I. PODACI 0 KANDIDATU
I RACUNU ZA UPLATU
ZA FINANSIRANJE
IZBORNE KAMPANJE
SREDST A VA
ObrazacIPI
IZBORI ZA KOJI SE PODNOSI IZVJESTAJ
PREDSJEDNCKIIZBORI
2013. GODINE
Datum odrzavanja izbora
7.04.2013.
(dan, mjesec,godina)
ObrazacPK
PODACI 0 KANDIDATU
Ime iprezime
Filip Vujanovie
JMBG
0109954210261
Datum rodenja
1.09.1954.
Mjesto rodenja
Beograd
Nacionalnost
Crnogorac
Adresa prebivalista
Moskovska br. 3.
Grad, drzava
Podgorica - Crna Gora
ObrazacRUS
PODACI 0 RACUNU ZA UPLATU SREDSTAVA
ZA FINANSlRANJE IZBORNE KAMPANJE
Broj racuna
550-14055-16
Naziv banke kod koje je otvoren racun
SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO AD
Iznos uplacenih sredstava
142.540
1
II.
IZVJESTAJ
0 PRIKUPLJENIM
SREDSTVIMA
IZ PRIVATNIH
IZVORA
Obrazac PPPL
Prihodi od priloga pravnih liea
Naziv
pravnog
liea
pruiaoea
usluge
Oblik
organizova
nja
PIB#
Sjediste
Grad,
drZava
Datum
Ukupan
iznos
novcaruh
priloga
Ukupan
iznos
nenovcanog
priloga
Ukupna
vrijednost
priloga (u
C)
Ukupno:
Obrazac PPFL
Prihodi od priloga fizickih lica
Ime i prezime
JMBG#
Adresa
prebivalista
Grad,
drZava
Datum
Ukupa
n iznos
novCan
ih
priloga
Ukupan
iznos
nenovCa
nog
priloga
Ukupna
vrijednost
priloga(u
C)
Irena Vukotic
v.vlahovlca
Pgd.
26.03.2013.
300
Vjera Bogojevic
Jerevanska 36
Pgd.
26.03.2013.
1.000
Vesna Pejovic
S.Bolj.lam.19/1
Pgd
26.03.2013.
300
Aleksandra Bogojevic
VOislavljev.28/26
Pgd
26.03.2013.
500
Milka vujovrc
I Crnogor. 15.
Pgd.
26.03.2013.
1.050
Zorica Vukrnirovic
D.Kisabr. 3.
Pgd.
26.03.2013.
750
Vesko £)uraskovic
Zagoric A-8
Pgd.
26.03.2013.
820
Siavenko Jovanovic
D.Mirasevica 3/2
Pgd
26.03.2013.
920
Rajko Kovacevic
J.rornasevtca 25
Pgd.
26.03.2013.
870
Nikola Kovacevic
B.Jedinstva 55
Pgd.
26.03.2013.
850
Caslavvesovic
Cet.put bb
Pgd
26.03.2013.
830
Siobo Pajovic
M.Tita C 14
Bar
26.03.2013.
1.020
Suljo Alivodic
Skopska bb.
Pgd.
26.03.2013.
850
Srda Masovic
B.Deletica
Andrijev.
26.03.2013.
400
Zvonko Vukovic
Prljanije
Andrijev.
26.03.2013.
300
Slavko Stijovic
B.Deletica
Andrijev.
26.03.2013.
300
Dobrasin Lalevic
Tresnjevo
Andrijev.
26.03.2013.
300
Miodrag lvanovlc
Slatina
Andrijev.
26.03.2013.
300
Branko Vukic
Slatina
Andrijev.
26.03.2013.
300
Ousan Kuburovic
Prisoja
Andrijev.
26.03.2013.
300
Mnilutin Marsenlc
Rijeka Marsenica
Andrijev.
26.03.2013.
200
Dejan sabovtc
s.oelenca
Andrijev.
26.03.2013.
200
Miloje Bakic
Zabrde
Andrijev.
26.03.2013.
160
Uros Cukic
Trepca
Andrijev.
26.03.2013.
500
Predrag Bojovic
sojovtce
Andrijev.
26.03.2013.
200
2
Dejan lvanovic
Zabrde
Andrijev.
26.03.2013.
200
Branko Cukic
Tresnjevo
Andrijev.
26.03.2013.
300
Ljubisa Fatic
Sjenofeta
Andrijev.
26.03.2013.
300
Milic Novovic
Cecune
Andrijev.
26.03.2013.
200
kosutlce
Andrijev.
26.03.2013.
300
26.03.2013
14.820
Morncilo
eerkov«
UKUPNO
Andrija
Izvod br. 8
A.Santica 16.
Pgd.
27.03.2013.
1.320
Predrag Sekulic
Cadenovic
Stari Aerodrom
Pgd
27.03.2013.
980
Zoran Pesic
R.Dornanovlca
1
Pgd.
27.03.2013.
700
Svetozar Mijuskovic
Aerodromska
Pgd
27.03.2013.
620
Nikola Pesic
R.Domanovica
1
Pgd
27.03.2013.
400
Stanislava Boskovic
Orja Luka
Danilovg.
27.03.2013.
700
Svetozar ecmazetcvrc
Orasje
Danilovg.
27.03.2013.
700
Zoran M.Dragovic
N.Skerovica
Danilovgr.
27.03.2013.
600
Zoran Z.Dragovic
Kosovi Lug
Danilovg.
27.03.2013.
600
Branislav Duranovic
Grbe
Danilovg.
27.03.2013.
750
Darko Durickovic
B.Svet.P.Cetinjskog
Danilovgr.
27.03.2013.
700
750
1
Miodrag Durovic
Begovina
Danilovg.
27.03.2013.
Veselin [ovovic
Sige
Danilovg.
27.03.2013.
700
Branka Kljajic
Niegosa
Danilovgr.
27.03.2013.
600
Ratko Lakic
Grlic
Danilovg.
27.03.2013.
700
Bozidar Markus
Nikca od Rovina 1
Danilovg.
27.03.2013.
600
Rajko Mrakovic
Lazarev krst
Danilovgr.
27.03.2013.
700
Darko Mrvaljevic
v.Duranovlca
Danilovg.
27.03.2013.
600
Vasilija Otasevic
Plana Danilovgrad
Danilovgr.
27.03.2013.
600
27.03.2013.
13.320
Ukupno:
Izvod br. 9
Aleksandar Pavicevic
UI.V.Proleterske
Danilovg.
28.03.2013.
700
Olivera Pavicevic
Orja Luka
Danilovg.
28.03.2013.
700
Siadana Pavlovic
Glavica Dang.
Danilovgr.
28.03.2013.
700
Branislav Stanisic
Ul.K.Durovica
Danilovg.
28.03.2013.
700
Goran Radulovic
Podkraj Dang.
Danilovg.
28.03.2013.
700
Gojko Savovlc
Daljam
Danilovgr.
28.03.2013.
700
Zdravko srmonovic
Glavica Dang.
Danilovg.
28.03.2013.
700
Slavko Velirnirovic
Ul.Njegoseva Dang.
Danilovg.
28.03.2013.
700
Budimka Vukovic
UI. v.euranovlca
Danilovgr.
28.03.2013.
650
Milorad Vuletic
Gruskogorska br.15
Podgorica
28.03.2013.
700
Branislav Kadic
Spuf
Danilovgr.
28.03.2013.
650
Dragoljub Antovlc
Pafici Dang
Danilovgr.
28.03.2013.
700
Dejan StojoviC
Podglavice
Danilovgr.
28.03.2013.
700
Nikola Antovic
Pazici Dang.
Danilovgr.
28.03.2013.
700
Vojislav Dosljak
Naselje Dolac
Berane
28.03.2013.
1.080
Peda Kalezic
Piperska 369
Podgorica
28.03.2013.
1.920
Aleksandar Pavicevic
V Proleterske
Danilovgr.
28.03.2013.
980
Bosko sracanovtc
Farmaci bb
Podgorica
28.03.2013.
720
28.03.2013.
14.400
Ukupno:
Izvod br. 10
3
Obrazac KZOOT
Krediti, zajrnovii ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija dati pod usiovima koji
odstupaju od trii.§nih
Nazivbanke iIi druge
finansijske institucije
Sjediste banke iIi
druge finansijske
institucije
Vrsta, vrijednost i
usiovi obezbjedenja
kredita
Period
otplate
Iznos
odobrenih
sredstava
Ukupno:
ObrazacKZT
Krediti, zajrnovi i ostale usluge banaka i drugih finansijskih institucija i organizacija pod triiSnim usiovin
Naziv banke iIi druge
finansijske institucije
Sjediste banke iIi
druge
finansijske
institucije
Societe Generale Montenegro
Podgorica
Vrsta, vrijednost i
usiovi obezbjedenja
kredita
Kratkorocni kredit
Period
otplate
Iznos
odobrenih
sredstava
30.04.2013.
100.000
(
Ukupno:
,..
III. IZVJESTAJ
0 UTROSENIM
SREDSTVIMA
IZ PRIVATNIH
IZVORA
100.000
o~
fG
~\6tt
{~.h"
~I4J"
'So"
~~~~0A)
riiAiill~
<;lJl77'llZacTPS
e:
Troskoviza predizborne skupove
Mjesto odriavanja predizbornog
skupa
Datum odriavanja
Ukupni troskovi
predizbornog
skupa (u C)
Ukupno:
Napornena: Troskovi izborne kampanje, u smislu C1ana 10 Zakona, su i troskovi predizbornih skupova
4
ObrazacTP
Troskovi za plakate
Naziv pravnog
lica
Oblik
organizovanja
Datum
izvrsenja
usluga
PIB#
Cijena plakata
po jedinici (u
C)
Ukupna cijena
plakata (u C)
Ukupno:
Napomena: Troskovi izborne kampanje, u smislu C1ana 10 Zakona, su i troskovi za plakate.
ObrazacTR
'I'roskovi reklamiranja, reklamnih spotova i reklamnog materiala
Vrsta
Troskovi reklamiranja (u C)
Troskovi
reklamnog
materijala i izrade
reklamnog spota (u
C)
Ukupni troskovi
(uC)
Ukupno:
Napomena: Troskovi izborne kampanje, u smislu C1ana 10 Zakona, su i troskovi reklamiranja, reklamnih
spotova i reklamnog materiala.
ObrazacTO
Troskovi za oglase
Vrsta
Datum oglasavanja
Mjesto oglasavanja
Troskovi
placenih oglasa
(uC)
Ukupno:
Napomena: Troskovi izborne kampanje, u smislu C1ana 10 Zakona, su i troskovi za oglase.
5
ObrazacTP
Troskovi za publikacije
Datum izvrsenja usluge
Vrsta
Vrsta usluge
Cijena usluge (u
C)
Ukupno:
Napomena: Troskovi izborne kampanje, u smislu Clana 10 Zakona, su i troskovi za publikacije.
ObrazacTEM
Troskovi emisije u medijima
Vrsta
Datum emitovanja
Cijena emitovanja
(C)
Ukupno:
Napomena: Troskovi izborne kampanje, u smislu clana
10 Zakona,
su i troskovi emisije u medijima.
Obrazac TIJM
Troskovi istraZivanja javnog mnjenja
Izvrsilac usluge
Datum izvrsenja
us luge
Vrsta usluge
Cijena usluge (u C
Ukupno:
Napomena: Troskovi izborne kampanje, u smislu Clana 10 Zakona, su i troskovi za istrafivanja javnog mnjenja
6
Obrazac RITOA
ReZijski troskovi i troskovi opste administracije
Vrsta troska
Datum nastanka
Iznos
troska (u
e)
troska
Drugi
Ukupno (uC)
troskovi
Ukupno:
Napomena: Troskovi izborne karnpanje, u smislu Clana
administracije.
10
Zakona, su i rezijski troskovi i troskovi opste
ObrazacIT
Troskovi transporta
Izvrsilac usluge
Datum izvrsenja usluge
Prevozno sredstvo
Cijena usluge (u
e)
Ukupno:
Napomena:
Troskovi izborne karnpanje, u smislu Clana 10 Zakona, su i troskovi transporta.
7
IV. ZBIRNI
IZVJESTAJ
PRIVATNIH
IZVORA
(REKAPITULACIJA)
0 PRIKUPLJENIM
I UTROSENIM
SREDSTVIMA
IZ
Obrazac UPUS
Opis
Iznos (u
IPrivatni izvori
I. Prihodi od priloga pravnih lica.
2. Prihodi od priloga fizickih lica
3. Krediti, zajmovi i ostale usluge ban aka i drugih finansijskih institucija i organizacija dati pod uslovima
koii "rl~1 rn~il1 od trzisnih.
4. Krediti. zajmovi i ostale usluge ban aka i drugih finansijskih institucija i organizacija pod trzi~nim
uslovima
Ukupni prihodi iz privatnih
I.
2.
3.
4.
5.
6.
Troskovi
Troskovi
Troskovi
Troskovi
Troskovi
Troskovi
42.540
100.000
142.540
izvora
Rashodi
za predizbome skupove
za plakate
reklamiranja reklamne spotove i reklamni materijal
za oglase
za publikacije
emisije u medijima
7. Troskovi istrazivania iavnoz rnnienia
8. Rezijski troskovi i troskovi opste administracije
9. Troskovi transporta
B. Ukupni troskovi (1+2+3+4+5+6+7+8+9)
C. Visak sredstava
(A-B)
D. Nedostajuca sredstva (B-A)
Napomena:
..
# Svi podaci koji su unijeti pod ovom oznakom ne objavljuju se na Internet stramci
Drzavne
izborne
lJ_/(/
komisije. Ovi podaci se koriste iskljucivo za potrebe obavljanja poslova iz nadleznosti Drzavne izborne komisije i
Ministarstva finansija.
8
Download

Filip Vujanovie