PRESEK B-B
A
--
PRESEK A-A
Krovni lim plastificiran/pocinkova\
Krovnilimplastificiran/pocinkovan
Detalj
B
~
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
Profil gornji
(konstrukcija)
kontejnera
L.ajsna plastificirani lim
Panel
pocinkovan i plastificiran lim
poliuretan
pocinkovan i plaslificiran lim
Panel
ravan,pocinkovan i plastificiran lim
poliuretan
ravan,pocinkovan i plastificiran lim
Panel
an istatik pod (linoleum)
B ploca
P folija
ka ena vuna
T pocinkovanii lim
antistatik pod (linoleum)
OSB ploea
PE folija
kamena vuna
TR pocinkovanii lim
o
Piia
.......... '5
J q
....
.......
I
u..-;=8!!:!1:!!1!111!1:!!1!11!11
.......
........
A
7 711
u
profil
OS NOVA
I.
t
ravan,pocinkovan i plastificiran lim
poliuretan
ravan,pocinkovan i plastificiran lim
............1· ....
'9111 .....••·
.I
Gornji i donji profili, tj. krovna i podna
konstrukcija su spojene pomocu stubova
• l
I
~Panel
\
"U" profili u ~ du kontejnera. Sa
donje strane ofila se postavlja
se postavlja ~ mena vuna, sa
gomje strane e postavlja daska ""B nloce a reko daske
cu nlo:na~IK 1-"vu
•
h1u10Um.
I
GLAVNI PROJEKAT
o govorni proje
an
para
saradn i k
o je a
i mes o gra nje
projekat
Reciklazni centar "Novi Pazar'', Blazevo
Goran Tasevski d.i.a.
paraf
A
investitor
faza
crtez
razmera
TIPSKI KONTEJNERSKI SKLOP
datum
Zarko Stanic d.i.a.
broj
"ARTECH INZENJERING"
d.o.o. Beograd
1:50
list
maj 2014.
PreduzeCe za projektovanje, proizvodnju, izvocfenje radova, trgovinu i usluge
c
K.01
Bui. Arsenija amojeviea br. 37
tel/fax+ 381 11 36911 50
G) kontejner
Cl) poduzni krajnji nosac
G) TR lim - krov
(!;) poduzni slemeni nosac
~ poprecni glavni nosac
j
o·
---
j
0
..............
-...__
....
-
I --
-
L-_..........
111
--
.._
...................
---
GLAVNI PROJEKAT
o govorni proje
an
para
saradn i k
o je a
i mes o gra nje
projekat
Reciklazni centar "Novi Pazar'', Blazevo
Goran Tasevski d.i.a.
L• L
paraf
A
fozo
crtez
KONSTRUKCIJA KROVISTA KONTEJNERA
datum
Zarko Stanic d.i.a.
broj
d.o.o. Beograd
1:25
list
maj 2014.
PreduzeCe za projektovanje, proizvodnju, izvodenje radova, trgovinu i usluge
"ARTECH INZENJERING"
c
razmera
K.02
Bui. Arsenija amojeviea br. 37
tel/fax+ 381 11 36911 50
e-mail: office artech-in .co.rs
0
00
<.D
0
0
<.D
0
LI)
0
0
<.D
m
LI)
N
0
880
850
50
850
348
1210
850
0
170
6058
I
~~
11111111111
1111111111
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
m
LI)
N
N
0
-nadgradna ftuo svetlljka 2x36W, IP65, monta!a na plafon
-nadgradna ftuo svetlljka 2x18W, IP65, monta!a na plafon
-nadgradna, monofazna utl Cnlca, IP65
GLAVNI PROJEKAT
odgovorni projektant
-nadgradnl Jadnopolnl prekldae, h=1,2m
paraf
Goran Tasevski d.i.a.
saradn i k
paraf
-monofaznl lzvod za kameru
objekat i mesto gradnje
projekat
Reciklazni centar "Novi Pazar'', Blazevo
·
L· L
A
fozo
crtez
1:50
KONTEJNER ZA GARDEROBU I SANITARNI CVOR
datum
Zarko Stanic d.i.a.
broj
list
maj 2014.
PreduzeCe za projektovanje, proizvodnju, izvodenje radova, trgovinu i usluge
"ARTECH INZENJERING"
c
razmera
d.o.o. Beograd
K.04
Bui. Arsenija amojeviea br. 37
tel/fax+ 381 11 36911 50
I
klima
-
radijator
0
0
0
692
850
850
1699
850
947
170
6058
1111
0
0
0
0
1111
~~
~
0
0
0
('-I
('-I
0
0
O'>
Lr)
-nadgradna tluo svetlljka 2x36W, IP65, monta!a na plafon
-nadgradna tluo svetiljka 2x18W, IP65, monta!a na plafon
-nadgradna, monofazna uti mica, IP65
GLAVNI PROJEKAT
odgovorni projektant
paraf
saradn i k
objekat i mesto gradnje
projekat
Reciklazni centar "Novi Pazar'', Blazevo
Goran Tasevski d.i.a.
L• L
paraf
A
fozo
-nadgradnl Jadnopolnl prekld&C, h=1,2m
crtez
1:50
KONTEJNER ZA PORTIRA/VAGARA I UPRAVNIKA
-monofazni izvod za kameru
datum
Zarko Stanic d.i.a.
broj
list
maj 2014.
PreduzeCe za projektovanje, proizvodnju, izvodenje radova, trgovinu i usluge
"ARTECH INZENJERING"
c
razmera
d.o.o. Beograd
K.03
Bui. Arsenija amojeviea br. 37
tel/fax+ 381 11 36911 50
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
UREBAJ: Prihvatni usi ni kos
POZICIJA: 01
NAMENA: Prihvat istovareno rethodno odvo'eno at ada
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
irina
isina
mm
mm
mm
mm
mm
irina revizi'e
3000
0 is
3000
2000
1400
3000
60
Namenjen je za prihvat dovezenog materijala pre sortiranja i
usmeravanje na transportnu traku.
Konusnog oblika i oslonjen na pod betonske jame dubine 1400 mm
u koju se sme5ta i oslanja preko nogara od eelicnih kutija.
Fiksira se za bocne zidove betonske jame na cijem dnu postoji
slivnik za odvodenje ocednih tecnosti do posebnog rezervoara.
Bocne stranice od pocinkovanog profilisanog lima debljine 4 mm u
kvalitetu G0361.
Snabdeveno revizionim otvorom koji omogueava servisiranje i
ciscenje eak i sa donje strane.dim.
Obezbedeno pocinkovanom zieanom ogradom visine 11 OOmm
koja se montira po obodnom zidu jame i sa prednjom stranom koja
se otvara.
Stranice prihvatnog ko5a su zakosene.
Svi metalni delovi su antikorozivno zastieeni 2x osnovnom i 1x
zavr5nom bojom, a deo koji je izlozen dodiru sa raznim otpadom
{unutrasnji deo kosa) zasticen je katran epoksidom bojom.
Napravljen je kao demontazni da se maze rasklopiti u slueaju
intervencije.
lzrada betonske jame je u okviru gradevinskih radova.
600
2000
/
/
I
I
F~~~~~~~
I
\
1050
"-
"
/
./
I
I
/
'\.
"'-......_
./
br. 01
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
UREBAJ: Podizni orebreni trans orter
POZICIJA: 02
NAMENA: Trans art materi'ala do sortime trake
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
0 is
Korisiti se za transport i podizanje dovezenog materijala od
usipnog kosa do !rake za sortiranje otpada.
lzraaena od zavarenih celicnih limova i profila, sa specijalnom
uljootpornom troslojnom gumenom trakom debljine 9.5 mm i
orebrenim eelicnim lopaticama, komplet sa elektroinstalacijom i
opremom za odriavanje i podmazivanje.
Prenosni valjak sa lancanikom i lancem duzine do 1350 mm.
Pogon transporters preko elektromotora sa reduktorom snage.
Regulacija obrtaja {brzi na !rake) se vr5i preko frekventnog
regulators.
Kosi deo transporters je obezbeden zastitnim bocnim stranicama
od lima kako bi se sprecilo rasipanje materijala.
Svi metalni delovi su antikorozivno zastieeni 2x osnovnom i 1x
zavr5nom bojom.
lsporucuje se sa kompletom rezervnih delova i uputstvom za
rukovanje i odriavanje.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
0
kW
v
m/min
Uku na tezina
6700
/_..-
-...._"
I/
/
'\
I
-...._"'
I/
'\
\I
\
I
I\
/
~/
/
\
'"
/
~/
/
bro' komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
UREBAJ: Sortirna traka
POZICIJA: 03
materi'ala
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
mm
mm
mm
mm
mm
kW
v
Nosivost trake
Uku na tezina
0 is
Namenjenaje za razvrstavanje dopremljenog prethodno
razdvojenog otpada.
lzraaena od zavarenih celicnih limova i profila, smestena u
kabinama linijske sortimice sa glatkom PVC trakom za rucno
sortiranje komunalnog otpada, komplet sa elektroinstalacijom do
komandnog pulta i opremom za upravljanje.
Uz traku je predvideno 12 radnih mesta {6x2) sa obostrano
postavljenim kosevima za ubacivanje selektovanog otpada.
Radna visina sortirne !rake: 900 mm.
Svako radno mesto ima sigurnosnu sajlu za aktiviranje stop tastera
za slucaj nezgode.
Pogon preko elektromotora sa reduktorom snage.
Ugraden elektronski regulator brzine.
Traka je obezbedena Ii mom sa obe strane kako bi se sprecilo
rasipanje materijala.
Na kraju !rake ugraden lim za usmeravanje otpada koji se ne tretira
ka komunalnom kontejneru.
Svi metalni delovi su antikorozivno zastieeni 2x osnovnom i 1x
zavr5nom bojom.
lsporucuje se sa kompletom rezervnih delova i uputstvom za
rukovanje i odriavanje.
1l000
1250
Ostali
10500
1250
bro' komada 1
Download

Prilog 1 - Crteži 1. deo