HESTEGOVINY
2
červen
2 0 14
Vdechujeme plechu život
Zpravodaj pro zaměstnance společnosti HESTEGO
Uvnitř čtěte
Směry budoucnosti…
Hestegokvíz
Vážení a milí kolegové,
HESTEGO je velmi dynamická výrobní společnost. Neustále se vyvíjí, rychle se učí
novým věcem a pružně se přizpůsobuje změnám na trhu, což zaručuje její dlouhodobou
prosperitu. Pro rok 2014 jsme si stanovili velmi ambiciózní plán a já vám dnes s velkou
radostí můžu sdělit, že se nám plán výkonů podařilo splnit na 100,5 %. Ráda bych vám
všem poděkovala za velké úsilí, které vedlo k těmto výsledkům. Vím, že se někdy ocitáme
v situacích, jejichž řešení se zdá být velmi obtížné či skoro nemožné. Vždy se však nakonec
ukáže, že pokud táhneme za jeden provaz a vzájemně si pomáháme, pak pro nás není
nemožné nic. Jsem opravdu velice hrdá na to, že mohu spolupracovat s takovým týmem
zaměstnanců a společně s ním dosahovat tak náročných cílů.
Co se v HESTEGU momentálně děje nového?
Divize zakázkové výroby finalizuje projekt optimalizace výrobních procesů a s tím
související stěhování a úpravy pracoviš. Cílem projektu je vyrábět produkty na této divizi
s větší efektivitou a menšími ztrátovými časy na manipulaci. Je zjevné, že divize prošla
v prvních měsících roku 2014 intenzivním rozvojem, což se projevilo i na jejích výsledcích.
Chtěla bych celému týmu divize zakázkové výroby v čele s Ondřejem Vintrem a Janem
Boštíkem za odvedenou práci poděkovat.
Divize kapotáží se již v červenci dočká nové haly, která jim umožní centralizovat
výrobu a montáž složitějších celků pod jednu střechu a tím snížit náklady na manipulaci
a přepravu. I u této divize je vidět obrovský pokrok, díky kterému se podařilo plnit sta‑
novený plán. Jsem ráda, že po letech vývoje a zavádění nových výrobků, jsme se dočkali
nákladové samostatnosti divize kapotáží. Všichni zaměstnanci divize si zaslouží moje
poděkování za nezměrné úsilí a trpělivost vedoucí k tomuto výsledku.
Divize teleskopických krytů, kromě toho, že velmi dobře zvládla stěhování do nových
prostor při současném plnění plánu výkonů, ještě ukončila nový velice zajímavý projekt
„Servisní vozidlo TSK“. Plně vybavené montážní vozidlo umožňuje pracovníkům divize
vyjíždět k řešení urgentních problémů u zákazníků. Opět nezbývá než všem „krytařům“
srdečně poděkovat.
Nejen výrobní divize pracovali v uplynulém období na nových náročných projektech.
Například středisko výzkumu a vývoje v současnosti implementuje do firmy program
„Teamcenter“. Ten umožní evidenci všech dílů včetně výpalků a pomůže v řízení náročné
struktury výrobní dokumentace. Je to také důležitý krok pro dokončení projektu kapa‑
citního plánování a projektu lokace. O těch jsem vás informovala v předchozím čísle
HESTEGOVIN. Děkuji všem konstruktérům, kteří musí věnovat velké úsilí učení se a tvorbě
dokumentace podle nových naprosto odlišných standardů.
Ráda bych také poděkovala všem ostatním útvarům, které dokážou v těchto pro‑
měnlivých podmínkách plnit své náročné každodenní úkoly a ještě se věnovat novinkám,
projektům, nestandardním řešením…
V nadcházejícím období se budeme soustředit na zajištění dostatku zakázek pro
výrobu. A samozřejmě budeme dále pracovat na postupném zlepšování procesů. Našim
společným cílem je udržení konkurenceschopnosti HESTEGA, prosperita a spokojenost
pro všechny naše zaměstnance.
Přeji všem krásné léto.
Monika Šimánková
Kam letos na dovolenou?
HESTEGO a veletrhy
v roce 2014
V letošním roce společnost
HESTEGO a.s. připravuje prezentaci
na několika mezinárodních veletrzích. První
akce, na které se s námi zákazníci setkají, je
globální výstava EMTE­‑EASTPO v Šanghaji
v termínu 14.–17. 7. 2014. Tato výstava se
zaměřuje na vysoce kvalitní a inovativní
technologie a praktická řešení pro zpra‑
covatelský průmysl v Asii.
Pro podporu nově vzniklé prodejní
pobočky poblíž Stuttgartu, HESTEGO
GmbH, jsme se rozhodli vystavovat naše
výrobky a práci na mezinárodním veletrhu
pro zpracování kovů AMB ve Stuttgartu
v termínu 16.–20. 9. 2014. Tento veletrh
patří ve svém oboru k celosvětově nejvý‑
znamnějším veletržním akcím.
HESTEGO a.s. rozšiřuje své pole působ‑
nosti i v oboru kolejových vozidel, zejména
v interiérovém řešení. Proto se zúčast‑
níme mezinárodního odborného veletrhu
dopravní techniky INNOSTRANS v Berlíně
v termínu 23.–26. 9. 2014. Berlín je hlavním
centrem německého dopravního strojíren‑
ského průmyslu, a proto je ideálním místem
pro tuto výstavu.
Poslední veletrh, kterého se zúčast‑
níme v letošním roce, bude tradiční veletrh
MSV v Brně v termínu 29. 9.–3. 10. 2014.
Mezinárodní strojírenský veletrh je nej‑
významnějším průmyslovým veletrhem
ve střední Evropě, na kterém jsou zastou‑
peny všechny klíčové oblasti strojírenského
a elektrotechnického průmyslu.
Věříme, že nám účast na těchto veletr‑
zích přinese nejen utužení vztahů se sou‑
časnými zákazníky, ale i nové obchodní
příležitosti
Hana Látalová
Hledáme nové
zákazníky
…a jsme přesvědčiví
V dnešní době je důležité dívat se na
naše výrobky očima zákazníků. V náročné
konkurenci musí výrobce teleskopů vyrábět
nejen standardní produkty, ale přicházet
také s novými inovativními myšlenkami
a vývojem. Proto se naše divize aktivně
zapojuje společně s konstruktéry obrábě‑
cích strojů do vývoje nových řešení kryto‑
vání, které zvyšují užitnou hodnotu strojů
při současném snížení hmotnosti a ceny.
Někteří výrobci strojů ale používají
ověřená řešení a tradiční dodavatele a je
velice těžké přesvědčit je o tom, že naše
řešení teleskopického krytování a navazu‑
jící pravidelný servis a údržba je pro ně
technicky i finančně výhodnější. Koncem
loňského a počátkem letošního roku pro‑
běhlo několik návštěv u významného svě‑
tového výrobce velkých obráběcích strojů
se sídlem v Německu, který své dodavatele
pečlivě vybírá a testuje. Po náročných jed‑
náních našich obchodníků a konstruktérů
jsme nakonec dosáhli úspěchů a výrobce
přesvědčili o tom, že naše teleskopické kryty
budou plně uspokojovat jejich požadavky.
V první fázi výrobce zaslal poptávku
několika různých typů teleskopických krytů,
u kterých jsme si ujasnili cenovou strategii
a požadovaná technická řešení, která se
ne vždy shodovala s našimi představami.
V druhé fázi byl vybrán jeden velký telesko‑
pický kryt na osu X o hmotnosti 1300 kg,
maximální délce po roztažení 10 200 mm
a pro rychlost pohybu 30 m/min. Kombinace
vysoké hmotnosti a přibližně dvojnásobné
obvyklé rychlosti pohybu obdobných krytů
kladla vysoké nároky na utlumení rázů.
Jak již bylo řečeno, požadavky na vnitřní
konstrukci teleskopu jsou odlišné od našich
standardů. Z tohoto důvodu bylo nutné
vyzkoušet jiné technologie a pracovní
postupy. Vše proběhlo úspěšně a kryt
byl odeslán zákazníkovi do Německa na
náročné dvouměsíční testování.
Na závěr testování nás pozvali do
výrobního závodu, abychom byli přítomni
odpojení krytu od stroje a kontrole vodotěs‑
nosti, ve které obstál na výbornou. Zákazník
shledal, že jsme schopni vyrobit opravdu
plnohodnotné krytování na špičkové světové
úrovni, a že život, který u nás vdechneme
plechu, může pomoci s kvalitním životem
i jejich strojům. Dnes máme na stole již
objednávku na krytování jednoho celého
stroje a věříme, že další budou následovat.
Tomáš Habarta
Opravdu „velké“ kapotáže
Divize kapotáží momentálně pracuje na velmi zajímavém výrobku. Projekt má své
počátky již na přelomu roků 2012 a 2013 a v současné době začíná nabírat na obrátkách.
Jedná se o kapotáže vertikálních obráběcích center řady VM a VF firmy Trimill. Stroje
mají dvě výškové (3 150 a 2 650 mm), čtyři šířkové (Y = 2 500 – 4500 mm) a čtrnáct
délkových (X = 3 000 – 15 500 mm) variant. S ohledem na toto množství možných
variant provedení stroje je velmi důležitá modularita krytování. Té bylo dosaženo vyu‑
žitím standardních panelů vyrobených z korozivzdorného plechu tloušky 1,5 mm pro
vnitřní krytování pracovního prostoru a taktéž standardních vnějších panelů, které jsou
vyrobeny z inovativního materiálu Zenitbond. Jedná se o sendvičový materiál tloušky
4 mm (vnější hliníkové plechy tl. 0,3 mm a polyethylenové jádro), který umožnil lehkou,
tuhou a designově zdařilou konstrukci. Tvarově složitější díly vnějšího pláště jsou vyrobeny
z laminátu. Vstupní dveře se skládají ze dvou křídel a mechanismus otevírání je řešen
posuvně otočnou kombinací. Tuto variantu dveří bylo možné shlédnout na našem stánku
na loňském veletrhu EMO v Hannoveru.
První kapotáž byla realizována počátkem tohoto roku v Chropyňských strojírnách.
Celkové rozměry kapotáže: šířka 7 m, výška 2,6 m a délka 7 m. Ukázkou modularity je
pak další realizovaná kapotáž ve firmě Allgaier v Německu. U toho stroje je navíc použita
tepelná stabilizace stroje umožňující dosahování vyšších přesností obrábění a výměna
obráběcích hlav. Krytování vyrobila sesterská divize krytů. Tento „drobek“ má celkové
rozměry: šířka 8 m, výška 3 m, délka 18 m. Se zaváděním výroby kapotáže takového typu
a velikosti jsou samozřejmě spojeny porodní bolesti a nemalé prvotní investice. Myslíme si
však, že výsledek bude stát za to a že hledání a používání nových materiálů, konstrukčních
řešení a technologií je tou jedinou správnou cestou k dlouhodobé prosperitě.
Jaroslav Sekanina
Projekt Škoda machine tool
Začátkem letošního roku byl na zakázkové divizi spuštěn projekt pro společnost
Škoda machine tool a.s. v Plzni. Tato společnost je přední světovou firmou, která vyrábí
a montuje těžké horizontální vyvrtávací a frézovací stroje, soustruhy, otočné stoly, speciální
příslušenství a mnoho dalších produktů. Historie značky Škoda v tomto segmentu sahá
až do roku 1911.
HESTEGO bude dodávat zejména krytovací prvky a zázemí pro obsluhu stroje pod
označením HCW1000 i se základními prvky el. instalací. Vzhled celého stroje je vidět
na obrázku. Součástí dodávky jsou:
•
kryt stojanu horní,
•
kryt stojanu zadní,
•
kryt vřeteníku,
•
ochranné hrazení kolem stroje,
•
kryty na pohyblivé osy,
•
krytí měchové,
•
kabina obsluhy.
Tyto produkty nejsou zrovna našimi
standartními výrobky. Ale jelikož se nebo‑
jíme výzev a stále se snažíme rozšiřovat
naše portfolio, abychom byli více konku‑
rence schopní, tak jsme se pustili do reali‑
zace i takových to „kapotáží“.
Na zakázce pro Škodovku se podílelo celé HESTEGO. Divize zakázková výroba vyrá‑
běla hlavní části. Divize teleskopických krytů dodala krytování pohyblivých os. Divize
kapotáží se s námi podělila o cenné informace a zkušenosti, jelikož tento druh výroby je
pro ně denním chlebem. Rozsah produktů byl velký a času nebylo mnoho, tak se také
musel intenzivně zapojovat úsek vývoje, který je motorem naší společnosti v inovacích.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakkoli podíleli na zrození dílů pro
tento stroj a nejen úsekům zmiňovaným výše.
Kompletní stroj byl k vidění v Plzni ve Škoda machine tool u příležitosti Dne otevřených
dveří 18. 6. 2014.
Michal Keprt
Bezpečnostní ochranné rohy
Průmyslové
komunikační terminály
Dovolte mi, abych Vám představil nový
produkt naší společnosti. S poškozením
regálů, které by způsobilo jejich zborcení, se
nesetkáváme příliš často. Když ale podobná
situace nastane, nejedná se o nic příjem‑
ného. V lepším případě je poškozen regál
a zboží, v horším případě může dojít ke zra‑
nění nebo dokonce k usmrcení kohokoliv,
kdo je v blízkosti. Proto jsou potřebná pří‑
slušná opatření.
V rámci projektu HESTEGO bezpečná
firma, se v letošním roce realizuje v naší
firmě instalace kovových bezpečnostních
rohů vlastní konstrukce a výroby. Tento
produkt je určen k ochraně rohů a hran
regálových systémů. Tyto profily chrání také
zdi před případným poškozením nárazem
a upozorňují procházející a projíždějící
osoby na překážku. Ukotvení probíhá
pomocí šroubů do země a žádný náraz
tedy není přenášen na chráněný regál,
popřípadě ze.
Zkrate průběžné časy, dodržte ter‑
míny, zvyšte kvalitu výrobků, snižte cenu…
Tato magická slova slýcháváme od našich
zákazníků čím dál častěji. Žijeme v době
plné změn, technologický pokrok je velmi
rychlý a my v HESTEGU si uvědomujeme,
že úspěch je založen na umění přijímat tyto
změny, rychle na ně reagovat a nebát se
neznámých věcí.
Cílem vedení společnosti je stát se
digitálně řízenou firmou. Jde o to sbírat
a zpracovávat platná produktová data
přímo na místě - ve výrobní hale, na díl‑
nách. Díky síovému připojení jsou data
z výroby ONLINE k dispozici ostatním oddě‑
lením. Jde především o zobrazení produkce
v reálném čase, ale nejen to. Komunikační
terminály umožňují online prohlížení plat‑
ných 3D modelů přímo v prostoru dílny,
svařovny či montáže a zprostředkovávají
našim zaměstnancům aktuální informace
z celého podniku.
Michal Pokorný
Směry budoucnosti…
V tomto článku bych Vám ráda osvětlila, kam se plánujeme ubírat v následujících
obdobích. Načerpali jsme zkušenosti ve zlomových letech 2008 a 2009, kdy zazname‑
nala ekonomika obrovský propad, a poučili jsme se z vývoje v letech předchozích. Zde
se ukázalo hlavně, že stagnace a nízká flexibilita se nevyplácí. Proto se snažíme hledat
nové segmenty, ve kterých bychom se mohli uplatnit.
Ekonomika se průběžně vyvíjí, stejně tak se mění i potřeby našich klientů. Ten, kdo
čeká, přešlapuje na místě a nehledá nové možnosti, kam se dále posunout, se dobrovolně
vytěsňuje z trhu a prakticky se tak dostává do role pasivního diváka. Takové společnosti
stále doufají a spoléhají na to, že se nestane nic mimořádného a vše poběží v zajetých
kolejích.
Naše firma nepropadá takovýmto iluzím. Sledujeme nové trendy, aktivně vyhledá‑
váme výklenky trhu a snažíme se uplatnit v oborech, kterým jsme se v minulosti věnovali
méně nebo vůbec. Máme stálé zákazníky, je ovšem takřka nemožné udržet výrobu pro
ně na stejné či vyšší úrovni. Naši zákazníci se také potýkají s menšími nebo většími výkyvy
a zaznamenávají slabší a silnější období.
Našim cílem je tyto výkyvy co nejvíce eliminovat, abychom zajistili našim zaměst‑
nancům stabilní práci, efektivně vytížili naše strojní zařízení, navýšili tržby a splnili plán.
Bojujeme o nové zákazníky, vstupujeme na nové trhy a prezentujeme se v různých
oborech. Usilujeme například o proniknutí do segmentu dřevoobráběcích strojů, výrobců
kotlů, dodavatelů zdravotnické techniky nebo reklamních firem sériově dodávajících
kovové stojany a regály.
V neposlední řadě musím zmínit také velice perspektivní produkt, výrobní kiosky, které
již sami úspěšně používáme ve výrobě.
Nacházíme se v různých fázích spolupráce s novými zákazníky. S některými navazu‑
jeme první kontakt, u jiných již aktivně nabízíme a pro některé z nich jsme ve fázi vzoro‑
vání prvních kusů. Věnujme, prosím, těmto potenciálním zákazníkům takovou pozornost
a úsilí, abychom si u nich udělali dobré jméno a zajistili si tak příští spolupráci. Jen dobře
odvedená práce a maximální snaha nás všech nám zajistí úspěch.
Na závěr nezbývá nic jiného než si popřát hodně štěstí.
Simona Prášilíková
HESTEGO vyvinulo vlastní průmyslové
komunikační terminály, které jsou díky
robustní konstrukci vhodné pro náročné
podmínky výrobního prostředí. Kompletně
uzavřená a utěsněná konstrukce terminálu
dokonale brání vnikání prachu, špíny, vlh‑
kosti, oleje či vody.
Nyní je testujeme jak ve vlastním pro‑
vozu, kde máme 3 kusy a do konce srpna
bude instalováno dalších 20 kusů, tak
u zákazníků, kde pracují v nepřetržitém
provozu a testují se na ještě vyšší prašnost,
otřesy či vibrace.
Věřím, že elektronicky řízené výrobní
procesy se stanou součástí našeho firem‑
ního života.
Dagmar Hořavová
Pracovní výročí
a životní jubilea
v 2. čtvrtletí roku 2014
Ve druhém čtvrtletí letošního roku pře‑
dává personální úsek odměnu při dosažení
pracovního výročí čtyřem zaměstnancům
naší firmy. Deset let v HESTEGU odpra‑
covali kolegové Roman Malinka a Petr
Kabelka z divize zakázkové výroby, Jiří
Trněný z divize kapotáže a Petr Beránek ze
střediska dělení materiálů.
V květnu jsme měli možnost poblaho‑
přát ke kulatému životnímu jubileu panu
Jaroslavu Kuncovi z divize TSK a v červnu
oslavíme kulatiny s Josefem Charousem
z expedice, Pavlem Elgnerem z divize zakáz‑
kové výroby a Hanou Moudrou z divize tele‑
skopických krytů.
Všem děkujeme za skvělou práci, kterou
v HESTEGU odvedli, a přejeme jim, aby se
jim u nás i nadále dobře dařilo.
Eva Vavrouchová
Noví kolegové
V dubnu nastoupili na středisko dělení
materiálu dva noví manipulační dělníci
Tomáš Donneberger a Štěpán Hladký.
Lakovnu posílili kolegové Radek Hála,
Milan Minařík a vrátil se sem také skvělý
nohejbalista Martin Koutný.
V květnu se nám podařilo najít dva
mladé nadějné konstruktéry Jakuba
Janského a Lukáše Ondáka, kteří se
momentálně zapracovávají na úseku vývoje.
Na divizi TSK pracuje od května nový mani‑
pulační dělník pan Martin Turcovský.
Všem novým kolegům přejeme, aby se
jim v HESTEGU líbilo a našli zde nejen sta‑
bilní a smysluplnou práci ale také spoustu
nových přátel.
Metoda KAIZEN – malými krůčky k velkým
činům.
Co je KAIZEN?
KAIZEN (Kai = změna, Zen = k lepšímu) je metoda postupného
zlepšování založena na prosté myšlence - velkých změn lze dosáh‑
nout malými kroky.
Zlepšování se zaměřuje na postupné optimalizování procesů
a pracovních postupů, zvyšování kvality a snižování zmetkovitosti,
úspory materiálu a času vedoucí ke snižování nákladů nebo na bez‑
pečnost práce a snižování úrazovosti na pracovišti. Žádný proces
nelze nikdy prohlásit za zcela dokonalý, ale vždy je zde prostor pro
jeho zlepšování.
Po každém zlepšení následuje vytvoření standardu, který zabez‑
pečí jeho udržení (nová norma, nový pracovní postup atd.). Po sta‑
bilizaci zlepšení následuje další zlepšení a celý proces se opakuje a nikdy nekončí.
KAIZEN v praxi znamená, že všichni členové týmu ve všech složkách organizace
neustále hledají cesty ke zlepšení postupů a tento proces zdokonalování je v podniku
podporován lidmi na všech úrovních.
Tento princip je jádrem pokroku, kterého japonské hospodářství, elektronika a auto‑
mobilový průmysl dosáhly ve 20. století.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PRINCIPY ZLEPŠOVÁNÍ
Opuste zaběhnuté myšlenky, odmítněte současný stav věcí.
Namísto vysvětlování, proč to nejde, přemýšlejte, jak to provést.
Dobré nápady okamžitě realizujte.
Nehledejte dokonalé řešení, 60% úspěchu dosáhnete již dnes.
Chyby napravte okamžitě na místě.
Z obtížných situací vytěžte nápady, proměňte problémy v příležitost.
Najděte skutečnou příčinu, použijte metodu „5x proč“ a pak hledejte řešení.
Raději zvažte myšlenky 10 lidí, než abyste čekali na geniální nápad jednoho člověka.
Nápady vyzkoušejte a pak potvrte.
Zlepšování je nekonečný proces bez hranic.
•
•
•
•
•
•
ZÁKLADNÍ STRATEGIE KAIZENU
Kladení si malých otázek kvůli překonání strachu, vybuzení kreativity a inspirací.
Formulování malých myšlenek pro rozvinutí malých návyků.
Podnikání malých akcí, které zaručují úspěch.
Řešení malých problémů, kdykoliv čelíte stresující krizi.
Ukládání malých odměn.
Rozpoznání malých, ale zásadních momentů, které každý jiný ignoruje.
Jan Boštík
Eva Vavrouchová
Nová posila německé
kanceláře
Drazí kolegové,
jsem ráda, že mám příležitost se vám
představit. Po vystudování oboru marke‑
tingu a komunikace jsem pracovala v zážit‑
kové agentuře jako Junior Project Manager.
Mou náplní práce byla péče o zákazníky,
projektový management a účetnictví.
Před zlepšením.
Po zlepšení.
Před zlepšením.
Po zlepšení.
Od dubna pracuji s Ing. Karpíškem
na Stuttgartské pobočce HESTEGO GmbH
jako asistentka.
Nové
úkoly
a v ý z v y jsou
pro mě obzvláš
vzrušující. Těší
m ě, že Vám
mohu nabídnout
svou pomoc.
Karina Nill
Hestegokvíz
Zdravím příznivce Hestegokvízu.
V minulém kole získali 3 soutěžící plný počet 10 bodů.
Byli to J. Harapát, A. Rosypálek a M. Štourač.
Vítězům gratuluji a všem přeji hodně štěstí v tomto kole.
1.
Tomáš Hloušek
1. Kdo je na obrázku?
2. Jistý hojně využívaný český produkt po 10 letech zdraží. Pokud jej zákazník využije
na 100 %, zaplatí téměř o třetinu více. Zdražení čeho je v plánu?
3. Belgický profesor matematiky se snažil utišit studenty neobvyklou výhružkou. Ta byla
účinná a studenti dávali pozor. Čím pohrozil profesor studentům?
4. Ve Stuttgartu sídlí firma založená ve 30. letech minulého století mužem narozeným
na severu Čech. V roce 2013 tato firma vydělala více než 2 miliardy eur. O jakou
firmu se jedná?
5. Co mají společného Alžírsko, Bahrajn, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Libye, Makedonie,
Srbsko a Tunisko?
6. Čím je významný automobil na obrázku?
7. Hillary Clintonová nedávno při projevu zažila určitou neobvyklou situaci. Stejnou jako
před pár lety prezident Bush. Jakou?
8.
8. Budova na obrázku je významně spojena s Paříží, i když ve Francii neleží. O co se
jedná?
9. Co znázorňuje mapa na obrázku?
10.Městu Jihlava patří překvapivě jedno prvenství vzniklé v roce 1991. O jaké prvenství
se jedná?
6.
Realizace projektu
HESTEGO – bezpečná
firma
9.
Na rok 2014 pohlížíme v HESTEGU
jako na rok BOZP. V březnu jsme začali
s realizací projektu HESTEGO – bezpečná
firma. V rámci tohoto projektu bychom
rádi více zapojili zaměstnance do řešení
problémů spojených s jejich bezpečností
a zdravím. Vycházíme přitom z přesvěd‑
čení, že prevence a předcházení rizikům
je daleko účinnější než řešení následných
potíží. Prvním krokem na nelehké cestě je
momentálně probíhající zavedení systému
hlášenek nebezpečných situací a skoroú‑
razů. Na všech divizích a výrobních stře‑
discích jsme instalovali schránky, do kterých
mohou zaměstnanci dávat své náměty,
postřehy, připomínky a upozornění týka‑
jící se problematiky BOZP. Ty bude pravi‑
delně řešit náš externí bezpečnostní technik
Ing. Jiří Hackenwald. Podobné systémy fun‑
gují ve firmách po celém světě, doufáme
tedy, že se nám podaří zvýšit zájem o BOZP
i u nás v HESTEGU.
Eva Vavrouchová
VIA FERRATY
Kolega Karel Jaroměřský pracuje v HESTEGU letos pátým rokem. Na logistice je vedoucím strategického nákupu. Se svým týmem
nákupčích se stará o to, aby spolupracovali s vhodnými dodavateli materiálu, kooperací a služeb. Jak říká: „Vzhledem k dynamickému
rozvoji naší firmy, musíme hledat takové dodavatele, kteří naše tempo zvládají. Stále je co vymýšlet a co zlepšovat a to mě na tom baví.“
1) Co znamená pojem Via Ferraty?
Znamená to „zajištěná cesta“. Zajištěná je ocelovým lanem, na které se cvakáš karabinami, vypadá to podobně jako drát k hromo‑
svodu, takže když tě chytne bouřka, je to větší adrenalin. Není žádným tajemstvím, že zajištěné cesty - italsky „Via ferraty“ a německy
„Klettersteigy“ vznikly právě v Itálii v bojích v tragické 1. světové válce v letech 1915–1917 a to hlavně v Sextenských Dolomitech, kdy
fronta byla vedena v údolích i na vrcholech hor. Dnešní oblíbené destinace jsou v Rakousku, Itálii a Francii.
2) Jak ses k tomu dostal?
Náhodou. Moje žena mě seznámila s kolegou, který je horolezec, a dostal jsem od něj pozvání, abych zkusil lezeckou stěnu. Protože
rád zkouším nové věci, tak se pak z lezení stala každo­‑týdenní záležitost. Ferraty jsou vlastně něco mezi lezením a turistikou.
3) Jak dlouho se tomu věnuješ?
Tři roky. Zálibu ve výškách mám ale už od dětství. Bydlel jsem v 6. patře paneláku a tajně jsem otvíral okno, protože jsem se rád
díval, jak se to dole hemží.
4) Proč se tomu věnuješ?
Protože potřebuju vyčistit hlavu od práce a udržet si i fyzickou kondici, prostě parádní relax v dnešní uspěchané době. Skvělé na tom
je, že sportuješ a zároveň poznáš krásná místa v přírodě. Jsi s prima partou lidí, se kterou sdílíš stejné zájmy. Taky mě přitahuje, že si
můžu vyzkoušet, co fyzicky ale i psychicky zvládnu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5) Potřebuješ k tomu speciální vybavení?
Ano. K základnímu vybavení patří:
Horolezecká helma
Pohorky nebo minimálně boty s pevnou podrážkou
Přiléhavé prstové rukavice, abyste měli v prstech cit
Sedák prsák (nebo celotělák)
Ferratový set s K­‑lock
Odsedka s karabinou
Další karabina nebo lépe expreska například pro zavěšení batohu na vodící lano
ferraty
Turistické hole
Vhodné oblečení do daných podmínek (neprofukovatelnost, prodyšnost, nepromoka‑
vost, v závislosti na nadmořské výšce)
Sluneční brýle
Nepodceňujte pití, zvláště při výstupech ferrat, na které po celou dobu svítí slunce.
Mnou doporučené množství vody na den jsou 3 l.
6) Může se do toho pustit kdokoliv, nebo bys to někomu nedoporučoval?
Viděl jsem lézt školáky i padesátníky. Máš různé obtížnosti cest, takže vybrat si může
každý. Dokonce už nemusíš jezdit ani za hranice, protože Ferraty jsou dokonce i u nás.
Doporučil bych to zkusit alespoň 1krát každému, pak a se člověk rozhodne.
7) Je potřeba na to trénovat, třeba na lezeckých stěnách?
Úplně první věc, kterou můžeš zkusit je lanové centrum, tam si otestuješ pocit být
někým jištěn, jestli ti nevadí výška, prostě úplný základ a nemusíš investovat do vybavení.
Když jsem začínal s lezením, tak jsem si myslel, že je o síle v rukách, ale je to o technice
a mnohem více o nohách. Ruce si musíš šetřit. Určitě musíš mít základní návyky z lezení,
takže doporučuji začít na umělé stěně. Pro většinu cest existují mapky s obtížností, takže
trénuju prstem na mapě a cestu si projdu v hlavě, abych věděl, jak si mám rozložit síly.
8) Je to finančně náročný sport?
Začínal jsem s botami a rukavicemi, vše ostatní jsem měl půjčené. Vybavoval jsem se
postupně. Vejdeš se do 15 tis. Kč. Samozřejmě pokud někam jedeš, tak náklady na dopravu
a jídlo, ale pokud jezdí parta lidí, tak se náklady rozpočítají a není to nijak extrémní.
9) Určitě to má určitý stupeň obtížnosti. Jaké a kterou už zvládáš?
Např. označení v Rakousku je A – E(F), od jednoduché po extrémně obtížné.
Zatím jsem zvládl všechny, ale nejtěžší pro mě byl rakouský Königsjodler, tam jsem
si sáhl opravdu na dno a sestup 30. 8. při sněžení, byla celkem zábava. Tam už končí
legrace a nesmíš udělat chybu, protože při sestupu jdeš bez jištění a navíc ještě s únavou
z výstupu.
10) Co máš v plánu letos?
První výstup v Rakousku už mám za sebou a těším se na Slovinsko, kam jedu letos
poprvé.
Rozhovor připravila Iva Tichá
Kam letos na dovolenou?
Písčitá pláž, teplé moře, křivolaké horské stezky, seno na louce za babiččinou chalu‑
pou… možností jsou stovky. Mnozí z Vás už určitě vědí, kterou z nich letos v létě zvolí. Ale
pokud jste se ještě nerozhodli, mám tu pro Vás jeden zajímavý tip.
O loňských prázdninách jsem se vypravila do Londýna a když se na to te s odstu‑
pem jednoho roku podívám, byla to výprava vskutku dobrodružná. Přihlásila jsem se
na poznávací zájezd spojený s výukou angličtiny. Zájezd se konal v srpnu a já se anglicky
učila teprve od února, takže moje slovní zásoba činila tak 100 slovíček. Vydat se s tím
do Anglie nebyla ani tak odvaha jako spíš drzost. Ale stálo to za to.
Na letišti v Praze Ruzyni jsem se setkala s dvaceti cizími lidmi, ze kterých se brzy
vyklubala bezvadná parta. Přes Franfurkt jsme doletěli na Heathrow, autobusem se
dopravili do centra Londýna, ubytovali se v hotelu George a dali se do toho. Do čeho? No
do poznávání Londýna a do studia angličtiny přece! Každé ráno jsme si v hotelu museli
sami anglicky objednat snídani (jak jinak než full English breakfast), pak jsme dostali list
s denními úkoly a vydali se do ulic. Denní úkoly se vždy vztahovaly k místům, která jsme
daný den navštívili. Byl tam vždy krátký článek na překlad, několik otázek vztahujících
se k článku a seznam pamětihodností, do kterého jsme museli doplnit o každé z nich
nějakou zajímavost. Anglicky pochopitelně.
Během čtyř dnů jsme nachodili desítky kilometrů, abychom viděli Westminsterské
opatství, Big Ben, Tower Bridge, Tower, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí
a další a další a další… Podívali jsme se do muzea voskových figurín Madame Tussauds,
kde jsem se nechala vyfotit třeba s Arnoldem Schwarzenegrem, svezli jsme se na obřím
kole London Eye, kde jsem se strašně bála, že se kapsle utrhne a spadneme do Temže.
Úžasná byla prohlídka válečné lodi HMS Belfast vybavené pekařstvím, nemocnicí, zubní
ordinací a dokonce i malou zámečnickou dílnou. Ve všech místnostech měli figuríny
v životní velikosti a dobovém oblečení, takže jsme si připadali, jako kdybychom se vrátili
do čtyřicátých let. Nemohli jsme vynechat Hyde Park a proslulou Baker Street s muzeem
Sherloka Holmse. A neopomněli jsme ani Natural History Museum, kde jsme v rámci
zadaných úkolů hledali slavnou Lucy a fotili se u sochy Charlese Darwina.
Jeden den jsme pak strávili v Brightonu u moře. No u moře… ačkoliv byla druhá polo‑
vina srpna, teplota vzduchu nepřekročila 23 °C a teplota vody… tak na to jsem neměla
odvahu. Ale Brighton je nádherné městečko plné útulných kavárniček a parčíků a tamní
Mořský svět určitě stojí za shlédnutí.
Tři půldny během zájezdu jsme věnovali výuce s rodilou mluvčí. Tady to pro mne,
pravda, nemělo tu pravou efektivitu, protože jsem paní Sofii rozuměla tak každé dvacáté
slovo. Ale chytala jsem se alespoň, když jsme si „hráli“ na restauraci a učili se objednávat
si jídlo (fish and chips) a pití (beer, please).
Pokud patříte k těm, kteří rádi spojují zábavu s něčím užitečným, pak vám podobný
výlet rozhodně doporučuji. Stačí se zeptat přítele Googla na to, jaká je momentální
nabídka a můžete vyrazit.
Best regards
Eva Vavrouchová
Hestego podává po‑
mocné ruce
V sobotu 12. dubna 2014 se konala kaž‑
doroční dobrovolnická brigáda v nezisko‑
vém sdružení PIAFA, v areálu Šafářského
dvora. Akce se účastnili zaměstnanci
společnosti HESTEGO a.s. ve většině pří‑
padů i s rodinnými příslušníky. Jak vidíte
na fotkách, s chutí a odhodláním se
do práce zapojili i ti nejmenší. Velký dík
za přispění ke společnému dílu patří také
skupině basketbalistů BK Vyškov. Oslovil
je kolega Josef Charous a basketbalisté se
svou účastí na hestegácké brigádě revan‑
šovali za sponzorský dar, který dostali
od HESTEGA v roce 2013.
Počasí bylo slunečné a v přátelské uvol‑
něné atmosféře se nám pracovalo velmi
dobře. Na programu bylo uklízení, srov‑
návání venkovního terénu, natírání laviček,
skříněk a ostatních potřeb pro koníky. Díky
velkému počtu dobrovolníků (celkem 31),
jsme brzy po obědě měli hotovo a mohli se
s dobrým pocitem vrátit do svých domovů.
Takže ještě jednou všem dobrovolníkům
DĚKUJEME!!! Jsem ráda, že se mezi námi
najde takové množství lidí, kteří jsou ochotni
udělat něco navíc!
Katka Honemannová
„Byj“ se jako Lev
Chtěl bych Vám napsat několik málo
řádků o cestě hokejových fanoušků
z HESTEGA na finálový zápas KHL (kon‑
tinentální hokejové ligy), který se konal
v Praze dne 22. dubna 2014 v O2 aréně.
Na tento zápas se vypravila skupina
ve složení: já, Ondra Hostinský, Martin
Dudek, Kuba Krontorád, David Čápek
a Pepa Charous. Prostě výběr nadšenců
z několika divizí a středisek. A během
našeho výletu jsme společně zažili hodně
zajímavých momentů, jak sportovních, tak
i mimo areál O2 arény.
Mohli jsme například po dva dny tvrdit,
že jsme byli u toho, když se Lev Praha stal
rekordmanem v návštěvnosti KHL. Na finá‑
lové utkání zavítalo úctyhodných 16 435
diváků a až do dalšího zápasu Lva to byl
rekord. Divácká kulisa byla úžasná. Zažil
jsem již několikrát vyprodanou O2 arénu,
ale toto bylo opravdu nepopsatelné. Taková
akce dokáže stmelit kolektiv víc než sofisti‑
kovaně připravené teambuildingy.
HESTEGO sponzorem 3.ročníku mezinárodní
soutěže učňů
SOŠ a SOU Sochorova Vyškov ve středu 21. 5. 2014 už po třetí pořádala meziná‑
rodní soutěž pro učně oboru obráběč kovů a oboru instalatér. Mezinárodní účast je rok
od roku pestřejší. Letos ve Vyškově už tradičně přivítali studenty z několika českých škol,
z Rakouska a Slovenska, nově se zúčastnili Poláci, Maaři a Rusové.
Soutěž by nemohla proběhnout bez významné podpory sponzorů, kterými jsou různé
vyškovské výrobní firmy. Generálním sponzorem byla i letos společnost HESTEGO a.s.
Podpora ze strany HESTEGA nebyla jenom finanční. Náš zástupce Ing. Miroslav Šmétka
byl členem poroty v soutěži obráběčů a podílel se tak na rozhodování o vítězích. Jeho
úloha nebyla vůbec lehká. Devět soutěžících mělo za úkol zhotovit podle výkresové doku‑
mentace pomocí soustruhu jednoduchý obrobek. Porota pak hodnotila kvalitu a přesnost
zpracování. Vyškovští studenti v mezinárodní konkurenci obstáli opravdu se ctí, protože se
jim podařilo obsadit první místo. Pohár pro vítěze si převzal Miroslav Adamovič.
Stejně dobře se „Sochorce“ dařilo i v soutěži instalatérů a to dokonce v souboji šest‑
nácti zručných učňů. První místo vybojoval Daniel Navrátil, který nedávno dovezl zlatou
medaili z podobné soutěže z maarského Székesfehérváru.
Můžeme jenom doufat, že se tito šikovní kluci budou jednou ucházet o práci u nás
v HESTEGU.
Eva Vavrouchová
Doufám, že náš letošní zážitek bude
překonán tím, co plánujeme na příští rok.
Každý hokejový fanda ví, že v roce 2015
se bude konat mistrovství světa v ledním
hokeji u nás, v Praze. A pokud vše dobře
půjde, tak bychom společně rádi navštívili
jedno z mnoha utkání, které tam naši borci
sehrají. Nejlépe zase finálový zápas.
Jaromír Krulich
HESTEGO v Klubu zaměstnavatelů
Společnost HESTEGO a.s. je členem Klubu zaměstnavatelů, který působí v ČR od roku
2011. Klub zaměstnavatelů převzal od společnosti SODEXO organizaci každoroční soutěže
Zaměstnavatel roku. Dne 29. 5. 2014 se v areálu Stará střelnice v Hranicích na Moravě
konala konference spojená s vyhlášením výsledků regionálních kol Zaměstnavatele roku
2014 pro všechny moravské kraje. Naše firma se soutěže také zúčastnila, ale uspět se
nám letos nepodařilo. V Jihomoravském kraji v kategorii do 500 zaměstnanců bodovali
tentokrát společnosti Motorola Solutions CZ s.r.o., NetSuite Czech Republic s.r.o. a FNZ
(Czechia) s.r.o.
HESTEGO a.s. tedy zkusí znovu zabojovat v roce 2015. Chystáme se přihlásit nejen
do základní soutěže, ale s projektem Zvýšení úrovně interní komunikace se budeme snažit
o získání Ceny personalistů za nejlepší HR projekt.
Eva Vavrouchová
HESTEGOVINY, zpravodaj společnosti HESTEGO, a. s. Číslo 2/2014 vyšlo v červnu 2014.
Redakční rada: Eva Vavrouchová, Lucie Trávníčková, Petr Růžička, Tomáš Hloušek, Ondřej Hostinský,
Iva Tichá, Jan Spáčil Své náměty a články posílejte na adresu:
HESTEGO, a. s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov
tel.: 517 321 011, fax: 517 321 010, e­‑mail: [email protected] Pro vnitřní potřeby, zdarma.
Download

Vdechujeme plechu život