vrnetDIALOG
Sistem komunikacije
putem interneta
vrnetDIALOG je interaktivni sistem komunikacije koji korisniku pruža potpunu
bezbrižnost i sigurnost u ispravan i nesmetan rad ureaja za grejanje.
Prednosti za korisnika:
- 24-Ëasovni automatski nadzor
ureaja za grejanje
- direktna povezanost korisnika
i Vaillanove tehniËke podrške
- daljinska dijagnostika i dojava stanja putem e-maila, faksa ili
SMS-a
- otklanjanje eventualnih smetnji
putem internet komunikacije
- moguÊnost daljinskog podešavanja
parametara, što uveliko smanjuje
cenu servisne usluge u sluËaju
složenijeg kvara, potrebni rezervni
deo je veÊ u autu servisera
Koji model izabrati?
Ukoliko ste individualni korisnik,
preporuËujemo Vam vrnetDIALOG 820/830 (detalji u tabeli), a
ukoliko stanujete u objektu sa više
zainteresovanih korisnika (maks.
16), odluËite se za vrnetDIALOG
840/860 (detalji u tabeli) uz dodatni modul VR 30 koji se instališe
u svaki ureaj za grejanje.
Na raspolaganju su Ëetiri razliËita modela:
PrikljuËenje na 1 ureaj:
Tip
Veza sa serverom (komunikacija)
Vrsta montaže
vrnetDIALOG 820
analogni telefonski prikljuËak
zidna/u ureaj
vrnetDIALOG 830
mobilna telefonska mreža (GSM/GPRS)
zidna/u ureaj
Veza sa serverom (komunikacija)
Vrsta montaže
vrnetDIALOG 840
analogni telefonski prikljuËak
zidna
vrnetDIALOG 860
mobilna telefonska mreža (GSM/GPRS)
zidna
MoguÊnost povezivanja do 16 ureaja:
Tip
vrnetDIALOG
840, 860 (fiksni i GSM pristup)
Povezivanje na viπe ureaja
Krajnji korisnik
Vaillantova tehniËka podrπka
Modul VR30
Objekt sa 16 ureaja za grejanje
vrnetDIALOG
Centralni server
- Instalater
- Vaillantov ovlaπÊeni servis
- Vaillantova tehniËka podrπka
Regulacija na koju je moguÊe spojiti vrnetDIALOG:
calorMATIC 360, VRT 390, calorMATIC 392, VRC 410s/420s, calorMATIC 430, VRC MF/MF-TEC, auroMATIC 620,
calorMATIC 630
TehniËki podaci
Tip ureaja: vrnetDIALOG
Jedinice
Radni napon
V/Hz
840/860
820/830
230/50
napajanje iz ureaja
Primljena snaga
Temp. okoline
VA
<10
<10
°C
30
30
Klasa zaštite
II
II
Vrsta zaštite
IP20
IP20
vrnetDIALOG - 09/2007 - Zadržavamo pravo na zamene
Ureaji na koje je moguÊe povezati vrnetDIALOG:
atmo/turboBLOCK, atmo/turboTEC, aquaBLOCK, atmoVIT, atmoVIT exclusiv, atmoCRAFT, ecoTEC, ecoCOMPACT,
ecoCRAFT, iroVIT, geoTHERM
Download

vrnetDIALOG prospekt