Primena – tavanica, kosi krov, spušteni plafon
KNAUF INSULATION KR S
Debljina
(mm)
Du`ina
(mm)
[irina
(mm)
Komada u paketu
m2/paket
m3/paket
50
1000
600
12
7.20
0.36
60
1000
600
9
5.40
0.32
70
1000
600
8
4.80
0.34
80
1000
600
6
3.60
0.29
90
1000
600
6
3.60
0.32
100
1000
600
6
3.60
0.36
120
1000
600
5
3.00
0.36
Cena RSD/m2
(bez PDV-a)
Namenjena je za toplotnu, zvu~nu za{titu i za{titu od po`ara:
• tavanica prema negrejanom krovnom prostoru
• kosih krovnih konstrukcija – postavlja se izme\u rogova i kao dodatni sloj ispod rogova
• sistema spu{tenih plafona
• delova konstrukcije gde izolacija nije optere}ena na pritisak
EC sertifikat o usagla{enosti
K1-0751-CPD-233.0-01-02/09
Deklarisana toplotna provodljivost
λD = 0.038 W/mK
Klasa reakcije na po`ar
A1
Otpornost prema protoku vazduha
r > 5 kPa s/m2
Primena – pregradni zid
KNAUF INSULATION KR SG
Debljina
(mm)
Du`ina
(mm)
[irina
(mm)
Komada u paketu
m2/paket
m3/paket
50
1000
625
12
7.50
0.38
75
1000
625
8
5.00
0.38
100
1000
625
6
3.75
0.38
Cena RSD/m2
(bez PDV-a)
Namenjena je pre svega za zvu~nu za{titu i za{titu od po`ara:
• monta`nih pregradnih zidova
• sistema zidnih obloga
Deklarisana toplotna provodljivost
λD = 0.038 W/mK
Kamena mineralna vuna
Klasa reakcije na po`ar
A1
Otpornost prema protoku vazduha
r > 5 kPa s/m2
6
Primena – ventilisana fasada, ispuna, pregradni zid
KNAUF INSULATION KR P
Debljina
(mm)
Du`ina
(mm)
[irina
(mm)
Komada u paketu
m2/paket
m3/paket
30
1000
600
12
7.20
0.22
40
1000
600
9
5.40
0.22
50
1000
600
8
4.80
0.24
60
1000
600
6
3.60
0.22
70
1000
600
6
3.60
0.25
80
1000
600
4
2.40
0.19
90
1000
600
4
2.40
0.22
100
1000
600
3
1.80
0.18
120
1000
600
3
1.80
0.22
Cena RSD/m2
(bez PDV-a)
Namenjena je za toplotnu, zvu~nu za{titu i za{titu od po`ara:
• ventilisanih fasada – bez ograni~enja visine
• metalnih konstrukcija – kao ispuna izme\u profilisanih ~eli~nih elemenata
• delova konstrukcije gde su pove}ani zahtevi u pogledu akusti~kih performansi - mo`e da se koristi i samostalno kao apsorpcijska obloga
EC sertifikat o usagla{enosti
K1-0751-CPD-233.0-01-02/09
Kamena mineralna vuna
Deklarisana toplotna provodljivost
λD = 0.035 W/mK
Klasa reakcije na po`ar
A1
Upijanje vode
kratkoro~no: Wp < 1 kg/m2
dugoro~no: Wp < 3 kg/m2
Otpornost prema protoku vazduha
r > 5 kPa.s/m2
9
Primena – kontaktna fasada
KNAUF INSULATION KR FAS
Debljina
(mm)
Du`ina
(mm)
[irina
(mm)
Komada u paketu
m2/paket
m3/paket
30
1000
500
10
5.00
0.15
40
1000
500
8
4.00
0.16
50
1000
500
6
3.00
0.15
60
1000
500
5
2.50
0.15
70
1000
500
5
2.50
0.18
80
1000
500
4
2.00
0.16
90
1000
500
4
2.00
0.18
100
1000
500
3
1.50
0.15
120
1000
500
3
1.50
0.18
Cena RSD/m2
(bez PDV-a)
Namenjena je za toplotnu, zvu~nu za{titu i za{titu od po`ara:
• kontaktnih fasada
za sve vrste objekata, a naro~ito kada je potrebna dodatna izolacija postoje}ih termi~ki neizolovanih ili nedovoljno izolovanih objekata
EC sertifikat o usagla{enosti
K1-0751-CPD-233.0-01-02/09
Kamena mineralna vuna
Deklarisana toplotna provodljivost
λD = 0.039 W/mK
Klasa reakcije na po`ar
A1
Upijanje vode
kratkoro~no: Wp < 1 kg/m2
dugoro~no: Wp < 3 kg/m2
^vrsto}a pri pritisku
σm ≥ 30 kPa
Delaminacija
σmt ≥ 10 kPa
11
Download

Primena – tavanica, kosi krov, spušteni plafon Primena