ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, НОВИ САД
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЊИЖЕВНОСТ
ПЕТИ РАЗРЕД
Књижевнотеоријски појмови
Лирика
Лирски субјекат (увиђање разлике између лирског субјекта и песника).
Композиција; мотиви и песничке слике као елементи композиције лирске песме;
аналитички увид у водећи (главни) мотив, уметничке појединости и поенту песме.
Врсте стихова према броју слогова у лирској песми: експресивност, изражајност,
ритмичност.
Језичкостилска изражајна средства: епитет, ономатопеја, поређење.
Врсте ауторске и народне лирске песме: описна (дескриптивна) песма, митолошка
народна песма, обредна народна лирика.
Епика
Приповедач (увиђање разлике између епског приповедача и писца).
Облици приповедања (излагања): описивање, уочавање и образлагање облика
приповедања у првом и трећем лицу; дијалог.
Фабула: елементи фабуле; уметнички поступци у развијању радње у епском делу.
Врсте стихова према броју слогова у народној епској песми: експресивност,
изражајност, ритмичност.
Карактеризација: појам и врсте; етичка и језичка карактеризација ликова.
Врсте епских дела у стиху и прози: епска народна песма, бајка, новела, шаљива народна
прича, прича о животињама.
Драма
Драмска радња (основни појмови о развијању драмске радње).
Драмски дијалог (основни појмови о дијалогу у драмском делу).
Чин, појава, лица у драми.
Драма и позориште: драмски писац, глумац, редитељ, лектор, сценограф, костимограф
и гледалац.
Драмске врсте: драма за децу, радио и телевизијска драма.
Функционални појмови: свест, машта, доживљај, расположење, емпатија (преношење
у душевни свет другог); став, гледиште, запажање, поређење, закључак; узрок,
последица; главно – споредно; лично – колективно; реално – фантастично; стил;
сликовитост, изражајност; одломак, локализовање; писац, песник, читалац; искреност,
правичност, солидарност, честитост, племенитост, досетљивост, духовитост.
ШЕСТИ РАЗРЕД
Књижевнотеоријски појмови
Лирика
Врсте строфа: стих (моностих); двостих (дистих); тростих (терцет), четворостих
(катрен).
Ритам: брз и спор ритам; темпо; интонација и пауза; нагласак речи и ритам; рима врсте: мушка, женска, средња (дактилска); парна, укрштена, обгрљена, нагомилана и
испрекидана; улога риме у обликовању стиха.
Језичко-стилска изражајна средства: контраст, хипербола, градација;
Врсте ауторске и народне лирске песме: родољубива, социјална песма; обичајне и
породичне народне лирске песме.
Епика
Основна тема и кључни мотиви.
Фабула: покретачи фабуле; заустављање фабуле; ретроспективни редослед догађаја.
Карактеризација: социолошка, психолошка; портрет: спољашњи и унутрашњи.
Биографија и аутобиографија
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, НОВИ САД
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЊИЖЕВНОСТ
Роман - пустоловни, историјски и научно-фантастични.
Предање.
Драма
Комедија - основне одлике. Хумористичко, иронично и сатирично у комедији.
Карактеризација ликова у комедији.
Монолог и дијалог у драми.
Функционални појмови: чежња, наслућивање, сумња, запрепашћење; савесност,
предострожност, хуманост, достојанство; објективно, субјективно, посредно,
непосредно, драматично; запажање, образлагање, аргументовано доказивање, анализа,
синтеза, упоређивање; детаљ, атмосфера, перспектива.
СЕДМИ РАЗРЕД
Књижевнотеоријски појмови
Лирика
Функција мотива у композицији лирске песме.
Језичко стилска изражајна средства: симбол, метафора, алегорија; словенска
антитеза. Слободни стих.
Основне лирске врсте; однос народне и ауторске лирике. Љубавна, елегична и
рефлексивна песма. Посленичке народне лирске песме. Песма у прози.
Епика
Фабула и сиже. Уоквирена фабула. Статички и динамички мотиви.
Композиција и мотивација. Епизода. Идејни слој књижевног текста. Хумор, иронија и
сатира у епском делу. Врсте карактеризације књижевног лика. Унутрашњи монолог.
Дневник. Легендарне приче. Врсте романа.
Драма
Драмска радња; етапе драмске радње: увод, заплет, врхунац, перипетија, расплет.
Драмска ситуација.
Дидаскалије (ремарке) у драмском делу.
Врсте комедије: комедија карактера и комедија ситуације.
Драма у ужем смислу.
Функционални појмови: естетско, морално, психолошко, социјално, елегично,
вишезначно, релативно, аналитичко, синтетичко, аргументовано.
ОСМИ РАЗРЕД
Књижевнотеоријски појмови
Лирика
Стилска средства: метонимија, рефрен, антитеза,асонанца и алитерација.
Лирске врсте: љубавна народна лирика; љубавна народна и ауторска песма.
Сонет.
Епика
Епско-лирске врсте: поема, балада, романса.Спев.
Путопис.Мемоари.
Есеј.
Драма
Трагедија.Трагично (појам).Протагонист и антагонист.Разрешење сукоба. Катарза.
Сценски знакови. Режија.Телевизијска драма.
Систематизације књижевнотеоријских појмова
- Систематизација књижевних родова и врста у народној и ауторској књижевности.
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“, НОВИ САД
СРПСКИ ЈЕЗИК - КЊИЖЕВНОСТ
- Систематизација облика казивања (форми приповедања) у књижевноуметничким
текстовима: нарација (приповедање у 1. и 3. лицу); хронолошко и ретроспективно
приповедање; дескрипција (портрет, пејзаж, појам ентеријера и екстеријера),
наративна дескрипција; дијалог; монолог, унутрашњи монолог.
- Језичкостилска изражајна средства (систематизација).
- Структура уметничког текста (композиција, однос фабуле и сижеа, драмски
елементи: експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет).
- Врсте карактеризације (социолошка, психолошка, језичка ...).
- Мотиви: динамички, статички, наративни, описни, интернационални...).
Функционални појмови
Подстицање ученика на схватање и усвајање функционалних појмова:
- романтичарско, романтично, реалистично, реално;
- документовано, рационално, теза, чињеница;
- етичко, естетско;
- рефлексија, меморија;
- креативно, доживљајно, сугестивно, пластично;
- апсурд, провокација, противуречност, доследност;
- самокритичност, самоиницијатива;
- агресивност, себичност (егоизам), лицемерје, опортунизам;
- независно, самостално, зависно, завидно.
Download

Кликни