Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ak. godina 2006./2007.
VJEŽBA br. 4
Određivanje adijabatske konstante metodom Kelman – Dezorme
Teorijski uvod
1. Definisati specifičnu toplotu tijela.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Koje su dvije mogučnosti dovođenja toplote?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Šta je izotermički proces (definicija )?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Koji zakon vrijedi za izotermne procese ( definicija i formula )?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________
5. Šta je adijabatski proces ( formula i definicija )?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________
6. Definisati adijabatsku konstantu.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________
7. Šta pokazuje razlika nivoa žive u manometru?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ak. godina 2006./2007.
8. Definisati hidrostatički pritisak i napisati čemu je jednak pritisak na nekoj
dubini ( objasniti svaku veličinu).
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________
9. Šta je atmosferski pritisak?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
10. Čemu je jednak pritisak u balonu nakon ubacivanja vazduha (objasniti
svaku veličinu)?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
11. Nakon ubacivanja vazduha potrebno je sačekati par minuta. Zašto?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
12. Šta je adijabatska ekspanzija?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
13. Šta se dešava sa temperaturom nakon adijabatske ekspanzije?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, ak. godina 2006./2007.
Praktičan rad
1. Zadatak:
Određivanje adijabatske konstante
ℵ=
h1
h1 − h2
Gdje je:
h1 – razlika nivoa žive u manometru nakon ubacivanja vazduha u balon
h2 – razlika nivoa žive u manometru nakon izjednačavanja temperature zraka u
balonu i temperature okoline
ℵ – adijabatska konstanta
B.M.
h1 ⋅ 10 −3 (m)
h2 ⋅ 10 −3 ( m)
ℵi
∆ ℵi
1.
2.
3.
∑
S.V.
GREŠKE
Konačan rezultat je:
ℵ=
σ (m)
∆ (m)
ε (%)
∆ℵi2
Download

VJEŽBA br - Fakultet za metalurgiju i materijale