leden - únor 2014
listopad-prosinec
2012
Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun
z Operačního programu Podnikání a inovace
V období 2007 – 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání v ČR vyčleněn
v Operačním programu Podnikání a inovace (OPPI). Ministerstvo průmyslu a obchodu
spolu s agenturou CzechInvest rozdělovalo zhruba 90 miliard korun, pocházejících
z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF).
Konzultanti BIC Plzeň díky svým zkušenostem a detailní znalosti dílčích programů OPPI poskytli mnoho desítek konzultací.
Podnikům, jejichž rozvojové projekty odpovídaly podmínkám poskytnutí dotace, pak pomohli zpracovat žádosti o podporu, včetně
finančních plánů, podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a dalších důležitých příloh. Celkem do konce roku 2013 podali
s klienty 45 žádostí. Z nich 40 bylo hodnoceno tak vysoko, že uspěly ve velké konkurenci žadatelů a podpora byla ministerstvem
schválena. Podařilo se tedy dosáhnout zhruba 90% úspěšnosti, což výrazně převyšuje celkovou průměrnou úspěšnost žadatelů
o dotace v OPPI. Schválené dotace dosáhly téměř 265 mil. Kč.
Projekty klientů BIC měly nejčastěji charakter investic do modernizace strojů a zařízení, do uvedení výsledků výzkumu
a vývoje do výroby, do informačních technologií a do vybavení podnikových vývojových center.
Pomoc konzultantů však neskončila zpracováním žádostí, pokračuje i nadále ve fázi realizaci projektů, zejména při výběrových
řízeních na dodavatele, zpracování monitorovacích zpráv a závěrečných žádostí o platbu. Jak vyplývá z dále uvedených příkladů, hrají
dotace
velkou
roli
pro
rozvoj
podpořených
podniků,
jejich
vývojových
aktivit
a
zavádění
technologických
i produktových inovací.
Společnost MATEX PM, která zahajovala svoji činnost v roce 2005 v podnikatelském inkubátoru a využívá služeb konzultantů BIC
Plzeň i při podávání žádostí o dotace, má schválenou podporu na projekt vybudování robotizovaného laserového pracoviště a na
rozšíření vývojového centra LASER ARC, zaměřeného na nové technologie laserového zpracování materiálů.
Dlouholetým klientem BIC Plzeň je také výrobce kompresorů ATMOS Chrást s.r.o. Ten v OPPI získal dotaci nejen na nový
informační systém, ale zejména na špičkové technologické vybavení, které mu umožňuje s vysokou přesností a efektivitou vyrábět
šroubové bloky A 150. Tyto bloky vyvinuté odborníky společnosti využívají asymetrický profil zubů rotoru, tzv. N-profil, navržený
profesorem Stosicem z londýnské City Univerzity.
ATMOS se tak stal jedinou českou firmou, která při
výrobě
kompresorů
disponuje
vlastním,
nikoliv
licenčním blokem.
Největší objem prostředků, více než 90 mil. Kč
určených vesměs na investice do vysoce moderního
výrobního zařízení, získala v 6 úspěšných projektech
společnost IZOS, významný český výrobce izolačních
a bezpečnostních skel.
Strojírna Tyc mohla díky podpoře 4 projektů v OPPI
vybavit
centrum
zaměřené
na
vývoj
velkých
OPPI 2007-13
zamítnuté
schválená dotace
Rozvoj
13
11
2
130 876 000 Kč
Marketing
Inovace - inovační
projekt
Inovace - patent
5
5
0
2 472 000 Kč
9
1
7
1
2
0
58 354 000 Kč
424 000 Kč
Nemovitosti
3
3
0
30 020 000 Kč
ICT v podnicích
8
8
0
14 609 000 Kč
Potenciál
Poradenství
5
1
4
1
1
0
27 664 000 Kč
240 000 Kč
45
40
5
264 659 000 Kč
Celkem
podané
schválené
obráběcích strojů a investovat do technologií pro výrobu nového obráběcího portálu a speciálních komponent pro obráběcí stroje,
vyvinutých ve spolupráci s ČVUT. Podporu získala i na prezentaci svých produktů na veletrzích na území Ruské federace.
Obsahem 5 úspěšných projektů společnosti GTW Bearings je zavedení nového podnikového informačního systému, vybavení
vývojového centra a technologického zázemí pro výrobu speciálních kluzných ložisek.
1
Na nové programovací období pro roky 2014 – 2020 připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podle zveřejněných informací bude podpora soustředěna do 4 prioritních os:
•
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
•
Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
•
Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie,
podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin
•
Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních
technologií
Kromě dílčích programů vycházejících z ověřených vzorů v OPPI (Inovace, Potenciál…) se
chystají i nové formy podpory. Pro začínající podnikatele by měly být vytvořeny nové finanční
nástroje (mikroúvěry, kapitálové vstupy…). Lze očekávat, že podporován bude rovněž transfer
znalostí z vysokých škol do podniků podle britského modelu Knowledge Transfer Partnership,
pilotovaného v letech 2010-13 také Západočeskou univerzitou v Plzni a průmyslovými podniky Robotizované laserové
společnosti MATEX PM
z regionu se zapojením konzultantů BIC Plzeň. Oproti minulému období by měla být v OP PIK
pracoviště
podnikům poskytována podpora také přímo na realizaci projektů průmyslového výzkumu a vývoje, implementaci této části programu by
měla zajišťovat Technologická agentura ČR.
Aktuální informace o připravovaných programech podpory podnikání a výzkumu a vývoje a poskytují konzultanti BIC Plzeň, využít lze
i bezplatné úvodní konzultace poskytované v rámci služeb sítě Enterprise Europe Network.
-zd-
Podpora pro začínající firmy
Začínající podnikatelé mohou opět žádat o podporu v projektu CzechEkoSystem. Mohou tak
získat dotaci na služby, které jim pomohou nejen úspěšně zahájit či rozšířit podnikatelskou činnost,
ale také dopracovat a rozvinout podnikatelský plán, připravit se na jeho prezentaci potenciálním
investorům a případně si tak zajistit i financování formou kapitálového vstupu.
V plné výši jsou v projektu hrazeny služby tzv. koučů. Jedná se zejména o předávání vlastních podnikatelských zkušeností, o pomoc
s komercializací produktů a zprostředkování kontaktů s potenciálními zákazníky, vyhodnocení tržních rizik a příležitostí, konzultace
a oponenturu k finančnímu plánu, přípravu na jednání s investory. Od konce roku 2013 vytváří databázi těchto koučů přímo agentura
CzechInvest, která celý projekt CzechEkoSystem realizuje. Výběr koučů provádí podle poměrně přísných kritérií. Musí se jednat
o zkušeného podnikatele či manažera, který úspěšně řídil firmu po dobu nejméně 3 let, popř. o konzultanta, který má prokazatelné
zkušenosti s vedením začínajících podnikatelů.
Na internetových stránkách www.projekt-czechekosystem.org/databaze-koucu
jsou
u každého z nich uvedeny kromě fotografie i reference a detailní informace o jeho profesních zkušenostech, dovednostech
a specializaci. Dnes tu lze najít 30 koučů, databáze se ale bude dále doplňovat. Maximální podpora na koučování činí 500 tis. Kč, což
odpovídá 285 hodinám individuálních služeb vybraného kouče.
Z 80 % jsou pak v projektu dotovány poradenské služby společnosti Deloitte Advisory s.r.o., členské společnosti mezinárodní skupiny
Deloitte (DTTL), která patří do tzv. velké čtyřky světových poradenských společností. Jedná se například o zpracování, implementaci a
měření úspěšnosti marketingových strategií, zhodnocení potenciálu zahraničních trhů, analýzy
zákaznických dat, pomoc při zřízení zahraniční pobočky, nastavení systému fungování firmy v oblasti
daní a účetnictví v souladu s právními předpisy, strategické poradenství v oblasti řízení financí či
lidských zdrojů. Maximální podpora zde činí 2,5 mil. Kč, což odpovídá 1 282 hodinám poradenských
služeb.
V rámci aktuální III. výzvy lze podávat žádosti od 3. března do konce dubna 2014. Jedná se
o kontinuální výzvu s alokací ve výši 86,8 milionu Kč. V předchozích dvou výzvách v letech 2012
a 2013 činila alokace 60, resp. 128 milionů Kč a nebyla v plné výši vyčerpána. Podáno bylo 34, resp.
35 žádostí, schváleno bylo v I. výzvě 20 a ve II. výzvě zatím 21 žádostí. Nejčastěji je podpora
poskytována start-up firmám zaměřeným na informační a komunikační technologie, vývoj softwaru,
tvorbu mobilních aplikací apod.
Novým produktem společnosti BIC Plzeň pomohl zpracovat žádost společnosti LC Tools, která vznikla v červenci minulého roku a od
LC Tools je LC Slicer, nástroj na října 2013 působí v prostorách podnikatelského inkubátoru. Tato perspektivní inovační firma vyvíjí
řezání tenkých plátků polymerové a vyrábí originální nástroje a pomůcky pro speciální výtvarné techniky - modelování z barevných
hmoty s kresbou na řezu.
polymerových hmot. Předložený projekt byl hodnotitelskou komisí doporučen, v současné době se
připravuje podpis smlouvy a výběr kouče.
Aktuální informace lze získat na stránkách projektu www.projekt-czechekosystem.cz/.
Pro konzultace a pomoc se zpracováním žádosti je možno se obrátit na konzultanty BIC Plzeň, který na základě smlouvy s agenturou
CzechInvest plní v Plzeňském kraji úlohu skauta projektu.
-zd-
2
2
Plzeňský kraj připravuje dotační titul Podnikatelské vouchery
Cílem dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2014, jehož vyhlášení bude schvalovat Rada Plzeňského kraje na svém
březnovém jednání, je posílení konkurenceschopnosti a rozvoje malých a středních podniků, kterého bude dosaženo podporou
jejich spolupráce s výzkumnými organizacemi. Z navržených pravidel dotačního titulu vyplývá, že dotace ve výši až 100 tis. Kč se budou
podnikům poskytovat na nákup specializovaných služeb, jako je například měření a diagnostika, návrhy systémů, konstrukčních řešení či
zařízení, vývoj softwaru, návrhy optimalizace procesů, modelování/simulace procesů, návrhy aplikace nových materiálů, design výrobků.
Dotace může činit až 75 % z ceny, kterou podnik za služby zaplatí pracovišti výzkumné organizace působící na území kraje, tedy
zejména Západočeské univerzity v Plzni, Lékařské fakulty UK v Plzni, společnosti COMTES FHT a Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň.
Cena nakupovaných služeb nesmí být nižší než 50 tis. Kč.
Pokud bude dotační titul schválen v navrhované podobě, budou se žádosti o
dotaci přijímat od 19. března do 16. dubna 2014. Dotované služby pak budou moci
být poskytovány od data vyhlášení dotačního titulu nejpozději do 30. října 2014.
Plzeňský kraj zamýšlí poskytnout firmám celkem 2 mil. Kč. Výběrová kritéria jsou
navržena tak, aby v případě vyššího zájmu dostaly přednost podniky, které dosud
nemají zkušenosti ze spolupráce s výzkumnými organizacemi, dále začínající podniky
a žadatelé, kteří na nákup specializovaných služeb vynaloží více než 200 tis. Kč, nebo
budou požadovat nižší míru dotace.
Předběžná informace o dotačním titulu již byla zveřejněna na internetových
stránkách Plzeňského kraje www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/dotacni-programy.
Obrábění dílů z letecké hliníkové slitiny
Detailní informace budou k dispozici po jeho schválení Radou PK na stránkách ve společnosti Workpress Aviation
systému pro dotační řízení PK eDotace na http://dotace.plzensky-kraj.cz/.
Na přípravě dotačního titulu se podíleli i pracovníci BIC Plzeň. Při tom využili zkušenosti z programu Plzeňské podnikatelské vouchery,
který připravovali v roce 2013 pro město Plzeň a jehož realizace v současné době probíhá. Některé projekty již byly úspěšně dokončeny.
Například plzeňská společnost Workpress Aviation, která se zabývá výrobou komponent pro letecký průmysl, zahájila v souvislosti
s programem spolupráci s Katedrou technologií obrábění Strojní fakulty ZČU a centrem RTI. Zde podle jejího zadání vypracovali návrhy
specifických procesů obrábění tvarově složitých dílů z hliníkových slitin a navrženou technologii také prakticky otestovali na zkušebních
vzorcích. Na základě vynikajících výsledků byly dojednány další společné aktivity.
Dalším příkladem může být společnost Beauty Systems, která sídlí ve vědeckotechnickém parku Plzeň a zabývá se vývojem, výrobou
a distribucí zařízení pro wellness a fitness centra, sportovní kluby a zdravotnická zařízení. Za pomoci konzultantů BIC Plzeň se obrátila na
Ústav umění a designu (dnes fakulta) ZČU s požadavkem na vytvoření nového designu jejího produktu – masážního stroje. Z asi 20 návrhů,
které vytvořili studenti designu, si vedení firmy zvolilo jeden pro dopracování až do podoby 3D modelu. Ten je dnes hotov a je příslibem
značného zvýšení atraktivity stroje pro zákazníky a uživatele.
Také v případě Podnikatelských voucherů Plzeňského kraje jsou konzultanti BIC Plzeň připravení pomoci firmám s vyhledáním vhodného
odborného pracoviště i s přípravou žádosti.
-zd-
Podpora MSP v programu Horizont 2020
Program Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (zkráceně
program H2020) navazuje od letošního roku na rámcové programy EU pro
výzkum, zejména na poslední z nich - 7. rámcový program pro výzkum,
technologický rozvoj a demonstrace 2007-2013 (7. RP).
Program H2020 klade velký důraz na podporu inovací, což se prakticky projeví
například v zavedení nových úvěrových nástrojů a v podpoře malých a středních
podniků (MSP) s vysokým inovačním potenciálem a s cílem rozvíjet se, růst
a působit mezinárodně.
Inovační aktivity MSP jsou v programu cíleně podporovány prostřednictvím tzv. SME Instrument (Nástroj pro malé a střední firmy),
kterým je firmám poskytována systematická podpora při vývoji inovativních výrobků a služeb. Cílem je umožnit MSP dovést jejich inovativní
nápady od prvotní myšlenky až do fáze, kdy je možné jejich uvedení na trh.
Vzhledem k rizikovosti těchto projektů je podpora rozdělena do tří fází. Pro vstup do každé z těchto fází je nutné uspět
v tvrdém konkurenčním boji. Do poslední fáze (na trh) se tak dostanou pouze vysoce konkurenceschopné výrobky a služby.
Fáze 1: Vstupem pro tuto fázi je stručně popsaný podnikatelský záměr založený na inovativní myšlence. Úspěšní žadatelé obdrží
financování formou pevně stanovené částky (tzv. lump sum) ve výši 50 000 €. Tato fáze trvá cca 6 měsíců a jejím cílem je zpracování
33
studie, která prověří technologickou, praktickou a ekonomickou udržitelnost předloženého záměru. Aktivitami v této fázi mohou být např.
hodnocení rizik, vypracování studie trhu, vytvoření plánu pro řízení duševního vlastnictví nebo inovační strategie, hledání vhodných
partnerů, apod. Výsledky studie jsou použity pro rozpracovaný podnikatelský záměr, který může být použit jako vstup do fáze 2.
Fáze 2: V této fázi dochází k realizaci aktivit, jejichž cílem je proměnit inovativní myšlenku v konkrétní produkt nebo službu a posunout
ji tak blíže komerčnímu využití. Vstupem pro fázi 2 je rozpracovaný podnikatelský záměr a popis inovačních (a případně také výzkumných)
aktivit plánovaných pro tuto fázi. Vstup do fáze 2 není podmíněn absolvováním fáze 1, podnik se tedy může přihlásit rovnou do druhé fáze.
Typickými aktivitami v této fázi jsou např. demonstrace, testování, výroba prototypů, pilotní ověřování, tvorba designu, vytváření tržních
replikací, apod. Doba trvání je 12-24 měsíců a příspěvek EU se zpravidla pohybuje mezi 0,5 - 2,5 mil. €. Úspěšní žadatelé mohou ve fázích
1 a 2 využít také nepřímé podpory ve formě služeb koučů a mentorů, které budou dostupné přes síť Enterprise Europe Network.
Fáze 3: Fáze 1 a 2 by měly inovativní myšlenku přetavit ve vysoce konkurenceschopný výstup, který je možné uvést na trh. Ve fázi 3 se
tedy předpokládá komercializace inovativních výrobků a služeb. V této fázi není poskytováno přímé financování, MSP mohou nicméně
využít finančních nástrojů, které H2020 nabízí v rámci oblasti Přístup k rizikovému financování.
Nástroj pro MSP je koncipován tak, aby zvýšil atraktivitu programu Horizont 2020 pro podnikatelskou sféru. Kromě poměrně širokého
vymezení podporovaných témat je pro MSP lákavá také možnost účastnit se projektů individuálně, bez nutnosti vytvářet mezinárodní
výzkumná konsorcia (což je u jiných typů projektů zpravidla nutností).
Podrobné informace k programu, včetně aktuálně vyhlašovaných výzev, návodu k podávání projektů, atd. jsou zveřejněny na portále
www.h2020.cz . Zájemci se také mohou obrátit na konzultanty BIC Plzeň.
-eb-
Program EUROSTARS podporuje výzkum a vývoj MSP
EUROSTARS je evropský program aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje, který poskytuje
možnost spolufinancování projektů z rozpočtu Evropského společenství. Jedná se o podporu založenou na
pravidlech programu EUREKA a Horizont 2020. Cílem programu EUROSTARS je podpořit malé a střední
podniky (MSP), které mimo svoji výrobní nebo servisní činnost provádějí také vlastní výzkum a vývoj.
Financování programu EUROSTARS je prováděno prostřednictvím národních finančních prostředků
a z rozpočtu programu Horizont 2020 na základě mechanismu programu EUREKA. V současné době je do
programu zapojeno 33 členských zemí, které hodlají v letech 2014-2020 podpořit projekty ročními příspěvky
ve výši 861 miliónů €. Projekty EUROSTARS budou také podpořeny ze strany EU příspěvkem 287 miliónů €. Členskými zeměmi programu
jsou v současné době kromě všech členských zemí EU také Island, Izrael, Norsko, Švýcarsko a Turecko.
Výzvy k podávání projektů jsou vyhlašovány 2x ročně prostřednictvím Národního programového koordinátora projektu EUREKA,
kterým je v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Příspěvky z národních zdrojů a EU mohou pokrýt až 75% nákladů výzkumné
části řešení projektů v závislosti na dané zemi. V rámci České republiky lze získat dotaci, která může pokrýt až 50% nákladů.
Průměrná velikost projektů programu EUROSTARS:
•
3 – 4 řešitelé
•
zapojení 2 – 3 členských zemí
•
délka projektu 29 měsíců
•
rozpočet projektu 1,4 mil. €
Základní kritéria programu:
•
Náklady firmy na výzkum a vývoj musí tvořit nejméně 10% ročního obratu nebo se musí 10% zaměstnanců zabývat výzkumem
a vývojem (počítá se jako tzv. FTE = full time equivalent, tj. přepočtené pracovní úvazky).
•
Celková doba řešení projektu nesmí přesáhnout 3 roky.
•
Je nutné tržní uplatnění výsledků projektu do dvou let od jeho ukončení.
•
Musí se jednat o zapojení nejméně 2 členských zemí, avšak lze přizvat i třetí nečlenskou zemi.
Do roku 2013 bylo financování EUROSTARS projektů realizováno společně z národních finančních prostředků a z rozpočtu
7. rámcového programu EU pro výzkum a vývoj. Poslední výzva byla uzavřena 4. dubna 2013 a bylo do ní podáno téměř 600 přihlášek.
To svědčí o značném zájmu o tento typ programu.
V současné době je vyhlášena nová výzva k podávání přihlášek projektů, která končí 13. března 2014.
Více informací je k dispozici na https://www.eurostars-eureka.eu/. Konzultace k programu EUROSTARS poskytují Ing. Jaroslav Sobotka
(sobotka @bic.cz) a Ing. Martin Holubec ([email protected]), tel. 377 235 379.
-eb-
4
4
Příležitosti pro firmy k navázání mezinárodní spolupráce
Také pro následující období připravuje síť Enterprise Europe Network řadu mezinárodních akcí, jejichž cílem je zprostředkovat firmám
možnost jednání s potenciálními zahraničními partnery. Jedná se především o tzv. brokerage events - kooperační setkání, která jsou
většinou organizována při významných veletrzích nebo konferencích, ale i o podnikatelské mise, kdy v navštívené zemi setkání zpravidla
probíhají přímo ve firmách. Díky dlouhodobým zkušenostem pracovníků sítě jsou akce vždy dobře připraveny a pro firmy představují
možnost rychlého a efektivního navázání kontaktů s partnery pro obchodní, výrobní či vývojovou spolupráci.
Přehled nejzajímavějších připravovaných akcí je v následující tabulce. Kontakt pro podrobnější informace: Bc. M. Skrziszowská
([email protected]), tel. 377 235 379.
Datum
Název akce
Místo
Oborové zaměření
18. - 19.3.
Kontakt-Kontrakt (při veletrhu AMPER 2014)
Brno, ČR
Elektrotechnický průmysl
24.3. - 25.3. Nanoisrael 2014
Tel Aviv, Izrael
Nanotechnologie
3. - 4.4.
Buyers Lounge at Light & Building 2014
Frankfurt, Německo
Osvětlení, inteligentní stavební technologie
4.4.
Baltic Fashion & Textile Riga 2014
Riga, Lotyšsko
Textilní průmysl, design
8.4.
HANNOVER MESSE 2014: Technology Cooperation
Days Industrial Measurement Technology
Hannover, Německo
Kovoobrábění
CrossTour 2014
Brokerage Event for the Construction Industry
RESTA 2014
Ruse, Bulharsko
Cestovní ruch
Vilnius, Litva
Stavebnictví
Brémy, Německo
Hudba, jazz
7. - 8.5.
Jazz ahead 2014
Mise firem do Španělska (II Inverse Trade Mission
in the Wine and Food Sector to La Rioja)
Španělsko
Potravinářství, vinařství
8. - 10.5.
Europa Markt 2013
Typické regionální výrobky, B2C (forma stánkového
Magdeburg, Německo prodeje) + B2B (obchodní zprostředkovatelé)
21.5.
International Brokerage event - Engineering 2014
Nitra, Slovensko
24.4.
25.4.
25. - 26.4.
Strojírenství
Síť Enterprise Europe Network v České republice i v obou cílových zemích je také zapojena do organizace kooperačních setkání firem,
která proběhnou v rámci účasti v podnikatelské misi organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR jako doprovod prezidenta České
republiky Miloše Zemana při jeho oficiální návštěvě Srbska a Slovinska. Tato cesta se uskuteční ve dnech ve dnech 1. - 4. dubna 2014,
příjem přihlášek bude uzavřen počátkem března. Případní zájemci najdou více informací na www.enterprise-europe-network.cz/cs/akce/
mise-do-srbska-a-slovinska-jako-doprovod-prezidenta-milose, nebo se mohou obrátit na konzultanta BIC Plzeň Ing. J. Sobotku, tel.
377 235 379, e-mail: [email protected]
-eb-
Na semináři se bude hovořit o inovacích a designu
Úkolem podnikatelského inovačního centra BIC Plzeň je iniciovat a podporovat inovace ve
firmách. Jednu z oblastí umožňujících realizaci inovací představuje pro firmy design výrobků, který
může být důležitou přidanou hodnotou a významně pomoci s odlišením od konkurence.
V rámci aktivit podporovaných sítí Enterprise Europe Network proto BIC Plzeň zahájil spolupráci
s Fakultou umění a designu (FUD) Západočeské univerzity v Plzni a společně se zaměřují na
podporu intenzivnější spolupráce designérů s podniky.
V inspirativních prostorách nové budovy FUD se 25. března 2014 uskuteční seminář na toto
téma. Velká část prezentací bude určena pro firmy bez ohledu na obor podnikání, které se chtějí
dozvědět, jak pomocí designu zvýšit svoji konkurenceschopnost. MgA. Hanek z občanského
sdružení PROTEBE live ve své přednášce seznámí účastníky s tím, jak designéři přemýšlejí a jak
může být tento způsob myšlení využit při řízení podniku. Na případové studii také ukáže, jak design management prakticky uplatňuje
společnost Plastia, vyrábějící široký sortiment plastových výroků pro domov a zahradu. Ing. Kodýtek, tajemník FUD, seznámí účastníky
s podmínkami spolupráce s fakultou, s časovou náročností a způsobem stanovení ceny designérských služeb, smluvním zajištěním,
problematikou autorských práv apod. Ing. Doležal z BIC Plzeň pak představí možnosti dotací pro podniky na nákup služeb designérů.
Další část semináře byla připravena speciálně pro firmy, které se zabývají výrobou nábytku a bytových doplňků a realizací interiérů.
MgA. Mahdal, který na FUD vede právě takto zaměřené kurzy, pohovoří o aktuálních trendech v designu nábytku a interiérů. MgA. Veverka
pak vybere a představí příklady tvorby studentů designu pro podniky v uvedeném oboru, včetně návrhů, které získaly významná ocenění.
Program semináře a pozvánku s pokyny k přihlášení najdou zájemci na www.bic.cz v sekci Novinky, případně se mohou obrátit na Ing.
Lucii Pučelíkovou, [email protected], tel. 377 235 379.
-zd-
55
Představujeme inovační firmy v regionu
SmartMotion s.r.o.
SmartMotion s.r.o. je mladá dynamická společnost, která svoji činnost zahájila na jaře roku
2011 v prostorách Podnikatelského inkubátoru BIC Plzeň, odkud se po fázi počátečního
rozvoje přesunula do komplexu Vědeckotechnického parku Plzeň. Působí v oblasti
strojírenství, dopravy a mobility. O podrobnější představení jsme požádali jejího jednatele
a jednoho ze společníků Ing. Jiřího Bartáka.
Název Vaší společnosti se dá přeložit jako „inteligentní pohyb“ – co si pod tím můžeme představit?
Naše společnost působí v oblasti „pohybu“ a je to přesně tak - nesoustředíme se jen na úzkou oblast dopravy, ale skutečně na vývoj
a výzkum v oblasti pohybu jako takového. To zahrnuje široký rozsah od automobilů přes robotiku, mechatroniku atd., až po pomůcky pro
postižené.
Jaké jsou tedy Vaše obory podnikání?
Hlavní je jednoznačně vývoj a výzkum v již zmíněných oblastech mobility, mechatroniky, robotiky. Naším velkým zájmem je oblast
tzv. udržitelné mobility, dále zakázková konstrukce, průmyslový design a jako doplňkovou činnost máme i vydavatelství technické
literatury. Kromě moderního zázemí vývojového pracoviště disponujeme prototypovou dílnou, 3D tiskem, technologií odlévání plastů
ve vakuu atd. Proto většina našich zakázek končí prototypem. Byl to od začátku náš záměr, nikdy jsme nechtěli být pouze čistou
konstrukční kanceláří, naopak jsme chtěli vidět výsledky našich návrhů tzv. “v železe” a jako funkční. Ale samozřejmě nabízíme
i konstrukční a výpočtové práce v oblasti zakázkové konstrukce podle přání našich zákazníků.
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady Vašich projektů?
Jedním z našich větších projektů z poslední doby je vývoj a kompletní
dodávka bezpilotního létajícího prostředku pro monitoring ze vzduchu. Je
to komplexní projekt, kdy pro velmi významného zákazníka řešíme nejen
vývoj a stavbu létajících prostředků, vlastních zařízení pro monitoring
a přenos záznamu, ale i legislativu s tím spojenou, školení pracovníků
atd.
Další významnou oblastí naší činnosti jsou pomůcky, resp. vozíky pro
postižené. V současnosti vyvíjíme ve spolupráci se zástupci České
asociace paraplegiků nový vozík pro sportovní aktivity vozíčkářů,
a zároveň připravujeme další vozíky a pomůcky, včetně výroby
prototypů, testování a následné výroby. Dále jsme se podíleli na
úpravách návrhu, stavbě prototypu a optimalizaci tříkolky pro starší
a imobilní občany, jejíž řešení bude patentováno.
Kvadrokoptéra SMdrone s podvěšeným dálkově řízeným tříosým
stabilizačním systémem pro HD kameru
Jedním z interních projektů je stavba elektromobilu na konceptu Smart
Roadster. Tento projekt je realizován za účelem otestování námi vyvinutého pohonu a řízení a také k testování baterií. Samozřejmě tento
projekt chceme využít i k propagaci naší činnosti. Hlavním partnerem je společnost Alkal Invest s.r.o., dalšími partnery jsou Západočeská
univerzita a Střední průmyslová škola z Klatov, která se podílela na demontáži vozu.
Jako partner jsme se částečně podíleli také na projektech Formule SAE a Eco Shell-marathon, kde nositelem je Západočeská univerzita.
Z uvedených příkladů vyplývá, že úzce spolupracujete se Západočeskou univerzitou v Plzni, kde Vy osobně také přednášíte. Co tato
spolupráce Vaší společnosti přináší?
Ano, vlastně většina lidí z naší společnosti jsou absolventi Západočeské univerzity, já zde dokonce na Fakultě strojní stále částečně
působím jako pedagog. A jsem za to rád, pořád totiž věřím, že univerzita, i přes určité problémy dnešní doby, má svůj potenciál, zejména
v mladých lidech. Těší mě spolupráce s kvalitními studenty, i proto jsem se před lety ujal vedení obou již zmíněných studentských projektů
formule a eco vozidla. Výborná spolupráce je také se studenty Fakulty umění a designu, jejichž práce je úžasně kreativní, a ve spojení
s technickými řešeními je možné udělat skutečně pěkné a fungující věci.
Bohužel velkým problémem, který vidím na Fakultě strojní (a nejen tam), je počet absolventů, zejména těch kvalitních. Požadavky firem
v regionu na nové absolventy jsou daleko vyšší, než může fakulta nabídnout. Proto o studenty začíná boj již za jejich studia. Na jednu
stranu je to dobře, na druhou stranu je neštěstí, že studenti denního studia pracují přes den na částečné úvazky ve firmách a studium se
stává jen takovým „nuceným zlem“, podle toho to pak také vypadá. Samozřejmě brigády, kde studenti ke studiu získají praxi, jsou výborná
věc a je jen škoda, že nejsou povinnou součástí studijních plánů. Pak se stává, že je absolventem “strojař” plný teorie, ale stroj a praktický
provoz nikdy neviděl.
6
6
Já osobně mám radost z toho, že nám se do firmy již podařilo sehnat kvalitní absolventy a jen doufám, že těch možností bude
do budoucna více.
Vaše společnost začínala v Podnikatelském inkubátoru, dnes máte přístup ke službám BIC Plzeň a sítě Enterprise Europe Network jako
klient Vědeckotechnického parku. V čem vidíte přínos těchto služeb?
Prostředí BIC Plzeň a poté i VTP znám delší dobu, již za studia na ZČU jsem zamýšlel založit firmu a zajímal jsem se o nabídku těchto
služeb. Ve chvíli, kdy jsme pak potřebovali sídlo pro naši novou společnost, jsem se obrátil na vedení BIC a naše firma se usídlila
v jejich prostorách. Postupem času se naskytla možnost přestěhování do nově vybudovaných prostor VTPII vybavených poloprovozy, které
jsme potřebovali pro prototypovou dílnu, od roku 2012 tedy sídlíme v nových moderních prostorách. Jsem rád, že tato infrastruktura
vznikla, za posledních několik let jsme v prostorách BIC Plzeň a VTP umístili vice společnosti - dvě s.r.o. a dvě neziskové společnosti
podporující národní a regionální strojírenství. V neposlední řadě BIC Plzeň také poskytl za výhodných podmínek prostory pro studentský
projekt Formule SAE.
Využíváme i služby BIC Plzeň jako partnera mezinárodní sítě Enterprise Europe Network, které nám mohou pomoci k získávání
důležitých kontaktů, potenciálních partnerů a zákazníků. V rámci těchto služeb nás již navštívili zahraniční partneři a v nejbližší době je
naplánována další návštěva partnerů z Polska. Naše firma je také prezentována v nové publikaci Inovační potenciál plzeňského regionu.
Děkujeme za rozhovor.
Více o společnosti na www.smart-motion.cz
-eb-
Budoucí podnikatelé se dozvěděli, jak se buduje tvář firmy
V prvním únorovém týdnu se konal již 3. ročník oblíbené zimní školy, kterou pořádá BIC Plzeň ve spolupráci se Západočeskou
univerzitou v Plzni v rámci projektu UNIPRANET podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto
intenzivního pětidenního kurzu je podpořit začínající mladé podnikatele z řad vysokoškolských studentů. Zúčastnit se mohou studenti
všech mimopražských univerzit z různých studijních oborů a jejich zájem letos značně přesáhl kapacitní možnosti, takže dostupných
30 míst obsadili skutečně vážní zájemci o start vlastního podnikání.
Téma letošního kurzu znělo Tvář firmy jako konkurenční výhoda a zahrnovalo pojmy jako branding, corporate identity, marketing
a reklama, komunikace firmy s okolím, či design jako přidaná hodnota výrobku. Přednášející odborníci předali studentům rady a tipy na to,
jak pozitivně ovlivnit způsob vnímání firmy jejím okolím. Účastníci se dozvěděli, jak se buduje značka, která vytváří jedinečnost a obraz
každé firmy, a jak mohou prostřednictvím jednotlivých složek korporátní identity zajistit integritu firemní image. Během přednášek
a diskuzí řečníci účastníky upozornili na aktuální trendy v českém marketingu i na chyby, kterých je třeba se vyvarovat při tvorbě
webových stránek. Novinkou byl pro mnohé studenty pojem remarketing – nová metoda cílení internetové reklamy spočívající v zacílení
na uživatele, kteří někdy v minulosti navštívili web zadavatele.
Jako vůbec nejpřínosnější studenti v závěrečných
dotaznících
vyhodnotili interaktivní workshopy. Jeden z nich byl například zaměřen na
zásady úspěšné prezentace: Na několika tříminutových prezentacích
zasazených do modelových situací (různé nálady publika, nefunkční audiovizuální
technika
apod.)
mentor
demonstroval
nejčastější nástrahy
a vysvětlil, jak je zvládnout. Celé páteční dopoledne pak bylo věnováno
design managementu, s jehož pomocí dochází k cílenému a řízenému
zapojení designu do fungování podniku. Kromě toho, že firma přichází za
designérem připravená s přesným zadáním, design management přináší do
firmy tvůrčí metody designového myšlení a ovlivňuje tím její atmosféru.
Stejně jako v předchozích letech poskytla zimní škola účastníkům
jedinečnou možnost osobního setkání s úspěšnými podnikateli a manažery.
Tentokrát měli možnost diskutovat s předsedou představenstva a tváří
humpoleckého Rodinného pivovaru Bernard Stanislavem Bernardem,
Přednáška Stanislava Bernarda, předsedy představenstva
společnosti Rodinný pivovar Bernard
se zakladatelem nadačního fondu Dobrý anděl Petrem Sýkorou, či s marketingovým ředitelem společnosti Vitana Antonínem Šubrtem. Jimi
prezentované životní příběhy a profesní zkušenosti účastníky utvrdily v tom, že člověk musí v úspěch svého podnikání pevně věřit a jít za
svým cílem.
Z komentářů účastníků kurzu: „Poprvé jsem se dozvěděla o něčem, co se používá opravdu v dnešní praxi, a budu to moci někdy
využít.“ „Zimní škola splnila všechny své cíle a účely. Velmi rád se zúčastním i dalšího ročníku!“ „Kurz předčil všechna má očekávání!“ Tato
i další kladná hodnocení zimní školy jsou velkou motivací pro příští ročníky kurzu, které již budou organizovány bez podpory projektu
UNIPRANET.
-th-
77
Upozorňujeme
♦ Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu, na jejíž přípravě se podílel BIC Plzeň, je již ke stažení na www.bic.cz/novinky/
publikace-inovacni-potencial-plzenskeho-regionu.htm. Tato publikace formou „katalogových listů“ v českém a anglickém jazyce
představuje téměř třicítku firem z plzeňského regionu, u nichž jsou uvedeny nejen základní informace o jejich činnosti a kontaktní
údaje, ale také zahraniční reference a konkrétní oblasti pro potenciální mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji.
♦ Na čtvrtek 20. března 2014 je připravován seminář věnovaný problematice odpočtu výdajů vynaložených při realizaci projektů
výzkumu a vývoje. Seminář pořádá Projektová kancelář FST ZČU ve spolupráci s BIC Plzeň v rámci projektu POSPOL. Součástí
agendy semináře bude rovněž představení dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2014. Bližší informace budou
začátkem března uveřejněny v sekci Novinky na www.bic.cz.
♦ Do konce dubna 2014 mohou ještě firmy využít možnost odborných praxí a stáží studentů Fakulty ekonomické ZČU v rámci projektu
UNIPRANET. BIC Plzeň z pozice partnera tohoto projektu pomáhá se zprostředkováním praxí a poskytuje potřebné informace.
Kontakt: Ing. Tereza Halgašová , tel. 377 235 379, e-mail: [email protected]
♦ V pátek 14. 3. 2014 v pražské Národní technické knihovně proběhne 3. ročník Festivalu Česká inovace, jehož hlavním hostem bude
Tony Ulwick, jedna z nejvýraznějších světových osobností v oblasti inovací. Součástí programu festivalu bude i vyhlášeni vítězů
jednotlivých kategorií soutěže Česká inovace, do níž se letos přihlásilo rekordních 127 inovačních projektů z nejrůznějších sfér
průmyslu, obchodu, vědy nebo státní správy. Odborná porota již vybrala v každé z pěti kategorií tři finalisty, mezi nimiž jsou i dva
projekty z Plzně - v kategorii korporací Openmatics (otevřená flexibilní telematická platforma) a v kategorii veřejná správa projekt
Nabíjení Plzeňské karty prostřednictvím bankomatu. Vyhlášen bude i celkový vítěz napříč všemi kategoriemi, kterého zvolí sami
účastníci festivalu. Podrobnější informace a vstupenky jsou k dispozici na www.festival-cin.cz.
♦ V období od 3. 3. do 7. 3. 2014 přijímá Ministerstvo zemědělství žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova, opatření III.1.2
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Žádat o dotaci mohou podniky do 10 zaměstnanců (tzv. mikropodniky), které působí
v sektoru zpracovatelského průmyslu a sídlí v obcích do 2 000 obyvatel. Podrobnější informace jsou na internetové adrese
Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.
8
Evropská komise ani žádná osoba jednající jejím jménem nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky plynoucí z využití informací, které jsou obsahem tohoto zpravodaje. Uvedené
informace reprezentují výhradně sdělení autorů a nemusí odrážet oficiální postoj Evropské komise.
Síť Enterprise Europe Network je podporována Evropskou komisí .
Aktivity sítě v ČR jsou realizovány projektem BISONet (Business and Innovation Support Network for the CR), který je spolufinancován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
e-Zpravodaj Enterprise Europe Network Plzeň
Vydává BIC Plzeň - Podnikatelské a inovační centrum
Adresa: Riegrova 1, 306 25 Plzeň Tel.: 377 235 379 Fax: 377 235 320 E-mail: [email protected]
Datum vydání 28. 2. 2014
8
Download

leden - únor 2014