Jeho Magnificence pan rektor
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
Studentská 2, Budova IC
461 17 Liberec
OTEVŘENÝ DOPIS
Vaše Magnificence pane rektore.
Při hledání informací na webovém portálu LIBEREC – REICHENBERG, jehož existenci mimochodem
považuji za velmi záslužnou, jsem narazil na publikaci STŘED LIBERCE V PROMĚNÁCH STALETÍ, která má
na přebalu fotografii vytěžené jámy na Perštýně. Zprvu mě napadlo, že se asi bude jednat o další recesi
studentů FUA – TUL (Fakulta umění a architektury Technické university v Liberci). Ale po přečtení úvodu
jsem s překvapením zjistil, že se jedná o Výzkumný projekt věnovaný migraci městských center v Liberci
autorského kolektivu Bc. Romana Fojtová , Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek, Bc. Zuzana Koňasová, Bc. Filip
Landa, Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D., Mgr. Jiří Šmída, Ph.D., MTh. Václav Umlauf, Ph.D., Mgr. Jaroslav
Zeman a recenzentů PhDr. Jan Mervard, Ph.D., Mgr. Kateřina Lozoviuková, Ph.D., kde kritický a hodnotící
odstup vědce doplňuje občanská starost o budoucnost města. Výzkumný projekt byl zpracován v rámci
výzkumného grantu TUL a schválen rektorátem TUL 12. 12. 2011, č.j. RE 110/11.
Po přečtení úvodní části zpracované filozofem, teologem a jezuitou MTh. Václavem Umlaufem, Ph.D. , která
je všeobjímající koláží faktů, legend, symbolů a bájí a kde se v podstatě nedovíte co je cílem výzkumného
projektu a ani se nedovíte jasnou definici zkoumaného předmětu, to začíná být zajímavé. Co se asi
dozvíme dál, co nám asi mladí výzkumníci FUA TUL nového objeví?
To, že mladí výzkumníci ve vědecké práci používají žargon bulvárních medií, či politických agitek, lze
s útrpným úsměvem přejít. Pro ilustraci cituji několik perel: „Developerská hrůza z prázdna diktuje, že
jakékoliv prázdné místo ve městě musí nést nějakou funkci nebo přinášet zisk.“ „Jde o nebezpečné
rejdiště narkomanů, asociálních elementů a prostitutek hlídaných zesílenými složkami městské policie.
Liberec nakročil na nebezpečnou cestu.“ „Neustálá privatizace veřejného prostoru dává městu velmi
omezené možnosti regulace, takže se celé město dobrovolně stává experimentálním polem pro
nekontrolovatelné developerské choutky.“
Když odezní útrpný úsměv nad stylizací „výzkumného projektu“ , tak zjistíte, že informace mladých
výzkumníků jsou nesmyslné, nesystematické, zavádějící, faktograficky a časově chybné a grafické přílohy
často ilustrují jiné území než je předmět výzkumu a často si i odporují. Mgr. Jaroslav Zeman objektivně
uvádí: „Druhým rysem je přestavba centrální části města na místě dnešního Soukenného náměstí. Z něj se
pomalu stává hlavní městský prostor, jež se transformoval do obchodně administrativního centra, které
bychom s trochou nadsázky mohli označit za liberecké „City“. Mladý výzkumník Bc. Filip Landa o několik
stran později uvádí: „Stejně technokraticky a nuceně působí tehdejší pokus přestavět tzv. „dolní centrum
Liberce“. To sice jako přirozený střed nikdy nefungovalo, ale již od dob první republiky představovalo
důležitý městský prostor.“ Legrace jde stranou a výzkumný projekt zde dostává punc nevědeckosti, který
je možná zapříčiněn nedostatečnou erudicí některých mladých výzkumníků. Ti v zajetí tendenčnosti
nejsou schopni systematicky pracovat na výzkumu vedoucímu k cíli, jež vlastně nikdy nebyl definován.
Tak jako antické drama tak i výzkumný projekt dosahuje vrcholu v poslední stati, kterou zpracovali mladí
„výzkumníci“ Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. a Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek.
To, že si neustále mladí „výzkumníci“ pletou pojmy co je historické centrum města, centrum města a
centrální oblast města svědčí zřejmě o jejich nedostatečném vzdělání a to, že uvádějí ve vědecké práci
nesmyslné informace a uchylují se místy k bulvárnímu žargonu snad už neodmyslitelně patří k
„vědeckému“ koloritu tohoto výzkumného projektu. Ale mladí „výzkumníci“ Ing. arch. Radek Suchánek,
Ph.D. a Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek neochabují a jdou dál, klidně uvádějí ve vědecké práci nepravdivé
údaje a z toho zcela logicky chybné závěry. Je obtížné hodnotit, zda je k tomuto počínání vede jakýsi vyšší
politický cíl nebo to je prostý projev diletantismu? Ale to jim ještě nestačí a mladí „výzkumníci“ zcela
záměrně neuvádějí u citovaných děl jejich autory, dobu vzniku a případně investora a tak například není
uveden autor projektu nerealizovaného nákupního centra Na Perštýně Jiří Buček, nejsou uvedeni autoři
několika variant obchodního a zábavního centra Holandia Pavel Vaněček, Pavel Švancer, Chapman Taylor,
Jiří Střítecký a Martin Krupauer. Nejsou uvedeni autoři Centra Babylon Pavel Vaněček, Pavel Švancer a
další, dále autoři NC Nisa Jiří Střítecký a Martin Krupauer, nejsou uvedeni autoři OC Liberec Plaza Pavel
Janoušek a Boris Šonský, dále OC Forum Liberec Radim Kousal, Richard Černý a Jiří Březina a autor
Krajské vědecké knihovny Radim Kousal. K tomu není co dodat, nejenže je porušen autorský zákon, ale
přinejmenším to je projev totálního ignorantství kombinovaný s ryzím buranstvím. Abych mladým
„výzkumníkům“ Ing. arch. Radkovi Suchánkovi, Ph.D. a Ing. arch. Ing. Jiřímu Janďourkovi nekřivdil, přece
jenom uvedli u jediné stavby autory a to u Paláce Syner Jiří Suchomel, Martin Šaml a Jaromír Syrovátko.
Vzhledem ke skutečnosti, že Jiří Suchomel je na FUA TUL jejich nadřízený, vkrádá se otázka zda motivací
uvedení autorství v tomto ojedinělém případě nebyl projev čirého patolízalství či dokonce rektálního
horolezectví.
Tento „výzkumný projekt“ bez definovaného cíle („První krok ve výzkumném projektu je jasně stanovit
jeho cíl.“ R. G. Marks 1982), je nesourodou kompilací různých vědeckých a nevědeckých prací, publikací a
studentských projektů postrádající kritický a hodnotící odstup vědce. Tendenčnost, neserióznost,
nesystematičnost, nedostatečný sběr dat, nepravdivost dat, nejasné vyjadřování, nedostatečná preciznost
formulací a z toho vyplývající nelogické konstrukce jsou převládající charakteristiky této práce. Vtírá se
důvodné podezření zda recenze, jako instrument ochrany před uvedením nesmyslů ve vědecké práci, byla
vůbec kdy zpracována a jaké má dopady na výzkumný projekt, který nemá stanovený cíl, postrádá
metodiku, má nejasné hypotézy, nemá formulované výsledky a je bez závěru. Nulita výsledků
výzkumného projektu „Střed Liberce v proměnách staletí“ je promarněná příležitost využití výzkumného
grantu TUL k vytvoření společensky hodnotné a užitečné vědecké práce.
Vaše Magnificence pane rektore, doufám, že výzkumný projekt „Střed Liberce v proměnách staletí“ a jeho
nicotnost je ojedinělým politováníhodným případem selhání a že se nejedná o běžný standard. Byl bych
velice rád, kdybyste mě mohl písemně ujistit, jaká systémová opatření chrání FUA TUL a případně i
ostatní fakulty TUL před vznikem pseudovědeckých prací a nicotných výzkumných projektů.
Děkuji, s úctou Radim Kousal.
Na vědomí:
děkan FUA TUL
Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek
Download

Kousalův dopis