www.semexpkbb.com
Bikovi
SIMENTALSKE rase
2013
SEMEX PK BB
nje
ova:
kla i
a
Uputstvo za korišćenje kataloga
Ime bika
Linija - otac x majčin otac
NIKLAS
TMI
111
INDEKS MLEČNOSTI
P roizvodn ja
Registracioni broj bika
Fleuron x Aldor
V 1128
112
INDEKS TOVNOSTI
kg
Test (Avgust 2012.)
%
115
Mleko
+555
Stada
106
Ml. Mast
+11
-0.16
Sigurnost
94%
Protein
+24
+0.07
Ćerki
TMI (total merit index) ili GZW
(gesamtzuchtwert) je indeks zbirne
priplodne vrednosti - prosečna vrednost
je 100.
101
Prosečna vrednost za oba indeksa je 100 poželjne su veće vrednosti
Prosečna Proizvodnja Ćerki (ME): Mleko 7246 Kg Mm 279 Kg Pt 247 Kg
L i n ea rn a Ocena Tip a
Ćerki 71
80
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Sise
Krsta
Greben
Grudi
Dubina Tela
Dužina Karlice
Položaj Karlice
Širina Karlice
Kičice
Dubina Pete
Zadnje Noge - Sa Strane
Zadnje Noge - Od Nazad
Prednja Veza Vimena
Zadnja Veza Vimena
Centralni Ligament
Dubina Vimena
Tekstura Vimena
90
100
110
120
102
107
103
112
111
106 Niska
109 Nizak
103 Uske
Plitko
94
98 Kratka
99 Uzdignuta
Uska
58
111 Slabe
107 Plitka
111 Prave
99 Podvučene
111 Slaba
103 Slaba
100 Slab
112 Duboko
114 Tvrda
Sigurnost podataka raste sa brojem ćerki
- idealno je 99%
Visoka
Visok
Široke
Duboko
Duga
Oborena
Široka
Jake
Duboka
Srpaste
Prave
Jaka
Jaka
Jak
Plitko
Meka
Grafički prikaz odstupanja
osobina tipa od prosečne
vrednosti - 100
Prosečna vrednost je 100 za sve osobine osim
za brzinu muže gde je poželjna veća vrednost
F un kc ion alne Oso b ine
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
105
96
103
Brzina Muže
Dugovečnost
2.56 Kg/Min
106
Vrednosti preko 100 - laka teljenja
Legenda simbola
Mleko
Protein
Papci I Noge
Laka Teljenja
Meso
Somatske Ćelije
Mamarni Sistem
Izuzetna Fertilnost
Mlečna Mast
Okvir/Kapacitet
Dugovečnost
Niklas Marisa
Centrala Deronje
Kralja Aleksandra bb, 25254 Deronje, Srbija
Tel/Fax: 025/872 - 234
Ogranak Beograd
Tel: 011/41 - 23 - 419
Fax: 011/32 - 90 - 297
[email protected]
PK BB - DERONJE
Miroslav Ćirić, dipl.inž. poljoprivrede
Lazar Subotin, dvm. spec. Vladimir Đorđević, dvm.
Đorđe Jeremić, dvm.
Bojana Petronijević, ekonomista
063/379 806 [email protected]
063/336 348 [email protected]
063/667 560 [email protected]
063/667 830 [email protected]
063/667 390 [email protected]
SADRŽAJ
SIMENTALSKA RASA:
ANATOL2
INDUREIN3
INK4
MUNTER5
NIKLAS6
RAIGRAS8
WALRAT9
WEINHOF10
LIMUZIN RASA:
LEMMING11
a N ATO L
TMI
Eric x Copain
V 1127
106
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
Ćerki
Stada
Mlečni tip
Sigurnost
113
INDEKS TOVNOSTI
90
kg
Test (Avgust 2012.)
%
66
Mleko
+464
63
Ml. Mast
+35
+0.22
86%
Protein
+18
+0.02
Prosečna Proizvodnja Ćerki (ME): Mleko 7231 Kg Mm 292 Kg Pt 245 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 35
8090 100110
120
Laka teljenja
P reporu č e n o P a renj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Bartolo, Uhu, Betalo, Darius,
Viking, Munter, bikova nemačkog
porekla i svih bikova iz domaćeg
odgoja.
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Sise
Krsta
Greben
Grudi
Dubina Tela
Dužina Karlice
Položaj Karlice
Širina Karlice
Kičice
Dubina Pete
Zadnje Noge - Sa Strane
Zadnje Noge - Od Nazad
Prednja Veza Vimena
Zadnja Veza Vimena
Centralni Ligament
Dubina Vimena
Tekstura Vimena
95
105
98
100
101
Niska
86
Nizak
91
Uske
89
Plitko
83
91 Kratka
108 Uzdignuta
Uska
77
126 Slabe
111 Plitka
106 Prave
113 Podvučene
Slaba
94
101 Slaba
Slab
97
100 Duboko
108 Tvrda
F unk ci o nal ne O s obi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
104
116
105
Maksimalno korišćenje pašnjaka
2
Visoka
Visok
Široke
Duboko
Duga
Oborena
Široka
Jake
Duboka
Srpaste
Prave
Jaka
Jaka
Jak
Plitko
Meka
Anatol, rođen 2006. godine
Brzina Muže
Dugovečnost
2.50 Kg/Min
99
iNDUREIN
GZW
Regio x Bois
HB 2073
113
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
CUO, Varaždin
INDEKS TOVNOSTI
111
kg
%
244
Mleko
+791
Stada
191
Ml. Mast
+15
-0.23
Sigurnost
96%
Protein
+19
-0.11
Ćerki
© by Godar
113
Test (Avgust 2012.)
Prosečna Proizvodnja Ćerki (III Laktacija): Mleko 8093 Kg Mm 322 Kg Pt 274 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 80
8090 100110
120
-20,000000
-13,333330
-6,6666600,0000106,666679
13,333349
I mleko …
Pr eporuč e n o P a re nj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Ramur, Roflan, Samon, Septar,
Bossag, Wenn, Kuvag, Darius,
Munter, Bartolo, Fleuron, Uhu,
Benjamin, Betalo, Viking…
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Krsta
Karlica
Kukovi
Telo
Položaj Karlice
Ugao Skočnog Zgloba
Debljina Skočnog Zgloba
Kičice
Papci
Prednje Vime
Zadnje Vime
Usađenost Zadnjeg Vimena
Centralni Ligament
Visina Vimena
Dužina Sisa
Debljina Sisa
Položaj Prednjih Sisa
Položaj Zadnjih Sisa
Pasise
116
105
101
109
122
118
103
104
114
101
93
107
98
118
107
112
90
113
103
99
92
97
101
Niska
Kratka
Uski
Plitko
Uzdignuta
Otvoren
Sunđerast
Mekane
Niski
Kratko
Kratko
Nisko
Nije Izražen
Nisko
Kratke
Tanke
Prema Vani
Prema Vani
Ima
Visoka
Duga
Široki
Duboko
Oborena
Zatvoren
Suv
Strme
Visoki
Dugo
Dugo
Visoko
Izražen
Visoko
Duge
Debele
Prema Unutra
Prema Unutra
Čisto Vime
F unk ci o nal ne Os obi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
96
97
116
Brzina Muže
Dugovečnost
103
102
… i meso
© by Godar
Indurein, rođen 2003. godine
3
iNK
GZW
Regio x Malf
V 1108
108
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
CUO, Varaždin
INDEKS TOVNOSTI
121
kg
%
469
Mleko
Stada
384
Ml. Mast
+6
-0.06
Sigurnost
98%
Protein
+9
+0.01
Ćerki
© by Godar
106
Test (Avgust 2012.)
+250
Prosečna proizvodnja ćerki (III Laktacija): Mleko 7179 Kg Mm 296 Kg Pt 248 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 160
8090 100110
120
-20,000000
-13,333330
-6,6666600,0000106,666679
13,333349
Odličan prirast
P reporu č e n o P a renj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Ramur, Roflan, Samon, Septar,
Bossag, Bartolo, Fleuron, Viking,
Uhu, Betalo, Munter…
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Krsta
Karlica
Kukovi
Telo
Položaj Karlice
Ugao Skočnog Zgloba
Debljina Skočnog Zgloba
Kičice
Papci
Prednje Vime
Zadnje Vime
Usađenost Zadnjeg Vimena
Centralni Ligament
Visina Vimena
Dužina Sisa
Debljina Sisa
Položaj Prednjih Sisa
Položaj Zadnjih Sisa
Pasise
104
113
98
113
106
114
88
108
102
97
98
87
110
110
111
103
114
104
96
113
109
111
104
Visoka
Duga
Široki
Duboko
Oborena
Zatvoren
Suv
Strme
Visoki
Dugo
Dugo
Visoko
Izražen
Visoko
Duge
Debele
Prema Unutra
Prema Unutra
Čisto Vime
F unk ci o nal ne O s obi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
Visoka proizvodnja
© by Godar
4
Niska
Kratka
Uski
Plitko
Uzdignuta
Otvoren
Sunđerast
Mekane
Niski
Kratko
Kratko
Nisko
Nije Izražen
Nisko
Kratke
Tanke
Prema Vani
Prema Vani
Ima
Ink, rođen 2002. godine
96
98
101
Brzina Muže
Dugovečnost
98
91
MUNTER
TMI
Philippo x Aelpler
V 1073
99
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
Ćerki
Stada
Munter Ottama
Sigurnost
102
INDEKS TOVNOSTI
97
kg
Test (Avgust 2012.)
%
108
Mleko
+251
93
Ml. Mast
+7
-0.05
94%
Protein
+9
+0.00
Prosečna Proizvodnja Ćerki (ME): Mleko 7068 Kg Mm 273 Kg Pt 237 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 73
8090 100110
120
Papci i noge!
Pr eporuč e n o P a re nj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Bartolo, Viking, Uhu, Wenn, Immun,
Repronn, Samon, Roflan i svih
bikova iz domaćeg odgoja.
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Sise
Krsta
Greben
Grudi
Dubina Tela
Dužina Karlice
Položaj Karlice
Širina Karlice
Kičice
Dubina Pete
Zadnje Noge - Sa Strane
Zadnje Noge - Od Nazad
Prednja Veza Vimena
Zadnja Veza Vimena
Centralni Ligament
Dubina Vimena
Tekstura Vimena
111
108
105
103
110
103 Niska
104 Nizak
102 Uske
Plitko
99
104 Kratka
119 Uzdignuta
Uska
69
111 Slabe
104 Plitka
101 Prave
110 Podvučene
Slaba
92
105 Slaba
103 Slab
93 Duboko
102 Tvrda
Visoka
Visok
Široke
Duboko
Duga
Oborena
Široka
Jake
Duboka
Srpaste
Prave
Jaka
Jaka
Jak
Plitko
Meka
F unk ci o nal ne Oso bi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
94
89
100
Brzina Muže
Dugovečnost
2.59 Kg/Min
90
Izložba u Švajcarskoj
Munter Aralie
5
nIKLAS
TMI
Fleuron x Aldor
V 1128
111
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
INDEKS TOVNOSTI
101
kg
%
115
Mleko
+555
Stada
106
Ml. Mast
+11
-0.16
Sigurnost
94%
Protein
+24
+0.07
Ćerki
Mlečni tip
112
Test (Avgust 2012.)
Prosečna Proizvodnja Ćerki (ME): Mleko 7246 Kg Mm 279 Kg Pt 247 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 71
8090 100110
120
Dugovečnost
P reporu č e n o P a renj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Benjamin, Uhu, Betalo, Darius,
Viking, bikova nemačkog porekla i
svih bikova iz domaćeg odgoja.
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Sise
Krsta
Greben
Grudi
Dubina Tela
Dužina Karlice
Položaj Karlice
Širina Karlice
Kičice
Dubina Pete
Zadnje Noge - Sa Strane
Zadnje Noge - Od Nazad
Prednja Veza Vimena
Zadnja Veza Vimena
Centralni Ligament
Dubina Vimena
Tekstura Vimena
Visoka
Visok
Široke
Duboko
Duga
Oborena
Široka
Jake
Duboka
Srpaste
Prave
Jaka
Jaka
Jak
Plitko
Meka
F unk ci o nal ne O s obi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
Niklas Mandarine
6
102
107
103
112
111
106 Niska
109 Nizak
103 Uske
Plitko
94
98 Kratka
99 Uzdignuta
Uska
58
111 Slabe
107 Plitka
111 Prave
99 Podvučene
111 Slaba
103 Slaba
100 Slab
112 Duboko
114 Tvrda
Niklas Marisa
105
96
103
Brzina Muže
Dugovečnost
2.56 Kg/Min
106
NIKLAS
Postojbina simentalske rase je u dolini reke Sime u Švajcarskoj. Čistokrvni švajcarski simentalac
(RC 60) je krupno, snažno, izdržljivo, dugovečno goveče odličnih proizvodnih karakteristika.
Simentalske farme u Švajcarskoj ostavaruju proizvodnju i preko 8.000 kg mleka za 305 dana sa
4.2% mlečne masti i 3.5% proteina, dok poluintenzivna proizvodnja bazirana na maksimalnom
korišćenju pašnjaka dostiže i preko 6.000 kg mleka po kravi. Značajan deo mleka se koristi za
proizvodnju sireva, zbog čega se insistira na kvalitetu mleka - sadržaju proteina, masti i tipu kapa kazeina.
Snažna građa i veliki adaptacioni potencijal čine ovu rasu pogodnom za gajenje
u svim uslovima držanja, u štali i na paši.
••
••
••
••
••
••
Visoka proizvodnja
Protein
Kapa kazein BB
Vime
Laka teljenja
Dugovečnost
Niklasove ćerke, Švajcarska
RAIGRAS
GZW
Rainer x Romel
V 1131
123
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
INDEKS TOVNOSTI
101
kg
%
132
Mleko
Stada
120
Ml. Mast
+32
-0.29
Sigurnost
94%
Protein
+30
-0.21
Ćerki
Mlečni tip
122
Test (Avgust 2012.)
+1361
Prosečna proizvodnja ćerki (I Laktacija): Mleko 7097 Kg Mm 283 Kg Pt 234 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 84
8090 100110
120
-20,000000
-13,333330
-6,6666600,0000106,666679
13,333349
Laka teljenja
P reporu č e n o P a renj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Samon, Septar, Bossag, Kuvag,
Benjamin, Betalo, Darius, Fleuron,
Uhu, Viking…
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Krsta
Karlica
Kukovi
Telo
Položaj Karlice
Ugao Skočnog Zgloba
Debljina Skočnog Zgloba
Kičice
Papci
Prednje Vime
Zadnje Vime
Usađenost Zadnjeg Vimena
Centralni Ligament
Visina Vimena
Dužina Sisa
Debljina Sisa
Položaj Prednjih Sisa
Položaj Zadnjih Sisa
Pasise
104
94
102
98
105
104
99
95
95
98
96
101
98
117
110
86
94
86
96
99
107
106
98
Niska
Kratka
Uski
Plitko
Uzdignuta
Otvoren
Sunđerast
Mekane
Niski
Kratko
Kratko
Nisko
Nije Izražen
Nisko
Kratke
Tanke
Prema Vani
Prema Vani
Ima
F unk ci o nal ne O s obi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
116
117
81
Dugovečnost
© by Godar
8
Visoka
Duga
Široki
Duboko
Oborena
Zatvoren
Suv
Strme
Visoki
Dugo
Dugo
Visoko
Izražen
Visoko
Duge
Debele
Prema Unutra
Prema Unutra
Čisto Vime
Raigras, rođen 2006. godine
Brzina Muže
Dugovečnost
93
108
W A L R AT
GZW
Waterberg x Utnach
V 1118
116
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
Ćerki
Stada
© by Godar
CUO, Varaždin
112
INDEKS TOVNOSTI
Sigurnost
99
kg
Test (Avgust 2012.)
%
102
Mleko
+296
88
Ml. Mast
+24
+0.16
93%
Protein
+15
+0.07
Prosečna Proizvodnja Ćerki (II Laktacija): Mleko 6823 Kg Mm 299 Kg Pt 246 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 65
8090 100110
120
-20,000000
-13,333330
-6,6666600,0000106,666679
13,333349
Mlečni tip
Pr eporuč e n o P a re nj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Ramur, Roflan, Samon, Bossag,
Repronn, Immun, Ink, Bartolo, Fleuron,
Viking, Munter…
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Krsta
Karlica
Kukovi
Telo
Položaj Karlice
Ugao Skočnog Zgloba
Debljina Skočnog Zgloba
Kičice
Papci
Prednje Vime
Zadnje Vime
Usađenost Zadnjeg Vimena
Centralni Ligament
Visina Vimena
Dužina Sisa
Debljina Sisa
Položaj Prednjih Sisa
Položaj Zadnjih Sisa
Pasise
92
95
109
111
94
83
90
88
102
96
104
100
100
101
108
90
101
102
88
93
108
107
104
Niska
Kratka
Uski
Plitko
Uzdignuta
Otvoren
Sunđerast
Mekane
Niski
Kratko
Kratko
Nisko
Nije Izražen
Nisko
Kratke
Tanke
Prema Vani
Prema Vani
Ima
Visoka
Duga
Široki
Duboko
Oborena
Zatvoren
Suv
Strme
Visoki
Dugo
Dugo
Visoko
Izražen
Visoko
Duge
Debele
Prema Unutra
Prema Unutra
Čisto Vime
F unk ci o nal ne Os obi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
98
104
114
Brzina Muže
Dugovečnost
105
110
Zdrava i vitalna telad
© by Godar
Walrat, rođen 2005. godine
9
WEINHOF
GZW
Weinold x Ralbit
V 1119
117
INDEKS MLEČNOSTI
Pr o i zvo d nj a
INDEKS TOVNOSTI
98
kg
%
111
Mleko
Stada
100
Ml Mast
+8
-0.11
Sigurnost
94%
Protein
+15
+0.01
Ćerki
Mlečni tip
110
Test (Avgust 2012.)
+390
Prosečna Proizvodnja Ćerki (II Laktacija): Mleko 7385 Kg Mm 302 Kg Pt 264 Kg
L i near na Ocena Ti pa
Ćerki 66
8090 100110
120
-20,000000
-13,333330
-6,6666600,0000106,666679
13,333349
Laka teljenja
P reporu č e n o P a renj e
Koristiti Na Tipične Ćerke Bikova:
Septar, Samon, Immun, Ink, Ramur,
Kuvag, Benjamin, Betalo, Darius,
Fleuron, Uhu, Viking, Bartolo…
Okvir/Kapacitet
Muskuloznost
Papci I Noge
Mamarni Sistem
Krsta
Karlica
Kukovi
Telo
Položaj Karlice
Ugao Skočnog Zgloba
Debljina Skočnog Zgloba
Kičice
Papci
Prednje Vime
Zadnje Vime
Usađenost Zadnjeg Vimena
Centralni Ligament
Visina Vimena
Dužina Sisa
Debljina Sisa
Položaj Prednjih Sisa
Položaj Zadnjih Sisa
Pasise
103
101
115
97
108
106
91
99
103
95
114
111
96
109
96
103
95
98
89
94
90
105
105
Niska
Kratka
Uski
Plitko
Uzdignuta
Otvoren
Sunđerast
Mekane
Niski
Kratko
Kratko
Nisko
Nije Izražen
Nisko
Kratke
Tanke
Prema Vani
Prema Vani
Ima
F unk ci o nal ne O s obi ne
Lakoća Teljenja
Broj Somatskih Ćelija
Perzistencija
114
105
105
Dugovečnost
© by Godar
10
Visoka
Duga
Široki
Duboko
Oborena
Zatvoren
Suv
Strme
Visoki
Dugo
Dugo
Visoko
Izražen
Visoko
Duge
Debele
Prema Unutra
Prema Unutra
Čisto Vime
Weinhof, rođen 2005. godine.
Brzina Muže
Dugovečnost
108
113
LEMMING
(limuzin)
Fleur D’or x Unic
V 1130
LAKOĆA TELJENJA
97
To vne K ar akteri s ti k e
80900,000010
100110
6,666679 13,333349 120
-20,000000 -13,333330 -6,666660
Odlične tovne performanse
Dnevni Prirast Teladi
Randman Teladi
Dnevni Prirast Junadi
Randman Junadi
116
121
110
111
Limuzin je tovna rasa poreklom iz Francuske.
Zbog dobre konverzije hrane, izuzetnog
prirasta i visokog randmana danas se gaji
širom sveta. Prepoznatljiva je po dugom,
snažnom trupu, širokim leđima, ekstremno
muskuloznim butovima i visokokvalitetnom
mesu sa niskim sadržajem masti. Relativno
duge i blago oborene sapi krava i manja
telesna masa teladi pri rođenju omogućavaju
laka teljenja zbog čega su limuzinski bikovi
pogodni i za ukrštanje sa drugim rasama.
Idealna rasa za držanje na paši i u sistemu
krava - tele...
Maksimalno korišćenje pašnjaka
Lemming, rođen 1995. godine
11
Download

SEMEX PK BB