Koliko različitih vrednosti napona može da se dobije na izlazu 8-bitnog
A/D konvertora?
-256
Koliko bita na izlazu mora da ima unipolarni petovoltni A/D
konvertor ako je njegova rezolucija ~5mV?
-10
Na kojim adresama se nalazi reset vektor kod procesora iz porodice
Motorola MS6800?
-FFFE, FFFF
Koliko različitih vrednosti napona može da se dobije na izlazu 10-bitnog
A/D konvertora?
-1024
Osmobitni A/D konvertor radi u opsegu 0V do 5V. Napon od 0V s e
konvertuje u vrednost $0, a 5V u $FF. Koliki je ulazni napon ako je
očitana vrednost $80?
-2.5V
Za konvertor sa slike na kojim logičkim nivoima moraju biti linije
ENABLE i BUSY da bi bila očitana ispravna vrednost posle zadate
konverzije?
-ENABLE=0, BUSY=1
Kojim nizom instrukcija se pale sve LED-diode?
-LDAA #$FF, STAA $B000
Koji signal unipolarnog A/D konvertora prikazanog na slici označava da je
konverzija završena?
-BUSY
Kojim nizom instrukcija se gase sve LED-diode?
-b. LDAA #$00, STAA $B000
Osmobitni A/D konvertor radi u opsegu 0V do 5V. Napon od 0V s e
konvertuje u vrednost $0, a 5V u $FF. Koja vrednost odgovara ulaznom
naponu od 2,5V?
-$80
Koliko puta je potrebno pozvati sledeći podprogram ako je poznato da jedan
ciklus mikrokontrolera traje 0,5 mikrosekundi a potrebno je kašnjenje od
jedne sekunde ?
LDX #!20000
pet NOP
NOP
DEX
BNE pet
-10
Koliko brojača ima programibilni časovnik MS6840?
-3
Koliko bita ima brojač časovnika MS6840?
-16
Kojom instukcijom se može očitati sadržaj brojača časovnika broj 2
prikazanog na šemi? Adrese registara su date u tabeli.
-LDAA $B004
Koliki adresni prostor može da adresira DMA kontroler MS6844?
-64K
Koji broj treba da bude u indeks registru H da bi se procesor koji radi sa taktom od
1MHz zadržao 0,5s u programskoj petlji
PETDEX
NOP
BNE PET
-62500
Koliko bita ima adresni registar DMA kontrolera MS684?
-16
Koji kanal DMA kontrolera ima najveći prioritet u šemi prioriteta koja
se standardno koristi?
-0
U kom režimu rada DMA kontroler prenosi blokove podataka?
-Halt Burst
Kod direktnog pristupa memoriji DMA kontroler preuzima kontrolu
nad:
-adresnom magistralom, magistralom podataka , linijama za upravljanje
memorije R/W
Koliko različitih vrednosti napona može da se dobije na izlazu 8-bitnog
A/D konvertora?
-256
Osmobitni A/D konvertor radi u opsegu 0V do 5V. Napon od 0V s e
konvertuje u vrednost $0, a 5V u $FF. Koliki je ulazni napon ako je
očitana vrednost $40?
-1.25V
Kojom instrukcijom se u akumulator A učitava stanje prekidača s a
šeme date na slici?
-LDAA $B001
*********************************************************
U kom trenutku procesor postavlja novu adresu na adresnu magistralu
kod upisivanja podatka u memoriju?
-Kada se pojavi rastuća ivica AS signala
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost programskog brojača u četvrtom ciklusu
izvršavanja instrukcije.
-$EF03
Pri izvršavanju instrukcije SUBA $0201 u četvrtom ciklus u
izvršavanja instrukcije sadržaj memorijske lokacije $0201 se smešta
u registar:
-registar podatka
Koja vrednost se nalazi u programskom brojaču na početku izvršavanja
instrukcije STAA $0202?
EF00 START B0 SUBA $0201
EF01 02
EF02 01
EF03 B7 STAA $0202
EF04 02
EF05 02
-$EF03
Pri izvršavanju instrukcije STAA $0202 u kom takt ciklusu se sadržaj
akumulatora upisuje u memoriju?
-U četvrtom takt-ciklusu
Pri izvršavanju instrukcije SUBA $0201 u kom bloku se od sadržaja
akomulatora A se oduzima sadržaj memorijske lokacije $0201?
-Aritmetičko logičkoj jedinici
U četvrtom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku se
sadržaj akumulatora A postavlja na magistralu podataka?
-Kada se pojavi rastuća ivica E signala
U četvrtom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku s e
bajt manje težine adrese operanda smešta u spoljašnji bafer?
-Kada se pojavi opadajuća ivica AS signala
U kom trenutku procesor postavlja R/W = 0 kod upisivanja podatka u
memoriju?
-Kada se pojavi rastuća ivica AS signala
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost na magistrali podataka u prvom ciklus u
izvršavanja instrukcije kada je AS signal na nivou logičke jedinice.
- $00
U četvrtom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku s e
podatak smešta u selektovanu memorijsku lokaciju ($0202)?
- Kada se pojavi opadajuća ivica E signala
Pri izvršavanju instrukcije STAA $0202 u kom takt ciklusu se učitava
operacioni kod instrukcije?
- U prvom takt-ciklusu
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost programskog brojača u prvom ciklus u
izvršavanja instrukcije kada je signal PH2 na nivou logičk e
jedinice.
- $EF01
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost programskog brojača u trećem ciklus u
izvršavanja instrukcije kada je signal PH2 na nivou logičk e
jedinice.
- $EF03
Koliko takt-ciklusa traje izvršavanje instrukcije STAA $0202?
- 4 takt-ciklusa
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost na magistrali podataka u prvom ciklus u
izvršavanja instrukcije kada je E takt signal na nivou logičk e
jedinice.
- $V0
Koja adresa je na adresnoj magistrali pri uzimanju operacionog koda
instrukcije SUBA $0201 u programu datom u tabeli?
EF00 START B0 SUBA $0201
EF01 02
EF02 01
EF03 B7 STAA $0202
- $EF00
Koliko bajtova u programskoj memoriji zauzima instrukcija SUBA
$0201?
-3
U prvom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku s e
niži bajt adrese operanda smešta u spoljašnji bafer?
- Kada se pojavi opadajuća ivica AS signala
prvom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku s e
inkrementira sadržaj programskog brojača?
- Kada se pojavi rastuća ivica PH2 signala
Pri izvršavanju instrukcije STAA $0202 u kom takt ciklusu se učitava
niži bajt adrese operanda?
- U trećem takt-ciklusu
U kom ciklusu se pri izvršavanju instrukcije SUBA $0201 uzima niži
bajt adrese?
-3
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost programskog brojača u četvrtom ciklusu
izvršavanja instrukcije.
- $EF03
U kom ciklusu i pod uticajem kog kontrolnog signala se na port S
izbacuje niži bajt adrese operacionog koda?
- 1. ciklus, AS signala
U kom ciklusu se pri izvršavanju instrukcije SUBA $0201 na adresnu
magistralu izbacuje adresa operanda?
-4
Pri izvršavanju instrukcije STAA $0202 u kom takt ciklusu se učitav a
operacioni kod instrukcije?
- U prvom takt-ciklusu
Ako na port na adresi $1200 treba izbaciti podatak $A5, kojom
instrukcijom se to ostvaruje i u kom ciklusu izvršavanja instrukcije
je na magistrali podataka vrednost $A5?
- STAA $1200, 4. Ciklus
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost na magistrali podataka u četvrtom ciklus u
izvršavanja instrukcije kada je E signal na nivou logičke jedinice.
- sadržaj memorijske lokacije $0201
Koji signal i koja ivica je zadužena za inkrementiranje programskog
brojača?
- Rastuća ivica PH2 signala
Koja vrednost se nalazi u programskom brojaču na početku izvršavanja
instrukcije STAA $0202?
EF00 START B0 SUBA $0201
EF01 02
EF02 01
EF03 B7 STAA $0202
EF04 02
EF05 02
- $EF03
Pri izvršavanju instrukcije STAA $0202 u kom trenutku sadržaj
programskog brojača postavlja na adresnu magistralu?
Kada se pojavi rastuća ivica AS signala
Pri izvršavanju instrukcije SUBA $0201 u kom ciklusu i iz kog
registra se na adresnu magistralu izbacuje adresa operanda ($0201)?
- 4. ciklus, registar adrese podatka
Pri izvršavanju instrukcije STAA $0202 u kom takt ciklusu se učitav a
niži bajt adrese operanda?
- U trećem takt-ciklusu
U četvrtom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku s e
bajt manje težine adrese operanda smešta u spoljašnji bafer?
- Kada se pojavi opadajuća ivica AS signala
U prvom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku se
selektuje memomirijska lokacija na kojoj se nalazi op-kod
instrukcije?
- Kada se pojavi rastuća ivica E signala
U kom trenutku se obavlja operacija upisivanja (podatak se pamti u
seletovanoj memoriji) kod upisivanja podatka u memoriju?
Kada se pojavi opadajuća ivica E signala
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost na adresnoj magistrali u drugom ciklus u
izvršavanja instrukcije.
- $EF01
Koliko je ciklusa potrebno da bi se izvršio niz instrukcija SUBA
$0201, STAA $0202?
-8
U prvom takt ciklusu izvršavanja neke instrukciju na adresnu magistralu s e
postavlja sadržaj kog registra?
- PC
Za program iz tabele
Odrediti koja je vrednost na magistrali podataka u četvrtom ciklus u
izvršavanja instrukcije kada je AS signal na nivou log ičke jedinice.
- $01
Pri izvršavanju instrukcije STAA $0202 u kom ciklusu se vrš i
smeštanje sadržaja akomulatora A na memorijsku lokaciju $0202 i na
kom logičkom nivou je R/W u tom ciklusu?
-4. ciklusu, R/W=0
U četvrtom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku se
sadržaj registra adrese podataka (([DAR]=020216) postavlja na adresnu
magistralu?
- Kada se pojavi rastuća ivica AS signala
U prvom taktu izvršavanja instrukcije STAA $0202 u kom trenutku s e
uzima podatak sa magistrale podataka (op-kod) ismešta u
instrukcijski registar?
- Kada se pojavi opadajuća ivica E signala
*********************************************************
Koji port ima ulogu magistarale podataka?
-Port C
U kom trenutku se vrši upisivanje podatka mikrokontroler MC68H C11?
-5
Za vreme operacije upisivanja za adresu operanda se koristi
-Registar adrese podataka
Koji signal upravljačke magistrale označava da je na linijama D0-D7 mikrokontrolera
68HC11 niži bajt adrese?
-AS
Port B preuzima ulogu
-adresnih linija A8-15
Kada se pojavi rastuća ivica AS signala
-procesor odgovara postavljanjem nove adrese (A8–A15) na port V
Da bi mikrokontroler 68NS11 radio u normalnom proširenom načinu rada
stanje na ulazima MODA i MODB u vreme reseta mora da bude:
-MODA=1 MODB=1
Na kom portu mikrokontrolera 68HC11 je eksterna magistrala podataka?
-Port S
Na kom nivou su linije E i AS kod mikrokontrolera MC68HC11 kada su dostupne
vrednosti adresa od A0 do A7?
-E=0, AS=1
Koja od magistarala sa slike ima ulogu adresne magistrale (8-nižih
adresa) ?
-Port S
U kom trenutku se vrši očitavanje podatka mikrokontrolera MC68HC11(podatak s e
prebacuje u akumulator)?
-5
Koji od signal sa slike dovodi do uklanjanja nižeg bajta adrese s a
porta S.
-AS signal
Kada mikrokontroler 68NS11 radi u normalnom proširenom načinu rada port S
ima ulogu
-Multipleksirane adresne i linije podataka
U kom trenutku obavlja operacija očitavanja (upis podatka u akumulator) kod
mikroprocesora MC68HC11?
-5
Koji od signala sa slike se koristi za prekid kada se detektuje pad
napona napajanja?
-XIRQ
U ciklusu smeštanja akumulatora A na memorijske lokacije,nakon
rastuće ivice AS signala R/W linija:
-Postavlja na logičko 0
Pri izvršavanju instrukcije LDAA $1234 koja će vrednost biti upisana
u spoljnom 8-bitnom baferu:
-$34
Na silaznoj ivici E-takt signala procesor
-uzima podatke sa magistrale podataka (port S )
-podatke pamti u neki od svojih unutrašnjih registara
Kada je jednom postavljen način rada mikrokontrolera, može s e
promeniti jedino nakon ponovne promene na ulazu:
-RESET
Pri izvršavanju instrukcije STAA $100, pri kom signalu i pri kojoj
njegovoj ivici će sadržaj akumulatora A biti postavljen na port S ?
-Rastuća ivica E signala
Pri izvršavanju instrukcije LDAA $1234 koja će vrednost biti na
Portu V u vreme smeštanja sadržaja akumulatora A na memorijsku
lokaciju:
- $12
Na kom nivou su linije E i AS kod mikrokontrolera MC68HC11 kada su dostupne
vrednosti adresa od A0 do A7?
- E=0, AS=1
U kom trenutku se pamti niži bajt adrese (niži bajt adrese se upisuje u leč) kod
mikrokontrolera MC68HC11?
-3
Koja od magistarala sa slike ima ulogu adresne magistrale (8-viših
adresa) ?
-Port V
Kada se pojavi rastuća ivica E signala
-odabrana memorija i ulazno/izlazni modul biće selektovani
Pod kontrolom kog signala i na kojoj ivicu se pamti niži bajt adrese?
-zadnja ivica
-AS signal
Koji od signala sa slike služi za definisanje smera podataka
(očitavanje/upisivanje) ?
-R/W
Koji od signala sa slike služi za upis podataka u leč (8-bitnog
bafera za držanje adresa) ?
-AS
Koji od signala sa slike se koristi za asinhrono prekidanje rada
procesora radi obavljanja neke vremenski kritične aktivnosti?
-IRQ
Port S ima
-ulogu i adresnih linija a0-a7 i magistrala podataka
Procesor izvršava operaciju upisivanja (WRITE) kada radi jednu od
sledećih operacija:
-Prenosi podatke iz internog registra procesora ka lokaciji RAM
-Prenosi podatke iz internog registra procesora ka izlaznom modulu
U kom trenutku se obavlja operacija upisivanja podatka mikroprocesora
MS68NS11 u akumulator?
-5
Šta se dešava u tački koja je na slici označena:
-Procesor uzima podatke sa magistrale podataka (port S) i pamti ih u nek i
od svojih unutrašnjih registara
Kada se pojavi opadajuća ivica E signala
-uzima podatke sa magistrale podataka (port S)
Koja od magistarala sa slike ima ulogu usaglašavanja
(sinhronizacije) rada procesora i drugih delova mikroračunara?
-Upravljačka magistrala
Kada se pojavi rastuća ivica AS signala
-procesor odgovara postavljanjem nove adrese (A0-A7) na port S
Port B preuzima ulogu
-adresnih linija A8-15
Pod kontrolom kog signala i na koju ivicu se pamte podaci?
-E, zadnja ivica
Koji od signala sa slike služi za inicijalizaciju procesora?
-RESET
Koji signal se koristi za selektovanje ulazno/izlaznih modula i na
kom je logičkom nivou kada je modul selektovan?
- E logička 1
Koji signal i kojom ivicom se inkrementira vrednost programskog
brojača?
- RN2 signal, rastuća ivica
Pri izvršavanju instrukcije LDAA #$AA, pri kom signalu i pri kojoj
njegovoj ivici će podatak $AA biti upisan u akumulator A?
- Opadajuća ivica E signala
Operaciju očitavanja (READ) procesor izvršava kad god radi jednu od
sledećih operacija:
- Uzima operacioni kôd ( deo instrukcije) iz programske memorije
- Uzima podatke iz memorije ili ulaznog/izlaznog bloka za vreme faze
izvršenja instrukcije
- Uzima adresu operanda (deo instrukcije) iz programske memorije
Kada mikrokontroler 68NS11 radi u normalnom proširenom načinu rada port V
ima ulogu:
- Adresne linije višeg reda
*********************************************************
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije ADDA $0A, X?
-Indeksno
U koliko bajtova je u memoriji smeštena adresa operanda u instrukciji
LDAA $0E07?
-Dva
Sadržaj akumulatora A je A=$A9. Bit prenosa je setovan. Posle izvršavanja
instrukcije ASRA sadržaj akumulatora A i bita prenosa biće :
-A=$D4; C= 1
Koja instrukcija će podeliti vrednost akumulatora A sa dva, vodeći
računa o znaku vrednosti akumulatora u označenoj aritmetici?
-ASRA
Šta radi instrukcija ASLA?
-Pomera sadržaj akumulatora A u levo i na mesto najmanjeg bita (b0)
ubacuje 0
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija LDAA $0E07?
-Tri
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije STAA $0A, X?
-Indeksno
Koliko bajtova je potrebno u memoriji za smeštanje instrukcije LDAA $0F, X?
-2
Koji tip adresiranja je primenjen u instrukciji ASLA?
-Implicitno
Koja instrukcija setuje bitove b0 i b1 sadržaju akumulatora B?
-ORAB #$03
Koja instrukcija daje isti rezultat kao instrukcija COMA?
-EORA #$FF
Koji tip adresiranja je primenjen u instrukciji ANDA #$28?
-Neposredno
Šta radi instrukcija ASR $F000?
-Pomera sadržaj memorijske lokacije $F000 u desno pri čemu najveći bi t
ne menja vrednost
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija ORAA #$30?
-2
Ako je vrednost u akumulatoru A $55 i u akumulatoru B $AA, šta će s e
nalaziti u akumulatorima posle izvršenja instrukcija: ASLB, ROLA ?
-A=$AB, B=$54
Koja instrukcija invertuje bitove b1, b2, b5 i b6?
-EORA #$66
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija ASR $F000?
-3
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija RORA ?
-1
Koja instrukcija resetuje bitove b1, b2, b6 i b7 u akumulatoru B?
-ANDB #$39
Koliko vrsta adresiranja podržava instrukcija LDAA?
-4
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA #$FF?
- Neposredno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije STAA $0FF?
- Direktno
U koliko bajtova je u memoriji smeštena adresa operanda u instrukciji
LDAA $07?
- Jedan
Gde će se nastaviti izvršavnje programa posle niza instrukcija:
LDAA #$FF
LSRA
BCC NAS1
BCS NAS2
BRA NAS3
- NAS2
Šta radi instrukcija RORA?
- Rotira sadržaj akumulatora A u desno pri čemu se na mesto najvećeg bita
upisuje vrednost C flega
Šta radi instrukcija ORAA #$33?
- Setuje bitove b0,b1,b4 i b5
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija EORA #$44?
-2
Gde će se nastaviti izvršavnje programa posle niza instrukcija:
LDAA#$F0
LSRA
BRANAS1
BCCNAS2
BCS NAS3
- NAS1
Sadržaj akumulatora A je A=$A9. Bit prenosa je setovan. Posle izvršavanj a
instrukcije ASLA sadržaj akumulatora A i bita prenosa biće :
- A=$52; C= 1
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija ASLA?
-1
Šta radi instrukcija EORA #$22?
- Invertuje bitove b1 i b5
Koja instrukcija invertuje bitove b1, b2 i b6?
- EORA #$46
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija ANDA #$28?
-2
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija ORAA #$30?
-2
Kako se može obrisati gornji nibl akumulatora A?
- ANDA #$0F
Koji tip adresiranja je primenjen u instrukciji EORA #$44?
- Neposredno
Koja instrukcija resetuje bitove b1 i b7 u akumulatoru A?
- ANDA #$7D
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije INX?
- Implicitno
Koja instrukcija setuje bitove b4 i b5 sadržaju akumulatora A?
- ORAA #$30
Koliko bajtova je potrebno u memoriji za smeštanje instrukcije LDAA $0F00?
-3
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA $AA0F?
- Prošireno
Koji tip adresiranja je primenjen u instrukciji LSR $F000?
- Prošireno
Ako je vrednost u akumulatoru A $A5 i u akumulatoru B $A5, šta će s e
nalaziti u akumulatorima posle izvršenja instrukcija: ASRA, RORB?
-A=$D2, B=$D2
Sadržaj akumulatora A je A=$A9. Bit prenosa je setovan. Posle izvršavanj a
instrukcije ROLA sadržaj akumulatora A i bita prenosa biće :
- A=$53; C= 1
Šta radi instrukcija LSR $F000?
- Pomera sadržaj memorijske lokacije $F000 u desno i na mesto najvećeg
bita ubacuje 0
Koji tip adresiranja je primenjen u instrukciji RORA?
- Implicitno
Hoćemo da u indeks registar X upišemo određeni podatak. Koji od ponuđeni h
odgovora je ispravan način?
-LDX #$FF00
Šta radi instrukcija STAA $3,X ako indeks registar X ima vrednost $F000 ?
- Vrednost akumulatora A smešta na memorijsku lokaciju $F003
Iz kog registra se adresa operanda stavlja na adresnu magistralu pri
izvršavanju instrukcije ADDA $0102?
- DAR
U kom ciklusu u vreme izvršavanja instrukcije STAA $0202 se uzima operacioni
kod ?
-1
Koliko bajtova je potrebno u memoriji za smeštanje instrukcije LDAA #$0F?
-2
Koja vrsta adresiranja je primenjen kod instrukcije SUBB $AA?
- Direktno
Koliko bajtova je potrebno u memoriji za smeštanje instrukcije LDAA $0F, X?
-2
U koliko bajtova je u memoriji smeštena adresa operanda u instrukciji
LDAA $07?
-1
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA $AA0F?
- Prošireno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA $0E07?
- Prošireno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA $0E07?
- Prošireno adresiranje
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije STAA $0FF?
- Direktno
Koja vrsta adresiranja je primenjen kod instrukcije SUBB $AA?
- Direktno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije STAA $0E07?
- Prošireno adresiranje
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA $0F?
- Direktno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA #$FF?
- Neposredno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA #$0F?
- Neposredno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije ADDA $0A, X?
- Indeksno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije STAA $0F?
- Direktno
Koliko bajtova je potrebno u memoriji za smeštanje instrukcije LDAA $0F?
-2
Koliko bajtova je potrebno u memoriji za smeštanje instrukcije LDAA #$0F?
-2
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija LDAA $0E07?
- Tri
Koliko vrsta adresiranja podržava instrukcija LDAA?
-4
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije STAA $0A, X?
- Indeksno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije STAA $AA0F?
- Prošireno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije INX?
- Implicitno
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije SUBB #$AA?
- Neposredno
Koliko bajtova u memoriji zauzima instrukcija SUBB $FF?
- Dva
Koja vrsta adresiranja je primenjena kod instrukcije LDAA $0F, X?
- Indeksno
Koliko bajtova je potrebno u memoriji za smeštanje instrukcije LDAA $0F00?
-3
U instrukciji STAA $12,X koristi se :
- Indeksirano adresiranje
Pri izvršavanju instrukcije LDAA $D35F, u koji registar se smešta adresa
$D35F?
-DAR
Koliko bajtova memorije može da adresira procesor 68NS11 koji ima 16-bitnu adresnu
magistralu?
- 65536
Na koju od spoljašnjih magistrala mikrokontrolera 68NS11 se postavlja sadržaj
programskog brojača?
- Adresnu magistralu
U instrukciji INCA koristi se :
- Implicitno adresiranje
Koliko operacija uzimanja treba da obavi procesor MC68HC11 pri izvršavanj u
instrukcije dodavanja (ADDA) podatka iz memorijske lokacije $FF s a
akumulatorom?
-3
Koji registar mikroprocesora u svakom trenutku ukazuje na sledeću instrukciju koja će
biti preuzeta iz memorije?
- Programski brojač
Memorija služi za
- Skladištenje podataka
Registar koji adresira programski deo memorije označava se sa:
-PC
Ako je instrukcijska reč mikroprocesora 8 bita, koliki je maksimalan broj različiti h
instrukcija koje mikroprocesor može da izvršava?
-256
Pri uzimanju operacionog koda R/W linija je na nivou logičke
-1
Ako je sadržaj memorijske lokacije $1234 $A5, a sadržaj akumulatora A $5A, kakav će
biti sadržaj akumulatora A nakon izvršavanja instrukcije LDAA $1234?
-$A5
U instrukciji ADDA #$12 koristi se :
- Neposredno adresiranje
Adresa 0000110000000000 heksadecimalno izražena je:
- 0C00
Izlazna jedinica služi za
- Prenoc podataka iz interne memorije ili ALU ka spoljašnjem svetu
U instrukciji LDAA $13 koristi se:
- Direktno adresiranje
Koliko adresnih linija ima adresna magistrala mikrokontrolera MC68HC11?
-16
Ako je sadržaj memorijske lokacije $1234 $A5, a sadržaj akumulatora A $5A, kakav će
biti sadržaj akumulatora A nakon izvršavanja instrukcije STAA $1234?
- $5A
U instrukciji BNE NST koristi se :
- Pelativno adresiranje
Magistrala podataka mikrokpntrolera 68NS11 ima
- 8 linija
U toku izvršavanja instrukcije u kom registru se nalazi instrukcioni kod?
-IR
Ako mikroračunar ima OP-kod od 4 bita, koliko maksimalno različitih
instrukcija može da izvršava?
-16
U instrukciji STAA $1234 koristi se:
- Prošireno adresiranje
Registar koji adresira deo memorije za podatke označav a se sa:
-DAR
U kom bloku sa slike će biti smešten operacioni kod instrukcije koja se trenutno
izvršava?
- Registar instrukcija
Broj 9 u drugom komplementu je:
- 11110111
Iz kog bloka prikazanog na slici se uzima podatak u toku izvršavanja instrukcije
LDAA $1234?
- Memorija
Koliko lokacija u memoriji zauzima jedna trobajtna instrukcija?
-3
Koliko bita predstavlja jednu decimalnu cifru kada se koristi BCD kod?
-4
Instrukcije koje koriste implicitno adresiranje su:
-Jednobajtne
Koja je od spoljašnjih magistrala mikrokontrolera 68NS11 jednosmerna?
- Adrecna magistrala
Ulazna jedinica služi za:
- Prenoc podataka iz spoljašnjeg sveta u internu memoriju ili ALU
Sve elektronske, mehaničke komponente i uređaji za smeštanje podataka se nazivaju
- Hardver
Ako je sadržaj programskog brojača $8000 posle koje instrukcije će njegov
sadržaj biti $D35F?
-JMP $D35F
Ako se izvršava instrukcija LDAA $1234, u kom bloku prikazanom na slici će biti
smeštena adresa operanda $1234 u toku izvršavanja instrukcije?
- Registar adrese podataka
*********************************************************
Posmatra se koder sa prioritetom sa 4 ulazna signala. Ako je C3=0, C2=1, C1=1, C0=1 i
E=1, tada je:
-z1=1, z0=0
Koje vrednosti treba dovesti na ulaze A i B,da bi vrednost na izlazubila jednaka 1?
-A=1, B=1
Posmatrasedemultipleksersa 4 izlaznasignala. Ako je s1=1, s0=1 i E=1, tada je:
-D3=I
Posmatra se dekoder sa 4 izlaza. Ako je s1=0, s0=1 i E=1, tada je:
- D1=1
Neka su vrednosti na ulazima A=1, B=0, C=1 i ENa=1, ENb=0 i Enc=1. Koja vrednost će
se pojaviti na liniji magistrale ?
-0
Kakav će sadržaj izlaza podataka biti na kolu prikazanom na slici,ako je na ulazu
podataka$1010, i ako su CLR=0 I EN=1?
- $0000
Pretpostavimo da je početno stanje na izlazima X2=1, X1=0, X0=1 ida je na ulazuS
vrednost 1.Kakvo ćebitistanje na izlazima Hposle prvog impulsa?
- X2=1, X1=1, X0=0
Koju kombinaciju bitovatreba dovesti na binarni izlazni kod,da bi bio aktivan ulaz
I1?
- $001
Na slici je predstavljeno povezivanje uređaja A, V, S na zajedničku magistralu
podataka. Na kojim logičkim nivoima moraju da budu kontrolni ulazi OE da bi
se na magistrali podataka bili samo podatci sa uređaja V?
- OEa=1; OEb=0; OEc=1
Na slici je predstavljeno povezivanje uređaja A, V, S na zajedničku magistralu
podataka. Na kojim logičkim nivoima moraju da budu kontrolni ulazi OE i
izlazi IE da bi se podatak iz uređaja A upisao samo u uređaj S na opadajuću ivicu
- OEa=0; OEb=1; OEc=1 IEa=1; IEb=1; IEc=0
Na BCD ulazu dekodera sa slike su postavljeni sledeći logički nivoi:
D=1, S=0, V=1, A=0.
- Svi=1
Na slici je predstavljen pomerački registar. Ako su stanja bitov a
S=0, X2=0, X1=0, X0=1, Y2=0, Y1=1, Y0=0. U kom stanju će biti bitovi X i Y posle
pomeračkog impulsa?
- X2=0, X1=0, X0=0, Y2=1, Y1=0, Y0=1
Koja kombinacija bitova mora biti postavljena na binarnim ulazima sa slike da
bi stanje na izlazu bilo Q4=1, svi ostali 0.
- S=1, V=0, A=0
Neka su vrednosti na ulazima A=0, B=0 i C=1. Koje vrednosti treba dovesti na linije
ENh, da bi na liniji magistrale bilo 1?
-ENa=1, ENb=1, ENc=0
Koji ulazće biti aktivan,ako je na binarnom izlaznom kodu sadržaj $101?
- I5
*********************************************************
Bit RDRF u status registru asinhronog serijskog primopredijnika ACIA
označava da je
-Prijemni registar podataka pun
Koji bit se šalje poslednji pri prenosu jedne reči kod serijskog
asinhronog prenosa?
-Stop bit
Bit TDRE u status registru asinhronog serijskog primopredijnika ACIA
označava da je
-Predajni registar podataka prazan
Format reči kod asinhronog serijskog primopredijnika ACIA selektuje s e
tako što:
-Upisivanjem odgovarajućeg sadržaja u kontrolni registar
Bit SR5 (OVR) u status registru asinhronog serijskog primopredijnik a ACIA
označava da je:
-Greška zbog gubitka podataka
Ako se status registar serijskog primopredijnika ACIA može očitati
sa adrese $8001 kojom programskom petljom se čeka da stigne nov i
podatak?
-PET LDAA $8001, BITA #$01, BEQ PET
Bit SR0 (RDRF) u status registru asinhronog serijskog primopredijnika ACIA
označava da je:
-Prijemni registar podataka pun
Bit SR1 (TDRE) u status registru asinhronog serijskog primopredijnika ACI A
označava da je:
-Predajni registar podataka prazan
Koji podatak treba upisati u registar DDRA da bi MS6821 mogao da
radi sa A /D konvertorom?
-$0
Koji podatak treba upisati u registar ORV da bi na izlazu D/A
konvertora sa slike bio napon 2.5V?
-$80
Koji registri PIA interfejs kola omogućavaju programeru da odabere vrstu prekida i
način upravljanja periferijskim uređajima?
-CCRA
Ako se u bit u registru za određivanje smera prenosa DDRA paralelno/paralelnog
interfejsa PIA upiše vrednost 0 odgovarajući pin porta A biće
-Ulazni
Izlazni port se nalazi na adresi $8000. Posle kojih instrukcija će
opterećenje biti dovedeno na 220V?
-LDAA #$FF, STAA $8000
Procesor šalje podatke ka izlaznom uređaju koji je vezan za port A
MC6821 jednostavnom operacijom upisivanja u registar:
-ORA
Na slici je prikazano povezivanje 16 mehaničkih tastera na mikrokontroler
MC68HC11 posredstvom PIA adaptera. Koja vrednost se očitava sa porta A i V ako naportu A nije
pritisnut ni jedan taster a na portu V su pritisnuti svi tasteri ?
-PORTA=$FF, PORTB=$00
Na slici je prikazano povezivanje tastature i LCD ekrana na mikrokontroler
MC68NS11 posredstvom PIA adaptera. Šta je trebalo u inicijalizaciji upisati u
registre DDRA i DDRB da bi se programski moglo raditi sa ove dve periferij e
(obratiti pažnju na strelice)’
-DDRA=$0F, DDRB=$FF
Podatak koje procesor šalje uređaju koji je preko porta A povezan na paralelni
interfejsni adapter MS6821 upisuju se u registar
-ORA
Kod paralelno/parelnog interfrejsa PIA MC6821, smer podataka na ulazno-izlanim
priključcima (pinovima):
-Može da se definiše za svaki priključak (pin) posebno
Na slici je prikazano povezivanje 16 mehaničkih tastera na mikrokontroler
MC68HC11 posredstvom PIA adaptera. Šta je trebalo u inicijalizaciji upisati u
registre DDRA i DDRB da bi se programski moglo očitavati stanje tastera?
- DDRA=$00, DDRB=$00
Pinovi SA2 i SV2 mogu se isprogramirati tako da rade kao ulazi ili
kao izlazi upisivanjem odgovarajuće reči u registar MS6821:
- CCRA
Kod serijskog prenosa odmeravanje primljenog podatka se obavlja:
- Na sredini bitskog intervala
Bit SR6 (PE) u status registru asinhronog serijskog primopredijnika ACI A
označava da je:
- Greška u parnosti
Ako se status registar serijskog primopredijnika ACIA može očitati
sa adrese $8001 kojom programskom petljom se čeka da se sadržaj
predajnog registra prenese u predajni pomerački registar?
- PET LDAA $8001, BITA #$02, BEQ PET
Bit SR4 (FE) u status registru asinhronog serijskog primopredijnika ACI A
označava da je:
- Greška u ramu
Prijemnik kod UART-a se sinhroniše u odnosu na:
- Start bit
Ako se u registar za određivanje smera prenosa DDRV paralelno/paralelnog
interfejsa PIA upišu sve jedinice port V biće
- Izlazni
Na kojim logičkim nivoima moraju biti kontrolni signali, da bi bio omogućen pristup
internim registrima periferijskog interfejsnog adapteraMC6821?
- CS0=1, CS1=1, CS2=0, RESET=1, ENABLE=1
Paralelno/paralelni interfejs PIA ima samo dva ulaza za selektovanje registara RS 0
i RS1 (četiri različite adrese), a šest registara. Na koji način se adresiraju dv a
dodatna registra?
- Pomoću bita u upravljačkom registru
Koji podatak treba upisati u DDRB da bi se obezbedio isparvan rad
skanirajuće tastature?
- $0F
Koliko je ukupno vreme izvršavanja niza instrukcija
za procesor koji radi sa taktom od 1MHz ?
LDX #1234
NOP
DEX
-9μs
Priključci (pinovi) SA1 i SV1 paralelno/paralelnog interfejsa (MS6821) s u
- Ulazni
Priključci (pinovi) SA2 i SV2 paralelno/paralelnog interfejsa MS6821 s u
- Mogu da se programiraju tako da mogu da rade i kao ulazi i kao izlazi
Koji registri PIA interfejs kola omogućavaju programeru da odabere vrstu prekida i
način upravljanja periferijskim uređajima?
- CCRA
Koji bit se šalje prvi pri prenosu jedne reči kod serijskog
asinhronog prenosa?
- Start bit
Ako se status registar serijskog primopredijnika ACIA može očitati
sa adrese $8001 a prijemni registar sa adrese $8000 kojom
instrukcijom se briše bit SR0 (RDRF) status registra?
- LDAA $8000
Izlazi za prekid se mogu programski omogućiti ili onemogućiti
upisivanjem odgovarajuće reči u registar MS6821:
-CCRA
Koji podatak treba upisati u registar DDRB da bi MS6821 mogao da
radi sa D/A konvertorom?
- $FF
Download

Koliko različitih vrednosti napona može da se dobije na izlazu 8