UDRUŽENJE PNEUMOFTIZIOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
KLINIKA ZA PLUĆNE BOLESTI BANJA LUKA
Generalni sponzor:
»MAJSKI PULMOLOŠKI DANI 2010«
od 13. do 15. maja 2010. godine
Banja Vrućica, hotel „Kardijal”
PROGRAM:
13.05.2010.DOLAZAK (ČETVRTAK)
20,00 VEČERA
14. 05. 2010. (PETAK)
09,30 - 10,00 SVEČANO OTVARANJE “MAJSKIH PULMOLOŠKIH
DANA 2010.”
Za prezentovanje cilja i rezultata stručnog rada dozvoljeno je maksimalno 5
minuta,uz korištenje Microsoft Power Pointa. Kratko vrijeme prezentacije je odredjeno
zbog većeg broja prispjelih radova, ali i zbog toga što se radovi štampaju u
cjelosti.Učesnici su dužni pripremljenu prezentaciju predati najmanje 30 minuta prije
početka izlaganja.
Za prezentovanje rada posterom,autorima se ostavlja sloboda u izradi postera.
Maksimalna veličina postera 90X125 cm,vertikalnog položaja Autori su dužni na
predvidjeno mjesto postaviti postere po dolasku.Posteri se skidaju poslije završetka
rada.
10,00 usmeno prezentovanje stručnih radova
KARCINOM BRONHA I NORMALAN RADIOGRAM PLUĆA; Glišić Sanja,
Jandrić Krsto, Stanetić Mirko, Marić Gordana , Menićanin Tamara, Gajić Siniša,
Duronjić Mladen; Dom zdravlja Teslić, Klinika za plućne bolesti, Opšta bolnica Prijedor,
Dom zdravlja Banja Luka,
BRONHOSKOPIJA U DIJAGNOSTICI KARCINOMA PLUĆA U OPŠTOJ
BOLNICI SOMBOR 2004-2009. god.; Zagorka Vujović, Đorđe Jelačić
ETIOLOGIJA OKRUGLIH PROMENA NA PLUĆIMA UOČENIH NA PA
GRAFIJAMA PLUĆA KOD 46 (ČETRDESET ŠEST) PACIJENATA
GRADSKOG ZAVODA ZA BOLESTI PLUĆA I AT ZAŠTITU (GZZBT I AT
ZAŠTITU) – BEOGRAD OGRANAK ZEMUN; Snežana Pilipović, Marko Mažibrada,
Smiljana Stamenković, Dejan Dimić, Ljiljana Božanić, Milanka Stanković; Gradski
zavod za bolesti pluća i AT zaštitu, Beograd, ogranak Zemun,KBC Bežanijska kosa,
Odeljenje pulmologija, Beograd,
ANALIZA GRUPE PACIJENATA SA BRONHOSKOPSKI EVIDENTIRANIM I
HISTOLOŠKI ILI CITOLOŠKI DOKAZANIM PLUĆNIM MALIGNOMOM;
Marija Metodieva, Biljana Ilievska-Poposka, Stefan Talevski, Liljana Simonovska, Sonja
Atanasova, Karolina Pilovska-Spasova;Institut za plućne bolesti i tuberkulozu , Skoplje,
R Makedonija,
KARCINOMI PLUĆA U REGIONU TREBINJA ZA PERIOD OD 2005.- 2010.g.;
Dušanka Mićunović-Jovanović, Zdravka Vreća, Biljana Bogdanović, Mira Ivanović;
Opšta bolnica- Trebinje,
ANALIZA PACIJENATA OBOLJELIH OD PLUĆNOG KARCINOMA
TRETIRANIH NA KLINICI “PODHRASTOVI“ U 4-GODIŠNJEM PERIODU
(2005.-2008.); Vesna Čukic, Aida Ustamujić, Hasan Žutić, Vladimir Lovre, Irma Sladic;
Clinic for Pulmonary Diseases and TB "Podhrastovi”
LIMFOGENA DISEMINACIJA KARCINOMA PLUĆA; Slavko Grbić, Duško
Janičić, Zoran Dakić, Radoslav Gajanin, Jelena Stojšić; Klinika za torakalnu hirurgiju,
KC Banja Luka, Zavod za Patologiju, KC Banja Luka,Institut za plućne bolesti, KC
Srbije,
ALGORITAM PREOPERATIVNE EVALUACIJE KANDIDATA ZA
RESEKCIJU PLUĆNOG PARENHIMA; Ivan Kopitović, Branislav Perin, Marija
Kojičić, Mirjana Drvenica – Jovančević,Institut za plućne bolesti Vojvodine,
CERVIKALNA MEDIJASTINOSKOPIJA U PROCJENI OPERABILNOSTI
KARCINOMA BRONHA; Janičiċ Dušan, Grbić Slavko, Maksić Milanko, Kajkut
Goran, Dakić Zoran, Kantar Marko;Klinika za torakalnu hirurgiju, KC Banja
Luka,
DISKUSIJA
KLINIČKI ZNAČAJ SPECT SCINTIGRAFIJE PLUĆA SA 99MTCDEPREOTIDOM U POSTAVLJANJU DIJAGNOZE KARCINOMA PLUĆA –
PILOT STUDIJA; Dragi Stanimirović, Zvezdana Rajkovača, Siniša Stanković, Siniša
Gajić, Mirko Stanetić, Marinko Vučić; Zavod za nukelarnu medicinu i bolesti štitne
žlijezde, Klinički centar Banja Luka, Klinika za plućne bolesti, Klinički centar Banja
Luka,
PROCJENA TOKSIČNOSTI GEMCITABINA U KOMBINACIJI SA
CISPLATINOM KOD NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA PLUĆA
(NSCLC) STADIJA III B I IV U ODNOSU NA STANDARDNI PROTOKOL;Dina
Dizdarević Špago, Lidija Raič, Sadika Genjac, Aida Ustamujić; Klinika za bolesti pluća i
tuberkulozu, Podhrastovi, Sarajevo,Kantonalna bolnica Dr Irfan Ljubijankić Bihać, Odjel
za bolesti pluća i tuberkulozu,
UČESTALOST HEMATOLOŠKE TOKSIČNOSTI OBOLELIH OD
NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA BRONHA LEČENIH TAKSANSKIM
CITOSTATICIMA; Aleksandar Tepavac, Nevena Sečen, Danica Sazdanić Velikić,
Gordana Popović, Branisalav Perin;Institut za plućne bolesti Vojvodine,
BRONHOSKOPSKI POSTUPCI U REŠAVANJU OPSTRUKCIJA VELIKIH
DISAJNIH PUTEVA IZAZVANIH TUMORIMA; V. Karličić, V. Radulović; Klinika
za plućne bolesti VMA, Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu,
MOŽDANE METASTAZE KOD PACIJENATA SA KARCINOMOM PLUĆA U
KLINICI ZA PLUĆNE BOLESTI KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA U
PERIODU OD GODINU DANA (01.08.2008. – 01.08.2009.); Stanka Mijatović, Mirko
Stanetić, Lora Novaković Lacković;Klinika za onkologiju Klinički centar Banja Luka,
Klinika za plućne bolesti Klinički centar Banja Luka,
RETROSPECTIVE EVALUATION OF 37 HOSPITALISED MALIGNANT
PLEURAL MESOTHELIOMA (MPM) PATIENTS; Aida Ustamujić, Hasan
Žutić,Vesna Čukić, Sadika Genjac, Dženana Efendić, Irma Sladić, Dina DizdarevićŠpago; Clinic for Lung Disease and TB „Podhrastovi“,Clinical Center University of
Sarajevo,
DA LI REĆI ISTINU O MALIGNOJ BOLESTI; Maja Zakoska, Paca Donevska,
Slavjanka Donevska, JZU Institut za plucne bolesti i tuberkulozu-Skopje,PZU Donevska
d-r Paca-Probistip, JZU Dom Zdravlja-Skopje,
ANALIZA ZASTUPLJENOSTI PUŠENJA, STEPENA PROMJENA PUŠAČKOG
STATUSA I PRISUSTVA PRIDRUŽENIH HRONIČNIH BOLESTI KOD
PACIJENATA LIJEČENIH U EDUKATIVNOM CENTRU PORODIČNE
MEDICINE U DOMU ZDRAVLJA BANJA LUKA; Kosana Stanetić, Suzana Savić,
Nataša Pilipović- Broćeta, Verica Petrović, Gordana Tešanović; JZU Dom zdravlja Banja
Luka, Katedra porodične medicine, Medicinski fakultet Banja Luka,
ZASTUPLJENOST PUŠAČKE NAVIKE MEĐU DECOM U MEDICINSKOJ
ŠKOLI U KRUŠEVCU; Šolević Ljiljana, Šolević Milisav, Tatjana Zivić; Dom zdravlja
Kruševac,
FAKTORI KOJI MOGU UTICATI NA PRESTANAK PUŠENJA; Marin Kvaternik,
Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske, Regionalni zavod Doboj,
DISKUSIJA
KAFE PAUZA
TUBERKULOZA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2009. GOD. PERMANENTNA
ZDRAVSTVENA OPASNOST, POD KONTROLOM; M. Duronjić, M. Djilas, N.
Mitrović, M. Kićanović, D.Granzov, D. Ćosović, D. Jovanović; K.C. B. Luka, M.C.
Gradiška, M.C. Doboj D.Z. Bijeljina, D.Z. Pale, K.C. Foča, M.C. Trebinje,
POTENCIJALNI FAKTORI RIZIKA LETALNOG ISHODA OBOLELIH OD
TUBERKULOZE TOKOM DOTS KONTROLISANOG LEČENJA; Milan Radović,
Lidija Ristić, Ivana Stanković, Milan Rančić, Tatjana Pejčić, Slavica Golubović, Zorica
Ćirić, Tatjana Rađenović, Desa Nastasijević; Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu –
Knez Selo,Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Klinički Centar Niš,
EVALUACIJA BOLESNIH OD TUBERKULOZE U MAKEDONIJI; Marija
Damjanovska Vulović, Maja Zakoska, Cveta Vragoterova; JZU Institut za Plućne Bolesti
i Tuberkulozu, Skopje,
ULOGA TESTA - INTERFERON GAMA ( IGRA- interferon gama release assay)
U DETEKCIJI TUBERKULOZNE INFEKCIJE, NAŠA ISKUSTVA;M. Duronjić,
M. Stanetić, Z. Kezić, M. Vučić, R. Korica, M. Čađo- Đekić; Klinički centar Banja Luka,
Klinika za plućne bolesti,
GOJAZNOST I ASTMA; Vesna Bošnjak-Petrović; Univerzitet u Beogradu,
Medicinski fakultet,
HRONIČAN KAŠALJ: DIJAGNOSTIČKI PRISTUP PRIMENOM
ALGORITMA ZASNOVANOG NA NAJVEROVATNIJEM UZROKU; Dušica
Jarić, Lekarska ordinacija „Dr Jarić“ Novi Sad,
BRONHIJALNA ASTMA –NAJČEŠĆI SIMPTOMI; Snježana Renovčević
Bogdanović, Svetlana Petrović; Dom zdravlja Kruševac, Kruševac,
HRONIČNA OBSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA I METABOLIČKI SINDROM;
Nada Bogdanović, Biljana Lazović,Kliničko- bolnički centar Dr Dragiša MišovićDedinje, Beograd, Univerzitetska Klinika za internu medicinu,
PROCENA KVALITETA ŽIVOTA KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM
OPSTRUKTIVNOM BOLESTI PLUĆA TEŠKOG STEPENA POMOĆU
UPITNIKA "SIJETL"; Snežana Raljević, Ivana Buha, Mihailo Stjepanović, Tatjana
Adžić, Vesna Škodrić-Trifunović;Klinika za pulmologiju, Klinički Centar Srbije,
Beograd,
DISKUSIJA
ZNAČAJ ODREĐIVANJA C – REAKTIVNOG PROTEINA U AKUTNOJ
EGZACERBACIJI HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA; Zorica
Ćirić, Ivana Stanković, Tatjana Pejčić, Milan Radović, Ivanka Đorđević,Klinički centar
Niš, Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu,
ZNAČAJ PROCENE PLUĆNE HIPERTENZIJE U BOLESNIKA SA
HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA; Andrijević Ilija, Považan
Đorđe, Jović Jelena, Andrijević Ljiljana, Puškar Slobodan, Mirna Đurić,Milutinović
Dragana, Stojčević Jelena; Institut za plućne bolesti Vojvodine , Sremska Kamenica
Medicinski fakultet Novi Sad,
PROCENAT SMRTNOSTI NA KLINICI ZA OPŠTU PULMOLOGIJU
INSTITUTA ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE U SREMSKOJ
KAMENICI U PROTEKLIH PET GODINA 2005-2009 god.; Đ. Považan, M.
Đurić, I. Andrejević, D. Škrbić. V. Kolarov, A. Považan; Institut za plućne bolesti
Vojvodine u Sremskoj Kamenici,
ZNAČAJ D-DIMERA U DIJAGNOSTICI I PRAĆENJU TERAPIJE PLUĆNE
TROMBOEMBOLIJE; Jadranka Vučićević Trobok, Biljana Bogdanov, Sandra
Peković, Senka Milutinov;Institut za plućne bolesti Vojvodine Sremska Kamenica,
EFEKTI NIVOA ENDOTELIN – 1 NA PARAMETRE SPIROMETRIJE KOD
DIJALIZIRANIH BOLESNIKA; Mirko Stanetić, Peđa Kovačević, Zvezdna
Rajkovača, Slavimir Veljković, Mirjana Radenković, Jasminko Huskić;Klinika za plućne
bolesti KC Banja Luka,Katedra za Fiziologiju, Medicinski fakultet Banja Luka,Institut za
Fiziologiju, Medicinski fakultet Niš, Institut za Fiziologiju, Medicinski fakultet Sarajevo,
SINDROM INFLUENCE U SLUŽBI HITNE POMOĆI BANJA LUKA U
PERIODU OD 01. 04.2009.DO 01.04.2010. GODINE; Slavica Zeljković, Renata
Hadžić Hadžibegović, Sanja Ljubojević Osmančević; JZU Dom zdravlja Banja Luka,
I N F L U E N Z A A H1N1; Katan Irena, Graorac Radmila, KC Banja Luka, Klinika
za infektivne bolesti,
LIJEČENJE KRITIČNO OBOLJELIH OD INFLUENZAE A H1N1 U JEDINICI
INTENZIVNE MEDICINE KLINIČKOG CENTRA BANJA LUKA; Jadranka
Vidović, Peđa Kovačević, Biljana Zlojutro, Marija Krunić, Milka Jandrić,
Slobodan Kovačević, Mirko Stanetić; Jedinica Intenzivne Medicine Klinički centar Banja
Luka,Klinika za plućne bolesti Klinički centar Banja Luka
PANDEMIJA INFLUENCE 2009./2010.god. – ISKUSTVA IZ BIJELJINE; Zoran
Dakić, Marjena Dakić, Dom zdravlja Bijeljina,
EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE INFLUENZE A H1N1 U SKOPLJU,
R.MAKEDONIJI (2009/2010); Gjevgjes Šakiri, Liljana Lazarevska, Metodi Manev,
Snežana I Spirovska;Centar za Javno Zdravlje-Skoplje, Klinička Bolnica Bitola,
PROMJENA RIZIKA OD CT-A TORAKALNIH ORGANA S PROMJENOM
TKIVNIH TEŽINSKIH FAKTORA U IZVJEŠTAJU ICRP BR. 103; Stevan Jović,
Adnan Beganović, Advan Drljević,Državna regulatorna agencija za radijacionu i
nuklearnu sigurnost, Služba za medicinsku fiziku i radijacionu sigurnost, Klinički centar
Univerziteta Sarajevo,
DISKUSIJA
14,30 - 15,30 ručak
18,30 – 20,00 večernji simpozijum;
organizator generalni sponzor
20,00 – 21,00 Skupština udruženja pneumoftiziologa
RS
21,00 Svečana večera,organizator generalni sponzor
Radovi koji su prezentuju posterom: 15.05.2010. 10,00-12,00
PLUĆNA HISTIOCITOZA X PREZENTOVANA RECIDIVANTNIM
PNEUMOTORAKSIMA-PRIKAZ SLUČAJA:Mihailo Stjepanović, Tatjana Adžić, Snežana
Raljević, Jelena Stojšić , Gordana Radosavljević-Ašić; Klinika za pulmologiju, Klinički Centar
Srbije, Beograd,
TUPE POVREDE TORAKSA U SAOBRAĆAJNIM NESREĆAMA;Zoran Parčetić, Božidar
Vukmirović, Darko Kosanović;Opšta bolnica “dr Radivoj Simonović” Sombor,
RADNA SPOSOBNOST KOD ASMATIČARA; Snježana Renovčević Bogdanović,
Svetlana Petrović;Dom zdravlja Kruševac, Kruševac,
ZNAČAJ FORSIRANOG VITALNOG KAPACITETA U PROCENI
POSTOJANJA RESTRIKCIJSKOG POREMEĆAJA VENTILACIJE;Dobrivoje
Novković, Marko Stojsavljević;Vojnomedicinska akademija , Beograd,
INFLAMATORNI PSEUDOTUMOR PLUĆA;Mladen Babić, Slavko Grbić, Božana
Babić, Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin; Odsjek za patologiju, Opšta bolnica Gradiška,
Klinika za torakalnu hirurgiju, Klinički centar Banja Luka, Zavod za patologiju, Klinički
centar Banja Luka, Medicinski fakultet Banjaluka,
ABSCES PLUĆA: NEOČEKIVAN ISHOD OPERATIVNOG ZAHVATA;Vladimir
Mirošljević, Aleksandra Vukičević, Ljubomir Stajčić, Jelica Predojević-Samardžić,
Mirko Raković, Ljiljana Todorović, Olivera Ljuboja ;Klinički Centar Banja Luka,
Opšta bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj,
AKUTNO POGORŠANJE ASTME U TRUDNOĆI;Milutinov Senka, Zvezdin
Biljana, Hromiš Sanja, Peković Sandra, Kolarov Violeta, Ilić Miroslav ; Institut za plućne
bolesti Vojvodine,
BENIGNI TUMORI PLUĆA-LIPOM-PRIKAZ SLUČAJA;Stjepanović R. Mitrović
N. Stojanović M, Gospić B. Rakić-Panić Marina; Opšta bolnica Doboj,
BRONHOPNEUMONIJA KAO KOMPLIKACIJA KOD BOLESNIKA
OBOLJELOG OD NOVOG VIRUSA INFLUENCE H1N1; B.Kuzmić, S.Gajić,
K.Jandrić, A.Davidovac, M.Stanetić; Klinika za plućne bolesti Banja Luka,
DESETOGODIŠNJE PREŽIVLJENJE PACIJENTA SA SCLC; L.Novaković,
M.Stanetić,J.Stanić; Klinika za plućne bolesti Banja Luka, Institut za plućne bolesti
Vojvodine,
H1N1 VIRUSNA PNEUMONIJA - PRIKAZ SLUČAJA;Tatjana Pejčić, Desa
Nastasijević- Borovac, Ivana Stanković, Ivanka Djordjević, Tatjana Radjenović Petković;
Klinika za plućne bolesti i tbc, Knez Selo, KC Niš, Srbija,
HEMOPTIZIJE – JEDINI SIMPTOM U OTKRIVANJU KARCINOMA PLUĆA;
Tatjana Stanković, Jovanka Andrić;Interno odeljenje- Opšta bolnica “ dr R.
Simonović“-Sombor,Grudno odeljenje – Opšte bolnice “ dr R. Simonović“ Sombor,
HIPERSENZITIVNI PNEUMONITIS; Lidija Vrtunski-More, Jelena Papović, Slavica
Obradović-Anđelić, Olivera Maksimović;Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska
Kamenica,
INFEKCIJE DONJEG RESPIRATORNOG TRAKTA I TALKOZA KOD
NARKOMANA; Mirna Đurić, Đorđe Považan, Živka Eri, Dejan Đurić, Jovan
Matijašević, Violeta Kolarov, Dušan Škrbić; Institut za plućne bolesti Vojvodine,
Sremska Kamenica,
KARCINOID KAO SLUČAJAN RADIOGRAFSKI NALAZ; Marko Mažibrada,
Dragana Mandić, Slobodanka Milenković-Miletić,Gradski zavod za plućne bolesti i TBC
Beograd, Beograd,
KAŠALJ, DISPNEA, ZAMARANJE- HOBP- ASTMA?; Biljana Lazović, Nada
Bogdanović, Kliničko- bolnički centar Dr Dragiša Mišović-Dedinje, Beograd,
Univerzitetska Klinika za internu medicinu,
MASIVNI PLEURALNI IZLIV KOD BOLESNIKA SA ASIMPTOMATSKIM
HRONIČNIM PANKREATITISOM;Desa Nastasijević-Borovac, Tatjana Pejčić,
Tatjana Rađenović-Petković, Ivanka Đorđević, Aca Bogdanović, Milorad Pavlović,
Milan Radović; Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu, Knez Selo, Klinički Centar
Niš,Klinika za grudnu hirurgiju, Klinički Centar, Niš,
MULTIPLI INTRAKRANIJALNI TUBERKULOMI KOD BOLESNIKA SA MDR
TB;Vesna Kačar-Kukrić, Branka Milovanović, Mihailo Stjepanović, Titjana
Cvok;Klinički centar Srbije, Institut za plućne bolesti i tuberkulozu,
NEUROTUBERKULOZA;Glišić Sanja, Radić Slađana, Kovačević-Miličević Željka,
Miličević Milan;Dom zdravlja Teslić Dom zdravlja Brčko,
PLUĆNA MIKOBAKTERIOZA UZROKOVANA S M. XENOPI; Marko
Mažibrada, Mirjana Gržetić, Aleksandar Vitković, Mirjana Tošić, Vesna ŠkodrićTrifunović; Gradski zavod za plućne bolesti i TBC Beograd, KBC Zemun – Odsek za
TBC, KCS, Klinika za Pulmologiju,
PLUĆNE MANIFESTACIJE HEMATOLOŠKIH MALIGNITETA; Violeta
Kolarov, Djordje Považan, Mirna Djurić, Biljana Zvezdin, Dušan Škrbić;Institut za
plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,
POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA PLEURODEZOM TALKOM KOD
PLEURALNIH IZLJEVA MALIGNE ETIOLOGIJE; Ivanka Rakita, Zdenka
Gojković, Gordana Marić, Živko Vranješ, Gordana Kecman, Branislava Jakovljević, Saša
Jungić, Predrag Nikolić, Predrag Dašić, Milka Vještica, Stanka Mijatović, Duško Janičić,
Slavko Grbić, Krsto Jandrić, Predrag Kovačević; Klinički centar Banja Luka,
REDAK KLINIČKI OBLIK SARKOIDOZE ŽELUCA, JETRE I SLEZINE; Vesna
Škodrić-Trifunović, Mihailo Stjepanović, Tatjana Cvejić, Nikica Grubor, Nada
Suvajdžić, Ivana Buha;Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu, Klinički Centar Srbije,
Beograd, Klinika za digestivne bolest, Klinički Centar Srbije, Beograd, Klinika za
hematologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd,
SEKUNDARNI DEPOZITI ILI SARKOIDOZA; Svetlana Kašiković Lečić, Vesna
Kuruc, Miloš Stojanović, Darinka Kukavica, Miroslav Ilić;Institut za plućne bolesti
Vojvodine, Sremska Kamenica,
SEZARY-JEV SINDROM KAO KOMORBIDITET U PNEUMONIJI; Dušan
Škrbić, Đorđe Považan, Mirna Đurić, Stevan Popović, Violeta Kolarov, Institut za plućne
bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica,Klinički Centar Vojvodine Novi Sad, Klinika za
hematologiju,
SPECIFIČNI LIMFADENITIS JETRENOG HILUSA U ODSUSTVU PLUĆNOG
OBOLENJA; MILAN RADOVIĆ; Lidija Ristić, Ivana Stanković, Milan Rančić,
Tatjana Pejčić, Zorica Ćirić, Slavica Golubović, Desa Nastasijević, Tatjana Rađenović,
Violeta Dinić-Radović,Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu – Knez Selo, Klinika za
gastroenetrologiju i hepatologiju,Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Klinički Centar
Niš,
STRANO TIJELO U BRONHU; Dina Dizdarević-Špago., Hasan Žutić., Lidija Raič
Klinika za bolesti pluća i tuberkulozu Podhrastovi, KCU Sarajevo, Odjel za bolesti pluća
i tuberkulozu, Kantonalna bolnica Bihać,
TORAKSNA RENALNA EKTOPIJA; Vladimir Lovre., Lidija Raič., Ivan Zrno
Klinika za bolesti pluća i tuberkulozu Podhrastovi, KCU Sarajevo,Odjel za bolesti pluća i
tuberkulozu, Kantonalna bolnica Bihać,. Dispanzer za bolesti pluća i tuberkulozu, Dom
zdravlja Tomislav Grad,
UTICAJ PUŠENJA NA STEPEN KONTROLE ASTME; Svetlana Petrović, Snježana
Renovčević Bogdanović,Dom zdravlja Kruševac, Kruševac,
WEGENEROVA GRANULOMATOZA; Jelena Papović, Lidija Vrtunski-More,
Slavica Obradović-Anđelić; Institut za plućne bolesti Vojvodine,
MIRTAZAPIN U LIJEČENJU DEPRESIVNIH PACIJENATA; Vukadinović
Sanja,Stojaković B. Milan,Popović Vesna,Banjac Nada,Stojanović Zlatan;Medicinski
fakultet u Banjoj Luci, Klinika za psihijatrju Kliničkog centra Banja Luka,J ZU Dom
zdravlja Banja Luka,
INTESTINALNA OPSTRUKCIJA U SPECIFIČNOM KOLITISU KAO JEDINI
KLINIČKI ZNAK DISEMINOVANE TUBERKULOZE; Violeta Dinić-Radović,
Aleksandar Nagorni , Milan Radović, Klinika za gastroenetrologiju i hepatologiju,
Klinika za plućne bolesti i tuberkulozu – Knez Selo,Medicinski fakultet Univerziteta u
Nišu,Klinički Centar Niš,
LIPOIDNA PNEUMONIJA; Marinko Vučić, Mladen Duronjić, Dušan Janičić,
Radoslav Gajanin; Klinički centar Banja Luka
Radovi koji se ne nalaze na ovom spisku, recenzenti majskih
pulmoloških dana nisu prihvatili za obajvljivanje u scripta medica.
Organizacioni odbor
Download

Radovi koji su pozitivno ocijenjeni kod Vas (od ukupno 22 rada Vi