FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Metod ostvarene vrednosti
Osnovni parametar za analizu ostvarenog napretka na projektu je
varijansa, iskazana kao vremensk
vremenska
a i tro
troškovna
škovna varijansa.
Za izračunavanje varijansi potrebni su sledeći pokazatelji:
Planirani troškovi planiranog rada (engl. Budgeted Cost of Work
Scheduled - BCWS
BCWS)) – vrednost planiranih troškova
troškova aktivnosti koje su
planirane da se završe do statusnog datuma.
datuma.
Planirani troškovi izvršenog rada (engl. Budgeted Cost of Work
Performed - BCWP
BCWP)) – vrednost planiranih troškova aktivnosti koje su
izvršene do statusnog datuma.
datuma.
Stvarni troškovi izvršenog rada (engl. Actual Cost of Work
Performed - ACWP
ACWP)) – vrednost stvarnih troškova aktivnosti koje su
izvršene do statusnog datuma.
datuma.
VREMENSKA VARIJANSA (SCHEDULE VARIANCE)
SV = BCWP - BCWS
Vremenska varijansa treba da pokaže da li se radovi na
projektu odvijaju prema postavljenom planu, da li kasne ili
se čak odvijaju ranije nego što je to predviđeno.
• ako je SV = 0, onda se radovi odvijaju prema planu
• ako je SV < 0, onda radovi kasne
• ako je SV > 0, onda se radovi odvijaju pre predviđenog
roka
TROŠ
TRO
ŠKOV
KOVN
NA VARIJANSA (COST VARIANCE)
CV = BCWP - ACWP
Troškovna varijansa treba da pokaže da li su troškovi u okviru
planiranog budžeta, da li su veći ili su manji od onih koji su
planirani.
• ako je CV = 0, onda su ostvareni troškovi prema
predviđenom planu
• ako je CV < 0, onda je došlo do prekoračenja troškova
• ako je CV > 0, onda su troškovi manji od planiranih
VREMENSKI INDEKS EFIKASNOSTI
(SCHEDULE PERFORMANCE INDEX)
BCWP
SPI 
BCWS
pri čemu važe sledeći odnosi:
SPI = 1.0 - odlične performanse projekta
SPI < 1.0 - loše performanse projekta, projekat kasni
TROŠKOVNI INDEKS EFIKASNOSTI (COST PERFORMANCE INDEX)
BCWP
CPI 
ACWP
pri čemu važe sledeći odnosi:
CPI = 1.0 - odlične performanse projekta,
CPI < 1.0 - loše performanse projekta, troškovi su prekoračeni
Prognoza trajanja celokupnog projekta može se
dobiti putem sledećeg proračuna:
Ts 
Tp
SPI
pri čemu je:
Ts
- prognoza trajanja celokupnog projekta
Tp
- planirano vreme trajanja celog projekta
Pokazatelj ETC (Estimate To Complete) predstavlja procenu troškova od
statusnog datuma kada se vrši presek stanja na projektu, pa do kraja projekta.
Može se izračunati pomoću sledećeg obrasca:
BAC  BCWP
ETC 
CPI
gde je BAC (Budget At Completion) – planirani troškovi projekta, tj. budžet
predviđen za projekat (koliko bi prema planu celokupna realizacija projekta
trebala da košta)
Pokazatelj EAC (Estimate At Completion) predstavlja realnu procenu
vrednosti radova koji treba da se izvrše na projektu. EAC se može izračunati
na dva načina:
EAC = ACWP + ETC
BAC
EAC 
CPI
Na osnovu izračunatih veličina možemo utvrditi varijansu za celokupan
projekat:
VAC = BAC - EAC
ili
VAC = T p - Ts
pri čemu je VAC (Variance At Completion) ukupna razlika između
planiranih i prognoziranih veličina.
Metod ostvarene vrednosti (EVM) - primer
gantogramski prikaz
A
B
100
150
C
200
D
50
E
75
Metod ostvarene vrednosti (EVM) - primer
snimljen baseline – osnovni plan projekta
A
B
100
150
C
200
D
50
E
75
Metod ostvarene vrednosti (EVM) - primer
presek stanja projekta - aktuelizacija
100
A
100
200
B
150
C
200
D
50
E
75
BCWS=
?
BCWP=
?
ACWP=
?
SV=
?
CV=
?
Metod ostvarene vrednosti (EVM) - primer
trenutno stanje projekta – vrednosti pokazatelja
100
A
100
200
B
150
C
200
D
50
E
BCWS = 500
BCWP = 250
ACWP = 300
SV =
CV =
75
- 250
- 50
1. zadatak
Za projekat prikazan na gantogramu dati su sledeći podaci:
planirani troškovi (BAC) = 4200 n.j,
planirano vreme (Tp) = 64 dana
150
150
250
300
470
420
150
160
390
450
410
780
580
Potrebno je:
a) Odrediti performanse projekta i proceniti rok završetka projekta.
b) Izračunati realnu procenu radova koji treba da se izvrše na projektu.
BCWS = 150+300+420+160+450+410 = 1890
BCWP = 150+300+420+160+450 = 1480
ACWP = 150+250+470+150+390 = 1410
SV = 1480-1890 = - 410 < 0 => radovi na projektu kasne
CV = 1480-1410 = 70 > 0 => troškovi su manji od planiranih
SPI = 1480/1890 = 0,78 < 1 => radovi na projektu kasne
CPI = 1480/1410 = 1,05 > 1 => odlične troškovne
performanse
ETC = (4200 – 1480) / 1,05 = 2590
EAC = 1410 + 2590 = 4000
Ts= 64/0,78 = 82 dana
2. zadatak
Za projekat prikazan na gantogramu dati su sledeći podaci:
planirani troškovi (BAC) = 3600 n.j,
planirano vreme (Tp) = 47 dana
Potrebno je:
a) Odrediti performanse projekta i proceniti rok završetka projekta.
b) Izračunati realnu procenu radova koji treba da se izvrše na projektu.
Download

null