RASPORED LETEN SEMESTAR
INSTITUT ZA SOCIJALNA RABOTA I SOCIJALNA POLITIKA
ZA U^EBNATA 2010/2011 GODINA
I GODINA
Ponedelnik
08.30-11.00
11.00-13.00
13.00-14.30
15.00-16.30
Vtornik
08.00-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
14.00-15.30
Sreda
08.30-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
^etvrtok
08.30-10.00
10.00-11.30
12.00-16.45
Petok
08.30-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
Ekonomija i socijalen sistem
Ve`bi, 1+2 grupa, Predavalna 1
Preventivna socijalna rabota
Predavawa, Predavalna 1, Institut
Sovremeni sistemi na socijalna za{tita
Ve`bi 1 grupa, Predavalna 1, Institut
Ekonomija i socijalen sistem
Predavawa, Golem amfiteatar, FF
Prof. D-r Jovan Pejkovski
Sovremeni sistemi na socijalna za{tita
Predavawa, Golem amfiteatar, FF
Psihosocijalen razvoj 2
Predavawa, Golem amfiteatar, FF
Sovremeni socijalni problemi
Predavawa, Golem amfiteatar, FF
Sovremeni sistemi na socijalna za{tita
Ve`bi 2 grupa, Predavalna 2, Institut
Prof. D-r Jovan Pejkovski
Psihosocijalen razvoj 2
Ve`bi 1 grupa, Predavalna 2, Institut
Psihosocijalen razvoj 2
Ve`bi 2 grupa, Predavalna 2, Institut
Psihosocijalen razvoj 2
Ve`bi 3 grupa, Predavalna 2, Institut
Ass. M-r Sofija Arnaudova
Ekonomija i socijalen sistem
Ve`bi 3 grupa, Predavalna 3,Institut
Sovremeni sistemi na socijalna za{tita
Ve`bi 3 grupa, Predavalna 2, Institut
Etika na socijalna rabota
Predavawa+ve`bi, Predavalna 1,
Institut
Prof. d-r Jovan Pejkovski
Sovremeni socijalni problemi
Ve`bi, 1 grupa, Predavalna 3, Institut
Sovremeni socijalni problemi
Ve`bi, 2 grupa, Predavalna 3, Institut
Sovremeni socijalni problemi
Ve`bi, 3 grupa, Predavalna 3, Institut
Doc. d-r Suzana Bornarova
Doc. D-r Ivan Trajkov
Ass. D-r Svetlana Trbojevi}
Prof. D-r Jovan Pejkovski
Doc. d-r Ivan Trajkov
Doc. d-r Suzana Bornarova
Ass. D-r Svetlana Trbojevi}
Ass. M-r Sofija Arnaudova
Ass. M-r Sofija Arnaudova
Ass. d-r Svetlana Trbojevi}
Zadol`itelen
Izboren
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Prof. d-r Suzana Simonovska
Izboren
Doc. d-r Suzana Bornarova
Doc. d-r Suzana Bornarova
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
RASPORED ZA LETEN SEMESTAR
INSTITUTUT ZA SOCIJALNA RABOTA I SOCIJALNA POLITIKA
ZA U^EBNATA 2010/2011 GODINA
II GODINA
PONEDELNIK
08.30-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
13.00-15.00
VTORNIK
08.30-10.00
SREDA
08.15-09.45
09.45-11.15
11.15-12.45
12.45-14.15
13.00-14.45
^ETVRTOK
08.00-10.00
10.00-12.15
12.15-14.30
PETOK
13.00-14.30
Ass. M-r Sofija
Arnaudova
Zadol`itelen
Ass. M-r Sofija
Arnaudova
Zadol`itelen
Ass. M-r Sofija
Arnaudova
Zadol`itelen
Prof. d-r Sun~ica
Dimitrijoska
Zadol`itelen
Metodologija na socijalnite istra`uvawa so
statistika
Predavawa, Predavalna 1, Institut
Prof. d-r Vesna
Dimitrievska
Zadol`itelen
Socijalno pravo
Predavawa, Predavalna 3, Institut
Socijalno pravo
Ve`bi 1 grupa, Predavalna 3, Institut
Socijalno pravo
Ve`bi 2 grupa, Predavalna 3, Institut
Socijalno pravo
Ve`bi 3 grupa, Predavalna 3, Institut
Socijalna rabota so deca i mladi vo rizik
Peradavawa, Predavalna 1, Institut
Ass. d-r Nata{a
Bogoevska
Ass. d-r Nata{a
Bogoevska
Ass. d-r Nata{a
Bogoevska
Ass. d-r Nata{a
Bogoevska
Doc. d-r Ivan
Trajkov
Izboren
Socijalna rabota so deca i mladi vo rizik
Ve`bi 1+2 grupa, Predavalna 2, Institut
Ekonomija na javen sektor
Predavawa+ve`bi, Predavalna 1, Institut
Obrazovna politika
Predavawa, Predavalna 3, Institut
Ass. m-r Sofija
Arnaudova
Prof. D-r Jovan
Pejkovski
Doc. d-r Suzana
Bornarova
Izboren
Metodologija na socijalnite istra`uvawa so
statistika
Ve`bi 1 grupa, Predavalna 2, Institut
Metodologija na socijalnite istra`uvawa so
statistika
Ve`bi 2 grupa, Predavalna 3, Institut
Metodologija na socijalnite istra`uvawa so
statistika
Ve`bi 3 grupa, Predavalna 3, Institut
Socijalna rabota so poedniec
Predavawa, Golem amfiteatar, FF
Obrazovna politika
Ve`bi, Predavalna 2, Institut
Doc. d-r Suzana
Bornarova
Izboren
Izboren
Izboren
Izboren
Izboren
Izboren
Izboren
RASPORED ZA LETEN SEMESTAR
INSTITUTUT ZA SOCIJALNA RABOTA I SOCIJALNA POLITIKA
ZA U^EBNATA 2010/2011 GODINA
III GODINA
(GRUPA PREDMETI OD PODRA^JETO SOCIJALNA RABOTA)
PONEDELNIK
08.30-10.45
13.00-15.00
VTORNIK
11.15-12.00
12.00-13.15
13.15-15.30
SREDA
10.00-11.30
14.15-15.45
15.45-17.00
^ETVRTOK
08.00-10.00
PETOK
08.30-10.00
10.00-13.00
13.00-14.30
Sistemski pristap vo socijalna rabota
Predavawa, predavalna 3, Institut
Socijalna rabota so poedinec
Predavawa, Golem amfiteatar, FF
Prof. d-r Sun~ica
Dimitrijoska
Prof. d-r Sun~ica
Dimitrijoska
Sistemski pristap vo socijalna rabota
Ve`bi, Predavalna 1, Institut
Lokalna samouprava
Predavawa, Predavalna 3, Institut
Lokalna samouprava
Ve`bi, Predavalna 3, Institut
Ass. m-r Sofija
Arnaudova
Ass. d-r Nata{a
Bogoevska
Ass. D-r Nata{a
Bogoevska
Menaxment na slu~aj
Predavawa, predavalna 1, Institut
Socijalna rabota so grupa
Ve`bi 1 grupa, predavalna 2, Institut
Socijalna rabota so grupa
Ve`bi 2 grupa, predavalna 2, Institut
Prof. D-r Sun~ica
Dimitrijoska
Ass. d-r Svetlana
Trbojevi}
Ass. M-r Svetlana
Trbojevi}
Psihosocijalen pristap vo socijalna rabota
Predavawa, Predavalna 1, Institut
Doc. d-r Ivan
Trajkov
Izboren
Prof. D-r Sun~ica
Dimitrijoska
Prof. d-r Maria
Donevska
Prof. D-r Sun~ica
Dimitrijoska
Izboren
Menaxment na slu~aj
Ve`bi 1+2 grupa, Predavalna 1, Institut
Socijalna rabota so grupa
Predavawe, predavalna 1, Institut
Socijalna rabota so poedinec
Ve`bi, 1+2 grupa, Predavalna 3, Institut
Izboren
Zadol`itelen
Izboren
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Opcionoizboren
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
Zadol`itelen
RASPORED ZA LETEN SEMESTAR
INSTITUTUT ZA SOCIJALNA RABOTA I SOCIJALNA POLITIKA
ZA U^EBNATA 2010/2011 GODINA
IV GODINA
(GRUPA PREDMETI OD PODRA^JETO SOCIJALNA POLITIKA)
PONEDELNIK
10.00-12.30
VTORNIK
10.00-12.15
SREDA
11.30-13.00
13.00-14.15
Evropska socijalna politika
Predavawa, predavalna 2, Institut
Prof. d-r Maja
Gerovska Mitev
Zadol`itelen
Globalna socijalna politika
Predavawa, Predavalna 3, Institut
Prof. d-r Maja
Gerovska Mitev
Цивилно општество и социјална политика
Ve`bi, Predavalna 1, Institut
Evropska socijalna politika
Ve`bi, Predavalna 2, Institut
Ass. d-r Svetlana
Trbojevi}
Prof. D-r Maja
Gerovska Mitev
Me|unarodno trudovo pravo
Predavawa+Ve`bi, Predavalna 2, Institut
Ass. D-r Nata{a
Bogoevska
Izboren
Prof. d-r Maja
Gerovska Mitev
Izboren
Izboren
Zadol`itelen
Zadol`itelen
^ETVRTOK
11.30-14.30
PETOK
10.00-10.45
Globalna socijalna politika
Ve`bi, Predavalna 2, Institut
RASPORED ZA LETEN SEMESTAR
INSTITUTUT ZA SOCIJALNA RABOTA I SOCIJALNA POLITIKA
ZA U^EBNATA 2010/2011 GODINA
IV GODINA
(GRUPA PREDMETI OD PODRA^JETO SOCIJALNA RABOTA)
PONEDELNIK
08.00-11.00
VTORNIK
08.15-09.00
09.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30
13.30-15.45
Za{tita i rehabilitacija na lica so pre~ki vo
razvojot
Predavawa, predavalna 11, FF
Socijalna rabota so maloletni prestapnici
Ve`bi, Predavalna 2, Institut
Psihosocijalna intervencija vo za{tita na
mentalno zdravje
Ve`bi 1+2 grupa, Predavalna 2, Institut
Socijalna rabota so nevladin sektor
Ve`bi 1+2 grupa, predavalna 2, Institut
Socijalna rabota so nevladin sektor
Predavawa, predavalna 1, Institut
Socijalna rabota so lica so maloletni
prestapnici
Predavawa, Predavalna 1, Institut
Prof. d-r Risto
Petrov
Ass. m-r Sofija
Arnaudova
Ass. m-r Sofija
Arnaudova
Zadol`itelen
Izboren
Zadol`itelen
Ass. D-r Svetlana
Trbojevi}
Prof. D-r Maria
Donevska
Prof. D-r Sun~ica
Dimitrijoska
Opcionoizboren
Opcionoizboren
Psihosocijalna intervencija vo za{tita na
mentalnoto zdravje
Predavawa, Predavalna 1, Institut
Doc. d-r Ivan Trajkov
Zadol`itelen
Socijalna rabota so zavisnici
Predavawa, Predavalna 3, Institut
Doc. d-r Ivan Trajkov
Izboren
Prof. d-r Risto
Petrov
Zadol`itelen
Prof. d-r Risto
Petrov
Zadol`itelen
Prof. d-r Risto
Petrov
Zadol`itelen
Izboren
SREDA
08.30-10.00
^ETVRTOK
10.00-12.15
PETOK
08.30-10.00
10.00-11.30
11.30-13.00
Za{tita i rehabilitacija na lica so pre~ki vo
razvojot
Ve`bi 1 grupa, predavalna 11, FF
Za{tita i rehabilitacija na lica so pre~ki vo
razvojot
Ve`bi 2 grupa, predavalna 11, FF
Za{tita i rehabilitacija na lica so pre~ki vo
razvojot
Ve`bi 3 grupa, predavalna 11, FF
Download

RASPORED ZIMSKI SEMESTAR