Tisková zpráva
Nové moderní parkování na Kopečné
Parkovací dům Kopečná
Investor:
Brněnské komunikace a.s.
Projektant:
AGP Architekti (ing.arch.Palaščák,ing.arch.Gale)
Zhotovitel: Sdružení „Komfort-Stavoprogres“
Náklady stavby: cca 65, 5 mil.Kč
Do rozrůstající se mozaiky nových staveb v Brně se zařadila další budova: nový parkovací dům na
Kopečné ulici. Veřejnosti se otevře 2. června 2014 od 8,00 hodin.
Dům je moderně vybavený, výtahem bezbariérově propojený s centrem města, s 88 parkovacími
místy ve 3 věžích a 7 vrstvách parkovacích stání. Automatický zakladačový systém firmy KOMAIndustry s.r.o., který je zde instalován a bude sloužit veřejnosti, je zatím třetí tohoto typu v České
republice a první v Brně.
Zaparkování a vyparkování vozu po zadání příkazu do systému zajišťuje automat bez zásahu
řidiče. Každá ze tří parkovacích věží pracuje nezávisle, je tedy možné najednou zaparkovat nebo
vyparkovat tři vozidla současně.
Na střeše celého objektu je komerční prostor, který bude využit jako malé kavárenské zařízení
s terasou, nabízející mimo občerstvení také velmi příjemný výhled do Denisových sadů a okolí. Ze
střešní terasy a z kontejnerů umístěných nad prvním nadzemním podlažím bude fasáda z ulice
Kopečná, která je architektonicky velmi zdařile tvořena z betonu a pohledových průsvitných
panelů, postupně porůstat zelení.
Stavba byla zahájena v září roku 2012. „Během výstavby pak byla upravena dispozice kavárny a
také byl mírně upraven projekt, protože se objevily skutečnosti zjištěné po odkrytí prostoru
staveniště. Ukázalo se, že skalní masiv, který z jedné strany kryje parkovací dům, má jiný tvar,
než projekt předpokládal. Založení stavby se tedy této skutečnosti přizpůsobilo“, vysvětlil Petr
Kratochvíl, předseda představenstva spol. Brněnské komunikace a.s.
Na základě vyhodnocení zkušeností z obdobných parkovacích domů v provozu byl ještě během
výstavby parkovací dům doplněn o náhradní zdroj energie. Ten zabezpečí nouzový provoz a tedy
přístup k vozidlům během případného „blackoutu“.
Letos v lednu byla stavba dokončena a 27. 1. 2014 byl zahájen zkušební provoz technologie.
„Jsem přesvědčen, že potěšíme všechny řidiče, kteří potřebují vyřídit cokoliv v centru. Ať už
pracovně či si vyjdou za zábavou. Provoz je zde 7 dní v týdnu, 24 hodin denně“, doplnil Petr
Kratochvíl.
Společnost Brněnské komunikace a.s. je investorem stavby parkovacího domu a bude také
zajišťovat a dohlížet na jeho provoz. Parkovací dům je napojen na centrální technický dispečink
Brněnských komunikací optickým kabelem.
„Motoristé si budou moci vyzkoušet a seznámit se s tímto typem parkování v bonusových tarifech,
které jsme pro první tři měsíce připravili“, řekl generální ředitel spol. Brněnské komunikace a.s.
Leoš Chasák. „V dalším období budou ceny blízké cenám parkování na povrchových
parkovištích“, dodal.
tel.: +420 532 144 111
fax: +420 543 214 098; e-mail: [email protected]
firma zapsána dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku
vedenýmKrajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479
Bonusové tarify parkování v období od 2. června do 30. června 2014
Dny v týdnu
Časové období
Počet hodin parkování
Po-Ne
08 - 20 hod.
0 - 3 hodiny
Po-Ne
08 - 20 hod.
3 – více hodin
Po-Ne
20 - 08 hod.
0 - 3 hodiny
Po-Ne
20- 08 hod.
3 – více hodin
Cena v Kč / hod
0,- Kč
20,- Kč
0,-Kč
10,- Kč
Prázdninové tarify v období od 1. července do 31. srpna 2014
Dny v týdnu
Časové období
Počet hodin parkování
Po-Ne
08 - 20 hod.
0 – 2 hodiny
Po-Ne
08 - 20 hod.
2 – více hodin
Po-Ne
20 - 08 hod.
0 – 2 hodiny
Po-Ne
20 - 08 hod.
2 – více hodin
Cena v Kč / hod
0,- Kč
20,- Kč
0,- Kč
10,- Kč
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PARKOVACÍHO DOMU
„KOPEČNÁ“
VÝBĚR HLAVNÍCH ZÁSAD OBSAŽENÝCH V PARKOVACÍM ŘÁDU
1) Obecné zásady
Cena za parkování vozidla v parkovacím domě „Kopečná“ (dále jen „parkovné“)
Pondělí - Pátek
00:00 - 08:00
Každá započatá hodina
10,-Kč
08:00 - 24:00
Každá započatá hodina
30,-Kč
Sobota a Neděle
00:00 - 08:00
Každá započatá hodina
10,-Kč
08:00 - 24:00
Každá započatá hodina
20,-Kč
Ve státní svátky je parkování v parkovacím domě Kopečná zpoplatněno jako v
příslušný kalendářní den.
•
•
•
Platba za stání vozidla v parkovacím domě se provádí pouze v Kč mincemi nebo
bankovkami v nominální výši uvedenými na automatické pokladně.
Prostor parkovacího domu je určen pouze pro zákazníky vjíždějící s vozidly bez přívěsu o
maximální hmotnosti do 3,1 tuny, šířky maximálně 2,0 m, délky maximálně 5,0 m a výšky
maximálně 1,9 m.
Vozidlům na LPG, CNG a motocyklům je vjezd do parkovacího domu zakázán.
Parkovací dům je řešen jako bezobslužný nevyžadující trvalou lidskou obsluhu.
Provozovatel v prostorách parkovacího domu nezajišťuje trvalý dohled místní obsluhou.
•
•
Zákazník je oprávněn vyžádat si řádnou součinnost provozovatele parkovacího domu při
řešení problematických situací nebo při závadách na technologii parkovacího domu.
Parkovací dům je vybaven dohledovým kamerovým systémem se záznamem s přenosem
obrazu na pracoviště CTD spol. Brněnské komunikace a.s.
2) Standardní odbavovací režim parkovacího domu
• Při vjezdu do areálu parkovacího domu si zákazník vyzvedne parkovací lístek u
vjezdového stojanu. V případě nutnosti je umožněno opustit areál parkovacího domu do 5
minut bezplatně od doby vjezdu do areálu.
• Zákazník najede vozidlem do příslušné věže dle pokynů naváděcího systému.
• Po zastavení vozidla je zákazník povinen zajistit vozidlo proti pohybu zatažením ruční
brzdy a zařazením prvního rychlostního stupně. U automobilů s automatickou
převodovkou zařadit P – parking.
• Před odchodem od vozidla potvrdí zákazník jeho připravenost k zaparkování vložením
parkovacího lístku do čtečky umístěné vedle vnějších vrat parkovacího domu.
• Před odjezdem z parkoviště vloží zákazník parkovací lístek předepsaným způsobem do
automatické pokladny a uhradí stanovené parkovné.
• Po řádné úhradě parkovného vydá automatická pokladna zákazníkovi výjezdový lístek
s vyznačením doby provedení úhrady. Současně se zaplacením zobrazí display nad
automatickou pokladnou číslo věže, do které bude vozidlo přistaveno.
V případě zájmu o daňový doklad si zákazník zmáčkne tlačítko „Účtenka“ a je mu vytištěn
příslušný daňový doklad o úhradě parkovného.
Zákazník je povinen opustit vozidlem parkoviště do 10 min. od přistavení vozidla do boxu.
V případě, že tak neučiní, automatická výjezdová závora mu neumožní odjezd
z parkoviště. Zákazník je následně povinen odebrat se k automatické pokladně a zde
uhradit stanovené parkovné.
• Zakladačový systém vydá zákazníkovi vozidlo do stejného vjezdu, kde bylo vozidlo
přistaveno k zaparkování.
• Zákazník najede s vozidlem k výjezdovému stojanu, vloží do čtečky výjezdového stojanu
výjezdový lístek a v případě, že jsou splněny platební a časové povinnosti zákazníka pro
vyjetí z parkoviště, je zákazníkovi umožněn výjezd z parkoviště automatickým zvednutím
závory výjezdového stojanu.
3) Nestandardní odbavovací režim parkovacího domu
• Při ztrátě parkovacího lístku
Zákazník interkomem kontaktuje dispečera CTD, který podle nahlášené RZ, typu, barvy a
přibližné doby zaparkování dohledá vozidlo s příslušným číslem ztraceného lístku a
nakóduje náhradní parkovací lístek na automatické pokladně parkovacího domu.
Před vydáním náhradního parkovacího lístku je zákazník povinen věrohodným způsobem
prokázat obsluze na požádání vztah k vozidlu a podepsat čestné prohlášení o zmocnění k
užívání vozidla v případě, že není vlastníkem nebo provozovatelem vozidla. V opačném
případě bude požádána o součinnost Městská policie Brno nebo Policie ČR.
• Při náhlé ztrátě finanční hotovosti, nepojízdnosti vozidla, onemocnění, úrazu
atd.
musí zákazník na vlastní náklady zajistit odvoz nebo odtažení vozidla. Do této doby běží
zákazníkovi stále parkovné.
• Při nesprávném vrácení, nevydání účtenky atd.
Zákazník kontaktuje dispečera interkomem a sdělí potřebné údaje, nebo požádá o řešení
situace emailem na adresu [email protected] nejpozději 30 dní od platby.
Celý parkovací řád je umístěn v prostoru parkoviště a zákazník je povinen se s ním seznámit
v celém rozsahu.
Kontakt:
Vladimíra Navrátilová, tisková mluvčí
Brněnské komunikace a.s.
Email: [email protected]
Tel: +420 543 213 068, +420 734 416 440
Web: www.bkom.cz
Download

Tisková zpráva - Brněnské komunikace as