На основу чланова 124.а Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске” број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и Одлуке о
расписивању Јавног конкурса за пријем волонтера – приправника у
Општинској управи Козарска Дубица број 01-123-3/14 од 09.07.2014.
године, Начелник општине расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ВОЛОНТЕРА
У ОПШТИНСКУ УПРАВУ КОЗАРСКА ДУБИЦА
I
У Општинску управу Козарска Дубица извршиће се пријем 55
волонтера са завршеном високом стручном спремом, који су пријављени на
евиденцију Завода за запошљавање филијала Приједор – Биро Козарска
Дубица, и то:
1. Дипломирани економиста - 10 волонтера
2. Дипломирани правник –
- 5 волонтера
3. Дипломирани менаџер финансија и банкарства –
- 4 волонтера
4. Дипломирани просторни планер –
- 3 волонтера
5. Дипломирани економиста у јавној управи –
- 1 волонтер
6. Дипломирани политолог –
- 2 волонтера
7. Дипломирани санитарни инжињер –
- 1 волонтер
8. Дипломирани инжињер пољопривреде –
- 5 волонтера
9. Професор енглеског језика –
- 2 волонтера
10.Дипломирани еколог –
- 4 волонтера
11.Дипломирани инжињер саобраћаја –
- 1 волонтера
12.Професор физичког васпитања –
- 2 волонтера
13.Дипломирани инжињер грађевинарства –
- 1 волонтер
14.Дипломирани педагог –
- 2 волонтера
15.Дипломирани правник за безбједност и криминалистику – 1 волонтер
16.Дипломирани социјални радник –
- 2 волонтера
17.Дипломираниу менаџер јавне управе –
- 1 волонтер
18.Дипломирани информатичар –
- 1 волонтер
19.Дипломирани психолог –
- 1 волонтер
20.Дипломирани инжињер геодезије - 1 волонтер
21.Дипломирани оперативни менаџер - 1 волонтер
22.Дипломирани менаџер хотелијерства - 1 волонтер
23.Струковни инжењер менаџер – рачунари - 1 волонтер
24.Дипломирани инжињер заштите животне средине - 1 волонтер
25.Дипломирани економиста – предузетништво –
- 1 волонтер
II – Волонтерски статус
Волонтер је лице које се након завршеног средњег, вишег или високог
образовања прима на рад без заснивања радног односа (волонтерски рад).
Волонтерски стаж за лица са завршеном високом стручном спремом
траје једну годину.
III - Општи услови
-
да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
да су старији од 18 година,
IV – Посебни услови
-
завршен факултет одговарајућег смјера
да раније није заснивао радни однос у свом занимању, односно
да није обавио приправнички стаж.
V – Потребни документи
Уз пријаву на конкурс а у складу са законом и Правилником о пријему
приправника и волонтера у Општинској управи Козарска дубица, кандидати
су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- увјерење о држављанству,
- родни лист,
- диплому о завршеном факултету и доказ о постигнутом успјеху
(просјек оцјена) и
- увјерење Завода за запошљавање Републике Српске да није
обавио приправнички стаж у свом занимању и о дужини чекања
на евиденцији Бироа од дана стицања дипломе.
Кандидати кој су чланови породица погинулих бораца или дјеца
ратних војних инвалида од I до IV категорије потеребно је да приложе
доказ.
Кандидати са инвалидитетом требају приложити доказ.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор обавиће
интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у
дневном листу „ПРЕС РС“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или поштом, на адресу Општина
Козарска Дубица, Комисија за избор и именовање, 79240 Козарска Дубица,
Светосавска бр.5.
VI
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу „ПРЕС РС“, на WEB
страници Општине Козарска Дубица као и на огласној табли Општине
Козарска Дубица.
Број: 01-103-2/14
Дана: 09.07.2014.год.
Козарска Дубица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Миле Злојутро,дипл.економ.с.р.
Download

Javni konkurs za prijem volontera u Opštinsku upravu Kozarska