GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA, IMOVINI I RASHODIMA POLITIČKE PARTIJE POZITIVNA CRNA
GORA
za 2012. godinu
Obrazac PPP
PODACI O POLITIČKOJ PARTIJI
Naziv političke partije: POZITIVNA CRNA GORA
Sjedište / grad: Crnogorskih serdara bb, 81 000 Podgorica
Datum osnivanja: 26. maj 2012.
Odgovorno lice: Dejan Bozovic
Registrant:
Računi u posjedu partije: 530-20783-35 NLB Montenegro banka (redovan rad), 520-19754-80 Hipotekarna
banka (redovan rad), 520-19755-77 Hipotekarna banka (izborna kampanja)
1. Podaci o imovini političke partije
Obrazac PNI
Podaci o nepokretnoj imovini
Nepokretnost
Mjesto i
Površina (m2)
adresa
---
Opis imovine
--
Udio u
Tereti i
Vrijednost imovine vlasništ ograničenja
vu (%) (hipoteka i sl.)
--
Obrazac PPI
Podaci o pokretnoj imovini
Vrsta pokretne imovine
Lap top
Stolice (7 komada)
Stolice (9 komada)
Fotokopir Apararat sa
serverom
Plasticne stolice
Marka/tip
ASUS X54CSX048D
Konf. Stolica
CF304
Kancelarijska
stolica 3305
sa IT
RICOH Aticio
MP 4500 i
Platicne
stolice - model
"Jelena"
Godina proizvodnje
Registarski broj
Procijenjena
vrijednost
2012
PCG 001
330.00 €
2012
PCG 002-008
175.00 €
2012
PCG 009-017
270.00 €
nepoznata
PCG 018 i PCG 019
2,000.00 €
2012
PCG 020 - 044
247.50 €
USM externi diksovi i
flash memorija
Eksterni
diskovi TakMS
HDD 1 TB
kom 2 i 16GB
USB flash
memorija DIS
MAXELL
2012
PCG 045-048
290.00 €
Obrazac OPI
Ostala pokretna imovina
Naziv finansijske institucije ili fizičkog
-
Naziv pokretne stvari
-
Vrijednost (u €)
-
2. Prihodi političke partije
Red.br.
1
2
3
4
5
6
Ukupno
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ukupno
Obrazac PBD
Iznos (u €)
Prihodi iz budžeta Crne Gore
I transa za ucesce na parlamentanim izborima 2012 - osnov:
Ucesce
II transa za ucesce na parlamentanim izborima 2012 - osnov:
Ostvareni izborni rezultat
Sredstva za redovan rad - novembar
Sredstva za redovan rad - decembar
Sredstva za rad poslanickog kluba - savjetnici - novembar
Sredstva za rad poslanickog kluba - savjetnici - decembar
Prihodi iz budžeta jedinice lokalne samouprave
Opstina Niksic - izbori
Opstina Kotor - izbori
Opstina Budva - Mont Appel d.o.o. Cetinje (Ugovor)
Opstina Kotor - izbori
Opstina Kotor - izbori
Opstina Kotor - redovan rad - novembar
Opstina Kotor - redovan rad - decembar
Opstina Niksic - izbori
Opstina Budva - izbori - sredstva po ostvarenom rezultatu
Opstina Budva - redovan rad u 2012.
€ 22,924.44
€ 103,018.49
€ 16,885.91
€ 20,263.13
€ 2,387.67
€ 2,761.90
€ 168,241.54
Obrazac PBL
Iznos (u €)
€ 621.76
€ 498.03
€ 1,589.38
€ 1,312.98
€ 135.81
€ 447.02
€ 815.15
€ 2,426.40
€ 5,348.11
€ 3,178.75
€ 16,373.39
Obrazac POČ
Prihodi od članarine
Ime i prezime JMBG#
Adresa
Jovana
Ivan Milosevic
Tomasevica
090496521 IX Crnogorske
Jasna Gajevic 5235
45
030597222
0073
Grad
Članski broj
Iznos (u €)
Bar
BR0072
€ 10.00
Podgorica
PG00024
€ 50.00
Mladen
Bojanic
Goran
Tuponja
Jovana
Ćetkovića 14
141196221 Serdara Jola
0213
Piletića 6
030796521 Vasa
0014
Raičkovića 21
Zarija Milic
021297721
0027
Plitvicka 3
Emin
Durakovic
130798022
0038
Pečurice bb
Azra Jasavic
050896821
5209
Lamela 2a/4
Stari
Aerodrom
070896726 Joke Baletić
Nikola Kocalo 0064
16
Ana Ponos
100498538
8325
130998421
Milica Boljevic 5295
Golubovci bb
Svetlana
211296221 V Proleterska
9012
Dukic
18
Miodrag Misko 280296321
13 jula br.37
0228
Tamindzic
070698321
Milos Konatar 0031
Cvjetna S/3
Mila
Boškovića
H12
020896446 Milosa
Branko Micev 4014
Obiloca s 2B
Mladen
Ivana
271094721
0194
Vujovic
Crnojevica
Ukupno
Goran
Djurovic
050697222
0036
Podgorica
PG00002
€ 250.00
Podgorica
PG00005
€ 200.00
Podgorica
PG00006
€ 100.00
Podgorica
PG00009
€ 20.00
Bar
BR0002
€ 100.00
Podgorica
PG00151
€ 42.00
Niksic
NK0001
€ 100.00
Podgorica
PG00013
€ 30.00
Podgorica
PG00014
€ 20.00
Podgorica
PG00028
€ 1.00
Podgorica
PG00007
€ 100.00
Bar
BR0001
€ 100.00
Podgorica
PG00010
€ 80.00
Podgorica
PG00280
€ 5.00
€ 1,208.00
Obrazac PPPL
Prihodi od priloga pravnih lica
Oblik
Naziv pravnog
organizov
lica
anja
PIB
Ukupan
iznos
Ukup
kredita i
an
ostalih
Ukupan
Sjedi
iznos
usluga
iznos
šte Datum uplate novč
banaka
nenovčanog
Grad
anih
i drugih
priloga
prilog
finanijsk
a
ih
institucij
a koji
Ukupna
vrijednost
priloga (u €)
Neckom
Drustvo sa
ogrnicenom
odgovornos
cu
02212684
Niksic
05.07.2012.
180.00 €
-
-
180.00 €
Hipotekarna
banka
Akcionarsk
o drustvo
40004632
Podgor
ica
24.09.2012
80.000
EUR
-
Kredit
80,000.00 €
Drustvo sa
ogrnicenom
odgovornos
cu
02437805
Kolasin
27.09.2012.
-
100.25 EUR
-
100.25 €
Akcionarsk
o drustvo
40004632
Podgor
ica
30.09.2012
2.87 EUR
-
KT DO:
30092012
2.87 €
NLB
Akcionarsk
Montenegroba o drustvo
nka
02011395
Podgor
ica
05.10.2012.
100 EUR
-
-
100.00 €
40004632
Podgor
ica
31.10.2012
3.93 EUR
-
KT DO:
31102012
3.93 €
02011395
Podgor
ica
31.12.2012.
1.49 EUR
-
Kamata
31.12.2012.
a vista 2012
1.49 €
Akcionarsk
o drustvo
40004632
Podgor
ica
30.11.2012
1.26 EUR
-
KT DO:
30112012
1.26 €
Hipotekarna
banka
Akcionarsk
o drustvo
40004632
Podgor
ica
31.12.2012.
0.39 EUR
KT DO:
01012013
0.39 €
Hipotekarna
banka
Ukupno
Akcionarsk
o drustvo
40004632
Podgor
ica
31.12.2012.
1.17 EUR
Water Group
Hipotekarna
banka
Akcionarsk
Hipotekarna
o drustvo
banka
NLB
Akcionarsk
Montenegroba o drustvo
nka
Hipotekarna
banka
-
KT DO:
01012013
1.17 €
80,391.36 €
Obrazac PPFL
Prihodi od priloga fizickih lica
Ukupan iznos
novčanih priloga
Ukupan
iznos
nenovč
anog
priloga
Ukupna
vrijednost
priloga (u €)
Ime i prezime
JMBG#
Adresa
prebivališta
Grad
,
Datum uplate
drža
va
Srdjan Peric
110697621
0286
Bratstva i
jedinstva 40
Podg
orica
25.06.2012;
05.07.2012
€ 2,000.00
-
2,000.00 €
Kaljević
Nebojša
-
Serdara
Nikšić
Scepana S 70
26.06.2012.
30.00 €
-
30.00 €
Marko
Vojinović
080897626
0020
Seradar Jola Podg
Piletića br.18 orica
26.06.2012.
20.00 €
-
20.00 €
Milko Tošić
160196429
0013
Kozaracka 52 orica
Podg
26.06.2012;
27.08.2012.
15.00 €
-
15.00 €
Svetlana
Tošić
210396671
55244
Kozaracka 52 orica
Podg
26.06.2012,;
27.08.2012.
15.00 €
-
15.00 €
Sonja Zogović 310796821 Moskovska O/ Podg
5035
orica
Žižić
L6
26.06.2012.
10.00 €
-
10.00 €
Predrag
Nikolić
120797226
0026
Piperska
370/2
Aleksandar
Mišović
310596526
0010
Bulevar
Revolucije
10/31
Bulevar
Revilucije X
Podg
orica
27.06.2012;
31.07.2012;
05.09.2012;
04.10.2012;
09.11.2012.
€ 130.00
-
130.00 €
Bar
27.06.2012;
03.07.2012;
01.08.2012;
05.09.2012;
02.10.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Bar
28.06.2012,
03.07.2012;
01.08.2012;
05.09.2012;
04.10.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Zorana
Mišović
170896526
5046
Milena
Joksimović
070998121
5027
Vojislavljevića Podg
orica
26
29.06.2012,
15.08.2012.
€ 15.00
-
15.00 €
Ilhana Šabović
260980215
019
Jovana
Podg
Cetkovica 14 orica
02.07.2012.
€ 500.00
-
500.00 €
Aleksandar
Đuretić
150898421
0024
Serdara Jola Podg
Piletića 6/23 orica
02.07.2012;
14.08.2012.
€ 1,250.00
-
1,250.00 €
Darko Pajovic
241197221
0096
Podg
orica
05.07.2012.
€ 2,000.00
-
2,000.00 €
Predrag
Popovic
020196826
3019
Crkvičko Polje Pluzin
e
bb
05.07.2012;
27.07.2012.
€ 1,940.00
-
1,940.00 €
Milan
Radulovic
260998025
0018
Bulevbar Save Podg
Kovacevica orica
05.07.2012.
€ 100.00
-
100.00 €
Ivan Pajovic
020298122
0015
Bar
06.07.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Radovan
Maric
211295998
30037
S. Lubarde 41 orica
Podg
06.07.2012;
11.09.2012.
€ 20.00
-
20.00 €
Marko
Kilibarda
111098621
0273
Koste Racina Podg
orica
37
10.07.2012.
€ 20.00
-
20.00 €
Dobrica Savic
110998026
7976
IV Crnogorske Nikšić
12.07.2012;
07.09.2012.
€ 20.00
-
20.00 €
Sait Durakovic
300195022
2029
17.07.2012.
€ 20.00
-
20.00 €
Antonio
Brajovic
220597521
0241
19.07.2012.
€ 100.00
-
100.00 €
Filipa
Lainovica 7
Tomba 24
Mirovica bb
Bar
Oktobarske Podg
revolucije 120 orica
Jovana
Ćetkovića 14
Ivana
Dritan
251298522
Milutinovića
0016
Abazovic
bb
Ivana
291196525
Zoran Miljanic
0002
Vujoševića 29
Podg
orica
26.07.2012.
€ 1,700.00
-
1,700.00 €
Ulcinj
26.07.2012.
€ 300.00
-
300.00 €
Podg
orica
26.07.2012.
€ 1,500.00
-
1,500.00 €
Zablja
k
26.07.2012.
€ 1,940.00
-
1,940.00 €
Serdara Jola
Piletića 6
Vasa
030796521
0014
Raičkovića 21
Podg
orica
27.07.2012
€ 1,700.00
-
1,700.00 €
Podg
orica
31.07.2012.
€ 1,700.00
-
1,700.00 €
Milos Konatar
070698321
0031
Cvjetna S/3
Podg
orica
31.07.2012.
€ 700.00
-
700.00 €
Sanja Zogovic
310796821
5035
-
-
10.08.2012.
€ 5.00
-
5.00 €
Milena
Pavicevic
291197721
5269
Vasa
Podg
Raičkovića 34 orica
11.08.2012;
05.09.2012.
€ 1,550.00
-
1,550.00 €
Aleksandar
Radulovic
200497121
0020
Pljevaljska 48 orica
13.08.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Podg
orica
13.08.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Koste Racina Podg
orica
bb
14.08.2012.
€ 500.00
-
500.00 €
Podg
orica
15.08.2012
€ 300.00
-
300.00 €
16.08.2012;
21.09.2012.
€ 10.00
-
10.00 €
Azra Jasavic
050896821
5209
Dejan Bozovic
250297229
3019
Mladen
Bojanic
141196221
0213
Goran
Tuponja
Veselin
280696326
0123
Vukosavljevic
Jakova
Ostojica 11
Podg
Piperska
370/1
Nenad Peric
081097321
0043
Nina Pejovic
Mandic
180996421
5259
Milica
Knezevic
040198121
8005
Zoran
Jovanovic
200197713
1530
Nikole Tesle
24A
Podg
orica
16.08.2012.
€ 1.00
-
1.00 €
Tamara Bajic
301197021
5010
Bulevar
Podg
Revolucije 76 orica
17.08.2012
€ 350.00
-
350.00 €
Gordana
Mijovic
100295810
5009
Džordža
Podg
Vašingtona bb orica
17.08.2012;
03.09.2012.
€ 200.00
-
200.00 €
Ivana Gogic
120297728
5017
Zmaj Jovina
231
Podg
orica
17.08.2012;
05.09.2012;
15.10.2012..
€ 1,600.00
-
1,600.00 €
Jasna
Sjekloca
191298021
7984
Simona
Ivanova 12
Podg
orica
23.08.2012.
€ 20.00
-
20.00 €
Zeljka
Rascanin
150297518
5000
Milosa Obilica
Podg
52B/III, Stari orica
Aerodrom
24.08.2012.
€ 5.00
-
5.00 €
-
Podg
B. Jovanovica orica
Tefik Perazic
201096122
0036
Dobra Voda
Bar
27.08.2012.
€ 30.00
-
30.00 €
Goran
Zogovic
031297621
0028
-
Podg
orica
27.08.2012.
€ 20.00
-
20.00 €
Zoran Bokan
280996022
0014
Borska 3/17
Bar
28.08.2012.
€ 200.00
-
200.00 €
Tea Bozovic
250398823
5023
Skaljari
Kotor
28.08.2012.
€ 1.00
-
1.00 €
Nikola Terzic
150298421
0042
Bracana
Bracanovića
86
Podg
orica
29.08.2012
€ 1,500.00
-
1,500.00 €
Zarija Milic
021297721
0027
Podg
orica
29.08.2012.
€ 1,500.00
-
1,500.00 €
Lazar Vidovic
040896424
0018
Njegoševa 47
Herce
gNovi
01.09.2012.
-
2000 EUR
(PCG018
i
PCG019)
2,000.00 €
Jovo
Radulovic
120397626
0017
Župa Nikšićka Nikšić
03.09.2012.
€ 165.00
-
165.00 €
Matija Milacic
070298821
2983
03.09.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
07.09.2012.
€ 1,500.00
-
1,500.00 €
Bar
07.09.2012.
€ 1,500.00
-
1,500.00 €
J. Tomaševića Bar
10.09.2012.
€ 10.00
-
10.00 €
-
13.09.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Vojislavljevića
22
Oktobarske
250498321
revolucije bb
0266
II/ 11
Podg
orica
17.09.2012.
€ 10.00
-
10.00 €
Podg
orica
18.09.2012.
€ 10.00
-
10.00 €
Zoran Perovic
031196121
0211
Podg
orica
19.09.2012.
€ 100.00
-
100.00 €
Jasna Gajevic
090496521
5235
IX Crnogorske Podg
orica
45
19.09.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Vesko
Jovanovic
011298521
0309
-
Podg
orica
24.09.2012.
€ 100.00
-
100.00 €
Borislav
Ivankovic
010996921
0233
Pipresak
370/2
Podg
orica
24.09.2012.
€ 100.00
-
100.00 €
Mladen
Vujovic
271094721
0194
Ivana
Crnojevica
Podg
orica
24.09.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
Branko
Radunovic
121299121
2958
Mosorska 3A
Podg
orica
27.09.2012.
€ 300.00
-
300.00 €
Milan
Mihaljevic
011096021
0204
Moskovska 34 orica
01.10.2012.
€ 10.00
-
10.00 €
Goran
Djurovic
Miloja
Podg
Pavlovića 100 orica
Mila
050697222
Bar
Boškovića
0036
H12
Emin
Durakovic
130798022
0038
Ivan Milosevic
030597222
0073
Ljubisa
Matkovic
Milos Marovic
Ivan
Stojanovic
Plitvicka 3
-
Pečurice bb
-
310898421
0012
-
Podg
Ivana
Podg
Vujoševića 14 orica
08.10.2012.
€ 100.00
-
100.00 €
-
Podg
orica
12.10.2012.
€ 50.00
-
50.00 €
180497921
2971
-
Podg
orica
15.10.2012..
€ 50.00
-
50.00 €
040798326
0031
Ilije Milovica
18
Nikšić
29.12.2012.
€ 8.00
-
8.00 €
Srdja Popovic
080996721
0246
Ivan Barada
140798421
0074
Ivana Gagic
Radonja
Jaukovic
Ukupno
32,000.00 €
Obrazac POA
Prihodi od djelovanja
Vrsta aktivnosti
Datum prihodovanja
Oblik prihoda
Vrijednost prihoda (u €)
-
-
€ 0.00
€ 0.00
Ukupno
Obrazac PPOSU
Prihodi po osnovu svojinskog udjela u drugim pravnim licima
Oblik
Naziv pravnog
organizov
lica
anja
Ukupno
-
PIB
Adre
sa
Sjedište
Udio u
vlasništvu
(%)
-
-
-
-
Procijen
jena
Prihodi (u €)
vrijedno
st
-
0.00 €
0.00 €
Obrazac PPIPL
Prihodi od prodaje nepokretne imovine pravnom licu
Oblik
Naziv pravnog
organizov
lica
anja
Ukupno
-
PIB
Adre
sa
-
-
Sjedište
Datum
prodaje
imovine
Vrsta
imovine
-
-
-
Vrijednost
prodate
imovine
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PPIFL
Prihodi od prodaje nepokretne imovine fizičkom licu
Ime i prezime
Ukupno
JMBG#
Adresa
prebivališta
Mjesto
prebivališta
-
-
-
Datum
prodaje
imovine
-
Vrsta
imovine
-
Vrijednost
imovine
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PDZIPL
Prihodi od davanja u zakup imovine pravnom licu
Naziv
pravnog lica
Ukupno
Oblik
organi
zovanja
-
PIB
Adre
sa
Sjedište
-
-
-
Datum
davanja
imovine
u zakup
-
Vrsta
imovine
-
Prihodi
od
zakupa
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PDZIFL
Prihodi od davanja u zakup imovine fizičkom licu
Ime i prezime
JMBG#
Adresa
prebivališta
Mjesto
Prebivališta
-
-
-
Ukupno
Datum
davanja
imovine
u zakup
-
Vrsta
imovine
-
Prihodi
od
zakupa
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PL
Prihodi od legata
Ime i prezime
Ukupno
Adresa
prebivališta
-
JMBG#
-
Mjesto
Prebivališta
-
-
Datum
Vrsta
-
-
Vrijednost
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PPPIPL
Prihodi od prodaje pokretne imovine pravnom licu
Naziv
pravnog lica
Ukupno
Oblik
organi
zovanja
-
PIB
Adre
sa
-
-
Sjedište
Datum
prodaje
imovine
Vrsta
imovine
-
-
-
Vrijednost
prodate
imovine
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PPPIFL
Prihodi od prodaje pokretne imovine fizičkom licu
Ime i prezime
Ukupno
JMBG#
Adresa
prebivališta
Mjesto
Prebivališta
-
-
-
Datum
prodaje
imovine
-
Vrsta
imovine
-
Vrijednost
imovine
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PDZPIPL
Prihodi od davanja u zakup pokretne imovine pravnom licu
Naziv
pravnog lica
Ukupno
Oblik
organi
zovanja
-
PIB
Adre
sa
Sjedište
-
-
-
Datum
davanja
imovine
u zakup
-
Vrsta
imovine
-
Prihodi
od
zakupa
(u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PDZPIFL
Prihodi od davanja u zakup pokretne imovine fizičkom licu
Ime i prezime
Ukupno
JMBG#
Adresa
prebivališta
Mjesto
prebivališta
-
-
-
Datum
davanja
imovine
u zakup
-
Vrsta
imovine
-
Prihodi
od
zakupa
(u €)
0.00 €
0.00 €
3. Rashodi političke partije
Obrazac TNPKNI
Troškovi nastali prilikom kupovine nepokretne imovine
Nepokretnost
Mjesto i adresa
Površina (m2)
Datum kupovine
-
-
-
Ukupno
Trošak
kupovine
0.00 €
0.00 €
Obrazac TNPUZI
Troškovi nastali prilikom uzimanja u zakup imovine
Mjesto i adresa
Nepokretnost
Usluge Notara
Podgorica
Darko Curic f.br. 315/2012
Ugovor Drazen
Podgorica
Vidakovic
Ugovor - Boris
Niksic
Markus
Ugovor Bojan Bajceta
Milo
Jabucanin ugovor
Mustafa
Alkovic ugovor
Senad
Kovacevic ugovor
Poreska
uprava Crne
Gore
Prirez poresz prema
ugovorima
Ukupno
Pljevlja
Površina (m2)
Datum uzimanja
u zakup
Trošak
zakupa
imovine (u €)
115.m2
16.07.2012.
12.87 €
115.m2
16.07.2012.
3,300.00 €
94 m2
01.07.2012.
1,400.00 €
22 m2
13.09.2012.
600.00 €
35 m2
15.10.2012.
750.00 €
56 m 2
01.11.2012.
1,050.00 €
18.75 m2
01.11.2012.
420.00 €
18.75 m2
01.11.2012.
505.64 €
18.75 m2
01.11.2012.
75.86 €
8,114.37 €
Cetinje
Bar
Bijelo
Polje
zbirno
zbirno
Obrazac TNPUNI
Troškovi nastali pri upravljanju nepokretnom imovinom
Nepokretnost
Ukupno
Mjesto i
Površina (m2)
adresa
-
Komunalni troškovi (u €)
Ostali troškovi
odrţavanja (u €)
-
-
-
Ukupno (u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac TNPKPI
Troškovi nastali pri kupovini pokretne imovine;
Vrsta pokretne imovine
Datum kupovine imovine
-
-
Ukupno
Trošak od kupovine
pokretne imovine (u €)
€ 0.00
€ 0.00
Obrazac TNPUZPI
Troškovi nastali prilikom uzimanja u zakup pokretne imovine
Vrsta pokretne imovine
-
Trošak zakupa
pokretne imovine (u €)
€ 0.00
€ 0.00
Period uzimanja u zakup
-
Ukupno
Obrazac TNPKPI
Troškovi nastali pri korišćenju pokretne imovine
Vrsta pokretne imovine
Troškovi redovnog odrţavanja
(u€)p
Namjestaj - f.br. 47 (7
stolica)
Elting - namjestaj - f.br.
124-2/2012 (9 stolica)
-Ukupno
Ostali troškovi (u €)
Ukupno (u €)
-
175.00 €
270.00 €
445.00 €
Obrazac TNOFIK
Troškovi nastali po osnovu finansiranja izborne kampanje
Izborna kampanja
Izbori 2012 - Montenegro Metropolis Media Bilbord kampanja f.br. 790/12
Izbori 2012 - Water Group - f.br. 15561-0/12
Izbori 2012 - Vapor - stampa - f.br. 229/12
Izbori 2012 - Vapor - stampa - f.br. 231/12
Izbori 2012 - Administrativne takse - Opstina
Nikisc
Izbori 2012 - Administrativne takse - Opstina
Nikisc
Period odrţavanja
avgust - septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
Ukupno (u €)
10,000.01 €
€ 100.25
184.28 €
35.10 €
30.00 €
20.00 €
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 97/12
Izbori 2012 - Happy People - f.br. 50/12
Izbori 2012 - Nova Lira - f.br. 505
Izbori 2012 - IVMA f.br. 885-0/12
Izbori 2012 - Opstina Pljevlja - takse
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
351.00 €
200.00 €
59.91 €
17.55 €
Izbori 2012 - Opstina Pljevlja - takse
Izbori 2012 - hipotekarna banka (obrada
kredita)
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 101/12
Izbori 2012 - Pozitivna Crna Gora - devizni
racun - placanje po fakturama - Art pres - f.br.
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 102/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 99/12
Izbori 2012 - Congress Travel - f.br. 1837/12
Izbori 2012 - 3M Makarije - stampa - f.br.
Izbori 2012 - Congress Travel - f.br. 1846/12
Izbori 2012 - PR & Media Consultancy - f.br.
Izbori 2012 - IVMA f.br. 889-0/12
Izbori 2012 - IVMA f.br. 897-0/12
Izbori 2012 - Raster - f.br. 1892-3/12
Izbori 2012 - IVMA f.br. - 891-0/12
Izbori 2012 - Traveluxe - troskovi putovanja f.br. 974/12
Izbori 2012 - JU Centar za kulturu Berane zakup sale - ug. 269
Izbori 2012 - Personal Computer Service - f.br.
200/12
septembar 2012.
2.00 €
referentni izvod
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
10.00 €
806.00 €
8,377.20 €
1,960.00 €
1,521.00 €
351.00 €
300.00 €
163.80 €
150.00 €
128.70 €
77.42 €
41.91 €
22.80 €
19.77 €
2,115.00 €
300.00 €
290.00 €
Izbori 2012 - Arhimed - f.br. 12-09-98
Izbori 2012 - JU Centar za djelatnosti kulture
V. Bulatovic Strunjo - Bijelo Polje - f.br. 18
Izbori 2012 - Telemont - f.br. 001/941
Izbori 2012 - S Design, Bijelo Polje - f.br.
Izbori 2012 - 42 - f.br. 24/12
Izbori 2012 - Jadroagent - f.br. F-2180/P
Izbori 2012 - Media Nea - insertacija - f.br. 437
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - f.br.
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - f.br.
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - f.br.
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - f.br.
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - f.br.
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - f.br.
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - f.br.
Izbori 2012 - Telenor - f.br. 4.8772
Izbori 2012 - Different Trade - f.br. 24
Izbori 2012 - Preferans - f.br. 61/9
Izbori 2012 - PR & Media Consultancy - f.br.
Izbori 2012 - Mama international - f.br. 12-10Izbori 2012 - Bis Caffe - hrana i pice - f.br. 1Izbori 2012 - Global Card - Lux-Line taxi
usluge - f.br. 333/12
Izbori 2012 - Foto Video Zoom f-br. 17/12
Izbori 2012 - Montenegro Metropolis Media Bilbord kampanja f.br. 873/12
Izbori 2012 - Televizija Vijesti - medijsko
oglasavanje - f.br. 699/2012
Izbori 2012 - Televizija Vijesti - medijsko
oglasavanje - f.br.713//2012
Izbori 2012 - Televizija Vijesti - medijsko
oglasavanje - f.br. 812/2012
Izbori 2012 - Mega Music Mont - f.br. 15/12
Izbori 2012 - Pink M Company - medijsko
oglasavanje - f.br. 10.09/12
Izbori 2012 - Elmag - medijsko oglasavanje f.br. 0002/2012
Izbori 2012 - Neboelectronic - Radio Delfin medijsko oglasavanje f.br. 541/12
Izbori 2012 - Daily press Podgorica - Vijesti medijsko oglasavanje f.br. 2095/2012
Izbori 2012 - Daily press Podgorica - Vijesti medijsko oglasavanje f.br.2608 /2012
Izbori 2012 - Avangarda - f.br. 016/2012
Izbori 2012 - Cerovo - f.br. 12-360-000249
Izbori 2012 - Esad Grbovic - Ugovor 07615/2012
Izbori 2012 - Bratislav Vranjanac - 07366/2012
Izbori 2012 - Ana Ponos - Ugovor o djelu 07368/2012
Izbori 2012 - Milica Boljevic - Ugovor o djelu
07-367/2012
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar 2012.
septembar - oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar-oktobar 2012.
septembar - oktobar 2012.
septembar-oktobar-novembar
2012.
septembar - oktobar 2012.
septembar - oktobar 2012.
septembar - oktobar 2012.
septembar - oktobar 2012.
234.00 €
200.00 €
77.22 €
64.35 €
30.00 €
694.67 €
877.50 €
92.85 €
37.25 €
36.74 €
32.77 €
21.59 €
21.59 €
21.57 €
91.50 €
690.96 €
223.70 €
128.70 €
351.00 €
1,258.60 €
226.80 €
30.00 €
10,000.02 €
1,000.00 €
15,000.00 €
24,000.00 €
2,737.80 €
15,659.28 €
2,340.00 €
257.40 €
15,000.00 €
15,000.00 €
4,036.50 €
1,036.62 €
500.00 €
6,150.00 €
700.00 €
400.00 €
Izbori 2012 - Vladimir Pavicevic - Ugovor 07406/2012
Izbori 2012 - Natasa Djurdjic - Ugovor 07650/2012
Izbori 2012 - Milorad Zivaljevic - Ugovor 07651/2012
Izbori 2012 - Pozitivna Crna Gora - kasa Izbori 2012 - Montenegro Metropolis Media Bilbord kampanja f.br. 971/12
Izbori 2012 - Pozitivna Crna Gora - devizni
racun - placanje po fakturama - Klik
Commerce f.br 1001/2012i f.br 1002/2012
Izbori 2012 - JU Kulturni centar "Nikola
Djurkovic" Kotor - zakup sale - f.br. 54
Izbori 2012 - JU Centar za kulturu Nikisc zakup sale f-br. 9/POZ
Izbori 2012 - Jadroagent f.br. F2272/P
Izbori 2012 - Mouse Studio - f.br. 1471/12
Izbori 2012 - Foto grafika - f.br. 661/10-2012
Izbori 2012 - Okov - f.br. 601K112691
Izbori 2012 - AD "Izbor" Bar u stecaju - Hotel
Grand f.br. 58
Izbori 2012 - Antena M - medijsko oglasavanje
- f.br. 202/12
Izbori 2012 - Opstina Savnik - Budzet - taksa
Izbori 2012 - Hipotekarna banka (kamata na
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - Opstina Podgorica - prirez porez
Izbori 2012 - Opstina Podgorica - prirez porez
Izbori 2012 - Pozitivna Crna Gora - devizni
racun - placanje po fakturama - Atelje 601
Izbori 2012 - Bis Caffe - hrana i pice - f.br. 210/2012
Izbori 2012 - Bis Caffe - hrana i pice - f.br. 0410/2012
Izbori 2012 - Martex - f.br. (05) D0205-4
Izbori 2012 - Imobilia CC Herceg Novi pr.br. 1
Izbori 2012 - Bis Caffe - hrana i pice - f.br. 310/2012
Izbori 2012 - Opstina Zabljak - taksa
Izbori 2012 - Uprava Carina
Izbori 2012 - Media Interantional Corporation Radio DRS - medijsko oglasavnje pr.br.
Izbori 2012 - Telenor - profaktura
Izbori 2012 - Crnogorski Telekom - pr.br.
Izbori 2012 - Aleksandar Tamindzic - Ugovor o
djelu 07-405
Izbori 2012 - JP Sportski centar - zakup
stadiona malih sportova - f.br. 358
Izbori 2012 - Jugopetrol - pr.br.5800005212
Izbori 2012 - Jugopetrol - pr.br 5800005214
Izbori 2012 - Jugopetrol - pr.br 5800005215
Izbori 2012 - Jugopetrol - pr.br 5800005216
Izbori 2012 - Jugopetrol - pr,br 5800005217
Izbori 2012 - Jugopetrol - pr.br.5800005213
septembar - oktobar 2012.
septembar - oktobar 2012.
septembar - oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
550.00 €
250.00 €
900.00 €
500.00 €
10,999.97 €
oktobar 2012.
9,001.00 €
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
oktobar 2012.
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
200.00 €
409.50 €
1,813.57 €
1,287.00 €
117.00 €
30.00 €
300.00 €
500.00 €
10.00 €
168.31 €
47.07 €
26.89 €
7.06 €
4.03 €
4,400.00 €
955.60 €
806.10 €
894.02 €
300.00 €
139.00 €
70.00 €
1,284.32 €
655.20 €
500.00 €
500.00 €
1,600.00 €
1,500.00 €
500.00 €
300.00 €
300.00 €
200.00 €
200.00 €
100.00 €
Izbori 2012 - Pozitivna Crna Gora - devizni
racun - placanje po fakturama - Marvin + f.br
Izbori 2012 - Centrometal - pr.br. PR-2664
Izbori 2012 - JZU Zavod za hitnu medicinsku
pomoc - zdravstveno obezbjedjenje skupa Izbori 2012 - RTV Cetinje - medijsko
oglasavnje - f.br. 02/10
Izbori 2012 - Telenor - pr.br. 125/12
Izbori 2012 - M:tel f.br. SD120994771
Izbori 2012 - Dream Team security f.br. 124
Izbori 2012 - JP Cistoca Podgorica f.br.
Izbori 2012 - Sajo Grupa pr.br. 07/12
Izbori 2012 - PGS Agency - PG Sound - pr.br.
Izbori 2012 - Krinem - 03-10/2012
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - PR & Media Consultancy - f.br.
Izbori 2012 - Jugopetrol - pr.br. 5800005790
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - Opstina Podgorica - prirez porez
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - Opstina Podgorica - prirez porez
Izbori 2012 - Studio Mouse - stampa - f.br.
Izbori 2012 - RTV Atlas - medijsko
oglasavanje - f.br 338/12
Izbori 2012 - Bis Caffe - hrana i pice - f.br. 0510/2012
Izbori 2012 - Jumedia Mont - medijsko
oglasavanje - f.br. 1581
Izbori 2012 - Media Nea - medisjko
oglasavanje f.br. 461
Izbori 2012 - Montenegro Metropolis Media f.br. 997/12
Izbori 2012 - TV Comm - medijsko
oglasavanje -f.br. 66/12
Izbori 2012 - JP Sportski objekti - f.br. 425
Izbori 2012 - De Facto - istrazivanja javnog
mnjenja - f.br. 10/pz/2012
Izbori 2012 - Hipotekarna banka (kamata na
Izbori 2012 - BM Sound Alfa Audio - f.br.
Izbori 2012 - BM Sound Alfa Audio - f.br.
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 110/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 111/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 112/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 113/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 114/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 122/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 123/12
Izbori 2012 - DAA Montenegro f.br. 124/12
Izbori 2012 - Takt - f.br. 135-12
Izbori 2012 - L&G Design - f.br. 83/12
Izbori 2012 - Divas - f.br. 11
Izbori 2012 - Foto grafika f.br. 715/10-2012
Izbori 2012 - Perimex - f.br. 1017-10-F/12
Izbori 2012 - Knjiga Promet - f.br. 31728/2012
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - Knjiga Promet - f.br. 29687/2012
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
oktobar 2012.
5,000.00 €
278.40 €
250.00 €
234.00 €
100.00 €
100.00 €
555.75 €
192.60 €
632.00 €
327.60 €
300.00 €
413.50 €
386.10 €
160.00 €
107.58 €
62.03 €
36.98 €
16.14 €
6,178.54 €
5,996.25 €
4,417.20 €
3,360.19 €
2,632.50 €
1,904.76 €
1,170.00 €
76.02 €
1,170.00 €
745.36 €
3,744.00 €
468.00 €
386.10 €
702.00 €
585.00 €
83.30 €
175.50 €
1,380.57 €
437.58 €
356.85 €
351.00 €
351.00 €
214.57 €
175.50 €
65.04 €
64.10 €
60.51 €
41.70 €
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - IVMA f.br. 917-0/12
Izbori 2012 - IVMA f.br. 1017-0/12
Izbori 2012 - IVMA f.br. 953-0/12
Izbori 2012 - IVMA f.br. 931-0/12
Izbori 2012 - Poreska uprava Crne Gore
Izbori 2012 - IVMA f-br. 944-0/12
Izbori 2012 - IVMA - f.br. 972-0/12
Izbori 2012 - Opstina Podgorica - prirez porez
Izbori 2012 - IVMA f.br. 1008-0/12
Izbori 2012 - Opstinska izborna komsiija
Izbori 2012 - Opstina Podgorica - prirez porez
Izbori 2012 - Opstina Kotor - prirez porez
Izbori 2012 - Opstina Zabljak - prirez porez
Izbori 2012 - Hipotekarna banka (naknada, eUkupno
referentni izvod
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
oktobar 2012.
oktobar 2012.
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvod
referentni izvodi
33.62 €
30.75 €
25.42 €
23.03 €
17.78 €
16.81 €
10.11 €
16.38 €
9.08 €
6.97 €
100.00 €
5.04 €
5.55 €
2.52 €
414.35 €
236,384.55 €
Obrazac TNOIZ
Troškovi nastali po osnovu isplate zarada i ostalih naknada
Obaveze po osnovu
zarada
Obaveze po osnovu
autorskih honorara
Obaveze po osnovu
ugovora o djelu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ostale naknade
KUD-u "Vrelo Ibra"
Rozaje - Pomoc
Vatromet Vukovic f.br. 006/12 Usluge
Vapor, stampa - f.br.
1763/12
Montenegro
Metropolis Media f.br. 457/12 - Bilbord
Televizija Vijesti reklamiranje f.br
446/2012
Ukupno (u €)
500.00 €
3,276.00 €
5,097.05 €
6,329.96 €
351.00 €
-
Crnogorski Telekom usluge fiksne
telefonije - f.br.
1073878
20.59 €
117.00 €
-
-
-
NLB
Montenegrobanka f.br. 141/2012 (usuige elektronskog
bankarstva)
-
-
-
Popovic Elektrosistem
- f.br. 296/2012 elektromaterijal
30.79 €
3,071.25 €
210.60 €
-
-
-
Televizija Vijesti reklamiranje - f.br.
560/2012
-
-
-
3M Makarije - f.br.
696/1168 - Stampa
-
-
-
3M Makarije - f.br.
718/1233 - Stampa
Uprava za imovinu f.br. 497 - zakup sale
210.60 €
150.00 €
-
-
-
Nova Lira (f.br. 437) fotografisanje
113.81 €
-
-
-
Hausmajstor popravke - f.br. 12311-00003044
16.43 €
-
-
-
Hausmajstor popravke - f.br. 25850
11.70 €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Crnogorski Telekom usluge fiksne
telefonije - f.br.
1005004
Bild - zakup
medijskog prostora f.br. 02-08/2012
MB Commerce ugostiteljske usluge f.br. 52/12
Point - Izrada web
sajta - f.br. (97)8290086
Elektroprivreda Crne
Gore - OJ
Snabdijevanje
Podgorica - pr.br.
1991509/1948610
11.78 €
7,384.33 €
60.00 €
865.80 €
26.72 €
-
Elektroprivreda Crne
Gore - OJ
Snabdijevanje
Podgorica pr.br.
19960594
24.22 €
-
Elektroprivreda Crne
Gore - OJ
Snabdijevanje
Podgorica pr.br.
19147740
10.66 €
8.50 €
-
-
-
JP Vodovod i
kanalizacija Podgorica
- br. v. 5281450019
-
-
-
JP Vodovod i
kanalizacija Podgorica
- 09/2012 - sa dugom
94.02 €
-
-
-
JP Vodovod i
kanalizacija Podgorica
- 11/2012 sa dugom
34.12 €
-
-
-
JP Vodovod i
kanalizacija Podgorica
- br. v. 5281450019
7.89 €
-
-
-
JP Vodovod i
kanalizacija Podgorica
- br. v. 5281450019
7.28 €
-
-
-
DPC, stampa - f.br.
739/12
222.53 €
-
-
-
Studio Mouse,
stampa - f.br. 1264/12
56.16 €
-
-
-
-
-
-
Vapor, stampa - f.br.
232/12
Vapor, stampa - f.br.
230/12
-
-
-
Crnogorski Telekom usluge fiksne
telefonije - f.br.
1073877
-
-
-
Crnogorski Telekom usluge fiksne
telefonije 08/2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NVO "Crnogorski
navijaci" - donacija
PR & Media
Consultancy - f.br.
210
PR & Media
Consultancy - f.br.
194
PR & Media
Consultancy - f.br.
213
Global Card - Lux
Line taxi usluge - f.br.
371/12
Hipotekarna banka
(vracanje kredita)
Elektroprivreda Crne OJ Snabdijevanje
Podgorica - Gore
pr.br. 199960594
Arhimed RTC clipping
- nevembar - f.br. 1212-218
JP Cistoca Podgorica
f.br 09/2012
JP Cistoca Podgorica
f.br 10/2012
JP Cistoca Podgorica
f.br 11/2012
132.33 €
46.80 €
173.59 €
22.38 €
200.00 €
362.70 €
117.00 €
117.00 €
296.35 €
10,000.00 €
66.15 €
175.50 €
12.31 €
12.31 €
12.31 €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JP Cistoca Podgorica
f.br 12/2012
Elektroprivreda Crne
Gore - OJ
Snabdijevanje Bar pr.br.
0771920/0724597Elektroprivreda
Crne
Gore - OJ
Snabdijevanje Niksic pr.br. 15105163 ukupandug Crne
Elektroprivreda
Gore - OJ
Snabdijevanje Bijelo
Polje - pr.br.
0871448/0822020 ukupandug Crne
Elektroprivreda
Gore OJ
Snabdijevanje
Podgorica-doCrne
Elektroprivreda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gore OJ
Snabdijevanje
Podgorica-do
Crnogorski
Telekom usluge fiksne
telefonije - Ivan
Radovic - Cetinje fbr 1153488
Telenor
- usluge
mobilne telefonije 10/2012
Telenor - usluge
mobilne telefonije ukupan dug -11/2012
Telenor - usluge
mobilne telefonije ukupan dug - 12/2012
Crnogorski telekom 07/2012
Crnogorski telekom 07/2012
Crnogorski telekom 08/2012
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 10/2012
12.31 €
279.35 €
175.50 €
65.34 €
72.02 €
108.89 €
352.79 €
318.79 €
276.44 €
212.08 €
50.02 €
102.61 €
90.42 €
73.31 €
88.77 €
149.37 €
178.21 €
161.96 €
162.13 €
71.93 €
-
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 10/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 11/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Crnogorski telekom 12/2012
Uprava za imovinu ugostiteljske usluge npovembar 2012 Crnogorski Telekom usluge fiksne
telefonije - Markus
Sandra - ukupan dug JKP Nikisc - Markus
Boris - 07/2012
JKP Nikisc - Markus
Boris - 08/2012
83.99 €
1,591.85 €
5.97 €
32.01 €
73.17 €
5.97 €
54.37 €
76.66 €
63.31 €
73.82 €
449.49 €
5.97 €
7.08 €
5.97 €
5.97 €
13.17 €
5.97 €
60.19 €
41.52 €
169.56 €
57.70 €
219.92 €
7.06 €
7.06 €
JKP Nikisc - Markus
Boris -09-12/2012
28.24 €
JKP Nikisc - Markus
Boris - uskladjenje
7.06 €
Vodovod i kanalizacija
Nikisc - Katuric
Masica - 07/2012
6.58 €
Vodovod i kanalizacija
Nikisc - Katuric
Masica - 08/2012
6.58 €
Vodovod i kanalizacija
Nikisc - Katuric
Masica - 09/2012
6.58 €
Vodovod i kanalizacija
Nikisc - Katuric
Masica - 10/2012
6.58 €
Vodovod i kanalizacija
Nikisc - Katuric
Masica - 11/2012
6.58 €
Vodovod i kanalizacija
Nikisc - Katuric
Masica - 12/2012
6.58 €
Vodovod i kanalizacija
Nikisc - Katuric
Masica - uskladjenje
AD UTIP Crna Gora CITY HOTEL - f.br.
2012/2-10-216-1048
-
-
-
DAA Montenegro f.br. 92/12
Arhimed RTC clipping
- oktobar - f.br. 12-11174
Personal Computer
Service - f.br. 167/12
Studio Mouse,
stampa - f.br. 1719/12
Comfortably Numb
Nikisc - d. br. 04-10Stanisic d.o.o. Niksic f.br. 52/12
7.60 €
95.00 €
117.00 €
234.00 €
330.00 €
4,906.50 €
936.00 €
1,005.80 €
Ktitor - f.br. 01/04
212.67 €
Mouse Studio f.br.
1855/12
216.45 €
JP Vododov i
kanalizacija Podgorica
- f.br. 0265399/2
6.02 €
Uprava za imovinu f.br. 966
Kuca plastike - f.br.
465/10-2012
329.20 €
247.50 €
3,000.00 €
Porta Aperta - f.br.
478/12
175.50 €
Troskovi bancinih
transakcija Hipotekatna i NLB
Montnegrobanka racuni za redovan rad
105.47 €
Materijalni troskovi kasa - blagajna
Hipotekarna banka
(vracanje kredita)
Nenad Miletic Pomoc
8,000.00 €
-
-
1,200.00 €
-
-
1,200.00 €
-
-
-
-
-
-
Nenad Miletic - pomoc
-
-
-
Marija Martinovic stipendija - 6 mjeseci
Milica Boljevic - plata 1011-12/2012
Troskovi poreza na
zarade
Troskovi doprinosa
zaposlenih
Trsokovi doprinosa za
poslodavca
Troskovi porez prireza
na zarade
Bliker d.o.o. Nikisc f/br. 213-12
700.00 €
380.00 €
232.93 €
621.20 €
271.01 €
21.85 €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Milorad Zivaljevic ugovor
Ana Ponos -Ugovor
Milorad Zivaljevic ugovor 07-757/2012
Ana Ponos - ugovor
Jelena Radenovic ugovor
Milena Joksimovic ugovor
Milica Boljevic ugovor
Sasa Raicevic Ugovor
Dino Rastoder ugovor
Milica Boljevic ugovor
Ljiljana Kolundzic ugovor
Ljiljana Kolundzic ugovor 07-763/2012
Miroslav Jovanovic ugovor 07-762/2012
-
1,500.00 €
-
1,050.00 €
-
850.00 €
-
700.00 €
-
700.00 €
-
485.00 €
-
400.00 €
-
250.00 €
-
410.00 €
-
400.00 €
-
100.00 €
-
100.00 €
-
150.00 €
-
-
-
-
Ana Ponos - ugovor
-
350.00 €
-
Poreska Uprava Crne
Gore - porezi po
osnovu Ugovora o
djelu
-
500.57 €
-
Prirez porezi po
osnovu Ugovora o
djelu
-
75.09 €
78,834.65 €
Ukupno
Obrazac TNOKM
Troškovi nastali po osnovu kupovine kancelarijskog i drugog materijala za redovan rad
Datum
Naziv i sjedište
Datum nastanka troška(datum prijema
Predmet
plaćanj
dobavljača
predmeta)
(opis)
a
Kastex, Podgorica (f.br.
9596-0/12
Raster, Podgorica (f.br.
1556-3/12
Kvisko, Podgorica (f.br.
Tineri
4170/12)
Knjiga promet,
Registratori
Podgorica (f.br.
Kanc.
Knjiga promet,
Materijal
Podgorica (f.br.
Knjiga promet,
Podgorica (f.br.
Makaze, papir
22702/2012)
Kanc.
IVMA (f.br. 1050-0/12),
Materijal
Podgorica
IVMA (f.br. 1071-0/12),
Papir
Podgorica
Kanc.
IVMA (f.br. 1091-0/12),
Materijal
Podgorica
IVMA (f.br. 1150-0/12),
PVC fascikle
Podgorica
Kanc.
IVMA (f.br. 51/MP),
Materijal
Podgorica
Kanc.
IVMA f.br. 1240-0/12),
Materijal
Podgorica
Papir
IVMA (f.br. 1256-0/12),
Folije
Kanc.
Materijal
Ukupno
Iznos(u €)
30.08.2012.
24.07.2
012.
06.08.2
012.
14.08.2
012.
14.08.2
012.
31.08.2
012.
04.09.2012.
06.09.2
012.
13.10 €
05.11.2012.
-
29.58 €
08.11.2012.
-
55.93 €
13.11.2012.
-
7.59 €
30.11.2012.
-
4.68 €
30.11.2012.
-
18.00 €
25.12.2012.
27.12.2012.
-
20.80 €
27.96 €
23.07.2012.
06.08.2012.
13.08.2012.
14.08.2012.
29.02 €
97.05 €
29.25 €
16.20 €
28.10 €
377.26 €
4. Stanje na računima i kreditno opterećenje
Obrazac KOTU
Krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija dati pod
uslovima koji odstupaju od trţišnih
Sjedište banke ili
Iznos
Naziv banke ili druge
Vrsta, vrijednost i uslovi
Period
druge finansijske
odobrenih
finansijske institucije
obezbjeĎenja kredita
otplate
institucije
sredstava
0.00 €
-0.00 €
Ukupno
Obrazac KTU
Krediti, zajmovi i ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija pod trţišnim
uslovima
Naziv banke ili druge
finansijske institucije
Sjedište banke ili
druge finansijske
institucije
Hipotekarna banka
Ukupno
Podgorica
Vrsta, vrijednost i uslovi
obezbjeĎenja kredita
Period
otplate
mjenica
4
mjesec
a
Iznos
odobrenih
sredstava
80,000.00 €
80,000.00 €
Obrazac KO
Kreditno opterećenje
Naziv banke ili druge
finansijske institucije
Hipotekrna banka
Ukupno
Sjedište banke ili
druge finansijske
institucije
Podgorica
Iznos ukupnog kredita
80,000.00 €
Stanje
Stanje
dugova dugovanja na
nja na 31. Decembar
01
(u€)
€ 0.00 62,000.00 €
62,000.00 €
5. Zbirni izvještaj o prihodima
Obrazac PBD
A. Prihodi iz budţeta Crne Gore
Ukupno (u €):
42,298.61 €
B. Prihodi iz budţeta opština
Opština
Andrijevica
Bar
Berane
Budva
Bijelo Polje
Danilovgrad
Žabljak
Kolašin
Iznos (u €)
0.00 €
0.00 €
0.00 €
3,178.75 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
Kotor
Mojkovac
Nikšić
Plav
Pluţine
Pljevlja
Podgorica
Roţaje
Tivat
Ulcinj
Hereg Novi
Cetinje
Šavnik
Gradska Opšina Golubovci
Gradska Opština Tuzi
Ukupno
1,262.17 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
4,440.92 €
Obrazac PČ
C. Prihodi od članarine
Ukupno (u €):
1,208.00 €
Obrazac PPPL
D. Prihodi od priloga pravnih lica
Ukupno (u €):
80,391.36 €
Obrazac PPFL
E. Prihodi od priloga fizičkih lica
Ukupno (u €):
28,700.00 €
Obrazac PA
F. Prihodi od djelovanja
Ukupno (u €):
0.00 €
Obrazac PI
G. Prihodi od imovine
Prihodi od nepokretne imovine
Prihodi od pokretne imovine
Prihodi po osnovu svojinskog udjela u drugim pravnim licima
Ukupno:
Iznos (u €)
0.00 €
Iznos (u €)
0.00 €
Iznos (u €)
0.00 €
0.00 €
Obrazac PL
H. Prihodi od legata
Ukupno (u €):
0.00 €
Obrazac POFIK
I. Prihodi po osnovu finansiranja izborne kampanje
Vrsta sredstava
Iznos (u €)
Budţetska sredstva
Sredstva iz privatnih izvora
Ukupno:
137,875.40 €
3,300.00 €
141,175.40 €
UKUPAN IZNOS PRIHODA (A+B+C+D+E+F+G+H+I)
Ukupno (u €):
298,214.29 €
6. Zbirni izvještaj o rashodima
Obrazac USI
A. Utrošena sredstva od imovine
Ukupno (u €):
8,559.37 €
Obrazac USOFIK
B. Utrošena sredstva po osnovu finansiranja izborne kampanje
Ukupno (u €):
236,384.55 €
Obrazac Z
C. Troškovi nastali po osnovu isplate zarada i ostalih naknada
Ukupno (u €):
UKUPAN IZNOS RASHODA (A+B+C)
78,834.65 €
Iznos (u €)
323,778.57 €
Potpis odgovornog lica
Download

Nepokretnost Mjesto i adresa Površina (m2) Udio u vlasništ vu