Министарство енергетике, развоја и
заштите животне средине Републике
Србије
НОВА СТРАТЕШКА ПОЛИТИКА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ЕНЕРГЕТИКЕ И
ДОПРИНОС ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ
Проф.др Зорана Михајловић, Министар
Копаоник, 2013.
ЕНЕРГЕТСКА ПОЛИТИКА
ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ: ЦИЉЕВИ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ
ТРИ КЉУЧНА СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА:
1. СТРАТЕГИЈА СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЕНЕРГЕТИКЕ
(Закон о енергетици, члан 4, доноси Народна Скупштина)
2. ПРОГРАМ ОСТВАРИВАЊА СТРАТЕГИЈЕ
(За о о е ер е ц , ла 5 6, до ос лада за ер од од 6 од а)
(Закон о енергетици, члан 5 и 6, доноси Влада за период од 6 година)
3. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС
(Закон о енергетици члан 8 и 9 доноси Влада у децембру текуће године)
(Закон о енергетици, члан 8 и 9, доноси Влада у децембру текуће године)
ОКВИРИ СРПСКЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ
СТРАТЕГИЈА
ЕНЕРГЕТСКОГ
СЕКТОРА
РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
УГОВОР О
ЕНЕРГЕТСКОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ
ЧЛАНСТВО У ЕУ
(ДЕО ЕНЕРГЕТСКОГ
СИСТЕМА ЕУ)
ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ ПРЕМА УГОВОРУ:
ЕНЕРГЕТСКА СТРАТЕГИЈА ЕНЕРГЕТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1. ТРЖИШТЕ ЕНЕРГИЈЕ: РАЗВОЈ И ПОВЕЗИВАЊЕ !
2. ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИНФРАСТРУКТУРУ
3. СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА
4 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
4.
ЕФИКАСНОСТ: 9% УШТЕДА У ф
финалнојј потрошњи У 2018
2018.!!
5. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ: 27% УЧЕШЋА у бруто финалној
потрошњи У 2020.!
6. 10% учешћа БИОГОРИВА у саобраћају
ПРИОРИТЕТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ПОЛИТИКЕ СРБИЈЕ:
подизање нивоа ЕНЕРГЕТСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ
– СТВАРАЊЕ И РАЗВОЈ ТРЖИШТА ЕНЕРГИЈЕ
– ИЗГРАДЊА НОВИХ ЕНЕРГЕТСКИХ КАПАЦИТЕТА И
МОДЕРНИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ
– ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
И ТРАНЗИЦИЈА КА "ОДРЖИВОЈ“ ЕНЕРГЕТИЦИ
– ИСКОРИШЋЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА
Ц
ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
ЕНЕРГИЈЕ
ЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР ЛИМИТИРАЈУЋИ ФАКТОР
ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
• Критична
К
тачка развоја Србије
• Потенцијална критична тачка развоја Региона
•
•
•
•
•
•
•
Дезинвестирање претходне три деценије
Кашњење у доношењу
д
у системских закона
Кашњење у доношењу подзаконских аката
Монополско понашање учесника
Енергетска неефикасност
Високи губици у преносу,
преносу и дистрибуцији енергије
Енергетска зависност у нафти, нафтним дериватима,
и гасу
• Комунална енергетика у ингеренцији локалних
самоуправа иако представља трећину енергетског
самоуправа,
биланса
Бирократија, Корупција = ИЗГУБЉЕНО
ВРЕМЕ, КИЛОВАТИ И НОВАЦ
И
Изградња
д
једне
ј д мале хидроелектране
д
уС
Србији,
б ј д
до пре
неколико месеци
1. енергетска дозвола у “4 ока” код Министра, са могућношћу
продужења кад и како ко хоће
2. енергетска сагласност давана “заувек”
3. издавање
д
сагласности за исту
у локацији
ц ј д
двојици
ј ц инвеститора
р
4. без контроле реализације
5. 27 дозвола
(Инфомација о локацији, Извод из регистра привредних субјеката,
Мишљење оператера преносног/дистрибутивног система о
могућностима прикључења, изајава банке о спрености да прати
р у финансирању,
ф
р у, услови
у
за прикључење
р
у
на
инвеститора
електроенергетску мрежу, локацијска дозвола, влваснички лист,
уговор о закупу, решење о формирању грађевинске парцеле, решење о
издавањуу водних услова,
у
грађевинска дозвола, водна сагласност, водна
дозвола....лиценца..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Изградња једне мале хидроелектране у Србији,
Србији
од децембра 2012.године
Измене и допуне закона о енергетици – издавање
енергетских дозвола 3+1 година
Издавање сагласности као и енергетских дозвола 3 + 1
година
Могућност да се дозвола или сагласност одузму,
уколико инвеститор не испуни обавезе
Национални акциони план искоришћења ОИЕ
Уредбе које регулишу статус повлашћеног произвођача +
feed in тарифе
ЈАВНИ ПОЗИВ за издавање енергетских дозвола за 317
малих ХЕ
ХЕ, у 17 општина Србије
Формирање Канцеларије за брзе одговоре у енергетици
– ток лето 2013.године
СТРАТЕГИЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ДО 2025. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2030.
Н ф и нафтни
Нафта
ф
деривати
Природни гас
Угаљ
Електрична
р
енергија
р ј
Топлотна енергија
Стратегија
енергетике
до 2025. са
пројекцијама до 2030.
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
ЗА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
ЕНЕРГЕТИКЕ
(У ПРИПРЕМИ):
Енергетска ефикасност
ЕУ СЦЕНАРИО
Обновљиви извори енергије
Заштита животне средине,
климатске промене и
р
пакет ЕУ
климатско-енергетски
ПРИОРИТЕТИ,
ЦИЉЕВИ
И АКТИВНОСТИ
ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Технички искористив енергетски потенцијал ОИЕ се
процењује на око 6 милиона тен годишње.
ЕУ СЦЕНАРИО: ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ
14000
хиљада тен
н
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010
2015
2020
убрзани економ ски развој
2015
2010
9.696
УБРЗАНИ
РАЗВОЈ
10 238 3
10.238,3
10 038 7
10.038,7
УБРЗАНИ
РАЗВОЈ
10 670 3
10.670,3
2030
успорени економ ски развој
2020
УСПОРЕНИ
РАЗВОЈ
2025
2025
УСПОРЕНИ
РАЗВОЈ
10 252 8
10.252,8
УБРЗАНИ
РАЗВОЈ
11 262 6
11.262,6
2030
УСПОРЕНИ
РАЗВОЈ
10 490 4
10.490,4
УБРЗАНИ
РАЗВОЈ
11 954 3
11.954,3
УСПОРЕНИ
РАЗВОЈ
10 766 3
10.766,3
ПРОЈЕКЦИЈЕ СЕКТОРСКЕ РАСПОДЕЛЕ ФИНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЕНЕРИЈЕ (%) ПРЕМА ЕУ СЦЕНАРИЈУ
СЕКТОР
201
2015
2010
2020
202
2025
2030
УБРЗАНИ
УСПОРЕНИ
УБРЗАНИ
УСПОРЕНИ
УБРЗАНИ
УСПОРЕНИ
УБРЗАНИ
УСПОРЕНИ
31,2
29,4
30,0
27,5
28,6
25,4
27,2
23,3
25,9
26,1
27,8
27,5
29,4
29,0
31,3
30,4
33,0
31,8
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,04
0,1
23,1
21,9
22,4
20,8
21,6
19,5
20,9
18,1
20,1
1,8
2,1
1,9
2,4
2,1
2,8
2,3
3,2
2,5
ОСТАЛИ
ПОТРОШАЧИ
9,5
9,1
9,2
8,6
8,9
8,1
8,7
7,5
8,3
НЕЕНЕРГЕТСКИ
СЕКТОР
8,2
9,6
9,0
11,3
9,7
13,0
10,4
14,9
11,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
ДОМАЋИНСТВА
ИНДУСТРИЈА
ГРАЂЕВИНАРСТВО
САОБРАЋАЈ
ПОЉОПРИВРЕДА
УКУПНО
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СЕКТОР
СЕКТОР:
– Обезбеђење сигурног снабдевања електричном енергијом домаћег
тржишта,
– Развој тржишта електричне енергије на националном и регионалном
нивоу,
– Повећање преносних капацитета/коридора преко Републике Србије који
имају регионални и пан-европски значај,
– Стварање могућности за извоз електричне енергије
ПОСТОЈЕЋИ ТЕРМОЕНЕРГЕТСКИ
КАПАЦИТЕТИ ЕПС-А У РАДУ ДО 2030. ГОДИНЕ
НОВИ КАПАЦИТЕТИ
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
MW
3000
1000
500
0
2500
2000
1500
Тесла А1
Тесла А2
Тесла А3
Тесла А4
Тесла А5
Тесла А6
Тесла Б1
Тесла Б2
Колубара
Костолац А
ТЕ Морава
Костолац Б
Панонске електране
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
1000
2010
MW
4500
4000
3500
500
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
TE TO на природни гас
ХЕ Велика Морава
Соларне електране
Мини хидро
Нове ТЕ
ХЕ Ибар
Електране на биомасу
РХЕ
ХЕ Средња Дрина
Ветроелектране
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
СЕКТОР ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ:
– Обезбеђење енергије за сигурно и еколошки повољно
снабдевање индустријских и осталих потрошача,
– Повећање енергетске ефикасности у производњи,
производњи транспорту,
транспорту
дистрибуцији и коришћењу топлотне енергије,
– Веће коришћење ОИЕ (првенствено биомасе, али и
геотермалне и енергије Сунца),
– Стварање тржишта топлотне енергије на локалном нивоу,
– Одрживо пословање произвођача топлотне енергије.
СЕКТОР ОИЕ:
– Остварење учешћа енергије из обновљивих извора у бруто
финалној потрошњи енергије од 27% и учешће енергије из
обновљивих извора у транспорту 10% до 2020. године.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
СЕКТОР УГЉА:
– Прецизније утврђивања квалитета и обима ресурса,
– Сигурно снабдевање електроенергетских термо капацитета,
капацитета
– Обезбеђење потребних количина угља за финалну потрошњу и за
производњу топлотне енергије .
СЕКТОР НАФТЕ:
– Обезбеђење сигурног снабдевања домаћег тржишта нафтним
дериватима
д
р
чији
ј квалитет одговара
д
р највишим
ј
ЕУ стандардима
д рд
– Смањење увозне зависности
– Обезбеђење нових праваца снабдевања сировом нафтом
СЕКТОР ПРИРОДНОГ ГАСА:
– Обезбеђење сигурног снабдевања домаћег тржишта природним гасом,
– Успостављање домаћег и р
регионалног тржишта
р
природног
р р
гаса,
– Коришћењем природног гаса извршити супституцију потрошње
електричне енергије за топлотне потребе,
– Завршетак гасификације Србије.
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ,РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА
ДОКУМЕНТА, ЦИЉЕВИ
ЦИЉЕВИ, ПРИОРИТЕТИ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА
ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ МЕРЕ,
УЛАГАЊА У ЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
ДЕФИНИСАНА ЛИСТА ПРОЈЕКАТА
ОКВИР ЗА СТРАТЕШКА УЛАГАЊА, ИЗГРАДЊУ И
КОРИШЋЕЊЕ НОВИХ КАПИТАЛНИХ И СТРАТЕШКИХ
ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТОЈЕЊА И РЕШАВАЊА ПИТАЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДОПРИНОС ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ
www.merz.gov.rs, [email protected], [email protected]
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
Download

Zorana Mihajlovic