PEGAZET - GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
PEGAZET
GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
www.pegazet.ag.rs
e-mail adresa: [email protected]
OBLAST : UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
TEMA : UPRAVLJANJE RIZICIMA
u Beogradu 2011.god.
upravljanje rizicima
RIZIK U PROJEKT MENADŽMENTU
Marjan Đorđević inž.građ.
www.pegazet.ag.rs
Rezime: U ovom se s aspekta projekt menadžmenta razmatra značaj istraživanja,
analize, identifikacije, kontrole i upravljanja rizicima u građevinarstvu, koji stalno prete
i u svakodnevnom poslovanju, zbog izuzetno velike promenjivosti okruženja. Polazi se od
hipoteze da bez ocene rizika, njegove kvantifikacije, kontrole i upravljanja njime nije
moguće savremeno i uspešno poslovanje, koje se zasniva, pored ostalog i na upravljanju
projektima.
Ključne reči: rizik, neizvesnost, projekat, projekt menadžment.
RISK MENAGEMENT
Summary: This is the aspect of project management is considering the importance of
research, analysis, identification, and risk management in the construction industry,
which constantly threaten and daily operations, due to the extremely large promenjivosti
environment. We start with the hypothesis that ocene without risk, its quantification,
control and management it can not be modern and successful business, based, among
other things, the management of projects.
Key words: risk, uncertainty, project, project management.
1. UVOD
Svi postojeći oblici poslovanja u građevinarstvu obavljaju se u uslovima promjenjivog
okruženja, u kojem dominiraju neizvesnost i s njom povezani poslovni rizik (od
neuspeha, nepredviđenih gubitaka i sl.). Smatra se da je neizvesnost situacija u kojoj
potpuno ili delimično nedostaje informacija o mogućim stanjima objekta i okruženja.
Rizik je stepen uverenosti (ili neuverenosti) ekonomskog subjekta u sigurnost realizacije
svog cilja. Rizik kao fenomen postoji koliko i čovečanstvo. On je složena, stalna,
neizbežna i neizvesna pojava, koja čini deo našeg života. Kao sinonim riziku pojavljuje
se naša neuverenost i nemogućnost da 100% predvidimo bilo koji događaj, čak i onaj
najizvjesniji. Prirodno je da ljudi nastoje da izbjegnu rizik, ili da ga svedu na najmanju
meru. Zbog toga se oni prilikom izbora između rizika i moguće koristi odlučuju za
njihovu optimalnu kombinaciju (alternativu), pri čemu se podrazumijeva mogućnost
merenja ili ocene rizika. Smatra se da je osnovni zadatak menadžmenta uopšte i projekt
menadžmenta posebno prevođenje neizvesnosti u rizik. Da bi se taj zadatak ispunio,
potrebno je pravilno oceniti rizik, čime se, pored ostalog, bavi teorija verovatnoće.
2
upravljanje rizicima
2. RIZIK KAO EKONOMSKA KATEGORIJA
Postoji više definicija rizika. U savremenoj literaturi se izdvajaju dva osnovna pristupa
definisanju rizika: jedna se zasniva na uzrocima rizika i njihovoj neizvesnosti, a druga na
samom uticaju na rizik. Smatra se da je rizik:
•
•
•
•
negativno odstupanje od postavljenog cilja,
događaj koji se može, ali ne mora dogoditi, a ako se dogodi, može dovesti do
pozitivnog, nultog i negativnog rezultata
opasnost potencijalne mogućnosti gubitka resursa .
Zavisno od mogućeg ishoda (rezultata), rizici se dele na
a) čiste (mogućnost dobijanja negativnog ili nultog rezultata) i
b) spekulativne (mogućnost pozitivnog ili negativnog rezultata ).
Zavisno od uzroka nicanja rizika, oni se dele na:
•
•
•
•
•
•
prirodne (zemljores, poplava, požar, epidemija),
ekološke (zagađenje okruženja),
političke (rat, revolucija, nemiri, sankcije, štrajk,
nepovoljna promjena poreskog zakona, zabrana konverzije u stranu valutu),
transportne (gubitak ili oštećenje robe zbog neke nezgode) i
komercijalne rizike, koji mogu biti kako slijedi:
•
•
•
•
imovinski - krаđа, diverzijа
proizvodni, trgovinski - kаšnjenje plаćаnjа, neplаćаnje
finаnsijski - inflаcioni, deflаcione, vаlitni i investicionа, pri čemu se
poslednji može odnositi nа ispuštene mogućnosti, smаnjenje dohodnosti i
direktne finаnsijske gubitke i
tržišni.
Trebа nаpomenuti dа rizik smаnjenjа dohoda uključuje kаmаtne i kreditne rizike.
Kаmаtni rizik se odnosi nа opаsnost gubitаkа komercijаlne bаnke zbog većih isplаćenih
sredstаvа po depozirimа u odnosu nа ostvаrene kаmаte po dаtim kreditimа, kаo i nа
opаsnosti zа investitore koji povećаju dividende zа аkcije, kаmаtnu stopu zа obligаcije i
drugo. Kreditni rizik je opаsnost zа kreditorа od neplаćаnjа osnovnog dugа i kаmаte od
strаne dužnikа. On uključuje berzаnski rizik (neplаćаnje berzаnskog poslа ili provizije
brokeru), selektivni rizik (od neprаvilnog izborа ulаgаnjа kаpitаlа) i rizik bаnkrotstvа.
Kod tržišnih rizikа u pojedinim uslužnim delаtnostimа, kаo što građevinarstvo, postoje
specifične vrste rizikа:
•
•
•
•
•
od finansijskog stanja investitora,
sezonskih oscilаcija
аgresivnost konkurencije
rizici osigurаnjа
elementаrnih nepogodа, požаrа i sl.
3
upravljanje rizicima
2.1. Rizik kao deo projekt menadžmenta
Planiranje rizika je jedna od najvažnijih segmenata projekt menadžmenta, odnosno
njegovog dela koji se naziva upravljanje rizikom – videti šemu br. 1 u nastavku.
Jedinstvena metodologija projekt menadžmenta kreirana je 90-ih godina prošlog vijeka
integrisanjem sledećih disciplina:
projektni menadžment (osnovni principi planiranja, vremensko
oročavanje
zadataka i kontrola rada),
•
menadžment totalnim kvalitetom (TQM), konkurentski
inženjering,
polje
kontrole promena, upravljanje rizikom i
upravljanje promenama.
•
Nаvedenа metodologijа tаkođe pokаzuje dа je uprаvljаnje rizikom sаstаvni deo projekаt
menаdžmentа, jer svаkа nа ovаj ili onаj nаčin predstаvljа rizik od eventuаlne greške.
Pored togа, rizici predstаvljаju jedаn od četiri sаstаvnа delа svаkog projektа , i to kаko
sledi:
resursi (ljudski, mаterijаlni i informаcioni) ,
rаdovi (proizvodni i neproizvodni, trаnsportni, uprаvljаčki,
režijski,
uslužni),
•
rezultаti (mаterijаlni i nemаterijаlni, direktni i indirek-tni, privremeni
konаčni) i
•
rizici.
•
•
i
Nаjzаd, rаzni oblici projektne delаtnosti, među kojimа je i аnаlizа rizikа, mogu
posmаtrаti kаo podsistemi uprаvljаnjа projektom. Oni se rаzlikuju premа:
•
•
•
•
•
•
•
sаdržаju
trаjаnju
vrednosti
kvаlitetu
ljudskim resursimа
mаterijаlnim resursimа
komunikаcijаmа i rizicimа.
4
upravljanje rizicima
3.0. MENADŽMENT RIZIKOM PROJEKTA
Menadžment rizikom projekta obuhvata:
•
Stalnu i sistematsku identifikaciju rizika
•
Predviđanje i procenu rizika
•
Primena i planiranje odabranih mera koje doprinose smanjenju
rizika
(ignorisanje rizika, smanjenje rizika, prebacivanje rizika ili kontigencija rizika)
•
Pronalaženje preventivnih mera – radi smanjenja rizika koji mogu nastati u
projektu.
Analiza troškova preventivnih mera služi za procenu da li ih je opravdano učiniti radi
smanjenja, ali ne i sprečavanja rizika koji nastaju u projektu. Menadžment projekta je
aplikacija znanja, veština, alata i tehnika naaktivnosti projekta tako da se postignu
zahtevi i očekivanja relevantnih učesnika projekta.
Devet je ključnih elemenata menadžmenta projektom.
Obim upravljanja
Menadžment vremenom
Menadžment troškovima
Menadžment kvalitetom
Menadžment sa integracijom
Menadžment ljudskim resursima
Menadžment komunikacijama
Menadžment rizikom
Menadžment nabavkom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menadžment rizikom projekta treba da obuhvati, pored ostalog, i kontrolu rizika
odnosno rizičnih događaja.Tri ključna faktora rizika:
•
rizični događaj,
•
verovatnoća rizika i
•
veličina uloga
Rizik je, ustvari, mera količine postojeće neizvesnosti, a količina rizika je direktno
vezana za informacije. To nije baš ono što većina od nas misli o riziku u svakodnevnim
situacijama, ali u svetu upravljanja projektima rizik se primarno odnosi na našu
mogućnost da predvidimo određene rezultate sa određenom sigurnošću.
Svaki pojedinačni rizik ima tri vrste rizika:
Rizik projekta u „izolaciji“ (stand-alone risk), koji je
karakterističan
PS sa nediversifikovanim vlasništvom i ne uključuje efekte portfolija.
•
za
•
Korporativni (unutrašnji) rizik (within-firm risk) uvažava uticaj koji projekat
vrši na rizik poslovnog sistema (dalje: PS), ne uzimajući pri tome u obzir
diversifikacije samih deoničara
•
Tržišni ili beta rizik (market risk) je rizik projekta ocenjen sa stanovišta
investitora, koji poseduje veoma diversifikovan portfolio hartija od vrednosti.
Investiciona teorija rizike deli na sistematske i nesistematske. Sistematski ili za tržište
vezani rizik prouzrokuju opšta kretanja na tržištu, socio-ekonomski i politički događaji
5
upravljanje rizicima
koji utiču na povraćaje svih hartija od vrednosti. Ovaj rizik nije moguće diversifikovati i
zajednički je za sve vrste projekata. Nesistematski rizik je specifičan za svakog
investitora i prouzrokuju ga promene koje su specifične za poslovni sistem koji emituje
hartije od vrednosti.
Po široj klasifikaciji rizici se, prema osnovnim uzrocima, dele na:
1.Pojedinačne rizike – rizici bkoji su vezani za pojedinačne PS-e
2.Poslovne rizike – rizici koji su posledica uticaja faktora okruženja PS-a
3.Opšte rizike – rizici vezani za šire shvaćeno prirodno i društveno okruženje.
Posebnu pažnju zaslužuju kreditni rizik, rizik nelikvidnosti, rizik kamatne stope, rizik
deviznih kurseva i rizik zemlje. Sve ove vrste rizika vezuju se kako za investiranje u
hartije od vrednosti, tako i u kapitalne investicije (odnosno njihove izvore finansiranjakreditna ili sopstvena sredstva). Determinante svih navedenih rizika se najčešće
posmatraju sa stanovišta finansijskih institucija kao hipotetičkih investitora, tj.
organizacija koje se bave pružanjem finansijskih usluga i plasmanom sredstava.
4.0. METODE I TEHNIKE MENADŽMENTA PROJEKTIMA
Metode procene rizika su postupci kojima se vrši merenje veličine rizika koji može
izazvati određeni gubitak, takođe i uticaj pojave rizika na posmatranom projektu. Ocena
veličine rizika zavisi od:
•
Fleksibilnosti projekta (fleksibilna investicija – veći rizik, nefleksibilna –
manji rizik),
•
Zastupljene tehnike (nova tehnika – veći rizik, stara tehnika –
manji rizik)
•
Veličine projekta (veliki projekat – veći rizik, mali projekat –
manji
rizik).
Svaki pojedinačni projekat je specifičan pa zato i ne postoje jedinstveni kriterijumi za
procenu njegovog rizika, ali se svi slažu da on sadrži dve komponente: tržišni rizik
projekta i rizik projekta za poslovni sistem-PS . Faktori koji onemogućavaju da se ocena
rizika projekta uopšti su: stil upravljanja, delatnost firme, kadrovi, vreme, različito
vreme portfelja, različit tip projekata i proces komuniciranja i saopštavanja poruke.
Valjanost i značaj poruke zavisi kako je saopštilac prenosi. U praksi najčešće se
primenjuju sledeće metode merenja individualnog rizika:
- analiza osetljivosti -senzitivna analiza
- analiza scenarija
- Monte Carlo simulacija
- analiza stabla odlučivanja
6
upravljanje rizicima
5.0. RIZIK I INVESTIRANJE KAPITALA U GRAĐEVINARSTVU
U svakom investiranju kapitala uvek egzistira rizik, jer je on nezaobilazni elemenat u
građevinarstvu. Rezultati ukupnih aktivnosti investicionih projekata u građevinskom
poslovanju projektuju se na bazi tehnološko-tehničkih, tržišnih i ekonomsko-finansijskih
analiza, po stalnim cenama i pod predpostavljenim uslovima koji važe u vreme njihove
izrade . Pošto su projektovani uslovi skloni promenama, to u građevinarstvu, do njihove
realizacije može doći do odstupanja od predviđenih i ostvarenih rezultata poslovanja.
Jedna od glavnih karakteristika mogućih promena u procesu realizacije investicija je
upravo neizvesnost koja se najčešće javlja u vidu nekog rizika. Ocena nivoa rizika
investicionog ulaganja zahteva različite informacije i njihovu analizu, preko kojih se
rizik pokušava minimizirati. U toku projektnog ciklusa potrebna je stalna identifikacija i
analiza rizikа, jer većа rаspoloživost informаcijаmа smаnjuje rizik ostvаrivаnjа projektа.
Anаlizа rizikа imа zа cilj sаgledаvаnje dogаđаjа koji u budućnosti mogu uticаti nа
reаlizаciju investicionog projektа. Onа počinje sа identifikаcijom i grupisаnjem rizikа.
Proces identifikаcije rizikа obuhvаtа četiri fаze:
•
identifikaciju rizičnih faktora,
•
njihovo grupisanje,
•
analiza uticaja rizičnih faktora I
•
određivanje odgovarajućih metoda upravljanja rizikom.
Prilikom identifikacije rizičnih faktora potrebno je najprije izvršiti njihovo grupisanje na
osnovu izvora rizika. Ono ima dva osnovna cilja:
• otkrivanje izvora rizika (sa definisanjem prihvatljivog rizika) i
• analitičko ukazivanje na ponašanje određenih faktora uticaja.
Otkrivanje i grupisanje izvora pokazuje koji rizici i na koje ključne parametre mogu
imati najveći uticaj. Ono treba da omogući preciznije formulisanje, odnosno
kvantifikaciju ključnih kriterijuma za donošenje investicione odluke (troškovi, vrieme,
rok vraćanja, neto sadašnja vriednost, interna stopa rentabiliteta i dr.). Grupisanje izvora
rizika i analiza njihovog uticaja na ključne kriterijume odlučivanja su paralelni procesi,
koji treba da otkriju
a) izvore rizika eksternog karaktera (izvan projekata) i
b) izvore rizika internog karaktera (unutar projekata).
5.1. Osnovni faktori analize rizika kod građevinskih projekata
Brojni su faktori rizika, ali njihovo detaljn objašnjenje i nabrajanje prevazilazi ciljeve i
zahteve ovog rada.
Funkcionisanje jednog građevinskog preduzeća u veoma promenjivim tržišnim uslovima
ostvaruje se uz postojanje stalne neizvesnosti (nepotpune informisanosti) i rizika od
neuspeha i raznih nepredviđenih događaja. Donošenje kvalitetnih odluka pretpostavlja
odgovarajuća specijalizovana znanja o rizicima, posebno kad s radi o realizaciji
građevinskih projekata . U većini poznatih naučnih radova dominira tzv. projektni
pristup rizicima, čija je suština u lokalizaciji predmeta istraživanja rizika u fazi
donošenja investicionih odluka o nekom projektu. Zbog toga se u ovom podnaslovu
ukazuje na njegov značaj i složenost. Upravljanje rizicima je posebno razvijeno u projekt
menadžmentu, i to naročito kod građevinskih projekata. To je potrebno da bi se osujetili
nepredviđeni događaji i razne situacije koje bi poremetile normalan tok projekta. U tom
7
upravljanje rizicima
cilju se prilikom izrade svakog projekta primjenjuju mnoge metode i procedure za
identifikaciju, procenu, kontrolu i upravljanje rizicima. Pošto su osnovni elementi
svakog projekta resursi, vreme i aktivnost, jasno je da se rizici mogu pojaviti u svim
navedenim segmentima, što je predstavljeno na slici 1 u nastavku. Višestruka usmerenost
dejstava rizika i razumevanje složenosti svake od navedenih kategorija prema kojima su
rizici usmereni, kao i prisustvo rizika u svim fazama realizacije građevinskog projekta,
potencira značaj njihovog praćenja, identifikovanja i istraživanja.
Slika 1 : Osnovni elementi projekta
Proces analize i upravljanja rizicima kod investicionih građevinskih projekata sastoji se
iz nekoliko faza, koje su prikazane na slici 3 u nastavku.
Poznati Carnegie Mellon University & Software Engineering Institute iz Pitsburga
preporučuje da se prilikom upravljanja rizicima treba pridržavati šest osnovnih principa:
•
•
prespektiva
otvorena komunikacija
8
upravljanje rizicima
•
•
•
•
timski rad
integralno upravljanje
kontinuirani proces i
saglasnost oko vizije proizvoda.
Za investicione projekte je karakteristično da svi učesnici nastoje smanjiti sopstveni
rizik, pa postoji određeni sukob interesa između njih u tom pogledu, koji može povećati
ukupni rizik projekta. Zbog toga je potrebna izuzetna koordinacija i upravljanje rizicima,
koje po prirodi stvari pripada investitoru i glavnom izvođaču radova. Deo rizika se
prenosi preko osiguranja (ljudi, objekti, skupa oprema, štete učinjene drugima, plaćanja i
sl. ).
Procena rizika vrši se u fazi planiranja investicionog projekta pomoću raznih
kvantitativnih (analiza osjetljivosti, analiza faktora uticaja – scenario, metoda Monte
Carlo) i kvalitativnih analiza (logičke karte, analiza bitnih pitanja rizika, SWOT analiza).
Naravno, procjena rizika nije sama sebi cilj, nego preduzimanje mera koje omogućuju
smanjenje rizika.
9
upravljanje rizicima
6.0. ZAKLJUČAK
Projektovani tehnološko-tehnički, tržišni i ekonomsko-finansijski uslovi kod ulaganja
investicija su promjenjivi, zbog čega dolazi do neizvesnosti u obliku raznih rizika.
Njihova minimizacija (i/ili eliminisanje) zahteva jasnu identifikaciju i grupisanje rizičnih
faktora, u cilju određivanja stepena njihovog mogućeg uticaja na ostvarljivost
formulisanih investicionih ciljeva.
Ocena nivoa rizika ulaganja u investicije zasniva se na informacijama i raznim njihovim
analizama, koje pomažu da se utvrde ključni parametri potrebni za donošenje
investicionih odluka.
Analiza rizika podrazumijeva najprije tačno utvrđivanje broja i značaj pojedinih rizičnih
faktora, u smislu stepena ugrožavanja ostvarljivosti projekta.
Analizom osjetljivosti i analizom verovatnoće kao metodama za ocenu rizika, isti se ne
samo identifikuju, nego se mogu smanjiti ili potpuno izbeći. Razmatranje i analiza
pojedinih glavnih pitanja vezano za rizike uopšte i rizike kod investicionih projekata
posebno omogućuju potvrdu polazne hipoteze o bezuslovnoj potrebi obaveznosti ocene
rizika, njegove kvantifikacije, kontrole i upravljanja u svakodnevnom savremenom
poslovanju.
10
upravljanje rizicima
LITERATURA
[1]
Chapman, C. B., Ward, S.C., Managing Project Risk and
Wiley & Sons, Ltd. London, 2002,
[2]
Malešević, E., Soldat, D. (2002), Analiza rizika investicionih projekata
ocenom tehničkih faktora profitabilnosti, Privredna izgradnja br. 1-2.
[3]
Dubonjić, R., Milanović D.Lj., Inženjerska ekonomija, Mašinski
Beograd, 1997
[4]
Djuričić, R. M., Bojković, R., Projektni menadžment, CIM plus,
Kruševac,
2008
[5]
Radović, D., Rizik u projekt menadžmentu, Montenegrin Journal of
Economics
N07, Vol IV, Podgorica, 2008., str. 135-139.
[6]
Sedlak, O., Ćirić, Z., Uloga projektnog menadžmenta u upravljanju
Subotica, 2008., str. 107-111
11
Uncertainty, John
sa
fakultet,
rizicima,
Download

Upravljanje rizicima