Ročník 8.
Záboří 12. 11. 2014
číslo 3/2014
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
od posledního čísla Zábořského zpravodaje až do jeho uzávěrky proběhly tři schůze obecního zastupitelstva v Záboří,
s jejichž průběhem bych vás rád seznámil.
14.
14. 7. 2014 – projednávané body
- Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
- Prodej pozemku p. č. 307 – 7016 m2 v k. ú. Záboří. Starosta seznámil zastupitele s doručenými žádostmi na prodej
uvedeného pozemku a navrhl tajné hlasování, které bylo odsouhlaseno hlasy všech přítomných zastupitelů. Na základě tajného hlasování rozhodlo OZ o prodeji pozemku p. č. 307 (7016 m2) v k. ú. Záboří panu Miroslavu Troníčkovi za cenu 30 Kč/m2. Kupující zpracuje kupní smlouvu a podá návrh na vklad do katastru nemovitostí, prodávající
hradí daň z převodu nemovitosti. Obecní zastupitelstvo dále odsouhlasilo, aby k převodu nemovitosti došlo nejpozději
do 30. září 2014.
- OZ odsouhlasilo prodloužení nájemní smlouvy paní Grecové na garsonku na další rok.
- OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2014.
- OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 6/2014.
- Starosta informoval zastupitele o přípravě nadcházejících voleb do OZ. Počet členů OZ bude v příštím volebním období nezměněný, tj. 9 zastupitelů. Dále bylo navrženo, aby do OZ obce Záboří bylo voleno tak jako v posledních
dvou volebních obdobích - kandidatura do OZ formou nezávislého kandidáta.
2. 9. 2014 – projednávané body
- Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
- O ukončení nájemní smlouvy na provozování kavárny – Záboří č. 54 požádala Ludmila Cibulková. OZ žádost projednalo a rozhodlo jí vyhovět – ukončení nájmu dohodou ke dni 30. 9. 2014. Ostatní podmínky se řídí uzavřenou nájemní smlouvou.
- OZ rozhodlo vyhlásit záměr obce na pronájem kavárny.
- OZ se seznámilo s rozpočtovou změnou č. 7/2014 a bere ji na vědomí.
- Obecní zastupitelstvo se seznámilo s výsledkem hospodaření a účetní závěrkou k rozvahovému dni 31. 12. 2013 –
příspěvková organizace ZŠ a MŠ Záboří – hospodářský výsledek: 10 126,11,- Kč. Výsledek hospodaření a roční
účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu a do fondu odměn.
- OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej pozemků st. p. č. 259 a p. č. 3451 v k. ú. Svéradice (pod regulační stanicí ve Svéradicích). Obec Záboří tento záměr vyhlašuje jako člen Svazku obcí Radina.
- Připojení na obecní vodovod - p. Lávička.
- Žádost o prodej pozemku – jako stavební parcely podali manželé Matějkovi, Blatná v dubnu 2014. Jejich zájem o
parcelu trvá, proto OZ rozhodlo vyhlásit záměr na prodej pozemku (parcely), který se bude odměřovat z parcely
č. 416/1, nová parcela bude mít výměru 1250 m2.. V současné době stavební úřad Blatná nevydá stavební povolení na
stavbu v této lokalitě, neboť se územní plán zatím zpracovává a v platnosti bude v roce 2015. V současné době postupuje stavební úřad dle platného územního plánu a vyhlášky, kterou OZ schválilo v roce 2002. Z tohoto důvodu
nebylo manželům Majerovým vydáno stavební povolení a nemohou tak splnit podmínku zkolaudování rodinného domu, kterou mají uvedenou v kupní smlouvě na parcelu. Bude vydán dodatek ke kupní smlouvě – prodloužení termínu
kolaudace.
pokračování na str. 8 =>
Číslo 3/2014
Cestování do vzpomínek – v Záboří si
připomínáme 110. výročí založení
poštovního úřadu
Poštovní
úřad
v Záboří byl zřízen za
Rakouska-Uherska, dne
1. září 1904. Připomeňme si, že organizované
dopravy zpráv na území
České republiky jsou
spojeny s volbou arciknížete
Ferdinanda
(z Habsburské dynastie)
českým králem v roce
1526.
Razítko z roku 1921.
Další důležité období
rozvoje pošt u nás nastalo za vlády Marie Terezie (17401780), kdy byl poštovní úřad převzat do státní správy.
První poštovní zákon – císařský patent - pro území Rakouské monarchie je z roku 1838 a byl platný až do
13. prosince 1946, kdy byl vyhlášen zákon o poště (v roce
1949 byl zákon upraven na zákon o Československé poště, národním podniku. Dnes je platný zákon č. 20/2000Sb.
o poštovních službách).
S rozvojem pošty se rozšířilo i vydávání místopisných
pohledů, většinou na těch
zábořských najdeme kolorované fotografie kostela
a nejbližšího okolí (tvrz,
hostinec,
škola).
V pozdější době už se
motivy spojují s návsí,
s hospodami a obchody
(U Říhů, Klas, Klosterman, hostinec K. Slaniny), či jde o dálkové pohledy na Záboří (většinou
z Trávníků či od dnešní
posklizňovky).
To, že pohlednice byly
popsány na každém volném místečku, třeba i
Pošta v Záboří doručoz přední strany, a že si pivala i během 2. světové
satelé vyjadřovali vzáválky.
jemnou úctu nejen oslovením, nebylo ničím
zvláštním. Také nebylo nic neobvyklého, že adresa zněla
jen na jméno a město. Málokdo v té době používal číslo
popisné a pošťáci ve svém obvodu opravdu znali osobně
každého. Pohyb lidí byl pramalý, a tak pokud už byl někdo u někoho na bytě – prostě se toto do adresy uvedlo
(třeba Josef Malý, toho času na bytě u tety Jarmily Novákové).
Poštovní směrovací čísla byla zavedena v Československu k 1. lednu 1973. Důvodem bylo využívání nových
Strana 2
moderních metod, pracovních postupů a příprava podmínek pro použití poloautomatických a automatických strojů
na třídění poštovních zásilek. Zavedení bylo provázeno
masivní reklamní kampaní. Přestože mezi obyvatelstvem
v počátcích naráželo PSČ na nepochopení, používalo se
v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 %
zásilek. Systém se prakticky v nezměněné podobě používá
dodnes.
Pohlednice Záboří z roku 1904.
Možná Vás překvapí historie PSČ v cizině. Poprvé bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na Ukrajině v roce
1932, v roce 1939 byl systém ale opuštěn. Další pokusy se
zaváděním poštovních směrovacích čísel provádělo Německo během druhé světové války. Souviselo to zejména
s tím, jak na poštách ubývalo pracovníků s dobrou znalostí zeměpisu, tak i s rozšiřujícím se územím, na kterém bylo nutné doručovat zásilky německým vojákům. To se
zdařilo v roce 1941. V roce 1958 PSČ zavedla Argentina,
v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce
1964 Švýcarsko. Se zaváděním PSČ se začaly objevovat
úvahy o jeho využití při strojním třídění zásilek. V roce
2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u
117 ze 190 svých členů. PSČ dodnes nepoužívá např.
Irsko.
Naše zábořská pošta přestála tedy časy nelehké, dvě
války i hospodářské krize, a jistě všichni věříme, že ve své
činnosti coby pobočka České pošty a.s. bude pokračovat
nadále i v současné době, kdy se pošty na malých obcích
zavírají.
Seznam poštmistrů a vedoucích pošty (uvedeny údaje
pouze prokazatelně doložené):
1904 – 1909
nezjištěno
1909 – 1921
Marie Valentová
1921 – 1945
nezjištěno
1945 – 1964
František Pinc
1964 – 1966
Antonín Hrubý
1966 – 1969
Jaroslava Čadová
1969 – 1984
Marie Vadlejchová
1984 – dodnes
Marie Kůrková
Text Jitka Říhová
Foto ze sběratelského archivu pohlednic Romana Říhy
Číslo 3/2014
Pouťové posezení pod lípou
„Přijela pouť a lidí
proud zaplnil na návsi
kdejaký kout...“ ale ne,
tak to nebylo, tak to zpívá
Karel Gott! Žádné kolotoče, žádné stánky s perníkovými srdíčky a tureckým medem, ale tradiční
posezení pod lípou na
dvoře obecního úřadu
s odpoledním
nabitým
programem - to se
v sobotu 28. června 2014
v Záboří konalo.
Počasí bylo krásné a
přilákalo na tuto akci
hodně návštěvníků. Vydrželo do pozdních večerních hodin, potom sprchlo, ale ti stateční vydrželi až do ranních
hodin, dokud hudba hrála.
Jaký byl program pouťového odpoledne? Nesl se ve
znamení tance a zpěvu, to přeci k pouti patří. Navštívil
nás opět Lukáš Písařík, tentokráte s kapelou PLAN B. Jejich rocková hudba sice bránila sousedskému povídání,
ale mladším ročníkům se určitě líbila. Lukáš by se mně
líbil jen s kytarou, ale hlavní je, že na Záboří nezapomíná
a rád se mezi nás vrací.
Strana 3
tím, že vystupoval v Senátu u příležitosti vernisáže výstavy „Sedlická krajka“ v dubnu tohoto roku. Znovu k nám
letos zavítal i Taneční klub Čížová a letos přijel s tancem
na melodie z Limonádového Joa.
Žáci mateřské školy a jejich tanec zvířátek.
Zlatým hřebem a vyvrcholením celého programu bylo
vystoupení sympatického tanečního páru, atletky Šárky
Kašpárkové a tanečníka Jana Tománka, které všichni
známe z jejich účinkování v televizní soutěži Star Dance.
Nejenže předvedli ukázku tanců, ale řekli i spoustu zajímavých „drbů“ ze zákulisí taneční soutěže i ze svého soukromí. Šárka s sebou přivezla i své nejcennější medaile.
V r. 1996 získala na Olympijských hrách v Atlantě ve
trojskoku bronzovou a na Mistrovství světa v Athénách
v r. 1997 zlatou medaili ve trojskoku výkonem 15,20 m!
Na závěr se ještě tito tanečníci pokusili naučit nás, návštěvníky, základní kroky salsy. Nevím, zda se jim to podařilo, ale legrace to byla.
Lukáš Písařík a skupina „Plan B“.
Po jeho téměř hodinovém vystoupení nastoupili se
svým programem žáci zdejší mateřské a základní školy.
Ti nejmenší byli kouzelní v tanci zvířátek, ti větší v reji
princezen. Čtyři „akrobatky“ (viz úvodní foto) předvedly
cviky, při kterých se tajil dech! Potom již následovalo vystoupení tanečního souboru Klubíčko z Blatné pod vedením Dany Strnadové. Mladí tanečníci předvedli klasický
valčík, latinské tance a nakonec krásný tanec na melodii
z Fantoma Opery. Měli nádherné kostýmy a sledovat je
byl velký zážitek. Z jiného soudku bylo další taneční vystoupení. S lidovým tancem "Česká beseda" vystoupil Taneční soubor Sedlice. Tento soubor se může pochlubit
Mistryně světa při tanci!
Každý z návštěvníků tohoto odpoledne si prostě přišel
na své a nikdo se nenudil. Večer potom ještě hrála k tanci
a poslechu kapela Radka Šimsy a to, že v noci začalo pršet, vůbec nevadilo, vždyť zapršet bylo třeba. Díky všem,
kteří se podíleli na této zdařilé akci.
Jaroslava Vodičková, fota Jaroslava Vodičková a MG
Číslo 3/2014
Strana 4
Aktuality ze školních škamen
Ještě v naší živé paměti zůstává slavnostní zakončení
školního roku 2013/2014 na Obecním úřadě v Záboří.
Rozhodně by byla škoda, kdybychom tuto významnou
událost opomenuli. Jak už bývá tradicí, následující letní
prázdniny utekly jako voda a prvního září zasedli žáci
opět do školních lavic před své učitele.V učitelském sboru
k žádné změně nedošlo, školní jídelnu opustila p. Marie
Polanová, kterou nahradila p. Martina Balková. Posily se
dočkala i mateřská škola, kde nyní jako učitelka působí
Gabriela Petlánová. Poprvé do školních lavic nastoupilo
osm prvňáčků, kterým popřejme, ať se jim v Základní
škole v Záboří líbí.
Již na začátku nového školního roku bylo ve škole
poměrně živo. V dnešním čísle se dozvíte, jak si samotné
děti zkrášlily školní budovu. Předškoláci se formou
divadelního představení dozvěděli, že některé přírodní
jevy nejsou kouzla. Snad se jim to jako příprava na
základní školu bude hodit.
O dalších aktivitách zábořské školy se dozvíte
v předvánočním čísle Zábořského zpravodaje, těšit se
můžete na zprávu z říjnové návštěvy plzeňské Techmanie
a reportů z několika sportovních akcí – atletických závodů
v Blatné, kopané a florbalu ve Strakonicích.
Na závěr popřejme všem žákům, ať se jim ve škole
daří a sbírají jen samé „biče“ a úspěchy v soutěžích, a
učitelům pevné zdraví a silné nervy, neboť výchova
dnešní mládeže někdy může připomínat i krocení divé
zvěře ☺.
MG
Konec školního roku
Ani se tomu nechce
věřit, že další školní rok
je nenávratně pryč.
Loučení
žáků
s mateřskou a základní
školou proběhlo na
Obecním úřadě v Záboří
v pátek 27. června 2014.
Se svou školkou se
rozloučili čtyři žáčci:
Terezka
Musilová,
Alenka Hájková, Ondřej
Augustin, Honzík Finěk.
Pan starosta jim popřál,
aby se jim ve škole moc
líbilo, všechno se jim dařilo, aby měli štěstí na pravé
kamarády a dobré učitele. Ale také připomenul, aby
nezapomněli na svou školku, protože všechno důležité pro
vstup do školy se naučili právě tam. To, co se naučili, také
s chutí předvedli. Nacvičili si básničky a písničku. Potom
je ještě pan starosta trochu prozkoušel, všechny hádanky
hravě uhádli a počítali do deseti i pozpátku. Následovalo
malé občerstvení a paní učitelka si je potom odvedla do
školky, kde prý je čekala další oslava.
Absolventů zábořské základní školy bylo letos osm:
Eliška Dumská, Martin Lexa, Štěpánka Tannhäuserová,
Ondřej Sekáč, Zbyšek Szeder, Monika Horynová, Marie
Říhová a Lukáš Zrno. Každé loučení je těžké. Na
letošních deváťácích to bylo vidět - ten zvláštní pocit
radosti a nostalgie. I na slzičky došlo, ale ty také patří
k životu. Něco končí a něco nového se začíná, začíná jim
nová další životní etapa. Nejprve si vyslechli pár slov od
pana starosty Václava Kurze. Do dalšího života jim popřál
mnoho úspěchů v dalším studiu, štěstí v životě a co
nejméně životních překážek.
Ředitel školy pan Václav Špatný jim připomněl, že
mají dveře do školy stále otevřené, mohou přijít kdykoliv
pro radu nebo se jen tak přijít podívat.
Jeho slova: „Učitel vás dovede ke studánce, podá vám
hrneček, ale pít už musíte sami,“ si budou jistě všichni
pamatovat. Loučení se svými žáky nelehce nesla i jejich
třídní učitelka Šárka Kučerová. Po předání vysvědčení a
dárků se s nimi rozloučila krásným citátem Charlieho
Chaplina: „Žij podle svojí víry. Dělej to, co ti radí srdce.
To, co chceš. Lidský život je divadelní představení, které
se hraje bez předchozích zkoušek. Zpívej, směj se, tancuj,
měj rád ... dříve, než spadne opona a hra skončí bez
potlesku.“ Tak, milí deváťáci, užijte si krásné prázdniny a
šťastně vstupte do nové etapy života, ať se vám v životě
všechno daří!
Jaroslava Vodičková, foto MG
Kouzla nebo fyzika
Víte, co se stane s balonkem naplněným solí, když ho
navléknete na PET lahev naplněnou
bublinkovou
limonádou? A co že je to za plyn, kterým se balonek
naplní?
Nebo si můžete vyrobit „koktejl“. Do sklenice nalijete
kapaliny: kečup, vodu, olej a líh. Podle chuti koktejl
„dozdobíte“ různými pochoutkami z kuchyně: kousky
jablka, brambory, těstovinami... pak můžete sledovat, kde
se jednotlivé kousky ve sklenici usadí nebo kde budou
plavat. Archimedes by měl z tohoto experimentu určitě
radost. My, ve školce v Záboří, jsme radost rozhodně
Číslo 3/2014
Strana 5
měli, když jsme mohli tyto pokusy a spoustu dalších
vyzkoušet s Divadlem fyziky ÚDiF.
Divadlo ÚDiF k nám zavítalo v rámci projektu
EXPEDICE „Světozor“, který nabízí originální program
vzdělávacích aktivit především malým venkovským
školkám. Divadlo tvoří skupina vystudovaných fyziků,
kteří si usmysleli, že ukážou krásy vědy a techniky všem
lidem. Jejich fyzikální vystoupení svým rozsahem
pokrývají celý obor fyziky – bohužel Einsteinovu
relativitu prý ještě neobsáhli... Se svým mottem: „Svět je
krásnější, když víte, jak funguje“ vystupuje divadlo již
šestým rokem na základních školách. O to více jsme byli
my i oni napnutí, jak proběhnou jejich experimenty v naší
mateřské škole, kde jsou děti v jedné třídě od tří do šesti
let. To, že jsme hodinu dělali pokusy, aniž by někdo z dětí
rušil nebo se něco poškodilo, bylo úžasné.
A že děti říkaly fyzikálním experimentům kouzla? Na
to byli naši vystudovaní fyzici trochu hákliví, ale nakonec
se tomu i zasmáli. Kdo ví? Třeba za několik let, až budou
naše děti ve škole, vzpomenou si na školková kouzla a
nebudou se fyziky bát...
Víte, že… tentokrát divadelní aneb o
tajemství obrazu
Víte, že byly doby, kdy nadšenci v Záboří hráli divadlo?
Možná jste si všimli na obecním úřadu pověšeného
krásného obrazu s kolorovanými fotografiemi s velkým
nápisem „Strakonický dudák – Vánoce 1959“. Dříve
visíval v zasedací místnosti OÚ, nyní je přímo u paní
Květy Krejčové v kanceláři. Už několikrát jsme si spolu
říkaly, že poprosíme moji milou tetinku – paní Věrku
Veselou, aby nám o obraze i o hře povyprávěla a pokusila
se vzpomenout na ty, kteří před 55 lety divadlo s ní, coby
Dorotkou, nazkoušeli a odehráli v sále hospody U Říhů.
Právě příprava článku o divadelním představení SDO
Blatná v Záboří a rozhovoru s Veronikou Janečkovou byl
mi „popostrčením“ k činu - udělat druhý rozhovor poodkrýt v tak příznačné souvislosti divadelní aktivity i
tajemství zábořských ochotníků.
Za MŠ Záboří Martina Řandová, 3. 9. 2014
Překvapení pro školu
V květnu nás paní učitelka Morávková učila skládat
kusudamu neboli kytičky z papíru. Správně skládat jsem
se to nakonec naučila jen já a Lucka Bigasová. Ostatním
to moc nešlo.
Paní učitelka pak přišla s nápadem, že bychom mohli
zkusit udělat i nějakou postavičku, třeba šaška. Moc se
nám povedl, a tak jsme vyzkoušeli vodníka. Byl také moc
pěkný. Zkoušeli jsme tedy dál a dál, až nás napadlo udělat
ještě větší postavy. Jsou to panenky s deštníky a
kytičkami a měří asi 55 centimetrů. Pak jsme vytvořili
ještě čarodějnice, které teď létají ve druhém patře školy.
Ty se také povedly.
Lucie Bigasová (vlevo) a Lucie Majerová
Když jsme přišli v září do školy, děti byly ohromeny,
jak krásnou máme výzdobu.
Lucie Majerová, 6. ročník, foto Šárka Kučerová
(Odpověď na otázku v titulku, v jakých dobách ochotníci v Záboří aktivně působili, tedy zní – těmi dobami byla
padesátá léta, ač zatížená ekonomicky složitou poválečnou a těžkou politickou situací, jsou u nás v Záboří spojována s rozkvětem činností Tělovýchovné jednoty a Osvětové besedy, při které právě divadelní kroužek fungoval.
Kromě obrazu jsou nám svědectvím i zápisy v obecní kronice, která je nyní digitálně přístupná na webových stránkách archivu v Třeboni.)
Kolik představení se tedy v Záboří v rámci divadelního kroužku odehrálo?
Podle údajů z kroniky jich od roku 1954 do roku 1960
bylo nastudováno deset:
• 1954 - Polibek královský, Pasekáři, Palackého třída
• 1955 - 8. 5. odehráno představení Mordová rokle
• 1956 - 5. 5. odehrána v hospodě U Divišů hra Karla
Čapka Matka, 22. 6. a 22. 9. odehrána divadelní hra
se zpěvy Muziky, muziky
• 1957 - Není uvedeno žádné představení. Pro zajímavost uvádím propagandisticky laděnou, dnes už
Číslo 3/2014
•
•
•
•
úsměvnou, citaci z kroniky: „Ochotnický spolek
oproti dřívějším létům značně polevil ve své činnosti.“
1958 - o velikonocích odehrána hra Slaměný klobouk, se kterou herci hostovali i v Mečichově
31. 5. a 1. 6. - v rámci MDD se konalo představení
Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce
1959 - citace z kroniky: „O Vánocích sehráli místní
ochotníci hru J. K. Tyla „Strakonický dudák“. Hra
měla velký úspěch.“
1960 - 18. 12. - školní divadlo Sněhová královna
Bohužel, údaje v kronice nejsou vedeny v letech 1959
až 1964 jako úplné, byly dopisovány až v roce 1966 a jsou
tedy velmi stručné, spíše je popisována činnost místního
národního výboru a JZD. Dle vzpomínek paní Věry Veselé se jistě ještě hrála Jiráskova Lucerna. Jsem moc ráda, že
mi tetinka odpověděla i na další zvědavé otázky:
Kolik času jste tehdy
jako ochotníci věnovali
nastudování hry, kdo vás
vedl a kdo zajišťoval hezké
a autentické divadelní kostýmy?
K naučení role postačovaly maximálně 3 měsíce,
zkoušelo se většinou u nás
na sále (č. p. 2), hry režíroval pan Vít Hrubeš a pan
Dr. Karel Černý, ten také
většinou zajišťoval vše pro
divadlo potřebné. Do Strakonického dudáka sehnal
Věra Veselá (Říhová)
k zapůjčení kdesi ze Strakonic i opravdové dudy. Jinak si kostýmy každý herec zajišťoval a připravoval sám, snad když vidím tyto fotografie, nějaké šaty byly i půjčené, ale přesně si to již nepamatuji.
Kdo je autorem obrazu s jediným zdokumentovaným
představením?
Je jím pan František Blažek, fotografie krásně koloroval a k sobě sestavil a přizdobil. Dlouhá léta pak byl obraz
na sále U Říhů, po uzavření hospody v roce 1979 se vrátil
k Blažkům, v roce 1995 jej paní Emílie Blažková svěřila
na obecní úřad. (Pozn. zápis o tom je uveden na zadní
straně obrazu a nyní právě na zadní stranu obrazu chystáme připojit i popis fotografií se seznamem herců).
Na kterou hru, teti, vzpomínáš nejraději?
Určitě na Strakonického dudáka, který se velmi povedl, ale úžasná byla i opereta Muziky, muziky. Toto představení bylo upraveno pro divadlo v přírodě, hrálo a zpívalo se tedy venku, na Škarpách – jak se říkalo na farském
dvoře. Poprvé se hrálo o pouti v červnu, večer při umělém
osvětlení (které, jak uvádí kronika, umocnilo zážitek), pro
velký ohlas se opakovalo v září opět na pouť.
Strana 6
Vrátíme se k obrazu a zkusíme vyjmenovat po řadách
aktéry:
Děti na první fotografii zleva jsou Josef Vydra (bývalý
pan starosta) a Zdeněk Říha. Další fotografie v řadě následují Dr. Karel Černý coby Vocílka, František Blažek
jako Švanda, matka Švandy Rosava v podání Emílie
Blažkové, Dorotka Věra Říhová (nyní Veselá), myslivec
Trnka – Dorotčin tatínek – je nám zatím neznámý, chasa
František Černý, Josef Hejl ml., Mirek Černý a Jaroslav
Řišský.
Uprostřed Alamir Josef Hejl ml., rodina Kalafuny –
Kordula Marie Divišová, Kalafuna Vít Hrubeš, děti Zdeněk Říha, Jaroslava Štěpánková (nyní Augustinová), Josef
Vydra, Švanda a Vocílka František Blažek a Jiří Jakš,
skupina lesních víl Helena Křivancová, Růžena Švecová,
Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová, Marie
Pražáková, ústřední foto hlavních postav, Švandy a Dorotky – Františka Blažka a Věry Říhové, Kalafuna s Dorotkou - Vít Hrubeš s Věrou Říhovou a znovu Švanda a
Dorotka, Kalafuna s Kordulou, zcela vpravo pak starý
dudák Tomáš v podání Josefa Hejla st.
Lesní víly Helena Křivancová, Růžena Švecová,
Zdenka Černá, Zdena Zemenová, Věrka Bartošová,
Marie Pražáková
V dolní řadě je jako král Alenoros, pán neznámých
zemí Bohumil Mašek, dále hospodský Mikuli František
Blovský, princezna Zulika Marie Hanzlíková (provdaná
Nýčová), uprostřed společné foto Švandy, Rosavy a Dorotky, vedle Švanda na šibenici – a neznámé divé ženy,
rychtář Koděra Václav Zemen a poslední postava na fotografii v dolním pravém rohu pan František Křivanec coby
Šavlička, bývalý voják.
Věřte, že nad obrazem a určováním fotografií se nás
sešlo nakonec mnoho. Všem mým poradcům a především
mé ochotné tetince tedy patří velké díky. A přesto nějaká
tajemství obrazu zůstávají nezodpovězena – možná jste na
představení byli, možná si vzpomenete na vyprávění příbuzných, předpokládáme, že mohlo dojít i k mýlce, a tak
uvítáme jakékoliv upřesnění či určení od Vás. Obraz už
zase pěkně zdobí kancelář obecního úřadu a paní Krejčová jej všem zájemcům jistě ráda nechá prostudovat.
Foto a text Jitka Říhová
Číslo 3/2014
Strana 7
Z činnosti TJ ZD Záboří
Za okny už poletuje listí, ale určitě ještě
udržujeme ve své mysli vzpomínky na
krásné letní měsíce. V současnosti už sice
sportovci pomalu míří do tělocvičen a většině oddílů začala nová soutěžní sezóna,
připomeňme si přesto ještě časy plné tepla a slunečního
svitu.
Hlavně v srpnu bylo na zábořských sportovních kolbištích živo. Na tenisových kurtech proběhl memoriál Miroslava Petráška a Františka Škody. Zároveň začala v Záboří
působit i tenisová škola, kterou vede Miloslav Bálek, jenž
stojí rovněž v čele tenisového týmu Sršni Záboří. Ten
v loňské sezóně dokázal zvítězit v krajské soutěži KP III.
Na konci prázdnin proběhl každoroční volejbalový turnaj
Zábořská smeč. Zábořím rovněž projížděla rychlá auta při
Rally Agropa. Při této akci se členové TJ postarali o občerstvení všech návštěvníků.
Na závěr popřejme všem sportovcům úspěšný vstup do
nové sezóny 2014/2015.
MG
Memoriál Miroslava Petráška a Františka
Škody v tenisu
První srpnovou sobotu se na zábořských tenisových
kurtech uskutečnil již 11. ročník memoriálu Miroslava Petráška, který již čtyři roky nese i jméno Františka Škody.
Tohoto klání v tenisových čtyřhrách se zúčastnilo celkem
dvanáct dvojic ze Strakonic, Blatné, Prahy, Radomyšle a
Záboří. Domácí reprezentovaly tři páry ve složení Karel
Šperlík – Josef Vydra, Michal Dumský – Tomáš Pechar a
Hana Štefanová (Slavíková) – Josef Slavík.
Hrálo se ve dvou
skupinách po šesti
dvojicích, podle umístění v nich posléze
proběhla utkání o konečné pořadí. Celkovým vítězem se nakonec stala dvojice Maleček (Praha) – Pýcha
(Blatná), kteří ve finále zdolali pár Fiala –
Šimon. Ze Zábořských
se nejlépe umístilo rodinné duo Štefanová Slavík, které obsadilo
5. místo.
Na celodenní turHanka Štefanová ve střehu.
naj po celou dobu dohlíželo slunce, o přátelskou atmosféru se vzorně staraly
Olina Mertová a Martina Petrášková, které měly „pod patronátem“ občerstvení všech hráčů i diváků. Celý program
byl nakonec završen společnou večeří v pensionu u Miroslava Augustina.
O krásné ceny se postarali následující sponzoři: Duotip
- Martin Říha, Radek Hruška, Radek Šimsa, Petr Hradský,
Miroslav Augustin, Stanislav Pavlovský a Josef Slavík.
Všichni výše jmenovaní si zaslouží velké poděkování.
Věřme, že i v následujícím roce ožijí v srpnu tenisové
kurty vzpomínkou na dva bývalé členy tenisového oddílu
v Záboří.
Josef Slavík, foto Oldřich Merta
Volejbalová Zábořská smeč
„Prásk, bum, plesk, josáááá“, to vše se ozývalo na
konci prázdnin v okolí zábořské školy a sportovní haly.
Že by žáci nastoupili do školy již koncem srpna a byli za
své hříchy trestáni? Ale kdepak, vždyť už Komenský tělesné tresty ve škole zakázal (otázka zní, jestli to bylo
moudré rozhodnutí). Tyto zvuky neměly svůj původ ve
škole. Na volejbalovém hřišti se totiž konal turnaj smíšených volejbalových družstev Zábořská smeč. Ač se to zdá
neuvěřitelné, své síly zde poměřily týmy z okolí již více
než desetkrát. Letos se pokusilo uzmout do svého držení
putovní pohár 6 mužstev, z nichž dvě byla složena
z domácích zábořských Žížal.
Od prvního zápasu bylo nad slunce jasné, že nejcennější trofej letos poputuje do Strakonic. Tento tým, který
byl složený z hráčů krajských soutěží, neměl konkurenci a
turnajem prošel bez většího zaváhání. Tentokráte se ale
neztratili ani domácí, kteří sahali dokonce po druhém místě, ale v přímém souboji o tuto příčku prohráli nejtěsnějším možným rozdílem s Blatnou. Přesto se jedná bezesporu o úspěch, neboť medailové umístění Zábořákům několik let unikalo.
A pak říkejte, že volejbal není umění!
Světe div se, ale tradiční „kap, kap“ letos slyšet nebylo, již podruhé za sebou se Zábořská smeč obešla bez dešťových kapek. Že by se Bůh nad zábořskými volejbalisty
už konečně smiloval? Všechny hráče tak po většinu dne
zahřívaly sluneční paprsky, které jen dotvořily vydařený
ráz této již tradiční sportovní akce. Snad si i za rok budou
náhodní kolemjdoucí myslet, že škola ožila o několik dní
dřív.
MG, foto Stanislav Frühauf
Číslo 3/2014
Strana 8
=> pokračování ze str. 1
30. 9. 2014 – projednávané body
- Všechny body z minulého usnesení byly splněny.
- Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem kavárny v domě č. p. 54 panu Michalu Švehlíkovi. Podmínky nájmu zůstávají stejné jako u minulého nájemce. Předáním kavárny byli pověřeni členové kontrolní komise.
- OZ odsouhlasilo vyhlášení záměru na prodej části
pozemku p. č. 1022/1 v k. ú. Záboří o výměře cca
20 m2. Jedná se o oplocenou předzahrádku před
domem pana Kořínka.
- OZ odsouhlasilo uzavření smlouvy o věcném břemeni
č. PI-014330029577/004 – uložení elektrického vedení na obecní pozemek.
- OZ odsouhlasilo rozpočtové opatření č 8/2014.
- Prodej pozemku o výměře 1250 m2 v k. ú. Záboří odměřeno z p. č. 416/1. OZ odsouhlasilo prodej pozemku výměře 1250 m2 v k. ú. Záboří - odměřeno
z p. č. 416/1 v k. ú. Záboří manželům Matějkovým
z Blatné za cenu 160 Kč/m2. Kupující zpracuje a
uhradí kupní smlouvu a podá a uhradí návrh na
vklad do KN, prodávající hradí daň z převodu nemovitosti.
- OZ odsouhlasilo upravit odtok vody před domem
č. p. 23.
- Zastupitelstvo odsouhlasilo bezúplatný převod
hasičské cisterny CAS Škoda 706 RTHP do majetku
obce Záboří.
Za zastupitelstvo Pavel Marek
Významného výročí se dožívají
Říjen
Listopad
Prosinec
Veselá Věra
Koutenská Miroslava
Vydrová Marie
Klugner Václav
Petrášková Dušana
Říhová Božena
Netušilová Mária
82 let
65 let
60 let
92 let
65 let
75 let
65 let
Obec Záboří přeje všem jubilantům pevné zdraví!
Nový zábořský občánek
Maminka Ing. Petra Pihera a tatínek
Jan Pihera z č. p. 114 se mohou těšit
z narození svého syna Owena,
kterého přinesl čáp 27. června 2014.
Srdečně gratulujeme a celé rodině přejeme pevné zdraví,
pohodu i štěstí.
Omluva
Členové redakce Zábořského zpravodaje se omlouvají
za opožděné vydání tohoto čísla způsobené nečekanými
technickými problémy. Příští číslo spatří světlo světa jako
obvykle před vánočními svátky. Pokud tedy nedočkavě
vyhlížíte zpravodaj ve své schránce, nebudete muset tentokráte na novinky ze Záboří čekat příliš dlouho. Děkujeme za pochopení.
Vaše redakce
Opustili nás:
Dne 4. července 2014 zemřela paní Jaroslava
Čapková, Záboří č. p. 66.
23. října nás navždy opustil pan František
Hokr, Záboří č. p. 74.
Čest jejich památce!
Na celkových finančních nákladech tohoto vydání zábořského zpravodaje se
podílela firma:
Čtvrtletník vydávaný Obcí Záboří. Redakční rada: Jaroslava Vodičková, Jitka Říhová, Jaroslav Vorba, Pavel Marek, Michal
Gutwirth. Náklad: 200 výtisků. Adresa: Obec Záboří, Záboří 88, 387 34 Záboří, tel. 383 494 333, e-mail OÚ: [email protected],
redakce: [email protected] Tisk: Blatenská tiskárna, s.r.o. Povoleno MK ČR E 17553 Uzávěrka příštího čísla: 1. 12. 2014
Download

Vyšlo 3. číslo 8. ročníku Zábořského zpravodaje