BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL INSTITUTE OF AGROPEDOLOGY
Broj: 01,02-24-566-2/14
Sarajevo, 31. 05. 2014. godine
SREDNJOBOSANSKI KANTON
OPĆINA VITEZ
Ul. Stjepana Radića 1
72250 Vitez
n/r Načelnika
Predmet: Izvještaj o analizi tla sa poplavnih područja
Poštovani,
Obavještavamo Vas da je stručna ekipa Fedralnog zavoda za agropedologiju, u skladu
sa Zaključkom Vlade Federacije BiH V. broj 868/2014 od 15.05.2014. godine, izvršila
obilazak terena dana 19.05.2014.godine i uzela uzorke tla sa poljoprivrednog zemljišta
radi ispitivanja kontaminiranosti organskim i neorganskim polutantima. Granične
vrijednosti teških metala i organskih polutanata su određene prema našoj legislativi, tj. u
skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (“Službene novine Federacije BiH” broj
52/09) i Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u
zemljištu i metode njihovog ispitivanja (“Službene novine Federacije BiH” broj 72/09).
 Na području općine Vitez uzeta su 2 prosječna uzorka (koji čine 20-25
pojedinačnih uzoraka) sa dubine 0-10 cm. Uzorak 1 je uzet na mjestima
izlijevanja rijeke Bila, a uzorak 2 je uzet na Raškom polju tj. na području
izlijevanja rijeke Lašve (u prilogu je geografski prikaz na mapi).
Istraživanjem su obuhvaćeni sljedeći elementi u ukupnim oblicima: cink (Zn), olovo (Pb),
kadmij (Cd), kobalt (Co), bakar (Cu), nikal (Ni), krom (Cr), arsen (As) i živa (Hg). Od
organskih polutanata ispitan je sadržaj PAH jedinjenja.
Rezultati analiza su prezentirani u narednim tabelama.
Dolina 6, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 33 22 17 80, 26 82 62; Fax ++ 387 33 26 82 61, E-mail: [email protected]
Tabela 1. Hemijska svojstva tla i sadržaj teških metala u tlu
Broj uzorka
Uz.1
Hemijska svojstva
Uz.2
Standard / metoda
Rezultati
Dubina tla u cm
pH u H2O
pH u 1M KCl-u
Sadržaj CaCO3 (u %)
Elementi u tlu (mg/kg tla)
Cink (Zn)
Olovo (Pb)
Kadmij (Cd)
Kobalt (Co)
Bakar (Cu)
Nikal (Ni)
Krom (Cr)
0-10
8,51
7,77
44,48
0-10
8,35
7,75
26,84
92,33
44,10
2,53
26,60
22,63
82,90
30,30
Arsen (As)
Živa (Hg)
9,82
0,03
84,00
4141,50,50
2,00
24,03
27,73
71,63
26
,26,0030,00
3,71
0,05
0,10
0,09
Gama zračenje µSv/h
BAS ISO: 10390:2005
BAS ISO:10390:2005
BAS ISO: 10693:1995
Standard / metoda
BAS ISO: 11466:1995 i
BAS ISO: 11047:1998
Tabela 2. Sadržaj PAH jedinjenja u tlu ( po metodi BAS ISO: 18287:2008)
Broj
Komponenta
Uzorak 1
Uzorak 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Naftalen
Acenaftilen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Piren
Benzo(a)antracen
Krisen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)piren
Indeno(1,2,3)piren
Dibenzo(a,h)antracen
Benzo(g,h,i)perilen
vlaga u %
/
/
/
/
/
/
0,001
/
0,005
0,012
0,002
0,001
0,007
/
/
/
68,74%
0,069
/
0,02
0,005
0,033
/
/
/
/
/
0,002
0,002
/
/
/
/
67,08%
0,028
0,131
Ukupno PAH-ova u mg/kg
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL INSTITUTE OF AGROPEDOLOGY
Može se konstantovati da je uzorak alkalan i karbonatan. Sadržaj neorganskih i
organskih polutanata je ispod granične vrijednosti, izuzev kadmija i nikla čije vrijednosti
su blago povišene. Iz navedenog razloga su rađeni i biljkama pristupačni ili fiziološki
aktivni oblici ovih elemenata.
Vrijednost pristupačnih oblika kadmija i nikla u tlu kod oba uzorka su vrlo niske, tako da
ovaj sadržaj ne predstavlja opasnost za biljni svijet, a potom za životinski svijet i
čovjeka. Može se zaključiti da neorganski polutanti nikal i kadmij su litološkog porijekla a
ne antropološkog.
Na navedenim lokalitetima je mjerena jačina apsorbovane doze gama zračenja u
vazduhu. Na svim lokalitetima izmjerena vrijednost radijacije je ispod granične
vrijednosti. Mjerenje radijacije na terenu obavljeno je uređajem Gamma scout.
Zaključak
Na osnovu naprijed navedenog može se zaključiti da je tlo na području općine Vitez
blago onečišćeno kadmijem i niklom u ukupnom obliku, dok je sadržaj drugih teških
metala i organskih polutanata ispod granične vrijednosti.
S obzirom na povišenu vrijednost ova dva elementa, analiziran je sadržaj kadmija i nikla
u pristupačnom obliku i utvrđeno je da su prisutni u zanemarljivo malim količinama.
Nakon provedenih mjera dezinfekcije zemljišta kao preventivne mjere može se dalje
pristupiti primjeni uobičajenih agrotehničkih i agromeliorativnih mjera. Prethodno je
potrebno na poplavljenim područjima izvršiti evakuaciju suvišnih voda i voda iz depresija
na način da se plugovima ili drugim oruđima izvrši kopanje jaraka i kanala prema
recipijentima (kanali za odvodnju ili vodotocima), kako bi se spriječilo gušenje
korjenovog sistema zasijanih usjeva i voćnih zasada. Također je potrebno izvršiti fizičko
uklanjanje nanesenog materijala kao što je drveće, plastične kese, automobilske gume i
sl. (ako ga ima na poljoprivrednom površinama) i dr. Važno je pri tome posebno voditi
računa o eventualnom prisustvu NUS-a.
Također napominjemo da je FZAP izradio Kartu pogodnosti zemljišta za sahranjivanje
uginulih životinja sa poplavljenog područja, sa aspekta fizičko-hemijskih svojstava tla, a
na osnovu zahtjeva Štaba Civilne zaštite FBiH.
U prilogu dostavljamo:
- satelitski prikaz mjesta uzorkovanja
- geografski prikaz mjesta uzorkovanja i mjesta pogodnih za sahranjivanje
Laboratorijska ispitivanja obavili:
Stručni savjetnik za hemiju tla:
Stručni saradnik za hemiju tla:
Stručni savjetnik za fiziku tla:
Viši samostalni referent za laboratoriju:
Filipović Helena, dipl. ing. hem.
Rešidović Nura, mr. sc.
Solak Amira, mr. sc.
Mrković Alema, dipl. ing. hem.
Dolina 6, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 33 22 17 80, 26 82 62; Fax ++ 387 33 26 82 61, E-mail: [email protected]
Terenska ispitivanja i obrada podataka:
Stručni savjetnik za melioracije tla:
Salčinović Ahmedin, mr. sc.
Viši stručni saradnik za pedologiju tla:
Ramović Muzafera, dipl. ing. polj.
Viši stručni saradnik za melioracije tla:
Latinović Edina, dipl. ing. polj.
Stručni saradnik za pedologiju tla:
Nezirević-Nizić Enisa, dipl. ing. polj.
Viši referent za ZIS:
Abdulovski Denis
S poštovanjem,
Pomoćnik direktora za laboratorijska istraživanja
Mitrović Marina, dipl. ing. hem.
Pomoćmik direktora za pedologiju i melioracije i
Rukovodilac službe za
kontrolu zemljišta CZ FBIH
mr.sc. Ejub Trako
Direktor
mr. sc. Esad Bukalo
PRILOZI
Slika 1. i 2. Satelitski prikaz mjesta uzorkovanja
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA AGROPEDOLOGIJU
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL INSTITUTE OF AGROPEDOLOGY
Dolina 6, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 33 22 17 80, 26 82 62; Fax ++ 387 33 26 82 61, E-mail: [email protected]
Napomena: Za sve nejasnoće i pitanja možete se obratiti Federalnom zavodu zavodu
za agropedologiju
Dostavljeno:
- Naslovu,
- a/a
- Službi
Download

POLJOPRIVREDNI INSTITUT SARAJEVO