STUDIJA SLUČAJA – MODEL NAPLATE
POTRAŽIVANJA U BANCI
Prof. dr Lidija Barjaktarovid
Poslovni fakultet u Beogradu
Aranđelovac, 12.06.2014.
1. OSNOVNI RIZICI U POSLOVANJU
KOMPANIJE
ERM, COSO (2005)
 Finanasijski rizici
 Strateški rizici
 Operativni rizici
 Hazardni rizici
U REGULATIVI SRBIJE (2013)
Kompanije:
 Finansijski rizik
 Kreditni rizik
 Tržišni rizik – k’ i FX
 Likvidnosti
 Upravljanja kapitalom
….
 Finansijske institucije:
a) Banke – 10 rizika – kreditni
najznačajniji
b) Društva za osiguranje – 8
rizika – rizik osiguranja
najznačajniji
.....
2. Osnovni indikatori poslovanja bankarskog
sektora Srbije
Indikator
2007
2008
2009
2010
2011
/NBS, 2008-2013/
2012
(u mird RSD ili
%)
/Godina
Kapital
328,37
420
447
498
546
591
Krediti
761
1.027,6
1.278,3
1.685,4
1.671,9
1.752,1
NPL (%)
3,81
11,3
15,7
16,9
19
18,6
23,47
37,74
20,03
25,4
1,25
11,65
CAR (%)
27,9
21,9
21,44
19,91
19,11
19,87
ROE (%)
9,28
9,3
4,6
5,4
0,24
2,05
Neto
dobit
Kretanje NPL-a u regionu
/World Bank, 2013/
2. Osvrt na poslovanje realnog sektora
Veličina
preduzeda(APR,
NBS)
Mala
Srednja
Velika
Ukupno
2011
2010
2009
2008
2007
88.317
(96,1%)
91.107
85.175
88.041
88.883
2.757
3.040
3.586
3.611
3.354
855
897
926
932
(3%)
827
(0,9%)
91.901
95.002
89.658
92.577
93.169
 Predmet analize velika preduzeda - 784 (96.2% velikih preduzeda)
Struktura aktive i paisve – indikatori & uzroci
kreditnog rizika
/M . Milojevic (2013)/
Aktiva (%)/
Godina
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Osnovna
sredstva
62,69
69,45
64,18
67,47
68,97
62,51
30,23
30,55
35,82
32,53
31,03
37,49
Pasiva(%)
/ Godina
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Kapital
50,49
53,72
45,85
49,16
51,35
53,65
Dugoročn
e obaveze
14,26
14,82
18,24
18,28
17,91
17,89
Kratkoroč
ne
obaveze
35,25
31,46
35,92
32,56
30,73
28,46
Obrtna
sredstva
Osnovna sredstva i profitabilnost
/M.Milojevic (2013)/
Stavka (u
mlrd RSd)/
Godina
2012
2011
2010
2009
2008
2007
OS
39
43,3
32,8
35,4
36,7
38
Prihodi
36,5
38,1
34,7
31,9
34,5
40,2
Troškovi
34,7
36,3
33
30,5
33,5
32,3
Profit
1,8
2,3
1,5
1,2
1,1
1,2
Gubitak
1,5
1,5
1,5
1,3
1,4
1,3
REZULTATI BENFORDOVE ANALIZE ZA 2012. GODINU (UZORAK 847 VELIKIH PREDUZEDA
U SRBIJI) /L.Barjaktarovid, M. Milojevid, I. Terzid (2014)/:
1) pojavljivanje svih cifara na prvom mestu kod prikazivanja računovodsvene pozicije
stalna sredstva u skladu sa Benfordovim zakonom.
2) raspored cifara neto rezultata se ne ponaša potpuno u skladu sa Benfordovom
raspodelom. Cifre koje nisu u skladu sa Benfordovom raspodelom su 1 (veliko
pojavljivanje), 8 (malo pojavljivanje) i 9 (veliko pojavljivanje).
Profitabilnost i likvidnost
/M. Milojevic (2013)/
Godina /
Racio (%)
ROA
ROE
RL
RRL
2008
3,81
4,18
1,01
0,70
2009
2,31
4,60
1
0,71
2010
2,82
5,94
1
0,72
2011
4,11
8,18
0,97
0,69
2012
3,04
5,83
0,95
0,67
Z-score model
Godina 2012
2011
2010
2009
2008
2007
Z score
1,90
1,65
1,69
1,81
1,90
1,75
/M.Milojevic,
2013/
RAZLOZI ZBOG KOJIH KOMPANIJE NE PLADAJU NA VREME:
1) Menadžment (35%)
2) Tržište (30%)
3) Finansije (20%)
4) Drugo (15%)
/A.Vasilski (2010)/
Cash Management proizvodi u Srbiji
/Barjaktarovic L i Markovic, M 2014/
Products
Basic
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Groupg
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Special
1)
2)
3)
4)
Raiffeisen
Wien
2009
2012
Raiffeisen
Beograd
2009
2012
UniCredit
Italy
2009
2012
UniCredit
Belgrade
2009
2012
Erste
Wien
2009
Accounts
Payments
Direct Debit
Cash
Collection
Cash Delivery
E-banking
Cards
Cash
Management
Account
Web
Bill
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
MultiCash
Cash
Management
International
UniCash
=
Cash
Pool
Interest
Compensation
Cross
Border
Margin
Pooling
Cash Liquidity
Management
with
Cash
Pooling
Cross
Border
Zero
Balancing
Cross
Currency
Notional
Pooling
E-commerce
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Cash
Management
Account
Web
Bill
Effective
Pooling
Notional
Pooling
Collection
&Disbursment
Account
+
+/-
bank
2012
Erste
bank
Novi Sad
2009
2012
BancaIntesa
Belgrade
2008
2012
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
-
+
+
-
+
+
+/-
+/-
+
+
-
+
+
-
-
+
+
-
+
3. FX i kreditni rizik u poslovanju
kompanija u Srbiji
 Uzroci izloženosti FX P&G
riziku u poslovanju
Finansijski
kompanija
prihodi
 Izvoz i uvoz
Finansijski
 Krediti sa FX klauzulomrashodi
 Itd.
 Instrumenti:
 RSD deposit sa FX klauzlom
 Forvard
 Kvazi forvard
2009
2010
2011
(RSD mlrd, APR)
11,1
6,3
7
15,9
19,1
8,8
FX i kreditni rizik
Istraživanje M.Travica (2010)
 Intervju - 20 CFO, TOP 300
(kompanije koriste kratkoročne
kredite sa FX klauzlom) i
 Upitnik - poslat na adrese 123
klijenta koji koriste usluge
treasury-ja jedne od vodedih
banaka u Srbiji
• 63 klijenta je odgovorilo
 22% koriste finansijske derivate
da umanje izloženost FX riziku
 100% (od 22%) koriste forvard
 Najvedi broj finansijskih direktora
je odgovorio da je njihov posao
samo da se bave profitabilnošdu –
EBIT.
 Kompanije koje koriste forvard
znaju sve parametre deviznog
kursa.
....
 U prošloj kalendarskoj godini:
 62% kompanija je imalo
finansijski gubitak
 22% kompanija je imalo
finansijski dobitak
 13% kompanija je imalo i
finansijske prihode i finansijske
rashode
 3% nije odgovorilo.
 22% kompanija koje koriste
forvard su imale finansijski
dobitak
 71% kompanija je izloženo
deviznom riziku po osnovu
korišdenja kredita sa valutnom
klauzulom
 86% kompanija izloženih FX
riziku po osnovu kredita sa FX
klauzulom koristi forvard
 5% kompanija koristi forvard za
otplatu rate kredita sa valutnom
klauzulom
 19% kompanija je osnovalo
odeljenje ili zaposlilo osobu koja
se bavi upravljanjem deviznim
rizikom
Hedžing kredita sa FX klauzulom
/primer uspešne kompanije iz Srbije/
103.3865 x 4.000.000= 413.546.000
106.5386 x4.000.000=426.154.400
Rezultat (12.608.400)
4. PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
/A.Vasilski, L.Barjaktarovid, 2010/
 Definicija kreditnog rizika
 Kreditni portfolio banke: PL i NPL
 Koristi od uspešne naplate kreditnog plasmana su: rast
profitabilnosti banke, poboljšanje kvaliteta portfolija,
umanjuje parametre rizika (LGD, SRC)
 Uspešnost banke: volumen novoodobrenih kredita i rast
plasmana, profitabilnost na nivou banke, stepen
nenaplativosti potraživanja.
4. PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Volumen
Razlika između standardnog i nisko-rizičnog klijenta - CORPORATE
Standardni klijent
SRCcca 2%
Cash
Flow
 Ukupna
kratkoročna
zaduženost
odnosu na ukupna
Prosečna
primanja
(20.000ursd-30.000
rsd)
prihode
prekokredit
40% u cilju zadovoljenja osnovnih
korišćenje
 I pored perioda egzistencijalnih
otplate dugoročnihpotreba
kredita od 7 godina,
klijent je na Break-Even nivou Poslovne dobiti (EBIT)
Profil
 Menadžment sa nedovoljno jakim iskustvom
 Veličina biznisa prerasta organizacionu i kadrovsku
strukturu preduzeća
 Rating 5 i 6
NPL
novi NPL → nove rezervacije → trošak u BU
naplata iz NPL → smanjenje rez. → prihod u BU
Partners
ki
odnos
vreme
NPL → Rezervacije → bilans uspeha → SADAŠNJA PROFITABILNOST
konačna vrednost
troška/prihoda
SRC → BUDUĆA PROFITABILNOST
Dodatni
proizvod
Nisko-rizični klijent
SRC cca 1%
 Ukupna kratkoročna zaduženost u odnosu na ukupne
prihode ispod 30%
 Sa rokom otplate dugoročnih kredita od 5 godina,
poslovna dobit je veća za preko 20% od dospelih
obaveza sa dugogodišnjim iskustvom
 dugoročnih
Iskusan menadžment
 Delatnost preduzeća u okviru nisko rizičnih industrija
 Dobra saradnja sa kupcima i dobavljačima
 Rating 3 i 4
 Banka radi sa klijentom isključivo standardizovane
proizvode; klijent ne uvažava sugestije Banke
 Banka koriguje proizvode u skladu sa željama klijenta
 klijent uvažava sugestije Banke
 Saradnja zasnovana isključivo na kratkoročnim
kreditima
 Dugoročna saradnja sa klijentom
 Cross selling: platni promet (dinarski i devizni);
zaposleni itd.
Profitabilnost
na nivou
proizvoda
=
=
Zadovoljavajuća = 0
(SRC 2% - SRC 2%) = 1%
Dodatna
profitabilnost
0// Ne postoji ili je minimalna
+// realizuje se korišćenjem dodatnih proizvoda
4.PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA




STRUKTURA MODELA ZA
NAPLATU POTRAŽIVANJA:
Ciljevi modela
Organizacija modela
Instrumenti modela
Kontrola i monitoring u
okviru modela
CILJEVI MODELA:
 Uredno servisiranje obaveza
od strane dužnika
 Minimizirati kašnjenja kod
dužnika
u
servisiranju
obaveza
 Minimizirati
broj
loših
plasmana u kreditnom
portfoliu
4. PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
ORGANIZACIJA MODELA:
 Kriterijumi za klasifikaciju
dužnika
u
jednom
kreditnom portfoliu (broj
dana kašnjenja – 4 korpe;
optimalna
diversifikacija
kreditnog portfolia)
 Učesnici i zaduženja u
okviru modela (klijent –
pravno lice i banka /sektor
rizika, sektor corporate,
odeljenja, odbori)
ARHITEKTURA MODELA:
 Procesi i akcije koji se
dešavaju unutar banke i koji
kao konačan cilj imaju akciju
prema klijentu
 Procesi i akcije koji deluju
na klijenta
4. PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
INSTRUMENTI:
 Primarni izvor otplate (CF1)
 Sekunadrni izvor otplate
(CF2)
KONTROLA I PRADENJE:
 EWS deluje na PL klijente
 3 zone kreditnih klijenata
prema stepenu rizika
(crveno, žuto, zeleno)
 Review
Ukupan prikaz klijenata - predmet Collection Management-a
PERFORMING LOAN (PL)
POTENCIJALNO
PROBLEMATIČNI
KLIJENTI
KLIJENTI
U KAŠNJENJU
(kašnjenje do 90 dana)
0 dana
EWS model
Procedura
naplate za klijente
u kašnjenju
Rezervacije od 1% do 6%
NPL
NPL KLIJENTI
(kašnjenje 90+ dana)
90 dana
Procedure direkcije
loših plasmana
Rezervacije od 20% do 100%
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
•
•
•
•
•
•
•
Kriterijumi podele dužnika:
Izloženosti,
Industrije,
Ročnosti,
Ocene boniteta klijenta
(rating),
Diversifikacija po korpama
kašnjenja
Zakonska regulativa
Standardi grupe....
Diversifikacija portfolia po
izloženosti
u mln EUR
Izloženost
Kriterijumi diversifikacije
Iznos
%
Max odstupanje
%
Najveda izloženost
10
2%
25
5%
Najveda grupna izloženost
19
4%
50
10%
Top 10 izloženosti
55
11%
75
15%
Top 5 grupne izloženosti
65
13%
75
15%
Top 100 izloženosti
100
20%
100
20%
Top 50 grupne izloženosti
65
13%
100
20%
Ukupna izloženost porfolia
500
100%
min 500
100%
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Diversifikacija po
industrijama
Industrije
Diversifikacija po ročnosti
u mln EUR
Kategorija
Iznos
%
Max odstupanje
%
Trgovina
140
28%
100
20%
Proizvodnja
110
22%
150
30%
Izgradnja
45
9%
50
10%
Rentiranje nekretnina
25
5%
25
5%
Restorani
20
4%
25
5%
Telekomunikacije
20
4%
25
5%
Rudarstvo
25
5%
25
5%
Ostalo
20
4%
25
5%
Agrobiznis
70
14%
50
10%
Kreditne institucije i osiguranje
15
3%
25
5%
Energetsko snabdevanje
10
2%
25
5%
Ukupno
500
100%
min 500
Ročnost
u mln EUR
Kategorija
Iznos
%
Max odstupanje
%
do 1 godine
225
45%
200
40%
od 1 do 3 godine
100
20%
100
20%
od 3 do 5 godina
25
5%
100
20%
preko 5 godina
150
30%
100
20%
Ukupno
500
100%
min 500
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
RATING
Kvantitativni rating
Kvalitativni rating
Finansijski pokazatelji
Menadžment
Industrija
Tržište
…
Kašnjenja
Dosadašnja istorija
…
Moody's
Dug rok Kratak rok
Aaa
Aa1
Aa2
P-1
Aa3
A1
A2
A3
P-2
Baa1
Baa2
P-3
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
Not prime
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C
/
/
Dug rok
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D
S&P
Kratak rok
A-1+
A-1
A-2
A-3
B
B
Dug rok
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BBB+
BB
BBB+
B
B-
Fitch
Kratak rok
Opis
Najbolji
F1+
F1
Visoka kategorija
Iznad sredine
F2
F3
Ispod sredine
Nije investiciona ocena
B
Špekulativna ocena
Nije investiciona ocena
B
Špekulativna ocena
Značajan rizik
Extremno šekulativno
C
CCC
C
Mala verovatnoda naplate
/
DDD
DD
D
/
"Default"
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Rejting Oranž grupe (EU)
ORANŽ REJTING
1
2
3
4a
4b
4c
5a
5b
5c
6a
6b
7
8
R1
R2
R3
R4
R5
Definicija
Izuzetno snažno
Veoma snažno
Snažno
Gornja srednja ocean
Srednja ocean
Niža srednja ocena
Nesigurno
Nesigurnije
Veoma nesigurno
Osetljivo
Veoma osetljivo
Posebna napomena
Nestandardno
Potpuna otplata malo
verovatna
Kašnjenje preko 90 dana
Reprogramiranje
Gubitak
Stečaj
Moody’s
Aaa
Aa1/Aa2/Aa3
A1/A2/A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1/Ca
C
Standard & Poor’s
AAA
AA+/AA/AAA+/A/ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC/CC
C
D
D
D
D
D
D
D
D
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
PL
SubPL
Doubtful PL
ResNPL
LiqNPL
1-7
1-7
8
R3
R
Dani kašnjenja
do 15 dana
od 15 do 60 dana
preko 15 dana
-
-
Restruktuiranje
-
-
-
Stresno
restruktuiranje
-
Likvidacija
-
-
-
-
Naplata iz
obezbeđenja
Rating
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Učesnici inicijalnog kreditiranja
Učesnici PL portfolia
Učesnici NPL portfolia
Zaduženja
Sektor za kreditiranje privrede
Sektor upravljanja kreditnim rizikom
Sektor naplate potraživanja
Restruktuiranje
Likvidacija
Izveštavanje
- poslovni repogram/refinans
- monitoring 7 i 8 klijenata
- Watch liste
- stresni reprogram/refinans
- naplata iz stečaja
- naplata iz obezbedjenja
- prodaja biznisa
- prodaja potraživanja
- izveštaj o kašnjenjima
- EWS izveštaj
- WO izeštaji
- Upravljanje provisioningom
- Pomoć prilikom budgetiranja
Sektor upravljanja kolateralom
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Analiza
Strategija
Sektor za kreditiranje privrede
Impementacija
Monitoring
Sektor upravljanja rizikom
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Raspodela posla izmedju Front i Back office-a
Analiza
Strategija
Implementacija
Monitoring
Collection management
PL
SubPL
DoubfulPL
40%
80%
50%
60%
20%
50%
40%
20%
60%
80%
100%
100%
40%
20%
60%
80%
55%
45%
PL vs NPL
pripadnost portfoliu
PL vs NPL
organizaciona pripadnost
ResPL
LiqPL
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
55%
30%
0%
0%
28%
45%
70%
100%
100%
72%
100%
70%
30%
Total
34%
66%
12%
88%
54%
46%
12%
88%
46%
0%
28%
54%
100%
72%
55%
10%
28%
45%
90%
72%
Front office
Back office
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Interesi poverioca
Kordinator
Interesi dužnika
Proces u okviru banke
pradenje, moratorijum, analiza, odlučivanje, AKCIJA, pradenje, odlučivanje...
Collection & WO department
Restructuring
Liquidation
Likvidni klijenti banke (PL)
Reporting and Analysis
Prinudna naplata iz likvidacije ili kolaterala
Pod-likvidni klijenti banke (SubPL)
Kašnjenja Cor + Mic
Sumljivi likvidni klijenti banke (Doubtful PL)
Watch Lists
SERVIS
NPL restruktuiranje (Res NPL)
Kategorizacija
Pradenje i
prepoznavanje
problema
Proces prema klijentu
EWS izveštaj
uvek ujednačen, konzistentan i nedvosmislen pristup
WO izveštavanje
Predlog za
analizu
Analiza
Odlučivanje
Uspešna PL naplata i rešavanje problema
Implementacija
nove odluke
NPL
Neuspešna
PL naplata
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Kategorija
klijenata
PL
Uočavanje problema
i pokretač procesa
Analiza
Odlučivanje
EWS model
Predlog strategije
Odbor za kašnjenja
Redovna reodobrenja
Kreditni zahtev
Kreditni odbor
Novo kreditiranje
Kreditni zahtev
Kreditni odbor
Vanredne situacije
SubPL
EWS model
Predlog strategije
Odbor za kašnjenja
Redovni sastanci
Predlog strategije
Odbor za kašnjenja
Redovna reodobrenja
Kreditni zahtev
Kreditni odbor
Novo kreditiranje
Kreditni zahtev
Kreditni odbor
Vanredne situacije
DoubtfulPL
Predlog stategije/Kreditni odbor Odbor za kašnjenja/Kreditni odbor
Predlog stategije/Kreditni odbor Odbor za kašnjenja/Kreditni odbor
Redovno reodobrenje
Kreditni zahtev
Kreditni odbor
Vanredno reodobrenje
Kreditni zahtev
Kreditni odbor
Masečne nadzorne liste
Kratak pregled
Odbor za kašnjenja
Redovni sastanci
Predlog strategije
Odbor za kašnjenja
Vanredne situacije
Predlog stategije/Kreditni odbor Odbor za kašnjenja/Kreditni odbor
Kategorija
klijenata
PL
Sub PL
Odlučivanje
Odbor za kašnjenja
Kreditni odbor
Odbor za kašnjenja
Implementacija
Monitoring
Poslovna linija
Izveštaj o kašnjenjima
Poslovna linija
Izveštaj o kašnjenjima
Kreditni odbor
DoubtfulPL
Odbor za kašnjenja
Kreditni odbor
Poslovna licija
Sektor upravljanja rizikom
Izveštaj o kašnjenju
Mesečne nadzorne liste
Izveštaj o DoubtfulPL
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
OPŠTI ZAHTEVI
Minimalni kvalitativni kriterijumi
Klijent je registrovan u Srbiji, Finansijski
izveštaji, Rizik industrije,
Blokiran račun, Krivični dosije vlasnika;
Nema
dospelih
a
neiz.mirenih
potraživanja dužih od 60 kod poslovne
banke (u poslednjih 12 meseci);
Dodatne kvalitativne pretpostavke:
Dostavljanje finansija za sve ili izabrane
članice grupe povezanih društava;Istorijat
vlasnika – lica ili društava koji kontrolišu
klijenta; Unakrsna garancija (cross
guarantee) od svih ili izabranih članova
grupe povezanih društava.
Minimalni kvantitativni kriterijumi
Min. standard prihoda – bez negativne
fluktuacije u prethodne 3 godine koja je
veda od 10%;
Min. standard dobiti – bez smanjenja
margine dobiti vede od 10% (EBIT) i
operativnog i neoperativnog EBIT i pre
odbijanja depresijacije i amortizacije) i
pozitivna neto dobit;
Min. standard kapitala – min. kapital je
10.000 EUR; bez smanjenja kapitala u
poslednje 3 godine;
Zabranjene vrste transakcija
Špekulativni poslovi; Dugoročni krediti bez
efektivnog pokrida.
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
/INSTRUMENTI/
B) Velika preduzeda
FINANSIJSKI ZAHTEVI
A) Mala preduzeda
Rejting
Kratkoročni dug / prihod
Kolateral / ukupna izloženost
3
< 45%
min 20%
Rejting
Kratkoročni dug / promet
Pokrivenost kolateralom
4
< 35%
min 20%
3
< 40%
min 20%
5
< 30%
min 20%
4
< 30%
min 20%
6
< 25%
min 30%
5
< 25%
min 20%
7
< 15%
min 30%
6
< 20%
n/a
8
-
-
7
< 10%
n/a
8
-
-
Rejting
DSCR
Kapital /
dugoročni
dug
Kolateral /
ukupna
izloženost
3
4
5
6
7
8
1,1x
1,1x
1,2x
1,3x
1,3x
-
100%
85%
80%
65%
60%
-
min 20%
min 35%
min 45%
min 60%
min 75%
-
Rejting
DSCR
Kapital /
Dugoročni
dug
Kolateral /
ukupna
izloženost
3
1,1x
100%
min 15%
4
1,1x
85%
min 30%
5
1,2x
80%
min 35%
6
1,3x
65%
min 55%
7
1,3x
60%
min 70%
8
-
-
-
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
/KONTROLA I PRADENJE/
•
•
•
•
KATEGORIJE RANIH ZNAKA
UPOZORENJA
(KVANTITATIVNO)
Kategorija I – Nagle
promene
ponašanja
klijenta;
Kategorija II – Podaci sa
tržišta;
Kategorija III – Problemi u
poslovanju;
Kategorija IV – Znaci
prevare.
NAGLE PROMENE
• Iznenadno povedanje korišdenja
kreditnog limita,
• Iznenadno značajno smanjenje
iznosa na tekudem računu,
• Konstantno ponavljani zahtevi za
povedanje limita,
• “Čudno” ponašanje klijenta,
• Klijent nije dostupan za sastanak,
• Obavljanje manje od planiranog
obima poslovanja,
• Velika neslaganja između
suvlasnika,
• Agresivni menadžment u pogledu
preuzimanja rizika.
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
PODACI SA TRŽIŠTA
•
•
•
•
•
•
•
Negativne vesti od poslovnog
okruženja,
Nedostatak shvatanja realnosti i
promenjenog poslovnog okruženja,
Kvalitet proizvoda ugrožava status
firme,
Glavni defekti proizvoda u industriji
utiču na klijenta,
Budude ili trenutno suđenje ugrožava
firmu,
Glavni kupci su pod restrikcijom,
pritiskom itd.
Poslovanje firme je drastično
ugroženo od lokalne ili strane
politike.
PROBLEMI U POSLOVANJU
•
•
•
•
•
•
•
•
Revizori imaju negativno mišljenje o
kreditnoj sposobnosti klijenta ili
odbija da da mišljenje,
Značajni i konstantni problemi sa
likvidnošdu,
Konstantno opominjanje klijenta za
dospelu ratu,
Zahtev za moratorijum,
Protest menice,
Politika druge banke postaje mnogo
restriktivnija,
Očekivana insolventnost,
Opadanje eksternog rejtinga za dva
stupnja do non – investment.
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
ZNACI PREVARE
• Provera pronevere;
• Negativna kampanja;
• Početak krivične istrage
protiv vlasnika/firme.
finansije starije od 30 dana
finansije do 30 dana
Kriterijumi
Zona
broj bodova
ponder
broj bodova
ponder
Industrija
0-5
5%
0-5
5%
Rating
0-5
5%
0-5
5%
Pripadnost portfoliu
Crvena zona
od 0 do 35 bodova
Kreditna istorija
Kašnjenje (aktuelno)
0 - 20
0 - 15
40%
30%
Kašnjenje (istorijsko)
0 - 20
0 - 15
Blokade (aktuelno)
0 - 20
0 - 15
Blokade (istorijske)
0 - 20
0 - 15
Potraživanja / T/O
0 - 2,5
0 - 7,5
(STL + Obaveze) / T/O
0 - 2,5
0 - 7,5
WC / T/O
0 - 2,5
0 - 7,5
LTL / EBIT(DA)
0 - 2,5
0 - 7,5
40%
Ţuta zona
30%
od 36 do 50 bodova
Finansijski pokazatelji
10%
Zelena zona
30%
od 51 do 100 bodova
PRAKTIČAN MODEL NAPLATE KREDITNIH
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
KVALITATIVNA ANALIZA
Interni pokazatelji su:
 Dani kašnjenja,
 Rejting,
 Delatnost,
 Promet preko Banke.
Eksterni pokazatelji su:
 Blokade računa,
 Finansijski podaci (T/O, GPM,
EBIT, NP, Total assets, EQ, STL +
LTL,
Receivables,
Payables,
Inventories).
• Na
bazi
kvantitativnih
i
kvalitativnih
kriterijuma,
svi
kreditni
klijenti
banke
su
podeljeni u tri zone prema
stepenu rizika:
 Crvena zona – najrizičniji klijenti
portfolio,
 Žuta zona – zona srednjeg rizika,
 Zelena zona – zona niskog rizika.
REZULTATI PRIMENE MODELA NAPLATE
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Godina/ Indikator
Krediti u korišdenju (u
RSD 000)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
20.836.077
30.049.493
30.220.438
43.808.647
45.952.772
55.648.156
1,7
3,17
3,58
2,82
6,55
9,40
10.215.135
10.537.711
10.931.297
11.259.317
12.051.281
13.299.343
0,01
0,31
0,64
n.a
13,65
14,39
14,53
11,43
25,06
17,63
24,36
21,34
27,37
37,22
26,30
58,73
12,68
17,12
14,44
21,70
14,69
5,33
7,35
8,28
ROE (%)
Kapital (u RSD 000)
Restrukturirani krediti (%)
n.a.
14,53
n.a
11,43
NPL (%)
Adekvatnost kapitala /%/
(12%)
Veliki i najvedi kredit u
odnosu na kapital /%/
(400%)
Izloženost banke prema
grupi povezanih lica /%/
(25%)
Izloženost banke prema
licima povezanim s
bankom /%/ (20%)
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a
n.a
n.a
n.a
REZULTATI PRIMENE MODELA NAPLATE
POTRAŽIVANJA U “ORANŽ” BANCI SRBIJA
Struktura kreditnog portfolia (PL) po industrijskim granama
Godina /
ind.grana (%)
Prerađivačka
industrija
Trgovina
Rudarstvo i
energetika
Poljoprivreda
Građevina
Saobradaj
Usluge,
turizam i
ugostiteljstvo
Ostalo
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
51
48,40
n.a
n.a
18,96
17,11
16,80
15,41
30
6,23
9,50
16,42
9,59
n.a
n.a
n.a
n.a
13,79
0,29
10,17
0,56
10,89
2,46
12,40
1,3
20
10
15,93
2,89
0,66
2,65
6,22
5,80
2,71
2,37
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
n.a
1,96
5,83
n.a.
11,98
3
7,02
n.a.
2,51
5,37
n.a
3,53
2,46
n.a
11,29
16,46
16,88
10
10
5
5
8,41
5
Struktura kreditnog portoflia (PL) po ročnosti
Godina / rok (%)
Do 1 godine
Preko 1 godine
2009
35,14
64,86
2010
40,64
59,36
2011
43,13
56,87
2012
32,07
67,93
Target
40
60
Struktura dospelih obaveza u kreditnom portfoliu (NPL)
Godine / Docnja u
danima (%)
Do 30
Od 30 do 90
Preko 91
Target
2009
2010
2011
2012
28,49
54,77
46,74
40,02
30,82
29,16
53,14
22,26
24,60
43
36,81
20,19
Download

Lidija Barjaktarović