druga
OBAVIJEST
Tuzla - Bosna i Hercegovina
14 - 16. juni 2011.
ORGANIZATORI :
Rudarsko - geološko - građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Rudarski fakultet u Prijedoru, Univerzitet u Banja Luci
Poštovani,
Međunarodni naučni komitet i Organizacioni odbor XIV Balkanskog kongresa o pripremi mineralnih sirovina u Bosni i Hercegovini toplo i srdačno pozivaju sve naučnike, istraživače, menadžere,
inženjere, eksperte i studente koji rade na polju pripreme mineralnih
sirovina, da daju svoj naučni doprinos uspjehu “BPMC-a ZA SVJET­
SKI ODRŽIVI I EKOLOŠKI RAZVOJ”
XIV Balkanski kongres o pripremi mineralnih sirovina će biti održan
u periodu 14 - 16. juna 2011. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina.
Pored upoznavanja sa jednim od najstarijih naselja u Evropi, Kongres će biti izvanredna prilika za susrete kolega sa područja Balkana
i cijelog svijeta, razmjena novih ideja, uspostavljanje novih kontakta,
partnerstva i prijateljstva te profitabilne, produktivne i interesantne
profesionalne diskusije.
Teme predavanja na Kongresu obuhvatit će probleme pripreme mineralnih sirovina kao jezgra cijelog opšteg održivog razvoja, vodeći
računa o zaštiti okoline.
Nadamo se da će se naš susret pretvoriti u jedinstven naučni uspjeh,
koji će obogatiti našu profesionalnu stručnost i ostaviti nam lijepa
sjećanja.
Sa zadovoljstvom Vas očekujemo u Tuzli!
Doc. dr. Nedžad Alić, Predsjednik
Organizacionog odbora XIV BMPC
Dr. Kemal Gutić, vanredni profesor,
Dekan RGGF Univerziteta u Tuzli
2
3
ORGANIZACIJA KONGRESA
Organizatori:
Rudarsko - geološko - građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Rudarski fakultet u Prijedoru, Univerzitet u Banja Luci
ORGANIZACIONI ODBOR
Predsjednik:
Doc. dr. Nedžad Alić
Tel: +387 35 320 579
Mob: +387 61 898 033
[email protected]
Kopredsjednici:
Dr. Kemal Gutić, vanredni profesor
Prof. dr. Nadežda Ćalić
Dr. Rejhana Dervišević, vanredni profesor
Dipl. ing. Miroslav Glušac
Generalni sekretar Kongresa
Dipl. ing. Erna Mandžić
Članovi
Dr. Sunčica Mašić, vanredni profesor
Doc. dr. Rijad Šišić
Dr. Sanel Nuhanović
Dipl. ing. Ruzmir Avdić
Dr. Admir Softić
Počasni kopredsjednik:
Dr. Miroslav Petrović, vanredni profesor
MEĐUNARODNI NAUČNI KOMITET
Predsjednik:
Prof.dr Güven Önal - Turska
Podpredsjednik:
Prof.dr Dušan Salatić - Srbija
Članovi:
Prof. dr. Genç Demi - Albanija
Dr. Kimet Fetahu, vanredni profesor - Albanija
Doc. dr. Ifet Šišić - Bosna i Hercegovina
Dipl. ing. Miroslav Glušac - Bosna i Hercegovina
Dr. Ivan Nishkov, vanredni profesor - Bugarska
Dr. Desislava Kostova, vanredni profesor - Bugarska
Prof. dr. Boris Krstev- Makedonija
Dipl. ing. Boris Fidančev- Makedonija
Prof. dr. Georgis Anastassakis - Grčka
Dipl. ing. Boško Šljivančanin - Crna Gora
Dipl. ing. Zoran Bajčeta - Crna Gora
Prof. dr. Sanda Krausz - Rumunija
Dr. Viorica Ciocan - Rumunija
Prof. dr. Nadežda Ćalić - Srbija
Dr. Ljubiša Andrić, vanredni profesor
Srbija Prof. dr Gülhan Őzbayoglu – Turska
Prof. dr. Neşet Acarkan - Turska
Doc. Dr. Igor Miljanović – Srbija
Prof. dr. Shugri Kelmendi
Počasni članovi:
Prof. dr. Nadezhda Davcheva-Ilcheva - Bugarska
Prof. dr. Paraschiv Ilie - Rumunija
Prof. dr. Zeki Doğan - Turska
Prof. dr. Suna Atak - Turska
4
5
POZVANI PREDAVAČI
Prof. dr. Cyril O’Connor – Južna Afrika (Predsjednik IMPC vijeća)
Prof. dr. Eric Forssberg – Švedska (Podpredsjednik IMPC vijeća)
Prof. dr. James Hendrix – SAD (Specijalista za iskop zlata i srebra)
Prof. dr. Halit Liya Kuyumcu – Njemačka (Šef odjeljenja za procesiranje mineralnih sirovina u TU Berlin)
TEME KONGRESA
• Mineraloška-Fazna karakterizacija
• Usitnjavanje i klasiranje
• Flotacijska koncentracija i fenomeni na granici faza
• Gravitacijska koncentracija i druge metode koncentracije
• Prerada uglja, aglomeracija i briketiranje
• Priprema mineralnih sirovina u industriji
• Odvodnjavanje proizvoda
• Tehnološki procesi i projektovanje pogona za preradu
• Modeliranje, simulacija, i optimizacija procesa u pripremi mineralnih sirovina
• Metalurgija, biometalurgija i bioprocesiranje
• Zaštita životne sredine u pripremi mineralnih sirovina
• Prerada otpada i reciklaža
• Rekultivacija zemljišta (tla)
• Priprema mineralnih sirovina i održivi razvoj
• Edukacija u oblasti pripreme mineralnih sirovina
• Prerada nafte
• Transport i informacione tehnologije u pripremi mineralnih sirovina
PRELIMINARNI PROGRAM
13. JUNI, PONEDJELJAK
17:00 - 22:00
REGISTRACIJA
HOTEL TUZLA
14. JUNI, UTORAK
08:00 - 10:00
REGISTRACIJA
10:00 - 10:40
CEREMONIJA OTVARANJA
HOTEL TUZLA
Chairs: Guven Onal,
PREGLED BCMP'S od 1973. DO 2011.
RAZVOJ, STANJE I PERSPEKTIVE
10:40 - 11:00
IZLOŽBENI DIO
11:00 - 11:30
KAFE PAUZA
POSTER SESIJA
PLENARNI PREDAVAČI
11:30 - 11:50
Odraz razvoja oplemenjivanja mineralnih sirovina na
balkansko rudarstvo
11:50 - 12:10
Stanje i perspektive flotacije koncentracije
12:10 - 12:30
Stanje i perspektive magnetske koncentracije
12:30 - 12:50
Stanje i perspektive gravitacijske koncentracije
12:50 - 13:10
Stanje i perspektive brušenja i klasifikacije
13:10 – 13:30
Stanje i perspektive na području odvodnjavanja
13:30 - 13:50
Stanje i perspektive u projektiranju mineralnih pogona za
preradu
13:50 - 14:10
Stanje i perspektive na području upravljanja otpadom
14:10 - 14:30
Stanje i perspektive na području edukacije kadra o
oplemenjivanju mineralnih sirovina
14:30 - 15:30
RUČAK
15:30 - 17:00
Mineraloška-Fazna karakterizacija
Usitnjavanje i klasiranje
Flotacijska koncentracija i fenomeni na granici faza
17:00 - 17:30
6
KAFE PAUZA
7
17:30 - 19:30
Gravitacijska koncentracija i druge metode koncentracije
Prerada uglja, aglomeracija i briketiranje
Priprema mineralnih sirovina u industriji
20:00 - 22:30
SVEČANA VEČERA
15. JUNI, SRIJEDA
09:00 - 11:15
Odvodnjavanje proizvoda
Tehnološki procesi i projektovanje pogona za preradu
Prerada nafte
11:15 - 11:45
KAFE PAUZA
11:45 - 14:00
Modeliranje, simulacija, i optimizacija procesa u pripremi
mineralnih sirovina
Metalurgija, biometalurgija i bioprocesiranje
Transport i informacione tehnologije u PMS
14:00 - 15:00
RUČAK
15:00 - 17:00
IZLET
17:00 - 19:30
Zaštita životne sredine u pripremi mineralnih sirovina
Prerada otpada i reciklaža
Rekultivacija zemljišta (tla)
20:00 - 22:30
VEČERA
16. JUNI, ČETVRTAK
09:00 - 11:15
Priprema mineralnih sirovina i održivi razvoj
Edukacija u oblasti pripreme mineralnih sirovina
11:15 - 11:45
CEREMONIJA ZATVARANJA XIV BMPC
UPUTSTVA AUTORIMA
Radovi na Kongresu će biti prezentirani oralno ili u obliku postera.
Organizacioni odbor će odlučivati o prihvatanju sažetaka i o tome
na vrijeme obavijestiti sve autore prijavljenih radova.
Jedan autor ne može poslati više od tri sažetka, osim uz uplatu još
jedne kotizacije.
UPUSTVO ZA IZRADU POSTERA
Dimenzije postera – visina 100 cm; širina 70 cm (poster ne smije
prelaziti navedene dimenzije).
Priprema postera - Svi posteri trebaju biti isključivo na engleskom
jeziku. Elementi postera (slike, tablice, grafika, crteži, fotografije)
bi trebali biti jednostavni, uz napomenu da bi tekst morao biti jasno čitljiv s udaljenosti od 1,5 m.
Vrijeme izlaganja – o svim detaljima, mjestu, vremenu, načinu
izlaganja, kao i o specifičnom numerisanju postera autori će biti
blagovremeno obaviješteni. Posteri se donose lično na Kongres.
Autori se ljubazno mole da svoje postere predaju na Info pult Kongresa. Materijal za lijepljenje postera osigurava Izvršni producent
Kongresa.
8
9
UPUSTVO ZA IZRADU RADA
NASLOV RADA (ENGLESKI)
Nedžad Alić
Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Tuzla, BiH
Sažetak: U cilju da omogući prikaz veće količine materijala i pojednostavi ispis Zbornik radova, upute su
date za rukopis za XIV Balkanski kongres o pripremi mineralnih sirovina, 14-16. juna 2011. godine.
Rukopisi moraju biti u skladu s ovim uputama.
Ključne riječi: mineralna sirovina, odvodnjavanje, rudarstvo.
1. UVOD
Svi radovi će biti pregledani od strane
Organizacionog odbora. Za tekst originalnost teksta,
kvalitetu i tačnost podataka i rezultate odgovornost
leži isključivo na autorima. To je garancija da rad nije
objavljen i da autori imaju dozvolu poslodavca da
predstave rezultate.
Rad treba biti dostavljen Organizacionom odboru u
elektronskom (.doc, .docx i PDF) obliku.
Rad treba poslati najkasnije do 31. marta 2011.
godine. Tekstove slati preko službenog obrasca za
slanje sažetaka/radova koji se nalaze na oficijelnoj
www.bmpc2011.ba.
web
stranici
kongresa
Dužina rada je maksimalno 8 stranica uključujući
slike, tabele, literaturu i dodatke. Rad mora biti
obavezno na engleskom jeziku.
Sažetke radova dostaviti najkasnije do 28.
februara 2011. godine.
2. FORMATIRANJE STRANICA
Rad treba biti napisan koristeći Microsoft Word
uređivač teksta. Preporučuje se koristiti font Times
New Roman, 10pt. Veličina papira: A4
(210x297mm), Orijentacija: Portret. Margine top 2,
donja 2, lijevo 3, desno 2.
2.1. Organizacija papira po tipu i veličini
Rad bi trebao započeti s naslovom u dva reda u
većini, koristeći samo velika slova (bold, 16pt).
Times New Roman, iznad naslova za Kongres
logotip, koji će umetnuti organizator. Ispod naslova,
nakon dva prazna reda, napisati imena autora
(normalno, podebljano 12pt) i pripadnosti (italic
11pt), kao što je prikazano u ovom upustvu.
Sažetak rada (italic, 10 pt) ne više od 100
riječi. Nakon jednog praznog reda slijede ključne
riječi 3 do 7 (italic, 10pt). Naslovi trebaju biti
napisani slovima, bold, veličina 10pt. Podnaslovi
trebaju biti pisani malim slovima, podebljano,
veličine 10pt. Ostatak papira treba biti napisan sa
veličinom slova 10pt, font Times New Roman kao što
je prikazano u ovom upustvu. Konačni izgled rada
treba biti kao što ovo upustvo izgleda.
3. JEDNAČINE
Jednačine napisati sa numeracijom od prave strane,
kao:
ds(t )
= me (t ) − mn (t )
dt
(1)
Varijable u jednačinama i u tekstu trebaju biti
napisane u italic-u.
4. TABELE I SLIKE
Tabele, slike, dijagrami, sheme i drugi crteži trebaju
biti umetnuti u tekst. Iznad tabele napisati broj i naziv
tabele, a ispod - objašnjenje znakova i skraćenica ako
su se koristili u tabeli
Tablica 1. Eksperimentalni rezultati
Slike, dijagrami, sheme moraju biti napravljeni
korištenjem specijalnih softver-a ili skenirani i
umetnuti u tekst (datoteku). Koristite crno-bijelu
tehniku. Fotografije koje će biti skenirane, trebaju biti
oštre sa visokim kontrastom. Naslove slika napisati
ispod slike, centrirano, u italic-u.
Slika 1. Ilustracija .....
5. LITERATURA
[1] Petrović, M.: Opća teorija strojeva. Nauka,
pp.1-143, Beograd, 1997.
Uputstvo za izradu rada možete preuzeti na www.bmpc2011.ba/bs/uputstva-autorima
IZLOŽBA
U vrijeme trajanja Kongresa predviđena je prodajna izložba sponzora.
KONGRESNI OBILASCI
Programi obilazaka će biti objavljeni na www.bmpc2011.ba i u okviru Finalnog programa Kongresa.
PRIJAVA ZA UČEŠĆE
Prije početka Kongresa:
Online prijava putem registracijskog obrasca na Kongresnoj web
stranici www.bmpc2011.ba
Na Kongresu:
Prijava će biti moguća za vrijeme trajanja Kongresa.
KOTIZACIJA
Datum uplate
Autori
Učesnici
Osobe u pratnji
Studenti
31. Marta 2011
250 €
300 €
150 €
50 €
Iza 31. Marta 2011
300 €
350 €
180 €
100 €
Kotizacija uključuje sudjelovanje u stručnom programu Kongresa,
protokol (zbornik radova, cetrifkat- za sve kategorije osim osoba u
pratnji čija kotizacija ne uključuje certifikat, set torbu sa pratećim
promotivnim materijalom) koktel dobrodošlice, kafe pauze, ručak
(švedski stol) i svečanu večeru.
10
11
UPUTE ZA PLAĆANJE
Uplate iz Bosne i Hercegovine
Rudarsko- geološko- građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Banka dd Tuzla ž.r. broj: 1321000256000080
Budžetska organizacija: 2404007
Vrsta prihoda: 722631,
Poziv na broj: 7013000000
Sa naznakom za: XIV Balkanski Kongres o pripremi mineralnih
sirovina
Uplate iz inostranstva
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/M
BIC: DEUTDEFF
F57:Account with Institution:ACC936272410EUR
NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA
BIC:TBTUBA22
F59:Beneficiary Customer
IBAN BA 3913210100 867 24943
TUZLANSKI KANTON-DEP.RN.
TURALIBEGOVA 40 TUZLA
ZA UNIVERZITET U TUZLI
Sa naznakom
NOI/AN-XIV BMPC
NLB TUZLANSKA BANKA DD TUZLA
Molimo Vas da kopiju uplatnice pošaljete na broj faxa (na uplatnici obavezno upisati ime i prezime): +387 35 360 716
SMJEŠTAJ UČESNIKA
Smještaj za učesnike Kongresa predviđen je u Hotelu Tuzla, kao i
u: motelu Rudar, hotel Lukavac, hotel Senad od Bosne, motel Onix.
Učesnici sami vrše rezervaciju i uplatu a na osnovu ponuda za
smještaj učesnika Kongresa.
Hotel Tuzla**** Vrsta
sobe
Broj
osoba
De luxe
www.hoteltuzla.com
Cijena sa
doručkom,
boravišna
taksa,
osiguranje +
PDV (u KM)
Vrsta
sobe
Broj
osoba
Domaći
gost
Strani
gost
1/1
86,00
91,00
1/2
155,00
165,00
1/1
92,00
97,00
Standard
Jednokrevetna
soba
Dvokrevetna
soba
Dvokrevetna
soba
Cijena sa doručkom,
bor. taksa, osiguranje
+ PDV (u KM)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Francuski
ležaj
1 osoba
123,00
Francuski ležaj
1 osoba
97,00
102,00
Francuski
ležaj
2 osobe
186,00
Francuski ležaj
2 osobe
156,00
166,00
Apartman
-
253,00
Francuski ležaj
-
-
-
-
-
-
Trokrevetna
soba
1/3
210,00
225,00
60% od cijene
noćenja
-
Dnevni
boravak
Objekat
Senad od
Bosne
Motel Onix
Hotel
Lukavac
Motel
Rudar
60% od
cijene
noćenja
Jednokrevetna
KM
Dvokrevetna KM
1/3
KM
Apartman
KM
Taksa/
osiguranje/
PDV
75,00
125,00
-
175,00
uračunato
65,00
115,00
-
-
uračunato
75,00
112,50
-
125,00
uračunato
55,00
45,00/ osobi
35,00/ osobi
-
+ boravišna
taksa 2 KM
Napomena: prilikom rezervacije smještaja potrebno je da naglasite za XIV Balkanski kongres.
12
13
OPŠTE INFORMACIJE
Mjesto održavanja:
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Datum održavanja:
14 - 16. juna 2011. godine
Službeni jezici:
Službeni jezik XIV BMPC Engleski jezik.
Valuta:
Domaća valuta je konvertibilna marka (BAM)
Pasoši i vize - Pozivno pismo:
Za posjet Bosni i Hercegovini, učesnici iz drugih zemalja moraju
imati važeći pasoš, a za neke zemlje je potrebna viza. Za detalje
oko izdavanja viza za BiH potrebno kontaktirati najbližu amba­
sadu ili konzulat BiH. Osobe kojima je za dobijanje vize potrebno
pozivno pismo, mogu se u pisanoj formi obratiti Izvršnom produ­
centu Kongresa sa navedenim svim detaljima, a najkasnije tri mje­
seca prije datuma utvrđenog za realizaciju Kongresa. Ovaj poziv se
izdaje u svrhu dobijanja vize i ne smatra se službenom pozivnicom
koja pokriva troškove ili njihove dijelove.
VAŽNI DATUMI
Krajnji rok za slanje sažetaka :
28. februar 2011. godine
Krajnji rok za slanje radova:
31. mart 2011. godine
Tuzla – Grad na zrnu soli
Tokom prve decenije novoga milenija grad Tuzla profilirao se u jedan od vodećih
kongresnih centara u Bosni i Hercegovini. Povoljan geografski položaj obezbijedio je usmjerenost akademskih i poslovnih krugova nekoliko regija iz Regiona na
ovo kulturno i ekonomsko središte sjeveroistočne Bosne. Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Na ovom području pronađeni
su ostaci neolitskog naselja te postoje dokazi da su još tada neolitski stanovnici
proizvodili so. Tuzlaci kažu da je Tuzla „grad na zrnu soli“. To zrno soli su stotine
miliona tona kamene soli i slane vode, koje je iza sebe ostavilo staro Panonsko
more, kada se, prije više od deset miliona godina, povlačilo sa ovih prostora. Danas Tuzla privlači turiste sa svojim Panonskim jezerima, jedinim slanim jezerima
Evropi, koji su smješteni u centru grada. Ime grada je, oduvijek, kroz sve vrijeme njegovog postojanja i na jezicima svih putopisaca, kartografa, historičara i
osvajača bilo vezano za so, sve do današnjeg imena Tuzla, što na turskom jeziku
znači „solana“.
Tuzla – Town on a grain
of salt
Through the first decade of new millennium town Tuzla differentiated
in one of the leading Congress
Mjesto održavanja:
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Datum održavanja:
14 - 16. juna 2011. godine
Službeni jezici:
Službeni jezik XIV BMPC Engleski jezik.
Važni datumi:
Krajnji rok za slanje sažetaka: 28. februar 2011. godine
Krajnji rok za slanje radova: 31. mart 2011. godine
Izvršni producent Kongresa:
BMG - Bosanska medijska grupa, Tuzla
Pozorišna br. 4, Ars klub “Arlekin” 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 35 360 715 Fax: +387 35 360 716
[email protected] www.bmpc2011.ba
Download

OBAVIJEST - Univerzitet u Tuzli