JP ,,DJREKCIJA ZA IZGRADNJU I
UREDENJE OPTINE ALIBUNAR"
ALIBUNAR
Broj: r'f-&I2013
Dana:
(ALIBuN4R
2013. god.
PREDMER PREOSTALIH RADOVA
NA OBJEKTU KAPELE NA PRAVOSLAVNOM GROBLJU U ALIBUNARU
FAZA If
IR.brlBr.poz.I
Opis radova
IJ.InJ
02-00 JBETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
15 02-13 Betoniranje armirano betonske ulazne rampe betonom MB30
debijine d12cm du potrebnoj oplati. U cenu ulazi rad i
materijal, oplata, armatura mrea Q222
Obracun p0 m2
M2
16 02-14 Betoniranje armirano betonske podne pioce d= 10 cm, od
betona kiase MB30, u potrebnoj oplati, . U cenu ul&zi rad i
materijal, oplata, armatura mrea Q222
Obracun po ni2
m2
174,80
IJ.m( Kolicinat
03-03 Malterisanje unutranjih zidova od giter bloka prod. malterom
1:2:6 u dva sloja sa perdaenjem
Obracun p0 m2 kompet izvedene pozicije.
m2
ukupno malterisanje zidova
03-04 Izrada cementne kou1j ice 1:3 debijine 4cm.
539,40
Obracun po m2 kompet izvedene pozicije.
Prizemije
ukupno cem.kou1jica
U} L!PNO
Iznosj
107,72
73
4
Cenaj
:
BETONSIUX ARMIRANO-BETONSKI RADOVE
Opis radova
R.bjBr.pozl
03-00 ZIDARSKI RADOVI
Kolicinal
m2
174,80
Cenal
Izuos
Opis radova
R.br IBr.po? I
04-00 TESARSKI RADOVI
2
IJ.m lolicinat
04-02 Nabavka i postavijanje dacane podloge preko krovne
konstrukcije od suve i kvalitetnejelove daske debijine
d=24mm.
Obracun p0 m2 postavijene povrine.
M2
3
Iznos
Cenal
04-03 Nabavka i postavijanje Kondor 4 kao sloja hidroizolacije
preko dacane podloge.
Obracun p0 m2 kompet izvedene pozicije.
36,00
I
m236,00
Opis radova
IRhilBr.nozi
1 05-00 IKROVOPOKR1VCAKI RADOVI
I
-
IJ.m IKolicinal
I
I
05-01 Nabavka i postavijanje pokrivaca tipa Tegola. . U cenu ulaze
i postavijanje slemena i grbina kao i postavijanje tipskih
elemenata za za ventilaciju i snegobrane.
Obracun p0 m2 postavijene povrine.
m2l 36,00
I
Cenal
Iznost
I
I
Opis radova
R.br (Br.poz
06-00 IZOLATERSKI RADOVI
HIDROIZOLACIJA
06-01 Izrada horizontalne hidroizolacije poda kapele.
1
od sledecih sloj eva:
- Madan premaz bitulitom A
- Vruc namaz bitumenom PK - 85/25.
- kondor 3
Obracun p0 m2
6
7
1m tKolicinaI
m2 I
1
m2
212,45
m2 1
174,80
TERMOIZOLACIJA
06-06 Izrada termoizolacije plafona od mineralne vuna debijine d=
10cm, sa PE folijom kao pamom branom
Obracun p0 m2 kompet izvedene pozicije.
06-07 Izrada sloja termoizolacije ispod podne konstrukcije prizemija
odsLroc{i.wa d r=3,0 cm. Sa zastitnom PVC folijom
Obracun p0 m2 kompet izvedene pozicije.
Prizemije
Opis radova
R.br tBr.poz.
07-00 1 STOLARSKI RADOVI
IJ.m ( Kolicina
Cena
B. IJNUTRASNJA STOLARIJA
1
2
3
07-01 Nabavka iugradnja unutranjih drvenih sobnih vrata,
dim.90/2 10. Vrata izraditi od drvene gra]e prema uslovima
kvaliteta J.US.D.C.1032.(drveni masiv -jelovina 1. klase).Okov
je hromiran.
Obracun p0 kom.
kom
07-02 Nabavka iugradnja unutranjih drvenih sobnih vrata,
dim.90/240sa nadsvetlom 30 cm. Vrata izraditi od drvene gra]e
prema uslovima kvaliteta J.US.D.C. 1 032.(drveni masiv jela 1.
klase).Okov j hromiran.
Obracun p0 kom.
kom
07-03 Nabavka iugradnja unutranjih dvokrilnih drvenih vrata,
dim. 180/240. Vrata izraditi od drvene gra]e prema uslovima
kvaliteta J.US.D.C.1032.(drveni masiv jela 1. klase).Okovje
hromiran.
Obracun p0 kom.
UtFNO
.
STd
kom
3,00
4,00
1,00
IN
Iznos
Opis radova
R.b4Br.pozl
08-00 BRAVARSKI RADOVI
IJ.m
Kolidual
C
;jInos
LIR(JNAR
Napomena: Sve se radi prema gemama bravarije, radionickim
detaijima gradevinskoj fizici i crteima.
ALUMINIJTJMSKA I PVC BRAVARIJA
08-01 Nabavka i postavijanjeprozora odPVC profila, konstrukcija je
od profila sa prekinutim termickim mostom.Zaptivanje stakla
pomocu polimer zaptivaca. Zastakijivanje termoizolacionim
stakiom d=4+12+4mm.flot kvaliteta Ugradivanje, okov i
finalna obrada p0 proizvodackoj specifikaciji.Otvaranje
prozora oko vertikalne i horizontalne ose. U cenu ulaze i
prozorski banak od Al lima.
Obracun p0 komadu komplet izvedene pozicije.
dim-proizvodne mere 601180cm
I
kom
8,00
re Z
kom
j400
3 kom
17 0817A Nabavka i postavijanje dvokrilnih, zadi h vrata, napravijena
od Alu profila sa prekinutim termickim mostomi zastakijena
terrnoizolacionim stakiom 4+12+4 flot kvaliteta. U donjoj zoni
je ispuna od sendvic panela sa Alu finalnom obradom,
rukohvat je od alu profila. Pokretno krilo je snabdeveno
mehanizmom za samozatvaranje. Aluminijum je eloksiran u
boji p0 izboru investitora.
5,00
TIP
Obracun p0 komadu komplet izvedene pozicije
dim.170/27c'cm
kom
1,00
kom
1,00
iS 08-17B Nabavka i postavijanje dvokrilnih, ulaznh vrata, napravijena
od Alu profila sa prekinutim termickim mostomi zastakijena
termoizolacionim stakiom 4+12+4 flot kvaliteta. U donjoj zoni
je ispuna od sendvic panela sa Alu finalnom obradom,
rukohvat je od alu profila. Pokretno krilo je snabdeveno
mehanizmom za samozatvaranje. Aluminijum je eloksiran u
boji p0 izboru investitorai.Gornji profil je lrtcno savijen
Obracun po komadu komplet izvedene pozicije.
dim.270/300cm
Opis radova
iiiBr.poz1
LIMARSKJ
RADOVI
- 09-00
1 09-01 Izrada i montaa odvodnih olucnih vertikala pocinkovanog
za
lima d = 0. 55 mm preseka fi lOcm.Vertikala pri vrhu se
pri
dodiru
sa
horinzontalom.
15°
Obracunava se po ml komplet izvedene pozicije sa svim
elementima a prema tehnickom opisu.
16,7*4=66,80
UKUFNO___LIMARSKI RADOVI
(J.m Kolicinal
ml
Cenallznos
34,60
,_-
AL18UNRN
\f
LII
. 8
5
CN1A
06-17A
A'ii-ij4
'MbA AEOOVA14 4 i5r.ATA AA
I
11
I,
75
L 46
L
YAA AMIA BTAIA AA
aim
Opis radova
R.br Br.pozi
-10-00 IFASADERSKIRADOVI
ilm I Kolicina[
Cenaf
Iznos
PsTi
y
10-01 Nabavka rnatenj ala, transport, obzidivanje fasade fasadnom
opekom crvene boje fugovano. Cenom obracunato postavijanje
tennoizolacije od stiropor ploca debljine 5cm, komplet sa
pomocnom skelom
Obracunava se p0 m2 gotovog zida sa pofrebnom skelom.
1
Al 1
I
-
frr i.
mr
\,___,
m2
2
10-02 Bojenje betonskih elemenata terasa isokie objekta bojom za
fasadu u boji po izboru projektanta u dva tonaObracun po rn2
I
m2
Bojenje betonskih elemenata terasa bojom za fasadu u boji po
izboru projektanta u dva tona- Obracun p0 ni2
3
n12
N_
UFO
_
.FASADER
..
SRXV I
Opis radova
R.brlBr.poz4
- 11-00 IKERAMICARSKIRADOVI
[J.m Kolicinal
11-01 Oblaganje podova jednobojnim protivkliznirn granitnim
plocicama , dim. 33/33 cm, prve kiase, u boji p0 izboru
projektanta. Sokie se postavijaju tarno gde zidovi nisu ob1oeni
plocicama ione se posebno obracunavaju.Ker. plocice se
postavljaju na lepak u slogu na fugu,
Obracun p0 m2 kompet izvedene pozicije.
3
4
5
m2
53,80
m2
66,00
11-02 Oblaganje zidnih povrina keramickim zidniin plocicama
kerarnika Kanjia, prve kiase dim.33/33cm, na lepak u slogu na
fiiglL
Obracun p0 m2 kompet izvedene pozicije.
11-04 Postavljanje sokli granitnim keramickim plocicama visine 15cm.
u cern. malteru 1:3.
Obracun po ml kompet izvedene pozicije.
11-05 Postavijanje sokli na ulaznorn tremu protiv kliznim kiselo
otpornim kerarnickim plocicama visine 15cm. u cern. malteru
1:3.
Obracun po ml kompet izvedene pozicije.
Ml
6
11-06 Oblaganje ulaznog trema protivkliznim kise1ootpornim
kerarnickim plocicama dim. 30/30 cm, prve kiase, u boji p0
izboru projektanta, domace proizvodnje. Sokie se postavijaju
tamo gde zidovi nisu ob1oeni plocicama ione se posebno
obracunavaju.Ker. plocice se postavijaju u sloju cementnog
maltera 1:3 d=Scm
Obracun p0 m2 kompet izvedene pozicije.
m2
e.
Cena(
Izrios
Opis radova
R.br Br.poz.
13-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
J.m
Kolièina(
13-01 Gletovanje zidnih i plafonskih povrina glet masom u dva
prevlaèenja i kompletna priprema povrina za kasnije nanoenje
boje.Radove izvesti u svemu prema optem opisu i svim
potrebnim predradnjama.
Obraunava se p0 m2 gletovane povrine zajedno sa skelom.
ukupno gletovanje zidovi i plafoni 212,45+539,40
2
m2
6Aa
m2
1 0;U0I
13-02 Bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom na prethodno
pripremljenoj podlozi u tonu p0 izboru projektanta.
Radove izvesti u svemu prema optem opisu i svim potrebnim
predradnjama sa nanoenjem poludisperzivne boje onoliko puta
koliko je potrebno za postizanje ujednaèenosti tona.
Obraunava se p0 m2 obojene povrine zajedno sa potrebnorn
skelom.
ukupno bojenje zidova i plafona
3
13.03 Nabavka materij ala i izrada plafona od vatrootpomih tvrdih.
ploèa KNAUF ROCK I prema standardu JUS ISO 1182, prema
standardu EN 13501-1 pripadaju grupi negorivosti Al, debijine
d =12,5 mm a u kategoriji su otpomosti na poar F30, na
podkonstrukciji od odgovarajuóih limenih nosaèa.
Obraëunava se p0 m2 izradene povrine zajedno sa potrebnom
skelom.
m2
lo~
,m
NUM
B
j_299,55
Cena
Izuos
((i?
uJ
ALI8gp
REKL4PITULA CIJA
01-00 IZEMLJANI RADOVI
-
02-00 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSIU RADOVI
02a-00 IARWRMCKll RADOVI
03-00 ZIDARSKI RADOVI
04-00 TESARSKI RADOVI
-
-00 KROVOPOKRIVAJU RADOVI
06-00 IZOLATERSKI RAP OVI
07-00 STOLARSKI RAIOVI
-
08-00 BRAVARSKI RADOVI
1:
09-00 LIMARSKL RADOVI
10-00 PASADERSIU RADOVI
00 KIARIU RADOVI
12-00 PODOPOLAGAKL RADOVI
13-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
-00 RAZM RADOVI
UKUPNO
-
llpe)1Mep pajona Ha HHcTaJIaWjH BO)IOBOJ1a H 1CH
ALI8UN.A
1pa1jeB4HcKI4 PAO 13 I4
I
VcKon 3eMrbe III KaTeropLije 3a
1 xaance poBoBe ii 3a waxie.
u3
4,50 x
=
AIiH
2 y poe 3a nop,nory qeBm H oxo qeBi.
M3
8,50 x
=
J1iH
3aTpnaBaFbe posoea HK0H
nociaemai-ta qeBH 3Mfb0M 113
3 Iiciona 4 Ha6Hjalbe "c-re.
m3
x
=
AliH
4 noKnonqeM npe-& 60 LAM.
KOM.
x
=
/J,11H
143paRa KomnneTHe KaHaJm3aqI,loHe
waxre, 3KA3He OflKOM Ca 1e03/J,eHO
5 J114H11M 11OKflOflLtM ripe'-i 60qM.
KOM.
x
=
AVH
Ha6aBKa
iy6at4eae cwmor neca
V3paJa K0MflflThO1 nop,oMepl-ior
0KHz OR oneice, ca 1B03!H0 n11BeHl4M
YKynHO
ti
/UIH
KaHar1H3aqija
Ha6aBKa ii yrpapa flBL4
COHCK14X
KaHan143aL14OH14X pee ii
KOM3JJ3 Ca CBMM CflOjHI4M 11
1 3anmBHI4M MaTepI4jafIOM.
0160
0125
0110
075
050
Ml
Ui
Ml
Ml
Ml
x
x
15,00 x
13,00 x
2,00 x
=
=
3,00 x
=
=
=
=
AWl
AIiH
AHH
AKH
Ha6aBKa ii yrpaja flORHIIX
CJ1I4BHI4K3 XO1130HTJ1H 14fl14
2 eepmkanHe I43pa.qe.
0 75
KOM.
AWl
Ha6aBKa 14 yrpa.rba reo31eHo
3 TWIBeHI4X ony'-ubaka f1p'4HI4Ka 125MM.
KOM
HaOaaKa 14 yrpap,iba eeI-rru1aL414oHe
rnaee OA flOL11I-1KOeaHOr rulMa
J=0,55MM Ha Kpajy eepiana Ca
4 OI1WI4BKOM npoji,opa KP03 KpOB.
YlcynHo
KOM.
A&111
Ha6aBKa m yrpap-ba enw*io
noLMHKoBaH11x 14B11 ca 143pa,E0M
cnoja Ha HaOJ ca cM4T14H3I1Ma i
CBI4M noTpe6HI4M CflOjHI4M 14
3anmBHlIM MaTep14janoM.
Ypa'-lyHaTo icnlcrllBaI-be Ha
npo6Hll fl14ThCK 11 MCflI4TI4BaFbe
1 Mpe)Ke.
O 80MM
ALIBUNAR c. C)
Ml
x
=
0 50MM
Ml
x
=
/1H
0 20m
Ml
24,00 x
=
J1H
0 13MM
Ml
22,00 x
=
JIH
1H
J1MU
Ha6aBKa 14 yrpap,ua 11POnyCHI4X
Bel-miJia Ca Will 6e3 H14K11OBH
2 Kane.
o 80MM
koM
koM
x
x
=
050MM
020MM
koM
2,00 x
=
0 13MM
koM
5,00 x
=
koM
x
Ha6aBKa m yrpap1ba yrpaior
3l1H01 npomenoapor xlri,qpauTa
Ca Y10H11M BHTL1J10M 0 52MM,
t4peeom op, 15 meTapa /y)Kl1He,
CflOjKoM, Mna3HLIL%oM, MTJ1H0M
KYTIIjOM 11 CBIIM fl0T0H11M
CflOjHVIM 14 3anmBHlIM
koM
4 MaTeplijafloM.
x
JJ,IiH
AMH
AMH
HaaBKa Ii yrpapj-ba flPOI1YCHIIX
eerna Ca cilaBlil-loM 3a 14CflCT
3 BOAe 0 80MM.
Ha6anKa 14 yrpajI-ba flO3MHO
ynuor x4,qpaHTa 0 80MM Ca
KyTnlwTeM II CBLIM 0CT31114M
nOTPe6HI4M CflOjHIIM 14 3flTL4BH1lM
5 MaTept4JanoM.
kou
Ha6aBKa ii yrpaua KoMnnemor
Bo,n,oMepa 0 20m ca CBMM
CflOjHIIM 11 3flThBH14M
6 MaTeplljanoM.
koM
l43paqa cnoja ca nocTojeToM
BO/OB0,HOM MP)KOM ca CBIIM
noTpe6I-I14M CflOjHI4M 11 33flflIBHIIM
M2TMjfl0M 14 OCTJ114M
7 TpowKoBtlMa.
koM
YKynHo
JL1H
AHH
x
=
J14H
J1,4H
iv
Cau14Tap1ja
Ha6213Ka vi yrpaja WC-aca
WOFbOM, BO/OKOTn141ieM, qacKoM,
14Cnk1pHOMLeB1414oCTaJ1t4M
CflOjH14M 14 33[1ThBHIIM
t MaTeplijanoM.
AL113UNAR
19
koM
x
HaaBKa ti yrpa/.I-ba ymmE3aOHmKa
Ca C14OHOM 11 6aTepi/ljoM 3a T01111y
2 14 xnapy aony.
koM
x
=
Ha6aBKa ii yrpajlFba ornejana Ca
eTa,4<epoM, paia canya v
nanipa Ca CBI4M cn0jHl4M
3 MaTepvjanoM.
koM
x
=
Ha6aBK3 i yrpa,q-ba pynnor
cy,Lonepa O/ Hepfjajyher '-iena,
ca 6aTepIljoM 3a Tonny ii xna,EHy
B013y, ca C14C)OHOM m caynmae
MCTh 14 C3I4M nOTpe6HIIM
CflOJHIIM 11 3flT143HI4M
4 MaTepl4janoM.
koM
x
=
*
J114H
YkynHo
ARM
ANH
ANH
J1H
PeKanwryna11ja
I rpal)eBIIHcKI-I PaAOEM
ii KaHanH3aLHja
in Bogo'30A
iv CaHi.lTapHja
ANH
/IiH
AIM
YIynHo
JJHH
PREDMER RADOVA NA ELEKTRO INSTALAC1JArf
NA OBJEKTU KAPELE NA PR.AVOSLAVNOM. GROBLJU U ALIB
Op1s
Rb.
Jed.mere
Ko!iäina Cena
Jznas
EiekUoinstalácloni1 élektromontaini radovI
I
1 ilsporuka i ugranja blF }cutlje na tasacli otjekta sa
povezivanjem na uzemljivaë objekta pocinkovanom
trakom
kom
2 ;tsporuka i ugradnja poliesterskog prikljuónog
tormria tipa EV1 P sa osiguraãima 250/50A.
komplet
3 I:poruka lugraunjametalnog ormana, (iNU trpa
POMM lopremijenog sa dvotarifnim brojilom 1060A, grebenastom sklopkom 4G 63-10u, uklopnim
satom, 3 automatska osiguraóa tipa C nazivne
struje 32A u plombiranom kuOitu sabimicama za
neutralni izatJtni provodnik.
komplet
4 Ispqruka ipostavIjanje kabla PPOO 4x10 mm2 u zid
ispad mallera od KPO do CR0 sa povezivanjem
istog.
m
5
15
1sporuka ipostavLjane kabla PPOO-Y 5x10 mmzu
-
zid ispod maltera od CR0 do RO-1 sa
povezivanjem istog.
1
m
-
12
6!
Isporuka I ugradnja R0-1 dimenzija 800x1200x220
mm u stepenu zatite 1P43. Orman je opremijen
DIN inom I sabirnicama za neutralni I zatitni
provodnik ukljuöujuoi osiguraëimja prema
jednopoInirn emama. Svi osiguraëi su automatski
iostalacioni tipa B. Orman je oprernijen i
grebenastlm sklopkama za komandu strujnim
krugovima osvetljenja prema jednopolnim 6emama
kaoi FID kIopkom 63/0,5A
komplet
Isporuka ipostavIjanje kabla PP-Y 5x2,5 mm2 ispod
maltera -Zal strujne krugove trofaznih
izvcdaproseène duine 20m
kom
1
kom
2
kom
15
8 Iporuka I postavijarije kabla PP-Y 5x4 mm2 na
regalui na odstojñim obujmicama za strujni krug
,fiksnog prikIjuka za hladrijaóu duine 25m
;Isporuka 1 postavljarije kabla PP-Y3x2,5 mm2 Ci Ad
;ispod maltera za strujne krugove utiënica, bojiera I
suaëa proseënedu2ine 18 m
-
za ugradnju na 71d na visini 1,2 m od kote gotovog
po;da
kom
1
11
N.
IspQruka i.postav1]anje jednofazne uko utiënice za
ugrdnju4 zid navisini 0;5 mod kote gotovog poda
•
.
-
kom
14
regalima, p0 zidu naodstojnim obujmicama I u zid
ispod malteral u tavanici za izradu instalacije
rapojnih vodovazasvet1jenje, povezivanje
-i sve ostale krugove osvetljenja.
:proseöno P0 krugu 8 m
•
-
kom
29
kom
5
kom
1
m
15
13 ;Isporukai ugradnja ugradnog jednopolnog
prekidaöa 22 strujne krugove osvetjenja
14 Isporuka I ugradnja KIP prekidaëa sa tinjaicom za
srujne kwgoverbojlera I grejaUce
• •
H
15 Isporuka i ugradnja plastiëne cevi fi 110 mm u
betoriu za. provlaOenje kablova.
16 Ispqruka iugradnja svetiljke tipa ZA 13 sa kuglom i
inkcJesbntnim izvorom snage SOW
kom
17
lspqruka iugradnja PANIK svetiljke sa ftuo
izvdrimä anage 2x8W I sopsivenim izvorom
napajanjaautonomije 1 h
kom
18 llsporuka i ugradnja IIuo;svetzljke tipa TITAN 1P65,
sa ftuo cevima 2x36W,
kom
UKUPNO I:
ii .1nsta!aCija uzemljivaöa, izjednaôenja
potencIja!a I gromobrarisice instalacije
1
lsporuka I ugradnja u lemelj objekata trake P25
;J US N.134.901 Fe/Zn 25x4 mm
m
230
kom
3
kom
5
m
40
2;
'Izrada zernljovoda od trake P25 JUS N.134.901
Fe/Zn 25ç4 mm sa povezivanjem na traku
uzenlWvaea - Pozicija obuhvata I lzradu zemovoda
merne spjevë gromobranske instalacije I izvoda
za poveziyanje oluka metalnih vrata I za vezivanje
ukanalima radi izjednaöenja potencijaa.
Prose6rio o zemljovodu 3m.
3
isporuka. iugradnja ukrsnog komada za traku JUS
- N.B4.9362a sva spàjanja trake u zemiji I na krovu
4 Hsporuka I trake prihvatnog sistema P20
JUS.NB4901 Fe/Zn 20x3 mm po nosaëimana
krovu I U betonskom stubu objekta kao spusnih
:provodnika
porukaiU9iadaSIjemenognosaôatrake
5
ID1,P
kom
6
polozene p0 kcovu ebjekta
L(
kom
8
kom
4
kom
2
kom
2
kom
1
kom
.1
kom
1
m
130
IspQruka i;ugradnja obujrnie za oluk JUS.N.B4914
sa poveziyanjem na traku zemijovoda
a
Izradamemog spoja u obliku rastavne spojnice
zidu U kutiji memog spoja JUSN84932 na visini
i;I7m
f
za sva spaanja trake i otuka
ià
Isporuka I ugradnja stuba nosaOa hvataljke
preOnika 49,3 mm duine 4m na vrhu kapele
jCONTR0LERPLUS15 na stub
12
Isporuka i ugraduja ute tablicé sa natpsom
2NJA VtSOKI NAPON" na 2m od hvatajke na
=se6e m stubu
_____
13
Isporuka iLugraduja provodnika P-Y l6rnm2 za
izrai u instalacije gtavnog izjednaëenja potencijala,
UKUPNQ I!:
fif l-'reiazne Izivrsne oareane
Sitan nespecificiran materijal (gips, izolir traka,
1
obujmice,- bitumen it.)
Paua1no
•1
2 tspitiVaflje instatacije sa merenjem uzemijenja,
izdavanje potrebnih atesta I putanje u rad
PauaIno
3 Aspitivanie instalacije gromobranske instalacije,
:merrenJe kontiriuiteta.i otpomosti uzemijenja I
'izdavanje potrebnih atesta.
Pauatno
1
UKUPNO 11!:
-••i
F?EKAPITULAC!JA:
Elektroinsta!acioni I elektromonta2ni radovi
I
11 jnsta!acUa uzemijenja, i4odnaenja potenqjala.
gromobranska iristalacija
PreIazne
I zavthne odredbe
III
SVEGA:
'JN4RN
,.cc otR•
PEKAflL/1TYJ1AL4L4JA
ApXL4TeKTOHCKO rpaljeBMHCKM pa/JOBL1
PaJjoBv1 Ha L4HcTanaL4LljaMa
BOoBO/J1a V KaHaJ1V3aLL4je .........................
E.neKlpo paAOBM ........................................
YkynHo: 6e3 flJB
fl)J1 Bcafl)B
•c'/"
Download

Ovde možete preuzeti Prilog 2