5.2. Енглеска књижевност 1
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Енглеска књижевност 1
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Циљ наставе је да се студенти упознају са главним књижевним токовима у Енглеској и то
англосаксонског периода и средњег века као и са њиховим најпознатијим писцима и репрезентативним
делима. Курс обухвата период од доласка Англо-Саксонаца на Британска острва и почетка стварања
њихове књижевности до периода Ренесансе (тачније до 1500. године).
Исход предмета:
Студенти ће савладавањем овог предмета стећи знања о првим писаним споменицима старе енглеске
књижевности и токовима њеног развитка у средњем веку, најзначајнијим писцима тога доба и њиховим
делима. Ово знање ће бити неопходно за касније изучавање континуитета енглеске књижевности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
INTRODUCTION: THE IMPORTANCE OF LITERATURE; 2. THE ANGLO-SAXON PERIOD (650-1066):
historical background; 3. THE EPIC: Beonjulf; 4. THE ELEGY: The Wanderer; 5. THE RELIGIOUS POETRY:
The Dream of the Rood; 6. MID-TERM TEST; 7. THE MIDDLE ENGLISH PERIOD (1066-1400): historical
background; 8. THE DREAM ALLEGORY: Langland, The Vision of Piers the Plowman; 9. THE
ARTHURIAN ROMANCE: Sir Gawain and the Green Knight; 10: THE MEDIEVAL POETRY: Chaucer, The
Canterbury Tales; 11. THE END OF THE MIDDLE AGES: minor authors; 12. REVISION; 13. END-TERM
TEST
Практична настава:
Презентовање и анализа текстова, сврставање дела у владајуће културолошке, друштвене и историјске
оквире једног периода, као и дијалог са студентима о трајним вредностима и манама тих дела.
Литература:



Reader (English Literature I), prof.dr Vesna Lopicic and Ana Andrejevic
David Daiches, A Critical History of English Liteture, volume I, London, 1960.
Prof.Vesna Lopicic, British Studies Course Book, Tibet, Nis, 2005.
Број часова активне наставе 4
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Наставу прате филмскодокументационе илустрације, поуздане и релевантне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
10
усмени испит
30
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Енглеска књижевност 2
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Енглеска књижевност 2 (Класицизам и сентиментализам )
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положени испит Енглеска књижевност 1
Циљ предмета:
Књижевност и теоријски приступ књижевности овога периода доприносе, најпре развијању
критичарског става студената према књижевним остварењима, захваљујући одабиру мноштва текстова из
енглеске теорије књижевности, а затим и озбиљнијем приступу текстовима приликом анализе.
Исход предмета:
Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој анализи и да
усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима књижевности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Енглески класицизам: друштвено-историјске и културне прилике перида; Поетика класицизма са
представницима: А.Поуп, Д.Дефо, Џ.Свифт, Адисон и Стил...Енглески рационализам; основни теоријски
ставови Џ.Лока, Д. Хјума, Џ. Барклија итд. Енглески сентиментализам: друштвено-историјске и културне
прилике периода; Поетика сентиментализма и жанрови са представницима: Т.Греј,О.Голдсмит, др
Џонсон, Џ.Бозвел, С.Ричардсон, Х Филдинг, Т Смолет, Р.Б. Шеридан, Л.Стерн...
На вежбама студенти се баве детаљном анализом текстова.
Практична настава:
Презентовање и анализа текстова, сврставање дела у владајуће културолошке, друштвене и историјске
оквире једног периода, као и дијалог са студентима о трајним вредностима и манама тих дела.
Литература:
 The Concise Cambridge History Of English Literature, by George Sampson, Cambridge at the
University Press, 1961;
 The Norton Anthology Of Theory And Criticism, by Vincent B.Leitch, W.W.Norton & Co., New York,
London, 2001;
 Reader in English Literature 2, by Bojka Djukanovic, Podgorica, 1999;
Остали
Број часова активне наставе 4
часови
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Наставу прате филмскодокументационе илустрације, поуздане и релевантне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
60
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Енглеска књижевност 3
Студијски програм : Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Енглеска књижевност 3 - Романтизам
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Стицање општег знања о романтичарксом погледу на свет, као и специфичног знања о природи
енглеског романтизма.
Исход предмета
Оспособљеност студената за читање, разумевање и тумачење романтичарске поезије као основе
модернистичког и савременог поетског израза.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у природу романтичарске маште и формалне одлике
романтичарске поезије. Поезија Блејка, Колриџа, Вордсворта, Китса, Шелија,
Бајрона. Проза. Есејистика.
Практична настава: Анализа поезије одабраних песника.
Литература
A Book of English Poetry, collected by G.B.Harrison, Penguin Books.
Engleska književnost 2, Kovačević, Stansfield-Popović, Kostić, Šerbedžija, Svjetlost,
Sarajevo, 1991.
Maurice Bowra, The Romantic Imagination, Oxford University Press, 1988.
Teacher’s Material.
Број часова
активне Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
наставе: 4
Методе извођења наставе: предавања
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност
у
предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
току 10
писмени испит
усмени испт
..........
20
поена
70
5.2. Енглеска кљижевност 4
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Енглеска кљижевност 4 (Књижевност викторијанског доба)
Статус предмета: oбавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: положени испит Енглеска књижевност 3
Циљ предмета:
Књижевност викторијанског доба је кратки прегледни курс из енглеске књижевности који обухвата период од
1832. године којом се завршава претходни период романтичарске књижевности до 1880. године која
обележава почетак кризе буржоаске књижевности. Циљ наставе је да се студенти упознају са основним
особинама Викторијанског доба у енглеској историји и књижевности, као и са најважнијим романописцима и
песницима и њиховим најрепрезентативнијим делима.
Исход предмета:
Поред усвајања и примене елемената књижевне критике, студенти би требало да развију и способност
критичког мишљења, анализе и поређења система вредности британске културе исказаног кроз њихову
књижевност са вредносним системом српске културе. Студенти ће овладати знањима која могу употребити за
критичку анализу било каквог дискурса.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
1. The VICTORIAN PERIOD in society and literature; 2. THE NOVEL: Charles Dickens; 3. THE NOVEL: William
Makepeace Thackeray; 4. THE NOVEL: Emily Bronte; 5. THE NOVEL: George Eliot; 6. THE POETRY: Alfred
Lord Tennyson; 7. THE POETRY: Robert Browning; 8. THE POETRY: Mathew Arnold; 9. MID-TERM TEST; 10.
THE PRE-RAPHAELITES: Dante Gabriel Rossetti, Christina Rossetti; 11. THE PRE-RAPHAELITES: Gerard
Manley Hopkins; 12. THE ESSAY: Thomas Carlyle, John Ruskin, NJalter Pater; 13. END-TERM TEST.
Практична настава:
На вежбама из Књижевности викторијанског периода студенти ће се бавити детаљном анализом одабраних
текстова и у интеракцији са асистентом обрађивати друштвено-историјске и културне феномене специфичне
за тај период.
Литература:
 David Daiches, A Critical History of English Liteture, volume IV, London, 1960.
 Ratomir Ristic, Reading and Understanding Victorian Poetry, Univerzitet u Nisu, 1992.
 Terry Eagleton, The English Novel, Blackwell Publishing, 2005.
Остали
Број часова активне наставе 4
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски истраживачки часови
рад:
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Наставу прате филмскодокументационе илустрације, поуздане и релевантне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
Практична настава
10
усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и
5.2. Енглеска књижевност 5
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Енглеска књижевност 5 (Савремени англо-амерички роман )
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: положени испит Енглеска књижевност 4
Циљ предмета:
У савременом роману радња се премешта са нарације на ликове, тако да водеће место имају психолошки
моменти који, можемо слободно рећи и што ћемо систематским прегледом дела и показати, смањују
дистанцу између јунака и читалаца. У неким романима та дистанца готово и да не постоји, већ се јунаци
оживљавају, те се читаоци могу поистоветити са њима.
Исход предмета:
Након одржаног курса, постепено оспособљавање студената да зрело приступају критичкој анализи, да
усвајају и примењују елементе књижевне критике на вишим курсевима књижевности.
Садржај предмета:
E, Hemingway: “The Sun also Rises”; W. Faulkner: “The Sound and the Fury”; H. James: “The Ambassadors”;
Ph. Roth: “ Professor of Desire”; B. Malamud: “The Fixer”; S. Bellow: “Humboldt’s Gift”; I. B. Singer: “Lost in
America”; V. Nabokov: “Lolita”; N. Mailer: “The American Dream”.
Практична настава:
Презентовање и анализа текстова, сврставање дела у владајуће културолошке, друштвене и историјске
оквире једног периода, као и дијалог са студентима о трајним вредностима и манама тих дела.
Литература:
 Levenson, Michael, The Cambridge Companion to Modernism, Cambridge University Press, 1999;
 Chase Richard, The Broken Circuit: Romance and The American Novel, American Literary Essays,
NY, 1960;
 Мирјана Лончар-Вујновић, Савремени амерички роман, рецепција у периодици, Филозофски
Факултет, И.П. Обележја, Косовска Митровица, Београд, 2007;
 Chase Richard, The American Novel and its Tradition, Doubleday Anchor Books, NY, 1957.
Остали
Број часова активне наставе 4
часови
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Наставу прате филмскодокументационе илустрације, поуздане и релевантне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
50
колоквијум-и
30
семинар-и
5.2. Енглеска књижевност 6
Студијски програм : Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Енглеска књижевност 6 (Савремена америчка књижевност)
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основним темама и правцима у Америчкој књижевности 20. века
Исход предмета
Способност самосталног читања и анализирања дела из савремене америчке књижевности.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Хронолошки приказ Америчке књижевности 20. века уз истицање кључних тематских и
жанровских целина. Упознавање са социјалном и политичком сценом Америке, и са
основним књижевним правцима, од модернизма до постмодернизма. Приказ нових
мултикултуралних трендова у америчкој књижевности. Предмет је фокусиран на две
централне теме америчке књижевности и уметности 20. века: представе “америчког сна'' и
представе ''пусте земље'', које се посматрају паралелно.
Практична настава:
Анализирање одломака из кључних дела савремене америчке књижевности.
Литература
1. Peter B.High, An Outline of American Literature, Longman, London, 1997.
2. Izabrana lektira. Teacher’s Material.
Број часова
активне Теоријска настава: 2
наставе: 2
Методе извођења наставе: предавања, вежбе
Предиспитне обавезе
Практична настава: 2
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
10
20
писмени испит
усмени испит
..........
поена
70
5.2. Етика
Врста и ниво студија: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Етика
Шифра предмета:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да упозна студенте са најважнијим етичким учењима и да их уведе у опште
категорије учења о моралу.
Исход:
Студенти ће бити оспособљени да, захваљујући теоријским и практичним знањима, идентификују,
разумеју и анализирају појаве из области морала, односно да могу да схвате суштину и сврху
сопственог етичког кодекса и моралних кодекса у колективима у којима ће радити као дипломирани
професори енглеског језика и књижевности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
 Појам и предмет етике
 Настанак и развој етике
 Облици етичког мишљења
 Типови утемељења етике
 Метода етике
 Смисао етике
 Сврхе моралног понашања

Етика као дескриптивна дисциплина

Етика као нормативна дисциплина
 Метаетика
 Примењене етике
 Теорија правде
Практична настава:
Семинарске вежбе на теме: Индивидуални морал и социјална етика. Принципи правде и вео незнања.
Како треба живети? Еутаназија. Абортус. Професионална етика. Патернализам.
Литература:
1. Питер Сингер (пр.), Увод у етику, Сремски Карловци, Нови Сад, Издавачка књижарница Зорана
Стојановића, 2004
2. Аластер Мекинтајер, Кратка историја етике, Београд, Плато, 2000.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе:
Остали часови
Други облици наставе: 2
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групама и анализа семинарских радова на вежбама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
20
семинар-и
10
Укупно поена
поена
30
30
100
5.2. Француски језик 1
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Француски језик 1
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Стицање базичне комуникативне компетенције у једноставнијим ситуацијама везаним за остваривањем
контаката. Усвајање основних комуникативних стратегија. Развијање свих језичких вештина на нивоу А2
(разумевање говора, говор, читање и писање) Упознавање са основним датостима француског говорног
подручја. Савладавање основа француске граматике.
Исход предмета:
Усвајање језичке компетенције на елементарном нивоу према Заједничком европском оквиру за живе језике
(овладавање основним рецептивним и продуктивним језичким вештинама)
Садржај предмета:
2.
Теоријска настава
Уводно предавање – француски језик, књижевност и цивилизација
 Абецеда, правила читања, главни и редни бројеви
Глаголи ê tre и avoir; глаголи I, II, III групе; негација; одређени члан; предлози за место; бројеви; личне
заменице; посесивни придеви; il y a; презент. Прошла времена (passé compose, passé récent, imparfait (увод);
питање; личне заменице у функцији објекта, описни придеви; питање; неодређени, партитивни и
квантитативни члан; показни придеви; компарација; номинализације; неодређене заменице.
Практична настава
 Читање и превођење лекција из наведеног уџбеника
 Комуникационе ситуације: представљање и упознавање, пошта, бар, позориште, аутобуска станица, итд.
 Вежбање основне кореспонденције
 Интерактивне мултимедијалне вежбе: граматичке и лексичке вежбе

Литература:
Основна литература:
Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois, (2003), Objectif Express, Paris, Hachette.
Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois, (2003), Objectif Express, Cahier d'exercices, Paris, Hachette.
Додатна литература:
Слободан Јовановић, (1999), Савремени францускo-српски речник, Београд, Просвета.
Arrivé, Michel, (2004), La conjugaison pour tous: Dictionnaire de 12000 Verbes, Paris, Hatier.
.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Остали часови
Студијски истраживачки
рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне методе су
презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у трајању од 45 минута.
Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
усмени испит
50
колоквијум-и
20
семинар-и
100
5.2. Француски језик 2
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Француски језик 2
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положен испит француски језик 1
Циљ предмета:
Развијање навика слушања, говорења, читања и писања у оквиру ограниченог броја тема и ситуација на
елементарном нивоу, што приближно одговара нивоу А1 Заједничког европског оквира за живе језике.
Исход предмета:
Овладавање свакодневном комуникацијом на почетно-средњем нивоу (конверзација, писање, овладавање
вештином разумевања говорног језика, телевизијских емисија и филма, овладавање основном вештином
разумевања књижевног и информативног текста)
Садржај предмета:
Теоријска настава
 Употреба безличног он; безлични изрази; временски прилози
 Предлози – облици и употреба; предлози са члановима
 Наглашене заменице ; изрази са глаголом fаire,
 Кондиционал презент и имперфект
 Компарација придева; заменичка речца ne; локативни изрази
 Презент и футур неправилних глагокла
Практична настава
 Role play – комуникационе ситуације
 Интерактивне граматичке и лексичке вежбе
 Вежбе конверзације
 Читање и превођење текстова из уџбеника
 Диктати и тестови
Литература:
Основна литература:
Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois, (2003), Objectif Express, Paris, Hachette.
Béatrice Tauzin, Anne-Lyse Dubois, (2003), Objectif Express, Cahier d'exercices, Paris, Hachette.
Додатна литература:
Слободан Јовановић, (1999), Савремени францускo-српски речник, Београд, Просвета.
Arrivé, Michel, (2004), La conjugaison pour tous: Dictionnaire de 12000 Verbes, Paris, Hatier.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Остали часови
Студијски истраживачки
рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне
методе су презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у
трајању од 45 минута.
Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
5
писмени испит
20
практична настава
5
усмени испит
40
колоквијум-и
20
семинар-и
10
5.2. Француски језик 3
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Француски језик 3
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положен испит француски језик 2
Циљ предмета:
Даље развијање говорних вештина, читања, слушања и писања на нивоу који је између А1 и А2 Европског оквира за
живе језике.
Исход предмета:
Усвајање језичке компетенције потребне за говорну и писмену комуникацију и размену информација у вези са
активностима и интересовањима студента. Познавање основних података о француској култури, уметности и
књижевности.
Садржај предмета:
Теоријска настава
passé récent, l'imparfait, le futur simple, l'impératif, le conditi-onnel présent, le gérondif, la voix passive, les
verbes pronomi-naux, le plus-que-parfait, le subjonctif. Заменице: у функцији директног и индиректног
објекта, прилошке EN и Y, релативне реченице. Номинализација. Изражавање хипотезе. Директни и
индиректни говор. Слагање времена.
Лексика и стилистика (Формални и неформални начини обраћања.. Фразални глаголи.)
Практична настава
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина
Читање и превоћење текстова из уџбеника
Симулација различитих говорних ситуација
Осооцобаљавање за коришћење француских сајтова
Литература:
Основна литература:
Béatrice Tauzin et Anne-Lyse Dubois, Objectif express, livre, Paris, 2006, Hachette
- Béatrice Tauzin et Anne-Lyse Dubois, Objectif express, cahier d’activités, Paris, 2006, Hachette
- J.-L. Penfornis, Vocabulaire du français des affaires, Clé International, 2004.
Додатна литература:
Марко Папић, Граматика француског језика, Београд, 1999, Завод за уџбенике и наставна средства
- Michel Arrivé, La conjugaison pour tous : Dictionnaire de 12000 verbes, Paris, 2004, Hatier
- Слободан Јовановић, Савремени француско-српски речник са граматиком, Београд, Просвета
- Слободан Јовановић, Савремени српскохрватско-француски речник, Београд, Просвета.
Остали часови
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне методе
су презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у трајању од 45
минута.
Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
5
писмени испит
20
практична настава
5
усмени испит
40
колоквијум-и
20
семинар-и
10
5.2. Француски језик 4
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Италијански језик 4
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: положен испит Италијански језик 3
Циљ предмета:
Даље развијање вештина читања, говорења, слушања и писања у складу са нивоом А2 Европског оквира за
живе језике.
Исход предмета:
Способност за говорну и писану комуникацију и размену информација у вези са делокругом активности и
интересовања студента. Познавање основних података о италијанској култури, уметности и књижевности.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Теме према лекцијама из уџбеника у којима су заступљене одговарајуће граматичке структуре италијанског
језика (Имперфекат – формирање трију конјугација и употреба. Употреба речи perché и perciò. Футур I –
формирање трију конјугација и употреба. Посебни облици футура. Конструкција stare+герунд. Апсолутни
суперлатив. Глаголи који захтевају допуну у облику директног или индиректног објекта. Кондиционал I
трију конјугација. Посебни облици кондиционала. Passato remoto – формирање и употреба. Посебни облици
passata remota.)
Лексика и стилистика (Формални и неформални облици усменог и писменог обраћања. Пословице и изрази.
Фразални глаголи.)
Практична настава
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина
Литература:
Основна литература:
1.Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo: Un giorno in Italia – corso di italiano per stranieri, Bonacci Editore,
Roma, 2002
Додатна литература:
1. Angelo Chiucchiù, Fausto Minciarelli, Marcello Silvestrini, In italiano, Edizioni Guerra, Perugia, 2008
2. Иван Клајн, Италијанско-српски речник, Нолит, Београд, 2007.
3. Саша Модерц, Граматика италијанског језика, Филолошки факултет, Београд, 2007.
Остали
Број часова активне наставе 2
часови
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне
методе су презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у
трајању од 45 минута.
Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
5
писмени испит
20
практична настава
5
усмени испит
40
колоквијум-и
20
семинар-и
10
5.2. Инфорамтика
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Информатика
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета: Упознавање и оспособљавање студената за коришћење информационе технологије и
апликативног софтвера потребног за лакше савладавање наставног градива у току школовања.
Исход предмета: Стечена знања омогућавају студентима да препознају основне хардверске компоненте и
да знају њихову намену. Студенти су оспособљени за самостално коришћење одређених софтверских
пакета за решавање практичних задатака из наставних предмета који су везани за њихово уже стручно
образовање.
Садржај предмета
Теоријска настава: Појам и значај информатике; Информациони систем и његове компоненте;
Компоненете рачунара: процесор, централна меморија, периферне меморије, улазни и излацни уређаји;
Рачунарске мреже и комуникације (са тежиштем на Интернету); Оператини систем Windows, Widows
Explorer и Internet Explorer Browser; Подаци и управљање подацима; Апликативни софтвер: Word, Excel,
Power Point и Office Outlook.
Практична настава: Идентификовање компоненти персоналног рачунара, и рачунарских мрежа.
Упознавање са оперативним системом Windows. Рад са програмским пакетом MS Office. Рад са
програмима Internet Explorer i Office Outlook; Кoришћење Интернет сервиса: www и e-mail.
Литература :
1. Брачика Никола.: „Пословна информатика“, ВПШ Чачак, Чачак, 2007.
2. Meesmer Hans-Peter: "PC Hardwer"; Kompjuter biblioteka, Beograd, 2004.
3. FaihteWeampen, Michael Woodward: "Windows 2000 Professional – brzo i lako"; Kompjuter biblioteka,
Beograd, 2005.
4. Steve Johnson: "Office 2007"; Kompjuter biblioteka, Beograd, 2007.
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе: 0
Студијски истраживачки
рад: 0
Остали часови: 0
Методе извођења наставе:
Усмено излагање, дискусије, демострације, вежбање, лабораторијски радови
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена: 50
Завршни испит
Поена: 50
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава - вежбе
10
практични део испита
30
колоквијум-и
20
Писмени део испита је елиминаторан.
Укупно 100
5.2. Историја енглеског језика
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Историја енглеског језика
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Сазнавање основних карактеристика енглеског језика из аспекта његових историјских промена у правопису,
фонологији, морфологији, лексици и семантици.
Исход предмета:
Студенти ће бити оспособљени за уочавање разлике између архаичног и савременог енглеског језика, као и
између америчког и британског енглеског језика, са једне стране, и других варијанти енглеског језика које се
користе широм света.
Садржај предмета:
Увод. Место енглеског језика у западногерманској групи језика.
Преглед развитка енглеског језика током три основна историјска периода, уз осврт на специфичне
историјске и друштвено- политичке околности под којима се промене у енглеском језику јављају.
Правопис. Највазније промене у систему графема енглеског језика током староенглеског, средњеенглеског и
раног модерног енглеског.
Фонологија. Консонантски и вокалски системи староенглеског, средњенглеског и раног модерног енглеског.
Морфологија. Именице, заменице, глаголи, придеви, прилози у староенглеском, средњеенглеском и раном
модерном енглеском.
Синтакса. Ред речи и типови фраза и конструкција у староеглеском, средњеенглеском и основна обелезја
синтаксе раног модерног енглеског.
Лексика. Келтски, скандинавски, латински, француски, италијански утицај.
Утицај других германских као и словенских и оријенталних језика.
Семантичке промене. Стварање стандардног енглеског језика.
Варијетети енглеског језика. Стандардни амерички енглески.
Разлике између британског и америчког енглеског.
Практична настава:Вежбе,
Тумачење староенглеских и средњеенглеских текстова. Читање, превод и граматичка анализа.
Литература:
Обавезна:
1. Crystal, D. : The Stories of English, London: Penguin Books, 2005.
2. Korać, G.: An Outline of Middle English Grammar, Beograd:Narodna knjiga, 2002.
3. Trask, R.L.: Historical Linguistics, London: Arnold, 2003.
4. Bailey, R.W.: Images of English, Cambridge: CUP, 1991.
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима и вежбама које укључују визуелне презентацијее и расправе са
студентским учешћем.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
10
усмени испт
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Историја уметности
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Историја уметности
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Перспектива класичне филозофијске естетике, која се уметношћу бави једино као својим предметом, у
много чему постала је проблематична. Ничеом постаје плаузибилнија концепција према којој су
филозофија и уметност делатности које се узајамно осветљавају. Циљ предмета јесте да упозна студенте
са оваквим схватањима односа између филозофије и уметности.
Исход предмета:
Садржај предмета:
Предмет Историја уметности прати оне концепте уметности у којима ова није схваћена напросто као
"објект" филозофије, већ као равноправна са њом, а понекад и као делатност која по својој моћи
превазилази филозофију. Историјски посматрано, први такав обрт у односу између филозофије и
уметности може се пронаћи у немачкој романтици, која је права уметника као генијалног ствараоца
уздигла до највишег ранга. С тим у вези, посебно се разматра Хелдерлинова критика филозофије и
аргументација његовог става да је право "сједињење" – "биће у највишем смислу те речи", које је
идентично са лепотом – доступно само уметности, не и мисаоној рефлексији. Затим се анализира Ничеов
покушај да оствари синтезу између филозофије и уметности (Тако је говорио Заратустра), разбијајући
већ и на плану израза уобичајене границе филозофског мишљења. Одговарајући мотив
комплементарности између "мишљења" и "певања" затим се прати у Хајдегеровим тумачењима поезије,
као и код представника феноменолошке оријентације у ужем смислу (Финк); у новијој филозофији,
један од најзанимљивијих покушаја да се утемељи схватање о филозофији и уметности као
координираним делатностима потиче од Делеза. Када је реч о мислиоцима који су се у свом
промишљању уметности ослањали на марксизам, слична тенденција ослобађања уметности од принуда
појмовног мишљења може се пронаћи, на плану поступка, код Бењамина, а у изричитијем облику код
Адорна. Коначно, концепција о самосвојности уметности у радикалном виду развија се у Деридиној
деконструкцији претпоставки на којима почива свака филозофска тематизација уметности.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Adorno, Theodor: Estetička teorija (NOLIT, Beograd 1979);
Benjamin, Walter: Eseji (NOLIT, Beograd 1974);
Deleuze, Gilles: Prust i znaci (Plato, Beograd 1998);
Derida, Jacques: Istina u slikarstvu (Jasen, Nikšić 2001);
Fink, Eugen: Epilozi poeziji (BIGZ, Beograd 1979);
Hajdeger, Martin: Mišljenje i pevanje (NOLIT, Beograd 1982);
Helderlin, Fridrih: Nacrti iz poetike (Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad 1990);
Nietzsche, Friedrich: Tako je govorio Zaratustra (Dereta, Beograd 2003);
Šlegel, Fridrih: Ironija ljubavi (Zepter, Beograd 1999)
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Наставу прате филмскодокументационе илустрације, поуздане и релевантне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
10
20
10
писмени испит
усмени испт
60
5.2. Књижевне теорије
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Књижевне теорије
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета: Упознавање са најутицајнијим књижевним теоријама 20. века.
Исход предмета: Оспособљавање студената за примену књижевних теорија у анализи књижевних
текстова.
Садржај предмета:
Теорија као жанр. Општи поглед на развој теорије књижевности. Заједничке особине науке о
књижевности 20. века. Увод у књижевне теорије 20. века. Руски формалисти: 3 фазе развоја, однос
сижеа и фабуле, појам мотивације, однос песничког и обичног језика, однос према форми;
диференцијација прозе и стиха, еволуција; главни представници (Шкловски, Јакобсон, Ејхенбаум,
Тињанов), слабости, утицаји. Прашки структуралисти (Мукаржовски) и француски структурализам
(Барт). Француска нова критика о поетици романа: наративни уговори, кодови, заплет, тема и симбол,
књижевни лик. Тартуско-московска школа: семиотичари (Лотман, Успенски). Роман Ингарден
(Хусерлова феноменологија) и Јаус (теорија рецепције), Изер (теорија читања), Кајзер. Бахтин:
хронотоп, хетероглосија, креативно разумевање, теорија жанра, теорија романа, дијалогизам,
карневализација, говорна разноликост у роману, о методологији изучавања романа. Архетипска
критика (Фрај), психоаналитичка критика. Наратологија (Барт, Проп, Гремас, Тодоров, Женет).
Америчка нова критика (Ричардс, Елиот, Емпсон, Брукс). Постструктурализам и деконструкција.
Нови хисторизам. Марксистички оријентисана критика: Голдман, Лукач.
Однос проучавања књижевности и културолошких студија
Литература:
Ана Бужињска, Михаил Павел Марковски, Књижевне теорије 20. века, Београд, Службени гласник,
2009.
Владимир Бити, Повијест сувремене књижевне теорије, Загреб, Матица хрватска, 1997.
Остали
Број часова активне наставе 3
часови
Предавања: 2
Вежбе: 1 Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусије са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојеног знања
на часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активност у току предавања
10
Усмени испит
60
Колоквијум
20
Семинари
10
Укупно
100
5.2. Креативно писање
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Креативно писање
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Циљ овог предмета јесте стицање теоријских и практичних знања из различитих модела креативног писања,
читања и интерпретације. За узор грађе одабраће се познати прилози из наше и светске праксе. Очекује се да
студенти савладају све врсте креативног писања: од фактографских и аналититичких облика публицистичког
изражавања, до белетристичких и есејистичких приказа. Део предавања обављаће се у облику радионице
(workshop) да би се студенти оспособили за писање у ширем смислу (драмско, сценаристичко, прозаистичко).
Практично обучавање студената обављаће се и из оних облика изражавања које студенти сами предложе.
Исход предмета:
Кроз наставу предмета Креативно писање студенти савлађују практичне и методолошке претпоставке за
професионално обављање новинарског и наставног рада. Студенти треба да овладају методама креативног писања
у дисперзивним делатностима (од публицистичког до уметничког стваралаштва). Основни циљ је да студенти
науче шта значи креативан приступ одређеној материји, који је предуслов за постизање високог професионалног
нивоа. Студенти треба да буду оспособљени за креативно писање које подразумева различите жанрове. Неопходно
је да они буду оспособљени за компаративне анализе домаћих и светских медија; да критички процењују туђ рад и
врше правилну самоевалуацију сопствених садржаја. Због тога студенти свој рад треба да базирају, поред усвајања
теоријског знања, на практичној примени. Кроз приказ примера сопственог рада на вежбама, они треба да искажу
своје креативне могућности.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Увод у креативно писање. Креативно писање вести, репортаже, чланка, интервуа. Креативно
писање есеја. Структура прозног дела: план израза, форма израза, супстанца израза, план садржаја, форма
садржаја, супстанца садржаја. Прозни и драмски текст, филмски и телевизијски сценарио. Писање по одабраној
новинској вести. Прозаистичка, драмска, журналистичка обрада одређене фабуле. Стилизација текста. Дијалошке
вежбе. Подражавање стила на примеру приче која има само почетак. Рад на властитој причи или оригиналан
заплет, заплет с подтекстом итд.
Литература:
Основна:
1. Сандра Шаре: Како писати за новине (Језик јавне комуникације) Медиа Центар, 2004;
2. Ђорђић Стојан: Општа теорија креативног писања, Мегатренд Универзит, Београд, 2008;
3. Вучковић Радован: Писац, дело, читалац, Службени гласник , Београд, 2008.
4.
Секундарна:
1. Доротеа Бренд: Креативно писање, Бабун, Београд, 2004.
Остали часови
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Презентације самосталних радова
студената.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
Завршни испит
10
писмени испит
усмени испит
10
20
Поена
20
40
5.2. Култура пословног преговарања
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Култура пословног преговарања
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања о основама комуникације и преговарања, оспособљавање за пословну и другу
комуницију и за схватање значаја, суштине и смисла преговарања.
Исход предмета:
Оспособљеност судената да схвате многоструке аспекте културе преговарања и да успешно владају техникама
комуникације, изграде препознатљив комуникациони стил и језик изражавања, као и превазиђу могуће вербалне
конфликте употребом речи адекватног значења.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Дефинисање комуникације. Врсте комуникације. Вербална комуникација. Шта „говори” невербална комуникација.
Комуникациони канали. Моћ речи. Умеће преговарања.
Човекова, свест, ставови, уверења и опредељења, могућност настајања конфликата, облици и методи решавања
конфликата у тиму или у другим условима и околностима комуникације. Предрасуде у вези са проблемима
комуникације. Вештина комуницирања, препреке у комуникације, технике ефикасности комуникације, пасивно и
агресивно понашање, комуницирање с тешким особама. Невербална комуникација. Вербална комуникација, говор,
активно слушање, пасивно слушање, повратна информација, двоструке поруке, само изражавање, кораци
преговарања. Вођење пословног разговора, упознавање и представљање, састанци, телефонско комуницирање,
писано комуницирање – вештина писања. Тимска сaрадња, методи решавања проблема у тиму. Пословна комуникација, мрежа односа, Јавна комуникација, односи са јавношћу.
Практична настава:Вежбе
Студенти ће током практичног рада симулирати различите ситуације (пословне), у којима ће вежбати технике
успешног преговарања и постизања споразума. Они ће бити подељени у групе (менаџмент и запослени), које ће
вербални средствима настојати да убеде супротну страну у оправданост сопствених интереса. На конкретним
примерима тестираће се модели успешне комуникације. Биће симулиране различите ситуације, како би по
завршетку студија, полазници тачно знали да се снађу у сличним ситуацијама у пракси. Вежбање јавних наступа и
савладавања страха од публике.
Литература:
Osnovna:
1. Mandić Tijana, Komunikologija, Beograd.
2. Žerar Nirnberg, Umetnost pregovaranja, Grmeč, Beograd.
3. Marina Marković, Poslovna komunikacija, Clio, Beograd, 2003.
4. Reardon, K. K.: Interpersonalna komunikacija, Alineja, Zagreb.
5. Robbins, S. P.: Bitni elementi organizacijskog ponašanja, Mate, Zagreb.
Помоћна:
1. Roach, G. D. i Perrigo, E.M., Business and professional communication for the 21st century, Alyn & Bacon,
Needham Heights, MA, USA.
2. Osredečki, E.: Poslovno komuniciranje & poslovni bonton, Naklada Edo, Zagreb
3. Banjanin Milorad, Efektivna poslovna komunikacija, Želnid, Beograd, 1999.
4. Živka Pržulj, Kultura poslovnog ponašanja, Birografika, Subotica, 2000.
5. Rouse, M. I S, Poslovne komunikacije, Masmedia, Zagreb, 2005.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Остали часови
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима, вежбама, израдом семинарских радова (1) , полагањем колоквијалног дела
испита (2) и усменим испитом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
60
колоквијум-и
20
семинар-и
10
5.2. Методика наставе енглеског језика 1
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Методика наставе енглеског језика 1
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Савремени енглески језик 6
Циљ предмета:
Упознавање студената са вештином подучавања, основним принципима, методама, приступима и
техникама које се користе у Методици наставе страног језика. Разматрање теорија усвајања и учења
матерњег и страног језика и њихове импликације и утицај у настави енглеског језика. Практична обука
студената за будући наставнички позив је примарни циљ овог предмета.
Исход предмета:
Овладавање принципима, методама и приступима који се могу користити у настави страног језика и
способност примене стечених вештина у будућој професији требало би да буде исход предмета.
Успешно планирање и организовање часова енглеског језика, прилагођавање улазне информације,
наставних средстава, тема, активности и задатака одређеном узрасту ученика и нивоу знања основни су
приоритети у спровођењу наставе страног језика.
Садржај предмета:
Шта је Методика наставе енглеског језика и чиме се бави (упознавање са језичким системима и
вештинама, појмовима наставни план, дискурс, компетентност). Паралеле између изворних говорника и
компетентних говорника страног језика. Мотивација (типови мотивације, разлози и циљеви учења
енглеског језика); Менаџмент у настави енглеског језика (типови интеракције на часу; потенцијални
проблеми; стварање позитивне атмосфере). Језичке теорије и наставне методе (бихевиоризам,
ментализам, хуманистички приступ, директни метод, Total Physical response, Suggestopedia, Natural
Approach, итд) Презентовање и вежбање граматике. Презентовање и вежбање вокабулара.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
Harmer, J. (1997). The Practice of English Language Teaching. Еssex: Longman.
Scrivener, J. (1991). Learning Teaching. Еssex Longman.
Harmer, J. (1995). Teaching and Learning Grammar. Еssex Longman.
Scott, W. and L. Ytreberg. (1995). Teaching English to Children. Еssex Longman.
Ur, P. and A. Wright. (1995). Five Minute Activities. Cambridge: CUP.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима, вежбама, израдом семинарских радова (1) , полагањем колоквијалног
дела испита (2) и усменим испитом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
Практични
Практична настава
усмени испит
60
Колоквијум-и
20
Семинар-и
10
5.2. Методика наставе енглеског језика 2
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Методика наставе енглеског језика 2
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит Методика наставе енглеског језика 1
Циљ предмета:
Упознавање студената са вештином подучавања, основним принципима, методама, приступима и
техникама које се користе у Методици наставе страног језика. Разматрање теорија усвајања и учења
матерњег и страног језика и њихове импликације и утицај у настави енглеског језика. Практична обука
студената за будући наставнички позив је примарни циљ овог предмета.
Исход предмета:
Овладавање принципима, методама и приступима који се могу користити у настави страног језика и
способност примене стечених вештина у будућој професији требало би да буде исход предмета.
Успешно планирање и организовање часова енглеског језика, прилагођавање улазне информације,
наставних средстава, тема, активности и задатака одређеном узрасту ученика и нивоу знања основни су
приоритети у спровођењу наставе страног језика.
Садржај предмета:
Рецептивне вештине. Продуктивне вештине. Усвајање изговора. Усвајање језичких функција. Наставе
енглеског језика код различитих узраста и нивоа учења (деца, адолесценти, одрасли; почетници,
ученици средњих и виших нивоа). Типови наставних активности. Постављање питања. Употреба
визуелних наставних средстава. Типови часова и различите врсте наставника. Планирање часа енглеског
језика. Употреба табле. Тестирање.
Литература:
1. Harmer, J. (1997). The Practice of English Language Teaching. Еssex: Longman;
2. Scrivener, J. (1991). Learning Teaching. Еssex Longman;
3. Harmer, J. (1995). Teaching and Learning Grammar. Еssex Longman; Scott, W. and L. Ytreberg. (1995).
Teaching English to Children. Еssex Longman;
4. Ur, P. and A. Wright. (1995). Five Minute Activities. Cambridge: CUP.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима, вежбама, израдом семинарских радова (1) , полагањем колоквијалног
дела испита (2) и усменим испитом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
практични
Практична настава
усмени испит
60
Колоквијум-и
20
Семинар-и
10
5.2. Модерна англо-америчка поезија
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Модерна англо-америчка поезија
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Предмет Модерна англо-америчка поезија има за циљ да упозна студенте са релевантним остварењима у
англо-америчкој поезији 20. Века.
Исход предмета:
Да студенти по завршетку курса о модерној англо-америчкој поезији добију сазнања о специфичностима ове
литерарне форме, односно, сличностима и разликама са другим видовима књижевног изражавања на енглеском
језику.
Садржај предмета:
1. Thomas Stearns Eliot, Collected Poems, 1909-1962. (1963).
2. Ezra Pound, Selected Cantos of Ezra Pound. New York: New Directions, 1970.
3. Gertrude Stein, The Geographical History of America or the Relation of Human Nature to the Human Mind
(1936).
4. Joseph Rudyard Kipling, "If—" (1895) (poetry); The Gods of the Copybook Headings (1919)
5. Frederic Ogden Nash: You Can't Get There From Here by Ogden Nash. Little Brown & Co, 1953.
6. David Herbert Richards Lawrence, The Complete Poems of D H Lawrence (1964), ed. Vivian de Sola Pinto
and F. Warren Roberts.
7. Jean-Louis Lebris Kerouac, Poetry For The Beat Generation (1959) (LP); Reads on the Road (1999) (Audio
CD).
Утицај Едгара Алана Поа на модерне песнике. Сличности и разлике између савремене енглеске и америчке
поезије. Утицаји савремених књижевних праваца на модерну англо-америчку поезију. Поливалентност значења
у модерној англо-америчкој поезији. Теме и мотиви. Однос садржаја и форме.
Практична настава:
Студенти имају обавезу да у оквиру предиспитних активности у виду усмених презентација или семинарских
радова представе неки од одабраних остварења модерне англо-америчке поезије.
Литература:
Обавезна:
1. Антологија модерне америчке поезије, Приредио: Иван В. Лалић, Завод за уџбенике и наставна
средства РС ; Источно Сарајево, БиХ; Јуни 2005.
2. Модерна америчка књижевност, (Књига 2 - поезија), приредио Тихомир Вучковић, Култура, Београд,
1995.
3. Selected Poetry of Ogden Nash by Ogden Nash. Black Dog & Levanthal Publishing, 1995
4.
Огден Неш (у преводу Драгослава Андрића)
5.
The Complete Poems of D H Lawrence (1964), ed. Vivian de Sola Pinto and F. Warren Roberts.
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима и вежбама које укључују визуелне презентацијее и расправе са студентским
учешћем.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
10
усмени испт
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Модерни амерички роман
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Модерни амерички роман
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Предмет Модерни амерички роман има за циљ да упозна студенте са релевантним остварењима у
америчкој прози 20. Века.
Модерни амерички роман је доминантна књижевна форма у америчкој литератури и то као документ о
америчком друштву који одражава тенденције времена и простора у Америци.
Исход предмета:
Да студенти по завршетку курса о модерном америчком роману добију сазнања о специфичностима ове
литерарне форме, односно, сличностима и разликама са другим видовима књижевног изражавања на
енглеском језику.
Садржај предмета:
1.
Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea
2.
F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
3.
William Faulkner, Light in August
4.
John Steinbeck: Cannery Row
5.
Jerome David Salinger, The Catcher in the Rye
6.
Thomas Wolfe, You Can’t Go Home Again
7.
Thomas Berger, Little Big Man
8.
Ken Kesey, One Flew over the Cuckoo’s Nest
Савремени роман тока свести. Савремени социолошки роман. Наративни и поетски дискурс у роману.
Приповедачки поступак (Ihr и Er форма). Традиционално и модерно у америчком роману. Вишезначност
индивидуализација и карактеризација ликова у америчком модерном роману.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Студенти имају обавезу да у оквиру предиспитних активности у виду усмених излагања или семинарских
радова представе неки од одабраних америчких модерних романа.
Литература:
Обавезна:
1. Модерна америчка књижевност, (Књига 1 - проза), приредио Тихомир Вучковић, Култура, Београд,
1995.
2. Увод у америчке студије, друго издање, Зограф, Ниш, 2007.
3. Lowe and Death in the American Novel, Leslie A. Fiedler, Charles B. Harris, Dalkey Archive Press, New
Yor, 1997.
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима и вежбама које укључују визуелне презентацијее и расправе са
студентским учешћем.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
10
усмени испт
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Модерни британски роман
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Модерни британски роман
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Изучавање овог предмета има за циљ да, кроз преглед најзначајнијих аутора и њихових дела, представи
модерни британски роман.
Исход предмета:
Студенти ће стећи увид у модерни британски роман и разумеће његово место у историји енглеске
књижевности, а самим тим и светске књижевности. Такође, научиће да тумаче књижевна дела, као и да их
посматрају у контексту савременог света.
Садржај предмета:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Joseph Conrad: Heart of Darkness;
D.H. Lawrence: Sons and Lovers;
James Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man;
Virginia Woolf: Mrs. Dalloway;
Aldous Huxley: Brave New World;
George Orwell: Nineteen Eighty-Four;
Philip Larkin: “Church Going”, ”Ambulances”;
Ted Hughes: “The Thought-Fox”, “Hawk Roosting”;
William Golding: Lord of the Flies;
John Fowles: The French Lieutenant’s Woman.
Практична настава:Вежбе,
Презентовање и анализа текстова, сврставање дела у одговарајуће књижевно-теоријске, културолошке,
друштвене и историјске оквире.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Allen, Walter, Tradition and Dream, London, 1964.
Bradbury, Malcolm, The Modern British Novel: 1878-2001, London, 1994.
Daiches, David, The Present Age: After 1920, London, 1958.
Ford, Boris, The Modern Age (The Pelican Guide to English Literature, vol. 7), London, 1973.
Тју, Филип, Савремени британски роман, Нови Сад, 2006.
Кољевић, Светозар, Енглески песници двадесетог века (1914-1980), Београд, 2002.
Кољевић, Светозар, Енглески романсијери двадесетог века (1914-1960), Београд, 2003.
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима и вежбама које укључују визуелне презентацијее и расправе са
студентским учешћем.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
10
усмени испт
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Педагогија
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Педагогија
Статус предмета: oбавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Да студенти сазнају, разумеју и користе неопходну научну и стручну педагошку терминологију, различите
теоријске поступке, концепте и моделе васпитања и образовања; да критички прихватају различитости у
приступу васпитању и образовању; да се упознају са карактеристикама општег васпитног рада и процеса
сазнавања у настави. Да стекну неопходна знања и умења за континуирану модернизацију наставног и
ваннаставног рада у школи. Да стекну позитиван професионални став према ученицима у процесу васпитнообразовног рада у основним и средњим школама.
Исход предмета:
Повећан ниво професионалне компетенције, углед властите професије и развој опште педагошке културе
наставника; оспособљеност за остваривање што успешнијег и квалитетнијег васпитно-образовног рада са
ученицима основне и средње школе кроз стечена теоријска и практична знања, умења и вештине.
Садржај предмета:
Развој идеја о васпитању. Допринос педагошких класика развоју педагошке мисли и васпитању.
Конституисање педагогије као науке. Систем педагошких дисциплина. Oднос педагогије са другим наукама.
Основне педагошке категорије и појмови: васпитање, самоваспитање, образовање, самообразовање,
континуирано и целоживотно учење. Систем васпитања и образовања у РС. Основни фактори развоја и
васпитања личности. Циљ и задаци васпитања. Демократизација васпитања и образовања. Васпитна
подручја: интелектуално, морално, радно, естетско, физичко-здравствено, еколошко васпитање... Општи
принципи-начела васпитног рада. Опште васпитне методе. Личност ученика. Личност, компетенције и
одговорност наставника. Настава као процес. Компоненте наставног процеса. Наставни план и програм.
Планирање у настави. Примена принципа у настави. Примена метода у настави. Облици наставног рада.
Врсте наставе. Проверавање и оцењивање ученичких достигнућа-знања. Сарадња наставника и родитеља.
Наставник у улози разредног старешине. Рад оделењске заједнице. Анализа и расправа о педагошким
појавама и проблемима из појединих извора педагошке литературе и васпитно-образовне праксе у раду са
ученицима у основним и средњим школама.
Литература:
Основна:
1. Баковљев, М: (1997): Основи педагогије, Виша школа за образовање васпитача у Вршцу, Вршац.
2. Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (1992): Педагогија, Научна књига, Београд.
3. Лакета, Н. Василијевић, Д. (2006): Основе дидактике, Ужице, Учитељски факултет у Ужицу.
4.
Допунска:
1. Ђорђевић, Ј. (1996): Морално васпитање - теорија и пракса, Савез педагошких друштава Војводине,
Нови Сад.
2. Пејић, Р. (2000): Рационалност и квалитет рада наставника..., Београд-Шабац, Министарство просвете РС
и Виша школа за образовање васпитача.
Научни и стручни часописи и Интернет извори у којима се расправља о проблемима образовања.
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2 Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
Практична настава
усмени испит
60
Колоквијум-и
20
остало
Семинар-и
10
5.2 Пословни енглески језик 1
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Пословни енглески језик 1
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета: Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и елементарну пословну
писану и усмену комуникацију
Исход: студенти ће овладати граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама, и
пословном терминологијом на Б2 нивоу Заједничког европског референтног оквира; оспособиће се да
самостално користе Интернет ресурсе на енглеском језику, читају и анализирају аутентичне стручне
текстове (нпр. пословне вести, извештаје); да се самостално изражававају и користе пословно-економску
терминологију из обрађених тема (види Садржај предмета); да развију основне вештине пословне
комуникације (нпр. поздрављање, изражавање слагања и неслагања, телефонирање, представљање
компанија и производа, и сл.)
Садржај предмета:
Глобализација: предности и недостаци глобализације; глобализација тржишта и глобализација
производње; производне и услужне делатности; освајање нових тржишта; позиционирање на тржишту;
пословно окружење; STEP анализа
Мећународно пословање: пословне стратегије; преузимање и спајање фирми; заједничка улагања и
стратешка партнерства; пословање на страним тржиштима; франшизе и лиценце; привредна комора и
њене активности; међународне трговинске организације (WTO, EFTA, CEFTA)
Производња и продуктивност: врсте производње: серијска, масовна, економија обима; економски
индекси (GDP, GNI); економски раст и развој; економске кризе и врсте криза
Маркетинг: производи и њихове врсте; маркетинг микс; SWOT анализа; тржишна конкуренција; анализа
културолошких разлика и њихов утицај на формирање тржишта и рекламирање
Финансијска тржишта и институције: банке и врсте пословања: с грађанством и са фирмама (retail &
corporate banking); хартије од вредности (securities); берзе и берзанско пословање; финансијска кретања и
токови
Литература
1.
2.
3.
4.
5.
Brook-Hart G. 2007. Business Benchmark Advanced. CUP
Mascull, B. 2004. Business Vocabulary in Use. Advanced. CUP
Murphy, R. 2007. English Grammar in Use. 3rd edition. CUP
Hewings, M. 2005. Advanced Grammar in Use. 2nd edition. CUP
Longman Business English Dictionary. 2nd ed. 2007
Број часова активне наставе 4
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Остали
часови
Методе извођења наставе
Комуникативни приступ: студенти кроз интеракцију с предавачем и међусобну интеракцију (pair / group
work) развијају језичке вештине, усвајају стручни вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом
нивоу владања језиком; користе Интернет ресурсе као извор материјала за припрему презентација
компанија, производа и сл.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени
30
практична настава
усмени
30
Колоквијум
20
Семинар (презентација)
10
5.2 Пословни енглески језик 2
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Пословни енглески језик 2
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из предмета Пословни енглески језик 1
Циљ предмета: Оспособљавање студената за разумевање стручних текстова и елементарну пословну
писану и усмену комуникацију
Исход: студенти ће овладати граматичким структурама енглеског језика, језичким вештинама и пословном
терминологијом на Б2 нивоу Заједничког европског референтног оквира; оспособиће се за самостално
изражавање и коришћење пословно-економске терминологије; за писање различитих врста пословних
докумената и писама (memos, reports, meeting minutes, orders, letters of enquiery, letters of complaint, итд); за
обављање пословних телефонских разговора, пословно преговарање, учествовање и вођење састанака, и сл.
Садржај предмета:
Пословни телефонски разговори: поздрављање, прибављање информација, остављање порука, кључне
речи и фразе
Пословно преговарање: припрема и фазе преговарања; кључне речи и фразе
Пословни састанци: припрема, учествовање (узимање речи, изношење предлога, изношење мишљења,
слагања и неслагања, и сл.), председавање састанцима, кључне речи и фразе
Пословна документа и пословна писма: меморандуми, извештаји, записници, поруџбине, уговори,
банкарске менице и сл.
Литература
1.
2.
3.
4.
Brook-Hart G. 2007. Business Benchmark Advanced. CUP
Mascull, B. 2004. Business Vocabulary in Use. Advanced. CUP
Taylor S. 2004. Model Business Letters, Emails & Other Business Documents. Prentice Hall
Longman Business English Dictionary. 2nd ed. 2007
Број часова активне наставе 4
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Остали
часови
Методе извођења наставе
Комуникативни приступ: студенти кроз интеракцију с предавачем и међусобну интеракцију (pair / group
work) развијају језичке вештине, усвајају стручни вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом
нивоу владања језиком; користе Интернет ресурсе као извор материјала за припрему презентација
компанија, производа, писање пословних докумената и пословних писама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени
30
практична настава
усмени
30
колоквијум
20
(семинар) писање пословног
10
документа
5.2. Пословни енглески језик 3
Студијски програм: „Енглески језик и књижевност“
Назив предмета: Пословни енглески језик 3
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит Пословни енглески језик 2
Циљ предмета:
Даље развијање вештина аудирања, говора, читања и писања на енглеском језику, што приближно одговара
нивоу Б1 према Заједничком европском оквиру за живе језике. Постизање језичке компетенције у оквиру
различитих стручних текстуалних жанрова. Овладавање структурама неопходним за комуницирање са
стручњацима из различитих области.
Исход предмета:
Студент влада вештинама читања, писања, слушања и говора на нивоу Б1 Заједничког европског оквира за
зиве језике и на том нивоу користи лексику и граматичке јединице обрађене у уџбенику. Познаје
карактеристике стручне терминологије, користи стручне речнике и може самостално да припреми краће
излагање.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Теме према локацијама из уџбеника у којима су заступљене oдговарајуће граматичке структуре енглеског
језика ( Modal Verbs. Noun Compounds and Noun Phrases. Future Perfect Tense. Future Progressive Tense.
Relative Clauses. Dependent Prepositions.)
Вокабулар у складу са темама из уџбеника (Globalization. Brands. Advertising. Accounting. Cheques. Card
Payments. Money Transfers.)
Практична настава: Вежбе
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина.
Писање ( Press Release, Promotional Leaflet)
Литература:
D.Cotton, D.Falvey, S.Kent, Intermediate Business English, New Edition, Longman, 2006.
M.Radosavljevic, English in Foreign Trade Banking and Finance, cetvrto dopunjeno izdanje, Udruženje naučnih i
stručnih prevodilaca Srbije, Beograd, 2004.
Longman Business English Dictionary, London, 2008.
R. Murphy, English Grammar in Use, Third Edition, Cambridge, 2007.
Интернет ресурси на енглеском језику..
Остали часови
Број часова активне наставе: 4
Други облици наставе:
Предавања: 2 Вежбе: 2
Студијски
истраживачки
рад:
Методе извођења наставе:
Комуникативна интерактивна метода. Настава се изводи у облику часова предавања и вежби.
Кроз интеракцију са предавачем и медјусобну интеракцију студенти развијају вештине читања,
говора, аудирања и писања, усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу
владања језиком, а према материјалу који пружају одговарајући уџбеници. Студенти користе
интернет-ресурсе на енглеском језику и на основу тога припремају самостални рад који
презентују на часовима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
10
усмени испт
40
колоквијум-и
10
Презентација самосталног
10
рада
5.2. Пословни енглески језик 4
Студијски програм: Енглески језик и књижевност
Назив предмета: Пословни енглески језик 4
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит Пословни енглески језик 3
Циљ предмета:
Даље развијање вештина аудирања, говора, читања и писања на енглеском језику, што приближно
одговара нивоу Б2 према Заједничком европском оквиру за живе језике. Постизање језичке компетенције
у оквиру различитих стручних текстуалних жанрова. Овладавање структурама неопходним за
комуницирање са стручњацима из различитих области.
Исход предмета:
Студент влада вештинама читања, писања, слушања и говора на нивоу Б2 Заједничког европског оквира
за живе језике и на том нивоу користи лексику и граматичке јединице обрађене у уџбенику. Познаје
карактеристике стручне терминологије, користи стручне речнике и може самостално да припреми краће
излагање..
Садржај предмета:
Теоријска настава
Теме према локацијама из уџбеника, усвајање и проширивање вокабулара у складу са темама које се
обрађују у уџбеницима (Money. Money Market Operations. Strategy. Leadership. Letters of Credit. Banking
Systems. Loan-Making.) Читање и разумевање аутентичних текстова из различитих области.
Практична настава: Вежбе
Увежбавање рецептивних и продуктивних језичких вештина.
Писање ( Summary. Action Minutes. Report.)
Литература:
D.Cotton, D.Falvey, S.Kent, Intermediate Business English, New Edition, Longman, 2006.
M.Radosavljević, English in Foreign Trade Banking and Finance, četvrto dopunjeno izdanje, Udruženje naučnih
i stručnih prevodilaca Srbije, Beograd, 2004.
Longman Business English Dictionary, London, 2008.
R.Murphy, English Grammar in Use, Third Edition, Cambridge, 2007.
Интернет ресурси на енглеском језику.
Остали
Број часова активне наставе 2
часови
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Комуникативна интерактивна метода. Настава се изводи у облику часова предавања и вежби. Кроз
интеракцију са предавачем и међусобну интеракцију студенти развијају вештине читања, говора,
аудирања и писања, усвајају вокабулар и граматичке јединице примерене њиховом нивоу владања
језиком, а према материјалу који пружају одговарајући уџбеници. Студенти користе интернет-ресурсе на
енглеском језику и на основу тога припремају самостални рад који презентују на часовима..
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
20
практична настава
10
усмени испт
20
колоквијум-и
30
Презентација самосталног рада
10
5.2. Савремени енглески језик 1
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Савремени енглески језик 1
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Консолидација претходних знања и вештина студената. Изједначавање нивоа језичких вештина. Стављање
акцента на развијање граматичке компетенције и ширење вокабулара.
Исход предмета:
Студенти ће разноврсним вежбама читања, писања, слушања и говорења, као и самосталним проучавањем
граматичких законитости, развити способност разумевања писаног и говорног дискурса, способност
писменог и усменог изражавања на енглеском језику и културолошку компетенцију. Студенти ће научити да
се користе различитим врстама помагала, нарочито речницима и граматичким приручницима, чиме ће се
оспособити за самостално учење. По завршетку курса, студенти ће бити на језичком нивоу Б2.
Садржај предмета:
Током курса се ради нормативна граматика енглеског језика (глаголска времена, кондиционали, модални
глалголи, пасив, управни говор итд.) Такође се интензивно ради на проширивању вокабулара с посебним
освртом на колокације, предлошке фразе, идиоматске изразе и сл. Увежбавају се и развијају све језичке
вештине – рецептивне: слушање и читање, као и продуктивне: говор и писање. Поред уџбеника, користе се
аутентични материјали (текстови из штампе, одломци из модерних књижевних дела, аудио и видео записи и
сл.) Будући да вежбе често захтевају интеракцију међу студентима, заступљени су групни рад, рад у пару,
као и учествовање целе групе. На индивидуалним консултацијама прати се напредовање студената у учењу
језика и дају им се упутства за самостални рад.
Литература:
 Haines, Simon and Stenjart, Barbara. 1996. FCE Masterclass SB, NJB(U1-7). Oxford: Oxford University
Press
 Vince, Michael. 1998. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.
 McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity. 2001. English Vocabulary In Use (Upper-intermediate).
Cambridge University Press
 Oxford Collocations, Dictionary for Students of English, Oxford University Press, 2002
 Било који једнојезични речник (Longman, Oxford)
Остали
Број часова активне наставе 5
часови
Предавања: 1
Вежбе: 4
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
Практична настава
10
усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и
5.2. Савремени енглески језик 2
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Савремени енглески језик 2- Фонологија
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 12
Услов: положен испит Савремени енглески језик 1
Циљ предмета:
Циљ курса је да даље развија способности студената да разумеју писани и говорни дискурс, као и
способност писменог и усменог изражавања на енглеском језику. Активни вокабулар и правилна
употреба граматичких структура се доводи на виши ниво од СЕЈ 1. Стицање општих знања из фонетике
као лингвистичке дисциплине. Студенти стичу знања и вештине потребне за исправну поставку и
артикулацију гласова стандардног британског и америчког енглеског варијетета.
Исход предмета:
Компетенција и вештине стечене кроз СЕЈ 1 се подразумевају. Вештина усменог изражавања – студент
може јасно, детаљно и систематично опистаи, презентовати. Вештина писања – студент може написати
разумљив, аргументован и добро организован текст на задату тему (до 250 речи). Очекује се да студент
добро влада језичким структурама, а да повремене грешке уме да препозна и самостално исправи.
Општа језичка компетенција је на Б2+ нивоу до Ц1. Правилна артикулација гласова у енглеском језику.
Правилна интонација и ритам. Опште знање фонетике.
Садржај предмета:
Садржај СЕЈ 1 се наставља и надопуњава кроз СЕЈ 2 интензивним радом на развијању језичких вештина
говора и писања. Вежба се флуентност и даље се развијају вештине и стратегије за самостално учење и
критичко оцењивање сопственог напретка. Културолошки аспекти употребе језика. Фонетика. Глас/фон.
Интернационални фонетски алфабет. Артикулаторна фонетика. Акустичка фонетика. Говорни процес.
Говорни систем. Систем производње гласова. Груписање гласова. Артикулација сугласника. Место
артикулације. Начин артикулације. Прости и сложени сугласници. Артикулација самогласника. Прости
самогласници. Кратки и дуги самогласници. Дифтонзи. Основни параметри за опис самогласника.
Супрасегементали. Интонација. Функиције интонације у енглеском језику. Тонска јединица. Проблеми у
анализи облика интонације.
Литература:
 Haines, Simon and Stenjart, Barbara. 1996. FCE Masterclass SB, NJB (U8-14). Oxford: Oxford
University Press
 Vince, Michael. 1998. First Certificate Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.
 McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity. 2001. English Vocabulary In Use (Upper-intermediate).
Cambridge University Press
 Oxford Collocations, Dictionary for Students of English, Oxford University Press, 2002
 Било који једнојезични речник (Longman, Oxford)
 Ladefoged, P. 1993. A course in Phonetics. Nenj York: Harcourt Brace Jovanovich
 Roach, Peter. 1991. English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
Остали
Број часова активне наставе 7
часови
Предавања: 2
Вежбе: 5
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
Практична настава
10
усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и
5.2. Савремени енглески језик 3
Студијски програм: Основне академске студије АНГЛИСТИКЕ
Назив предмета: Савремени енглески језик 3 - Морфологија
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 12
Услов: положен испит Савремени енглески језик 2
Циљ предмета:
Циљ курса је даље развијање способности студената да разумеју писани и говорни дискурс, као и
способност писменог и усменог изражавања на енглеском језику. Проширивање знања о одређеним
језичким структурама са посебним нагласком на до тада обрађене граматичке теме.
Кад је реч и морфологији циљ курса је оспособљавање студената за разумевање и препознавање
морфолошких структура, као и њихова правилна примена у говорном и писаном енглеском језику
Исход предмета:
Компетенција и вештине стечене кроз СЕЈ 2 се подразумевају. Студент може да разуме сложеније
језичке структуре и да их правилно употребљава у усменом и писменом изражавању. Очекује се да
студент добро влада вокабуларом и језичким структурама и повремене грешке самостално исправи.
Општа језишка компетенција је на Ц1 нивоу.
Садржај предмета:
Садржај СЕЈ 2 се наставља и допуњава кроз СЕЈ 3 интензивним радом на развијању свих језичких
вештина. Вежба се флуентност и тачност у изражавању на Ц1 нивоу знања језика. Посебна пажња се
посвећује комплекснијим граматичким структурама, идиоматским изразима и фразалним глаголима.
Даље развијање вештина и стратегија потребних за самостално учење и критичко оцењивање сопственог
рада и напретка.
Садржај теоријске наставе се састоји из предавања о морфолошким јединицама и структурама. Пажња се
посвећује и комплекснијим граматичким структурама, идиоматским изразима и фразалним глаголима.
Практична настава се састоји у вежбањима везаним за теоријску наставу, дакле у примени свега
наученог везаног за морфолошке јединице и структуре.
Литература:
 Aspinall, Tricia and Capel, Annette. 1999. CAE Masterclass SB, NJB(U1-4). Oxford: Oxford
University Press
 Vince, Michael. 1994. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.
 McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity. 2002. English Vocabulary In Use (Advanced). Cambridge
University Press
 Hewings, Martin. 1999. Advanced Grammar In Use. Cambridge University Press
 Oxford Idioms, Dictionary for Learners of English, Oxford University Press, 2001
 Oxford Phrasal Verbs, Dictionary for Learners of English, Oxford University Press, 2001
 Било који једнојезични речник (Longman, Oxford)
 Quirk, Randolph & Greenbaum, Sidney. 1990. A Student’s Grammar of the English Language.
Addison NJesley Longman Limited
 Alexander, L. G. 1988. Longman English Grammar. Longman Group UK Limited
 Eastwood, John. 1999. Oxford Practice Grammar. Oxford University Press
Остали
Број часова активне наставе 7
часови
Предавања: 2
Вежбе: 5
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активност у току предавања
10
писмени испит
30
Практична настава
10
усмени испит
30
Колоквијум-и
Семинар-и
20
5.2. Савремени енглески језик 4
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Савремени енглески језик 4 - Синтакса
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 12
Услов: положен испит Савремени енглески језик 3
Циљ предмета:
Циљ курса је даље развијање способности студената да разумеју писани и говорни дискурс, развијање
култоролошке компетенције као и способности аналитичког и критичког мишљења. Активни вокабулар
и правилна употреба граматичких структура се доводи на виши ниво у односу на СЕЈ 3. Студенти ће
бити оспособљени за разумевање и препознавање синтаксичких структура, као и њихову правилну
примену у говорном и писаном енглеском језику
Исход предмета:
Компетенција и вештине стечене кроз СЕЈ 3 се подразумевају. Студент може да разуме дуже комплексне
текстове у различитим регистрима и да их анализира са нагласком на развијању аналитичког и
критичког размишљања. Очекује се да студент добро влада вокабуларом и језичким структурама и
повремене грешке самостално исправи. Студент може да идентификује и разуме различите
културолошке аспекте употребе језика. Општа језичка компетенција је на Ц1+ нивоу.
Садржај предмета:
Садржај СЕЈ 3 се наставља и допуњава кроз СЕЈ 4 интензивним радом на развијању свих језичких
вештина. Развијање језичке компетенције у писменом и усменом изражавању, као и даље развијање
вештина и стратегија потребних за самостално учење и критичко оцењивање сопственог рада и
напретка. Развијање језичке свесности. Пажња се посвећује и комплекснијим граматичким структурама,
идиоматским изразима и фразалним глаголима. Курс је замишљен као преглед структуре различитих
врста фраза у енглеском језику, који обухвата њихову детаљну анализу и опис. Први део курса
представља увод у основне појмове који се користе у синтаксичким анализама, док су у преосталих пет
делова курса фокуси на, редом, именској, глаголској, придевској, прилошкој и предлошкој фрази.
Посматрају се и односи између елемената фраза, нарочито модификација и комплементација.
Литература:
 Aspinall, Tricia and Capel, Annette. 1999. CAE Masterclass SB, NJB(51-8). Oxford: Oxford
University Press
 Vince, Michael. 1994. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.
 McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity. 2002. English Vocabulary In Use (Advanced). Cambridge
University Press
 Henjings, Martin. 1999. Advanced Grammar In Use. Cambridge University Press
 Oxford Idioms, Dictionary for Learners of English, Oxford University Press, 2001
 Oxford Phrasal Verbs, Dictionary for Learners of English, Oxford University Press, 2001
 Било који једнојезични речник (Longman, Oxford)
 Quirk, R. & S. Greenbaum (1997). A University Grammar of English. Longman.
 Leech, G. & J. Svartvik (1996). A Communicative Grammar of English. Longman.
 Collins Cobuild English Grammar. (1997). HarperCollins Publishers, London.
Остали
Број часова активне наставе 7
часови
Предавања: 2
Вежбе: 5
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
Практична настава
10
усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
5.2. Савремени енглески језик 5
Студијски програм: „Енглески језик и књижевност“
Назив предмета: Савремени енглески језик 5
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: положен испит Савремени енглески језик 4
Циљ предмета:
Циљ курса је даље усвршавање свих језичких система и вештина код студената кроз предавања и разне
типове вежбања. Постизање вишег нивоа компетентности студената остварује се кроз разноврсне и
смисаоне активности путем којих се вежбају и усвајају језичке структуре, изговор, лексика, стилови
писања, комуникативне вештине, као и вештине слушања и читања. Употреба когнитивних и
метакогнитивних стратегија приликом анализирања, тумачења и превођења текста, употребе
граматичких конструкција и разматрања писаног и говорног дискурса у оквиру овог курса посебно је
наглашена.
Исход предмета:
Примена стеченог знања у писаној и говорној комуникацији, као и способност разумевања, анализирања
и тумачења различитих језичких стилова и књижевних жанрова јесу основна обележја овог курса. У
складу са циљем предмета и активностима које се примењују, од студената се очекује висок ниво
комуникативне и језичке компетентности. Студенти би требало да добро владају свим језичким
системима и вештинама, као и да буду у стању да писмено и усмено преводе књижевне текстове.
Општа језичка компетенција требало би да одговара Ц1.1 нивоу.
Садржај предмета:
Садржај СЕЈ 5 се наставља и допуњава на СЕЈ 4 интензивним вежбањем свих језичких вештина и
система. Осим усавршавања језичких система, вештина, течности и тачности у говору и писању,
студенти у оквиру овог предмета савлађују и технике превођења тако што вежбају вештину усменог и
писменог превођења служећи се разним моделима и одговарајућим текстовима. Посебна пажња
посвећује се идиоматским изразима, фразалним глаголима, хипотетичкој употреби глаголских времена,
релативним клаузама, употреби модала, инверзији, језичким регистрима, итд. Разматрају се типичне
грешке које студенти праве у писању и говору, и задају се задаци кроз које се ове грешке исправљају.
Литература:
 Aspinall, Tricia and Capel, Annette. 1999. CAE Advanced Masterclass SB, NJB(U8-14). Oxford:
Oxford University Press
 Vince, Michael. 1994. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.
 Road to Reading; American Short Stories for Reading Pleasure. 1998. compiled by Anna Maria
Malkoq. NJashington: English Teaching Division.
 Ondatje, Michael. 1993. The English Patient. Nenj York: Vintage International
 Hornby, A, S. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press
Број часова активне наставе 5
Предавања: 1
Вежбе: 4
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
Практична настава
10
усмени испит
20
Колоквијум-и
30
Семинар-и
5.2. Савремени енглески језик 6
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Савремени енглески језик 6
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: положен испит Савремени енглески језик 5
Циљ предмета:
Циљ курса је даље усвршавање свих језичких система и вештина код студената кроз предавања и разне
типове вежбања. Постизање вишег нивоа компетентности студената остварује се кроз разноврсне и
смисаоне активности путем којих се вежбају и усвајају језичке структуре, изговор, лексика, стилови
писања, комуникативне вештине, као и вештине слушања и читања. Употреба когнитивних и
метакогнитивних стратегија приликом анализирања, тумачења и превођења текста, употребе
граматичких конструкција и разматрања писаног и говорног дискурса у оквиру овог курса посебно је
наглашена.
Исход предмета:
Примена стеченог знања у писаној и говорној комуникацији, као и способност разумевања, анализирања
и тумачења различитих језичких стилова и књижевних жанрова јесу основна обележја овог курса. У
складу са циљем предмета и активностима које се примењују, од студената се очекује висок ниво
комуникативне и језичке компетентности. Студенти би требало добро да владају свим језичким
системима и вештинама, те да буду у стању да писмено и усмено преводе књижевне текстове. Општа
језичка компетенција требало би да одговара Ц1.1 нивоу.
Садржај предмета:
Садржај СЕЈ 6 се наставља и допуњава на СЕЈ 5 интензивним вежбањем свих језичких вештина и
система. Осим усавршавања језичких система, вештина, течности и тачности у говору и писању,
студенти у оквиру овог предмета савлађују и технике превођења тако што вежбају вештину усменог и
писменог превођења служећи се разним моделима и одговарајућим текстовима. Посебна пажња
посвећује се идиоматским изразима, фразалним глаголима, хипотетичкој употреби глаголских времена,
релативним клаузама, употреби модала, инверзији, језичким регистрима, итд. Разматрају се типичне
грешке које студенти праве у писању и говору, и задају се задаци кроз које се ове грешке исправљају.
Литература:
 Aspinall, Tricia and Capel, Annette. 1999. CAE Advanced Masterclass SB, WB(U8-14). Oxford:
Oxford University Press
 Vince, Michael. 1994. Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan Ed.
 Road to Reading; American Short Stories for Reading Pleasure. 1998. compiled by Anna Maria
Malkoq. Washington: English Teaching Division.
 Ondatje, Michael. 1993. The English Patient. New York: Vintage International
 Hornby, A, S. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press
Остали
Број часова активне наставе 6
часови
Предавања: 1
Вежбе: 5
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току
10
писмени испит
30
предавања
Практична настава
10
усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и
5.2. Савремени енглески језик 7
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Савремени енглески језик 7
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: положен испит Савремени енглески језик 6
Циљ предмета:
даље усавршавање језичких вештина и утврђивање језичких система; проширивање лексике и даљег
усавршавања изговора.
Исход предмета:
студенти би требало да буду у стању да обаве успешну усмену и писану комуникацију на тачном,
течном и адекватном енглеском јеику. Од студената се очекује висок ниво комуникативне компетенције
као и њеног виталног дела –језичке компетенције.
Садржај предмета:
Интеграција језичких вештина: читање с разумевањем текстова различитих стилова, остваривање
успешне усмене комуникације, овладавање писаном комуникацијом формалног и неформалног типа као
и писање мисаоног и литерaрног есеја. Акценат је на течном изражавању уз правилну употребу
одговарајуће лексике, идиома, фразалних глагола, колокација, језичког регистра
Литература:




Proficiency Masterclass,Aspinell,T. and Cappel A.,Oxford,OUP
Discover English, Bolitho and Tomlinson
Dictionary of Britain, Adrian Room,Oxford,OUP
Dictionary of English Language and Culture, Longman
Број часова активне наставе 5
Предавања: 1
Вежбе: 4 Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
Практична настава
10
усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и
5.2. Савремени енглески језик 8
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Савремени енглески језик 8
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: положен испит Савремени енглески језик 7
Циљ предмета:
даље усавршавање језичких вештина и утврђивање језичких система; проширивање лексике и даљег
усавршавања изговора.
Исход предмета:
студенти би требало да буду у стању да обаве успешну усмену и писану комуникацију на тачном,
течном и адекватном енглеском јеику. Од студената се очекује висок ниво комуникативне компетенције
као и њеног виталног дела –језичке компетенције.
Садржај предмета:
Интеграција језичких вештина: читање с разумевањем текстова различитих стилова, остваривање
успешне усмене комуникације, овладавање писаном комуникацијом формалног и неформалног типа као
и писање мисаоног и литерapног есеја. Акценат је на течном изражавању уз правилну употребу
одговарајуће лексике, идиома, фразалних глагола, колокација, језичког регистра
Литература:
Proficiency Masterclass, Aspinell,T. and Cappel A., Oxford,OUP
Discover English, Bolitho and Tomlinson
Dictionary of Britain, Adrian Room,Oxford,OUP
Dictionary of English Language and Culture, Longman
Број часова активне наставе 5
Предавања: 1
Вежбе: 4 Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
Практична настава
10
усмени испит
30
Колоквијум-и
20
Семинар-и
5.2. Семантика енглеског језика 1
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Семантика енглеског језика 1
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Упознавање са савременим теоријским поставкама семантичке анализе са посебним освртом на семантику
реченице и исказа.
Исход предмета:
Усвајање основних теоријских поставки савремене семантичке анализе, оријентација у примени појединих
теорија и оспособљеност за примену методологије логичке и прагматичке анализе реченице и исказа.
Садржај предмета:
Семантика као лингвистичка дисциплина.
Основни правци у савременој лингвистичкој семантици.
Логичке и лингвистичке теорије значења.
Структура језичког знака и значење.
Однос семантике и прагматике.
Реченица и исказ.
Значење реченице и смисао исказа.
Компоненте плана садржаја реченице: пропозиција, типологија пропозиција.
Модус и диктум.
Предикатско-аргументска структура и семантичке улоге.
Референција.
Диксис.
Неасертивне компоненте у смисаоној структури исказа: пресупозиције, импликатуре, модални оквир.
Илокутивни показатељи.
Субјективна модалност.
Литература:
1.
2.
Leech, G. N. (1978). Semantics. Penguin; Lyons, J. (1977) Semantics, Cambridge. Cambridge University
Press; Lyons, J. (1981). Language and Linguistics. Cambridge University Press;
Palmer, F. R. (1993). Semantics. Second edition. Cambridge University Press.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активност у току предавања
10
писмени испит
60
Практична настава
10
усмени испит
Колоквијум-и
10
Семинар-и
10
5.2. Социологија
Врста и ниво студија: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Социологија
Шифра предмета:
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студенти схвате опште појмове о друштву којима се објашњава суштина процеса промене
друштвених структура уз настајње нових институција и нових облика друштвених уређења у савременом
глобалном друштву.
Исход:
Студенти ће бити оспособљени да, захваљујући теоријским и практичним знањима, идентификују, разумеју и
анализирају основне појаве у друштву, односно да схвате суштину и смисао друштвених процеса у друштву и у
колективима у којима ће радити као дипломирани професори енглеског језика и књижевности.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
 Појам и предмет социологије
 Друштвена структура и друштвене групе
 Брак и породица, етничке заједнице.
 Елита
 Друштвена моћ
 Држава

Право

Политика и политичке странке

Друштвени покрети и интересне групе

Друштвена стратификација (класе, сталежи, слојеви и њихова отвореност за друштвено напредовање)

Култура. Културне потребе. Културна политика.

Религија и друштво
 Уметност и друштво

Наука и друштво

Морал

Образовање

Глобализација
Практична настава:
Посебна разрада поглавља: Културне потребе; Културна политика; Религија и друштво; Уметност и друштво;
Наука и друштво; Морал; Образовање; и Глобализација.
Литература:
1. Ентони Гиденс, Социологија, Београд: Економски Факултет, 2007.
2. Мајкл Хараламбос, Робин Хилд, Увод у социологију: избор тема. Нови Сад, 1994.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе:
Остали часови
Други облици наставе: 1
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, рад у групама и анализа семинарских радова на вежбама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
10
семинар-и
10
Укупно поена
поена
30
40
100
5.2. Српски језик 1
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Српски језик 1
Статус предмета:
Година:
Семестар:
обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Упознавање са настанком књижевног језика вуковског типа. Упућивање студената у фонетику и
морфологију.
Исход предмета:
Усвајање основних знања о јединицама изговора и разумевање начина њиховог функционисања у
језичком систему.
Стицање способности разликовања нормативног, стандардног од нестандардног у морфологији и
синтакси.
Стицање способности разликовања општег од посебног, категоријалног од појединачног у морфологији.
Оспособљавање за морфемску и морфолошку анализу.
Садржај предмета:
Историја развоја савременог српског књижевног језика. Дефинисање појмова фонетика, фонологија,
глас, фонема, алофон. Однос звука и значења. Дистинктивна функција фонеме. Фонеме као опозитивни
релативни и негативни ентитети. Акустичко-артикулационе особине гласова српског језика;
класификација гласова. Гласовни закони, апсолутне и релативне гласовне промене. Палатализација и
сибиларизација, једначење по месту творбе, гласовне промене, непостојано а, прелаз л у о,
дисимилација и асимилиација, превој вокала. Морфологија – основни морфолошки појмови: морфема и
реч. Врсте речи – променљиве и непроменљиве. Именице – врсте по значењу и граматичким
категоријама. Заменице. Придеви. Бројеви. Глаголи. Грађење и употреба глаголских облика. Рекција.
Непроменљиве врсте речи. Творба речи: основни модели творбе (деривација: суфиксација,
префиксација; слагање, конверзија, комбиновани тип). Лексикологија, фразеологија. Правопис.
Литература:
1. Ж. Станојчић, Љ. Поповић, Граматика српскога језика, Београд, Завод за уџбенике, 2010.
2. М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик I, Београд, Научна књига, 1970.
3. Р. Симић, Б. Остојић, Основи фонологије српскохрватског језика, Титоград, Побједа, 1981.
4. Б. Малмберг, Фонетика, Сарајево, Свјетлост, 1974.
5. Јакобсон, Шест предавања о звуку и значењу, Нови Сад, Књижевна заједница Новог Сада, 1986.
6. Иван Клајн, Граматика српског језика, Београд, Завод за уџбенике, 2006.
Број часова активне наставе: 2
Предавања: 2
Вежбе:
Остали часови
Други облици
наставе: 1
Студијски
истраживачки рад
Методе извођења наставе:
Вербално-текстуална и илустративно-демонстративна.
Оцена знања (максималан број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Активно присуствовање настави
10
Усмени испит
Колоквијум
30
Укупно:
100
1
Поена
60
5.2. Српски језик 2
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Српски језик 2
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен Српски језик 1
Циљ предмета:
Упознавање са структуром морфосинтаксичког система савременог српског језика и њеним темељним
законитостима . Упознавање и овладавање системским особеностима свих типова реченица савременога
српскога језика с логичкосемантичког, граматичког и комуникативног становишта
Исход предмета:
Овладавање морфосинтаксичким системом српскога језика, уз могућност примене знања на конкретном тексту
.
Овладавање знањима о моделима реченица српскога језика и њиховим исказним формама, уз могућност
примене тих знања на конкретне текстове.
Садржај предмета:
Појам синтаксе. Однос синтаксичких и морфолошких граматичких категорија. Морфолошка и синтаксичка
класификација врста речи. Категоријална и функционална транспозиција врста речи. Синтаксема као
минимална синтаксичка јединица. Синтаксичке валентности врста речи. Бинарне групe као минималне
синтаксичке структуре. Начини усложњавања бинарних група и настанак усложњених синтагматских
структура. Кондензација и номинализација. Синтакса падежа: функције и значења падежа типови падежних
опозиција. Независни падежи: номинатив и вокатив. Зависни падежи: генитив, датив, акузатив, инструментал
и локатив. Синтакса глаголских облика: употреба у реченици, глаголски вид, глаголска дијатеза, глаголско
време и глаголски начин. Синтакса временских глаголских облика српскога језика: презента, аориста,
имперфекта, плусквамперфекта, футура првог и футура другог. Индикативна, релативна и модална значења
временских глаголских облика. Референцијална и нереференцијална употреба глаголских облика. Временске
(наратолошке) транспозиције глаголских облика. Синтакса глаголских начина: потенцијала првог и другог,
императива и оптатива. Употребна интереференција временских и модалних глаголских облика. Синтакса
неличних глаголских облика: инфинитива, глаголских придева и глаголских прилога. Морфосинтакса и
теорија говорних чинова. Реченица као граматичка и комуникативна јединица: реченица и исказ. Проста
реченица и њени основни модели. Реченична парадигма: типологија реченица према комуникативном циљу,
према истинитосној вредности и модалности. Модели једночланих и двочланих реченица. Првостепени и
другостепени реченични чланови. Обавезни и факултативни реченични чланови. Линеаризација у простој
реченици. Однос између просте и сложене реченице. Негација у простој и сложеној реченици. Разграничење
субординације и координације у синтакси. Критеријуми класификације координираних реченица. Типови
координираних реченица и њихова семантичка структура: саставне, раставне, супротне и градационе реченице. Принципи класификације зависносложених реченица: функционални, формални и структурносемантички критеријум класификације. Типови зависносложених реченица: месне, временске, начинске,
поредбене, узрочне, последичне, условне, намерне, допусне, експективне, ексцептивне и пропратнооколносне. Линеаризација реченичних компонената. Функционална реченична перспектива.
Литература:
Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски језик II. Синтакса, Београд, 1991; Радоје Симић, Јелена
Јовановић, Српска синтакса I-II, Београд, 2002; Срето Танасић, Синтакса глагола, у: П. Пипер и др.,
Синтакса савременога српског језика: проста реченица, Београд-Нови Сад, 2004; Јован Вуковић, Синтакса
глагола, Сарајево, 1967; Милош Ковачевић, Кроз синтагме и реченице, Сарајево, 1992; Милош Ковачевић,
Синтакса сложене реченице, Београд, 1998.
Остали
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Други облици наставе: 1
Студијски истраживачки часови
Вежбе: 0
рад:
Методе извођења наставе: Вербално-текстуална и илустративно-демостративна
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
10
колоквијум-и
20
Укупно
100
5.2. Студије америчке културе
Студијски програм : Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Студије америчке културе
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Стицање општег знања о цивилизацији и култури, као и специфичног знања о америчкој
цивилизацији и култури.
Исход предмета
Оспособљеност студената за културолошку анализу елемената америчке културе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Релевантни културни феномени савремене Америке посматрају се у садашњем тренутку, а затим
се трасирају њихови корени кроз историју Сједињених Америчких Држава. Тежиште је на
књижевности кроз коју се манифестују сви фундаментални феномени културе, са освртом на
значај појаве филма и позоришта као најдруштвенијег од свих облика културе па стога најбољег
индикатора водећих идеја сваког времена. Посебан осврт је посвећен музици, од појаве џеза до
популарне музике и културе, нарочито у периоду шездесетих година двадесетог века. Анализира
се ратна/антиратна култура у америчком друштву.
Практична настава:
Примена теоријских знања о америчкој култури на декодирање културних феномена кроз анализу
књижевних и других дела: позоришних представа, филмова, музике, визуелне уметности,
медијских презентација.
Литература
1. Bryn O’Callaghan, An Illustrated History of the USA, Longman,1990.
2. Goldfield, D. et al., eds, The American Journey, A History of the United States, Volumes I and II,
Prentice Hall, Nj, 2002.
3. Teacher’s Material.
Број
часова
активне Теоријска настава: 2
наставе: 2
Методе извођења наставе: предавања
Предиспитне обавезе
Практична настава: 1
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
10
20
писмени испит
усмени испт
..........
поена
70
5.2. Студије британске културе
Студијски програм : Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Студије британске културе
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов:
Циљ предмета
Стицање општег знања о цивилизацији и култури, као и специфичног знања о британској
цивилизацији и култури.
Исход предмета
Оспособљеност студената за културолошку анализу елемената британске културе.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Проучавају се извори и узроци садашње мултикултуралне британске заједнице. Посебан освртом
на културни утицај који је енглески колонијализам имао како на Велику Британију, Индију,
Аустралију, Јужну Африку, Канаду и друге некадашње колоније. Теоријски преглед значајних
дешавања која су у двадесетом веку утицала на свест народа. Неки значајни догађаји у савременој
британској култури као рефлекс историјских догађања.. Многобројни варијетети енглеског језика.
Легенде и митови;, њихов одраз у модерном свету. Велика Британија у медијима, књигама и
публицистичкој штампи. Велика Бризанија у филмском стваралаштву. Изучавање такозване
поткултуре и њених манифестација међу данашњом британском омладином.
Практична настава:
Примена теоријских знања о британској култури на декодирање културних феномена кроз анализу
књижевних дела, филмова, музике, визуелне уметности, медијских презентација и осталих
производа културе.
Литература
1.McDowall, David, An Illustrated History ofBritain,Longman, 2009
Storry, Mike and Peter Childs, eds. British Cultural Identities, Routledge, 2005
Teacher's Material
Практична настава: 1
Број
часова
активне Теоријска настава: 2
наставе: 3
Методе извођења наставе:
дијалошка, монолошка, демонстрационо-илустративна, панел
дискусије, радионице
Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
[email protected]
10
20
писмени испит
усмени испит
поена
70
5.2. Шекспир
Студијски програм : Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Шекспир
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са најважнијим драмама и идејама Вилијема Шекспира, највећег писца западне
цивилизације, са њиховим значајем за енглеску и светску књижевност и њиховом релевантношћу за
савремени живот.
Исход предмета
Дубинско разумевање Шекспировог дела које је уграђено у темеље западне цивилизације.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Шекспирова одабрана драмска дела – приказ драмске радње и драмске структуре са нагласком на
заплету и значењу; постављање драма у жанровски и историјски контекст.
Главне теме у Шекспировом стваралаштву и њихова релевантност за данашње време и свакодневни
живот: историја, појединачна свест и савест; имплицитна критика рата и насиља у историјским
драмама; шекспиријанска комедија као драматизација тријумфа света жеље; одговорност, морал и срећа
у проблемским драмама; трагедије љубави: љубав као херојски избор; љубав, знање и власт у
Шекспировим романсама; Шекспирове четири велике трагедије: трагички избор и самоспознаја.
Литература
Веселин Костић, Стваралаштво Виљема Шекспира I и II, СКЗ, Београд,1994.
Изабране драме: King John, As You Like It, Measure for Measure, Hamlet, Othello King Lear, Macbeth, The
Tempest.
Теоријска настава: 1
Број часова активне наставе: 3
Методе извођења наставе: предавања
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Практична настава: 2
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20
писмени испит
усмени испит
..........
поена
70
5.2. Шпански језик 1
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Шпански језик 1
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Овладавање основним појмовима шпанског језика и основним језичким вештинама
Исход предмета:
Усвајање језичке компетенције на поднивоу А1-2 нивоа А1 Заједничког европског референтног оквира за живе
језике (овладавање основним рецептивним и продуктивним језичким вештинама)
Садржај предмета:
Теоријска настава
Уводно предавање – шпански језик, књижевност и цивилизација
* Абецеда, правила читања, главни и редни бројеви
* Граматички род и чланови; слагање придева и именица
* Индикатив презента трију конјугација, глагола ser и estar и неправилних глагола
* Показни придеви, квалификативи, присвојни придеви и заменице, неодређени придеви и заменице, упитне
заменице, компарација придева
* Упитне речце ¿Cómo/Cuánto/Dónde/Qué/Quién
* Контраст hay/está-n; muy/ mucho
* Предлози en и a са глаголима кретања
* Директни и индиректни објекат
* Прилози también/ tampoco
* Конструкције estar/seguir + gerundio; ir a/ pensar/ preferir/ querer/ poder/ hay que/ tener que/ deber + infinitivo
Практична настава
 Комуникационе ситуације: представљање и упознавање, пошта, бар, позориште, аутобуска станица, итд.
 Читање новинских текстова
 Вежбање основне кореспонденције
 Интерактивне мултимедијалне вежбе: граматичке и лексичке вежбе на примерима шпанске музике
 Увод у шпанску културу и уметност кроз гледање филмова о шпанским градовима и инсерата из савремених
шпанских филмова
 Оспособљавање за претрагу шпанских интернет сајтова
 Оспособљавање за коришћење шпанске тастатуре на рачунару и употребу одговарајућих програма
(мултимедијални речници, спелинг чекер, итд.)
Литература:
 Equipo Prisma, Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma del alumno, Madrid,
Edinumen, 2004 (Unidades 1-10)
 Equipo Prisma, Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma de ejercicios, Madrid,
Edinumen, 2004 (Unidades 1-10)
 Castro, Francisca, Uso de la gramática española elemental, Edelsa
Остали
Број часова активне наставе 3
Предавања: 1
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски истраживачки часови
рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне методе
су презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у трајању од 45
минута.
Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
усмени испит
колоквијум-и
20
састав
10
100
5.2. Шпански језик 2
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Шпански језик 2
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Овладавање основним појмовима шпанског језика и основним језичким вештинама у складу са поднивоом А1-2
нивоа А1.
Исход предмета:
Усвајање језичке компетенције на поднивоу А1-2 нивоа А1 Заједничког европског референтног оквира за живе
језике. (овладавање основним рецептивним и продуктивним језичким вештинама)
Садржај предмета:
Теоријска настава
 Морфологија глагола: pretérito perfecto, imperativo afirmativo, pretérito indefinido, pretérito perfecto
 Прилози за време
 Везници текстуалне кохезије (y, pero, es decir, en primer lugar)
 Односне реченице
 Разлика ser/estar
 Глаголи кретања уз предлоге a, de, en
 Заменице директног и индиректног објекта
 Конструкције ¡qué+sustantivo+ tan/ más+ adjetivo!
 Краћи (апокорирани) облици придева bueno, malo, primero, tercero, grande
 Компаратив, суперлатив
 Индиректни говор
Практична настава
 Комуникационе ситуације: представљање и упознавање, пошта, бар, позориште, аутобуска станица, итд.
 Читање новинских текстова
 Вежбање кореспонденције
 Интерактивне мултимедијалне вежбе: граматичке и лексичке вежбе на примерима шпанске музике
 Увод у шпанску културу и уметност кроз гледање филмова о шпанским градовима и инсерата из савремених
шпанских филмова
 Оспособљавање за претрагу шпанских интернет сајтова
 Оспособљавање за коришћење шпанске тастатуре на рачунару и употребу одговарајућих програма
(мултимедијални речници, спелинг чекер, итд.)
Литература:
 Equipo Prisma, Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma del alumno, Madrid,
Edinumen, 2004 (Unidades 11-12)
 Equipo Prisma, Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma de ejercicios, Madrid,
Edinumen, 2004 (Unidades 11-12)
 Equipo Prisma, Prisma continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2. Prisma del alumno, Madrid,
Edinumen, 2004 (Unidades 1-6)
 Equipo Prisma, Prisma continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2. Prisma de ejercicios, Madrid,
Edinumen, 2004 (Unidades 1-6)
 Castro, Francisca, Uso de la gramática española elemental y intermedio, Edelsa, 1997.
Остали
Број часова активне наставе 3
часови
Предавања: 1
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне методе
су презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у трајању од 45
минута. Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
40
практична настава
усмени испит
30
колоквијум-и
20
састав
100
5.2. Шпански језик 3
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Шпански језик 3
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Овладавање појмовима шпанског језика и језичким вештинама у складу са поднивоом В1-1 нивоа В1.
Исход предмета:
Усвајање језичке компетенције на поднивоу B1-1 нивоа B1 Заједничког европског референтног оквира за живе
језике (овладавање основним рецептивним и продуктивним језичким вештинама)
Садржај предмета:
Теоријска настава
 Mорфологија глагола: pretérito imperfecto; futuro imperfecto; imperativo afirmativo y negativo; presente de
subjuntivo; pretérito pluscuamperfecto de indicativo; imperativos fosilizados (venga, vamos, mira)

Конструкције soler+ infinitivo; antes de/ después de/ hace/ desde hace/durante; si+presente de indicativo+futuro
imperfecto; imperfecto) + gerundio; soler (imperfecto)+infinitivo; еstar (imperfecto)+gerundio

Condicional simple

Изражавање изненађења; временски изрази
 Изрази и прилози за учесталост
Практична настава
 Комуникационе ситуације: представљање и упознавање, пошта, бар, позориште, аутобуска станица, итд.
 Читање новинских текстова
 Вежбање основне кореспонденције
 Интерактивне мултимедијалне вежбе: граматичке и лексичке вежбе на примерима шпанске музике
 Увод у шпанску културу и уметност кроз гледање филмова о шпанским градовима и инсерата из савремених
шпанских филмова
 Оспособљавање за претрагу шпанских интернет сајтова
 Оспособљавање за коришћење шпанске тастатуре на рачунару и употребу одговарајућих програма
(мултимедијални речници, спелинг чекер, итд.)
Литература:
 Equipo Prisma, Prisma continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2. Prisma del alumno, Madrid, Edinumen,
2004 (Unidades 7-12)
 Equipo Prisma, Prisma continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2.
Prisma de ejercicios, Madrid, Edinumen, 2004 (Unidades 7-12)
 Equipo Prisma, Prisma progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma del alumno, Madrid, Edinumen,
2004 (Unidades 1-3)
 Equipo Prisma, Prisma progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1.
Prisma de ejercicios, Madrid, Edinumen, 2004 (Unidades 1-3)
 Castro, Francisca, Uso de gramática española intermedio, Edelsa, 1997.
Остали
Број часова активне наставе 3
Предавања: 1
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски истраживачки часови
рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне методе
су презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у трајању од 45
минута.
Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
35
практична настава
усмени испит
25
колоквијум-и
20
састав
10
100
5.2. Шпански језик 4
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Шпански језик 4
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Овладавање појмовима шпанског језика и језичким вештинама на нивоу В1.
Исход предмета:
Усвајање језичке компетенције на поднивоу B1-2 нивоа B1 Заједничког европског референтног оквира за живе језике
(овладавање основним рецептивним и продуктивним језичким вештинама)
Садржај предмета:
Теоријска настава
 Moрфологија глагола: presente de subjuntivo (regular e irregular), futuro perfecto, participio pasado, condicional
smple, pretérito perfecto de subjuntivo
 Употреба субјунктива презента уз изразе: ojalá; espero/ deseo/ quiero que; quizás
 Конструкције: ¡por qué+condicional!; tener que (imperfecto)+infinitivo compuesto;a lo mejor+indicativo; lo más/
menos+adjetivo+es; ¿Querer+que+subjuntivo?; ¡Qué raro/ me extraña/ te agradezco+que+presente/pretérito
perfecto de subjuntivo!; Gracias por+infinitivo simple/compuesto
 Односне реченице
 Разлика у употреби индикатива и субјунктива
 Временске реченице са индикативом и субјунктивом
 Узрочне реченице
 Последичне реченице
 Кондиционалне реченице
 Перифразе: deber+infinitivo; tener que+infinitivo
Практична настава
 Комуникационе ситуације: представљање и упознавање, пошта, бар, позориште, аутобуска станица, итд.
 Читање новинских текстова
 Вежбање кореспонденције
 Интерактивне мултимедијалне вежбе: граматичке и лексичке вежбе на примерима шпанске музике
 Увод у шпанску културу и уметност кроз гледање филмова о шпанским градовима и инсерата из савремених
шпанских филмова
 Оспособљавање за претрагу шпанских интернет сајтова
 Оспособљавање за коришћење шпанске тастатуре на рачунару и употребу одговарајућих програма (мултимедијални
речници, спелинг чекер, итд.)
Литература:
 Equipo Prisma, Prisma progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma del alumno, Madrid, Edinumen,
2004 (Unidades 4-12)
 Equipo Prisma, Prisma progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1.
Prisma de ejercicios, Madrid, Edinumen, 2004 (Unidades 4-12)
 Castro, Francisca, Uso de gramática española intermedio, Edelsa, 1997.
Остали часови
Број часова активне наставе 3
Предавања: 1
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Методе извођења наставе:
Основне методе рада и изучавања су предавања (теоријска настава) и вежбе (практична настава), а помоћне методе су
презентације, семинарски радови и консултације. Предавања се изводе у блоковима од два часа у трајању од 45
минута. Примењује се интерактивни начин предавања са извођењем резимеа након излагања сваке наставне целине.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
35
практична настава
усмени испит
25
колоквијум-и
20
састав
10
100
5.2. Теорија књижевности
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Теорија књижевности
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета: Упознавање са најновијим достигнућима у теорији књижевности
Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталну анализу књижевних текстова
Садржај предмета:
Појам књижевности. Унутрашњи и спољашњи приступ у проучавању књижевности. Могућности и
сврха проучавања књижевности. Природа књижевности. Конотативност и денотативност. Функције
књижевности. Подела књижевности. Подела науке о књижевности: теорија књижевности, историја
књижевности и књижевна критика. Подручја теорије књижевности. и подручја историје књижевности.
Књижевност као документ о дијалектичком јединству текста, писца и читаоца. Књижевност као скуп
текстова међу текстовима. Појмови синхроније и дијахроније. Појмови стилске формације и стилског
комплекса. Филолошка анализа текста. Семиолошке концепције књижевности. Однос текста и
контекста. Могућности класификовања у књижевности. Уметничка и неуметнича књижевност.
Књижевно-научне и публицистичке врсте. Критеријуми разврставања уметничке књижевности. Усмена
и писана књижевност. Подела по језичком и националном принципу. Књижевне епохе и правци. Општа,
упоредна и национална књижевности. Светска књижевност. Појам стила. Реторика и стилистика. Учења
античких реторичара. Напуштање нормативне стилистике у 18. веку. Ново схватање стила. Описна
стилистика и схватање стила као израза индивидуалности. Стилске фигуре. Гласовне фигуре. Фигуре
речи. Фигуре мисли. Фигуре конструкције. Појам и природа стиха. Рашчлањивање стиха: слог, стопа,
акценатска целина. Системи версификације: квантитативна, силабичка, силабичко-тонска и тонска
версификација. Еуфонија, метар, ритам. Строфа и рима. Стални облици стихова и строфа. Слободни
стих. Књижевни родови и врсте. Појмови лирског, епског и драмског. Поезија, проза и драма. Лирска и
епска поезија. Опште одлике лирске поезије. Класификација лирике. Подела епске поезије. Опште
одлике епске поезије. Епске врсте. Подела епова. Лирско-епске врсте: поема, романса, балада.
Структура уметничке прозе. Тема, мотив, грађа, фабула, сиже, композиција, мотивација, лик,
приповедач, идеја. Једноставне прозне форме. Кратка прича, приповетка и новела. Роман. Настанак,
развој и типови романа. Опште карактеристике романа. Драмска књижевност. Историјски развој и
основне драмске врсте. Порекло и основне одлике трагедије. Карактеристике комедије и основни типове
комедиографске књижевности. Драма у ужем смислу. Структура драмског текста.
Литература:
Петар Милосављевић, Теорија књижевности, Београд 1997; Петар Милосављевић, Теорија
белетристике, Ниш 1993; Петар Милосављевић, Теоријска мисао о књижевности, Београд, 2007;
Миливој Солар, Теорија књижевности, Загреб, 1986; Речник књижевних термина (у редакцији Д.
Живковића), Београд 1985; Увод у књижевност (у редакцији Анте Стамаћа), Загреб 1986; Сувремене
књижевне теорије (приредио Мирослав Бекер), Загреб 1986; Повијест књижевних теорија (приредио
Мирослав Бекер), Загреб 1986; Милош Ковачевић, Граматика стилских фигура, Никшић 1995; Милош
Ковачевић, Стилске фигуре и књижевни текст, Београд 1999, Зденко Лешић, Теорија књижевности,
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2008.
Остали
Број часова активне наставе 3
часови
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испт
60
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Управљање људским ресурсима
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Управљање људским ресурсима
Статус предмета: изборни предмет
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Упознавање са теоријским концептом функционалног менаџмента према којем је човек најзначајнија
организациона вредност (ресурс), без којег није могућ успех чак и применом најсавршеније пословне стратегије.
Студенти ће у теоријском и практичном делу наставног процеса бити упознати са начином организовања и
функционисања пословног сектора за људске ресурсе, принципима избора, селекције, праћења, вредновања
кадрова и бриге о људима.
Исход предмета:
Оспособљеност судената да схвате сложеност људског ресурса као највеће вредности у свакој организацији и да
се оспособе за функције сарадње али и управљања људима у специфичним колективима у којима ће радити као
дипломирани професори енглеског језика и књижевнисти.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Дефинисање сложених синтагми „људски фактор“, „људски ресурси“, „кадровски менаџмент“ и „менаџмент
менаџмента“.
Сазнавање суштине и смисла концепта по којем је људски фактор најзначајнији у свим друштвеним процесима и
највећа организациона вредност у свим производним и непроизводним колективима.
Сазнавање принципа избора, селекције, праћења и вредновања кадрова.
Практична настава:
Студенти имају обавезу израде једног семинарског рада на одабрану и од наставника одобрену тему из области
људских ресурса, коришћењем шире литературе или других података са Интернета.
Литература:
Osnovna:
1. Др Мирослав Милутиновић, Менаџмент људских ресурса, СВЕН, Ниш, 2010.
2. Др Мирослав Милутиновић, Принципи менаџмента, УСЕЕ – УНИЈА ФАКУЛТЕТА ЈУГОИСТОЧНЕ
ЕВРОПЕ, Факултет за правне и пословне студије Нови Сад, 2009.
Помоћна:
1. The Oxford Handbook of Human Resource Management, Edited by Peter Boxall, John Purcell and Patrick Wright,
Oxford University Press, 2007.
2. Др Живка Пржуљ, Менаџмент људских ресурса, друго допуњено издање, Факултет за трговину и банкарство
„Јанићије и Даница Карић“, Београд, 2007.
3. Др Живота Радосављевић, Менаџмент менаџмента, Универзитет „Браћа Карић“, Београд, 1997.
Број часова активне наставе 2
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се реализује предавањима, вежбама, израдом семинарског рада (1), полагањем колоквијалног дела испита
(1) и усменим испитом.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
60
колоквијум-и
20
семинар-и
10
5.2. Увод у американистику
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Увод у американистику
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Предмет Увод у америчке студије има за циљ да упозна студенте са релевантним видовима америчке
цивилизације путем мултидисциплинарног поступка који комбинује академске домене историје, студија
културе, књижевности и социологије. Од студената се очекује да се упознају са значајним америчким
темама, да овладају основним појмовима везаним за област изучавања као и подигну језичку
компетентност на ниво који ће им омогућити разматрање датих тема.
Исход предмета:
Од студената се очекује да, по окончању курса:
Читају и дубински тумаче текстове од важности не само за одређени аспект историје и културе, него и за
језичку компетенцију у култури, усвоје основне појмове из различитих домена америчке и не само
америчке културе, стекну способност вишестраног приступа феноменима културе, изграде индивидуалну
способност исказивања новостеченог знања, самостално развијају своје познавање англофонских и
осталих култура.
Садржај предмета:
Теоријска настава
1. Општи увод 2. Нови свет, мит и откриће, Илустрација: из Марк Твејн, Живот на Мисисипију 3.
Пуританци, „Деца јутра“, Илустрација: Џонатан Едвардс, из “Грешници у рукама љутитог бога ” 4. Град
Човека, Илустрација: Ст. Џон де Кревкур, из “Писма једног америчког фармера,” Бенџамин Фрeнклин,
„Аутобиографија“ 5. Декларација независности , Илустрације: “Декларација независности,” Томас Пејн,
„Здрав разум“ 6. Први семестрални тест 7. Доба обичног човека 8. Две зараћене душе (Афроамеричко
питање), Илустрација: Избор из Афроамеричке поезије 9. Стаза прекршених обећања (Индијанско
питање), Илустрација: Томас Бергер, Мали велики човек 10. Граница , Илустрација: Ф. Џ. Тарнер, „Значај
границе у америчкој историји“ 11. Освајање Запада, студентски час 12. Обећана земља (имигрантско
питање) 13. Позлаћено доба 14. Модерна Америка, Илустрација: Фокнеров говор на додели Нобелове
награде за књижевност 15.Други семестрални тест
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Студентима се препоручује похађање предавања и активно учешће у настави. У циљу охрабривања
самосталног рада очекује се писани одговор (једна до две странице) на задату тему из америчке културе
и историје.
Литература:
Драгана Р. Машовић, Судбински снови. Увод у америчке студије, друго издање, Зограф, Ниш, 2007
Б. Калахан, Илустрована историја Сједињених Држава, Лонгман, Харлоу, 1997
Милнер, О Конор и Сендвајс, пр., Оксфордска историја америчког запада, Оксфорд Јуниверсити прес,
Њујорк, 1994
Малхерн, Ф, Култура метакултура, Ратлеџ, Лондон, 2000
Остали
Број часова активне наставе 4
часови
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Наставу прате филмскодокументационе илустрације, поуздане и релевантне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
практична настава
10
усмени испт
колоквијум-и
20
семинар-и
5.2. Увод у англистику
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Увод у англистику
Статус предмета: oбавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Предмет има за циљ да студентима пружи преглед општих карактеристика британске културе и друштва
смештених у историјски контекст.
Исход предмета:
Након завршеног курса, студенти би требало да буду упознати са релевантним историјско-културним
одликама говорне заједнице чији језик су започели да студирају.
Садржај предмета:
Преисторијска Британија; Британија под Римљанима;
Сеоба народа и долазак германских племена у Британију;
Англо-саксонска култура и друштвено уређење;
Христијанизација Енглеске;
Најезде Скандинаваца;
Опоравак под Алфредом и уједињење Енглеске;
Норманско освајање и последице;
Ратови са Шкотском, Велсом, Ирском и Француском;
Касни средњи век у Британији; Ренесанса у Британији;
Реформа цркве и отцепљење од Рима;
Успон Британије и почетак стварања колонијалног царства;
Ширење енглеског језика и културе изван матичног острва;
Амерички рат за независност и пораз Велике Британије;
Француска револуција и Наполеонови ратови у односу на Велику Британију;
Индустријска револуција у Великој Британији;
Викторијанско доба - Велика Британија као светска сила;
Први светски рат;
Међуратно доба;
Други светски рат;
Распад британског колонијалног царства;
Велика Британија у другој половини двадесетог века;
Енглески као светски језик.
Литература:
1.
2.
3.
Black, Jeremy. (2003). A History of the British Isles. London: Palgrave Macmillan; 2 edition.
Ђуковић-Ковачевић, Иванка. (1995). Историја Енглеске. Београд: Научна књига.
Oakland, John. (2006).British Civilization: An Introduction. London: Routledge; 6 edition.
Број часова активне наставе 4
Предавања: 2
Вежбе: 2
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Предавања, вежбе, дискусија са студентима, анализа семинарских радова и провера усвојених знања на
часовима. Консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
60
Практична настава
10
усмени испит
Колоквијум-и
20
Семинар-и
5.2. Увод у лингвистику
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Увод у лингвистику
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Стицање основних знања о најважнијим појмовима и терминима лингвистике, њеном
предмету проучавања и лингвистичким дисциплинама
Исход предмета: Стечена знања о језику и писму уопште, о усвајању и проучавању језика
омогућавају студентима боље разумевање лингвистичких дисциплина и језичких
истраживања, критички однос према различитим правцима у лингвистици ради праћења
наставе током студија и самостално проучавање лингвистичке литературе.
Садржај предмета:
Лингвистика и њен предмет; преглед развоја лингвистике; место језика у људском животу;
битна својства језика; функције језика; еволуција језика; настанак и развој писма; типови
језика; језици у свету; језичка сродност; језичке универзалије; ставови према језику; општа
структура језика; функционисање језика као система знакова; језичко стваралаштво;
фонетика; фонологија; граматички односи и категорије; врсте речи; приступи проучавању
граматике; морфологија; морфолошка структура речи; творба речи; синтаксичке јединице и
конструкције; лексикологија; структура речника; семантика; прагматика; говорни чинови;
структура разговора и текста; реторика и стилистика; раслојавање језика; дијалект и
социолект; језичка норма и стандардизација; правци у лингвистици.
Литература:
1.
2.
3.
4.
Бугарски, Р., Увод у општу лингвистику, Библиотека XX век; Чигоја штампа, Београд, 2003.
Ивић, М., Правци у лингвистици, 1-2, ; Библиотека XX век; Чигоја штампа , Београд, 2003.
Бугарски, Р., Језици, Библиотека XX век, књига 9, Чигоја штампа, Београд, 2003.
Кристал, Д., Енциклопедијски речник модерне лингвистике, Беогад, Нолит , 1995.
Број часова активне наставе: 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Методе извођења наставе:
Теоријска предавања. Презентације самосталних радова студената.
У току семестра студенти полажу два колоквијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
колоквијум
20
семинар 10
10
Остали часови
Поена
60
5.2. Увод у студије културе
Студијски програм: Основне академске студије „АНГЛИСТИКА“
Назив предмета: Увод у студије културе
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема услова
Циљ предмета:
Циљ предмета је увод у проблемско подручје знања које се, од почетка шездесетих година, назива
културалним. Kурс треба студентима да приближи основне теме везане за различите цивилизацијске и
културне основе европске цивилизације - античку и јудеохришћанску, да прати њихова преплитања са
европским традицијама у дугом периоду од старог века до савременог доба. Циљ курса је да кроз анализу
мита религије, уметности, идеја, институција и свакодневног живота, понуди студентима знање о
основним културним формама и историјским искуствима европске цивилизације, као и њеним
преплитањима са другим цивилизацијама.
Исход предмета:
Уз одређена дисциплинарна прожимања (књижевност, етнографија, социологија, теорија медија,
уметност, филозофија), говориће се о утицају културализма, семиотике, структурализма,
постструктурализма, и постколонијалног дискурса на развој културе. Студенти ће стећи основна знања да
критички приступају културним појавама.
Садржај предмета:
Појам културе. Античка култура као извор европске културе. Антички однос према држави. Развој
филозофије у античком периоду и њен утицај у каснијим културним токовима. Развој античке уметности
и њен одраз у култури Европе. Антички мит и античка књижевност као извор савремених културних
токова. Библија као основа културних рефлекса. Историјат настанка, утицај на културу истока и запада.
Однос према човеку у Библији. Ренесансна уметност. Микеланђело као основа ренесансних културних
тежњи. Утицај ренесансе на културна збивања европских држава. Просветитељство и Француска
револуција и њихове културне последице. Век романтизма, реализма и научног оптимизма. (19 век).
Почетак 20. века - научно-технолошки и културни преокрет . Модерна-постмодерна култура
Литература:
Pol Kartlidž: Kembridž, Antička Grčka, Stylos Art, Novi Sad, 2007.
Pol Lorens, Biblijski atlas, Mono i Manjana, Beograd, 2008.
Еуђенио Гарин, Човек ренесансе, CLIO, Београд, 2009.
Ratko Božović, Leksikon kulturologije, agencija MATIĆ, Beograd, 2010.
Библија, Глас цркве,Шабац, 2008.
Број часова активне наставе 3
Предавања: 2
Вежбе: 1
Други облици наставе:
Студијски
истраживачки рад:
Остали
часови
Методе извођења наставе:
Настава се одвија кроз предавања и расправе са студентским учешћем. Примењиваће се различите методе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
60
колоквијум-и
20
семинар-и
10
Download

Књига предмета ОАС