Zápis ze154. zasedání AS FEL ZČU 2012 – 5. března 2014 - Stránka 1 z 4
Zápis z jednání pléna AS FEL ZČU
konaného dne 5. března 2014 od 13 hodin v místnosti EU 219
Přítomni:
Členové AS FEL ZČU – viz prezenční listina
Hosté: doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.
Po celou dobu jednání pléna byl AS FEL usnášeníschopný, počet přítomných členů AS FEL
ZČU byl 18, nadpoloviční většina všech přítomných členů AS FEL je 10.
Program
1. Zahájení
2. Změna vedení FEL
3. Různé
1. Zahájení
Předseda senátu Jiří Basl zahájil a řídil průběh jednání pléna AS FEL. Seznámil přítomné
s tím, že zasedání bylo svoláno na žádost děkana, a s programem jednání.
Návrh na usnesení:
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni schvaluje
program jednání AS FEL ZČU.
Přítomno: 18 členů AS FEL
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 – Usnesení bylo přijato.
2. Změna vedení FEL
Děkan doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., informoval, že je jeho povinností podle
vysokoškolského zákona i podle statutu FEL svolat akademický senát a informovat ho
o plánované změně ve vedení Fakulty elektrotechnické. Proděkan pro vzdělávací činnost FEL
doc. Ing Jiří Kotlan, CSc., požádal o uvolnění na vlastní žádost. K záměru děkana jmenovat
nového proděkana se má AS FEL vyjádřit. Děkan po delším zvažování zvolil na místo
proděkana pro vzdělávací činnost doc. Ing. Evu Kučerovou, CSc., která tuto funkci
vykonávala již v letech 2003 – 05 a roku 2005 odešla na vlastní žádost z časových důvodů,
protože byla zapojena do řešení výzkumného záměru Diagnostika interaktivních dějů
v elektrotechnice. Doc. Kučerová je zkušená v oblasti pedagogických záležitostí, v jednání
s rektorátem i studijním oddělením fakulty. Doc. Kučerová se svým jmenováním do funkce
proděkanky pro vzdělávací činnost FEL souhlasí.
Předseda senátu Jiří Basl otevřel diskusi. Senátor Mach se dotázal, zdali trvá plán otevřít nový
pětiletý magisterský obor. Děkan odpověděl, že budoucí proděkanka o tomto plánu ví a
s otevřením nového oboru s délkou studia 5 let souhlasí. Děkan se zmínil i o stanovisku
Vladimíry
Dvořákové,
předsedkyně
Akreditační
komise
České
republiky,
k nestrukturovanému studiu. Akreditační komise by neměla mít problém s pětiletým studijním
programem, při akreditaci je potřeba prokázat profil absolventa, přínos a logiku výstavby
studia. Předpokládá se otevření pravděpodobně dvou větví (silnoproud a slaboproud).
Otázkou je počet studentů. Na ZČU má obory s délkou studia 5 let již FPE a FPR. Je ovšem
známo, že praxe nyní o bakaláře nestojí. Děkan předpokládá, že do roka by měly být
připraveny podklady pro nové obory a předloženy akreditační komisi.
Zápis ze154. zasedání AS FEL ZČU 2012 – 5. března 2014 - Stránka 2 z 4
Senátorka Jiřičková se zeptala, zdali je v plánu některé stávající obory uzavřít nebo jiné
otevřít. Děkan neplánuje otevírat žádné nové obory ani v bakalářském ani v navazujícím
magisterském studiu. Bakalářské obory děkan navrhuje ponechat, u navazujícího
magisterského studia řeší otázku, zdali nezavřít některé obory a vytvořit pouze zaměření.
Akreditace stávajících oborů jsou platné ještě několik let, letos půjdou do reakreditace obory
Jaderná elektroenergetika a Diagnostika a design elektrických zařízení. Při menším počtu
studentů není výhodné střídavě v jednom roce obor otevřít a v dalším zavřít, lepší řešení je
v rámci oboru vytvořit zaměření. Výhodou je, že zatím počty přijímaných studentů neklesají.
Z hlediska předání funkce proděkana se děkan rozhodl tak, že do konce března 2014 budou
dva proděkani pro vzdělávací činnost. Po dnešním zasedání AS FEL bude jmenována
doc. Kučerová a doc. Kotlan ještě do konce března ve funkci zůstává.
Senátorka Jiřičková měla dotaz ohledně konkurence z Fakulty strojní. Děkan odpověděl, že
Ing. Jůza z katedry energetických strojů a zařízení se snaží získat studenty na obor zaměřený
na stavbu jaderných zařízení. Naše fakulta musí studentům nabídnout studentům lepší
podmínky a prostředí pro studium.
Senátorka Horníková se dotázala, kolik bude absolventů na oboru Jaderná elektroenergetika.
Senátorka Jiřičková odpověděla, že letos bude 8 absolventů. Senátorka Horníková
poznamenala, že se mezi studenty povídá, že se obor Jaderná elektroenergetika málo kdy
otevírá. Děkan informoval, že se otevírají obory, když je přihlášeno nad 5 studentů. Vedoucí
kateder mají právo vést se studenty pohovory a ptát se na zamýšlený obor studia.
Senátor Mach navrhl uspořádat informační seminář pro budoucí studenty navazujícího
magisterského studia. Senátor Mužík bude o takovém semináři zítra diskutovat s vedoucím
studijního oddělení Ing. Martínkem. Děkan připomněl, že studenti si podají přihlášky a
garanti oboru rozhodnou, koho přijmou na základě studijních výsledků a odborných aktivit
ihned a s kým povedou přijímací pohovor. Pohovory jsou časově náročné, proto nejsou
vedeny se všemi studenty. Student se sám v případě zájmu může informovat o nabízených
oborech a vyslovit své přání. Každý garant oboru má stanovenou laťku pro přijetí jinak, odvíjí
se to mimo jiné také ze zájmu studentů o obor.
Senátor Polcar se zeptal, do kdy je možno podat přihlášku do navazujícího magisterského
studia. Děkan odpověděl, že se domnívá, že termín je do poloviny dubna, přesné informace
podá vedoucí studijního oddělení Ing. Martínek. Státní závěrečné zkoušky a obhajoby BP jsou
v červnu a přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia v červenci. Děkan
prohlásil, že lze zorganizovat za přítomnosti garantů oborů schůzku se studenty 3. ročníku
bakalářského studia.
Senátor Blecha otevřel otázku předávání informací studentům. Na fakultu přicházejí zadání
bakalářských a diplomových prací od firem, které mají zájem o spolupráci se studenty. Děkan
upozornil na webové stránky: spoluprace.zcu.cz, což je portál na zadávání prací. Firma může
zadat téma, student se přihlásí a je potřeba najít osobu, která bude za fakultu práci garantovat
a vypracuje zadání, které odpovídá požadavkům na zadání BP nebo DP. Tato osoba bude
garantovat i splnění univerzitních termínů. Je tedy potřeba, aby portál někdo stále sledoval a
témata přiděloval. Na univerzitě se o tomto portálu zatím ví poměrně málo. Senátor Mach
upozornil na mnoho zadání z KIVu na portálu. Je to pravděpodobně proto, že na tvorbě
portálu se podíleli pracovníci z KIVu. Děkan upozornil na to, že složité problémy řešené
v bakalářských pracích nejsou vždy dořešené úplně, u diplomových prací je to lepší, neboť
student má na zpracování práce více znalostí i času. Má-li student zadanou práci od firmy, po
ukončení studia tam může jít pracovat. Mgr. Petr Kavalíř uvažoval o tom, zřídit portál na
zápůjčky přístrojů, podobný portálu na zadávání prací. Senátor Mach měl dotaz ohledně
smluvního výzkumu a požadavků od firem. Děkan poukázal, že existuje modul „Kontakty“
v INISu.
Předseda senátu Jiří Basl uzavřel diskusi.
Zápis ze154. zasedání AS FEL ZČU 2012 – 5. března 2014 - Stránka 3 z 4
Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni bere na
vědomí záměr děkana provést změnu ve vedení FEL a jmenovat proděkankou pro
vzdělávací činnost FEL doc. Ing. Evu Kučerovou, CSc.
3. Různé
Předseda senátu Jiří Basl informoval, že příští zasedání senátu, na kterém se bude schvalovat
rozpočet, bude pravděpodobně 2. dubna 2014 od 13 hodin.
Senátor Kotlan se informoval na účelnost některých částek v rozpočtu. Děkan oznámil, že na
tuto otázku by přesně odpověděl tajemník FEL Ing. Petr Řezáček. Senátor Basl sdělil, že
v akademickém senátu ZČU proběhla k tomuto tématu diskuse a že loňské výsledky nejsou
ještě známy.
Senátor Mach upozornil, že zhruba před rokem byla řešena kauza bufetů v prostorách
univerzity. Nyní všude v areálu na Borech jsou prodejní boxy s bagetami od jedné firmy a
stejné bagety jsou prodávány v menze, bufetech a u kolejí. Tyto bagety mají poměrně
vysokou cenu. Děkan požádal o zapisování všech stížností do sešitů, které jsou u bufetů i
v menze. Kvestor na základě stížností na fronty v menze provedl opatření, které umožňuje
v době od 11 do 13 hodin vkládat finanční částku na JIS kartu pouze na pokladně u vchodu do
menzy, nikoli u pokladen, kde se platí jídlo. Cedule o tomto způsobu placení jsou již v menze
vyvěšeny. Tím by se mělo zamezit frontám.
Senátorka Jiřičková otevřela problematiku parkování. Senátoři upozornili, že na provizorní
parkovací ploše byly nedávno kontrolovány JIS karty. Děkan informoval, že stále není
vydáno územní rozhodnutí. Senátor Mach měl otázku k parkování hostů na vyhrazených
čtyřech parkovacích místech před vchodem do Fakulty elektrotechnické. Děkan řekl, že hosté
kateder mohou na těchto místech parkovat. Je vhodné to předem nahlásit na sekretariátu
pí. Machové. Když jsou na katedře očekáváni hosté, je vhodné na parkovací místo dát kužel,
příp. vývěsku s informací, pro koho je místo vyhrazeno.
Senátor Blecha se dotázal, jak řešit odeslání zásilek, protože podatelna neumí odeslat zásilku
prostřednictvím přepravců PPL, DHL apod. Děkan přislíbil, že tajemník FEL informaci zjistí.
Předseda senátu FEL Jiří Basl následně zasedání akademického senátu FEL ukončil.
SCHVÁLENÁ USNESENÍ
1/1 Akademický senát Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni
schvaluje program jednání AS FEL ZČU.
V Plzni 12. března 2014
Zapsala: Lenka Šroubová
Zápis ze154. zasedání AS FEL ZČU 2012 – 5. března 2014 - Stránka 4 z 4
PREZENČNÍ
LISTINA
ze zasedání AS FEL ZČU dne 5. 3. 2014
Jméno a příjmení
Pracoviště
Podpis
Basl Jiří, Ing., Ph.D.
KAE
přítomen
Kubík Zdeněk, Ing., Ph.D.
KAE
přítomen
Jiřičková Jana, Ing., Ph.D.
KEE
přítomna
Rot David, Ing., Ph.D.
KEE
přítomen
Blecha Tomáš, Ing., Ph.D.
KET
přítomen
Tureček Oldřich, Ing., Ph.D.
KET
přítomen
Kindl Vladimír, Ing., Ph.D.
KEV
přítomen
Fořt Jiří, Ing., Ph.D.
KEV
přítomen
Polcar Petr, Ing.
KTE
přítomen
Kotlan Václav, Ing., Ph.D.
KTE
přítomen
Šroubová Lenka, Ing., Ph.D.
KTE
přítomna
Glasberger Tomáš, Ing., PhD.
RICE
přítomen
Molnár Jan, Ing., Ph.D.
RICE
omluven
Mach František, Ing.
Dr.
přítomen
Holý Jaroslav, Ing.
Dr.
omluven
Mužík Václav, Bc.
Stud.
přítomen
Horníková Lucie, Bc.
Stud.
přítomna
Fejfarová Hana, Bc.
Stud.
přítomna
Adámek Martin, Bc.
Stud.
přítomen
Kratochvíl Pavel
Stud.
přítomen
Přítomní hosté
Jméno a příjmení
Jiří Hammerbauer, doc. Ing., Ph.D.
Pracoviště
DFEL
Download

Zápis ze 154. zasedání AS FEL konaného 5. března 2014