БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ
ТРГОВИНЕ
И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА
BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE
I EKONOMSKIH ODNOSA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS
ANALIZA
VANJSKOTRGOVINSKE RAZMJENE
BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2011. GODINU
Sarajevo, mart 2012. godine
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
SADRŽAJ
UVODNE NAPOMENE ....................................................................................................................................... 4
1.
UKUPNA ROBNA RAZMJENA BIH ZA PERIOD 2009 - 2011. GODINA ......................................... 6
1.1. STRUKTURA ROBNE RAZMJENE BIH PO ROBAMA.......................................................................................... 8
1.2. PREGLED KRETANJA UKUPNOG UVOZA I IZVOZA POLJOPRIVREDNIH I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ............. 11
1.3. STRUKTURA TRGOVINSKOG DEFICITA ........................................................................................................ 13
1.4. ROBNA RAZMJENA PO ZEMLJAMA............................................................................................................... 13
2.
STRUKTURA ROBNE RAZMJENE PO REGIONIMA ...................................................................... 17
3.
ROBNA RAZMJENA SA ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE ............................................................. 20
3.1. ROBNA RAZMJENA SA EU PO ZEMLJAMA.................................................................................................... 20
3.2. ROBNA RAZMJENA SA EU PO ROBAMA ....................................................................................................... 22
3.3 PREGLED KRETANJA UVOZA I IZVOZA POLJOPRIVREDNIH I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA IZ EU ..................... 24
4.
ROBNA RAZMJENA SA POTPISNICAMA SPORAZUMA CEFTA-E ............................................ 26
4.1. UKUPNA ROBNA RAZMJENA SA POTPISNICAMA SPORAZUMA CEFTA –E ................................................... 26
4.2. UKUPNA ROBNA RAZMJENA SA POTPISNICAMA SPORAZUMA CEFTA–E PO ROBAMA................................. 27
4.3. PREGLED KRETANJA UVOZA I IZVOZA POLJOPRIVREDNIH I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA SA CEFTA-OM ..... 29
4.4. UKUPNA ROBNA RAZMJENA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM ....................................................................... 31
4.5. UKUPNA ROBNA RAZMJENA SA REPUBLIKOM SRBIJOM .............................................................................. 32
5.
ROBNA RAZMJENA SA POTPISNICAMA UGOVORA O SLOBODNOJ TRGOVINI (TURSKA)
34
5.1. PREGLED KRETANJA UVOZA I IZVOZA POLJOPRIVREDNIH I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA SA TURSKOM ........ 36
6.
ROBNA RAZMJENA BIH U SEKTORU POLJOPRIVREDE............................................................ 38
6.1. STRUKTURA BH. ROBNE RAZMJENE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA .......................................................... 39
6.2. STRUKTURA DEFICITA U TRGOVINI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ............................................................ 42
6.3. RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA SA HRVATSKOM I SRBIJOM ...................................................... 44
6.3.1. ROBNA RAZMJENA SA HRVATSKOM ........................................................................................................ 44
6.3.2. ROBNA RAZMJENA SA SRBIJOM ............................................................................................................... 45
STATISTIČKI DODATAK ............................................................................................................................... 48
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
2
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
GRAFIKONI
GRAFIKON 1: Godišnje stope rasta izvoza, uvoza i deficita
GRAFIKON 2: Doprinos rastu izvoza na kvartalnoj osnovi (u p.p) za 2011. godinu
GRAFIKON 3: Doprinos rastu uvoza na kvartalnoj osnovi (u p.p) za 2011. godinu
GRAFIKON 4: Doprinos rastu/padu trgovinskog deficita po kvartalima (u p.p)
GRAFIKON 5: Učešće najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera u uvozu BiH za 2011.
godinu
GRAFIKON 6: Učešće najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera u izvozu BiH za 2011.
godinu
GRAFIKON 7: Robna razmjena BiH po regionima za 2011. godinu (u mil. KM)
GRAFIKON 8: Zemlje sa najvećim učešćem u izvozu u EU za 2011. godinu
GRAFIKON 9: Zemlje sa najvećim učešćem u uvozu u EU za 2011. godinu
SKRAĆENICE
BOSNA I HERCEGOVINA
BiH
EVROPSKI UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI
EFTA
EVROPSKA UNIJA
EU
PROCENTNI POEN
p.p
SREDNJOEVROPSKI UGOVOR O SLOBODNOJ TRGOVINI
CEFTA
SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA
WTO
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
3
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
UVODNE NAPOMENE
U ovom dokumentu su prezentirane osnovne informacije o robnoj razmjeni BiH za 2011.
godinu, sa osvrtom na razmjenu sa Republikom Hrvatskom i Republikom Srbijom. Zatim su
posebno prezentirani osnovni podaci o razmjeni poljoprivrednih proizvoda, sve ključne
informacije vanjskotrgovinske razmjene BiH i detaljniji podaci koji se odnose na obim i
strukturu vanjskotrgovinske razmjene BiH.

U 2011. godini uvezena je roba u vrijednosti od 15,53 milijarde KM, što je za 14,02% više
u odnosu na 2010. godinu. Istovremeno, ukupan izvoz iznosio je 8,22 milijarde KM i isti
bilježi rast za 15,88% u posmatranom periodu. Tako je trgovinski deficit iznosio 7,30
milijardi KM, što je za 12,00% više u odnosu na 2010. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom
u 2011. godini iznosila je 52,96%, što je za 0,85% više u odnosu na prethodnu godinu.

Posmatrano po grupacijama zemalja, Evropska unija je i dalje naš glavni
vanjskotrgovinski partner, pri čemu u ukupnom obimu robne razmjene ona učestvuje sa
48,98%, zatim slijede zemlje potpisnice Sporazuma „CEFTA 2006“ - sa učešćem od
28,45%, dok se 22,57% odnosi na ostale zemlje u ukupnom obimu razmjene.

U 2011. godini Evropska unija u ukupnom bh. uvozu učestvuje sa 45,38%, dok u izvozu
učestvuje sa 55,78%.

Posmatrano sa stanovišta novog regionalnog Sporazuma o slobodnoj trgovini, zemlje
CEFTA-e 2006 u ukupnom bh. uvozu za 2011. godinu učestvuju sa 25,00%, dok izvoz u
zemlje potpisnice Sporazuma CEFTA 2006 u posmatranom periodu učestvuje sa 34,95%.

Posmatrano po gupacijama zemalja, zemlje članice EFTA-e u ukupnom bh. uvozu za
2011. godinu učestvuju sa 0,60%, dok izvoz u zemlje potpisnice Sporazuma EFTA u
posmatranom periodu učestvuje sa 2,01%.

Uvoz iz zemalja Ugovora o slobodnoj trgovni (Turska) u ukupnom bh. uvozu učestvuje sa
2,90%, a u ukupnom bh. izvozu sa 1,83%.

Uvoz iz zemalja Ostatka svijeta u ukupnom bh. uvozu učestvuje sa 26,12%, a u ukupnom
bh. izvozu ostvaruje se učešće od 5,42%.

Od glavnih trgovinskih partnera, najveću pokrivenost uvoza izvozom imamo sa Austrijom
- pokrivenost 125,90%, zatim sa Slovenijom - pokrivenost 85,31%, sa Njemačkom –
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
4
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
pokrivenost 73,07%, sa Italijom - pokrivenost 69,74%, sa Srbijom - pokrivenost 68,36%,
dok je pokrivenost uvoza izvozom sa Hrvatskom iznosila 54,61%.

Posmatrano po zemljama porijekla uvoza ili zemljama destinacije izvoza, situacija je
takva da se najviše uvozilo iz sljedećih zemalja: Hrvatske, Njemačke, Rusije, Srbije,
Italije, Slovenije, Kine, SAD-a, Austrije i Turske. Uvoz iz ovih zemalja u 2011. godini
učestvuje sa 74,26% u ukupnom bh. uvozu. Najviše se izvozilo u sljedeće zemlje:
Hrvatska, Njemačka, Srbija, Italija, Slovenija, Austrija, Crna Gora, Mađarska, Švicarska
i Kosovo/UNMIK. Izvoz u ove zemlje u 2011. godini iznosio je 79,03% od ukupnog bh.
izvoza. U skladu sa navedenim, može se konstatirati da je bh. robna razmjena (uvoz i
izvoz) veoma koncetrirana u geografskom smislu, i to na skoro iste zemlje.

Struktura vanjskotrgovinskog deficita u 2011. godini pokazuje da najveće učešće u
deficitu imaju tri grupe proizvoda, i to: Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi
njihove destilacije – sa 29,61%, Vozila (osim tračničkih vozila) i njihovi dijelovi i pribor sa 9,85%, te Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, aparati, mehanički uređaji, njihovi
dijelovi - sa 7,38%.

Republika Hrvatska i Republika Srbija su među najznačajnijim vanjskotrgovinskim
pratnerima Bosne i Hercegovine. Tome u prilog govore i podaci da je u ukupnom uvozu
BiH u 2011. godini učešće uvoza iz Hrvatske iznosilo 14,34%, a uvoza iz Srbije 9,44%. Na
strani izvoza situacija je sljedeća: bh. izvoz u Hrvatsku u ukupnom izvozu u 2011. godini
učestvuje sa 14,65%, dok na izvoz u Srbiju otpada 12,19% ukupnog izvoza BiH za 2011.
godinu. Pokrivenost uvoza izvozom sa Hrvatskom u 2011. godini iznosila je 54,10%, a sa
Srbijom 68,36%. Iz ovoga se vidi da je bh. izvoz veoma koncentriran i, u najvećoj mjeri,
zavisan od tržišta upravo ove dvije zemlje.

Robna razmjena u agroindustrijskom sektoru (Poljoprivredni proizvodi razvrstani u skladu sa
WTO klasifikacijom)
u 2011. godini je na strani uvoza zabilježila rast od 11,04% u odnosu
na prethodnu godinu, dok je bh. izvoz u istom periodu, također, zabilježio rast, i to od
12,43%. Uvoz poljoprivrednih proizvoda u ukupnom bh. uvozu učestvuje sa 18,28%, dok
izvoz poljoprivrednih proizvoda u ukupnom bh. izvozu učestvuje sa 8,38%. Pokrivenost
uvoza izvozom poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu iznosila je 24,28%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
5
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
1. UKUPNA ROBNA RAZMJENA BiH ZA PERIOD 2009 - 2011. GODINA
Tabela 1 - Robna razmjena BiH u periodu 2009 - 2011. godina
Mil. KM
2011
2010
2009
Godina
Period
UVOZ
IZVOZ
Q1
Q2
Q3
Q4*
Q1
Q2
Q3
Q4*
Q1**
Q2**
Q3
Q4*
2.804,20
5.968,76
9.122,70
12.355,18
2.758,79
6.238,12
9.921,69
13.616,20
3.400,86
7.383,46
11.442,96
15.525,43
1.242,11
2.555,76
4.048,82
5.531,20
1.541,47
3.381,27
5.230,09
7.095,50
1.973,38
4.075,25
6.172,27
8.222,11
DEFICIT
-1.562,09
-3.413,00
-5.073,88
-6.823,98
-1.217,32
-2.856,85
-4.691,60
-6.520,70
-1.427,49
-3.308,21
-5.270,70
-7.303,32
Pokrivenost u %
44,29%
42,82%
44,38%
44,77%
55,87%
54,20%
52,71%
52,11%
58,12%
55,24%
53,94%
52,96%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
U 2011. godini vrijednost uvoza iznosila je 15,53 milijardi KM, što je za 14,02% ili 1,11
milijardu KM više u odnosu na 2010. godinu. Ukupan izvoz iznosio je 8,22 milijarde KM, što
na godišnjem nivou predstavlja povećanje od 15,88% ili 1,13 milijadi KM.
Analiza kretanja uvoza i izvoza za 2011. godinu i dalje ukazuje na povećanje stope rasta
trgovinskog deficita na godišnjem nivou, što je uzrokovano smanjenjem stope rasta izvoza i
daljnjim povećanjem stope rasta uvoza. Na godišnjem nivou deficit je porastao za 12,00%, tj.
za 782,62 miliona KM.
Pokrivenost uvoza izvozom za 2011. godinu iznosila je 52,96%, što je za 0,85% više od
pokrivenosti u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosila 52,11%.
--------------------------------------------Q4*- Predstavlja vrijednost za cijelu godinu.
** Podaci za Q1 i Q2 su revidirani u skladu sa izmijenjenom bazom od 09.02.2012. g.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
6
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Grafikon 1: Godišnje stope rasta izvoza, uvoza i deficita (u %)
Izvor: Tabela 1: Robna razmjena BiH u periodu 2009 - 2011. godina
Posmatrajući dinamiku kretanja godišnjih stopa uvoza, izvoza i deficita, evidentno je da u
2011. godini dolazi do daljnjeg smanjenja stopa rasta izvoza, uvoza i trgovinskog deficita.
Međutim, u 2011. godini godišnje stope rasta izvoza su brže rasle od godišnjih stopa uvoza,
pa je samim tim došlo i do blagog smanjenja trgovinskog deficita.
Na godišnjem nivou stopa rasta izvoza smanjila se za 12,4 procentnih poena1, dok se u
odnosu na treći kvartal 2011. godine smanjila za 2,1 procentnih poena. Stopa rasta uvoza na
godišnjem nivou pokazuje trend rasta i veća je za 3,8 procentnih poena, dok je u odnosu na
treći kvartal 2011. godine došlo do pada stope za 1,3 procentna poena. Kao rezultat ovih
kretanja, godišnja stopa rasta deficita značajno je porasla - za 16,5 procentnih poena, dok je u
odnosu na treći kvartal 2011. godine stopa rasta deficita manja za 0,34 procentna poena.
1
Predstavlja aritmetičku razliku između dva procenta posmatrana u dva referentna perioda.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
7
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
1.1. Struktura robne razmjene BiH po robama
Tabela 2 - Struktura bh. izvoza za 2010. i 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
R.b.
Glava
CT
1
27
2
94
3
72
4
76
5
84
6
44
7
64
8
73
9
28
2010
OPIS
Mineralna goriva,
mineralna ulja i proizvodi
njihove destilacije
Namještaj; nosači
madraca;
85
%
učešća
Vrijednost
%
učešća
Rast/Pad u
%
1.103,20
15,55%
1.178,28
14,33%
6,81%
667,00
9,40%
749,09
9,11%
12,31%
Željezo i čelik
477,33
6,73%
671,67
8,17%
40,71%
Aluminijum i proizvodi od
aluminijuma
Nuklearni reaktori, kotlovi,
mašine, te aparati i
mehanički uređaji; njihovi
dijelovi
596,22
8,40%
670,60
8,16%
12,48%
473,82
6,68%
559,84
6,81%
18,16%
Drvo i proizvodi od drveta;
drveni ugalj
420,60
5,93%
500,23
6,08%
18,93%
405,60
5,72%
455,05
5,53%
12,19%
370,24
5,22%
411,80
5,01%
11,22%
310,19
4,37%
388,49
4,72%
25,24%
222,51
3,14%
255,29
3,10%
14,73%
5.046,72
2.048,79
7.095,50
71,13%
28,87%
100,00%
5.840,35
2.381,76
8.222,11
71,03%
28,97%
100,00%
15,73%
16,25%
15,88%
Obuća, nazuvci i slični
proizvodi;
Proizvodi od željeza i
čelika
Anorganski hemijski
proizvodi
Električne mašine i
oprema i njihovi dijelovi
Ukupno (1-10)
Ostalo
UKUPNO
Izvor: Agencija za statistiku BiH
10
Vrijednost
2011
Navedenih 10 grupa proizvoda u 2011. godini imaju učešće od 71,03% u ukupnom bh. izvozu
i ostvaruju rast od 15,73% u odnosu na proteklu godinu.
U 2011. godini pet grupa proizvoda - Mineralna goriva, Namještaj, Željezo i čelik,
Aluminijum i proizvodi od aluminijuma i Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati,
učestvuju sa 46,58% u ukupnom bh. izvozu.
Od gore navedenih pet grupa proizvoda, u ukupnom izvozu za 2011. godinu Glava 27
(Mineralna goriva i ulja) učestvuje sa 1,18 milijardi KM ili 14,33%, i na godišnjem nivou je
porasla za 6,81%, Glava 94 (Namještaj) učestvuje sa 749,09 miliona KM ili 9,11%, i bilježi
rast od 12,31% na godišnjem nivou, Glava 72 (Željezo i čelik) učestvuje sa 671,67 miliona
KM ili 8,17%, što predstavlja povećanje od 40,71% na godišnjem nivou, Glava 76
(Aluminijum i proizvodi od aluminijuma) učestvuje sa 670,60 miliona KM ili 8,16%, i veća je
za 12,48% na godišnjem nivou, dok Glava 84 (Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati)
učestvuje sa 559,84 miliona KM ili 6,81%, i bilježi rast od 18,16% na godišnjem nivou.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
8
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Grafikon 2: Doprinos rastu/padu izvoza na kvartalnoj osnovi (u p.p) za 2011. godinu
Izvor: Odsjek za statistiku i analizu vanjske trgovine, MVTEO
Analiza kretanja doprinosa navedenih grupa proizvoda pokazuje da su oni generatori rasta
izvoza BiH u nekoliko posljednjih kvartala, iako se mora naglasiti da dolazi do usporavanja u
rastu doprinosa navedenih grupa proizvoda ukupnom izvozu. Ovih pet grupa proizvoda
zajedno doprinose sa 8,31 procentni poen ukupnom rastu izvoza u 2011. godini.
Najveći pojedinačni doprinos rastu izvoza u 2011. godini ostvarile su: Glava 72 (Željezo i
čelik), i to od 2,73 procentna poena, i na godišnjem nivou je manja za 1,37 procentnih poena,
Glava 84 (Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i mehanički uređaji), koja je ostvarila
doprinos od 1,21 procentni poen, i na godišnjem nivou je veća za 0,84 procentna poena, Glava
94 (Namještaj), koja je ostvarila doprinos od 1,16 procentnih poena, i na godišnjem nivou je
manja za 1,38 procentnih poena, Glava 76 (Aluminijum i proizvodi od aluminijuma), koja je
ostvarila doprinos od 1,04 procentna poena, i na godišnjem nivou je manja za 0,59 procentnih
poena, zatim Glava 28 (Anorganski hemijski proizvodi), koja je ostvarila doprinos od 1,10
procentnih poena, i na godišnjem nivou je manja za 1,34 procentna poena, te Glava 27
(Mineralna goriva i ulja), koja bilježi doprinos od 1,06 procentnih poena, kao i smanjenje od
5,24 procentna poena na godišnjem nivou.
Tabela 3 - Struktura bh. uvoza za 2010. i 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
R.b.
Glava
CT
1
27
2
84
2010
OPIS
Mineralna goriva,
mineralna ulja i proizvodi
njihove destilacije;
bitumenske supstance;
mineralni voskovi
Nuklearni reaktori, kotlovi,
mašine, te aparati i
mehanički uređaji; njihovi
dijelovi
Vrijednost
2011
%
učešća
Vrijednost
%
učešća
Rast/Pad u
%
2.627,37
19,30%
3.340,74
21,52%
27,15%
1.014,24
7,45%
1.099,10
7,08%
8,37%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
9
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
3
87
Vozila, osim tračničkih
vozila, i njihovi dijelovi i
pribor
721,64
5,30%
902,58
5,81%
25,07%
4
85
Električne mašine i oprema,
i njihovi dijelovi;
750,11
5,51%
771,13
4,97%
2,80%
5
39
Plastične mase i proizvodi
od plastičnih masa
578,53
4,25%
631,38
4,07%
9,14%
6
72
Željezo i čelik
392,32
2,88%
466,30
3,00%
18,86%
7
30
424,50
3,12%
449,61
2,90%
5,92%
8
73
Farmaceutski proizvodi
Proizvodi od željeza i
čelika
329,52
2,42%
372,95
2,40%
13,18%
9
22
301,86
2,22%
313,39
2,02%
3,82%
10
41
Pića, alkoholi i sirće
Sirova koža sa dlakom ili
bez dlake (osim krzna) i
štavljena koža
Ukupno (1-10)
Ostalo
UKUPNO
234,24
1,72%
294,20
1,89%
25,60%
7.374,33
6.241,88
13.616,20
54,16%
45,84%
100,00%
8.641,37
6.884,06
15.525,43
55,66%
44,34%
100,00%
17,18%
10,29%
14,02%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Navedenih 10 grupa proizvoda u 2011. godini imaju učešće od 55,66% u ukupnom bh. uvozu
i ostvaruju rast od 17,18% u odnosu na prošlu godinu.
U 2011. godini pet grupa proizvoda - Mineralna goriva, Nuklearni reaktori, kotlovi i mašine,
Vozila, osim tračničkih vozila, Električne mašine i oprema, te Plastične mase i proizvodi od
plastičnih masa, učestvuje sa 43,44% u ukupnom bh. uvozu.
Od gore navedenih pet grupa proizvoda, u ukupnom bh. uvozu u 2011. godini Glava 27
(Mineralna goriva i ulja) učestvuje sa 3,34 milijardi KM ili 21,52%, i na godišnjem nivou je
porasla za 27,15%, Glava 84 (Nuklearni reaktori, kotlovi i mašine) učestvuje sa 1,10 milijardi
KM ili 7,08%, i na godišnjem nivou je veća za 8,37%, dok Glava 87 (Vozila, osim tračničkih
vozila) učestvuje sa 902,58 miliona KM ili 5,81%, što predstavlja povećanje od 25,07% na
godišnjem nivou. Također, Glava 85 (Električne mašine i oprema) učestvuje sa 771,13
miliona KM ili 4,97%, i bilježi rast od 2,80% na godišnjem nivou, dok Glava 39 (Plastične
mase i proizvodi od plastičnih masa) učestvuje sa 631,38 miliona KM ili 4,07%, i veća je za
9,14% na godišnjem nivou.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
10
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Grafikon 3: Doprinos rastu/padu uvoza na kvartalnoj osnovi (u p.p) za 2011. godinu
Izvor: Odsjek za statistiku i analizu spoljne trgovine, MSTEO
Analiza kretanja doprinosa navedenih grupa proizvoda rastu ukupnog uvoza pokazuje da ovih
pet grupa proizvoda zajedno doprinose sa 8,56 procentnih poena rastu ukupnog uvoza u 2011.
godini.
Najveći pojedinačni doprinos rastu uvoza u 2011. godini ostvarila je Glava 27 (Mineralna
goriva i ulja), i to doprinos od 5,24 procentna poena, i na godišnjem nivou bilježi pad od 0,74
procentna poena. Povećanje uvoza ove grupe proizvoda je rezultat kvartalnog povećanja
cijena nafte na međunarodnom tržištu i refleksija je povećane potražnje na domaćem tržištu.
Potom slijede Glava 87 (Vozila, osim tračničkih vozila), koja bilježi doprinos od 1,32
procentna poena, kao i povećanje od 1,68 procentnih poena na godišnjem nivou, Glava 86
(Tračnička vozila i njihovi dijelovi), koja bilježi doprinos od 0,83 procentna poena, kao i
povećanje od 0,85 procentnih poena na godišnjem nivou, Glava 84 (Nuklearni reaktori,
kotlovi, mašine, te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi), koja bilježi doprinos od 0,62
procentna poena i povećanje od 1,51 procentni poen na godišnjem nivou, te Glava 72 (Željezo
i čelik), koja je ostvarila doprinos od 0,54 procentna poena i na godišnjem nivou je manja za
0,19 procentnih poena.
1.2. Pregled kretanja ukupnog uvoza i izvoza poljoprivrednih i industrijskih proizvoda
Tabela br. 4 – Bh. uvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda za 2010 - 2011. godinu
OPIS
Vrijednost
2010
Količina 2010
Industrij
a
11.060.925.421
6.998.104.201
Poljopri
vreda
2.555.278.081
2.189.734.803
UKUP
13.616.203.502
9.187.839.004
NO
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
Vrijednost 2011
Količina 2011
12.687.935.116
7.388.111.290
2.837.492.600
2.096.292.789
15.525.427.716
9.484.404.079
Rast/Pad
Vrijednos
ti u %
KM
Rast/Pad
Količine
u%
15,73
7,13
13,09
-5,76
14,02
3,23
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
11
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
U ukupnom bh. uvozu industrijskih proizvoda za 2011. godinu najveće učešće ostvaruju:
Sirova nafta - učestvuje sa 1,29 milijardi KM ili 8,31% (Glava 27), Eurodizel sa masenim
udjelom sumpora ne većim od 0,05% - učestvuje sa 648,24 miliona KM ili 4,18% (Glava 27),
te Kameni ugalj za proizvodnju koksa, koji učestvuje sa 528,15 miliona KM ili 3,40% (Glava
27).
U ukupnom bh. uvozu poljoprivrednih proizvoda za 2011. godinu najveće učešće
ostvaruju: Sirovi šećer bez dodanih aroma ili supstanci za bojenje, za rafiniranje - učestvuje sa
184,13 miliona KM ili 2,09% (Glava 17), Pšenica i suražica, ostala - učestvuju sa 155,13
miliona KM ili 1,76% (Glava 10), te Pivo dobijeno od slada, u bocama, koje učestvuje sa
117,44 miliona KM ili 1,33% (Glava 22).
Analiza kretanja ukupnog uvoza industrijskih i poljoprivrednih proizvoda ukazuje na
činjenicu da je došlo do povećanja ukupne količine uvezenih proizvoda, uz istovremeno
povećanje ukupne vrijednosti uvoza. Međutim, gledajući po strukturi uvoza, primjetno je da je
došlo do smanjenja količine uvezenih poljoprivrednih proizvoda, uz povećanje količine
uvezenih industrijskih proizvoda, a, istovremeno, došlo je do povećanja vrijednosti uvoza
navedenih proizvoda. To je direktno posljedica povećanja cijena na međunarodnom tržištu.
Cijene uvoznih industrijskih proizvoda su se, u prosjeku, povećale za 8,65%, dok su cijene
uvoznih poljoprivrednih proizvoda, u prosjeku, porasle za 15,99%.
Tabela br. 5 – Bh. izvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda za 2010 - 2011. godinu
Rast/Pad
Vrijednosti
u%
KM
Rast/Pad
Količine
u%
7.593.285.644
18,57
15,4
441.943.005
8.035.228.649
11,68
15,88
-10,18
12,46
Vrijednost
2010
Količina
2010
Vrijednost
2011
Količina
2011
6.482.670.014
6.693.602.491
7.533.080.701
Poljoprivreda
612.834.937
451.514.466
UKUPNO
7.095.504.951 7.145.116.956
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
689.031.657
8.222.112.358
OPIS
Industrija
U ukupnom bh. izvozu industrijskih proizvoda za 2011. godinu najveće učešće ostvaruju:
Primarne legure aluminijuma - učestvuju sa 461,47 miliona KM ili 5,61% (Glava 76), Ostali
dijelovi sjedala za avione - učestvuju sa 373,36 miliona KM ili 4,54% (Glava 94), te
Električna energija, koja učestvuje sa 368,30 miliona KM ili 4,48% (Glava 27).
U ukupnom bh. izvozu poljoprivrednih proizvoda za 2011. godinu najveće učešće
ostvaruju: Bijeli šećer - sa 100,08 miliona KM ili 1,22% (Glava 17), Sirove krupne i sitne
goveđe kože s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane, cijele kože, mase po koži veće od
16 kg, vlažno soljene - sa 58,06 miliona KM ili 0,71% (Glava 41), Ostala sirova ulja - sa
učešćem od 41,55 miliona KM ili 0,51% (Glava 15), te Mlijeko i pavlaka, nekoncentrirani i
bez dodanog šećera ili drugih sladila, do uključno 3% masenih masti u originalnim
pakiranjima, neto sadržaja do uključno 2 litra, koji učestvuju sa 34,74 miliona KM ili 0,42%
(Glava 04).
Analiza kretanja ukupnog izvoza industrijskih i poljoprivrednih proizvoda ukazuje na
činjenicu da je došlo do povećanja ukupne količine izvezenih proizvoda, uz istovremeno
povećanje ukupne vrijednosti izvoza. Međutim, slično kao i kod uvoza, došlo je do smanjenja
ukupne količine izvoza poljoprivrednih proizvoda, uz povećanje ukupne količine izvezenih
industrijskih proizvoda, a, istovremeno, došlo je do povećanja vrijednosti izvoza navedenih
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
12
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
proizvoda. To je direktno posljedica kretanja cijena na međunarodnom tržištu. Cijene
izvoznih industrijskih proizvoda su se, u prosjeku, smanjile za 2,44%, dok su, istovremeno,
cijene izvoznih poljoprivrednih proizvoda, u prosjeku, porasle za 14,87%.
1.3. Struktura trgovinskog deficita
Tabela 6 - Struktura trgovinskog deficita za 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
DEFICIT
R.br.
Glava
CT
1
27
Mineralna goriva, mineralna ulja i
proizvodi njihove destilacije;
2
87
3
84
4
85
Vozila, osim tračničkih vozila, i njihovi
dijelovi i pribor
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te
aparati i mehanički uređaji; njihovi
dijelovi
Električne mašine i oprema i njihovi
dijelovi
5
39
6
OPIS
UVOZ
IZVOZ
3.340,74
1.178,28
-2.162,46
29,61%
902,58
182,85
-719,73
9,85%
1.099,10
559,84
-539,26
7,38%
771,13
255,29
-515,83
7,06%
Plastične mase i proizvodi od plastičnih
masa
631,38
156,43
-474,95
6,50%
30
Farmaceutski proizvodi
449,61
84,03
-365,58
5,01%
7
22
Pića, alkoholi i sirće
313,39
40,79
-272,61
3,73%
8
10
Žitarice
250,98
5,16
-245,81
3,37%
9
21
Razni prehrambeni proizvodi
207,45
17,16
-190,29
2,61%
294,20
119,31
-174,89
2,39%
8.260,55
7.264,88
15.525,43
2.599,14
5.622,97
8.222,11
-5.661,41
-1.641,90
-7.303,32
77,52%
22,48%
100,00%
Sirova koža sa dlakom ili bez dlake
(osim krzna) i štavljena koža
UKUPNO (1-10)
Ostalo
UKUPNO
Izvor: Agencija za statistiku BiH
10
41
Vrijednost
%u
Deficitu
Navedenih 10 grupa proizvoda u 2011. godini imaju učešće od 77,52% u ukupnom
trgovinskom deficitu, i ukupan trgovinski deficit se na godišnjem nivou povećao za 12,00%.
Posmatrano po glavama CT, najveće učešće u deficitu industrijskih proizvoda u 2011. godini
zabilježeno je kod tri grupe proizvoda, i to: Glave 27 (Mineralna goriva, mineralna ulja i
proizvodi njihove destilacije) - učešće sa 2,16 milijardi KM ili 29,61%, i na godišnjem nivou
se bilježi povećanje za 41,88%, Glave 87 (Vozila, osim tračničkih vozila, i njihovi dijelovi i
pribor) - učešće sa 719,73 miliona KM ili 9,85%, i na godišnjem nivou je deficit veći za
25,43%, te Glave 84 (Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i mehanički uređaji;
njihovi dijelovi) – učešće sa 539,26 miliona KM ili 7,38%, i veće je za 49,60% na godišnjem
nivou.
Sa druge strane, ukoliko posmatrano po glavama CT, u 2011. godini je kod pojedinih glava
zabilježen i suficit, i to u ukupnoj vrijednosti od 2,14 milijardi KM. Najveći suficit je ostvaren
kod Glave 94 (Namještaj), u vrijednosti od 573,43 miliona KM, i na godišnjem nivou se
povećao za 20,59%, kod Glave 76 (Aluminijum i proizvodi od aluminijuma), u vrijednosti od
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
13
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
438,98 miliona KM, i veći je za 9,85% na godišnjem nivou, i kod Glave 44 (Drvo i proizvodi
od drveta; drveni ugalj), u iznosu od 333,79 miliona KM, što predstavlja povećanje od
24,40% na godišnjem nivou.
Grafikon 4: Doprinos rastu/padu trgovinskog deficita po kvartalima (u p.p) u 2011. godini
Izvor: Odsjek za statistiku i analizu vanjske trgovine, MVTEO
Napomena: Negativan znak znači smanjenje deficita, a pozitivan znak povećanje deficit
Analiza kretanja doprinosa tri grupe proizvoda - Mineralna goriva, Vozila, osim tračničkih
vozila, Tračnička vozila i njihovi dijelovi, i Žitarice, rastu ukupnog deficita pokazuje da one
zajedno doprinose sa 14,90 procentnih poena ukupnom rastu deficita u 2011. godini.
Najveći pojedinačni doprinos rastu deficita u 2011. godini ostvarila je Glava 27 (Mineralna
goriva i mineralna ulja), i to od 9,79 procentnih poena, i na godišnjem nivou bilježi rast od
4,05 procentnih poena. Povećanje deficita ove grupe proizvoda je rezultat povećanja cijena
nafte na međunarodnom tržištu. Zatim slijede Glava 87 (Vozila, osim tračničkih vozila i
njihovi dijelovi i pribor), koja bilježi doprinos od 2,24 procentna poena i na godišnjem nivou
je veća za 3,61 procentni poen, Glava 86 (Tračnička vozila i njihovi dijelovi), koja bilježi
doprinos od 1,73 procentna poena i na godišnjem nivou je veća za 1,77 procentnih poena, i
Glava 10 (Žitarice), koja je ostvarila doprinos od 1,08 procentnih poena i na godišnjem nivou
je veća za 0,55 procentnih poena.
Istovremeno, kod pojedinih grupa proizvoda ostvaren je i suficit, koji je doprinio smanjenju
trgovinskog deficita. Najveće smanjenje trgovinskog deficita zabilježeno je kod tri grupe
proizvoda, i to kod: Glave 72 (Željezo i čelik), koja bilježi najveći doprinos smanjenju
trgovinskog deficita - sa doprinosom od 1,85 procentnih poena, i bilježi smanjenje od 0,17
procentnih poena na godišnjem nivou, Glave 94 (Namještaj), koja je doprinijela smanjenju
deficita sa 1,50 procentnih poena, što je za 0,59 procentnih poena više na godišnjem nivou, te
Glave 44 (Drvo i proizvodi od drveta), koja je ostvarila doprinos smanjenju deficita od 1,00
procentni poen, što predstavlja smanjenje od 0,63 procentna poena na godišnjem nivou.
Gore
navedena
analiza
pojedinačnih
doprinosa
pojedinih
grupa
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
proizvoda
14
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
povećanju/smanjenju trgovinskog deficita ukazuje na ubrzanje stope rasta uvoza u odnosu na
blago smanjenje stopa rasta izvoza, što i dovodi do povećanja stope rasta trgovinskog deficita.
1.4. Robna razmjena po zemljama
Analizirajući robnu razmjenu po regionima, primjetno je da navedenih deset zemalja ima
učešće od 74,26% u ukupnom bh. uvozu za 2011. godinu, dok na strani izvoza ostvaruje
učešće od 79,03%.
Tabela 7 - Razmjena BiH sa najznačajnijim vanjskotrgovinskim partnerima za 2011. godinu
Mil.KM
R.
br.
DRŽAVA
UVOZ
%u
ukupnom
uvozu
DRŽAVA
IZVOZ
%u
ukupnom
izvozu
1
Hrvatska
2.226,51
14,34%
Njemačka
1.215,96
14,79%
2
Njemačka
1.648,40
10,62%
Hrvatska
1.204,44
14,65%
3
Rusija
1.635,09
10,53%
Srbija
1.001,88
12,19%
4
Srbija
1.465,64
9,44%
Italija
963,55
11,72%
5
Italija
1.381,69
8,90%
Slovenija
706,82
8,60%
6
Slovenija
828,56
5,34%
Austrija
619,04
7,53%
7
Kina
774,88
4,99%
Crna Gora
300,43
3,65%
8
SAD
626,71
4,04%
Mađarska
165,97
2,02%
9
Austrija
491,68
3,17%
Kosovo
165,71
2,02%
10
Turska
450,11
2,90%
Švicarska
Ukupno (1-10)
154,10
1,87%
Ukupno (1-10)
11.529,28
74,26%
6.497,90
79,03%
Ostale zemlje
3.996,15
25,74%
Ostale zemlje
1.724,21
20,97%
UKUPNO
15.525,43
100,00%
UKUPNO
8.222,11
100,00%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Ukoliko posmatramo uvoz, najveći dio robe se uvozio iz Hrvatske (14,34%), Njemačke
(10,62%), Rusije (10,53%) i Srbije (9,44%), koje u ukupnom bh. uvozu zajedno učestvuju sa
44,93%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
15
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Grafikon 5: Učešće najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera u uvozu BiH za 2011. godinu
Izvor: Tabela 7
Grafikon 6: Učešće najznačajnijih vanjskotrgovinskih partnera u izvozu BiH za 2011. godinu
Izvor: Tabela 7
Na strani izvoza, 10 zemalja ima izuzetno visoko učešće u ukupnom bh. izvozu u 2011. godini, i
to u iznosu od 79,03%. U 2011. godini najviše se izvozilo u Hrvatsku (14,79%), Njemačku
(14,65%), Srbiju (12,19%) i Italiju (11,72%), koje u ukupnom bh. izvozu zajedno učestvuju sa
53,34%.
Izuzetno visok procenat koncentracije bh. izvoza u navedene zemlje govori o posebnoj važnosti
ovih tržišta za bh. proizvođače, bar dok ne dođe do značajnijeg prodora na tržišta drugih zemalja.
Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni sa Hrvatskom i Srbijom detaljno su dati u Poglavlju
4-Robna razmjena sa potpisnicama Sporazuma CEFTA.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
16
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
2. STRUKTURA ROBNE RAZMJENE PO REGIONIMA
Posmatrajući strukturu robne razmjene po regionima, možemo identificirati ključna izvoznouvozna tržišta za Bosnu i Hercegovinu. To su:
1)
2)
3)
4)
5)
Zemlje Evropske unije
Zemlje potpisnice Sporazuma CEFTA
Zemlje potpisnice Sporazuma EFTA
Zemlje Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska)
Ostale zemlje
U nastavku je dat tabelarni prikaz robne razmjene BiH sa pomenutim regionima.
Grafikon 7: Robna razmjena BiH po regionima za 2011. godinu
Iz gore navedenih podataka se vidi da u ukupnoj robnoj razmjeni BiH u 2011. godini najveće
učešće imaju zemlje članice EU i članice potpisnice CEFTA-e, što nam ukazuje na značaj
ovih tržišta, kao i na geografsku koncentriranost na samo nekoliko zemalja.
Pokrivenost uvoza izvozom BiH sa zemljama članicama EU je 65,10% i učešće ovih zemalja
u ukupnom izvozu je 55,78%, dok u ukupnom uvozu iznosi 45,38%.
Pokrivenost uvoza izvozom BiH sa potpisnicama CEFTA-e u 2011. godini iznosila je 74,04%
i učešće ovih zemalja u ukupnom izvozu je veće (34,95%) nego u ukupnom uvozu (25,00%).
Najveću pokrivenost uvoza izvozom BiH ima sa potpisnicama EFTA-e, koja u posmatranom
periodu iznosi 177,35%. Učešće ovih zemalja u ukupnom izvozu je 2,01%, a u ukupnom
uvozu 0,60%.
Pokrivenost uvoza izvozom sa Turskom je 33,34% i njeno učešće u ukupnom izvozu je
1,83%, dok u ukupnom uvozu iznosi 2,90%.
Pokrivenost uvoza izvozom BiH sa zemljama Ostatka svijeta je 11,00%, pri čemu je učešće
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
17
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
ovih zemalja u ukupnom izvozu 5,42%, a u ukupnom uvozu iznosi 26,12%.
Tabela 8 - Uvoz u BiH po regionima za period 2009 - 2011. godina
Mil.KM
Region
UVOZ
2009
2010
Rast/Pad u %
2011
2010/2009
2011/2010
EU
6.063,80
6.251,48
7.045,74
3,10%
12,71%
CEFTA
3.316,16
3.683,37
3.881,64
11,07%
5,38%
EFTA
97,22
96,95
93,35
-0,28%
-3,72%
UoST*
366,82
379,01
450,11
3,32%
18,76%
2.511,19
3.205,41
4.054,60
27,65%
26,49%
12.355,18
13.616,20
15.525,43
10,21%
14,02%
Ostatak svijeta
Ukupno
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Zemlje Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska)
U odnosu na 2010. godinu, u 2011. godini došlo je do rasta uvoza iz zemalja EU, i to za
12,71% , i na godišnjem nivou je veći za 6,61 procentni poen.
Poređenje podataka o uvozu na godišnjem nivou ukazuje na rast uvoza iz zemalja potpisnica
Sporazuma CEFTA za 5,38%, što je za 5,69 procentnih poena manje u odnosu na prethodnu
godinu.
Uvoz iz zemalja potpisnica Sporazuma EFTA bilježi pad na godišnjem nivou od 3,72%, što
predstavlja smanjenje od 3,44 procentna poena.
Poređenje podataka o uvozu na godišnjem nivou ukazuje na rast uvoza iz Turske za 18,76%,
što je za 15,44 procentna poena više u odnosu na prethodnu godinu.
Uvoz iz Ostatka svijeta je u 2011. godini zabilježio rast od 26,49% i manji je za 1,16
procentnih poena na godišnjem nivou. Posmatrajući ukupan uvoz iz Ostatka svijeta, potrebno
je naglasiti da četiri zemlje - Rusija, Kina, SAD i Brazil, učestvuju sa 83,02%, dok analiza
uvoza po robama pokazuje da Glava 27 (Mineralna goriva i mineralna ulja) učestvuje sa
50,24% u ukupnoj vrijednosti uvoza iz Ostatka svijeta, a Glava 84 (Nuklearni reaktori, kotlovi
i mašine) ostvaruje učešće od 6,72%.
Tabela 9 - Izvoz iz BiH po regionima za 2009 - 2011. godinu
Mil.KM
Region
IZVOZ
2009
2010
EU
3.000,69
3.869,91
CEFTA
2.104,50
2.546,59
EFTA
126,40
168,51
UoST*
51,85
81,66
Ostatak svijeta
247,76
428,83
Ukupno
5.531,20
7.095,50
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Zemlje Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska)
Rast/Pad u %
2011
4.586,69
2.873,87
165,55
150,05
445,96
8.222,11
2010/2009
28,97%
21,01%
33,32%
57,49%
73,09%
28,28%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
2011/2010
18,52%
12,85%
-1,76%
83,75%
3,99%
15,88%
18
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
U odnosu na 2010. godinu, u 2011. godini došlo je do rasta izvoza u zemlje EU za 18,52% i
na godišnjem nivou je manji za 10,45 procentnih poena.
Poređenje podataka o izvozu na godišnjem nivou ukazuje na rast izvoza u zemlje potpisnice
Sporazuma CEFTA za 12,85% i na godišnjem nivou je manji za 8,16 procentnih poena.
U odnosu na 2010. godinu, u 2011. godini bilježi se pad izvoza u zemlje potpisnice
Sporazuma EFTA u vrijednosti 1,76% i na godišnjem nivou je manji za 35,08 procentnih
poena.
Poređenjem podataka o izvozu u 2011. godini, uočava se da je došlo do rasta izvoza u Tursku
za 83,75% i na godišnjem nivou je veći za 26,26 procentnih poena.
Izvoz u Ostatak svijeta je u 2011. godini zabilježio rast od 3,99% u odnosu na 2010. godinu i
na godišnjem nivou je manji za 69,10 procentnih poena. Posmatrajući ukupan izvoz u Ostatak
svijeta, potrebno je naglasiti da četiri zemlje - Rusija, Iran, Maroko i Egipat, učestvuju sa
36,60%, dok analiza izvoza po robama pokazuje da Glava 28 (Anorganski hemijski
proizvodi) učestvuje sa 22,24% u ukupnoj vrijednosti izvoza u Ostatak svijeta, a Glava 27
(Mineralna goriva i mineralna ulja) učestvuje sa 15,76% u ukupnoj vrijednosti izvoza u
zemlje Ostatka svijeta.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
19
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
3. ROBNA RAZMJENA SA ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE
Tabela 10 - Robna razmjena BiH sa EU za 2008 - 2011. godinu
2011
2010
2009
2008
Godina
Period
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
UVOZ
IZVOZ
1.751,41
3.751,55
5.803,53
7.820,05
1.401,50
2.941,64
4.461,22
6.063,80
1.299,49
2.890,16
4.531,37
6.251,48
1.530,02
895,68
1.909,94
2.863,41
3.703,30
693,92
1.411,47
2.205,75
3.000,69
868,48
1.880,25
2.861,97
3.869,91
1.091,41
3.357,85
5.175,89
7.045,74
2.285,85
3.467,73
4.586,69
DEFICIT
Pokrivenost u %
-855,73
-1.841,61
-2.940,12
-4.116,75
-707,58
-1.530,17
-2.255,47
-3.063,11
-431,01
-1.009,91
-1.669,40
-2.381,57
-438,61
-1.072,00
-1.708,17
-2.459,05
51,14%
50,91%
49,34%
47,36%
49,51%
47,98%
49,44%
49,49%
66,83%
65,06%
63,16%
61,90%
71,33%
68,07%
67,00%
65,10%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
U 2011. godini vrijednost uvoza izosila je 7,05 milijardi KM, što je za 12,71% ili 794,26
miliona KM više u odnosu na vrijednost uvoza ostvarenog u 2010. godini.
U istom periodu, ukupan izvoz BiH u EU iznosio je 4,59 milijardi KM, što na godišnjem
nivou predstavlja povećanje od 18,52% ili 716,78 miliona KM.
Posmatrajući kretanje uvoza i izvoza za 2011. godinu, uočava se da je došlo do rasta deficita,
što je uzrokovano manjim rastom izvoza i većim rastom uvoza. Na godišnjem nivou deficit je
porastao za 3,25% ili za 77,48 miliona KM.
Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU u 2011. godini iznosila je 65,10%, što je za
3,20% više od pokrivenosti u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosila 61,90%.
Na godišnjem nivou stopa rasta izvoza se smanjila za značajnih 10,45 procentnih poena.
Stopa rasta uvoza se na godišnjem nivou značajno povećala, i to za 9,61 procentni poen. Kao
rezultat ovih kretanja, godišnja stopa rasta deficita se povećala za 25,50 procentnih poena.
3.1. Robna razmjena sa EU po zemljama
Analizirajući strukturu robne razmjene po zemljama, evidentno je da od 27 zemalja članica
EU najveće učešće u ukupnom bh. izvozu u EU ima Njemačka – učešće od 26,51%, dok,
istovremeno, u uvozu učestvuje sa 23,40%. Ovi pokazatelji ukazuju na značaj Njemačke kao
najznačajnijeg trgovinskog partnera BiH sa EU.
Na drugom mjestu je Italija, koja u ukupnom bh. izvozu u EU ima učešće od 21,01%, dok u
uvozu učestvuje sa 19,61%. Značajan trgovinski partner iz EU je i Slovenija, koja po učešću u
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
20
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
ukupnom bh. izvozu u EU zauzima treće mjesto - sa 15,41%, dok u uvozu učestvuje sa
11,76%.
Grafikon 8: Zemlje EU sa najvećim učešćem u bh. izvozu u EU u 2011. godini
Grafikon 9: Zemlje EU sa najvećim učešćem u bh. uvozu iz EU u 2011. godini
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
21
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
3.2. Robna razmjena sa EU po robama
Tabela 11 - Struktura bh. izvoza u EU za 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
%u
ukupnom
izvozu EU
R.br.
Glava
CT
1
94
Namještaj; nosači madraca
652,12
14,22%
2
84
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i
mehanički uređaji; njihovi dijelovi
480,74
10,48%
3
64
444,14
9,68%
4
76
Aluminijum i proizvodi od aluminijuma
394,84
8,61%
5
44
Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
308,36
6,72%
6
73
Proizvodi od željeza i čelika
263,20
5,74%
7
72
Željezo i čelik
251,33
5,48%
8
85
Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi
208,02
4,54%
9
28
Anorganski hemijski proizvodi
184,87
4,03%
177,97
3.365,58
940,36
4.586,69
3,88%
73,38%
20,50%
100,00%
OPIS
Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda
Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i heklanih
Ukupno (1-10)
Ostalo
UKUPAN IZVOZ
Izvor: Agencija za statistiku BiH
10
62
IZVOZ
Najznačajnije grupe proizvoda koje BiH izvozi u EU imaju učešće od 73,38% u ukupnom bh.
izvozu u EU i svi su industrijski proizvodi.
Najveće učešće u ukupnom izvozu bilježi Glava CT 94 – Namještaj, nosači madraca, koja
učestvuje sa 652,12 miliona KM ili 14,22%, i na godišnjem nivou bilježi smanjenje rasta od
20,40 procentnih poena. Glava CT 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i
mehanički uređaji, njihovi dijelovi, koja učestvuje sa 480,74 miliona KM ili 10,48%, i na
godišnjem nivou bilježi povećanje rasta od 5,93 procentna poena, Glava CT 64 – Obuća,
nazuvci i slični proizvodi i dijelovi tih proizvoda, koja učestvuje sa 444,14 miliona KM ili
9,68%, i na godišnjem nivou bilježi povećanje rasta od 6,92 procentna poena, te Glava CT 76
– Aluminijum i proizvodi od aluminijuma, koja ima učešće od 394,84 miliona KM ili 8,61%,
i na godišnjem nivou bilježi smanjenje rasta od 59,90 procentnih poena.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
22
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 12 - Struktura bh. uvoza iz EU za 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
%u
ukupnom
uvozu EU
R.br.
Glava
CT
1
87
Vozila, osim tračničkih vozila, i njihovi dijelovi i pribor
761,85
10,81%
84
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine,te aparati i mehanički
uređaji; njihovi dijelovi
650,47
9,23%
27
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
destilacije; bitumenske supstance; mineralni voskovi
402,22
5,71%
4
39
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
402,01
5,71%
5
85
Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi
396,52
5,63%
6
30
Farmaceutski proizvodi
294,84
4,18%
7
72
Željezo i čelik
288,63
4,10%
41
Sirova koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i
štavljena koža
222,46
3,16%
9
73
Proizvodi od željeza i čelika
208,21
2,96%
10
28
203,85
3.831,05
3.214,68
7.045,74
2,89%
54,37%
45,63%
100,00%
2
3
8
OPIS
Anorganski hemijski proizvodi
Ukupno (1-10)
Ostalo
UKUPAN UVOZ
Izvor: Agencija za statistiku BiH
UVOZ
Najznačajnije grupe proizvoda koje BiH uvozi iz EU imaju učešće od 54,37% u ukupnom bh.
uvozu iz EU i svi su industrijski proizvodi.
Najveće učešće u ukupnom uvozu bilježe Glava 87 CT - Vozila, osim željezničkih ili
tramvajskih vozila, sa učešćem od 761,85 miliona KM ili 10,81%, i na godišnjem nivou je
veća za 51,90 procentnih poena, Glava CT 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati
i mehanički uređaji i njihovi dijelovi, koja učestvuje sa 650,47 miliona KM ili 9,23%, i na
godišnjem nivou bilježi povećanje rasta od 6,21 procentni poen, zatim Glava CT 27 –
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, bitumenske supstance i
mineralni voskovi, koja učestvuje sa 402,22 miliona KM ili 5,71%, i na godišnjem nivou
bilježi povećanje rasta od 30,40 procentnih poena, te Glava CT 39 – Plastične mase i
proizvodi od plastičnih masa, koja učestvuje sa 402,01 milion KM ili 5,71%, i na godišnjem
nivou bilježi povećanje rasta od 1,90 procentnih poena.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
23
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 13 - Struktura deficita BiH sa zemljama EU po glavama CT za 2011. godinu
R.br.
Glava
CT
87
39
30
OPIS
-599,50
-317,79
-293,12
-254,52
10,35%
-188,50
-1.653,42
-805,62
-2.459,05
7,67%
67,24%
32,76%
100,00%
DEFICIT
Vozila, osim tračničkih vozila, i njihovi dijelovi i pribor
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
Farmaceutski proizvodi
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
4
27
destilacije
5
85
Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi
Ukupno (1-5)
Ostalo
UKUPNO
Izvor: Agencija za statistiku BiH
1
2
3
Mil.KM
%u
deficitu
24,38%
12,92%
11,92%
Najznačajnije grupe proizvoda sa kojima BiH ima deficit u robnoj razmjeni sa EU su
industrijski proizvodi i imaju učešće od 67,24% u ukupnom EU deficitu.
Najveće učešće u ukupnom deficitu bilježe Glava CT 87 - Vozila, osim željezničkih ili
tramvajskih vozila, sa učešćem od 599,50 miliona KM ili 24,38%, i na godišnjem nivou je
veća za 63,90 procentnih poena, zatim Glava CT 39 – Plastične mase i proizvodi od plastičnih
masea, koja učestvuje sa 317,79 miliona KM ili 12,92%, i na godišnjem nivou bilježi
smanjenje rasta od 8,10 procentnih poena, Glava 30 – Farmaceutski proizvodi, koja učestvuje
sa 293,12 miliona KM ili 11,92%, i na godišnjem nivou bilježi povećanje rasta od 5,67
procentnih poena, Glava CT 27 – Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
destilacije, bitumenske supstance i mineralni voskovi, koja učestvuje sa 254,52 miliona KM
ili 10,35%, i na godišnjem nivou bilježi povećanje rasta od 52,70 procentnih poena, te Glava
CT 85 – Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, koija ima učešće od 188,50 miliona
KM ili 7,67%, pri čemu je rast deficita na godišnjem nivou smanjen za 20,40 procentnih
poena.
3.3 Pregled kretanja uvoza i izvoza poljoprivrednih i industrijskih proizvoda iz EU
Tabela 14 - Uvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda iz EU za 2010-2011. godinu
Rast/Pad
Vrijednosti
u%
KM
Rast/Pad
Količine u
%
Vrijednost
2010
Količina
2010
Vrijednost
2011
Količina
2011
5.429.564.352
1.956.303.125
6.115.404.860
1.998.104.365
14
4,65
Poljoprivreda
821.911.916
671.072.690
UKUPNO
6.251.476.268 2.627.375.815
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
930.330.402
7.045.735.262
591.849.572
2.589.953.937
15,22
12,71
-17,5
-1,42
OPIS
Industrija
U ukupnom bh. uvozu industrijskih poizvoda iz EU u 2011. godini najveće učešće
ostvaruju: Eurodizel sa masenim udjelom sumpora ne većim od 0,05% - sa učešćem od
196,34 miliona KM ili 7,58% (Glava 27), Lični automobili i druga motorna vozila, gdje je
zapremina cilindra veća od 1500 cm3, ali ne veća od 2500 cm3, korištena - sa učešćem od
185,55 miliona KM ili 7,6% (Glava 87), Lijekovi pripremljeni u oblike ili pakiranja za
pojedinačnu prodaju – učestvuju sa 179,97 miliona KM ili 6,95% (Glava 30).
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
24
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
U ukupnom bh. uvozu poljoprivrednih proizvoda iz EU u 2011. godini najveće učešće
ostvaruju: Ostala pšenica i suražica – učestvuje sa 86,77 miliona KM ili 3,35% (Glava 10),
Ulje od sjemena suncokreta (sirovo ulje), ostalo – učestvuje sa 36,04 miliona KM ili 1,39%
(Glava 15), Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno, ostali komadi s kostima,
neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine – učestvuje sa 34,03 miliona KM ili
1,31% (Glava 02),
Analiza kretanja ukupnog uvoza industrijskih i poljoprivrednih proizvoda ukazuje na
činjenicu da je došlo do smanjenja ukupne količine uvezenih proizvoda, uz istovremeno
povećanje ukupne vrijednosti uvoza. Međutim, gledajući po strukturi uvoza, primjetno je da je
došlo do smanjenja količine uvezenih poljoprivrednih proizvoda, uz povećanje količine
uvezenih industrijskih proizvoda, a, istovremeno, došlo je do povećanja vrijednosti uvoza
navedenih grupa proizvoda. To je direktno posljedica povećanja cijena na međunarodnom
tržištu. Cijene uvoznih industrijskih proizvoda su se, u prosjeku, povećale za 10,28%, dok su,
istovremeno, cijene uvoznih poljoprivrednih proizvoda, u prosjeku, porasle za 28,34%.
Tabela 15 - Izvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda u EU za 2010-2011. godinu
Rast/Pad
Vrijednosti
u%
KM
Rast/Pad
Količine u
%
Vrijednost
2010
Količina
2010
Vrijednost
2011
Količina
2011
3.663.276.586
2.576.635.877
4.370.293.893
2.712.567.723
21,87
4,92
Poljoprivreda
206.634.560
136.055.443
UKUPNO
3.869.911.146 2.712.691.320
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
216.394.599
4.586.688.492
114.640.310
2.827.208.033
8,21
18,52
-15,36
4,22
OPIS
Industrija
U ukupnom bh. izvozu industrijskih poizvoda u EU u 2011. godini najveće učešće
ostvaruju: Ostali dijelovi sjedala - sa učešćem od 373,20 miliona KM ili 8,14% (Glava 94),
Primarne legure aluminijuma - sa učešćem od 259,27 miliona KM ili 5,65% (Glava 76), te
Ostali dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo, ili uglavnom, za motore iz tarifnog
broja 8407 ili 8408 – sa učešćem od 126,48 miliona KM ili 2,76% (Glava 84).
U ukupnom bh. izvozu poljoprivrednih proizvoda u EU u 2011. godini najveće učešće
ostvaruju: Sirove krupne i sitne goveđe kože s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane,
cijele kože, mase po koži veće od 16 kg, vlažno soljene – sa učešćem od 54,45 miliona KM ili
1,19% (Glava 41), te Bijeli šećer, koji učestvuje sa 33,94 miliona KM ili 0,74% (Glava 17).
Analiza kretanja ukupnog izvoza industrijskih i poljoprivrednih proizvoda ukazuje na
činjenicu da je došlo do povećanja ukupne količine izvezenih proizvoda, uz istovremeno
povećanje ukupne vrijednosti izvoza. Međutim, slično kao i kod uvoza, došlo je do smanjenja
ukupne količine izvoza poljoprivrednih proizvoda, uz povećanje ukupne količine izvezenih
industrijskih proizvoda, dok je, istovremeno, došlo do povećanja vrijednosti izvoza navedenih
proizvoda. To je direktno posljedica kretanja cijena na međunarodnom tržištu.
Cijene izvoznih industrijskih proizvoda na EU tržište su se, u prosjeku, povećale za 13,32%,
dok su, istovremeno, cijene izvoznih poljoprivrednih proizvoda na EU tržište, u prosjeku,
porasle za 24,29%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
25
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
4. ROBNA RAZMJENA SA POTPISNICAMA SPORAZUMA CEFTA
4.1. Ukupna robna razmjena sa potpisnicama Sporazuma CEFTA
Tabela 16 - Robna razmjena BiH sa CEFTA-om za 2008 - 2011. godinu
2011
2010
2009
2008
Godina
Period
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
UVOZ
1.008,12
2.271,55
3.644,07
4.712,37
695,23
1.562,69
2.441,95
3.316,16
710,45
1.641,86
2.674,49
3.683,37
826,36
1.833,21
2.888,27
3.881,64
IZVOZ
553,19
1.222,70
1.878,62
2.491,71
443,46
953,12
1.542,19
2.104,50
514,86
1.181,60
1.897,47
2.546,59
681,49
1.436,74
2.176,78
2.873,87
DEFICIT
-454,92
-1.048,85
-1.765,45
-2.220,66
-251,78
-609,57
-899,77
-1.211,65
-195,60
-460,26
-777,02
-1.136,78
-144,87
-396,48
-711,49
-1.007,77
Pokrivenost u %
54,87%
53,83%
51,55%
52,88%
63,79%
60,99%
63,15%
63,46%
72,47%
71,97%
70,95%
69,14%
82,47%
78,37%
75,37%
74,04%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
U 2011. godini vrijednost uvoza iz zemalja potpisnica CEFTA-e iznosla je 3,88 milijardi KM,
što je za 5,38% ili 198,27 miliona KM više u odnosu na 2010. godinu.
U istom periodu ukupan izvoz BiH u zemlje potpisnice Sporazuma CEFTA iznosio je 2,87
milijardi KM, što na godišnjem nivou predstavlja povećanje od 12,85% ili 327,28 miliona
KM.
Zbog značajnog rasta izvoza u zemlje CEFTA-e, došlo je do većeg procenta pokrivenosti i
smanjenja deficita.
Trgovinski deficit u robnoj razmjeni sa zemljama CEFTA-e je u 2011. godini pao za 11,35%
na godišnjem nivou, tj. za 129,01 milion KM.
Pokrivenost uvoza izvozom u 2011. godini iznosila je 74,04%, što je za 4,90% više od
pokrivenosti u odnosu na prethodnu godinu, kada je ona iznosila 69,14%.
Tabela 17 - Uvoz i izvoz BiH sa zemljama potpisnicama CEFTA-e
Mil.KM
Potpisnica
Albanija
Crna Gora
Hrvatska
Kosovo/UNMIK[1]
2009
2010
2011
UVOZ
1,66
38,77
1.855,14
IZVOZ
12,23
229,51
944,14
UVOZ
5,04
44,54
2.058,95
IZVOZ
42,71
310,18
1.070,63
UVOZ
4,08
40,63
2.226,51
IZVOZ
69,68
300,43
1.204,44
3,26
113,52
5,34
156,01
3,35
165,71
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
26
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Makedonija
128,96
Moldavija
5,32
Srbija
1.283,01
SCG
0,04
Ukupno CEFTA
3.316,16
Ukupno Svijet
12.355,18
Izvor: Agencija za statistiku BiH
[1]
Po rezoluciji VSUN 1244
61,54
2,12
741,44
0,00
2.104,50
5.531,20
137,28
2,74
1.429,48
0,01
3.683,37
13.616,20
69,97
2,32
894,77
0,00
2.546,59
7.095,50
139,03
2,39
1.465,64
0,02
3.881,64
15.525,43
128,91
2,82
1.001,88
0,00
2.873,87
8.222,11
U poređenju sa prethodnom godinom, u 2011. godini je došlo do rasta ukupnog uvoza iz
zemalja članica CEFTA-e za 5,38%, i smanjen je za 5,69 procentnih poena.
Uvoz iz Hrvatske je na godišnjem nivou porastao za 8,14%, i manji je za 2,85 procentnih
poena. U isto vrijeme, uvoz iz Srbije ostvaruje rast od 2,53%, što na godišnjem nivou
predstavlja smanjenje od 8,89 procentnih poena. Hrvatska i Srbija zajedno učestvuju sa
95,12% u ukupnom uvozu iz zemalja potpisnica CEFTA-e.
Ukupan izvoz u zemlje članice CEFTA-e je na godišnjem nivou porastao za 12,85% i manji je
za 8,15 procentnih poena u odnosu na prethodnu godinu.
U posmatranom periodu, izvoz u Hrvatsku je porastao za 12,50% i manji je za 0,90
procentnih poena na godišnjem nivou, dok je izvoz u Srbiju porastao za 11,97%, što je za 8,71
procentnih poena manje u odnosu na prethodnu godinu.
Hrvatska i Srbija učestvuju sa 76,77% u ukupnom izvozu u zemlje potpisnice CEFTA-e.
4.2. Ukupna robna razmjena sa potpisnicama Sporazuma CEFTA po robama
Tabela 18 - Struktura bh. izvoza u CEFTA-u za 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
% u ukupnom
izvozu
R.br.
Glava
CT
1
27
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
destilacije; bitumenske supstance; mineralni voskovi
851,84
29,64%
2
72
Željezo i čelik
297,13
10,34%
3
76
Aluminijum i proizvodi od aluminijuma
269,00
9,36%
4
44
Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
154,71
5,38%
5
73
Proizvodi od željeza i čelika
138,05
4,80%
6
28
100,73
3,50%
7
48
Anorganski hemijski proizvodi
Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od
kartona
87,22
3,03%
8
04
Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi
84,14
2,93%
9
94
Namještaj; nosači madraca
73,34
2,55%
10
17
Šećeri i proizvodi od šećera
Ukupno (1-10)
69,17
2,41%
2.125,33
73,95%
748,54
26,05%
2.873,87
100,00%
OPIS
Ostalo
UKUPAN IZVOZ
IZVOZ
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
27
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Navedne grupe proizvoda koje BiH izvozi u zemlje potpisnice Sporazuma CEFTA imaju
učešće od 73,95% u ukupnom bh. izvozu u zemlje CEFTA-e, od čega, u ukupnom izvozu,
industrijski proizvodi imaju učešće od 68,62%, dok poljoprivredni proizvodi učestvuju sa
5,33%.
Najveće učešće u ukupnom izvozu bilježe: Glava CT 27 – Mineralna goriva, mineralna ulja i
proizvodi njihove destilacije – učešće od 851,84 miliona KM ili 29,4%, Glava CT 72 –
Željezo i čelik – učešće od 297,13 miliona KM ili 10,34%, te Glava CT 76 – Aluminijum i
proizvodi od aluminijuma, koja učestvuje sa 269,00 miliona KM ili 9,36%.
Tabela 19 - Struktura bh. uvoza iz CEFTA-e za 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
R.br.
Glava
CT
1
27
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
destilacije; bitumenske supstance; mineralni voskovi
899,24
23,17%
2
22
Pića, alkoholi i sirće
250,83
6,46%
3
10
Žitarice
145,29
3,74%
4
39
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
129,63
3,34%
5
84
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i mehanički
uređaji; njihovi dijelovi
112,73
2,90%
6
73
Proizvodi od željeza i čelika
112,22
2,89%
7
19
Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, skroba ili mlijeka
103,95
2,68%
8
85
Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi
100,77
2,60%
9
21
Razni prehrambeni proizvodi
92,73
2,39%
10
72
Željezo i čelik
Ukupno (1-10)
92,38
2,38%
OPIS
Ostalo
UKUPAN UVOZ
Izvor: Agencija za statistiku BiH
UVOZ
% u ukupnom
uvozu
2.039,77
52,55%
1.841,87
47,45%
3.881,64
100,00%
Navedene grupe proizvoda koje BiH uvozi iz zemalja potpisnica Sporazuma CEFTA u
ukupnom bh. uvozu imaju učešće od 52,55%. Od toga, u ukupnom uvozu, industrijski
proizvodi imaju učešće od 37,28%, dok poljoprivredni proizvodi učestvuju sa 15,27%.
Najveće učešće u ukupnom uvozu bilježe Glava CT 27 – Mineralna goriva, mineralna ulja i
proizvodi njihove destilacije, bitumenske supstance i mineralni voskovi, koja učestvuje sa
899,24 miliona KM ili 23,17%, Glava CT 22 – Pića, alkoholi i sirće, koja učestvuje sa 250,83
miliona KM ili 6,46%, te Glava CT 10 – Žitarice, koja učestvuje sa 145,29 miliona KM ili
3,74%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
28
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 20 - Struktura deficita BiH sa zemljama potpisnicama CEFTA-e za 2011. godinu
Pića, alkoholi i sirće
-216,42
Mil.KM
%u
deficitu
21,47%
Žitarice
-141,56
14,05%
Razni prehrambeni proizvodi
-80,72
8,01%
24
Duhan i prerađene zamjene duhana
-77,53
7,69%
19
Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, skroba ili mlijeka;
slastičarski proizvodi
Ukupno (1-5)
-68,39
6,79%
-584,62
58,01%
-423,15
41,99%
-1.007,77
100,00%
1
Glava
CT
22
2
10
3
21
4
5
R.br.
OPIS
DEFICIT
Ostalo
UKUPNO
Izvor: Agencija za statistiku BiH
U 2011. godini ukupan deficit sa zemljama potpisnicama CEFTA-e iznosio je 1,01 milijardu
KM, pri čemu je deficit pet navedenih grupa proizvoda iznosio 584,62 miliona KM i
učestvuje sa 58,01% u ukupnom deficitu sa zemljama potpisnicama CEFTA–e. Navedenih pet
grupa proizvoda, koji imaju najveće učešće u deficitu sa zemljama potpisnicama CEFTA-e, su
poljoprivredni proizvodi.
4.3. Pregled kretanja uvoza i izvoza poljoprivrednih i industrijskih proizvoda sa CEFTA-om
Tabela 21- Uvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda iz zemalja CEFTA-e za 2010 2011. godinu
Rast/Pad
Vrijednosti
u%
KM
Rast/Pad
Količine u
%
Vrijednost
2010
Količina
2010
Vrijednost
2011
Količina
2011
2.377.826.224
2.095.103.412
2.509.515.269
2.211.465.317
6,73
5,42
Poljoprivreda 1.305.541.157 1.167.048.543
UKUPNO
3.683.367.382 3.262.151.955
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
1.372.124.675
3.881.639.944
1.109.300.978
3.320.766.295
10,22
5,38
-0,11
1,80
OPIS
Industrija
U ukupnom bh. uvozu industrijskih proizvoda iz zemalja potpisnica Sporazuma CEFTA
u 2011. godini najveće učešće ostvaruju: Eurodizel sa masenim udjelom sumpora ne većim od
0,05%, koji učestvuje sa 451,89 miliona KM ili 11,64% (Glava 27), Nafta sa oktanskim
brojem (RON) 95, ili većim, ali manjim od 98, koja učestvuje sa 178,91 milion KM ili 4,61%
(Glava 27), te Električna energija, koja učestvuje sa 109,36 miliona KM ili 2,82% (Glava 27).
U ukupnom bh. uvozu poljoprivrednih proizvoda iz zemalja potpisnica Sporazuma
CEFTA u 2011. godini najveće učešće ostvaruju: Pivo dobijeno iz slada, u bocama, koje
učestvuje sa 105,62 miliona KM ili 2,72% (Glava 22), Cigarete koje sadrže duhan, ostale,
koje učestvuju sa 89,63 miliona KM ili 2,31% (Glava 24), Pšenica, suražica i ostala, koje
učestvuju sa 68,37 miliona KM ili 1,76% (Glava 10).
Podaci o ukupnom uvozu iz zemalja CEFTA-e pokazuju sličan trend kretanja kao i podaci o
uvozu iz EU. U 2011. godini došlo je do povećanja ukupne količine i vrijednosti uvezenih
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
29
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
proizvoda. Međutim, posmatrajući po strukturi uvoza, primjetno je da je došlo do smanjenja
ukupne količine uvezenih poljoprivrednih proizvoda, dok je količina industrijskih proizvoda
porasla, uz povećanje vrijednosti uvoza obje grupe proizvoda. To je, kao i kod slučaja sa
uvozom iz EU, posljedica kretanja cijena na međunarodnom tržištu. Cijene uvoznih
industrijskih proizvoda iz zemalja CEFTA-e su se smanjile za 0,01%, dok su cijene uvoznih
poljoprivrednih proizvoda veće za 10,57%.
Tabela 22 - Izvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda u zemlje CEFTA-e za 2010-2011.
godinu
Rast/Pad
Vrijednosti
u%
KM
Rast/Pad
Količine u
%
Vrijednost
2010
Količina
2010
Vrijednost
2011
Količina
2011
2.196.398.636
3.452.601.284
2.433.506.093
4.021.186.264
10,8
16,47
Poljoprivreda
350.187.030
236.675.614
UKUPNO
2.546.585.666 3.689.276.898
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
440.362.735
2.873.868.828
312.750.028
4.333.936.292
25,75
12,85
32,14
17,47
OPIS
Industrija
U ukupnom bh. izvozu industrijskih proizvoda u zemlje potpisnice Sporazuma CEFTA u
2011. godini najveće učešće ostvaruju: Električna energija - sa učešćem od 239,57 miliona
KM ili 8,34% (Glava 27), Primarne legure aluminijuma, koje učestvuju sa 202,20 miliona
KM ili 7,04% (Glava 76), te Koks i polukoks od kamenog uglja, mrkog uglja ili treseta,
aglomerirani ili ne, retortni ugalj i ostali, koji učestvuju sa 198,67 miliona KM ili 6,91%
(Glava 27).
U ukupnom bh. izvozu poljoprivrednih proizvoda u zemlje potpisnice Sporazuma
CEFTA u 2011. godini najveće učešće ostvaruju: Bijeli šećer, koji učestvuje sa 65,15 miliona
KM ili 2,27%, Mlijeko i pavlaka, nekoncentrirani i bez dodatnog šećera ili drugih sladila, do
uključno 3% masenih masti u originalnim pakiranjima, neto sadržaja ne većeg od 2 litra, koji
učestvuju sa 34,74 miliona KM ili 1,21% (Glava 04), i Ostala sirova ulja, koja učestvuju sa
29,19 miliona KM ili 1,02% (Glava 15).
Podaci o ukupnom izvozu u zemlje CEFTA-e pokazuju da je u 2011. godini došlo do
povećanja ukupne količine izvezenih proizvoda i ukupne vrijednosti izvoza industrijskih i
poljoprivrednih proizvoda. Međutim, analiza podataka ukazuje da je situacija kod izvoza u
zemlje CEFTA-e drugačija u odnosu na podatke o uvozu iz zemalja CEFTA-e. Naime,
posmatrajući izvoz industrijskih proizvoda, primjetan je veći rast ukupne količine izvezenih
proizvoda u odnosu na rast vrijednosti izvoza, što je posljedica pada cijena, koji, u prosjeku,
iznosi 4,87%. I kod izvoza poljoprivrednih proizvoda situacija je identična i bilježi se veći
rast izvoza količine u odnosu na rast ukupne izvezene vrijednosti, što je, također, posljedica
pada cijena, koji, u prosjeku, iznosi 4,84%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
30
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
4.4. Ukupna robna razmjena sa Republikom Hrvatskom
Tabela 23 - Učešće izvoza/uvoza sa Hrvatskom u ukupnom bh. izvozu/uvozu
Mil.KM
IZVOZ
Period
Ukupan
bh. izvoz
Izvoz u
Hrvatsku
UVOZ
% izvoza u
Hrvatsku
Ukupan
bh. uvoz
Uvoz iz
Hrvatske
% uvoza iz
Hrvatske
PokrivenostHrvatska (%)
2009
5.531,20
944,14
17,07%
12.355,18
1.855,14
15,02%
50,89%
2010
7.095,50
1.070,63
15,09%
13.616,20
2.058,95
15,12%
52,00%
2011
8.222,11
1.204,44
14,65%
15.525,43
2.226,51
14,34%
54,10%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Prema prezentiranim podacima, uvoz iz Hrvatske u ukupnom bh. uvozu učestvuje sa 14,34%,
dok izvoz u Hrvatsku u ukupnom bh. izvozu učestvuje sa 14,65%.
Pokrivenost uvoza izvozom sa Hrvatskom u posmatranom periodu iznosi 54,10% i veća je za
2,1% u odnosu na prethodnu godinu.
Tabela 24 - Uvoz iz Hrvatske za 2009 - 2011. godinu
HS
2009
*Poljoprivredni proizvodi
591,65
Porast uvoza poljoprivrednih proizvoda
Industrijski proizvodi
1.263,48
Porast uvoza industrijskih proizvoda
UKUPNO
1.855,14
Porast uvoza iz Hrvatske
Izvor:Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
2010
606,32
2,48%
1.452,63
14,97%
2.058,95
10,99%
Mil. KM
2011
655,86
8,17%
1.570,65
8,12%
2.226,51
8,14%
Ukoliko posmatramo uvoz poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini, isti se povećao za
8,17%, što je na godišnjem nivou više za 5,69 procentnih poena. Sa druge strane, i uvoz
industrijskih proizvoda je porastao na godišnjem nivou za 8,12%, ali je smanjen za 6,85
procentnih poena u odnosu na 2010. godinu.
Značajno je istaći da je u posmatranom periodu uvoz iz Hrvatske porastao za 8,14%, dok je u
2010. godini, u odnosu na 2009. godinu, također, zabilježen rast uvoza, i to od 10,99%.
Tabela 25 - Izvoz u Hrvatsku za 2009 - 2011. godinu
HS
2009
154,33
789,82
944,14
-
*Poljoprivredni proizvodi
Porast izvoza poljoprivrednih proizvoda
Industrijski proizvodi
Porast izvoza industrijskih proizvoda
UKUPNO
Porast izvoza u Hrvatsku
Izvor:Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
2010
170,98
10,79%
899,65
13,91%
1.070,63
13,40%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
Mil. KM
2011
199,33
16,58%
1.005,11
11,72%
1.204,44
12,50%
31
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Na strani izvoza, vrijednost poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini porasla je za 16,58% ili
5,79 procentnih poena na godišnjem nivou. Također, izvoz industrijskih proizvoda bilježi rast
od 11,72%, ali je smanjen u odnosu na postotak rasta u 2010. godini, i to za 2,19 procentnih
poena na godišnjem nivou.
U 2011. godini, u odnosu na prethodnu godinu, izvoz u Hrvatsku je porastao za 12,50%, ali je
smanjen u odnosu na postotak rasta u 2010. godini za 0,90 procentnih poena, dok je u 2010.
godini, u odnosu na 2009. godinu, zabilježen rast izvoza od 13,40%.
4.5. Ukupna robna razmjena sa Republikom Srbijom
Među vanjskotrgovinskim partnerima Bosne i Hercegovine, Republika Srbija zauzima visoko
mjesto po vrijednosti ostvarene ukupne razmjene. Podaci o robnoj razmjeni dati su u
sljedećim tabelama.
Tabela 26 – Učešće izvoza /uvoza sa Srbijom u ukupnom bh. izvozu/uvozu
Mil.KM
IZVOZ
Period
Ukupan
bh. izvoz
Izvoz u
Srbiju
2009
5.531,20
741,44
2010
7.095,50
894,77
2011
8.222,11
1.001,88
Izvor: Agencija za statistiku BiH
UVOZ
% izvoza
u Srbiju
13,40%
12,61%
12,19%
Ukupan bh.
uvoz
12.355,18
13.616,20
15.525,43
Uvoz iz
Srbije
1.283,01
1.429,48
1.465,64
% uvoza
iz Srbije
PokrivenostSrbija (%)
10,38%
10,50%
9,44%
57,79%
62,59%
68,36%
Prezentirani podaci za 2011. godinu pokazuju da uvoz iz Srbije u ukupnom bh. uvozu
učestvuje sa 9,44%, dok izvoz u Srbiju u ukupnom bh. izvozu učestvuje sa 12,19%.
Pokrivenost uvoza izvozom sa Srbijom u 2011. godini iznosila je 68,36%, pri čemu je
ostvarila rast za 5,77% u odnosu na pokrivenost u 2010. godini.
Tabela 27 - Uvoz iz Srbije za 2009 - 2011. godinu
Mil. KM
HS
2009
*Poljoprivredni proizvodi
513,72
Porast uvoza poljoprivrednih proizvoda
Industrijski proizvodi
769,28
Porast uvoza industrijskih proizvoda
UKUPNO
1.283,01
Porast uvoza iz Srbije
Izvor:Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
2010
602,74
17,33%
826,73
7,47%
1.429,48
11,42%
2011
626,67
3,97%
838,97
1,48%
1.465,64
2,53%
Ukoliko posmatramo uvoz poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini, isti se povećao za
3,97%, što je na godišnjem nivou manje za 13,36 procentnih poena. Sa druge strane, i uvoz
industrijskih proizvoda je porastao na godišnjem nivou za 1,48%, što je za 5,99 procentnih
poena manje u odnosu na prethodnu godinu.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
32
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Značajno je istaći da je u posmatranom periodu uvoz iz Srbije porastao za 2,53%, dok je u
2010. godini, u odnosu na 2009. godinu, zabilježen rast uvoza od 11,42%. Ovo ukazuje da je
došlo do usporavanja rasta uvoza iz Srbije.
Tabela 28 - Izvoz u Srbiju za 2009 - 2011. godinu
Mil. KM
HS
2009
*Poljoprivredni proizvodi
Porast izvoza poljoprivrednih proizvoda
Industrijski proizvodi
Porast izvoza industrijskih proizvoda
UKUPNO
Porast izvoza u Srbiju
Izvor:Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
2010
83,98
657,46
741,44
-
90,65
7,94%
804,12
22,31%
894,77
20,68%
2011
90,69
0,04%
911,19
13,31%
1.001,88
11,97%
Na strani izvoza, vrijednost poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini povećana je za 0,04%
na godišnjem nivou, i manja je za 7,90 procentnih poena u odnosu na stopu rasta u 2010.
godini. Također, izvoz industrijskih proizvoda bilježi rast od 13,31% i manji je za 9,00
procentnih poena u odnosu na stopu rasta u 2010. godini.
U 2011. godini, u odnosu na prethodnu godinu, izvoz u Srbiju porastao je za 11,97% i manji
je za 8,71 procentni poen u odnosu na stopu rasta ostvarenu u 2010. godini, dok je 2010.
godine, u odnosu na 2009. godinu, zabilježen značajan rast izvoza, i to od 20,68%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
33
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
5. ROBNA RAZMJENA SA POTPISNICAMA UGOVORA O SLOBODNOJ
TRGOVINI (TURSKA)
Tabela 29 - Robna razmjena sa Turskom u periodu 2008 - 2011. godina
Mil.KM
Period
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2011
2010
2009
2008
Godina
UVOZ
204,54
511,77
737,09
863,07
81,7
180,44
269,39
366,82
72,02
169,2
266,42
379,01
93,06
212,39
334,81
450,11
IZVOZ
3,4
9,42
17,09
20,52
5,54
14,83
30,93
51,85
23,17
44,32
62,68
81,66
31,22
67,57
106,23
150,05
DEFICIT
-201,14
-502,35
-720
-842,55
-76,16
-165,61
-238,46
-314,97
-48,85
-124,88
-203,74
-297,35
-61,84
-144,82
-228,58
-300,06
Pokrivenost u %
1,66%
1,84%
2,32%
2,38%
6,78%
8,22%
11,48%
14,13%
32,17%
26,19%
23,53%
21,55%
33,55%
31,81%
31,73%
33,34%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
U 2011. godini vrijednost uvoza iz Turske iznosila je 450,11 miliona KM, što je za 18,76% ili
71,10 miliona KM više u odnosu na 2010. godinu.
U istom periodu, ukupan izvoz BiH u zemlje potpisnice Sporazuma o slobodnoj trgovini
(Turska) iznosio je 150,05 miliona KM, što na godišnjem nivou predstavlja povećanje od
83,75% ili 68,39 miliona KM.
Posmatrajući kretanje uvoza i izvoza za 2011. godinu, došlo je do rasta deficita u vrijednosti
od 2,71 milion KM, što na godišnjem nivou predstavlja porast od 0,91% u poređenju sa 2010.
godinom.
Pokrivenost uvoza izvozom za 2011. godinu iznosila je 33,34%, što je za 11,79% više od
pokrivenosti u odnosu na prethodnu godinu, kada je ona iznosila 21,55%.
Tabela 30 - Struktura bh. izvoza u Tursku za 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
R.br.
Glava
CT
1
72
2
3
4
5
OPIS
IZVOZ
Željezo i čelik
Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od
kartona
76,46
42
Proizvodi od kože, sedlarski i remenarski proizvodi
14,79
84
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i mehanički
uređaji; njihovi dijelovi
7,20
41
Sirova koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena
koža
6,67
48
16,96
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
% u ukupnom
izvozu
50,95%
11,30%
9,86%
4,80%
4,44%
34
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
destilacije; bitumenske supstance; mineralni voskovi
6,34
36
Eksplozivi; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforne legure;
zapaljivi preparati
5,06
8
28
Anorganski hemijski proizvodi
3,69
2,46%
9
29
Organskohemijska jedinjenja
2,82
1,88%
10
73
Proizvodi od željeza i čelika
Ukupno (1-10)
1,69
141,67
1,13%
94,42%
8,38
5,58%
150,05
100,00%
27
6
7
Ostalo
UKUPAN IZVOZ
4,22%
3,37%
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
Navedne grupe proizvoda koje BiH izvozi u zemlje potpisnice Ugovora o slobodnoj trgovini
(Turska) imaju učešće od 94,42% u ukupnom bh. izvozu istih i sve su industrijski proizvodi.
Najveće učešće u ukupnom izvozu bilježe Glava CT 72 – Željezo i čelik - sa učešćem od
76,46 miliona KM ili 50,95%, Glava CT 48 – Papir i karton - sa učešćem od 16,96 miliona
KM ili 11,30%, te Glava CT 42 – Proizvodi od kože, sedlarski i remenarski proizvodi, koja
učestvuje sa 14,79 miliona KM ili 9,86%.
Tabela 31 - Struktura bh. uvoza iz Turske za 2011. godinu po glavama CT
Mil.KM
R.br.
Glava
CT
1
84
OPIS
UVOZ
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i mehanički uređaji;
njihovi dijelovi
51,85
%u
ukupnom
uvozu
11,52%
2
39
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
40,03
8,89%
3
87
Vozila, osim tračničkih vozila, i njihovi dijelovi i pribor
30,50
6,78%
4
85
Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi
28,59
6,35%
5
62
Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i heklanih
26,73
5,94%
6
61
Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili heklani
24,55
5,45%
7
73
Proizvodi od željeza i čelika
20,13
4,47%
8
57
Tepisi i drugi tekstilni podni pokrivači
12,33
2,74%
9
52
11,76
2,61%
10
19
Pamuk
Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, skroba ili mlijeka; slastičarski
proizvodi
Ukupno (1-10)
2,51%
11,29
257,75
57,26%
Ostalo
143,26
31,83%
UKUPAN IZVOZ
450,11
100,00%
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
Navedene grupe proizvoda koje BiH uvozi iz zemalja Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska)
imaju učešće od 57,26% u ukupnom bh. uvozu. Od toga, u ukupnom uvozu, industrijski
proizvodi imaju učešće od 54,75%, a poljoprivredni proizvodi učestvuju sa 2,51%.
Najveće učešće u ukupnom uvozu bilježe Glava CT 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine,
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
35
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
te aparati i mehanički uređaji, koja učestvuje sa 51,85 miliona KM ili 11,52%, Glava CT 39 –
Plastične mase i proizvodi, koja učestvuje sa 40,03 miliona KM ili 8,89%, te Glava 87 CT –
Vozila, osim željezničkih, koja učestvuje sa 30,50 miliona KM ili 6,78%.
Tabela 32 - Struktura deficita BiH sa Turskom za 2011. godinu
1
Glava
CT
83
Razni proizvodi od običnih metala
-51,85
Mil.KM
%u
deficitu
17,28%
2
38
Razni proizvodi hemijske industrije
-39,97
13,32%
3
86
Tračnička vozila i njihovi dijelovi; kolosječni sklopovi i pribor i
njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za
prometne puteve svih vrsta
-30,50
10,16%
4
61
Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili heklani
-26,72
8,91%
5
60
Pleteni ili heklani materijali
Ukupno (1-5)
R.br.
OPIS
DEFICIT
-24,15
8,05%
-173,19
57,72%
Ostalo
-126,86
42,28%
UKUPNO
-300,06
100,00%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Ukupan deficit sa zemljama potpisnicama Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska) u 2011.
godini iznosio je 300,06 miliona KM, gdje je deficit pet navedenih grupa proizvoda iznosio
173,19 miliona KM, i učestvuje sa 57,72% u ukupnom deficitu sa zemljama potpisnicama
Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska). Navedenih pet grupa proizvoda, koje imaju najveće
učešće u deficitu sa zemljama potpisnicama Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska), su
industrijski proizvodi.
5.1. Pregled kretanja uvoza i izvoza poljoprivrednih i industrijskih proizvoda sa Turskom
Tabela 33 - Uvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda iz Turske za 2010-2011. godinu
OPIS
Industrija
Vrijednost
2010
Količina 2010
Vrijednost
2011
Količina 2011
Rast/Pad
Vrijednosti
u%
KM
Rast/Pad
Količine
u%
76.857.836
391.995.714
87.815.261
29,68
19,86
Poljoprivreda
53.214.118
32.177.268
UKUPNO
379.005.369
109.035.104
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
58.114.079
450.109.793
34.962.689
122.777.950
3,00
18,76
3,81
12,60
325.791.251
U ukupnom bh. uvozu industrijskih proizvoda iz zemalja potpisnica Ugovora o slobodnoj
trgovini (Turska) u 2011. godini najveće učešće ostvaruju: Vrata, prozori i okviri za njih,
koji učestvuju sa 12,56 miliona KM ili 2,79% (Glava 39), te Mašine za proizvodnju slatkiša,
koje učestvuju sa 12,31 miliona KM ili 2,73% (Glava 84).
U ukupnom bh. uvozu poljoprivrednih proizvoda iz zemalja potpisnica Ugovora o
slobodnoj trgovini (Turska) u 2011. godini najveće učešće ostvaruju: Paradajz, svjež ili
rashlađen - sa učešćem od 5,53 miliona KM ili 1,23% (Glava 07), te Limuni - sa učešćem od
4,43 miliona KM ili 0,98% (Glava 08).
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
36
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 34 - Izvoz poljoprivrednih i industrijskih proizvoda u Tursku za 2010-2011. godinu
OPIS
Industrija
Vrijednost
2010
Količina 2010
Vrijednost
2011
Količina 2011
Rast/Pad
Vrijednosti
u%
KM
Rast/Pad
Količine
u%
46.047.254
140.641.836
159.355.777
165,24
216,95
Poljoprivreda
31.207.208
66.774.772
UKUPNO
81.661.839
112.822.026
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
9.411.911
150.053.747
4.930.186
164.285.963
-72,69
83,75
-93,53
45,62
50.454.631
U ukupnom bh. izvozu industrijskih proizvoda u zemlje potpisnice Ugovora o slobodnoj
trgovini (Turska) u 2011. godini najveće učešće ostvaruju: Otpaci i lomljevina od željeza ili
čelika, ostali - sa 61,15 miliona KM ili 40,75% (Glava 72), te Kraft-papir za vreće,
nebijeljeni, sa masenim udjelom vlakana od crnogorice dobivenih sulfatnim ili natronskim
postupkom ne manjim od 80% u ukupnom sadržaju vlakna – sa učešćem od 15,83 miliona
KM ili 10,55% (glava 48).
U ukupnom bh. izvozu poljoprivrednih proizvoda u zemlje potpisnice Ugovora o
slobodnoj trgovini (Turska) u 2011. godini najveće učešće ostvaruju Sirove ovčje i janjeće
kože, janjeće, i to sa učešćem od 5,79 miliona KM ili 3,86% (Glava 41).
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
37
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
6. ROBNA RAZMJENA BIH U SEKTORU POLJOPRIVREDE
U ovom dijelu dokumenta prezentirani su i analizirani podaci o robnoj razmjeni
poljoprivrednih proizvoda BiH.
Politika u sektoru poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja u BiH posljednjih se godina
razvija u skladu sa ciljevima i potrebama za pripremu i priključenje EU. Potpisivanjem SSP-a
i Privremenog sporazuma, BiH je ušla u ugovorni odnos sa EU i postala potencijalni kandidat
za članstvo, te joj je omogućen pristup na tržište od skoro 500 miliona potencijalnih
potrošača. Napredak koji je BiH do sada postigla u području trgovinske politike je ograničen i
krhak. Iako je BiH potpisala veliki broj bilateralnih ugovora sa susjednim zemljama,
neefikasni mehanizmi trgovinske politike koji trenutno postoje u BiH nisu doveli do
značajnog porasta izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Također, napori BiH da
udovolji zahtjevima za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) i da dostigne
usklađenost sa pravnim naslijeđem EU (acquis communautaire) su značajni koraci na putu
integracije u svjetsku ekonomiju, s ciljem postajanja pune članice Evropske unije.
Prema Izvještaju o napretku za 2011. godinu, Bosna i Hercegovina je ostvarila mali napredak
u usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, sigurnosti
hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i ribarstva.
Poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini, prema podacima za 2010.2 godinu, kao i u
prethodnim godinama, u strukturi BDP učestvuje sa 7,08%. Vrijednost sektora poljoprivrede,
lova i šumarstva iznosila je 1,733 miliona KM. Iako nema veliki udio u bruto domaćem
proizvodu, sektor poljoprivrede i dalje predstavlja granu privrede koja zapošljava 19,6%
stanovništva u BiH.
Poljoprivredna proizvodnja u 2011. godini, na osnovu promjene indeksa proizvodnje, ima
pozitivan trend rasta. Tako se, na primjer, u 2011. godini, u poređenju sa prethodnom
godinom, bilježi pozitivan trend rasta u proizvodnji pšenice, i to za 44%, ječma - za 30,9%,
raži – za 30,2%, zobi – za 36,1% i heljde – za 13,5%. Proizvodnja kukuruza je manja za
10,5%, tako da je evidentan negativan indeks proizvodnje. Također, pozitivan trend
proizvodnje i blagi porast prinosa evidentan je i u proizvodnji povrća, voća, industrijskih,
krmnih kultura i drugim tipovima proizvodnje.
Iako zvanični statistički podaci pokazuju pozitivne trendove u poljoprivrednoj proizvodnji,
potrebe stanovništva se ipak ne mogu u potpunosti zadovoljiti domaćom proizvodnjom.
Poljoprivrednici i prerađivači imaju potencijal da tržište u zemlji obezbijede mnogim od
proizvoda koji se trenutno uvoze, ali trenutno nisu sposobni da konkurišu uvoznim
proizvodima. Lokalna potražnja gravitira ka proizvodima višeg kvaliteta, raznovrsnijoj ponudi
i sigurnim proizvodima, što su, do sada, kvaliteti koji se, uglavnom, pripisuju proizvodima
stranog porijekla. Najznačajni problem sa kojim se sektor poljoprivrede, odnosno domaći
poljoprivredni prozvođači susreću već duži niz godina, jeste nemogućnost izvoza
poljoprivrednih proizvoda na strano tržište, a naročito tržište Evropske unije, i to usljed
nedostatka sertifikacije i licenciranja poljoprivrednih proizvoda u skladu sa EU standardima.
U kontekstu aktivnosti vezanih za olakšavanje i stvaranje uvjeta za izvoz bh. proizvoda,
MVTEO BiH je, u saradnji sa UzV BiH i UzZZB BiH, izradilo „Mapu puta sa ciljem
2
Podaci o BDP za BiH za 2010. godinu objavljeni su 25.07.2011. godine.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
38
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
stvaranja uvjeta za izvoz proizvoda životinjskog i biljnog porijekla sa konkretnim rokovima i
izvršiocima“, koju je usvojilo VM BiH na 131. sjednici, održanoj 26.08.2010. godine.
Prihvatanjem Mape puta omogućeno je ažurnije reagiranje nadležnih institucija s ciljem
rješavanja niza problema sa kojima se susreću poljoprivredni proizvođači i prerađivači u BiH
prilikom izvoza proizvoda životinjskog i biljnog porijekla. Akcioni plan Mape puta je u fazi
realizacije, mada, tokom 2011. godine realizacija nije bila na zadovoljavajućem nivou, jer još
uvijek nisu otklonjene smetnje za ubrzano donošenje propisa unutar nadležnosti institucija,
niti je jasno definirana uloga i mjerodavnost inspekcija u postupku kontrole „od njive do
trpeze“, kao ni problematika preklapanja nadležnosti inspekcijskih tijela.
Dodatno, s ciljem zaštite domaće poljoprivrede i poboljšanja uvjeta poslovanja u
poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji BiH, tokom 2011. godine aktivnosti su
se realizirale u skladu sa „Prijedlogom mjera za poboljšanje uvjeta poslovanja u
poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambenoj industriji BiH“. U periodu od godinu dana,
djelovanjem nadležnih institucija, učinjen je značajan napredak u realizaciji usvojenih mjera.
Od ukupno 25 mjera, do sada je realizirano 10, dok je preostalih 15 u fazi realizacije.
Ipak, i pored ostvarenog napretka u procesu evropskih integracija, i niza drugih realiziranih
aktivnosti, sveukupno gledano, pripreme BiH u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja,
sigurnosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike i ribarstva još uvijek su u ranoj fazi.
Razvoj funkcionalnog sistema za provođenje acquis-a iz oblasti sigurnosti hrane,
uspostavljanje pravnog okvira za standardizaciju, mjeriteljstvo, akreditaciju i sertifikovanje
proizvoda, približavanje tehničkih propisa acquis-u, daljnje jačanje institucionalnih i
administrativnih kapaciteta, kao i bliža saradnja i koordinacija među relevantnim
ministarstvima i institucijama, preuzimanje i implementacija zakonodavstva EU, i potpuna
implementacija Mape puta, za izvoz predstavljaju prioritete koji se moraju realizirati tokom
2012. godine, da bi se obezbjedio izvoz bh. proizvoda i osigurao put ka Evropskoj uniji.
6.1. Struktura bh. robne razmjene poljoprivrednih proizvoda
U ovom dijelu dokumenta posmatrana je struktura bh. robne razmjene poljoprivrednih
proizvoda u skladu sa WTO klasifikacijom i sa međunarodnom HS klasifikacijom, prema
kojoj se poljoprivredni proizvodi razvrstavaju po glavama Carinske tarife od 1 do 24 (Prilog
br. 1).
Tabela 35 - Uporedni pregled bh. razmjene poljoprivrednih proizvoda za 2009 - 2011. godinu
Mil. KM
Period
2009
2010
2011
UVOZ
Rast/Pad
u%
IZVOZ
Rast/Pad
u%
OBIM
Rast/Pad
u%
2.389,96
471,03
2.860,98
2.555,28
6,92%
612,83
30,11%
3.168,11
10,74%
2.837,49
11,04%
689,03
12,43%
3.526,52
11,31%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
DEFICIT
Rast/Pad
u%
Pokrivenost u
%
-1.918,93
-1.942,44
-2.148,46
1,23%
10,61%
19,71%
23,98%
24,28%
U bh. robnoj razmjeni poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini je, u odnosu na prethodnu
godinu, zabilježen rast uvoza od 11,04%, dok je na strani izvoza zabilježen rast od 12,43%, te
je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 24,28%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
39
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 36 - Robna razmjena poljoprivrednih proizvoda po regionima za 2011. godinu
Mil. KM
Region
IZVOZ
EU
CEFTA
EFTA
UoST*
Ostatak
svijeta
UKUPNO
216,39
440,36
4,18
9,41
%u
ukupnom
izvozu
31,41%
63,91%
0,61%
1,37%
930,33
1.372,12
4,19
58,11
%u
ukupnom
uvozu
32,79%
48,36%
0,15%
2,05%
18,68
2,71%
472,73
689,03
100,00%
2.837,49
UVOZ
Pokrivenost
(%)
OBIM
%u
obimu
23,26%
32,09%
99,69%
16,20%
1.146,73
1.812,49
8,37
67,53
32,52%
51,40%
0,24%
1,91%
16,66%
3,95%
491,41
13,93%
100,00%
24,28%
3.526,52
100,00%
DEFICIT/
SUFICIT
-713,94
-931,76
-0,01
-48,70
-454,05
-2.148,46
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Zemlje Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska)
** Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
U ukupnoj bh. razmjeni poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini najveće učešće imaju
zemlje potpisnice CEFTA-e (51,40 %), te članice EU (32,52%).
U ukupnom bh. izvozu poljoprivrednih proizvoda potpisnice CEFTA-e učestvuju sa 63,91%,
a članice EU sa 31,41%.
U ukupnom bh. uvozu poljoprivrednih proizvoda potpisnice CEFTA-e učestvuju sa 48,36%, a
članice EU sa 32,79%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
40
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 37 – Bh. uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda po regionima
Mil.KM
Region
EU
CEFTA
EFTA
UoST*
2009
2011
UVOZ
795,62
1.193,00
4,04
55,02
IZVOZ
133,06
305,13
3,08
18,80
UVOZ
821,91
1.305,54
3,72
53,21
IZVOZ
206,63
350,19
4,77
31,21
UVOZ
930,33
1.372,12
4,19
58,11
IZVOZ
216,39
440,36
4,18
9,41
342,28
10,96
370,89
20,04
472,73
18,68
2.389,96
471,03
2.555,28
612,83
2.837,49
689,03
Ostatak svijeta
UKUPNO
2010
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Zemlje Ugovora o slobodnoj trgovini (Turska)
** Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
Prema podacima iz tabele može se vidjeti da je u 2011. godini, u odnosu na prethodnu godinu,
došlo do rasta uvoza, a i izvoza poljoprivrednih proizvoda, gdje je uvoz porastao za 11,04%, a
izvoz za 12,43%.
Stopa rasta uvoza pokazuje trend rasta na godišnjem nivou i veća je za 4,13 procentnih poena,
dok je stopa rasta izvoza na godišnjem nivou manja za 17,67 procentnih poena.
U 2011. godini zabilježen je rast uvoza poljoprivrednih proizvoda po regionima, pa tako je
uvoz iz EU porastao za 13,19%, iz CEFTA-e za 5,10%, iz EFTA-e za 12,80%, iz UoST za
9,21%, dok je uvoz poljoprivrednih proizvoda iz zemalja Ostatka svijeta porastao za 27,46%.
Izvoz poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini bilježi rast u zemlje EU i u zemlje CEFTA-e,
dok je u zemlje EFTA-e, UoST i Ostatka svijeta zabilježen pad izvoza poljoprivrednih
proizvoda. Izvoz poljoprivrednih proizvoda u EU je porastao za 4,72%, u zemlje potpisnice
CEFTA-e za 25,75%, dok je izvoz poljoprivrednih proizvoda u zemlje EFTA-e pao za
12,29%, pri čemu je najveći pad izvoza poljoprivrednih proizvoda zabilježen u zemlje UoST
(Turska) - za 69,84%, te u zemlje Ostatka svijeta - za 6,78%.
Tabela 38 - Struktura bh. razmjene poljoprivrednih proizvoda (Glave CT 1-24)
Mil.KM
2010
Glava CT
UVOZ
2011
IZVOZ
UVOZ
IZVOZ
Rast/Pad
UVOZA
Rast/Pad
IZVOZA
1
92,19
7,60
96,74
6,91
4,93%
-9,09%
2
109,57
13,34
129,10
16,69
17,82%
25,16%
3
16,67
14,60
17,55
18,91
5,24%
29,47%
4
151,28
82,17
169,78
86,17
12,23%
4,87%
5
1,98
0,06
1,47
0,35
-25,72%
524,87%
6
16,55
1,53
15,55
2,88
-6,04%
87,94%
7
55,06
30,44
60,20
27,32
9,34%
-10,25%
8
107,73
43,03
108,70
46,43
0,91%
7,91%
9
76,01
7,93
111,63
8,08
46,87%
1,83%
10
203,91
28,22
250,98
5,16
23,08%
-81,71%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
41
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
11
44,02
2,37
59,42
5,08
34,98%
114,56%
12
97,39
5,62
73,83
6,61
-24,19%
17,64%
13
1,00
0,01
0,92
0,00
-7,67%
100,00%
14
0,48
0,12
0,58
0,09
18,73%
-22,45%
15
103,33
55,11
146,44
58,22
41,72%
5,65%
16
105,20
42,42
108,06
38,07
2,72%
-10,27%
17
188,51
54,52
261,98
114,94
38,97%
110,81%
18
126,40
16,11
128,51
14,04
1,66%
-12,84%
19
156,92
37,81
161,58
43,18
2,97%
14,18%
20
48,88
19,40
48,94
20,43
0,13%
5,30%
21
198,11
15,46
207,45
17,16
4,71%
10,96%
22
301,86
34,11
313,39
40,79
3,82%
19,56%
23
156,87
20,52
162,61
16,45
3,66%
-19,86%
24
Ukupno
(1-24)
% (1-24)
UKUPNO
142,47
20,56
134,54
18,26
-5,56%
-11,22%
2.502,40
553,08
2.769,95
612,20
10,69%
10,69%
18,38%
13.616,20
7,79%
7.095,50
17,84%
15.525,43
7,45%
8.222,11
14,02%
15,88%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa Kombinovanom nomenklaturom ( gl. CT 1-24)
Ukupan uvoz poljoprivrednih proizvoda (Glave Carinske tarife 1-24) u 2011. godini iznosio
je 2,77 milijardi KM, što predstavlja 17,84% od ukupnog bh. uvoza.
Uvoz poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini porastao je za 10,69% u odnosu na prethodnu
godinu.
Ukupan izvoz poljoprivrednih proizvoda (Glave Carinske tarife 1-24) u 2011. godini iznosio
je 612,20 miliona KM i predstavlja 7,45% od ukupnog bh. izvoza.
Izvoz poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini porastao je za 10,69% u odnosu na prethodnu
godinu.
6.2. Struktura deficita u trgovini poljoprivrednih proizvoda
Tabela 39 - Struktura deficita u razmjeni poljoprivrednih proizvoda za 2011. godinu
Mil. KM
Glava
CT
OPIS
1
Žive životinje
2
Meso i drugi klanični proizvodi za jelo
3
UVOZ
IZVOZ
DEFICIT
% učešća u
deficitu
96,74
6,91
-89,83
4,16%
129,10
16,69
-112,41
5,21%
Ribe, ljuskari, mekušci i slično
17,55
18,91
1,36
-0,06%
4
Mlijeko, ptičja jaja, med i slično
169,78
86,17
-83,61
3,87%
5
Ostali proizvodi životinjskog porijekla
1,47
0,35
-1,13
0,05%
6
Ukrasne biljke, korijenje i slično
15,55
2,88
-12,67
0,59%
7
Povrće, korijenje i krtole za jelo
60,20
27,32
-32,88
1,52%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
42
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
8
Voće za jelo; kore agruma, dinja, lubenica
108,70
46,43
-62,27
2,89%
9
Kava, čaj, mate čaj i začini
111,63
8,08
-103,56
4,80%
10
Žitarice
250,98
5,16
-245,81
11,39%
11
Proizvodi mlinske industrije; skrob i slično
59,42
5,08
-54,34
2,52%
12
Zrnevlje, sjeme, plodovi, stočna hrana i slično
73,83
6,61
-67,22
3,12%
13
Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti
0,92
0,00
-0,92
0,04%
14
Pletarski biljni materijal i slično
0,58
0,09
-0,48
0,02%
15
Biljna i životinjska mast i vosak i slično
146,44
58,22
-88,22
4,09%
16
Prerađevine od mesa, riba, ljuskara i slično
108,06
38,07
-70,00
3,24%
17
Šećer i proizvodi od šećera
261,98
114,94
-147,04
6,81%
18
Kakao i proizvodi od kakaoa
128,51
14,04
-114,47
5,30%
19
Proizvodi na bazi žitarica, mlijeka i slično
161,58
43,18
-118,40
5,49%
20
Proizvodi od povrća, voća i slično
48,94
20,43
-28,51
1,32%
21
Razni proizvodi za ishranu
207,45
17,16
-190,29
8,82%
22
Pića, alkoholi i sirće
313,39
40,79
-272,61
12,63%
23
Ostaci i otpaci prehrambene industrije i slično
162,61
16,45
-146,17
6,77%
24
Duhan i proizvodi zamjene duhana
Ukupno (1-24)
% (1-24)
UKUPNO
134,54
2.769,95
17,84%
15.525,43
18,26
612,20
7,45%
8.222,11
-116,28
-2.157,74
29,54%
-7.303,32
5,39%
100,00%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa Kombinovanom nomenklaturom ( gl. CT 1-24)
Bosna i Hercegovina i dalje bilježi deficit po svim glavama Carinske tarife (1-24), osim kod
Glave 03 - Ribe, mekušci, ljuskari i slično, gdje je u 2011. godini ostvaren suficit u iznosu od
1,36 miliona KM. To govori u prilog činjenici da je BiH uvozno orijentirana zemlja kada se
radi o poljoprivrednim proizvodima.
U 2011. godini najveće učešće u deficitu robne razmjene bh. poljoprivrednih proizvoda imali
su:
Glava CT 22 – Pića , alkoholi i sirće (12,63%);
Glava CT 10 – Žitarice (11,39%);
Glava CT 21 – Razni prehrambeni proizvodi (8,82%);
Glava CT 17 – Šećeri i proizvodi od šećera (6,81%);
Glava CT 23 – Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana
(6,77%);
6. Glava CT 19 – Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, skroba ili mlijeka; slastičarski
proizvodi (5,49%);
7. Glava CT 24 – Duhan i prerađene zamjene duhana (5,39%);
8. Glava CT 18 – Kakao i proizvodi od kakaoa (5,30%);
9. Glava CT 02 - Meso i jestivi klaonički proizvodi (5,21%);
10. Glava CT 09 – Kava, čaj, mate čaj i začini (4,80%).
1.
2.
3.
4.
5.
Ukupno: 72,62 %
Navedenih deset grupa poljoprivrednih proizvoda po glavama CT 1-24 u 2011. godini
učestvuju sa 72,62% u ukupnom deficitu poljoprivrednih proizvoda.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
43
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
6.3. Razmjena poljoprivrednih proizvoda sa Hrvatskom i Srbijom
6.3.1. Robna razmjena sa Hrvatskom
Tabela 40 - Uporedni pregled razmjene poljoprivrednih proizvoda sa Hrvatskom
OPIS
Rast/Pad
2010/2009
Mil.KM
Rast/Pad
2011/2010
2009
2010
2011
UVOZ IZ HRVATSKE
591,65
606,32
655,86
2,48%
8,17%
IZVOZ U HRVATSKU
154,33
170,98
199,33
10,79%
16,58%
OBIM ROBNE RAZMJENE
745,98
777,29
855,19
4,20%
10,02%
-437,33
-435,34
-456,53
-0,45%
4,87%
DEFICIT/SUFICIT
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
Ukupan obim razmjene poljoprivrednih proizvoda Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom u 2011.
godini iznosio je 855,19 miliona KM, te predstavlja rast od 10,02% u odnosu na prethodnu
godinu, kada je ukupna razmjena iznosila 777,29 miliona KM.
Uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske u 2011. godini iznosio je 655,86 miliona KM, te
je veći za 8,17% u odnosu na prethodnu godinu.
Izvoz poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku u 2011. godini iznosio je 199,33 miliona KM, te
je veći za 16,58% u odnosu na prethodnu godinu.
Tabela 41 - Razmjena poljoprivrednih proizvoda sa Hrvatskom za 2011. godinu
2011
Glava CT
Mil. KM
Učešće po glavama
CT
% uvoza % izvoza
iz
u
Hrvatske Hrvatsku
Ukupan
bh. uvoz
Ukupan
bh.
izvoz
Pokrivenost
Uvoz iz
Hrvatske
Izvoz u
Hrvatsku
Pokrivenost
1
96,74
6,91
7,14%
20,68
0,00
0,00%
21,38%
0,00%
2
129,10
16,69
12,93%
20,34
7,77
38,22%
15,75%
46,56%
3
17,55
18,91
107,74%
2,59
5,04
194,24%
14,79%
26,66%
4
169,78
86,17
50,76%
74,66
46,22
61,91%
43,97%
53,64%
5
1,47
0,35
23,62%
0,17
0,01
5,45%
11,77%
2,72%
6
15,55
2,88
18,52%
0,51
0,69
134,81%
3,28%
23,87%
7
60,20
27,32
45,38%
3,80
12,88
338,78%
6,31%
47,13%
8
108,70
46,43
42,71%
7,04
6,72
95,47%
6,48%
14,48%
9
111,63
8,08
7,23%
5,62
0,13
2,29%
5,03%
1,60%
10
250,98
5,16
2,06%
49,26
1,18
2,39%
19,63%
22,79%
11
59,42
5,08
8,55%
16,79
0,22
1,33%
28,25%
4,38%
12
73,83
6,61
8,96%
27,80
0,65
2,33%
37,66%
9,79%
13
0,92
0,00
0,00%
0,04
0,00
0,00%
3,90%
0,00%
14
0,58
0,09
15,81%
0,00
0,02
0,00%
0,00%
19,33%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
44
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
15
146,44
58,22
39,76%
23,39
35,11
150,08%
15,97%
60,30%
16
108,06
38,07
35,22%
50,36
7,35
14,59%
46,60%
19,31%
17
261,98
114,94
43,87%
12,25
5,01
40,91%
4,68%
4,36%
18
128,51
14,04
10,93%
34,80
3,16
9,07%
27,08%
22,48%
19
161,58
43,18
26,72%
26,89
24,17
89,86%
16,64%
55,97%
20
48,94
20,43
41,75%
9,28
8,31
89,48%
18,97%
40,66%
21
207,45
17,16
8,27%
58,79
5,93
10,08%
28,34%
34,54%
22
313,39
40,79
13,01%
110,00
26,10
23,72%
35,10%
63,99%
23
162,61
16,45
10,11%
31,98
1,67
5,22%
19,67%
10,15%
24
134,54
18,26
13,57%
67,82
2,91
4,29%
50,41%
15,93%
2.769,95
612,20
22,10%
654,87
201,22
30,73%
23,64%
32,87%
17,84%
7,45%
29,41%
16,71%
15.525,43
8.222,11
2.226,51
1.204,44
54,10%
14,34%
14,65%
Ukupno
(1-24)
% (1-24)
UKUPNO
52,96%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa Kombinovanom nomenklaturom ( gl. CT 1-24)
Ukupan uvoz poljoprivrednih proizvoda (glave Carinske tarife 1-24) u 2011. godini iznosio je
2,77 milijardi KM, što je 17,84% od ukupnog bh. uvoza. Ukupan izvoz poljoprivrednih
proizvoda, u istom periodu, iznosio je 612,20 miliona KM, što je 7,45% od ukupnog bh.
izvoza.
Uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske u 2011. godini iznosio je 654,87 miliona KM, što
predstavlja 29,41% od ukupnog uvoza iz Hrvatske (Klasifikacija poljoprivrednih proizvoda u
skladu sa CN 1-24).
Pokrivenost uvoza izvozom u bh. razmjeni poljoprivrednih proizvoda sa Hrvatskom u 2011.
godini je iznosila je 30,73%.
6.3.2. Robna razmjena sa Srbijom
Tabela 42 - Uporedni pregled razmjene poljoprivrednih proizvoda sa Srbijom
Mil.KM
OPIS
2009
2010
2011
Rast/Pad
2010/2009
Rast/Pad
2011/2010
UVOZ IZ SRBIJE
513,72
602,74
626,67
17,33%
3,97%
IZVOZ U SRBIJU
83,98
90,65
90,69
7,94%
0,04%
597,71
693,40
717,36
16,01%
3,46%
-429,74
-512,09
-535,98
19,16%
4,66%
OBIM ROBNE RAZMJENE
DEFICIT/SUFICIT
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa WTO klasifikacijom
Ukupan obim razmjene poljoprivrednih proizvoda Bosne i Hercegovine sa Srbijom u 2011.
godini iznosio je 717,36 miliona KM, što predstavlja rast od 3,46% u odnosu na prethodnu
godinu, kada je ukupna razmjena iznosila 693,40 miliona KM.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
45
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u 2011. godini iznosio je 626,67 miliona KM, te je u
odnosu na prethodnu godinu veći za 3,97%.
Tabela 43 - Razmjena poljoprivrednih proizvoda sa Srbijom za 2011. godinu
2011
Glava CT
Mil. KM
Učešće po glavama
CT
%
%
uvoza iz izvoza u
Srbije
Srbiju
49,11%
35,03%
1
96,74
Ukupan
bh.
izvoz
6,91
2
129,10
16,69
12,93%
1,63
5,85
358,40%
1,26%
35,03%
3
17,55
18,91
107,74%
0,27
5,12
0,00%
1,55%
27,06%
4
169,78
86,17
50,76%
16,85
13,63
80,91%
9,92%
15,82%
5
1,47
0,35
23,62%
0,06
0,00
0,00%
3,75%
0,00%
6
15,55
2,88
18,52%
2,06
0,24
11,73%
13,27%
8,40%
7
60,20
27,32
45,38%
4,96
1,90
38,38%
8,24%
6,97%
8
108,70
46,43
42,71%
4,38
11,12
253,69%
4,03%
23,96%
9
111,63
8,08
7,23%
1,46
0,13
8,65%
1,31%
1,57%
10
250,98
5,16
2,06%
95,79
2,01
2,10%
38,17%
38,96%
11
59,42
5,08
8,55%
33,43
0,06
0,17%
56,25%
1,15%
12
73,83
6,61
8,96%
9,69
1,87
19,31%
13,13%
28,30%
13
0,92
0,00
0,00%
0,01
0,00
0,00%
0,65%
0,00%
14
0,58
0,09
15,81%
0,03
0,04
134,41%
4,72%
40,13%
15
146,44
58,22
39,76%
37,64
0,95
2,53%
25,71%
1,64%
16
108,06
38,07
35,22%
23,56
7,93
33,65%
21,80%
20,83%
17
261,98
114,94
43,87%
14,50
1,02
7,03%
5,53%
0,89%
18
128,51
14,04
10,93%
42,97
4,53
10,54%
33,43%
32,24%
19
161,58
43,18
26,72%
66,53
5,03
7,56%
41,17%
11,65%
20
48,94
20,43
41,75%
6,09
4,22
69,24%
12,45%
20,64%
21
207,45
17,16
8,27%
28,50
4,42
15,50%
13,74%
25,74%
22
313,39
40,79
13,01%
125,67
5,46
4,34%
40,10%
13,38%
23
162,61
16,45
10,11%
35,57
11,49
32,29%
21,88%
69,84%
24
134,54
18,26
13,57%
11,31
3,91
34,56%
8,41%
21,40%
2.769,95
612,20
22,10%
610,47
93,33
15,29%
22,04%
15,25%
17,84%
15.525,43
7,45%
8.222,11
52,96%
41,65%
1.465,64
9,32%
1.001,88
68,36%
9,44%
12,19%
Ukupno
(1-24)
% (1-24)
UKUPNO
Ukupan
bh. uvoz
Pokrivenost
Uvoz iz
Srbije
Izvoz u
Srbiju
Pokrivenost
7,14%
47,51
2,42
5,10%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
* Poljoprivredni proizvodi su razvrstani u skladu sa Kombinovanom nomenklaturom ( gl. CT 1-24)
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
46
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Ukupan uvoz poljoprivrednih proizvoda (glave Carinske tarife 1-24) u 2011. godini iznosio je
2,77 milijardi KM, što je 17,84% od ukupnog bh. uvoza. Ukupan izvoz poljoprivrednih
proizvoda u istom periodu iznosio je 612,20 miliona KM, što je 7,45% od ukupnog bh.
izvoza.
Uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u 2011. godini iznosi 610,47 miliona KM, što
predstavlja 41,65% od ukupnog uvoza iz Srbije.
Pokrivenost uvoza izvozom poljoprivrednih proizvoda sa Srbijom u 2011. godini iznosila je
15,29%.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
47
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Prilog 1
Nazivi glava Carinske tarife (1-24)
Poljoprivredni proizvodi
1
2
3
4
-
5
6
7
8
9
10
11
12
-
13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
-
Žive životinje
Meso i jestivi klaonični proizvodi
Ribe i ljuskavci, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci
Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi; ptičija jaja; prirodni med; jestivi
proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu spomenuti, niti uključeni na drugom mjestu
Proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu spomenuti, niti uključeni na drugom mjestu
Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće
Jestivo povrće, neko korjenje i gomolji
Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica
Kava, čaj, mate čaj i začini
Žitarice
Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob; inulin; pšenični gluten
Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje; sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito
bilje; slama i stočna hrana
Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti
Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na
drugom mjestu
Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla, te proizvodi njihove razgradnje;
prerađene jestive masti; životinjski ili biljni voskovi
Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka
Šećeri i proizvodi od šećera
Kakao i proizvodi od kakaoa
Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, skroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi
Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih dijelova biljaka
Razni prehrambeni proizvodi
Pića, alkoholi i sirće
Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana
Duhan i prerađene zamjene duhana
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
48
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Prilog 2
STATISTIČKI DODATAK
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
49
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 1 - Izvoz i uvoz po statističkim procedurama za 2011. godinu
Mil.KM
Naziv statističke procedure
R.br.
% učešća
Vrijednost
1
Redovan izvoz
4.920,81
59,85%
2
Izvoz na vanjsku obradu
3.290,02
40,01%
3
4
1
Izvoz nakon unutrašnje obrade
UKUPAN IZVOZ
Redovan uvoz
11,29
8.222,11
13.403,99
0,14%
100,00%
86,34%
2
Uvoz na unutrašnju obradu
2.091,57
13,47%
29,86
15.525,43
0,19%
100,00%
3
Uvoz nakon vanjske obrade
4
UKUPAN UVOZ
Izvor podataka: Agencija za statistiku BiH
Tabela 2 - Pregled najznačajnijih izvoznih grupa proizvoda u Hrvatsku
Mil.KM
R.br.
Glava
CT
1
76
2
27
3
9
72
73
44
94
04
39
48
10
15
4
5
6
7
8
IZVOZ
OPIS
Aluminijum i proizvodi od aluminijuma
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi
njihove destilacije; bitumenske supstance;
mineralni voskovi
Željezo i čelik
Proizvodi od željeza i čelika
Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
Namještaj; nosači madraca
Mlijeko i drugi mliječni proizvodi
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
Papir i karton
Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla, te
proizvodi njihove razgradnje
UKUPNO (1-10)
Ostalo
UKUPNO
Izvor: Agencija za statistiku BiH
2010
2011
206,22
238,67
Rast/Pad u
%
15,73%
244,20
236,80
-3,03%
63,76
93,60
46,79%
52,53
73,67
40,23%
58,09
59,63
2,65%
45,45
51,04
12,29%
40,95
46,22
12,88%
29,86
39,95
33,78%
36,01
39,63
10,05%
25,34
35,11
38,56%
802,42
268,21
1.070,63
914,30
290,14
1.204,44
13,94%
8,18%
12,50%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
50
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 3 - Pregled najznačajnijih uvoznih grupa proizvoda iz Hrvatske
Mil.KM
R.br.
Glava
CT
1
27
2
3
22
04
4
25
5
6
24
21
7
84
8
85
9
16
10
39
UVOZ
OPIS
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi
njihove destilacije; bitumenske supstance;
mineralni voskovi
Pića, alkoholi i sirće
Mlijeko i drugi mliječni proizvodi
So; sumpor; zemlja i kamen; gips, kreč i cement
Duhan i prerađene zamjene duhana
Razni prehrambeni proizvodi
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i
mehanički uređaji; njihovi dijelovi
Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi
Prerađevine od mesa, riba, ljuskavaca, mekušaca
ili drugih vodenih beskičmenjaka
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
UKUPNO (1-10)
Ostalo
UKUPNO
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Rast/Pad u
%
2010
2011
757,34
843,55
11,38%
107,27
110,00
2,55%
65,93
74,66
13,24%
61,65
69,72
13,08%
78,94
67,82
-14,09%
54,91
58,79
7,07%
43,16
54,98
27,39%
57,50
54,63
-5,00%
45,72
50,36
10,15%
63,26
49,73
-21,38%
1.335,67
723,28
2.058,95
1.434,23
577,66
2.226,51
7,38%
-20,13%
8,14%
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
51
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Tabela 4 - Pregled najznačajnijih izvoznih grupa proizvoda u Srbiju
Mil.KM
IZVOZ
R.br.
Glava
CT
1
27
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
destilacije; bitumenske supstance; mineralni voskovi
2
72
3
OPIS
2010
2011
Rast/Pad u
%
387,63
483,21
24,66%
Željezo i čelik
87,64
82,94
-5,37%
44
Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj
61,82
62,83
1,64%
4
73
Proizvodi od željeza i čelika
29,47
36,73
24,62%
5
48
Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od
kartona
28,35
28,08
-0,96%
6
76
Aluminijum i proizvodi od aluminijuma
18,41
22,76
23,64%
7
26
Rudače , troske i pepeli
11,48
22,62
97,11%
8
84
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i
mehanički uređaji; njihovi dijelovi
24,19
22,59
-6,61%
9
39
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
14,68
18,24
24,28%
10
25
So; sumpor; zemlja i kamen; gips, kreč i cement
UKUPNO 1-10
15,78
16,72
5,94%
679,45
796,73
17,26%
Ostalo
215,32
205,15
-4,73%
UKUPNO
894,77
1.001,88
11,97%
Izvor: Agencija za statistiku BiH
Tabela 5- Pregled najznačajnijih uvoznih grupa proizvoda iz Srbije
Mil.KM
UVOZ
R.br.
Glava
CT
1
22
Pića, alkoholi i sirće
2
10
Žitarice
3
39
4
72
Željezo i čelik
5
19
6
2010
2011
120,01
125,67
Rast/Pad u
%
4,71%
68,51
95,79
39,81%
69,64
75,75
8,77%
100,39
74,73
-25,56%
Proizvodi na osnovi žitarica, brašna, skroba ili
mlijeka; slastičarski proizvodi
66,31
66,53
0,32%
84
Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine, te aparati i
mehanički uređaji; njihovi dijelovi
65,38
54,71
-16,32%
7
73
Proizvodi od željeza i čelika
47,47
53,68
13,09%
8
48
Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili
od kartona
47,55
51,85
9,05%
9
27
Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove
destilacije
36,53
50,95
39,48%
56,23
678,03
751,45
1.429,48
47,51
697,17
768,47
1.465,64
-15,50%
2,82%
2,27%
2,53%
OPIS
Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa
Žive životinje
UKUPNO 1-10
Ostalo
UKUPNO
Izvor: Agencija za statistiku BiH
10
01
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
52
Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2011. godinu
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
53
Download

Analiza vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period