Rolšua Shop • Panfinel doo
Maršala Tita 77 • 26232 Pančevo (Starčevo) • RS
PIB 104631263 • MB 20203714
Broj računa: 310-163872-96 • NLB banka A.D. Beograd
+381 60 078 96 59 • [email protected]
ZAHTEV ZA REKLAMACIJU BR:________
POPUNJAVA KUPAC:
Ime i Prezime kupca :_________________________________________________________________
Adresa kupca :_________________________________________E-Mail :_______________________
Ši fra proi zvoda :____________________________________________Telefon:______________________
Opis reklamacije:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
CENA PROIZVODA
NOŠENO DANA
BROJ RAČUNA
Način rešavanja reklamacije proizvoda ukoliko je osnovana – uvažena
(ozna či te odgova ra juću s ta vku sa X):
otklanjanje nedos ta tka proizvoda o trošku proda vca
za mena proi zvoda nedos ta tkom za nov, ispra va n
povra ća j novca
_______________________
_______________________
Da tum Kupovine
Da tum Reklama cije
_______________________________
Potpis kupca
POPUNJAVA KO MISIJA: ODLUKA KOMISJE ZA REKLAMACIJU:
Vrs ta greške:______________________________________________________________________________________________
Odluka :__________________________________________________________________________________________________
Da tum:________________________
Potpis komis je:____________________________________
UPOZORENJA I NAPOMEN E
1. Porizvod koji se šalje na reklamaciju mora biti čist, upakovan u kutiju, a reklamna greška mora biti označena
Nečist/Prljav proizvod neće se rešavati
2. Uz reklamacioni list priložiti dokaz o kupovini.
3. Reklamacioni list ispuniti u 5 (pet) primeraka, i to: po 1 (jedan) primerak kupcu i prodavnici, a 3 (tri) primerka prate proizvod
4. Reklamirani proizvod, sa odštampanim i popunjenim i potpisanim Zahtevom za reklamaciju šalje putem preporučene pošiljke na adresu:
Maršala Tita 77 • 26232 Pančevo (Starčevo) • RS
Download

obrascem zahteva za reklamaciju