Vreme
08.00-17.00 Registracija učesnika
09.30-09.45 Svečano otvaranje Simpozijuma
09.45-11.45 I SESIJA
09.45-10.25
Zoran Stajčić (Srbija)
Inovativni zahvati u oralnoj hirurgiji i implantologiji
Miroslav Andrić (Srbija)
10.25-11.05 Metode procene stabilnosti implantata i njihov značaj za
izbor protokola opterećenja
Sanja Umanjec-Korac (Holandija)
11.05-11.45 Augmentacija sinus maxillaris-a i stabilnost volumena
grafta
11.45-12.15
Sascha Virnik (Austrija)
Optimalan menadžment koštanog tkiva sa pouzdanim
15.10-15.55
implantatnim sistemom (Perfect bone management with a
reliable implant system)
Aleksa Marković (Srbija)
15.55-16.35 Implantatna terapija u bočnom segmentu gornje vilice:
koji su mogući problemi i kako ih prevazići?
Jose Luis Calvo-Guirado (Španija)
Uski implantati za uske alveolarne grebenove i njihovo
16.35-17.35 imedijatno opterećenje. Klinička i eksperimentalna
studija (Narrow Implants for Narrow Ridges in Inmediate
loading A Clinical and Experimental Study
20.00
Koktel dobrodošlice u organizaciji firme “Alpha Bio” u
restoranu “Dijagonala”, Skerlićeva 6
Vreme
Pauza
12.15-14.10 II SESIJA
Daniel Wismeijer (Holandija)
12.15-13.30 Periimplantitis: nova bolest
(Peri-implantitis: A new disease)
Gadi Schneider (Izrael)
Predvidljiv način prezervacije koštanog tkiva kod
13.30-14.10 imedijatne implantacije i opterećenja u gornjoj vilici
(The predictable way for bone preservation in immediate
implantation and loading of the maxillae)
14.10-15.10 Pauza
Odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije Simpozijum je akreditovan sa:
Oralna prezentacija - 13 bodova
Pasivno učešće - 7 bodova
15.10-17.35 III SESIJA
PETAK, 28. novembar 2014. Božidar Brković (Srbija)
14.10-14.40 Sponzorsko predavanje firme “Septodont”:
Lokalni anestetici- Septodontov siguran korak
SUBOTA, 29. novembar 2014. 08.00-16.30 Registracija učesnika
09.30-11.35 IV SESIJA
Milan Jurišić (Srbija)
09.30-10.10 Uspešna integracija koštanih graftova: koliko znamo o
faktorima uspeha i neuspeha?
Vedrana Braut (Hrvatska)
10.10-10.55 Kondicioniranje mekog tkiva u estetskoj zoni
privremenom nadoknadom-oblikovanje izlaznog profila
Nenad Nedeljković (Srbija)
10.55-11.35 Primena ortodontskih mini implantata kao skeletnog
uporišta
11.35-12.35 Pauza
12.35-14.35 V SESIJA
Luca Cordaro (Italija)
Augmentacija alveolarnog grebena u prednjem segmentu
12.35-13.50
gornje vilice - fazni pristup (Staged ridge augmentation in
the anterior maxilla)
Ali Tahmaseb (Holandija)
13.50-14.35 Koliko je zaista vođena vođena implantologija? (How
(Mis-) guided is guided surgery)
14.35-15.35 KRATKE PREZENTACIJE I POSTER SESIJA
Download

Vreme PETAK, 28. novembar 2014. 08.00