ИНВЕСТИТОР:
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊE РАВНОГ
КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ
УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
КЊИГА 1: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ
Свеска 0: ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
ПРОЈЕКТАНТ :
Предузеће за инжењеринг,
пројектовање и консалтинг
„РАУМ“ д.о.о. Београд
Београд
2014. године
ЛЕГЕНДА ПРОЈЕКТА
Главни пројекат реконструкцијe и доградњe равног крова сутеренског дела
зграде Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
у улици Дунавска број 37 на катастарској парцели бр.9376/3 KO Нови Сад
за потребе инвеститора - Музеј савремене уметности Војводине, урађен је у
предузећу за инжењеринг, консалтинг, пројектовање и изградњу „РАУМ“
д.о.о Београд.
Главни пројекат равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене
уметности Војводине у Новом Саду састоји се од следећих
главних пројеката:
КЊИГА 1: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ
Свеска 0: ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Свеска 1: АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ
КЊИГА 2: ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ
Свеска 1: СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН
Свеска 2: ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КЊИГА 3: ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈА
Свеска 1: ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Свеска 2: EЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Свеска 3: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
Свеска 4: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ
Свеска 5: ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА,
ХЛАЂЕЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ са СИНХРОН ПЛАНОМ
ИНСТАЛАЦИЈА
Свеска 6: ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ
КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ
УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
КЊИГА 1: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ
Свеска 0: ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Наручилац
Музеј савремене уметности Војводине
Дунавска број 37, Нови Сад
Место изградње
Нови Сад
ДИРЕКТОР
МИЛАН М. РАОНИЋ дипл.инж.арх.
Београд, 2014.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ КРОВА
СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРЕДРАЧУНА РАДОВА
Врста радова
цена у динарима
_____________________________________________________________
-Архитектонско грађевински радови
-Инсталације водовода и канализације
- Електротехничке инсталације јаке струје
- Електротехничке инсталације слабе струје
- Термотехничке инсталације грејања,
хлађења и вентилације
- Против-пожарна опрема
_____________________________________________________________
УКУПНО
динара
РАУМ д.о.о. Београд
КЊИГА 1-СВЕСКА 0
1. ОПШТИ ДЕО
САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА
САГЛАСНОСТ ИНВЕСТИТОРА
СПИСАК ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗВОД ИЗ РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРЕДУЗЕЋА
СПИСАК УЧЕСНИКА НА ИЗРАДИ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА
ЛИЦЕНЦE И ПОТВРДE ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА
ИЗЈАВА О МЕЂУСОБНОЈ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОЈЕКАТА
СПИСАК ЗАКОНА, ПРАВИЛНИКА, ПРОПИСА,
СТАНДАРДА И ЛИТЕРАТУРЕ
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СА ЛОКАЦИЈСКОМ
ДОЗВОЛОМ И ПРАВИЛИМА СТРУКЕ
РЕШЕЊЕ О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ
КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
САГЛАСНОСТ ИНВЕСТИТОРА
Овим дајемо сагласност на пројектну документацију израђену од стране РАУМ
д.о.о. Београд, Господар Јевремова 40. и Беопотез д.о.о. Јове Илића 87, Београд,
као подизвођач.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ:
РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА
ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
2014. године
ИНВЕСТИТОР
______________________
СПИСАК ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
КЊИГА 1: АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ
Свеска 0: ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА
Свеска 1: АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ
Свеска 1: СТАТИЧКИ ПРОРАЧУН
Свеска 2: ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
КЊИГА 3: ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈА
Свеска 1: ИНСТАЛАЦИЈЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Свеска 2: EЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Свеска 3: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЈАКЕ СТРУЈЕ
Свеска 4: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ
Свеска 5: ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА,
ХЛАЂЕЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ са СИНХРОН ПЛАНОМ
ИНСТАЛАЦИЈА
Свеска 6: ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
РАУМ доо, Београд
Милан Раонић, дипл. инж. арх.
директор
СПИСАК УЧЕСНИКА НА ИЗРАДИ ГЛАВНИХ ПРОЈЕКАТА
На основу првонаграђеног конкурсног идејног архитектонског решења
РЕКОНСТРУКЦИЈE И ДОГРАДЊE РАВНОГ КРОВА СУТЕРЕНСКОГ ДЕЛА
ЗГРАДЕ МУЗЕЈА САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ У НОВОМ САДУ
На изради пројекта учествовали су:
Одговорни пројектант
архитектуре:
Пројектанти сарадници:
Одговорни пројектант за
енергетску ефикасност зграда:
Грађевинска физика:
Одговорни пројектант пројекта
конструкцијe:
Пројектант сарадник:
Одговорни пројектант пројекта
инсталација водовода и
канализације:
Одговорни пројектант пројекта
електротехничких инсталација
јаке струје:
Одговорни пројектант пројекта
електротехничких инсталација
слабе струје:
Милош Раонић, дипл.инж.арх.
ИKС Лиценца 300 К702 11
Бранислав Ристовић, дипл.инж.арх.
Дијана Новаковић, дипл.инж.арх.
Александра Никитин, дипл.инж.арх.
Маја Трбовић, дипл.инж.арх.
Душан Ненадовић, МArch
Данило Граховац, Мarch
Душко Калаба, дипл.маш.инж.
ИКС Лиценца 381 0039 12
Душко Калаба, дипл.маш.инж.
Милан Глишић, дипл.инж.арх.
ИКС Лиценца , 301 0430 03
Миодраг Грбић, МArch
Драгомир Јевтић,дипл.инж,грађ.
ИКС Лиценца 314 6322 03
Драшко Горјанин,.дипл.инж.ел.
ИКС Лиценца бр.350 Ф786 08
Драшко Горјанин,.дипл.инж.ел.
ИКС Лиценца бр.350 Ф786 08
Одговорни пројектант
пројекта машинских
инсталација:
Одговорни пројектант
партерног уређења :
Одговорни пројектант
противпожарне заштите:
Душко Калаба , дипл.маш.инж.
ИКС Лиценца бр.330 9902 04
Милош Раонић дип.инж.арх.
ИКС Лиценца 300 К702 11
Душко Калаба, дипл.инж.маш.
ИКС Лиценца бр. 330 9902 04
Директор РАУМ д.о.о. Београд:
________________________
Милан Раонић, дипл.инж.арх.
РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНИХ ПРОЈЕКТАНАТА
На основу Закона о планирању и изградњи, Службени гласник Р Србије бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010, 24/2011 доносим:
РЕШЕЊЕ
О одређивању одговорних пројектанта на изради главног пројекта реконструкцијe и
доградњe равног крова сутеренског дела зграде Музеја савремене уметности
Војводине у Новом Саду
Одговорни пројектант
архитектуре:
Пројектанти сарадници:
Милош Раонић, дипл.инж.арх.
ИKС Лиценца 300 К702 11
Бранислав Ристовић, дипл.инж.арх.
Дијана Новаковић, дипл.инж.арх.
Александра Никитин, дипл.инж.арх.
Маја Трбовић, дипл.инж.арх.
Душан Ненадовић, Мarch
Марија Миловановић, дипл.инж.арх.
Данило Граховац, Мarch
Одговорни пројектант за
енергетску ефикасност зграда:
Грађевинска физика:
Одговорни пројектант пројекта
конструкцијe:
Пројектант сарадник:
Одговорни пројектант пројекта
инсталација водовода и
канализације:
Одговорни пројектант пројекта
електротехничких инсталација
јаке струје:
Одговорни пројектант пројекта
електротехничких инсталација
слабе струје:
Душко Калаба, дипл.маш.инж.
ИКС Лиценца 381 0039 12
Душан Калаба, дипл.маш.инж.
Милан Глишић, дипл.инж.арх.
ИКС Лиценца , 301 0430 03
Миодраг Грбић, МArch
Драгомир Јевтић,дипл.инж,грађ.
ИКС Лиценца 314 6322 03
Драшко Горјанин,.дипл.инж.ел.
ИКС Лиценца бр.350 Ф786 08
Драшко Горјанин,.дипл.инж.ел.
ИКС Лиценца бр.350 Ф786 08
Одговорни пројектант
пројекта машинских
инсталација:
Одговорни пројектант
партерног уређења :
Одговорни пројектант
противпожарне заштите:
Душко Калаба , дипл.маш.инж.
ИКС Лиценца бр.330 9902 04
Милош Раонић дип.инж.арх.
ИКС Лиценца 300 К702 11
Душко Калаба, дипл.инж.маш.
ИКС Лиценца бр. 330 9902 04
Директор РАУМ д.о.о. Београд:
________________________
Милан Раонић, дипл.инж.арх
ИЗЈАВА О МЕЂУСОБНОЈ УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОЈЕКАТА
ОБЈЕКАТ:
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, САНАЦИЈЕ И
ДОГРАДЊЕ ЦЕНТРАЛНЕ ГРАДСКЕ ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У
НЕГОТИНУ
Назив пројекта
Одговорни пројектант
Печат и потпис
ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ
ПРОЈЕКАТ
Милош Раонић дипл.инж.арх.
ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА
Душко Калаба, дипл.маш.инж.
ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ
ПРОЈЕКАТ KOНСТРУКЦИЈЕ
Милан Глишић, дипл.инж.арх.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА
И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Драгомир Јевтић дипл.грађ.инж.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ТЕРМОТЕХНИЧКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА,
ХЛАЂЕЊА И ВЕНТИЛАЦИЈЕ
Душко Калаба дипл.маш.инж.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ
Драшко Горјанин дипл.инж.ел.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ
ИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ Драшко Горјанин дипл.инж.ел.
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Душко Калаба дипл.маш.инж.
ДИРЕКТОР
Милан Раонић дипл.инж.арх.
СПИСАК ЗАКОНА, ПРАВИЛНИКА, ПРОПИСА, СТАНДАРДА И
ЛИТЕРАТУРЕ
При изради овог пројекта примењени следећи закони, правилници,
прописи, стандарди и литература:
1. Закон о планирању и изградњи, Службени гласник Р. Србије бр.
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011
2. Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник Р.
Србије бр. 101/2005
3. Закон о заштити од пожара, Службени гласник Р Србије бр.
111/2009
4. Закон о заштити животне средине, Службени гласник Р. Србије
бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009
Београд,
2014.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
Милош Раонић, дипл. инж. арх.
лиценца број 300 К702 11
ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СА ЛОКАЦИЈСКОМ
ДОЗВОЛОМ И ПРАВИЛИМА СТРУКЕ
У складу са чланом 119, Закона о планирању и изградњи, Службени
гласник Р.Србије бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011 изјављујем да је
ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ
усклађен са локацијском дозволом и правилима струке.
Београд,
2014.
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ
Милош Раонић, дипл. инж. арх.
лиценца број 300 К702 11
Download

музеј савремене уметности војводине република србија гл