E32xxAxRx
TROFAZNA BROJILA ZA
AMM
(poluindirektna merna grupa)
EWG je razvio seriju Exxx savremenih elektronskih, programabilnih brojila. Ova brojila poseduju
sve neophodne funkcionalnosti za korišćenje u naprednoj mernoj infrastrukturi AMI kao i u sistemu za
nadzor i upravljanje potrošnjom AMM.
E32xxAxRx je trofazno brojilo - poluindirektna merna grupa za
četvorožični priključak sa tri merna sistema. Brojilo je na energetsku
mrežu priključeno preko strujnih transformatora i namenjeno je merenju: aktivne i reaktivne električne energije u više tarifa, u oba smera, u četiri kvandranta,
maksimuma srednje snage, trenutnih vrednosti snage, struje, napona, učestanosti, faktora snage u trofaznom sistemu sa četiri ili tri provodnika. Upravljanje tarifom se vrši iz uklopnog
časovnika sa kalendarom realizovanog u samom brojilu.
Brojila su proizvedena prema važećim standardima i direktivama (IEC i EU) i usvojenim protokolima
DLMS, IEC i EU što obezbeđuje interoperabilnost sa opremom i sistemima drugih proizvođača koji se
pridržavaju važećih standarda,direktiva i protokola. Brojila imaju mogućnost ugradnje različitih tipova
komunikacionih modula radi formiranja AMM sistema.
U EWG ponudi su sledeći komunikacioni moduli:
GPRS/GSM, PLC, RS232/RS485, MBUS, Bežični MBUS, ZIGBEE, Bežični-RF.
Brojilo E32xxAxRx ima mogućnost daljinskog upravljanja potrošnjom, a poseduje i master MBUS za
povezivanje u sistem i merila za merenje utroška drugih vrsta energije ( gas, toplotna energija) ili merenje
utroška fluida (voda). Maksimalan broj mernih uredjaja koji se vezuje na master MBUS je četiri.
DIMENZIJE BROJILA, PRIKLJUČNICE I TAČKE VEŠANJA
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Klasa tačnosti aktivna energija (IEC 62053-21)
Klasa tačnosti aktivna energija (IEC 62053-23)
Nominalni napon Un
Naponski opseg
Nominalna frekvenca
Bazna struja Ib
Maksimalna struja Imax
Struja polaska
Način rada
Sopstvena potrošnja po svakoj fazi
Naponsko kolo
Strujno kolo
Broj tarifa
Impulsni izlazi
Konstanta brojila za optički izlaz
Konstanta brojila za optički izlaz za aktivnu energiju
Konstanta brojila za optički izlaz za reaktivnu energiju
Konstanta davača impulsa – elektronski izlaz
Konstanta davača impulsa za aktivnu energiju
Konstanta davača impulsa za reaktivnu energiju
2.0 ili 0.5
2.0 ili 3.0
3x 320/400V
0.8 Un do 1.15 Un
50 Hz
5A, 10A
60 , 80 A
< 0.001 In
elektronsko brojilo, trosistemsko
< 2W / 10 VA
< 1 VA
do 4
optički
Elektronski
10000 imp/kWh
10000 imp/kVArh
5000 imp/kWh
5000 imp/kVArh
Karakteristike davača impulsa IEC62052-11,
IEC62053-31
Napon < 27V , struja < 27 mA
Radna temperatura
Temperatura skladištenja
-25 0C do +60 0C
-40 0C do +80 0C
Interni uklopni časovnik (IEC 62052-21)
Tačnost na 250C
Rezerva rada
Takt signal
< 0.5s/24h
> 10 god. Sa Li baterijom
Quartz crystal 32.768 kHz
Komunikacioni interfejsi
Optički
Brzina prenosa podataka
Interfejs
Protocol
Označavanje registara
od 300 do 9600 boda
IEC62056-21
IEC62056 – 46 DLMS/COSEM
IEC62056 – 61 OBIS
RS 485
Brzina prenosa podataka
Protocol
Označavanje registara
od 300 do 9600 boda
IEC62056 – 46 DLMS/COSEM
IEC62056 – 61 OBIS
DLC modem - opcija
Protocol
Označavanje registara
Brzina prenosa po energetskim vodovima
Modulacija
IEC62056 – 46 DLMS/COSEM
IEC62056 – 61 OBIS
2400 boda
S-FSK IEC 61334-5-1
GSM/GPRS modem - opcija
Protocol
IEC62056 – 46 DLMS/COSEM
Označavanje registara
IEC62056 – 61 OBIS
Brzina prenosa
53,6 kB/s
Ostali komunikacioni interfejsi
MBUS - opcija
Wireless MBUS - opcija Wireless MBUS - opcija
Zigbee -opcija
Prema standardu EN50470-1 i EN50470-3
Pokazivač maksimuma
Period integracije snage- programabilan
1,5,15,30 i 60 min inicijalno 15min
Reset maksimuma
softverski
Elektromagnetna kompatibilnost prema IEC 62052-11
Dielektrična čvrstoća IEC60060-1
4kV, 50Hz , 1 minut
Elektrostatičko pražnjenje IEC61000-4-2
8kV kontaktno
Elektromagnetno polje IEC61000-4-3
10 V/m
Burst test IEC61000-4-4
4kV
Surge test IEC61000-4-5
AC test IEC 60060-1
4kV 1.2/ 50µs otvoren napon. kolo
8/20µs kratkospojeno strujno kolo
4kV, 50Hz, 1 min
Displej
Tip displeja
LCD
Broj cifara za prikaz veličina
8
Broj cifara za OBIS kodove
5
Veličina cifrara za prikaz veličina/OBIS kodove
8 mm / 5mm
Režimi prikaza
Automatski, ručni, servisni
Broj cifara za prikaz ukupne energije
6 celih 2 decimale
Broj cifara za prikaz maksimalne snage
2 cela i 3 decimale
Indikacija nestanka neke faze
1 simbol
Indikacija statusa brojila ili komunikacije
5 simbola
Lista podataka za prikaz u automatsko režimu rada
programabilna
Lista podataka za prikaz u ručnom režimu rada
programabilna
Period prikaza veličina na displeju
Programabilan od 5 do 20 sec
Upravljanje tarifama
Interno
Pomoću internog časovnika
Eksterno
od spoljnih tarifnih uredjaja
Broj tarifa – programabilan
2 do 4
Klimo mehaničke karakteristike brojila
Zaptivenost
Relativna vlažnost (za unutrašnju ugradnju)
IP54/IP51
Prosečna godišnja ≤ 90% do 40 0C
Granični uslovi ≤ 95% do 40 0C
Ostale funkcionalnosti
Upravljanje potrošnjom
da
Inegritet merenja
da
Lokalno i eksterno upravljanje tarifnim reg.
da
Indikacija prisustva faza
da
Indikacija trenutne tarife
da
Čuvanje podataka (tarifni registri, PMAX)
12 meseci
Pamćenje profila mernih / registrovanih veličina
4 profila, sa 6 kanala
Profil opterećenja
4320 zapisa
Profil satnih vrednosti
24 zapisa
Profil dnevnih vrednosti
7 zapisa
Profil mernih veličina
500
Dnevnici
dogadjaji
200
Kvalitet električne energije
100
Narušavanje integriteta
30
Limitiranje snage
10
OZNAČAVANJE TIPOVA BROJILA
elektronsko brojilo EXXXXXXX
E3 – trofazno brojilo trosistemsko
1
2
S
D
E3
1
1
N1
A02s
R20
-
C0
-
-
D
E2
2
2
N2
A05s
R30
O1
C1
B
S
I
E1
3
3
N3
A05
O2
C2
E
M
N6
1 – direktna veza
N7
2 – veza preko strujnih reduktora-poluindirektna
N8
3 – veza preko naponskih reduktora-indirektna
2 – merenje energije u dva smera
N4 – direktna veza 10A/40A
N5 – direktna veza 10A/60A
N8 – poluindirektna/indirektna veza 5A/10A
A02s – merenje aktivne energije klasa 0.2s
A05s – merenje aktivne energije klasa 0.5s
A05 – merenje aktivne energije klasa 0.5
A10 – merenje aktivne energije klasa 1
A20 – merenje aktivne energije klasa 2
R20 – merenje reaktivne energije klase 2.0
R30 – merenje reaktivne energije klase 3.0
–
– bez relejnog izlaza
O1 – jedan relejni izlaz
O2 – dva relejna izlaza
C0 – RS485 interface
C1 – RS232 interface
C2 – DLC interface
C3 – GPRS interface
C4 – MBUS interface
– – baterija za očitavanje brojila bez napajanja - nije ugradjena
B – baterija za očitavanje brojila bez napajanja – ugradjena
– – interna sklopka nije ugradjena
S – interna sklopka ugradjena
E – eksterna sklopka
11
B
E1 – jednofazno brojilo
N7 – poluindirektna/indirektna veza 5A/6A
10
C2
C4
N6 – direktna veza 10A/80A
9
O1
C3
N3 – direktna veza 5A/80A
8
R20
A20
N2 – direktna veza 5A/60A
7
A10
A10
N1 – direktana veza 5A/40A
6
N1
N5
3 – merenje apsolutne vrednosti energije |A|
5
1
N4
1 – merenje energije u jednom smeru
4
1
E2 – trofazno brojilo dvosistemsko
4 – veza preko strujnih i naponskih reduktora-indirektna
3
E3
D – DLMS
4
N6
Download

Dimenzije brojila, priključnice i tačke vešanja