Výroční zpráva
Gymnázia ALTIS
Školní rok 2013/2014
Praha 30. 09. 2014
Výroční zpráva Gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2013/2014
I.
Základní údaje o škole
1. Název školy
Gymnázium ALTIS s.r.o.
2. Ředitel/ka a statutární zástupce ředitele/ky
ředitelka gymnázia: PaedDr. Vladimíra Fišerová, tel: 605 259 075, 605 259 033,
email: [email protected]
statutární zástupce: PaedDr. Vladimíra Fišerová – tel: 605 259 075, 605 259 033,
email: [email protected]
3. Webové stránky školy
www.altis.cz
4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
Gymnázium ALTIS s.r.o. s cílovou kapacitou 550 žáků.
5. Obory vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku
Škola
G ALTIS
G ALTIS
Kód
79-41-K/801
79-41-K/81
Název
programu/vzdělávacího
programu
Gymnázium - všeobecné
Vědění je moc
Cílová kapacita
oboru/programu
220
270
Poznámka
Dobíhající
Vyučován
6. Změna ve skladbě oborů/vzdělávacích programů
a) nové obory/programy – nejsou zavedeny
b) zrušené obory/programy – pouze dobíhající
7. Místa poskytovaného vzdělávání
Gymnázium ALTIS s.r.o. – Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 – Petrovice (vlastníkem
budovy je Městská část Praha – Petrovice.
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola má k dispozici 13 vybavených učeben, z toho 10 pro 20 až 40 žáků. Škola
disponuje počítačovou učebnou vybavenou počítači „all – in – one s nejmodernějším
softwarem, a ve všech třídách je možno přenosné počítače připojit. Na místě
vzdělávání je zajištěn internet v síti WiFi přístupný žákům celodenně. Pro efektivní
výuku jsou používány dataprojektory. Ve škole je zřízeno studijní a kopírovací
centrum. Žáci mají přes elektronický index přístup ke školnímu úložišti studijních
materiálů.
Ve škole je zřízena odborná učebna hudební výchovy. Škola také disponuje
odbornými jazykovými učebnami.
Letitou tradicí školy je také konání laboratorních prací z fyziky v laboratořích VŠCHT
na Praze 6 za účasti odborných asistentů této vysoké školy. Škola využívá i
materiálně technickou základnu Akademie věd ČR, která umožňuje odbornou práci
vybraných žáků. Především u přírodovědných oborů jsou tak vytvořeny podmínky pro
starší žáky zkusit si základy vědecké práce.
Pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu a hřiště Sokola Petrovice a
tělocvičnu ZŠ Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice.
9. Školská rada
Školská rada byla ustavena 20. 12. 2005. Seznam členů: JUDr. Ing. Jaroslav Fišer,
člen školské rady, zástupce zřizovatele), Jana Korcová (členka školské rady,
zástupce rodičů a zletilých žáků), Mgr. Jan Koliáš (předseda školské rady, zástupce
pedagogů).
II.
Pracovníci školy
3
3
0
0
19
Pedagogičtí
pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané celkem
18,9
Pedagogičtí
pracovníci fyzické
osoby celkem
19
Externí učitelé
fyzické osoby
celkem
Externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
Interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané
G ALTIS
Interní učitelé
fyzické osoby
celkem
Škola
Ředitel a zástupce
fyzické osoby
celkem
Ředitel a zástupce
přepočtení na plně
zaměstnané
1. Pedagogičtí pracovníci
a) počty osob
18,9
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
Škola
G ALTIS
Počet pedagogických
pracovníků
kvalifikovaných
18
Nekvalifikovaných
(rodilý mluvčí)
1
Celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků
94
6
c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet
účastníků
Vzdělávací
instituce
4
CERMAT
1
CERMAT
5
Národní galerie,
City and Guilds,
Goethe institut
AKCENT
Menza
1
Masarykova
univerzita
školský
management
1
UK Praha
používání čteček
19
Interní školení G
ALTIS
Počet akcí Zaměření akcí
Typy studia
semináře
4
seminář
1
kurzy
55
doplňkové
pedagogické
studium
průběžně
celý školní
rok
průběžně
celý školní
rok
školský
management
jiné (uvést jaké)
2
školení
hodnotitelů
maturitní
zkoušky
Školení
maturitních
komisařů
dějiny umění,
mediální
výchova,
anglický jazyk,
německý jazyk
matematika
doplnění
pedagogického
vzdělání
d) jazykové vzdělávání a jeho podpora
Počet učitelů cizích jazyků
Z toho
S odbornou kvalifikací
Bez odborné kvalifikace
Rodilý mluvčí
Celkem (fyzické osoby)
8
7
0
1
2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a) počty osob
Fyzické osoby celkem
2
Přepočtení na plně zaměstnané
1,2
b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Počet akcí Zaměření akcí
Typy studia
Semináře
Kurzy
Jiné
-
-
Počet
účastníků
-
Vzdělávací
instituce
-
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů
a) Denní vzdělávání
Škola
SG ALTIS
Počet tříd
8
Počet žáků
168
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku
Přerušili vzdělávání: 0
Nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
Sami ukončili vzdělávání: 0
Vyloučeni ze školy: 0
Nepostoupili do vyššího ročníku: 0
z toho nebylo povoleno opakování: 0
Přestoupili z jiné školy: 1
Přestoupili na jinou školu: 1
Jiný důvod změny: b) Vzdělávání při zaměstnání
Škola nemá žádné žáky studující při zaměstnání.
2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele
a) Denní vzdělávání
Škola
SG ALTIS
Průměrný počet žáků na třídu
21
Průměrný počet žáků na učitele
8,8
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
CELKEM
Olomoucký
Moravskoslezský
0
Liberecký
Vysočina
královéhradecký
Karlovarský
0
Jihočeský
0
Kraj
Počet
žáků/student
ů celkem
0
Z toho
nově
přijatí
Jihomoravský
3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji
4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů
a) Denní vzdělávání
Z celkového
počtu žáků
Škola
Gymnázium ALTIS
Prospělo s vyznamenáním
76
Neprospělo
0
Opakovalo ročník
0
Počet žáků s uzavřenou klasifikací do
30. 06. 2012
tj. % z celkového počtu žáků
průměrný počet zameškaných hodin
na žáka
z toho neomluvených
167
99,4%
73,59
0,06
5. Výsledky maturitní zkoušky
Škola
Počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
Počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
Počet žáků, Prospěl/la s vyznamenáním
kteří
byli Prospěl/la
hodnoceni
Neprospěl/la
G Altis
14
0
0
9
5
0
STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
V jarním termínu školního roku 2013/2014 maturovalo v ČR 70 145 žáků, z toho
8 213 žáků neuspělo. Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 14 žáků, uspěli všichni. Žáci
maturovali povinně z českého jazyka a literatury, druhý povinný předmět si volili z
cizího jazyka nebo matematiky.
Školní rok 2013/14
ČR celkem
Gymnázium
Z toho:
8 letá gymnázia
6 letá gymnázia
4 letá gymnázia
G ALTIS
Školní rok 2013/14
ČR celkem
Gymnázium
Z toho:
8 letá gymnázia
6 letá gymnázia
4 letá gymnázia
G ALTIS
Školní rok 2013/14
ČR celkem
Gymnázium
Z toho:
8 letá gymnázia
6 letá gymnázia
4 letá gymnázia
G ALTIS
Anglický jazyk
(vybralo si v %)
64,0
61,8
Anglický jazyk
(výsledky v %)
76,1
87,4
58,6
90,5
60,7
63,9
64,3
88,9
85,3
96,0
Český jazyk
(výsledky v %)
73,3
83,0
85,8
83,2
81,2
91,8
Matematika
(vybralo si v %)
36,0
38,2
Matematika
(výsledky v %)
51,0
69,0
41,4
74,6
39,3
36,1
35,7
71,5
64,5
87,2
Škola - název
Výsledky didaktického testu - (DT)
Písem. práce (PP)
2014
(%)
PORG - gymnázium a základní
škola, o.p.s.
OPEN GATE - gymnázium a
základní škola, s.r.o.
(%)
(%)
Ústní zkouška
(UZ)
(%)
Pořadí celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Průměr celé MZ
((2*DT)+PP+UZ)/4
Výsledky percentilový průměr
žáků - Písemná Práce
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
PP
Výsledky percentilový průměr
žáků - Ústní Zkouška
ČR - Pořadí dle
umístění percentilu
UZ
Uspěli - počet
Výsledky percentilový průměr
žáků- Didaktický
Testu
ČR- Pořadí dle
percentilu DT
Neuspěli - počet
Zkoušku konal počet
Počet vyloučených
Počet omluvených
Počet přihlášených
Podíl volby předmětu
KRAJ
Anglický jazyk, MZ 2014 jarořádný termín, Skládá se z dílčích
zkoušek: Didaktický test (DT);
Písemná práce (PP); Ústní
zkouška (UZ).
Souhrn celá MZ
(%)
ČR
A
59,1 13
2
0
11
0
11
95,0609
1
75,0727
55
87,2109
2
88,10135
1
S
100
15
0
0
15
0
15
94,698
2
68,5993
123
88,6147
1
86,6525
2
Gymnázium ALTIS s.r.o.
A
64,3
9
0
0
9
0
9
91,5544
3
74,8956
57
81,9989
7
85,00083
3
Gymnázium Brno – Řečkovice
B
48,1 26
0
0
26
0
26
88,5423
4
79,5624
19
81,405
9
84,513
4
Gymnázium, Židlochovice,
Tyršova 400
B
28,6
8
0
0
8
0
8
86,9262
12
87,96
1
73,47
41
83,8206
5
Gymnázium Christiana Dopplera
A
37,3 28
0
0
28
0
28
83,7307
19
84,0439
4
82,7139
5
83,5548
6
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
A
56,3 36
0
0
36
0
36
87,9056
8
78,5139
25
79,5744
12
83,47488
7
A
37,5 21
1
0
20
0
20
82,443
28
77,551
33
85,7375
3
82,04363
8
24
2
0
22
0
22
87,2545
11
77,805
30
74,9027
32
81,80418
9
50,4 58
0
0
58
0
58
88,3872
6
80,8957
13
68,724
90
81,59853
10
Gymnázium Jana Nerudy, škola
hlavního města Prahy, Praha 1,
Hellichova 3
Mensa gymnázium, o.p.s.,
Španielova 1111/19, Praha 6
Gymnázium Jana Keplera, Praha
6, Parléřova 2
A
A
80
(%)
(%)
(%)
Průměr všech částí
Pořadí dle umístění
percentilu ÚZ
Umístění dle
percentilového průměru
UZ
Pořadí dle umístění
percentilu PP
Umístění dle
percentilového průměru
PP
Pořadí dle umístění
percentilu DT
Umístění dle
percentilového průměruDT
Uspěli - počet
Neuspěli - počet
Zkoušku konal počet
Počet vyloučených
Počet omluvených
Počet přihlášených
KRAJ
Český jazyk, MZ 2014 jaro- řádný termín,
účast povinná ve všech částech. Skládá se z
dílčích zkoušek: Didaktický test (DT);
Písemná práce (PP); Ústní zkouška (UZ).
Pořadí
celkové
ze všech
částí ČJ
(%)
PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
A
22
3
0
19
0
19
94,41
1
92,31
2
72,77
2
86,50
1
Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995
C
18
1
0
17
0
17
69,70
192
95,35
1
75,60
1
80,22
2
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města
Prahy, Praha 1, Hellichova 3
A
85
2
0
83
0
83
88,56
2
81,12
22
69,73
3
79,80
3
Gymnázium Uherské Hradiště
Z
177
1
0
176
0
176
82,83
18
86,36
9
67,74
4
78,97
4
Gymnázium ALTIS s.r.o.
A
14
0
0
14
0
14
81,54
27
89,25
4
62,24
29
77,68
5
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
A
132
2
0
130
0
130
82,99
15
88,07
6
59,54
53
76,87
6
Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková
organizace
T
82
0
0
82
0
82
80,81
34
81,55
21
66,86
8
76,41
7
Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8
C
88
1
0
87
0
87
81,94
22
80,42
24
66,17
11
76,18
8
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2,
příspěvková organizace
T
61
1
0
60
0
60
80,91
32
79,97
27
67,00
5
75,96
9
Gymnázium Brno – Řečkovice
B
54
0
0
54
0
54
83,08
13
82,64
16
62,12
31
75,95
10
%
ČR- Pořadí dle
percentilu Did.test
Výsledky - percentilový
průměr žáků- Didaktický
Testu
Uspěli - počet
Neuspěli - počet
Zkoušku konal počet
Počet vyloučených
Počet omluvených
Počet přihlášených
Podíl volby předmětu
KRAJ
Předmět: MATEMATIKA - didaktický
test. Číselná data jsou převzata z
veřejného zdroje - CERMAT MZ2014
%
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská
530, příspěvková organizace
L
8,1
6
1
0
5
0
5
96,274
1
PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
A
40,9
9
1
0
8
0
8
94,7087
2
1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky
A
48,3
14
1
0
13
0
13
93,5938
3
Gymnázium ALTIS s.r.o.
A
35,7
5
0
0
5
0
5
92,062
4
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
A
63,6
28
0
0
28
0
28
91,6411
5
Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
C
19,5
8
0
0
8
0
8
89,2012
6
Gymnázium Brno – Řečkovice
B
51,9
28
0
0
28
0
28
89,1189
7
M
20,8
5
0
0
5
0
5
88,904
8
A
24,6
16
1
0
15
0
15
88,796
9
C
19
24
0
0
24
0
24
88,3442
10
Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady
62, příspěvková organizace
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi
Školami 2475
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní
základní škola
6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015
Přijímací řízení pro školní
rok 2013/2014 (denní
vzdělávání)
SG Altis
Délka vzdělávání
4 roky
6 let
Počet přihlášek celkem
Počet kol přijímacího řízení celkem
Počet přijatých celkem
z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání Počet nepřijatých celkem
Počet volných míst po přijímacím řízení
Obor: gymnázium 79-41-K/81
-
8 let
29
2
21
18
3
0
8
0
7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Stát
Čína
Rusko
Ukrajina
Počet žáků
1
0
2
Pro žáky jsou vytvořeny speciální kurzy především českého jazyka.
8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Gymnázium ALTIS nabízí své vzdělávací služby všem žákům, kteří splní požadavky
přijímacího řízení, ale s výjimkou těch, jejichž vzdělávací potřeby vyžadují speciální
materiálně technické vybavení a personální podmínky. Vedení školy je schopno
žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zajistit integraci do běžných tříd a
vyučující individuální přístup při jejich vzdělávání. Členové pedagogického sboru jsou
dle potřeby o těchto žácích a jejich individuálních potřebách informováni, poučeni
rodiči a odborníky školeni. Ve školním roce 2013/2014 se na Gymnáziu ALTIS
nevzdělával žádný žák se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním.
9. Vzdělávání nadaných žáků
Prioritou Gymnázia ALTIS je vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, a
proto je prostřednictvím diagnostické činnosti a přijímacího řízení systematicky
vyhledává a přijímá ke studiu. Nabízí jim způsob výuky vycházející z principu
individuálního přístupu a vnitřní diferenciace. Pro mimořádně nadané žáky, kteří mají
své specifické vzdělávací potřeby a vyžadují porozumění ze strany všech účastníků
výchovně vzdělávacího procesu, ale i mimo něj, učitelé zajišťují podle možností školy
podnětné prostředí pro jejich individuální rozvoj. Kromě individuálního vzdělávacího
plánu mohou takoví žáci uplatnit a dále rozvíjet své nadání různými způsoby, mezi
ně ve školním roce 2013/2014 patřily:
 Individuálně zadávané úkoly na doplnění, rozšíření a prohloubení


















vzdělávacího obsahu.
Práce s odbornou a krásnou literaturou, včetně cizojazyčné.
Práce se vzdělávacími programy a internetem na počítači.
Referáty.
Ročníkové a maturitní práce s minimálním rozsahem 20 stran textu bez
obrazových příloh.
Spoluúčast na projektech.
Konzultace a spolupráce s učitelem, jeho stínování.
Publikační činnost a spolupráce s médii.
Práce zaměřená na vedení skupin nebo řízení týmů.
Patronáty nad slabšími žáky.
Příprava školních akcí a jejich realizace.
Vedení vyučovací hodiny s učitelem.
Výuka v jiných třídách, a to i ve vyšších ročnících.
Účast na školních, obvodních, pražských a celostátních soutěžích.
Reprezentace školy na různých akcích pořádaných školou nebo jinou institucí.
Nabídka volitelných předmětů a seminářů.
Široká nabídka volnočasových aktivit v rámci mimoškolního vzdělávacího
programu.
Prezentace výsledků vědecké nebo umělecké činnosti ve škole.
Spolupráce s vysokými školami, např. VŠCHT, ČVUT, VŠE, Přírodovědeckou
fakultou UK, Českou akademií věd ČR, popřípadě i dalšími institucemi,
například jazykovými školami, Člověk v tísni apod.
10. Ověřování výsledků vzdělávání
Naši žáci se pravidelně zúčastňují projektů STZŠ (Stonožka) a VEKTOR od firmy
SCIO. Projekt STZŠ se týká primy až kvarty, projekt VEKTOR pak kvinty a oktávy.
Gymnázium má také vypracován vnitřní systém evaluace. Testujeme třídy 2. A
(maturita nanečisto -český jazyk, matematika, anglický jazyk), 4. A (malá maturita –
český jazyk, matematika, anglický jazyk), 6. A (ústní maturita – český jazyk,
matematika, základy společenských věd, anglický jazyk).
Následující tabulka přehledně popisuje všechny nástroje používané pro ověřování
výsledků vzdělávání. Používáme jak vnitřní diagnostické nástroje, tak i nabídky firem
či institucí zabývajících se touto problematikou (SCIO, CERMAT).
EVALUACE NA GYMNÁZIU ALTIS
ROČNÍK
NÁZEV EVALUACE
SCIO (vnější)
Prima
City&Guilds
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
SCIO (vnější)
City&Guilds
Sekunda
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
CO SE ZJIŠŤUJE
OBLAST EVALUACE
OSP (Obecné studijní
předpoklady), ČJ, MA, SCATE
AJ
test učebního stylu
sociometrie, třídní klima
test stromu
rozumové schopnosti
OSP, ČJ, MA
AJ
malá maturita nanečisto
předání písemného osvědčení
rozumové schopnosti
rozumové schopnosti
rozumové schopnosti
rozumové schopnosti
vztahy ve třídě
vztahy ve třídě, klima
SCIO (vnější)
rozumové schopnosti
City&Guilds
OSP, ČJ, MA, AJ, SCATE
předání individuálních
písemných zpráv
AJ
malá maturita, předání
písemného osvědčení
dotazník volby povolání,
osobnostní dotazník
test struktury inteligence
hodnotící pohovor, písemná
výstupní zpráva
OSP, ČJ, MA, AJ, SCATE
předání individuálních
písemných zpráv
ústní maturita nanečisto,
předání písemného osvědčení
AJ
City&Guilds
AJ
rozumové schopnosti
SCIO (vnější)
OSP, ČJ, MA, AJ, SCATE,
předání individuálních
písemných zpráv
strukturovaný test inteligence
osobnostní dotazník
profesionální orientace
hodnotící pohovor, písemná
výstupní zpráva
rozumové schopnosti (přidaná
hodnota proti stavu v kvintě)
City&Guilds
Škola (vnitřní)
Kvarta
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
SCIO (vnější)
Kvinta
Škola (vnitřní)
Sexta
Septima
Oktáva
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
Škola (vnitřní)
rozumové schopnosti
rozumové schopnosti
motivace
osobnost
rozumové schopnosti
poradenství ohledně strategie
učení
rozumové schopnosti
rozumové schopnosti
rozumové schopnosti
rozumové schopnosti
osobnost
motivace
poradenství ohledně přihlášky
na VŠ
11. Školní vzdělávací programy
Školní vzdělávací program se nazývá „Vědění je moc“. Tento program je vyučován
ve školním roce 2013/2014 v primě, sekundě, tercii, kvartě, kvintě, sextě a septimě.
Vzdělávací program je průběžně monitorován, významné změny nebyly potřebné.
12. Vzdělávací programy VOŠ
Vyšší odborná škola není zřízena.
Německý jazyk
Španělský jazyk
G Altis
Francouzský
jazyk
Škola
Anglický jazyk
13. Jazykové vzdělávání a jeho podpora
168
11
76
60
Cizí jazyky patří na gymnáziu ALTIS k oblasti, která je jednou z priorit. Odpovídá tomu
i zvýšená dotace hodin, která může dosáhnout ve vyšších ročnících až 10 hodin. Od
primy je první cizí jazyk v dotaci 5 nebo 4 hodiny, od sekundy přibývá druhý cizí jazyk
v průměrné dotaci 3 hodiny.
V současné době se na gymnáziu jako povinný cizí jazyk vyučuje AJ, NJ, ŠJ a FJ.
Jako první jazyk je preferován anglický jazyk, méně již španělský jazyk a německý
jazyk a nejméně francouzský jazyk.
Mimo povinné cizí jazyky nabízíme i nepovinnou variantu anglického, německého,
francouzského a španělského jazyka.
Celkově je hodnocena výuka cizích jazyků velmi vysoko – mimo jiné to potvrzují
výsledky z anglického jazyka ve státní maturitě (3. nejlepší výsledek v ČR – viz výše
popsané tabulky s výsledky státní maturity).
IV.
Aktivity právnické osoby. Prezentace školy na veřejnosti
1. Výchovné a kariérní poradenství
Škola má zpracovaný strategický plán rozvoje školy. Tento plán se skládá z oblasti
vzdělávání (funkční gramotnost- kompetence ), oblasti výchovné (formování občana
21. století), oblasti vnitřního edukačního prostředí – klima školy (systém diagnostické
činnosti), oblasti materiální a z oblasti vnějšího edukačního prostředí.
Výchovné a kariérní poradenství spadá především do oblasti vnitřního edukačního
prostředí a s tím spojené diagnostické činnosti, která musí předcházet každému
rozhodnutí a poradenské činnosti. Systém diagnostické činnosti vede k rozvíjení
klíčových dovedností učitele, a to především s důrazem na individualitu každého
žáka. Z tohoto důvodu můžeme popsat dvě základní linie činnosti systému, které se
zaměřují na hlavní činitele transmise v procesu učení – první ve vztahu k žákovi,
druhou ve vztahu k učiteli. Systém na gymnáziu je rozpracován do jednotlivých
ročníků. Ve vztahu k žákům umožňuje systém v nižších ročnících podrobně poznat
schopnosti, dovednosti a osobnostní charakteristiky žáků. V kvartě pomáhá žákům
rozhodnout se, jakou kombinaci seminářů by měli zvolit, aby bylo optimálně využito
schopností a motivace každého žáka s přihlédnutím k volbě jeho budoucí vzdělávací
cesty. V závěrečných ročnících se pozornost stále více soustřeďuje na volbu vhodné
vysoké školy či vyšší odborné školy. Na škole působí výchovná poradkyně –
ředitelka PaedDr. Vladimíra Fišerová.
Základní povinnosti výchovné poradkyně:
1. informační činnost,
2. diagnostická činnost,
3. metodická činnost,
4. poradenská činnost,
5. soupis činností – evaluační tabulka.
1. Výchovná poradkyně poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a
pedagogickým pracovníkům informace o činnosti výchovného poradenství a
možnostech využívání výsledků této odborné činnosti, o otázkách prevence a
nápravy problémů, které se mohou vyskytnout ve vývoji, výchově a vzdělávání
žáků, a studijní a profesionální informace.
2. Výchovná poradkyně při soustavném dlouhodobém pozorování, sledování a
hodnocení vývoje žáků metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost
třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc při používání
konkrétních diagnostických metod, vyhledávání a sledování problémových, ale i
vynikajících žáků a při systematickém sledování a hodnocení individuálních
zvláštností žáků významných pro volbu dalšího studia. Výchovná poradkyně
uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří vyžadují z výchovných,
vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů zvláštní
zřetel a vede si o tom evidenci a dokumentaci. Navrhuje žáky k odbornému
vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.
3. Výchovná poradkyně poskytuje třídním učitelům a ostatním pedagogickým
pracovníkům obsahovou a metodickou pomoc při vytváření optimálních podmínek
pro vývoj žáků, při nápravě problémů, které se u nich vyskytly, při realizaci
doporučení pedagogicko-psychologických poraden, popřípadě i jiných odborníků,
a při vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností žáků významných pro další
studium a budoucí povolání.
4. Výchovná poradkyně na škole zabezpečuje individuální poradenskou činnost pro
žáky, jejich zákonné zástupce v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání, ale
zejména v otázkách volby dalšího studia a povolání.
školní rok počet
žáků
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
46
13
37
13
19
18
20
12
16
16
21
23
31
20
18
14
počet studentů,
kteří podali
přihlášku na VŠ
46
13
36
12
17
18
20
12
16
16
21
20
31
20
18
14
počet přijatých
%
na VŠ
přijatých
na VŠ
41
89,1
13
100,0
30
83,3
11
91,7
14
77,0
14
77,8
17
90,0
12
100,0
16
100,0
16
100,0
20
95,0
19
100,0
30
94,0
19
95,0
18
100,0
14
100,0
2. Prevence sociálně patologických jevů
Základní charakteristika programu:
Minimální preventivní program /MPP/ je začleněn do tematických plánů jednotlivých
předmětů humanitního i přírodovědného zaměření včetně programů třídních učitelů.
Zahrnuje též aktivity preventivního zaměření integrované ve volnočasovém a
mimoškolním programu Kurikula gymnázia ALTIS. Motivuje žáky k informovanosti o
aktuální problematice a následcích užívání drog, alkoholu a tabáku na lidský
organismus, stejně tak, jako o problematice osobnostní a sociální výchovy
v narušeném sociálním prostředí včetně novodobé formy šikany tzv. kyberšikany .
Cíle MPP se prolínají s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchovy,
Multikulturní výchovy, Environmentální výchovy a Mediální výchovy. Jsou
integrována v oborových programech a ročníkových projektech na nižším i vyšším
stupni gymnázia.
MPP je realizován ve všech ročnících na odpovídající úrovni a dle níže uvedeného
přehledu je v průběhu roku realizován.
MPP je obsahově rozdělen do těchto okruhů:
1. Prevence drogové závislosti a závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích,
příp. dalších závislostí /gamblerství, PC hry….
2. Prevence patologických vztahů ve skupině – šikana, kyberšikana,
extremistické postoje k menšinám /rasismus, neonacismus, antisemitismus…/,
netolerance.
3. Základy právního vědomí.
4. Program ochrany člověka za mimořádných událostí (s tematickým okruhem
první pomoc při úrazu).
Ve školním roce 2013/2014 byla prevence zajišťována uceleným souborem
přednášek policistů Hlavního města Prahy, které jsou metodicky zpracovány tak, aby
na ně mohlo být navázáno v dalších letech a žáci tak získali základní povědomí
prevence všech významných nebezpečných jevů. Po celý rok byly důrazněji
sledovány vybrané sociálně patologické jevy: šikanování, záškoláctví, užívání
návykových látek a patologické hráčství (gambling). V reakci na provedený
monitoring a nejčastěji řešené rizikové jevy navštívili v dubnu 2014 žáci tercie a
kvinty Nízkoprahové středisko Drop in v Praze, kde formou přednášky byli
seznámeni s nebezpečím užívání drog. Následným dotazníkem pak bylo zjišťováno,
zda přednášky naplnily vytyčené cíle.
PREVENTIVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY REALIZOVANÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014
Datum provedení
Den
Třída
Téma přednášky
Délka
18. 09. 2014
středa
8.A
Právní vědomí II. (právo, zákony, policie, justice).
90 min
09. 06. 2014
pondělí
1.A
Šikana a násilí v dětských kolektivech.
45 min
2.A
Kriminalita dětí I. (jednání, odpovědnost, následek).
45 min
4.A
Základy právního vědomí I. (trestní zákoník a řád, přestupkový zákon,
kyberšikana.
90 min
6.A
Šikana, mobbing a bossing.
45 min
3.A
Drogy II. – drogy a zákon (zneužívání psychotropních a omamných látek).
45 min
5.A
Listina základních práv a svobod (práva a povinnosti v praxi).
45 min
7.A
Kriminalita mládeže (jednání, odpovědnost, sankce).
45 min
Vyhodnocení preventivního působení skupiny Sociálně patologických jevů
Útvaru prevence Městské policie hl. m. Prahy na gymnáziu ALTIS
Dne 9. 6. 2014 (a 18. 9. 2013) jsme ve Vaší škole provedli komplexní a cílený
preventivní program zaměřený na sociálně patologické jevy a základy právního
vědomí.
Tato specifická a cílená primární prevence kriminality je prováděna každoročně na
vybraných školách, které mají zájem o řádně prováděnou a metodicky připravenou
formu přednáškové činnosti v této oblasti.
Přijetí ze strany školy bylo milé a vstřícné. Před vlastní přednáškovou činností byli
lektoři seznámeni se specifiky jednotlivých cílových skupin studentů paní Irenou
Davidovou, pověřenou agendou metodika prevence. Paní Davidová se velmi dobře
orientuje v dané problematice. Takto byly vytvořeny patřičné podmínky pro vlastní
preventivní činnost v jednotlivých třídách.
Bylo patrné, že přístup školy a pedagogů k prevenci není pouze v intencích
„čárkového systému“. Přístup pedagogů k žákům na této škole je vstřícný a slušný.
Žáci mají osvojeny zásady slušného chování. Celkové klima na škole vykazuje
všechny znaky klidné školy rodinného charakteru.
Samotná preventivní činnost na škole byla pro všechny lektory motivující ve smyslu
cílené prevence. Samotné provádění přednáškové činnosti v jednotlivých třídách bylo
příjemné, kolektivy dětí byly vstřícné, akceptace jednotlivých témat byla vysoká. Žáci
byli na přednáškovou činnost připraveni.
Ve většině tříd jsme zaznamenali aktivní přístup žáků, samostatné myšlení, kreativitu
a v neposlední řadě schopnost souvislého projevu, což nebývá až tak obvyklé.
Měli jsme dojem, že žáci velmi rychle přivykli našim metodám a formám provádění
prevence kriminality, kdy vyžadujeme větší zapojení do témat, která mají charakter
skupinové práce.
Naše metodické programy, zejména jejich cíle, byly ve všech třídách splněny.
V některých třídách bylo možné pracovat i nad rámec těchto programů, a to
v souladu s dílčími potřebami jednotlivých kolektivů. Ze strany jednotlivých lektorů
v rámci našeho interního hodnocení byly nejlépe hodnoceny třídy tercie, kvarta,
sexta a septima, těsně za nimi následovaly prima, sekunda a kvinta. Oktáva, která
byla navštívena již v září minulého roku, byla hodnocena také výtečně.
Žáci gymnázia jsou v rovině sociální na velmi dobré úrovni, na rozdíl od mnoha
jiných gymnázií jsou většinou schopni teoretické informace aplikovat do praktických
životních situací.
Škola má z našeho pohledu velký zájem na kvalitním vzdělávání žáků a
neustále hledá nové cesty, jak ho zkvalitnit a obohatit. Tím vytváří i velký
potenciál pro další spolupráci v rámci primární prevence kriminality.
Věříme, že námi podávaná forma cílené prevence bude mít pozitivní vliv na myšlení a
jednání žáků. Těšíme se na další spolupráci v oblasti prevence kriminality.
Jsme rádi, že gymnázium ALTIS podporuje myšlenku, že „prevence se musí
vyplatit“.
V Praze dne 10. 6. 2014
za skupinu prevence
Jiří Pikan
/lektor prevence kriminality/
3. Ekologická výchova a environmentální výchova


Je integrována do jednotlivých učebních předmětů – především Výchova ke
zdraví, Přírodopis, Zeměpis, Člověk a svět práce, Fyzika, Tělesná výchova,
Chemie, Biologie, Geografie.
Na nižším stupni gymnázia je podtržena i v rámci průřezových témat – přehled
v ročníku - viz tabulka.
Environmentální výchova
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy
životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
1. ročník
Př
2. ročník
3. ročník
Př
Př
Př
Př
Ch
4. ročník
Př
Př
Př
Př
Př
Ze, Ch
Př
Realizace průřezových témat na vyšším stupni spadá zatím pouze do 3
realizovaných ročníků, a to s následujícími okruhy.
Environmentální výchova
5. ročník
Problematika vztahů organismů a Bi, Ch
prostředí
Člověk a životní prostředí
Bi, Ch, Vo
Životní prostředí regionu a ČR






6. ročník
Ch
7. ročník
Ch
Ch
Ch
Ve výuce 8. ročníku, které ještě nepracuje podle školního kurikula „Vědění je
moc“, se též dodržují následující aspekty EMV.
V rámci exkurzí – naučné stezky, ZOO Praha a Liberec aj. se žáci seznamují
s významem udržení biodiverzity.
Referáty a prezentace jsou v jednotlivých předmětech zaměřeny na uplatnění
znalosti vztahů živé a neživé přírody.
V rámci třídnických hodin, při aktualitách z domova i ze světa je velké
procento příspěvků k diskusi z oblasti OŽP a aktuální problematice stability
životního prostředí.
Na vyšším stupni gymnázia jsou témata ročníkových prací z BI, CH, ZE, TV,
ZSV zaměřena na problematiku zachování přírodních hodnot, uchování rázu
krajiny, vyváženost psychického a fyzického zdraví, z FY, BI, CH pak i na
alternativní zdroje energie.
Gymnázium ALTIS se stalo sponzorem – adoptivním rodičem levharta
obláčkového v ZOO Praha.
Konkrétní aktivity jsou zaneseny v tematických plánech, třídních programech,
školním kurikulu, i v programu realizace OSV a mimoškolních činnostech.
Aktivity žáků





Třídění odpadu ve škole, znalost významu recyklace, péče o prostředí ve
třídě, okolí školy, péče o květiny.
Program Všeho s mírou zaměřený na zhodnocení významu spotřeby fosilních
paliv – 4. ročník.
Příprava prezentací, plakátů a projektový den.
Účast v online soutěži SAPERE – vědět jak žít – 7. ročník a seminář OB.
Činnost v Toulcově Dvoře v rámci výuky Člověk a svět práce – 1. a 2. ročník.
Téma
Cesta ke chlebu
Mléčná dráha
Velká voda
Než otočíme
kohoutkem
Včelí
společenstvo
Jak se žije
hospodářským
zvířatům


Obsah
pěstování obilí, technologie
výroby
chov hospodářských zvířat,
význam a užití mléka
nebezpečí povodní
význam a zdroje pitné vody,
odpady
stavba těla včely, význam
společenstev
Prostředí
interiér i
terén
interiér i
terén
terén
pozitiva i negativa
domestikace
terén
interiér
interiér i
terén
Poznávání přírodních hodnot na školních akcích, výletech, pobytech – výjezdy
září 2013, červen 2014.
Sponzoring levharta obláčkového v ZOO Praha.
4. Multikulturní výchova
Ve školním roce 2013/2014 byla multikulturní výchova zajištěna v rámci projektu
Světová škola. Projekt Světová škola byl patronován přírodovědnou sekcí. Tématem
celoročního projektu byly významné dny v našem kalendáři. Žákovské týmy (celé
školy, bez maturantů - tedy 155 žáků) připravovaly prezentaci formou knihy, velkého
transparentu a referátu.
Další celoškolní projekt se týkal 11. ročníku Adopce na dálku, aktivitu řídil žákovský
tým 2. A, sbírka byla spojena s prodejem výtvarných artefaktů při třídních schůzkách
(podařilo se vybrat nejen na další rok adopce, ale také na cílenou pomoc v projektu
Skutečný dárek).
Třída 7. A se zapojila do projektu ADRA "Opravdový svět", kde pod vedením
profesorky Tůmové vzniklo několik výtvarných děl.
Dvě žákyně gymnázia si pro svou ročníkovou práci zvolily stáž u společnosti Člověk
v tísni; jeden projekt měl podobu terénní práce v azylovém domě v Kladně, kde
žákyně Eva Klímová vyučovala žáka ze sociálně vyloučeného prostředí, druhá práce
měla kompilační ráz a zaměřila se na výklad o didaktických aktivitách společnosti
ČvT, resp. projektu Varianty (Johanna Vorlová).
Dalšími aktivitami byla propagace filmů s rozvojovou tematikou na festivalu Jeden
svět, návštěva přednášky J. S. Dalajlámy, rozhovor do věstníku Multikulturního
centra o Světové škole.
5. Výchova k udržitelnému rozvoji






Základní informace o udržitelném rozvoji zahrnují aspekt environmentální,
ekonomický, sociální i kulturní.
Realizace prochází napříč předměty výchova ke zdraví, přírodopis, zeměpis,
člověk a svět práce, fyzika, tělesná výchova, chemie, biologie, geografie i
v rámci průřezových témat (například ekologická stopa).
Výuka předmětů je vedena aktivními formami pro lepší pochopení
vzájemných vazeb mezi životem a komplexními problémy planety (Ekoprojekt
Toulcův dvůr, Světová škola – zdravotnictví, problematika nedostatku pitné
vody, ekologicky zaměřené výstavy a filmy, vlastní tvorba ročníkových prací).
V rámci projektového dne byly připomenuty některé významné dny
v kalendáři s environmentálním aspektem – den Země, Den Slunce, Světový
den hospodářských zvířat, Den stromů, Světový den páteře, světový den
vody, Mezinárodní den hor, mezinárodní den ozónové vrstvy, Evropský den
národních parků, Evropský den mozku, Světový den oceánů, Mezinárodní
den ochrany zvířat, Mezinárodní den zdravého spánku, Mezinárodní den
alergie a astmatu, světový den dárců krve apod.
Seznámení s biotechnologií v rámci exkurzí – např. vyšší ročníky Den
otevřených dveří AV ČR, PřF UK.
Orientace na kritické myšlení a řešení problému, podpora účasti na
rozhodování - v rámci předmětů a průřezového tématu.
6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Zaměření
Poznávací
(anglický jazyk,
francouzský
jazyk, zeměpis,
dějepis)
Seznamovací
Čtenářská
gramotnost
České hlavičky
(matematika,
ekonomie)
City & Guilds
(anglický jazyk)
City & Guilds
(anglický jazyk)
AV ČR (český
jazyk, základy
Počet
žáků
Třída
Počet
dní
Datum
Paříž, Londýn
51
2. A, 3. A,
4. A, 5. A,
6. A, výběr
8
3. – 10. 09. 2013
Chocerady
Obvodní
knihovna
Opatov
21
1. A
3
4. – 6. 09. 2013
21
1. A
D
12. 09. 2013
Brno
3
8. A, výběr
C
14. 10. 2013
37
6. A, 7. A
D
17. 10. 2013
14
8. A
D
18. 10. 2013
40
5. A, 6. A
C
5. 11. 2013
Místo
Gymnázium
ALTIS
Gymnázium
ALTIS
Sociologický
ústav,
Zaměření
Místo
společenských
věd
AV ČR (český
jazyk)
AV ČR (český
jazyk)
AV ČR
(informatika)
AV ČR (český
jazyk)
Jazykový
ústav
Jazykový
ústav
Jazykový
ústav
Ústav
informatiky
Fyzikální
ústav
Jazykový
ústav
Euroscola
Štrasburk
AV ČR (fyzika)
Počet
žáků
Třída
Počet
dní
Datum
25
4. A
C
6. 11. 2013
25
4. A
C
7. 11. 2013
14
8. A
O
11. 11. 2013
20
7. A
D
11. 11. 2013
23
5. A
D
13. 11. 2013
35
4. A., 6. A,
7. A
3
13. – 15. 11.
2013
14
Výběr 1. –
7. roč.
D
20. 11. 2013
4
5. A. 6. A,
7. A, výběr
D
25. 11. 2013
20
7. A
O
27. 11. 2013
17
6. A
O
28. 11. 2013
Olympiáda
lidských práv
Média a
komunikace
Média a
komunikace
Mladý
Demosthenes
(školní kolo)
Magistrát hl.
města Prahy
Národní
galerie
Národní
galerie
Český jazyk
SOČ, Praha
12
5. A, 6. A,
výběr
D
29. 11. 2013
Laboratorní
cvičení (chemie)
Přírodovědec
ká fakulta UK
Praha
25
4. A
D
10. 12. 2013
Vánoční
akademie
(hudební
výchova, tělesná
výchova,
rétorika)
Dům
občanské
vybavenosti v
Petrovicích
173
Celá škola
O
17. 12. 2013
O
18. 12. 2013
C
8. 01. 2014
Rétorika
KMD, český
jazyk
Divadlo v
Dlouhé
30
1. A, 2. A,
3. A, 4. A.,
5. A, 6. A,
7. A, výběr
Laboratorní
cvičení (biologie)
Přírodovědec
ká fakulta UK
5
7. A, výběr
Počet
žáků
Třída
Počet
dní
Datum
15
7. A, výběr
C
8. 01. 2014
110
3. – 7.
ročník
D
13. 01. 2014
20
8. A
O
17. 01. 2014
20
7. A
D
27. 01. 2014
Hüttau
103
1. – 7.
ročník
7
8. – 14. 02. 2014
VŠCHT
17
6. A
D
6. 03. 2014
VŠCHT
20
7. A
D
7. 03. 2014
VŠCHT
23
5. A
D
14. 03. 2014
DDM Praha
4
4. A, výběr
C
21. 03. 2014
6
4. A, výběr
C
28. 03. 2014
21
1. A
D
1. 04. 2014
20
7. A
D
1. 04. 2014
43
3. A, 5. A
C
1. 04. 2014
25
3. A
C
2. 04. 2014
3
6. A, 7. A,
výběr
C
2. 04. 2014
16
7. A
C
2. 04. 2014
Zaměření
Místo
Laboratorní
cvičení (chemie)
Hodina moderní
chemie
Imatrikulace 1. A,
maturitní ples
VŠCHT,
Praha
Gymnázium
ALTIS
Paspův sál,
Smíchov
Fakulta
jaderné a
fyzikálně
inženýrské
ČVUT
Chemie
Lyžařský kurz
Laboratorní
práce (fyzika)
Laboratorní
práce (fyzika)
Laboratorní
práce (fyzika)
Regionální kolo
chemické
olympiády
Na pivo s Karlem
Velikým
Karel Čapek
(český jazyk)
Karlínské
gymnázium
Strž u
Dobříše
Muzeum
Český jazyk,
France Kafky,
dějepis
Praha
Fyzika, občanský Techmánie –
a společensko
Planetárium
vědní základ
Plzeň
Občanský a
Drop in,
společensko
Praha
vědní základ
Finanční
gramotnost
MŠMT, Praha
(ekonomie a
management)
Fyzika, občanský
Techmánie
Zaměření
Netradiční výuka
botaniky
(biologie)
Ozvěny antiky
(český jazyk,
dějepis,
humanitní
výchova,
výtvarný obor)
Český jazyk,
občanský a
společensko
vědní základ,
výtvarný obor
Chemie
Dějepis,
humanitní
výchova
Občanský a
společenský
vědní základ
Biologie
Humanitní
výchova
Studentské
fórum
Matematická
olympiáda
Matematická
olympiáda
Biologie
KMD
Místo
Počet
žáků
Třída
Počet
dní
Datum
Botanická
zahrada Trója
23
5. A
C
2. 04. 2014
Národní
galerie
24
3. A
C
3. 04. 2014
Multifunkční
prostor DOX,
Praha
23
3. A
C
3. 04. 2014
Spalovna
Malešice
20
7. A
6
3. 04. 2014
Vyšehrad,
Praha
24
3. A
C
4. 04. 2014
Drop in,
Praha
23
5. A
C
4. 04. 2014
20
7. A
C
4. 04. 2014
21
1. A
D
4. 04. 2014
17
6. A
C
8. 04. 2014
3
5. A, výběr
D
8. 04. 2014
3
3. A, výběr
D
9. 04. 2014
20
6. A
C
23. 04. 2014
30
1. – 7.
ročník,
výběr
O
12. 05. 2014
Výstava
Minerália,
Palladium
Praha
Vyšehrad,
Praha
Praha
Obvodní kolo,
DDM, Praha
Obvodní kolo,
DDM, Praha
Výstava
Minerália,
Palladium
Nová scéna
Zaměření
Místo
Počet
žáků
Třída
Počet
dní
Datum
Pythagoriáda
Obvodní kolo,
DDM, Praha
2
1. A, 3. A,
výběr
D
15. 05. 2014
Vodácký kurz
Vltava
18
5. A
4
Vodácký kurz
Vltava
18
3. A, 4. A,
výběr
2
ALTFEST,
Hudební
výchova, tělesná
výchova,
výtvarná výchova
Dům
občanské
vybavenosti v
Petrovicích
173
Celá škola
D
19. – 22. 05.
2014
29. – 30. 05.
2014
4. 06. 2014
Poznámka: C – celý den, D – dopoledne, O – odpoledne
7. Mimoškolní aktivity
Škola organizovala zájmový kroužek anglického. Byl organizován pro primu a
sekundu a počet účastníků byl 8. Škola dále organizovala přípravné kurzy pro
zájemce o studium na víceletém gymnáziu. Počet účastníku 19.
8. Soutěže
A. Literární soutěž, esej na téma Mamma Mia. Soutěž byla určena pro středoškolské
studenty. Žáci ze septimy Kamila Jandová, Eva Klímová, Karolína Hrušová,
Kristýna Sůsová, Jan Kozel, Jiří Kordík se probojovali do „semifinále“, nejlépe si
však vedla Michaela Kejvalová.
B. Studentské projektové fórum, konané na gymnáziu Na Zatlance, školu
reprezentovali žáci 6. A – Dora Krejčířová, David Pachl, Oliver Procházka a
Johana Miriam Vorlová. Za své vystoupení si odnesli Čestná uznání a pamětní
listy.
C. Olympiáda v jazyce českém, ze školního kola postoupil do okresního kola ve 2.
kategorii David Valouch a zde obsadil 4. místo.
D. Soutěž v rétorice Mladý Demosthenes, ze školního kola do regionálních kol
postoupili Natalie Šlancarová (2. A), Lukáš Pelikán (3. A), David Pachl (6. A) a
Barbora Veselá (7. A). V regionálním kole pak tito žáci obsadili 4. místo.
E. Studenti píší noviny, žáci publikovali v celostátních denících (škola byla vybrána
ke spolupráci společně s dalšími 7 školami z celé ČR).
F. Geografická soutěž Eurorebus, Geografická hra: Eurorebus: Eurorebus je tradiční
vědomostní soutěž. Lze v ní vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačové
sestavy a spoustu dalších atraktivních cen. Soutěž probíhala po dobu celého
školního roku a utkávali se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy. V letošním
roce se soutěž Eurorebus konala již po osmnácté a naši žáci se jí zúčastnili
v dubnu 2014.
G. Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“, v krajském kole nás ve III. kategorii
reprezentovali žáci 7. A – Mikuláš Adámek, Sebastián Plešr, Kristýna Sůsová.
H. Soutěž Finanční gramotnost, školního kola se v I. kategorii zúčastnilo 24 žáků, II.
Kategorie pak 29 žáků.
I. Národní soutěž v anglickém jazyce (pořádá renomovaná společnost
City&Guilds) Basic Lingua, v kategorii Access A2+ nás reprezentoval Maxim
Štětina, který se umístil v národním kole na 2. místě. V kategorii B1 to byla
Barbora Kocková, která se umístila na 13. místě.
J. Literárně – historická soutěž Na pivo s Karlem Velikým, v celopražské soutěži
naši žáci obsadili 4., 6. a 8. místo.
K. Matematická olympiáda, naši školu úspěšně reprezentovali David Miloschewsky,
Tadeáš Štěpán (oba z 2. A) a Barbora Kubelková (4. A). David Miloschewsky
získal v obvodním kole 1. místo.
L. Pythagoriáda, do obvodního kola postoupil David Miloschewsky a Tadeáš Štěpán
(oba 3. A).
M. SOČ, krajské kolo, 3. místo Barbora Veselá (7. A) v oboru Psychologie, 4. místo
David Valouch (7. A) v oboru Tvorba didaktických pomůcek, 8. místo Richard
Vaněk (7. A) v oboru Tvorba didaktických pomůcek. Cenu poroty získal Jan Kovář
(5. A) v oboru Chemie.
N. SOČ, celostátní kolo, cena Česká hlavička – ekonomie, Evžen Korec (8. A)
v kategorii Merkur. Tuto originální práci také ocenila svou cenou Akademie
věd ČR.
O. Euroscola, Evropský parlament ve Štrasburku - Letos byl pořádán již 10. ročník
soutěže EUROSCOLA, která je určena žákům středních škol ve všech zemích
EU. Hlavní cenou soutěže je finanční příspěvek pro celou třídu na zájezd do sídla
Evropského parlamentu ve Štrasburku. Setkání s europoslanci a dalšími žáky z
jiných zemí může být jedinečnou zkušeností a také příležitostí k procvičení cizího
jazyka. Soutěž byla určena pro žáky ve věku 16-18 let. Odpovídali žáci 6. A a 7. A
a Johana Vorlová z 6. A vyhrála v celorepublikovém klání zájezd pro celou třídu.
Počet žáků na soutěžích se zvýšil a také jsme zaznamenali více úspěchů.
9. Mezinárodní spolupráce
Škola nespolupracuje s žádnou zahraniční organizací.
10. Spolupráce právnické osoby s partnery
Škola spolupracuje s těmito organizacemi:
 Arcidiecézní charita (projekt Adopce na dálku).
 Akademie věd ČR.
 CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 COLORTRAVEL – cestovní kancelář.
 Člověk v tísni (projekt Jeden svět na školách a další aktivity).
 DROP – IN.
 Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy.
 EKOSPOL a.s.
 Klokánek o.p.s.
 Konfederace politických vězňů.
 KMD – Klub mladého diváka.














KOSMOS – cestovní kancelář.
Magistrát hlavního města Prahy.
Městská policie v Kunraticích.
Národní institut pro další vzdělávání – Praha a Střední Čechy.
Obvodní knihovny na Praze 11 (Opatov).
Pražská pedagogicko-psychologická poradna (Praha).
SCIO.
Sportovní škola – J. Král.
UNICORN.
Úřad MČ Praha – Petrovice.
Ústav pro informace ve vzdělávání Praha – SET.
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická.
Přírodovědecká fakulta UK Praha.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT Praha.
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Škola nepořádala žádné kurzy pro dospělé (veřejnost).
12. Další důležité aktivity školy
Celoškolní projekty
Adopce na dálku 2014, Altfest 2014, Světová škola, Eurorebus, Ročníkové práce
(kvinta až oktáva), Lyžařský kurz, Vodácký kurz, Vánoční sportovní turnaj, Vánoční
akademie, Vánoční besídky.
Projekty v jednotlivých předmětech
Český jazyk a literatura
Obvodní knihovna Opatov (knihovnický kurz), Po stopách Boženy Němcové,
Návštěva u Karla Čapka, Návštěva u Josefa Lady, Almanach 1. A, Vlastní tvorba
poezie 2. A, Petrovické pověsti, Shakespeare, Villon, Artcrossing, Kdo je chudý a
čím, Mladý Demosthenes, Studenti píší noviny – Studoviny, Pražský deník,
Petrovický zpravodaj.
Anglický jazyk
Environmental protection, Finanční gramotnost, Gadgets and communication, The
news online – presentation, Reading an English book – essay, Essay Writing
competition.
Francouzský jazyk
Francouzská lektorka (3 dny výuky), Prezentace regionů.
Německý jazyk
Země, kde se mluví německy, Významné osobnosti pocházející z německy mluvících
zemí, Zdravý životní styl, Orientace ve městě, Zařizování vlastního pokoje,
Významné události německé historie.
Španělský jazyk
Španělsko a EU.
Dějepis/Humanitní výchova/Základy společenských věd/Občanský a
společensko vědný základ
Vycházky Prahou po stopách antického umění, Kniha mého srdce, Kniha mých
rodičů, 1. světová válka, Studentské prezidentské volby.
Zeměpis
Chcete být milionářem, Pochod Praha – Prčice, Euroscola Štrasburk.
Matematika
Jednotková krychle, Zajímavá racionální čísla, Vznik čísla a číselných soustav,
Znaky dělitelnosti, Eratosthéne a jeho současníci, Thales a jeho věty, Euklidovy věty,
Významné posloupnosti, Fraktály, Eulerovo číslo.
Fyzika
Konstrukce vznášedla, Fotografický přístroj, Jaderná energetika, Teorie superstrun,
Záření černého tělesa, Systém GPS.
Chemie
Vodstvo, Skleníkový efekt, Ropné katastrofy, Recyklace odpadů, Potravinové
doplňky, Makromolekulární látky, Ochrana vod a ovzduší, Nebezpečné uhlovodíky,
Chemie ve službách člověka, Methanolová aféra a ekologické katastrofy, Chemické
technologie, Recyklace plastů, Protidrogová prevence, Darwinova evoluční teorie,
Potravinářská chemie, Farmakologie a homeopatika.
Biologie/Přírodopis/Výchova ke zdraví
Ekosystémy, Druhy hospodářských zvířat, Etologie živočichů, chování lidí, Typy
květů a květenství, S tebou o tobě, Metody výzkumu vlastností litosféry, Národní
parky ČR, Nerostné bohatství ČR, Vnější geologické děje, Cizopasníci, Tvorba a
historie botanického názvosloví, Znaky jedno a dvouděložných rostlin, Sladkovodní
pásma ryb, Ohrožené druhy zvířat, Moje rodina – mezigenerační vztahy, Můj režim
dne, Jedovaté rostliny a houby, Živelné pohromy, Ontogeneze člověka.
Informatika a výpočetní technika
Koláž, Animace obrazu, Reklamní banner, Třídní časopis, Tvorba učební pomůcky
pro zeměpis.
Výtvarná výchova
Výtvarné zpracování lyžařského kurzu, Almanach, Moje Země, Hory, Světová škola,
Antika kolem nás.
Hudební výchova
Prezentace žáků na Vánoční akademii.
Člověk a svět práce
Fotodokumentace, Můj model.
Tělesná výchova
Fit test, Lyžařský kurz, Vodácký kurz.
V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla na škole žádná inspekce vedená Českou
školní inspekcí ani žádné jiné inspekce a kontroly.
VI.
Zpráva o hospodaření
2013
Gymnázium ALTIS s.r.o., Dopplerova 351, 109 00 Praha 10 - Petrovice
V přehledu jsou zahrnuty i položky průběžné, např. lyžařské kurzy, zájezdy a režie obědů, kdy výdaje jsou rovny příjmům.
Celkem výnosy
17 424 000,00 Kč
z toho: tržby z prodeje vlastních služeb
(školné 8501264,-Kč; pronájmy, reklama
12666,-Kč; kurzy a další průběžné
aktivity 1641900,-Kč)
10 155 830,00 Kč
Ostatní provozní výnosy (přímé dotace
6837909,-Kč; ostatní dotace 259188,-Kč,
ostatní výnosy 161584,-Kč), úroky 9489,Kč)
7 268 170,00
Celkem náklady
17093486
spotřeba materiálu-501 (pomůcky,
zajištění výuky, učebnice, drobný
majetek, internet atd.)
845503
ostatní služby-502,511,512,513,518, tj.
nájemné, provoz budovy, telefony,
inzerce, výjezdy, poplatky, oprava HIM,
údržba, elektrické energie atd.)
3963989
mzdové náklady-521
zák. soc. a zdrav. 9ojištění-524
zák. sociální náklady -527
8968369
2933653
89760
daně a poplatky, pojištění, finanční
náklady, kurzové ztráty
178000
Ostatní nedaňové výdaje
ostatní provozní náklady 548
7000
107212
Výsledek hospodaření 2013
330621
Celkový zisk byl použit na pokrytí ztrát
předchozích let.
Praha dne: 1. 9. 2014
V souladu s pokynem MŠMT č.j.
42683/2013 bylo účetnictví podrobeno
auditu a výsledkem "bez výhrad".
Číslo osvědčení 134 - Komory auditorů
ČR.
Download

Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2013/2014