Jedinstvena evidencija akcionara AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE
USLU
Naziv izdavaoca: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLU
Matični broj izdavaoca: 17058444
ISIN: RSINASE23092 (OBIČNE AKCIJE)
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Akcionar
INTEREUROPA, KOPAR
AKCIONARSKI FOND AD
BEOGRAD
JERINIĆ DRAGOSLAV
SIMEUNOVIĆ PERO
PIO FOND RS
BOGUNOVIĆ MILE
ANDRIJAŠEVIĆ JANJA
ĆOROJEVIĆ NEDELJKO
MIJALKOVIĆ MIJODRAG
BOGUNOVIĆ MILKA
ILIĆ SLOBODANKA
KOVAČEVIĆ SRETEN
MALJKOVIĆ BRANISLAV
JOVANOVIĆ BARBARA
BOGDANOVIĆ
SLOBODAN
LUKIĆ GRADIMIR
MILEKIĆ ČASLAV
RADALJ BRANKA
SLEPČEVIĆ ĐORĐE
STEVIĆ MILENA
BOJČIĆ ZORA
MOMČILOVIĆ BISERKA
NIKOLIĆ LJILJANA
MILIČIĆ MILOVAN
SRDIĆ SVETLANA
JANJIĆ VLADAN
MIHAILOVIĆ MIHAILO
JOVANOVIĆ SLAVINSKI
PETAR
LAZAREVIĆ VLADA
RAPAJIĆ PETAR
MILOVIĆ TATJANA
MITROVIĆ NENAD
JEVREMOVIĆ DUŠAN
BUDIMIR MILAN
STEVANOVIĆ DRAGOMIR
KOLJENŠIĆ DUBRAVKA
MILANOV VALENTINA
SKULIĆ RUŽICA
CAKIĆ MILAN
JANOŠEVIĆ MIRKO
ĐORĐEVIĆ ILIJA
KOKANOVIĆ BRANKA
BURGIĆ MILOVAN
ĆILERDŽIĆ NIKOLA
JELINIĆ DRAGAN
JELIKIĆ MICA
SIMIĆ SLAVKA
JANJIĆ SLAVICA
MARČOK RASTISLAV
POPOVIĆ SRĐAN
RISTOVIĆ VERA
IVANČEVIĆ ILIJA
TOMIĆ SRĐAN
JOVANOVIĆ MILOVAN
KOSTIĆ ŽARKO
SIMIĆ GORDANA
KOVAČEVIĆ MILA
RANĐIĆ DRAGAN
SPASIĆ ZORAN
ponedeljak, 25.03.2013
Ukupan broj akcionara: 95
Ukupan broj akcija: 19074
14042
869
% od ukupne
emisije
73.61854
4.55594
689
336
311
160
85
83
78
76
75
72
70
69
68
3.61225
1.76156
1.63049
0.83884
0.44563
0.43515
0.40893
0.39845
0.39321
0.37748
0.36699
0.36175
0.35651
68
64
64
63
59
58
58
55
54
54
51
51
50
0.35651
0.33554
0.33554
0.33029
0.30932
0.30408
0.30408
0.28835
0.28311
0.28311
0.26738
0.26738
0.26214
49
48
47
46
45
44
44
42
41
40
38
38
37
36
34
32
32
31
30
28
28
27
27
25
25
20
19
19
18
18
18
0.25689
0.25165
0.24641
0.24117
0.23592
0.23068
0.23068
0.22020
0.21495
0.20971
0.19922
0.19922
0.19398
0.18874
0.17825
0.16776
0.16777
0.16252
0.15728
0.14680
0.14680
0.14155
0.14155
0.13107
0.13107
0.10485
0.09961
0.09961
0.09437
0.09437
0.09437
Broj akcija
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
DRAŠKIĆ VLASTIMIR
NEDELJKOVIĆ DRAGAN
DRAŠKIĆ LJILJANA
MLADENOVIĆ GORAN
STEFANOVIĆ DRAGAN
ZDRAVKOVIĆ MIODRAG
LEKOVIĆ PETAR
JOVANOVIĆ MIHAJLO
TOMIĆ ZAGORKA
STAVRIĆ ALEKSANDAR
PAP ZORAN
RADIĆ IVAN
NIZNER DRAGICA
ĐUKANOVIĆ MILOŠ
VOJINOVIĆ SINIŠA
KUBAT ZDRAVKO
RISTIĆ NEBOJŠA
SEBENJI MIKLOŠ
MITIĆ NENAD
POPADIĆ DARINKA
RAJKOVIĆ RAŠA
SAVIĆ DRAGAN
STOJANOVIĆ ZORAN
VOJINOVIĆ SAVO
ŽIVKOVIĆ RATKA
ARSIĆ TRAJKO
BOGDANOVIĆ TOMISLAV
DESPOTOVIĆ BOŽANA
DINULOVIĆ DRAGOSLAV
DOŽA JOVANKA
KUZMANOVIĆ
BRANISLAV
MIHAILOVIĆ LJILJANA
NEŠIĆ IRENA
POPADIĆ ZORAN
RAJEVAC-MILETIĆ
MILICA
STANKOVIĆ NADEŽDA
16
16
15
15
15
15
13
12
11
10
8
8
7
6
6
5
5
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0.08388
0.08388
0.07864
0.07864
0.07864
0.07864
0.06816
0.06291
0.05767
0.05243
0.04194
0.04194
0.03670
0.03146
0.03146
0.02621
0.02621
0.02621
0.02097
0.01573
0.01049
0.01049
0.01049
0.01049
0.01049
0.00524
0.00524
0.00524
0.00524
0.00524
0.00524
1
1
1
1
0.00524
0.00524
0.00524
0.00524
1
0.00524
[Povratak na vrh]
Podaci o akcijama i akcionarima preduzeća koja su privatizovana na
osnovu propisa o privatizaciji i preduzeća koja su na osnovu drugih propisa
bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su
na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju Privremenog registra, u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija
od vrednosti, i Agencija za privatizaciju je odgovorna za sadržinu
dostavljenih podataka.
Podaci o akcijama i akcionarima drugih pravnih lica, zasnovani su na
evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru HoV
dostavljena od strane tih pravnih lica i ta pravna lica su odgovorna za
sadržinu dostavljenih podataka.
Download

Jedinstvena evidencija akcionara