firmy
veřejná správa
Interaktivní
porady
Komunikujte bez bariér! Řešení
SMART přináší uživateli naprosto
přirozené pracovní zázemí, komfort při sdílení myšlenek a nadšení
všech zaměstnanců ze smysluplných závěrů.
OSTRAVA
PRAHA
PREZEN
TACE
ZAUJMI
BRAINSTORMING /
PORADY
TÝMOVÉ
PORA
DY A ŠK
O
LENÍ
ÁLKU
ACE NA D
KOMUNIK
ZAPOJ
ZEFEKTIVNI
Praktické využití řešení SMART
Jako elektronické bílé tabule
Pro výuku cizích jazyků
Pro prezentace připravené
v PowerPointu
Pro brainstorming
Pro tvorbu myšlenkových map, schémat a grafů
Pro jednání manažerů
Pro týmové porady
Jako náhrady za
papírový flipchart
Pro školení bezpečnosti práce zaměstnanců
Pro produktová a technická školení
Pro workshopy
Pro operativní schůzky
Zlepšete FORMU PORAD prostřednictvím řešení
PREZENTACE / OPERATIVNÍ JEDNÁNÍ
4
1
3
2
5
Prezentujte poutavě, ZAUJMĚTE účastníky, udržte
jejich pozornost
1
INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board s nainstalovaným softwarem
SMART Meeting Pro + SMART Bridgit.
Prezentace se stala nedílnou součástí komunikace a přenosu informací
každé organizace. Pro firemní prostředí se staly elektronické prezentace
v PowerPointu kultovní záležitostí a patří mezi nejužívanější komunikační nástroje vůbec. Automaticky se staly základním nástrojem pro představení projektů, záměrů, strategických cílů nebo prezentování
průběžných výsledků.
2
Ovládání INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board.
mazací houba
zapnout/vypnout
popisovače
Avšak příprava poutavé prezentace se stává pouhým obalem bez skutečného ZAUJETÍ. Prostředkem pro dosažení takového výsledku ve firemním prostředí se mohou stát vhodně navržené audiovizuální
prostředky, např. v podobě INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board. Díky
vlastnostem, které tabule nabízí, můžete při prezentaci jednoduše zvýraznit klíčové informace podtržením nebo zakroužkováním a jednoduše
vtáhnout účastníky do další diskuze. Navíc může kdokoliv z účastníků
všechny náměty ostatních či konkrétní úkoly zapsat podobně jako na
bílou magnetickou tabuli či papírový flipchart.
Pracujte a připravujte podklady stejně, jak jste zvyklí. Díky INTERAKTIVNÍ tabuli SMART Board mnohem lépe ZAUJMĚTE účastníky a udržte
jejich pozornost.
výběr barvy popisovače
3
DOTYKOVÁ GESTA, která jsou využívaná např. u nejnovějších inteligentních mobilů, iPadů nebo dalších
interaktivních zařízení. Dotykovými gesty lze na interaktivní tabuli jednotlivé objekty posouvat, otáčet, zvětšovat či zmenšovat, …
4
INTERAKTIVNÍ displej SMART Board.
5
INTERAKTIVNÍ dotykové SMART Podium s pevně zabudovaným PC
nebo notebookem a nainstalovaným softwarem SMART Meeting Pro
+ SMART Bridgit.
SMART Meeting Pro (software pro INTERAKTIVNÍ PORADY a JEDNÁNÍ) – jednoduchá aplikace,
která umožní ZAUJMOUT a ZEFEKTIVNIT pracovní procesy při poradách a jednáních. Práce
s datovými podklady je mnohem efektivnější.
PowerPoint prezentace
Zápis a diskuze
ZAUJMI
Produktová podpora
Produktová podpora
• Příprava koncepce
• Návrh designu
• Příprava koncepce
• Návrh designu
• Komunikace v týmu
• Komunikace v týmu
2
BRAINSTORMING / PRAVIDELNÉ PORADY
2
PRVNÍ
DRUHÝ
1
3
4
1
Klíčem k úspěchu každé porady nebo brainstormingu
je efektivní ZAPOJENÍ
Dvojice INTERAKTIVNÍCH tabulí SMART Board
PRVNÍ tabule zobrazuje a sdílí datové podklady např. z PowerPointu,
Wordu či Excelu nebo slouží díky nainstalovanému softwaru SMART
Meeting Pro + SMART Bridgit jako bílá tabule.
Výraznou Achillovou patou ve firmách je čím dál tím nižší produktivita
a týmová spolupráce. Při realizaci určitého projektu se musí současně
sejít několik zaměstnanců, kteří se liší svou povahou, věkem, zkušenostmi a přístupem k řešenému úkolu. Tyto faktory mají přímý vliv
a dopad na míru úspěšnosti, jak jsou tyto skupiny schopny se efektivně
domluvit. Řešením je interaktivní tabule SMART Board, která zapojí
všechny členy týmu do diskuze stejným dílem (od nováčka až po týmového lídra). Aby se firmy zařadily mezi úspěšné, musí změnit zažité
standardy komunikace mezi sebou a zbytkem společnosti.
DRUHÁ tabule zobrazuje a sdílí datové podklady např. z AutoCADu
nebo jiné specializované či interní SW aplikace, na které diskutujete
připomínky, závěry nebo výukové materiály ke školení.
Prezentace v PowerPointu bude stále hlavním obsahovým podkladem pro
vzájemnou komunikaci. Účastníky porad a týmové skupiny lépe ZAPOJÍTE díky INTERAKTIVNÍM tabulím SMART Board.
2
Týmové ovládání INTERAKTIVNÍ TABULE SMART Board. Na jedné
tabuli mohou psát, mazat nebo manipulovat s objekty dva uživatelé
současně.
3
BRAINSTORMING – diskuze, nápady, myšlenky tvořené v týmu.
4
Mobilní zařízení iPAD nebo notebook lze použít jako vzdálený
vstup pro sdílení datových podkladů. Toho docílíte díky softwaru
SMART Bridgit.
Inspirativní videa s praktickými ukázkami práce nejen s interaktivní
tabulí SMART Board naleznete na www.youtube.com/avmedia2
SMART Bridgit (software pro vzdálenou komunikaci a sdílení datových podkladů) – jednoduchá aplikace, která umožní ZAPOJIT
všechny účastníky porad nebo školení z poboček a regionálních kanceláří a pracovníky na cestách.
Uložení připomínek
Brainstorming – např. SWOT analýza
ZAPOJ
Produktová podpora
p
• Příprava koncepce
ignu
• Návrh designu
ce v týmu
• Komunikace
3
TÝMOVÉ PORADY A ŠKOLENÍ
4
1
2
3
5
ZEFEKTIVNĚTE procesy vnitrofiremní komunikace
Měnící se informační a komunikační nástroje výrazně zasahují do pracovních procesů každé organizace. Aby se firmy udržely na špičce svého
oboru, musejí stále reagovat na nové požadavky, aktuální trendy, konkurenční tlak a spotřebitelské a výrobní změny. Hlavní hybnou silou
pro naplnění těchto požadavků jsou kvalitní a dobře motivovaní zaměstnanci a vhodně vybrané komunikační nástroje. Klasická práce na papírovém flipchartu, magnetické tabuli či nástěnce byla nahrazena např.
interaktivní tabulí SMART Board. Díky jejím vlastnostem se zaměstnanci mnohem efektivněji a rychleji dohodnou na přesných krocích a plánovaných strategických změnách.
1
INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board s nainstalovaným softwarem
SMART Meeting Pro + SMART Bridgit.
2
DATA-VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCE – DATAVIS
Displej zobrazuje účastníky videokonferenčního hovoru z HD kamer.
HD kamery snímají účastníky hovoru nebo detail přednášejícího.
3
INTERAKTIVNÍ dotykové SMART Podium s pevně zabudovaným PC
nebo notebookem a nainstalovaným softwarem SMART Meeting Pro
+ SMART Bridgit.
4
TELEPREZENČNÍ řešení – DATAVIS (trojice plazmových displejů)
PRVNÍ displej zobrazuje a sdílí datové podklady (PowerPoint,
Excel, …).
DATAVIS
DRUHÝ displej zobrazuje všechny připojené účastníky.
SLUŽEBNÍ
CESTA
TŘETÍ displej zobrazuje účastníky videokonferenčního hovoru
přímo z místnosti.
BRATISLAVA
5
MNICHOV
PRAHA
ŘÍDICÍ systém zajistí jednoduché ovládání celého videokonferenčního zařízení, včetně veškeré AV techniky v místnosti, stínicí techniky (žaluzie), osvětlení nebo klimatizace – jedním tlačítkem.
PARDUBICE
Uložení celé PowerPoint prezentace
Distribuce účastníkům porady
ZEFEKTIVNI
4
JAKÉ OTÁZKY ŘEŠÍ FIRMY PŘI ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY PRÁCE?
Postoj k životnímu prostředí
1,42
1,4
42 %
Lepší pracovní podmínky
3,79 %
Redukce cestovních nákladů
1,
,42 %
1,42
Zvýšení zisků
18,01 %
Úspora nákladů
26,07 %
Úspora času
7,58 %
Snížená doba uvedení na trh
4,74 %
Lepší rozhodování
12,80 %
Konkurenční výhoda
Získejte ZDARMA brožuru popisující aktuální TRENDY a INSPIRACE
inspirující každou ÚSPĚŠNOU FIRMU. Brožura je určena všem výkonným manažerům nebo HR specialistům.
24,17 %
0,00 %
5,00 %
10,00 %
15,00 %
20,00 %
25,00 %
30,00 %
Zdroj: Průzkum SMART Technologies a Steljes Limited
STAHUJTE na
www.avmedia.cz/komunikacebezbarier
Hlavní přínosy interaktivní tabule SMART Board:
AV MEDIA navrhuje českým společnostem a státním organizacím
nejnovější trendy v oblasti vnitrofiremní komunikace. Navštivte
pražské předváděcí centrum nebo proberte své individuální potřeby
s obchodními konzultanty, kteří vám poradí, jak nejefektivněji nasadit interaktivní nástroje do prezentací, porad a školení.
Interaktivní porady + tabule SMART Board = ÚSPĚŠNÁ FIRMA
Monika
HR
Filip
Pronájmové
oddělení
Viktor
Obchodní
oddělení
Tereza
Marketing
Antonín
Projekce
Petr
Produktové
oddělení
Pavel
Finance
Martin
Logistika
5
REFERENCE
Mgr. Petr Kuf
HR manažer
„Přenos a distribuce zaznamenaných informací v papírové
podobě je vždy krkolomnou záležitostí. Vše je potřeba složitě a zdlouhavě překreslovat. Např. skenovat pracovní schémata, nebo je dokonce v grafickém SW znovu překreslit
a rozeslat všem účastníkům v elektronické podobě. Proto
jsme hledali řešení, které by usnadnilo a nahradilo klasickou
práci na papírovém flipchartu, ale navíc by ještě zjednodušilo další pracovní procesy s tím související. Interaktivní tabuli SMART Board využíváme při operativních jednáních,
pravidelných poradách středního managementu, externích či interních školeních nebo při školeních bezpečnosti
práce zaměstnanců z výrobního sektoru. Flipchart zůstal ve
skříni, na ten elektronický ve formě interaktivní tabule nedá
nikdo v REXAMU dopustit,“ doplňuje Petr Kuf.
Brainstorming, porada středního managementu
Ing. Zbyněk Roub
hlavní inženýr
řídicích a informačních
systémů
PhDr.
Eduard Folwarczny
vedoucí centrálního
vzdělávacího střediska
„Teplárna prošla během posledních deseti let celou řadou
významných změn. Od celkové modernizace zařízení po
změnu pracovních podmínek v provozu a zvýšení kvalifikace
zaměstnanců. Potřebujeme držet krok s aktuálními trendy
a novými komunikačními technologiemi, které jsou
v našem oboru nedílnou součástí efektivního fungování celé
firmy. Potřebovali jsme vytvořit komplexní přístup v oblasti
vzdělávání, který bude obsahovat jasně specifikovaný
záměr s měřitelnými výsledky a zpětnou vazbou našich
zaměstnanců. To se podařilo po nasazení interaktivní tabule a dalších interaktivních pomůcek do pravidelných
porad, workshopů a školení bezpečnosti práce. Interaktivní
tabule se stala nedílnou součástí vnitrofiremní komunikace,“ popisuje aktuální situaci pan Roub.
Produktové a technické školení
„Naše školicí prostory vybavené starou technikou a tabulí
s křídou bylo potřeba nahradit efektivnějšími nástroji. Požadavků na výuku bezpečnosti práce zaměstnanců je stále
více, např. v tomto roce musíme vyškolit 20 tisíc zaměstnanců s kapacitou 20 lektorů a 12 učeben. Rozhodli jsme
se školicí prostory a učebny vybavit interaktivními pomůckami ve formě interaktivních tabulí SMART Board. Toto
řešení od samotného začátku splňovalo naše požadavky
z pohledu budoucích vynaložených nákladů a měřitelných
výsledků. Několik měsíců od nasazení interaktivních tabulí
v praxi můžeme říci, že se představa o funkčnosti a dosažení
plánovaných cílů ve vzdělávání naplňuje. Účastníci školení
si zapamatují více klíčových informací pro splnění vstupních
testů atp.,” doplňuje pan Folwarczny.
Školení bezpečnosti práce zaměstnanců
6
Download

Interaktivní porady