SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
POZICIJA: 04
NAMENA: Prihvat sortirano materi'ala
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
mm
mm
mm
0 is
Koriste se za prihvat sortiranog materijala i ubacivanje u
kontejnerska kolica.
Sme5tene odmah do sortirne !rake i izmeau svake radne pozicije.
lzraaena od zavarenih celicnih limova i profila, svi metalni delovi su
antikorozivno zasticeni 2x osnovnom i 1x zavr5nom bojom.
Sa ugradenim otklopno-zaklopnim mehanizmom sa obe strane
sortirnog transportera izmedu radnika na sortiranju. dimenzije
ispusnih cevi sa poklopcem: 750 x 400 x 900 mm.
U podnozju ispusne cevi ugraaene su prihvatne pozicije za eelicno
sigurnosno uze r1.1 6 mm.
bro' komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
UREBAJ: Sortirne kabine konte'nersko ti a
POZICIJA: 05
NAMENA: Radni roster za radnike za sortirnom trakom
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina modula
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ostali
0 is
4500
3000
2800
4500
1500
2800
4500
10500
2800
-
Namenjeni da obezbede ambijent radnog prostora za 12
zaposlenih kod sortime trake.
Prostor se sastoji od 3 modula vanstandardnih kontejnera i 1
polumodula.
Konstrukcija i materijalizacija kao kod standardnih kontejnera.
Opremljeni sa ukupno 7 kom. otklopnih prozora dim. 1000x850 mm
za obezbedenje radnog svetla i ventilacije.
Montirani na konstrukciju boksova i medusobno povezani u
tehnolosku celinu, komplet sa elektroinstalacijom, tehnoloskom
signalizacijom i rasvetom.
Podna konstrukcija kontejnera je izvedena sa prodorima za
ugradnju sortirnih bokseva.
U sredini kontejnera montira se sortirni transporter sa trakom.
Na ulaznom delu sa leve i desne strane montirane su eelicne
stepenice za pristup sortirnoj liniji, gde se nalaze i 2 kom. ulaznih
metalnih vrata.
Obezbedena je protivpoiarna zastita i video nadzor.
U radnom prostoru postoji dovod svezeg vazduha i odsisavanje, a
predvideno je i grejanje i hladenje klasicnim klima uredajem.
Sastavni deo kontejnera cini plenum za dovod i distrubuciju svezeg
vazduha.
Kontejner opremiti sa tablama za oznaku {tekstualnu i vizuelnu) za
vrstu ot ada ko'a se sortira
zici'ama.
bro' komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
UREBAJ: Boksevi za sortiran·e
POZICIJA: 06
NAMENA: Noseca latforma sortirne lini'e
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina modula
mm
mm
mm
mm
mm
mm
0 is
4500
3000
2000
4500
1500
2000
mm
kom.
mm
mm
2IXIO
Namenjena da nosi sortirne boksove i sortirnu traku ispod koje se
nalaze kontejnerska kolica.
lzraaena od zavarenih celicnih limova i profila, svi metalni delovi su
antikorozivno zasticeni 2x osnovnom i 1x zavr5nom bojom.
Sastoji se iz 3 cela modula i 1 polumodula, ispod jednog modula
mogu se smestiti 2 kontejnerskih kolica za prihvat sortiranog
materijala.
Raspored modula prati raster sortimih boksova.
Strane su oblozene panel plocama, a pod je od eelicnih limova
deb. 4 mm, frontalni deo je otvoren.
Zapremina jedne cele komore za prihvat soritranog materijala
iznosi 27 m3 •
Na ulaznom delu sa leve i desne strane montirane su eelicne
stepenice sa ogradom visine 11 OOmm za pristup sortirnoj liniji koje
su satvani deo ovih boksova.
10500
1000
ms
2850
2850
10500
----
----
-----
1l__
bro' komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
I
OBJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.o. 1301, KO Postenie, Novi Pazar
UREBAJ: Konteinerska kolica
POZICIJA: 07
NAMENA: Prihvat i oretovar razvrstanoa otoada sa sortime liniie
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
Sirina
Oois
mm
mm
mm
m3
ko
mm
~isina
IZapremina
rrezina
~isina ad poda
;,--"-
Koristi se za prihvat razvrstanog otpada ispod sortirne linje i
pretovar u usipni kos prese za baliranje.
Napravljeni od lima u kvalitetu C0361 debljine 3 mm sa
odgovarajucim statickim ojacanjima.
Opremljen je sa 4 tocka 0200mm od tvrde gume od kojih su
prednji slobodni dok su zadnji fiksirani ujednom pravcu.
Kontejner je opremljen elementima za podizanje i prevrtanje tj.
manipulaciju viljuskarom.
Sa prednje strane je rucka za rucno upravljanje.
Svi metalni delovi su antikorozivno zastieeni 2 x osnovnom i 1 x
zavr5nom bojom.
lsporucuje se sa kompletom rezervnih delova i uputstvom za
rukovanje i odrfavanje.
2500
1250
1200
3
150
1450
"' "
IBI'
0
LO
N
~
.~
...,
~
0
Iii!
1000
250
2500
\~
G
0
0
N
~
L__J
L__J
G
Ostali podaci po dokumentaciii proizvodaca
0
LO
N
broi komada 11
SPECIFIKACIONI LIST
OBJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.p. 1301, KO Postenje, Novi Pazar
UREDAJ: Konteiner za kabasti i netretiran otpad
POZICIJA: 08
NAM ENA: Prihvat kabastoa i materiiala koii se ne tretira
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
Sirina
Visina
IZapremina
rrezina
Sirina poda
MATERIJAL
Osnovna konstrukciia
Bocne strane i eela
Ukrucenja
Pod
Oois
mm
mm
mm
m3
kg
mm
3310
1625
1250
5
435
1500
celicni profili
celicni lim 3mm
celicni lim 5mm
celicni lim 5mm
Materijali koji se skladiste su kabasti otpad i otpad koji se ne tretira
nakon zavrsenog sortiranja.
Napravljeni od eelicnih profila, limova debljine 3mm i 5mm.
Svi spojevi su zavareni celom duzinom cime se sprecava
unutrasnja korozija.
Spolja zasticeno osnovnom i zavrsnim lakom, sa odgovarajucim
oznakama po propisu i zahtevu Korisnika.
Sa unutrasnje strane zasticeno bojom otpomom na soli, baze i
kiseline.
Ugradeni prihvatni delovi za manipulaciju viljuskarom i komunalnim
vozilom.
DETAL J "A"'
R 1:50
2118
1424
~
1100
/
//
/L,
I
1
-~I
DETALJ
~
-
1625
J
2
_/
I
"'-.13310
_J I
ml
4+t--J I~
1500
~
p UN VAR
/UUZINE 265
~
' r-11
rt
~
?-.19
~ ------>-i--L ~
1&5
I
~
0"'
345
I ., ~
t
)
B
1.l/
I
1525
~
~
0.
.1_
DETALJ "A"
R 1:50
I-
1=
/-1
rz [~
-~ ======L======~=o= -====L====
~40
11
t
--
~
r
_L/~
PUN
PRESEK
SPECIFIK.6.CIJA ELEMENATA KONSTRU(Cl.E
1
~
~
0.
z
3310
~~
..
~
mm
12
11
10
9
B
•
l
f
12
Ostali podaci po dokumentaciii proizvodaca
Sloka za lstDvar u autosmeca
Ceonrnm
Ukrucenta
Drska nosaca
Granicnaoloca
""''""
,.
Bementi o!Mra
"'""
"""'345
#>
U PRUFIL#4
5
#5
#5
&
D1menZl]e
2
2
C.0361
1
1
C.0361
C.0361
C.0361
4
4
4
1
-I
2
2
2
2
3
MalBija
B
Komaoa
broi komada 2
SPECIFIKACIONI LIST
I
OBJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.o. 1301, KO Postenie, Novi Pazar
UREBAJ: Prihvatni usipni kos
POZICIJA: 09
NAMENA: Prihvat sortiranoa materiiala za baliranie
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
Sirina
mm
mm
mm
mm
mm
~isina
Duzina reviziie
Sirina reviziie
Oois
3000
2000
1400
3000
600
Namenjen je za prihvat materijala nakon sortiranja i usmeravanje
na transportnu traku.
Konusnog oblika i oslonjen na pod betonske jame dubine 1400 mm
u koju se sme5ta i oslanja preko nogara od eelicnih kutija.
Fiksira se za bocne zidove betonske jame na cijem dnu postoji
slivnik za odvodenje ocednih tecnosti do posebnog rezervoara.
Bocne stranice od pocinkovanog profilisanog lima debljine 4 mm u
kvalitetu C0361.
Snabdeveno revizionim otvorom koji omogueava servisiranje i
ciscenje eak i sa donje strane.dim.
Obezbedeno pocinkovanom zieanom ogradom visine 11 OOmm
koja se montira po obodnom zidu jame i sa prednjom stranom koja
se otvara.
Stranice prihvatnog ko5a su zakosene.
Svi metalni delovi su antikorozivno zastieeni 2x osnovnom i 1x
zavrsnom bojom, a deo koji je izlozen dodiru sa raznim otpadom
{unutrasnji deo kosa) zasticen je katran epoksidom bojom.
Napravljen je kao demontazni da se maze rasklopiti u slueaju
intervencije.
lzrada betonske jame je u okviru gradevinskih radova.
~~
==
==
==
==
==
==
.•,.II~~
~
500
LL-.
__ JJ
------
~
/
-50
I
I
I:::==
~
~
'
/
1100'-
,,...
--
1n311'
:1 ~111:~
600
~
'
/1100
1®
\
10cm
\
i~
e:~ _-:--=
I~
t/J! 111 :I~ 111 I I ~ I ~ I
1
"
\
\
''
~
2000
I"'//'""""
~
I
LL____-u_J
JOOO
/
1100
= = . . . . ""110cm
Ii~l-=====-=--==-=
~
==i-=
VRlll~1!l'fll
/
~
--
~
/
''
I
"'"~
IWlllzlalllabllll'
/
~
--
~
/
Ostali podaci po dokumentaciii proizvodaca
broi komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
UREBAJ: Podizni orebreni trans orter
POZICIJA: 10
rese
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
0 is
Korisiti se za transport i podizanje sortiranog materijala od usipnog
kosa do usipne komore prese.
lzraaena od zavarenih celicnih limova i profila, sa specijalnom
uljootpornom troslojnom gumenom trakom debljine 9.5 mm i
orebrenim eelicnim lopaticama, komplet sa elektroinstalacijom i
opremom za odriavanje i podmazivanje. Prenosni valjak sa
lancanikom i lancem duzine do 1350 mm. Pogon transportera
preko elektromotora sa reduktorom snage. Regulacija obrtaja
(brzi na !rake) se vrsi preko frekventnog regulatora.
Kosi deo transportera je obezbeden zastitnim bocnim stranicama
od lima kako bi se sprecilo rasipanje materijala.
Svi metalni delovi su antikorozivno zastieeni 2x osnovnom i 1x
zavr5nom bojom.
lsporucuje se sa kompletom rezervnih delova i uputstvom za
rukovanje i odriavanje.
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
0
kW
v
m/min
Uku na tezina
1200
__1l!l!!L_
6700
~
~
~
'
/
/
(
I
'
/
'
/
'
7000
bailll8--
~1 ~
l9dl*IDr
F==
I\
\
I
\
''
Ostali
/
~
~
/
I
\
I
''
/
~
/
roizvodaca
bro' komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
I
OBJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.o. 1301, KO Postenie, Novi Pazar
UREBAJ: Horizontalna presa za baliranie sa integrisanim PET perforatorom
POZICIJA: 11
NAMENA: Baliranie razvrstanoa otaada sa liniie za sortiran·e
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
Sirina
~isina
Duzina bale
Sirina bale
~isina bale
OSTALO
Pritisak
Kapacitet oresovania
Masa bale
Pogonska snaga prese
Pogonska snaga perforatora
Napajanie
Oois
mm
mm
mm
mm
mm
mm
5120
1200
2520
1200
820
82(
t
t/h
kg
kW
kW
40
5
400
11
5.5
380
v
Koristi se za baliranje razvrstanog otpada koji dolazi kolicima sa
linije za sortiranje.
Poluautomatska presa za baliranje tj. kanalna presa za automatski
i rucni rad uz povremeni nadzor operatera sa ugradenim
perforatorom za PET komplet sa komandnom tablom.
Baliranje folije, kartona, papira, PET, metala i tekstila = 6 vrsta.
Kapacitet presovanja do 5 Uh zavisno od vrste i kolicine doziranja
materijala.
Presa je zavarene konstrukcije od celicnog lima i obezbeduje
siguran i efikasan rad.
Presa se sastoji iz usipne komore sa PET perforatorom, komore za
presovanje u kojoj se nalazi hidraulicki klip sa potisnom ploeom,
zadnjom pritisnom izlaznom ploeom, postolja, bocnih driaca i
pokretnog hidraulickog poklopca.
Na presi postoje i hidraulicni agregat, elektro energetski orman i
komandna tabla.
Vezivanje bala je rucno zicom odmah po izlasku bale iz prese.
Rezervni delovi: rezervni nozevi - klizni lezaji - oprema za
podmazivanje.
lsporucuje se sa uputstvom za rukovanje i odriavanje.
!~
I
~
1200
5120
~
~
~
A
H
------- -~
~
la
~
I"<:
'"
~
~
;;_;;;;;;_;;;_;;;;;;;;;;;
XIXIXI --- -
Ostali podaci po dokumentaciii proizvodaca
I
o
II
--
broi komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklafni centar •Novi Pazar" u Blafevu, k. . 1301, KO Posten'e, Novi Pazar
REDAJ: Elektronslca va a
0 is
oc
kom.
mm
dokumentaci'i roizvo<taca
Pl8110Biva eleklronska vaga za m9181lja manjih kolieina
dopremgenog mater1Jala koga dovoze 1'18formalnl 88~jae I.
NapeJanje ba!Br1jsko (lnlalna alcu bate"a sa prl!Juilkom na
220V/50 Hz, 88 lndlkacljom lstrolenos11 bale..e).
LCD displej.
Ukoliko se meri vile stvari, moa se sabirali svaka izla aunata cena:
i na kraju izwei zbir.
Poklopac vage: inox • nerdajuei felk.
Konstrukcija vage: plastificirane awi 30x30x2rmi (DJ).
Snabdeveno d~ai!em sa stalkom.
bro' komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklaini centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
REDAJ: Vil'uskar
POZICIJA: 13
NAMENA: Grad Novi Pazar ul. Stevana Neman·e br.2 Novi Pazar
Karakteristike
0 is
Namenjen je da prenosi kontejnere i balirani materijal, vr si njihov
utovar, istovar i uskladl§tenje.
Viljuskar sa pogonom na TNG i sa obrtnom glavom odnosno
mehanizmom za izvrtanje za manipulaciju kontejnerima i balama u
okviru kompleksa.
Snabdeven stegom za bale .
lsporu~uje se uz set rezervnih delova i uputstvom za r ukovanje i
odrfavanje.
mm
mm
mm
mm
mm
km/h
kW
sistema
bar
....
~
0
.c
o dokumentaci'i roizvodaca
bro· komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
. 1301 KO Pasbl Na.1 Plml'
0 is
IMENZLE
KortileNZll IUlinl p - lllllfh lldiehl.....
Fiim ~Cid eel'"' WI! bcljl,_Cl9_1..,..,..,,
.....,,.. lqGm I
•-1nom .. 2'*-odPINIJ/1119. RlllllllMlll Cid_...
slna
rlna
dokumentaci'i roizvodal!a
bro" komada
SPECIFIKACIONI LIST
Karakteristike
IMENZIJE
lalna
mm
mm
mm
mm
mm
O is
za p1111ja wtih ne&loea, ..-oi!ib ea poda.
Pceloji mcgit.noat panja hladnom ii tlplcxn Wdol'll uZlr.rilno8li od
11.epena l.811rtanolll (pranJe 1op1mn \'Odam ma botl lll!lml).
SlllbdlVlno 1~1tnlm dcdalkcm ZI YCldlllcJ peelll1W41 lldl
ukllll)ln.Ja naJwtlh l'l8llJnXI.
Kcfial8 •
v
·c
dokumentaci'i mizvottafa
b · komada 1
SPECIFIKACIONI LIST
:>BJEKAT: Radkla2nl centar "Novi Pazar" u Bla!ew, k.D. 1301. KO Postenle. NcM Pazar
JREElAJ: l.onefe
:>QZICIJA: 17
llAMENA: PlikuDlianie rasutnn ~aJ!!!!!! 118\nnn kDAa
Karakteristike
Oois
llMENZIJE
Lopata je namec1ena za prilwplj~e oatataka pend lllipnag lalla
nakon lalovara prethocm odvojenag Olpede.
Lopata je ura41111111 od pocinkavanog limua nmim i lillkim
¥1110m. Drtka od pune ~
1
~ \~\1.
J
~
Dstali oodaci oo dokumentaciii oroizvodaca
broi komada 2
SPECIFIKACIONI LIST
BJEKAT: Reciklazni centar "Novi Pazar" u Blazevu, k.. 1301, KO Posten·e, Novi Pazar
POZICIJA: 26
NAMENA: Prihvat ambalaie i mesano ot ada
Karakteristike
DIMENZIJE
Duzina
0 is
mm
mm
mm
Bro· komada bez kocnice
Bro· komada sa koenicom
Precnik
Nosivost
Materi'al
Felne
kom.
kom.
mm
k
celicne
celicna armatura
nl8l(
Kontejner namenjen za prihvat ambalaze u kojem se donosi
prethodno odvojeni otpad, kao i za otpad koji naprave zaposleni
tokom boravka na radnom mestu.
Zasticeni protiv korozije toplim cin kovanjem, debljina sloja
120mikrona.
lzracten prema standardu DIN30700.
Prilagoden za praznjenje komunalnim vozilom.
Polukrufoi poklopac kontejnera izraden je sa ruckom za otvaranje
koja je prilagoaena rucnom otvaranju i ubacivanju svih vrsta
otpada.
Zastitna guma T-profila na poklopcu spreeava sirenje neprijatnih
mirisa i povrede ruku prilikom manipulacije.
Kontejneri su opremljeni oprugama za zatvaranje poklopca koje su
zastieene od mehanickih udara i vremenskih prilika.
Snabdeveno sa 2 bocne rucke i 2 rukohvata sa zadnje strane za
transport.
Po obodu kontejnera lim je orebren radi jaee konstrukcije
kontejnera i stabilnosti.
Na dnu kontejnera nalazi se cep za ispust kondenzata i teenosti.
Opremljen odgovarajucim oznakama po zahtevu Korisnika.
1260
Q
D
o dokumentaci'i roizvodaea
bro· komada 2
SPECIFIKACIONI LIST
,NovlPazar
O is
6ilka Je namanjena za aleenje podrfl paVlihl od praline nakon
lstowra prethodno od\'Ofanog dpada.
mm
mm
mm
mm
1
bukovodrvo
'rodna i PVC 0.20mm
bukovodrvo
Pogodna jer se prdila manje 18SiPI po VBZlllllu.
Melavlna dlake daje lstcwremeno veCU ••ml Ibole ll$1m!Je
zapodlogu.
NapraV'8na od prirodnih materijala Ito~
uslovima rada.
wk.,..
u
cinkovani lim
bro' komada 2
Download

Prilog 1 - Crteži 2. deo