RUKOVODIOCI, SLUŽBENICI OSOBLJA CENTRALNIH INSITITUICJA
REPUBLIKE KOSOVA
Nr.
1
2
MINISTARSTAVA
AGENCIJE
ADMINISTRACIJA
PREDSEDNIŠTVA
REPUBLIKE KOSOVA
PISARNICA
SKUPŠTINŠTINE
REPUBLIKE KOSOVA
PREZIME I IME
POZICIJA
TELEFON//FAX
ELEKTRONSKA ADRESA
MAHIJE HARADINAJ
Rukovodilac personela
038/200-12-511
044/550-600
[email protected]
[email protected]
[email protected]
NEXHAT JASHARI
Rukovodilac personela
CEN. 10-493
044/147-264
[email protected]
3
URED PREMIJERA
NEXHMIJE XANI
Rukovodilac Divizije
personela
14-610,14-818
044/302-261
[email protected]
4
MINISTARSTVO ZA
EVROPSKU
INTEGRACIJU
MIMOZA ALIU
Rukovodilac Divizije
personela
sluzbenik peronela
200 27-006
[email protected]
5
MINISTARSTVO ZA
PROSVETU, NAUKU I
TEHNOLOGIJU
NAXHIJE SHALA
ARDIANA REXHEPI
ANITA KAQANIKU
Rukovodilac personela
038-200-20, 099
044-149-282
038/213-929
525-849
[email protected]
[email protected]
MUSTAF SHALA
Rukovodilac Divizije
Ljudskih Resursa
038-200-18-298
044-265-663
[email protected]-gov.net
FLORINA M. KOSUMI
Rukovodilac Divizije
Ljudskih Resursa
038-200-215-24
044/639-975
[email protected]
SABAHATE SHABANI
BEQIR KOXHA
Rukovodilac Divizije
Ljudskih Resursa
Rukovodilac Divizije
Adminsitracije
044-276-870
038-200 34-299
044-307-203
038/200 34-385
IRFETE SPAHIU
ISMET MECINAJ
Rukovodilac Divizije
Adminsitracije
038 212-057
044/279-108
044-600-494
[email protected]
HAVE KRASNIQI
Rukovodilac personela
038-517-554
Centr.32-555
044/310-976
[email protected]
6
7
8
9
10
11
MINISTARSTVO
PRAVDE
MINISTARSTVO
EKONOMSKOG
RAZVOJA
MINISTARSTVO ZA
FINANSIJU
DEPARTMAN
TREZORA
MINISTARSTVO ZA
KOSOVSKE
BEZBEDNOSNE
SNAGE
MINISTARSTVO ZA
SREDINU I
PROSTORNOG
PLANIRANJA
ORHAN DEVAJA
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1
12
MINISTARSTVO ZA
DIASPORU
VIGAN BERISHA
Rukovodilac personela
038-200-17-024
[email protected]
13
MINISTARSTVO
LOKALNE VLASTI
NAZMIJE G.KRASNIQI
Rukovodilac personela
038-200-35-511
35-556
[email protected]
14
MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH
POSLOVA.
VJOLLCA BRUQI
Rukovodilac personela
038-200-19-560
044/185-514
[email protected]
15
MINISTARSTVO
SPOLJNIH POSLOVA
BURIM R.GASHI
Rukovodilac personela
16
MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNE ZAŠTITE
ADEM BAJGORA
Rukovodilac personela
038-212-482/… 26-051
[email protected]
17
MINISTARSTVO ZA
ZAJEDNICE I
POVRATAK
HAJDAR MEHMETI
Rukovodilac personela
038/16.537
[email protected]
18
MINISTARSTVO
ZDRVASTVA
JAH GECAJ
HAKI ISMAJLI
Rukovodilac personela
038-212-276/24-073
[email protected]
[email protected]
MINISTARSTVO
JAVNIH SLUŽBI
SHEHRIJE THAQI
Rukovodilac personela
038-211-384-30-554
shehrije.thaç[email protected]
FATMIR HOXHA
Rukovodilac personela t
038-200 22-213
044/313-267
[email protected]
LINDITA OSAJ
VAHIDE SYLA
ZM. MIRDIT EMINI
Rukovodilac personela
038-211-276
Centr.28-498
[email protected]
MUHAMET GUBETINI
Rukovodilac personela
038-200-38-454
038/211 -823
044-149-105
[email protected]
19
20
MINISTARSTVO ZA
KULTURU OMLADINU
I SPORTA
21
MINISTARSTVO
INFRASTRUKTURE
22
23
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE,
ŠUMRSTVA I
SEOSOKOG RAZVOJA
MINISTARSTVO. ZA
TRGOVINU I
INDUSTRIJU
ARTA DUSHI
038-200-77-110
[email protected]
038-200-36-551
Rukovodilac personela
24
CENTRALNE IZBORNE
KOMISIJE
VAHIDE BEHRAMI
VESA XHARRA
Rukovodilac personela
25
REGULATIVNI URED
ZA
VODU I SMEĆE
SANITA JASHARI
Viši službenik BNJ
[email protected]
044/150-647
Centr.23-512
044/630-654
044/360-332
038-249-165/123
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
26
KOSOVSKA POLICIJA
TAIBE CANOLLI
ZM..KADRI ARIFI
FLORIJE ZEKA-ABAZI
Predsedavajući
Departmana Personala i
Adminsitracije
044-507-178
038/50801028ose
038/50801254ose1294
27
CARINSKA SLUŽBA
LAURA DOBRUNA
Rukovodilac Sektora
Personela
038-540-807 ext 142
28
KANCELARIJA
GENERLANOG
REVIZORA KOSOVA
ADEM SYLEJMANI
EKREM GASHI
29
SEKRETARIJATI
SUDKOG SAVTEA
KOSOVA
VAHID LIMANI
Rukovodilac Sektora
Personela
Rukovodilac Sektora
Personela
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
038-2535 102
038-2535-155
045/509-090
[email protected]
[email protected]
038-243-630-224
044/256-526
[email protected]
044-345-532
038/244-184
[email protected]
30
UNIVERSITET
PRIŠTINA
31
OMBUDSPERSON
32
VETERINARSKA
SLUŽBA KOSOVA
QAMIL AJVAZI
Rukovodilac personela
Centr-30- 304
038 551-036
044/166-407
[email protected]
33
REGULATIVNA
KOMISIJA JAVNE
NABAVKE
PRANVERA KRASNIQI
Službenik personela
038-200-10-031
213-708
[email protected]
[email protected]
ARDIANA HAJDARI
Zm. Zv LIBONA THAQI
Službenik personela
038-213-650 ose
038/200-15.511
15-505ose 507
044/785-876
[email protected]
[email protected]
NALAN ABAZXHIK
Viši Službenik za Personal
038-245-031/032/033
Lok.210
[email protected]
34
AGENCIJA JAVNE
NABAVKE
35
NEZAVISNA KOMISIJA
ZA MEDIJE
FIDAN HAMITI
SHQIPE PAÇARADA
Menager personela
Menager personela
038-501-401-545-303
[email protected]
3
36
NEZAVISNA
KOMESIJA ZA
RUDARSTVU I RUDU
FATMIRE MULAJ
Službenik personela
038-240-252-203
[email protected]
37
SUDSKI INSTITUT
KOSOVA
SUZANA PLLANA
Rukovodilac za
Administraciju
044-689-761
038 512-069
[email protected]
[email protected]
INSTITUT KOSOVA ZA
JAVNU
ADMINISTRACIJU
TEUTA KUQI-MALOKU
ZM.HAMIT QERIQI
Službenik personela
Rukovodilac personela
038-200-31-016
[email protected]
[email protected]
39
KATASTARSKA
AGENICIJA KOSOVA
VALENTINA YMERI
NJOMËZA KRYEZIU
Rukovodilac personela
038—512-353
038-512-312
044-309-384
[email protected]
40
STATISTIČKI ZAVOD
KOSOVA
SHQIPE MAKOLLI
Rukovodilac personela
200-31-149
[email protected]
[email protected]
41
UPRAVA ZA
IMOVINSKA I
STANRASKA PITANJAHPD
EDMONDA KELMENDI
Rukovodilac personela
038-249-918-115
[email protected]
42
PORESKA
ADMINSITRACIJA
TEUTA MORINA
NUHI ADEMI
Rukovodilac personela
038-200-25-022
Centr.34-706
044/210-472
[email protected]
[email protected]
43
STUDENTSKI CENTAR
Rukovodilac personela
038-244-455
[email protected]
44
AGJENCIJA KOSOVA
PROTIV KORUPCIJE
SEBAHATE JONUZI
Rukovodilac personela
038-518-942
200-10-715
044/750-557
[email protected]
[email protected]
SYLË KASUMAJ
Sekretar
044-728-693
[email protected]
SKENDER SHABANI
ISMET BERISHA
Rukovodilac personela i
adminsitraciju
038-500-600-35-85
[email protected]
38
45
46
ALBANOLOŠKI
INSTITUT
KLINIČKI
UNIVERSITSKI
CENTAR
NAZMIJE SHALA
4
47
CENTAR ZA JAVNU
BEZBDNOST,
VASPITANJE I
RAZVOJ
KOSOVA- DHE
VUČITRN
48
49
JETON KOCA
LULZIM BAJRAMI
Menager personela
028/570-008ext.233
045/248-231
[email protected]
[email protected]
CENTAR FINANSIJSKE
INTELEGENCIJE
FLUTURA BLAKQO FLUTURA
BLAKQORI
ZM..ZYRAFETE BERISHA RI
Menager personela
038/247-105-117
038/247-105-120
[email protected]
[email protected]
KOSOVSKA AGENCIJA
ZA IMOVINU
PETRIT IBRAJ
TEUTA MULLIQI
Direktor Dep.Personela
038/500-400.1227ose
1032
044/125-165
[email protected]
www.pak-ks.org
[email protected]
FRESKINA ISUFAJ
Viši Službenik za Personal
038/240-300cen.221
044/253-234
[email protected]
AUTORITET
CIVILNOG
VAZDUHOPLOVSTVA
YLBER ALIU
Direktor Dep.Personela
038/248-629 ext 130
038/211-009
[email protected]
www.@caa-ks.org
KOSOVA SAVET ZA
KULTURNO NASLEDJE
ADELINA SOPI
Direktor Dep.Personela
038/211-611
Cent.10.939
044/186-866
[email protected]
[email protected]
DRZAVNI TUZILAC
SADRI KRASNIQI
Menager personela
044/113-274
[email protected]
POLICIJSKI
INSPEKTORAT
KOSOVA
ARFET LIMAJ
Viši Službenik za Personal
038/521-199
CENT. 19-687
[email protected]
KOSOVO SUMSKA
AGENCIJA
XHAVIT STATOVCI
Menager personela
038/212-908
Cent.38-482
044/192-989
[email protected]
[email protected]
56
NEZAVISNOG
NADZORNOG ODBORA
BUKURIJE BURJANI
Službenik za Personal
200/10-459
[email protected]
57
USTAVNI SUD KOSOVA
SHEFQET BERISHA
Direktor Dep.Personela
038/220-103
[email protected]
58
AKADEMIJA NAUKA I
UMETNOSTI
KOSOVA
LENDITA JUNIKU-PULA
Sekretar akademije
200-20-329
044/371-909
[email protected]
50
51
52
53
54
55
SEKRETARIAT SAVET
BEZBEDNOSTI
KOSOVA
5
ILIR GLLASOVIKU
Viši Službenik za Personal
044/636-153
[email protected]
[email protected]
DRZAVNA AGENCIJA
KOSOVSKI ARHIVA
DERGUT RAMABAJA
Menager personela
038/512-599
044/342-041
[email protected]
AGENCIJA O
UPRAVLJANJU
SEKVESTRIRANE
IMOVINE
VIOLETA EJUPI
Menager personela
038-200-18-259
044-878-650
[email protected]
62
ORGAN
RAZMATRANJA ZA
SNABDEVANJE
ARTA S.BERISHA
Menager personela
038-212-360
[email protected]
63
POPRAVNA SLUZBA
KOSOVA
BEJTUSH UKA
Menager personela
038-200-18-048
044-333-146
[email protected]
64
KOMISIJA ZA PRAVNU
POMOC
ANITA ALAJ-KALANDERI
Menager personela
038-200-18-942
[email protected]
65
AGENCIJA POLNE
RAVNOPRAVNOSTI
EDONA HAJRULLAHU
YLLKA KOTORI
Menager personela
038-200-14-853
14-274
[email protected]
[email protected]
66
AGENCIJA ZA
ISTRAGU
AKSIDENATA U
AERONAUTIKU
KRESHNIK GASHI
Menager personela
14-622
[email protected]
67
DRZAVNA AGENCIJA
ZA ZASTITU
PODATAKA
BUJAR SADIKU
Direktor personela
62-955
[email protected]
68
KOSOVSKI
AUTORITET
KONKURENCIJE
ARSIM TERNAVA
Menager personela
044/360-366
200-10-931
[email protected]
69
IZBORNI PANEL ZA
MOLBE I ZALBE
59
60
61
NACIONALNI
INSTITUT JAVNOG
ZDRAVSTVA
KOSOVA
MUL DESKU
Menager personela
038-211-242
200-23-505)
044-507-559
[email protected]
6
70
71
72
KANCELARIJA ZA
NASLESTVO ZSK-a
AUTORITET
SREDJIVANJA
ŽELEZNICE
AGENCIA
MEDICINSKIH
PRODUKTA
038/211-111ose
200-26-151
044/346-694
GËZIM BRAHIMI
Menager personela
MURTEZ ZEKOLLI
Menager personela
038/220-040ext 113
044/366-618
SEJDE TOLAJ
VIOLETA DIBRA
Direktor administracije
038/512-808
045/669-900
[email protected]
[email protected]
[email protected]
73
RAJONALNA
BOLNICA GNILANE
HAZIR HAZIRI
Direktor administracije
044/163-957
[email protected]
74
RAJONALNA
BOLNICA MITROVICA
DRITON SELIMI
SALI ADEMI
Menager personela
044/588-036
044/469-642
[email protected]
[email protected]
75
RAJONALNA
BOLNICA VUČITRN
MUJË FERATI
Menager personela
028/572-111
044/196-611
[email protected]
76
RAJONALNA
BOLNICA ĐAKOVICA
LEONORA YMERAGA
Menager personela
0390/390-337
[email protected]
77
RAJONALNA
BOLNICA PEĆ
ARTA BROQI
Menager personela
044/651-764
artabroqi@hotmail.com
78
RAJONALNA
BOLNICA PRIZREN
MUZAFER BAJMAK
Menager personela
044/186-637
mefibadrdo@yahoo.com
79
RAJONALNA
BOLNICA UROŠEVAC
JETMIR ILAZI
Menager personela
044/614-614
jetmiri007@hotmail.com
80
UNIVERZITET
PRIZREN
NASER BUZHALA
Menager personela
029/232-140
029/235-085
044/154-007
naser.buzhala@uni-prizren.com
naserbuzhala5@hotmail.com
81
NACIJONALNA
KOSOVSKA
BIBLIOTEKA
IZET ABDYLI
Menager personela
038/212-420
044/222-336
izet_abdyli@hotmail.com
82
ISTORISKI INSTITUT
FRASHËR DEMAJ
MINIRE BYTYQI
Direktor
administracije
512-303
512-392
institutihis@hotmail.com
83
PEDAGOŠKI INSTITUT
FITORE MALIQI
038/213-830
Centr.20-169
fitore.maliqi@rks-gov.net
Menager personela
7
Download

Rukovodioci, Službenici osoblja centralnih Insitituicja Republike