRAVSTVENIM STANJEM STANOVNIŠTVA
U okviru zdravstvenog sistema u ZZJZ formiran je tim za prevenciju
Programi izrađeni i u provedbi
bolesti i izrađeni su programi za prevenciju vodećih karcinoma.
SSU.4/2/2.1
Izrada programa promocije zdravlja i prevencije
bolesti na godišnjem nivou
2012-2014
ZZJZ TK
SSU.4/2/2.2
Provesti aktivnosti na okonočanju projekta
porodične/obiteljske medicine
2012-2014
MZ i ZZO TK, ZZJZ
ambulanti i sl.) te je izrađen program za nastavak provedbe
TK
SSU.4/2/2.3
Specifična preventivna zdravstvena zaštita školske
djece i omladine u školama i fakultetima
2012-2014
ZZJZ TK
U okvir uzdravstvenog sistema u ZZJZ formiran je tim za specifičnu Pojačana promocija zdravlja i prevencija bolesti. Uvećan broj školske
preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine u školama djece i omladine u školama i fakultetima obuhvaćene programima
i fakultetima
specifične preventivne zdravstvena zaštita
SSU.4/2/2.4
Specifična i preventivna zdravstvena zaštita djece
koja se bave sportom
2012-2014
Zavod za sportsku
medicinu TK
U toku 2013 godine su školska djeca do 18 godina obuhvaćena
Pojačana promocija zdravlja i prevencija bolesti. Uvećan djece koja
specifičnom i preventivnom zdravstvenom zaštitom, obuhvaćene su se bave sportom obuhvaćene programima specifične i preventivne
sve sekcije i klubovi uzrasta djece do 18 godina
zdravstvena zaštita
Planirani dio programa za 2013 je kompmetiran (opremanje
aktivnosti u 2014.
22/23
Okončan dio projekat. Uvećan broj korisnika obuhvaćen projektom
porodične/obiteljske medicine
Finansijski
okvir
Planirani
period
Nosilac aktivnosti
implementac
ije
Unaprediti primarnu zdravstvenu zaštitu s fokusom na porodicu i zajednicu
POVEĆATI DOSTUPNOST USLUGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (PZZ)
Aktivnost
Prioritet 3
Mjera 1
SSU.4/3/1.1
Mjera 2
SSU.4/3/2.1
Mjera 3
SSU.4/3/3.1
Prioritet 4
Mjera 1
SSU.4/4/1.1
Mjera 2
SSU.4/4/2.1
Podcilj 6
Prioritet 1
Mjera 2
SSU.6/1/2.1
Nastavak implementacije projekta
porodične/obiteljske medicine kroz širenje mreže
ambulanti na cijelom području TK
2012-2014
MZ TK i
zdravstvene
ustanove
Status implementacije
Direktni rezultat
U toku 2013 aktivnost širenja mreže ambulanti porordične
medicine je kontinuirano provođena kroz opremanje ambulanti i
formiranje timova porodične medicine, te njihovu registraciju.
Ostvarenje načela dostupnosti, pristupačnosti i efikasnosti
zdravstvene zaštite. Uvećan broj korisnika obuhvaćen projektom
porodične/obiteljske medicine
U toku 2013 proces akreditacije ambulanti porodične medicine je
započeo i ove aktivnosti se nastavljaju u svim zdravstvenim
ustanovama (javnim i privatnim).
Iniciran proces akreditacije. Ostvareni uslovi za akreditaciju
zdravstvenih ustanova (3 ambulante porodične medicine
akreditovane)
U toku 2013 je izrađen plan i program specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika, kao i drugih vrsta edukacija.
Program je kontinuirano provođen.
Osposobljeni ljudski kadrovi koji pružaju kvalitetniju uslugu krajnjim
korisnicima. Do 20 specijalizacija zdravstvenih radnika odobrene i
provode se.
UNAPREĐENJE I KONTROLA KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Aktivnosti sistema kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih
usluga u zdravstvenim ustanovama voditi ka
završetku procesa akreditacije
2012-2014
Sve zdravstvene
ustanove
UNAPREDITI ZDRAVSTVENO PLANIRANJE I JAČANJE LJUDSKIH RESURSA U PZZ
U saradnji sa FZJZ voditi aktivnosti na izradi plana
ljudskih resursa u zdravstvenom sistemu –
kontinuirana edukacija
2012-2014
MZ i ZZJZ TK
2012-2014
Tim za koordinaciju
U toku 2013 kooridirnirano sa FBIH Ministarstvom zdravstva
uvođenja DRG
kontinuirao se provode dijeloovi programa uvođenja DRG sistema
sistema u TK
Uvođenje novih mehanizama plaćanja
RAZVIJATI I TESTIRATI MEHANIZAME PLAĆANJA
Nastavak aktivnosti uvođenja DRG sistema u
bolničkom nivou zdravstvene zaštite
Stvaranje uslova za uspostavu efikasniji sistem plaćanja i praćenja
obavljanja prakse. Provedene pripremne aktivnosti za uvođenje
DRG sistem u bolničkom nivou zdravstvene zaštite
UVOĐENJE NOVIH NAČINA UGOVARANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA
Primjena jedinstvene metodologije kojom se bliže
utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora
između nadležnog Zavoda zdravstvenbog osiguranja i
zdravstvene ustanove
2012-2014
MZ i ZZO TK
U toku 2013 godine primjenjena je jedinstvene metodologija
ugovoranja u zdravstvu.
Ujednačavanje načina finansiranja zdravstvene zaštite i sredstava
obaveznog zdravstvenog osiguranja na nivou FBiH. Broj ujednačenih
načina finansiranja zdravstvene zaštite i sredstava obaveznog
zdravstvenog osiguranja na nivou FBiH
Poboljšati položaj osoba s invaliditetom
Razviti senzitivne politike i budžete prema licima s invaliditetom u svim podsistemima društvenog djelovanja
RAZVIJANJE OSI SENZITIVNIH POLITIKA U SOCIJALNOJ I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
MRSPP, JU ZZ TK,
Implementacija Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i
Urađen provedbeni akt za osnivanje i rad ustanova i zaštitinih radionica
2012-2014 JU Fond za
Implementiran Zakon
zapošljavanju OSI
za profesionalnu orijentaciju i zapošljavanje
rehabilitaciju FBiH
Obrazloženje tabele:
Planirani period implementacije
do kada je aktivnost trebala biti završena
Nosilac implementacije:
ko je nosilac aktivnosti (uneseni skraćeni nazivi institucija iz AP)
Status implementacije:
Definiše šta je urađeno na implementaciji aktivnosti.
Nije u fazi realizacije: predstavlja status aktivnosti čija implementacija nije ni u kom obliku započeta (navesti kratko obrazloženje).
U toku realizacije: predstavlja status aktivnosti čija implementacija je započela u nekom obliku (navesti) a) planirane korake implementacije, b) na osnovu planiranih koraka implementacije navesti trenutni status u implementaciji).
Kompletirano: aktivnost završena u potpunosti.
Direktni rezultat:
Predstavlja rezultat ostvaren realizacijom aktivnosti (npr. urađen broj edukacija za x dana (broj obučenih lica), usvojen zakon, strategija, broj održanih radionica, implementirani poticaji u određenom iznosu, itd.
Prazna rubrika: izvršilac se nije izjasnio.
Finansijski okvir:
Predstavlja sredstva koja su odobrena za implementaciju aktivnosti kao i utrošena sredstva do momenta izvještaja i odnosni procena
23/23
Finansijski
okvir
Download

izvještaj o implementaciji akcionog plana za realizaciju strategije