Osa prioriteta br.4
Razvoj transnacionalnih sinergija za oblasti i sektore sa najvećim
razvojnim potencijalom
Furlanijsko-Julijski region, Venecija,
Italija
Region Abruco,
Italija
Oblast intervencije 4.2.
Promocija održivog modela rasta i razvoja kroz prepoznavanje oblasti
i sektora sa najvećim razvojnim potencijalnom
Trajanje:
30 meseci (maj 2012 – oktobar 2014)
Institut za proučavanje društva
i znanja, Bugarska akademija
nauka, Bugarska
Budžet:
3.680.826 €
Šifra projekta:
SEE/C/0007/4.2/X
Osoba za kontakt:
Cinzia Ioppi, delegat glavnog partnera,
e-mail: [email protected]
Anna Lucia Colleo, direktor projekta,
e-mail: [email protected]
Luca Santin, finansijski menadžer,
e-mail: [email protected]
Ministarstvo rada
i socijalne politike odsek za imigracije
i integracije,
Italija
Ministarstvo regionalnog
razvoja i javne uprave,
Rumunija
Ministarstvo rada i socijalne
politike, Bugarska
Websajt:
Glavni partner:
Region Emilija Romanja
Regionalna uprava za socijalna pitanja i imigracije
Adresa: Viale Aldo Moro 21, 40127 Bologna, Italija
Telefon: + 39 051 5277079
Gradska uprava
za urbanizam,
Grad Beč,
Austrija
Grad Bistrica, Rumunija
Univerzitet primenjenih nauka,
Salzburg, Austrija
www.migration4growth.eu
PRIDRUŽENI PARTNERI
Škola za napredne društvene
studije, Slovenija
Regionalna agencija za
ekonomski razvoj Šumadije
i Pomoravlja, Srbija
PARTNERI NA PROJEKTU 10%
www.southeast-europe.net
Region Emilija Romanja, Italija
Ministarstvo
spoljnih poslova
i evropske
integracije,
Moldavija
Grad Vraca,
Bugarska
Region Krit, Grčka
Filozofski fakultet, Nikšić Institut za sociologiju
i psihologiju, Crna Gora
Razvojna agencija Heraklion,
Grčka
Republički zavod za statistiku,
Srbija
Regionalna razvojna agencija
Severna Primorska d.o.o,
Nova Gorica, Slovenija
Prestonica Cetinje,
Crna Gora
POSMATRAČI
MMWD je projekat iz oblasti strateškog planiranja koji sufinansira
Transnacionalni program saradnje Jugoistočne Evrope preko Evropskog
fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta predpristupne pomoći (IPA).
PARTNERI NA PROJEKTU
Ukratko o projektu
Međunarodna
organizacija
za migracije,
Švajcarska
Više informacija
možete dobiti
ovde:
Partnerstvo na projektu MMWD
TERITORIJALNI OPSEG I FOKUS POLITIKE
KRAJNJI CILJ
Teritorijalni opseg MMWD projekta obuhvata regione i gradove/opštine
Jugoistočne Evrope. Lokalne i regionalne vlasti se suočavaju sa
višestrukim i povezanim efektima demografskih, ekonomskih i
društvenih promena na svojim teritorijama. Izražena je potreba da vlasti
intervenišu u cilju upravljanja ovim procesima, i povrate svoj puni operativni i strateški kapacitet u korist građana.
Krajnji cilj MMWD projekta je da se unaprede kapaciteti javnih uprava i
lokalnih samouprava da predvide, razumeju i starteški reaguju na efekte
aktuelnih demografskih promena na održivi razvoj regiona i gradova Jugoistočne Evrope, sa fokusom na migracije i njihove efekte na ljudske
resurse i tržište rada.
Fokus projekta MMWD je usmeren na politike tri međusobno povezana
sektora:
PROJEKAT
U cilju podrške definisanju ove vizije, projekat MMWD nudi solidnu bazu
znanja koja obuhvata regione JIE, scenarije u vremenskom okviru do
2020. godine koji predstavljaju uticaj aktuelnih demografskih promena
na lokalni razvoj, kao i izgradnju institucionalnog kapaciteta i okrugle
stolove za transnacionalni dijalog i saradnju u oblasti upravljanja migracijama.
PARTNERSTVO
Partneri na MMWD projektu su javne ustanove i tela na svim nivoima, u
čijoj nadležnosti je razvoj strategija, i partneri za tehničku podršku (zavodi za statistiku, univerziteti i istraživački centri i razvojne agencije),
iz Austrije, Bugarske, Grčke, Italije, Rumunije, Slovenije, Crne gore, Republike Moldavije i Srbije. Međunarodna organizacija za migracije
učestvuje u projektu kao posmatrač.
Unaprediti postojeće baze podataka i analize i uskladiti baze
znanja o demografskim trendovima i njihovim efektima na razvoj
regiona i gradova Jugoistočne Evrope (JIE).
www.migration4growth.eu
MMWD projekat je kreiran u skladu sa Strategijom Evropa 2020, u cilju
podrške strateškom planiranju održivog i inkluzivnog razvoja regiona.
Ključna pretpostavka je da glavnim akterima u procesu kreiranja politika
nedostaje vizija dugoročnog integrativnog razvoja, kako bi identifikovali
ključne regionalne i lokalne izazove i preneli ciljeve strategije Evropa
2020 na regionalne i lokalne prioritete politike razvoja teritorije.
SPECIFIČNI CILJEVI
Konstruisati solidna demografska predviđanja i scenarije do
2020 godine, u smislu trendova razvoja teritorije pod uticajem
demografskih promena.
Unaprediti lokalne kapacitete za sprovođenje strateškog
planiranja zasnovanog na raspoloživim podacima, u kome su
migracije prepoznate kao relevantan faktor u kreiranju politika
održivog razvoja.
Promovisati i voditi transnacionalne dijaloge između zemalja i
teritorija koje su pogođene aktuelnim demografskim trendovima,
u cilju identifikacije komparativnih prednosti transnacionalne
saradnje i u cilju efektivnijeg regulisanja migratornih kretanja.
Predstaviti rezultate procesa kreiranja vizije kroz projekat MMWD
donosiocima odluka, izvršnim telima, ekspertima i lokalnim
zajednicama.
REZULTATI
Metodologije za pravljenje projekcija populacije i scenarija
sektorskih politika na osnovu podataka o migrantima i migratornim
kretanjima.
Platforma za razmenu znanja generisanog na teritoriji
Jugoistočne Evrope.
Pristup platformi: www.migration4growth.eu.
Akcioni plan za razmenu znanja između zemalja Jugoistočne
Evrope.
Metodologija i aktivnosti za unapređenje kapaciteta u domenu
scenarija za razvijanje teritorijalnih strategija.
Strateški dokumenti ili zakonodavni i institucionalni okviri koji
integrišu rezultate MMWD projekta.
JIE Platforma za transnacionalni dijalog i saradnju na temu
upravljanja migracijama.
Instrumenti za starteško planiranje u regionima i gradovima
Jugoistočne Evrope
Zapošljavanje
Ljudski resursi i obrazovanje
Socijalne usluge
Download

Ukratko o projektu