ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање
Директора Јавне установе ‘’Народна
библиотека’’ Берковићи.
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Остало
Рад на: Određeno vrijeme
Регија: Trebinje
Опис радног мјеста
Директор Јавне установе ‘’Народна библиотека’’ Берковићи.
МАНДАТ
Мандат Директора траје 4 (четири) године.
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
ОПШТИ УСЛОВИ
Општи услови за кандидата су:
да су држављани БиХ или Р.С.,
да су старији од 18 година,
да нису отпуштани из државне службе у периоду од 3 (три) године прије објављивања конкурса.,
да не служе казну Међународног суда и да нису под оптужбом истог,
да нису осуђивани за кривична дјела која га чине неподобним за вршење дужности,
кандидати не могу обављати дужност, активности или бити на положају који их доводи до сукоба
интереса, у складу са Законом о сукобу интереса у институцијама власти БиХ.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Посебни услови за Директора су:
завршен први циклус студијског програма или еквивалент одговарајуће високошколске установе
друштвеног смјера VII степен,
три године радног искуства у области културе,
да не постоје законске сметње за именовање,
да посједује стручне, организационе и руководне способности,
успјешност и постигнути резултати на ранијим пословима.
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњеавању општих и посебних
услова:
извод из матичне књиге рођених,
увјерење о држављанству,
овјерену копију дипломе о школској спреми,
увјерење да се не води кривични поступак,
потписану и овјерену изјаву да кандидат није отпуштан из државне службе у периоду од 3 (три)
године прије објављивања конкурса,
доказ о радном искуству.
Сва прописана документација треба бити у оргиналу или овјереној копији.
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу ‘’Глас
Српске’‘.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРКОВИЋИ,
ВИДУША б.б., 88363 БЕРКОВИЋИ
са назнаком ‘’ КОМИСИЈИ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ’‘.
Радници у производњи пет амбалаже “HANDY PET” Д.O.O. Лакташи
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Остало
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Banja Luka
Опис радног мјеста
Радници у производњи пет амбалаже.................19 извршилаца
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
- III и IV степен стручне спреме
- пожељно радно искуство
- услов инвалидна лица преко 40% инвалидности са добром психомоторном кординацијом и
демобилисани борци
-до 45 година старости
Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”
Пријаве на оглас предати поштом на горе наведену адресу или на email:[email protected] са
назнаком “Пријава на конкурс”
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити обавијештени.
“HANDY PET” Д.O.O.
Предузеће за прозводњу пет амбалаже
Цара Душана 45 Трн, Лакташи
Гардеробер - ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Остало
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Banja Luka
Опис радног мјеста
Гардеробер - 1 извршилац, на неодређено вријеме, са пробним радом од шест мјесеци
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати и сљедеће
посебне услове и то:
- ССС - техничког смјера и најмање једна година радног искуства на пословима гардеробера у
позоришту.
Од кандидата се очекује да су одговорни, поуздани, аналитични, комуникативни , љубазни и
склони тимском раду.
Уз пријаву на јавни оглас прилажу се сљедећи документи (оригинали или овјерене копије):
диплома о завршеној школи
увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца)
увјерење о држављанству или копија ЦИПС-ове личне карте
потврда о радном искуству након завршене средње школе
Напомена: Изабрани кандидат ће бити дужан доставити љекарско увјерење о здравственој
способности прије заснивања радног односа.
Све тражене документе треба доставити у року од седам дана од дана објављивања, путем поште,
препоручено на адресу позоришта.
с назнаком “пријава на јавни оглас”
ЈАВНА УСТАНОВА
ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 1
Гардеробер - ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ БАЊА ЛУКА
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Остало
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Banja Luka
Опис радног мјеста
Гардеробер - 1 извршилац, на неодређено вријеме, са пробним радом од шест мјесеци
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати требају испуњавати и сљедеће
посебне услове и то:
- ССС - техничког смјера и најмање једна година радног искуства на пословима гардеробера у
позоришту.
Од кандидата се очекује да су одговорни, поуздани, аналитични, комуникативни , љубазни и
склони тимском раду.
Уз пријаву на јавни оглас прилажу се сљедећи документи (оригинали или овјерене копије):
диплома о завршеној школи
увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца)
увјерење о држављанству или копија ЦИПС-ове личне карте
потврда о радном искуству након завршене средње школе
Напомена: Изабрани кандидат ће бити дужан доставити љекарско увјерење о здравственој
способности прије заснивања радног односа.
Све тражене документе треба доставити у року од седам дана од дана објављивања, путем поште,
препоручено на адресу позоришта.
с назнаком “пријава на јавни оглас”
ЈАВНА УСТАНОВА
ДЈЕЧИЈЕ ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 1
Пријем 3 приправника - Општина Чајниче
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Административне и сличне услуге
Рад на: Određeno vrijeme
Регија: Istočno Sarajevo
Опис радног мјеста
1. Дипломирани педагог...................................................... 1 извршилац
2. Дипломирани васпитач.....................................................1 извршилац
3. Професор разредне наставе ........................................... 1 извршилац
II – Приправници се примају у радни однос на одређено вријеме у периоду од 12
мјесеци, ради обављања приправничког стажа и полагања стручног испита.
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
III - Општи услови за пријем у радни однос:
Пријављени кандидати на конкурс морају испуњавати следеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да се против њих не води кривични поступак,
5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за
кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Административниј служби
јединици локалне самоуправе,
IV - Посебни услови:
Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:
1. одговарајућу стручну спрему,
2. да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање.
V – Потребна документација
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова ( оригинали или овјерене копије), и то :
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству РС односно БиХ,
- увјерење о некажњавању,
- увјерење надлежног суда да се против њих не води кривични поступак ,
- диплому о траженој стручној спреми,
- доказ о процјечној оцјени студија за све године студија,
- доказ од када се кандидат налази на евиденцији Завода за запошљавање (не старије од 6 мјесеци),
- кандидат са статусом ППБ или РВИ од I – X категорије – увјерење надлежног органа,
- Увјерење надлежног Центра за социјални рад за кандидате који се налазе у стању социјалне
потребе,
- Увјерење о пребивалишту издато од надлежне полицијске станице,
- Извод из МКВ за оне које се налазе у браку и за свако рођено дијете извод из МКР,
- доказ о општој здравственој способности доставиће се накнадно по извршеном избору.
VII – Објављивање конкурса и подношење пријаве
Конкурс ће бити објављен на огласној табли Административне службе општине Чајниче и
посредством Завода за запошљавање РС. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за
подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана последњег објављивања.
Пријаве се могу доставити лично на писарници или путем поште на адресу: Општина Чајниче, ул.
Краља Петра I Ослободиоца бб са назнаком „Комисији за пријем приправника“.
VIII – Интервју
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за пријем приправника обавиће разговор –
интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Документа приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати кандидатима.
Самостални стручни сарадник за грађење ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Административне и сличне услуге
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Istočno Sarajevo
Опис радног мјеста
I Самостални стручни сарадник за грађење – 1 извршилац.
Радни однос се заснива на неодређено вријеме.
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
II - Општи услови
- да је држављанин БиХ РС или БиХ и ФБиХ,
- да је старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6
(шест) мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Административној служби
јединице локалне самоуправе и да се против њега не води кривични поступак.
III - Посебни услови
- ВСС – дипл. инжињер архитектуре или грађевине,
- 1 (једна) година радног искуства у струци,
- положен стручни испит за рад у органима државне управе,
IV-Опис послова за наведено радно мјесто утврђен је Правилником о организацији и
систематизацији радних мјеста Административне службе општине Источно Ново
Сарајево.
V - Потребна документа
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних
услова и то:
- овјерена фотокопија извода из МК рођених (не старији од 6 мјесеци, осим извода који су издати
са назнаком да немају ограничен рок важења),
- овјерена фотокопија увјерења о држављанству (не старије од 6 мјесеци),
- овјерена фотокопија дипломе о завршеној школи,
- овјерена фотокопија увјерења о радном искуству у струци,
- овјерена фотокопија увјерења о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
- овјерена фотокопија увјерења да се против њих не води кривични поступак (не старије од 3
мјесеца),
- увјерење о здравственој способности и увјерење о неосуђиваности доставиће изабрани кандидат
прије заснивања радног односа.
Документација приложена уз пријаву на Конкурс се неће враћати.
Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове из овог конкурса биће позвани на
интервју, а о чему ће бити благовремено обавјештени.
VI - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања јавног конкурса у у дневном
листу Глас Српске.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
О резултатима јавног конкурса кандидати ће бити писмено обавјештени.
Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова се могу доставити лично или путем
поште на адресу:
Општина Источно Ново Сарајево, Ул. Стефана Немање бр. 2 са назнаком:
„Пријава на јавни конкурс за пријем службеника“.
МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР - „SCAI
ADAPTER“ ДОО БРОД
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Електротехника, машинство
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Doboj
Опис радног мјеста
Предузеће SCAI ADAPTER, д.о.о. Мајке Југовића бб, из Брода има потребу за радником профила
МАШИНСКИ ИНЖИЊЕР.
Производни профил фирме је производња металних подлошки за ауто индустрију
па са тим у вези траже се МАШИНСКИ ИНЖИЊЕРИ оријентисани на обраду метала.
Број извршилаца ће се одредити на основу броја пријава заинтересованих.
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
„SCAI ADAPTER“ ДОО
МАЈКЕ ЈУГОВИЋА ББ
74 450 БРОД
Тел: 053/610-071
Е-маил: [email protected]
Дипломирани инжињер грађевине - “R-S
Silicon” д.о.о. Мркоњић Град
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Грађевинарство и геодезија
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Banja Luka
Опис радног мјеста
Дипломирани инжињер грађевине
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и слиједеће услове:
ВСС, грађевински факултет, смјер конструктивни
Познавање рада на рачунару (АутоЦАД и МС Оффице);
Познавање закона везаних за планску и техничку документацију;
Познавање основа прорачуна и конструисања челичних и бетонских конструкција;
Посједовање возачке дозволе “Б” категорије;
Знање енглеског или италијанског језика (виши ниво);
Спремност за рад на терену
Пријаве на конкурс доставити путем поште или лично на горе наведену адресу или путем маила на
адресу [email protected]
Рок за достављање биографија је 8 дана од дана објављивања.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
“R-S Silicon” d.o.o. Mrkonjić Grad
Јована Рашковића 32,
70260 Мркоњић Град
Пријем 3 радника - ДОО „ПУТЕВИ“
ЗВОРНИК
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Грађевинарство и геодезија
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Bijeljina
Опис радног мјеста
1.“Асфалтер“ .................................................................................1 извршилац;
2.“Пословођа“................................................................................1 извршилац;
3.“Руковаоца грађевинском машином“...........................................1 извршилац;
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Поред општих услова утврђених Законом кандидат треба да испуњава и следеће посебне услове и
то су:
За позицију 1.Конкурса: КВ, -асфалтер,са пет година радног искуства;
За позицију 2. Конкурса: ССС, ИВ степен-грађевински техничар ,
са пет година радног искуства у струци;
За позицију 3.Конкурса: ССС , ИИИ степен- руковаоца грађевинском машином,
са пет година радног искуства у струци.
Уз пријаву на Конкурс кандидат је дужан приложити следећу документацију:
- краћу биографију,контакт телефон и адресу пребивалишта;
- диплому/свједочанство и стеченој одговарајућој стручној спреми;
- увјерење о радном искуству у струци;
- фотокопију радне књижице;
- увјерење о држављанству ,не старије од шест мјесеци или потврду из ЦИПС-а
о пребивалишту/боравишти и
- Изјаву да није осуђиван за кривично дјело које преставља сметњу за обављање
послова радног мјеста на које аплицира,у периоду 5 година прије објављивања
Конкурса.
Пријаву на Конкурс ,краћу биографију као и Изјаву кандидат је дужан власторучно потписат.
Докази о испуњавању тражених услова морају бити приложени у оргиналу или овјереној
фотокопији.
Избор кандидата по конкурсу извршиће се путем предходне провјере радних способности.
Са изабраним кандидатима закључит ће се уговор о раду на неодређено време.
Изабрани кандидат,прије закључивања уговора о раду,дужан је доставити доказ(увјерење) о
општој здравственој способности.
Конкурс је отворен 10 дана од дана објављивања у дневним новинама Глас Српске и огласној
табли Бироа за запошљавање
Пријаве са доказима о испуњавању услова из Кокнурса доставити лично или путем поште на
адресу :“ПУТЕВИ“д.о.о.Каракај бб (круг Аутотранспорта),75400 Зворник.
РАДНИК У МАРКЕТИНГУ (Ж) - „ЛУНА
ЛИНЕ“ Д.О.О. ЛАКТАШИ
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Комерцијала, продаја
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Banja Luka
Опис радног мјеста
- РАДНИК У МАРКЕТИНГУ ( Ж ) ЈЕДАН ИЗВРШИЛАЦ
- МЈЕСТО РАДА: Лакташи
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Од Вас очекујемо:
- минимално КВ стручна спрема
- комуникацијске способности
- самосталност у раду
- организованост и спремност за тимски рад
- флексибилност и преданост послу
Шта Вам нудимо:
занимљив и динамичан посао
рад у пријатном и организованом окружењу
редовну плату
додатна стимулативна примања
Молбе са биографијом и сликом шаљите на адресу Луна Лине доо, Омладинска 76, Јакуповци, 78
250 Лакташи или на маил: [email protected]
За све додатне информације можете се обратити на телефон 051/490-280, 065/610-857, контакт
особа Александра.
Референт за благајничке послове - ОКРУЖНИ
СУД БАЊА ЛУКА
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Право
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Banja Luka
Опис радног мјеста
Референт за благајничке послове, ……………….1 извршилац
Пријем у радни однос на неодређено вријеме, уз обавезан пробни рад од три мјесеца
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Општи услови које кандидати морају испуњавати:
да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске;
да је старији од 18 година;
да има општу здравствену способност;
да није отпуштен из органа управе или другог послодавца, као резултат дисциплинске мјере три
године прије објављивања конкурса
да се против њега не води кривични поступак, односно да није подигнута оптужница нити је
изречена неправоснажна судска пресуда;
да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за
кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду.
Посебни услови које кандидати морају испуњавати:
Завршена средња економска школа; гимназија, положен стручни испит, познавање рада на
рачунару и 1 (једна) година радног искуства на истим или сличним пословима.
Потребна документа:
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да доставе документа о испуњавању општих и
посебних услова и то:
извод из матичне књиге рођених;
увјерење о држављанству;
овјерену копију свједочанства о завршеној средњој школи
увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе,
увјерење да се не води кривични поступак;
потврду о радном искуству издату од послодавца,
за испуњавање општих услова из тачке 4. сви кандидати достављају овјерену писмену изјаву, а за
испуњавање општих услова из тачке 6. овјерену изјаву или увјерење о некажњавању.
Радни однос ће се засновати, односно уговор о раду ће се закључити након проведеног поступка
по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата.
Кандидати који буду изабрани дужни су прије потписа уговора о раду приложити увјерење о
здравственој способности које није старије од шест мјесеци.
Са свим кандидатима који испуне услове предвиђене конкурсом, Комисија за избор обавиће улазни
интервју, о чему ће кандидати бити писмено обавијештени.
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас
Српске“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове,
неће се узимати у разматрање.
Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, достављају се
лично или поштом на адресу: Окружни суд у Бањалуци, ул. Краља Петра I Карађорђевића 12.
Социјални радник - Центар за социјални рад
Челинац
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Социјални рад и њега, непрофитне организације
Рад на: Neodređeno vrijeme
Регија: Banja Luka
Опис радног мјеста
Социјални радник ..................1 извршилац
Опис послова:
Обавља послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста ЈУ Центар за социјални рад.
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Општи услови за кандидате
да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
да је старији од 18 година,
да се не води кривични поступак,
да се не води кривични поступак и да није осуђиван за кривична дјела на безусловну казну затвора
од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова
социјалне заштите,
да има општу здравствену способност
Посебни услови за кандидате
висока стручна спрема, дипломирани социјални радник (Филозофски факултет или Факултет
политичких наука) са 240 ЕЦТС ,
једна година радног искуства са високом стручном спремом,
положен стручни испит за рад у управи,
Потребна докумнта
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити доказе (оригинале или овјерене фотокопије
потребних докумената) о испуњавању општих и посебних услова:
Увјерење о држављанству,
Копија личне карте,
Копија дипломе,
Увјерење да се не води кривични поступак,
Увјерење да није осуђиван за кривично дјело безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци
или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова социјалне заштите,
Увјерење о положеном стручном испиту,
Увјерење о радном искуству са високом стручном спремом,
Биографија о кретању у служби,
Љекарско увјерење ће приложити кандидат који буде изабран
Пријаве са доказима о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни доставити у
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Глас Српске“.
Са свим кандидатима који испуњавају услове из Јавног конкурс Комисија за избор ће обавити
интервју.
Документи приложени уз пријаву на Јавни конкурс неће се враћати кандидатима.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаву на конкурс доставити на адресу: ЈУ Центар за социјални рад Челинац за Комисију за
избор, Видовданска бб, или лично предати на протокол Центра за социјални рад.
Све информације на телефон 051 552-613.
Наставник енглеског језика - ЦЕНТАР ЗА
ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ “БУДУЋНОСТ” ДЕРВЕНТА
{firma_podaci} {/firma_podaci}
Област: Социјални рад и њега, непрофитне организације
Рад на: Određeno vrijeme
Регија: Doboj
Опис радног мјеста
НАСТАВНИК ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 7 (седам) часова седмично; 1
извршилац; на одређено вријеме, до краја наставног периода школске 2013/2014. године а најдаље
до 30.06.2014. године.
Општи и посебни услови за пријем у радни однос
Поред општих услова предвиђених Законом о раду („Сл.гласник РС-е“ Пречишћени текст,
број 55/07), кандидати треба да испуњавају и услове у складу са чл. 105. Закона о основном
образовању и васпитању („Сл.гласник РС-е“, 74/08, 71/09 и 104/11) и члана 3. став 1. тачка д.
подтачка 1, 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника
и васпитача („Сл.гл.РС“, број 77/09 и 86/10).
Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс) са биографијом и
бројем контакт телефона, кандидати су дужни доставити:
Доказе о испуњавању општих услова:
а) да је држављанин РС и БиХ, то се доказује увјерењем о држављанству,
б) да је пунољетан, то се доказује изводом из МКР или овјереном копијом личне карте,
в) да је радно способан, то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6
мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања
радног односа и
г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства
личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог
насиља над дјететом или малољетним лицем (ово увјерење ће школа прибавити службеним путем,
за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).
Доказе о испуњености посебних услова:
а) Овјерену фотокпију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је
наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,
б) Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење
високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци
о просјеку оцјена,
в) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених
лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији (рачуна се само вријеме последњег
непрекидног чекања),
г) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,
д) извод из МКУ, за умрлог родитеља, уколико се ради о кандидату без једног или оба родитеља, а
који није старији од 26 година живота,
ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о
утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике
Српске (ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца),
е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о
утврђеном статусу борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о
кандидату из категорије борца),
ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о
утврђеном статусу РВИ Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату
из категорије РВИ),
з) кућну листу за кандидата који живи у породичном домаћинству у којем ни један члан не
остварује приходе или је укупан износ прихода пород.домаћинства мањи од најниже основне плате
у РС-ој, уз коју је потребно доставити следећу документацију:
1. потврду издату од Завода за запошљавање за чланове пород.домаћинства који су радно
способни, а нису запослени, да се налазе на евиденцији незапослених лица,
2. потврду издату од надлежне пословнице Фонда за ПиО Републике Српске да члан
пород.домаћинства који је старији од 65 година није корисник пензије,
3. потврду о висини плате, уколко је члан пород.домаћинства запослен,
4. потврду о редовном школовању, оних чланова пород.домаћ.који су млађи од 26 година,
и) потврду издату од надлежног органа јединице локалне самоуправе или Министарства просвјете
и културе о коришћењу стипендије, за кандидате који су током студирања користили стипендије за
неразвијене и изразито неразвијене општине.
Тестирање и интервју са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који
испуњавају услове конкурса одржаће се дана уторак, 01.10.2013. године са почетком у 09 часова у
просторијама Центра.
Кандидати неће бити посебно позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању
или интервјуу, сматраће се се да су одустали од пријаве на конкурс.
Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене
кандидатима.
Пријаве са потребним документима доставити на адресу Центра, Стевана Немање број 12, 74400
Дервента, са назнаком „за конкурс за попуну упражњеног радног мјеста“ или поштом на исту
адресу. Контакт телефон: 053/333-340; 331-876;
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу «Глас Српске».
Download

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање Директора Јавне