Za servisera
Uputstvo za instalaciju
Solarna stanica i dodatna oprema
Solarna stanica
Art.-br. 309 639
Solarna ekspanziona posuda, 25 l
Art.-br. 302 098
Solarna ekspanziona posuda, 35 l
Art.-br. 302 428
Solarna ekspanziona posuda, 50 l
Art.-br. 302 496
Solarna ekspanziona posuda, 80 l
Art.-br. 302 497
Solarna ulazna posuda
Art.-br. 302 405
SCG
1 Pregled tipova
2 Montaža
3 Podešavanje protoka
1
Pregled tipova
Solarna stanica Art.-br. 309 639
Poz. Komad Naziv
1
1
Cev polaznog voda sa gravitacionom kočnicom,
zapornom slavinom i pokazivačem temperature
2
1
Cev povratnog toka sa gravitacionom kočnicom,
ograničivač količine protoka sa KFE-slavinom,
cirkulacionom pumpom i pokazivačem temperature
3
1
Sigurnosni ventil sa manometrom, slavinom za
punjenje i ekspanzionim crevom DN16 uklj. Zidni
držač za solarnu ekspanzionu posudu
4
1
Zidni držač sa ekspanzionom posudom sa
zavrtnjima
5
6
1
4
Šina za pričvršćivanje
Stisnuti spoj zavrtnjima
kolektora. Umesto bakarnih cevi prečnika 22 mm
možete priključiti i cevi prečnika 18 mm. U tom slučaju
koristite priložene redukcijske elemente 22-18 sa
integrisanim steznim prstenom.
• Nakon toga povezati cevi na dovodnoj strani sa donjeg
dela solarne stanice prema donjem izmenjivaču
toplote, pomoću stisnutih spojeva zavrtnjima.
• Montirati sigurnosnu grupu (3) na priključne nastavke
u cevi za povratni vod (2). Zavrnuti izduvni vod.
Pažnja!
Gubitak solarne tečnosti!
Izduvni vod instalirati od sigurnosnog ventila
do prihvatnog rezervoara (14), u suprotnom
može da ističe vrela solarna tečnost.
• Pomoću stisnutih spojeva zavrtnjima povezati cev
polaznog voda (1) sa cevi polaznog voda kolektora,
i cev povratnog voda (2) sa cevima povratnog voda
kolektora.
Tab. 1.1 Pregled tipova solarne stanice
Solarne ekspanzione posude
25 l
35 l
50 l
80 l
2.2 Montaža ulazne posude
Optional können Sie zwischen Wandhalter und Flexrohr
ein 5-l-Vorschaltgefäß (13) (separates Zubehör, Art.-Nr.
302 405) mit beigefügter 3/4"-Muffe (12) einsetzen.
Ona ekspanzionu posudu štiti u slučajevima stagnacije
od visokih temperatura.
Art.-br. 302 098
Art.-br. 302 428
Art.-br. 302 496
Art.-br. 302 497
2.3 Montaža ekspanzione posude
• Zidni držač (4) pričvrstiti zavrtnjima i tiplovima.
Prirubnicu i ekspanzionu posudu (11) pričvrstiti za zidni
držač. Montirati ekspanziono crevo tj, ukoliko postoji,
montirati ulaznu posudu (13).
2 Montaža
2.1
Montaža solarne stanice (zidna montaža)
250
120
Ø 18
Ø 18
6
2
3
4
1
11
358
5
13
Ø 22
Ø 22
Ø 22
Ø 22
Ø 18
Ø 18
4
14
12
Sl. 2.1 Montaža solarne stanice (zidna montaža)
• Montirati cevi sa pričvrsnom šinom (5).
• Pomoću stisnutih spojeva zavrtnjima povezati cev
polaznog voda (1) sa cevi polaznog voda kolektora,
i cev povratnog voda (2) sa cevima povratnog voda
2
Sl. 2.2 Montaža ekspanzione posude
3 Podešavanje protoka
Kapacitet pumpe u zavisnosti od uređaja izabrati tako da
količina protoka prema karakterističnoj liniji pumpe (Sl.
5.1) bude nešto viša od nominalne količine protoka. Treba
da se podesi nivo pumpe određen prilikom postavljanja
solarnog uređaja.
Nakon grubog podešavanja od strane cirkularne pumpe,
fino podešavanje izvršiti na podešavajućem ventilu (1) na
ograničivaču količine protoka pomoću šestostranog
ključa.
Uputstvo za instalaciju Solarna stanica i dodatna oprema
Podešavanje protoka 3
Napomene o sistemu cevovoda 4
Tehnički podaci 5
Podešena vrednost može da se očita na pokazivaču (2)
na ograničivaču količine protoka. Skala podeljena na l/
min okreće se oko sopstvene osovine i omogućava dobro
pozicioniranje za lako očitavanje.
5 Tehnički podaci
700
Visina potiskivanja [mbar]
600
Nivo 3
500
Nivo 2
400
Nivo 1
300
200
100
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Prostorna struja [l/min]
Sl. 5.1 Visina potiskivanja solarne stanice /4
Sl. 3.1 Podešavanje protoka
3.1
Elektroinstalacija priključka cirkulacione pumpe
Cirkulaciona pumpa mora da se priključi prema uputstvu
za instalaciju solarnog regulatora auroMATIC 560 ili 620.
4 Napomene o sistemu cevovoda
U cevovodu treba ugrađivati uglavnom bakarne cevi. Na
osnovu povremenih visokih temperatura solarne tečnosti
nisu pogodne plastične cevi. Kod cevovoda je potrebno
tvrdo lemljenje.
Pri upotrebi presovanih nastavaka stupiti u kontakt sa
proizvođačima tih nastavaka.
Da bi se obezbedio nesmetani rad treba ispuniti sledeće
uslove:
- Postrojenje mora da bude kompletno odzračeno.
- Postrojenje mora pažljivo da bude isprano sa solarnom
tečnošću.
- Sastavni delovi postrojenja moraju da budu tako
postavljeni da se omogući ravnomerna količina
strujanja sa potrebnom nominalnom količinom
protoka.
- Cevi moraju da budu dobro izolovane.
- Sve cevi treba da budu tvrdo lemljene.
- Izolacija treba da je otporna na temperature do
140 °C. U spoljnoj oblasti važi dodatno: otporno na UVzračenje i „Vogelpick-bezbedno“.
Uputstvo za instalaciju Solarna stanica i dodatna oprema
3
0020005812_00 SCG 02 2005 Änderungen vorbehalten
Download

Solarna cevna grupa uputstvo